You are here

Referat

Dato: Onsdag, Maj 15, 2019 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 171 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 171

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Mødet starter med fællesmøde med HMU.

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 171

  Godkendt.

 • Pkt. 172 Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

  Pkt. 172

  Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

  Sagsnr. 303399 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jf. vores lokale MED-aftale § 9 mødes Hovedudvalget 2 gange årligt med Økonomiudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold i kommunen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller sagen til orientering.

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 172

 • Pkt. 173 Orientering om likviditet pr. 30. april 2019

  Orientering_om_likviditeten_pr._30._april_2019.pdf

  Pkt. 173

  Orientering om likviditet pr. 30. april 2019

  Sagsnr. 314874 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. april 2019. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner fortsat, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 175 - 225 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2019 er anvendt.

  Roskilde Kommune 31. maj 2018 30. juni 2018 31. juli 2018 31. aug. 2018 30. sep. 2018 31. okt. 2018 30. nov. 2018 31. dec. 2018 31. jan. 2019 28. febr. 2019 31. marts 2019 30. april 2019
  Likvide beholdning (mio. kr.) 21 -45 55 -22 -8 -66 -149 -174 -4 -29 -18 -39
  Kassekreditregel (mio. kr.) 377 364 352 332 311 293 275 252 238 226 211 206
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 4,3 4,2 4,0 3,8 3,6 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. april 2019 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 175 – 225 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 173

 • Pkt. 174 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2019.pdf

  Pkt. 174

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

  Sagsnr. 313425 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1

  Budgetopfølgningen pr. 31.marts 2019 viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 195,6 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 9,7 mio. kr. ift. det oprindelige budget på 205,2 mio. kr. Herudover er der et forventet merforbrug på anlæg på 22,0 mio. kr. ift. det oprindelige budget. Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede indtægter på 31,3 mio. kr. Set i forhold til et oprindeligt udgiftsbudget på 0,1 mio. kr., svarer det til mindreudgifter på 31,4 mio. kr.
  Samlet set vil det forventede regnskabsresultat medføre en forbedring af de likvide aktiver med 19,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 20,2 mio. kr., svarende til en merudgift på 0,3 mio. kr.
  Resultatet af budgetopfølgningen for Økonomiudvalget kan ses i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 174

  Godkendt.

 • Pkt. 175 Opsamling på forårsseminaret

  Strategisk_anlaegsplan_2020-2027.pdf Bloktekster_til_SA_2020.pdf

  Pkt. 175

  Opsamling på forårsseminaret

  Sagsnr. 318096 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet afholdt forårsseminar den 23.-24. april. Konklusionerne fra seminarets drøftelser om den videre budgetlægningen fremlægges i sagen til beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der fastsættes et samlet sparemål på 125 mio. kr. bestående af besparelser for 70 mio. kr. (igangsat i feb./marts), 25 mio. kr. til udmøntning af produktivitet samt 30 mio. kr. som grønthøsterbesparelse
  2. udmøntningen finder sted på fagudvalgsmøderne i maj med protokollering af prioriteringen af de konkrete spareforslag, herunder også hvis udvalget fremsætter konkrete forslag for den andel, der ellers er forudsat som en grønthøsterbesparelse
  3. Strategisk Anlægsplan samt den nuværende købs- og salgspulje danner grundlag for de videre drøftelser af budget 2020-2023

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På forårsseminaret blev de foreløbige økonomiske balancer og de bagvedliggende forudsætninger forelagt. Underskuddet i 2020 vurderes p.t. at udgøre 73,6 mio. kr., hvori er forudsat 25 mio. kr. i produktivitetsstigning, som ikke er udmøntet. De 25 mio. kr. foreslås nu udmøntet ved konkrete besparelsesforslag. Hertil kommer forventede merudgifter på voksensocialområdet på 20 mio. kr. samt merudgifter som følge af oprettelsen af Roskilde Beredskab på 8,8 mio. kr. Borgmesteren konkluderede på forårsseminaret, at der ser ud til at være tilslutning til at fastsætte sparemålet til 125 mio. kr.
  Tilvejebringelse af spareforslag for 70 mio. kr. har tidligere været drøftet i fagudvalgene på møderne i marts og april. På baggrund af forårsseminarets drøftelser skal der på majmøderne prioriteres konkrete spareforslag for 95 mio. kr. (inkl. produktivitetsstigningen), mens 30 mio. kr. findes som en grønthøsterbesparelse, med mindre fagudvalgene ønsker at træffe beslutning om konkrete spareforslag for hele besparelsen. Oversigt over det udvalgsopdelte samlede sparemål fremgår nedenfor.

  Andel af 70 mio. kr. Forudsat
  produktivitet
  30 mio. kr. grønthøster I alt
  Økonomiudvalget 12,2 3,6 5,2 21,0
  Kultur & Idrætsudvalget 3,2 0,9 1,4 5,4
  Beskæftigelses & Socialudvalget 6,2 6,6 2,7 15,5
  Skole & Børneudvalget* 26,3 10,4 11,3 48,0
  Plan & Teknikudvalget 2,2 0,6 0,9 3,7
  Klima & Miljøudvalget 1,5 0,4 0,6 2,6
  Sundheds & Omsorgsudvalget 18,4 5,2 7,9 31,5
  I alt 70,0 *27,7 30,0 *127,7
  *= tillagt 2,7 mio. kr. vedr. Skole- og Børneudvalget, da 1,7 mio. kr. af tidligere års udmøntning af produktivitet ikke var flerårige og 1 mio. kr. til finansiering af investeringer i temaanalyse på børn og unge-området.

  Strategisk Anlægsplan indgik i materialet til forårsseminaret med en samlet nettoanlægssum svarende til summen i budgetoverslagsåret 2020 i budget 2019-2022. Det indstilles, at den vedlagte Strategiske Anlægsplan samt den nuværende købs- og salgspulje på 80,4 mio. kr. i 2020 og 50 mio. kr. i de efterfølgende år danner grundlag for de videre drøftelser af budget 2020-2023.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 175

  Ad 1: "at" Anbefales, idet det præciseres at der fremsættes et samlet sparemål på 125 mio. kr., der prioriteres i fagudvalgene. Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og henviser til tidligere protokolbemærkninger.
  Ad 2.: "at": Anbefales, idet det præciseres, at der ikke sker en udmøntning af forslagene nu, men kun en prioritering af forslagene. Der er senere i budgetforhandlingerne mulighed for at flytte på tværs af områderne. Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og henviser til tidligere protokolbemærkninger.
  Ad 3.: "at" Anbefales, idet partierne forbeholder sig ret til ændringer.

 • Pkt. 176 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 på baggrund af forårsseminaret

  Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_Oekonomiudvalget.pdf Forslag_til_budgetbesparelser_2020-2023_FMU_Stabe.pdf Hoeringsskrivelse_fra_Materielgaardens_LMU_til_budget_2020.pdf

  Pkt. 176

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 på baggrund af forårsseminaret

  Sagsnr. 313770 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr., hvilket blev drøftet på marts og aprilmøderne samt med udvalgsvis afrapportering på forårsseminaret. På forårsseminaret blev det konkluderet, at sparemålet hæves til 125 mio. kr., og at også produktivitetsstigningen i 2020 skal udmøntes med konkrete spareforslag, mens 30 mio. kr. som udgangspunkt udmøntes som grønthøster. Prioritering og protokollering af forslag til udmøntning af udvalgets andel af sparemålet skal finde sted på majmødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. konkrete forslag til besparelser på udvalgets område prioriteres og protokolleres med henblik på at indgå i politiske forhandlinger i løbet af maj/juni.
  2. nedenstående forslag til at udmøntning af besparelsen godkendes.
  3. Produktivitetsgruppen med deltagelse af fagchefer og repræsentanter fra HMU nedlægges.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Dette har været drøftet på marts- og aprilmøderne i fagudvalgene og udvalgsvis fremlagt på forårsseminaret. Økonomiudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 12,2 mio. kr. Ud over sparemålet på de 70 mio. kr. er der i budgetlægningen tillige indregnet en årligt forudsat produktivitetsgevinst på 25 mio. kr. Økonomiudvalgets andel heraf udgør 3,6 mio. kr., og på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret skal udmøntningen af produktivitetsstigningen i 2020 også ske på fagudvalgenes majmøder, dvs. et samlet sparemål på 15,8 mio. kr. for Økonomiudvalget. Herudover er der besluttet en samlet besparelse på 30 mio. kr., der som udgangspunkt udmøntes som grønthøster, med mindre fagudvalgene vælger at fremsætte konkrete spareforslag. Økonomiudvalgets andel udgør 5,2 mio. kr., dvs. et samlet sparemål på 21,0 mio. kr.
  Som følge af, at udmøntningen af produktivitetsstigningen overgår til budgetforhandlingerne nedlægges produktivitetsgruppen med deltagelse af fagchefer og 3 repræsentanter fra HMU. Gruppen har været en del af en særlig Roskilde model for arbejdet med produktivitet siden oprettelsen ved vedtagelse i byrådet den 30. april 2014.
  Økonomiudvalget besluttede på mødet 10. april en fremrykning af prioriteringen af forslag til budgetforbedringerne i fagudvalgene fra møderne i juni til møderne i maj som afspejlet i ovenstående indstillingspunkt. Fremrykningen sker med henblik på, at borgmesteren kan indkalde partierne til drøftelser om et samlet forslag allerede i maj. I lyset heraf fremrykkes MED-organisationens møder med fagudvalgene ligeledes til maj møderne.
  Uddybende bemærkninger vedrørende Økonomiudvalget
  Økonomiudvalget blev på aprilmødet forud for forårsseminaret forelagt forslag til udmøntning af besparelse inkl. produktivitet på i alt 15,8 mio. kr. Oversigten over disse forslag er vedlagt som bilag sammen med øvrige forslag fremsat af FMU. Økonomiudvalget skal herudover tage stilling til, om Økonomiudvalgets andel af grønthøsterbesparelsen på 5,2 mio. kr. skal udmøntes som konkrete forslag eller grønthøsterbesparelse.
  For at undgå endnu en afskedigelsesrunde på Økonomiudvalgets område efter sommerferien vil forvaltningen pege på følgende konkrete forslag til besparelser:
  - Udviklingspuljen reduceres med 2 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. udmøntes i forbindelse med overførsler i 2020.
  - Barselsrefusionen sættes yderligere ned, således at der opnås en besparelse på 1 mio. kr.
  - UVEG’s budget reduceres med 0,5 mio. kr.
  Den resterende besparelse på 1,7 mio. kr. udmøntes administrativt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 176

  Ad: 1.: "at": Godkendt. Besparelserne på Insp!, Materielgården og Kongrescenteret skal ses i sammenhæng med besparelsesforslag fremlagt i andre udvalg. Medarbejdersidens forslag vedrørende genbrug af møbler konkretiseres yderligere.
  Ad 2.: "at" forslagene til grønsthøsterbesparelsen i sagsfremstillingen godkendes.
  Ad 3.: "at" Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan hverken tiltræde udvalgets flertalsbeslutning og afviser at arbejde videre med de i bilagsmaterialet skitserede besparelser. Med enkelte få og små undtagelser anses de forelagte forslag ikke egnet til at blive ført ud i livet, allerede fordi det findes absolut nødvendigt at forbedre indsatsen af de kommunale indsatser helt generelt og særligt mht. forebyggende indsatser. Hertil kommer, med hensyn til det samlede budget, at Ø finder det absolut mest hensigtsmæssigt at budgetbalance overordnet sikres opnået gennem forøgelse af indtægterne (forhøjelse af grundskatter), og går imod alle serviceforringende besparelser."

 • Pkt. 177 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 - ØU

  Fremsendte_bemaerkninger_fra_MED-systemet_til_OeUs_varslede_reduktion_i_administrationen_i_juni_2019.pdf Medarbejdersiden_FMU_-_By_Kultur_og_Miljoe.pdf Medarbejdersiden_Skole-_og_Klubsekretariatet.pdf Medarbejdersiden_HMU.pdf

  Pkt. 177

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 - ØU

  Sagsnr. 319616 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede i sit møde den 24. april, at der som følge af budgetudfordringen skal igangsættes en proces med henblik på en reduktion af medarbejderstaben med 20 stillinger i administrationen før sommerferien. Dette medfører en MED-proces, der giver mulighed for, at HMU og andre relevante MED-fora kan komme med bemærkninger forud for den endelige beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Økonomiudvalget drøfter de fremsendte bemærkninger fra MED-systemet, og
  2. Økonomiudvalget udmønter den del af udvalgets besparelse, der omhandler reduktioner i administrationen, svarende til 9,9 mio. kr./ca. 20 stillinger i juni måned.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Et flertal i byrådet besluttede i sit møde den 24. april, at der som følge af budgetudfordringen skal igangsættes en proces med henblik på en reduktion af medarbejderstaben med 20 stillinger i administrationen før sommerferien.
  Dermed igangsattes en MED-proces jf. regler og retningslinjer herom. Efter byrådets møde den 24. april, er der således afholdt møder i de 4 FMU’er (den 30. april), i de relevante LMU’er og personalemøder med MED-status (den 2./3. maj) og i HMU (den 7. maj).
  Her har der været mulighed for at drøfte byrådets beslutning og for at fremsende bemærkninger før den endelige politiske beslutning. De bemærkninger, der er fremsendt før udsendelse af dagsordenen, er samlet i vedhæftede bilag. Evt. modtagne bemærkninger efterfølgende eftersendes.
  Tidsplanen indebærer, at såfremt man politisk beslutter, at følge indstillingen, så vil der blive afholdt MED-møder i de berørte LMU’er/personalemøder med MED-status den 3. juni, og der vil blive iværksat en koordineret afskedigelsesrunde den 7. juni.
  (flyttet fra den 6. juni på grund af det udskrevne Folketingsvalg.)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 177

  Ad. 1. "at" drøftet.
  Ad 2. "at" godkendt.

  Henrik Stougaard (Ø) kan generelt ikke tiltræde udvalgets flertalsbeslutning, og kan konkret vedr. indstillingens pkt. 2 ikke tiltræde beslutningen om at iværksætte de omtalte personalereduktioner på 20 stillinger på den beskrevne måde, med snarlig "prikkerunde" før sommerferien.
  Sagen begæres på denne baggrund i byrådet.

 • Pkt. 178 Økonomiudvalgets studietur november 2019

  Oekonomiudvalgets_studietur_-_november_2019.pdf

  Pkt. 178

  Økonomiudvalgets studietur november 2019

  Sagsnr. 317751 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fastlæggelse af rammer for Økonomiudvalgets studietur til november 2019

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at destination, fagligt indhold og varighed af Økonomiudvalgets studietur drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har reserveret dagene 12. til 15. november 2019 (begge dage inklusive) til studietur, idet der er lagt op til, at studieturen gennemføres over tre dage - 12. til 14. eller 13. til 15. november.
  Det foreslås, at temaet for studieturen tager afsæt i den forestående udvikling af Vikingeskibsmuseet, hvor statens affredning af Vikingeskibshallen har skabt nye muligheder for at realisere en vision om at skabe et vikingeskibsmuseum i verdensklasse. Hvis dette tema vælges, kan det overvejes, at Økonomiudvalget og Vikingeskibsmuseets bestyrelse gennemfører studieturen i fællesskab. Det overordnede formål med turen kunne således være at få inspiration til og viden om, hvordan investeringer i nationale og internationale kulturinstitutioner kan være med til at skabe udvikling lokalt, og hvordan arkitekturen understøtter det moderne museum.
  I forlængelse af ovenstående forslag er vedhæftet notat med kort præsentation af mulighederne for og indhold af studietur til Oslo.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 178

  Udsat.

 • Pkt. 179 Udvidelse af Roskilde Golfklub

  Pkt. 179

  Udlejning af ekstra jord til Roskilde Golfklub

  Sagsnr. 51455 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Golfklub har tidligere fået lov til at udvide deres par 3-bane, i den forbindelse er der ved en fejl opstået et indeklemt areal, som golfklubben ligeledes ønsker at leje på samme vilkår som det øvrige areal.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at arealet udlejes til golfklubben på markedsvilkår.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har tidligere på deres møde den 12. december 2018, pkt. 512, behandlet et spørgsmål om udlejning af 7 ha jord til Roskilde Golfklub i forbindelse med udvidelse af golfklubbens par 3-bane.
  Ved behandlingen af sagen er der ved en fejl opstået et indeklemt areal, som Roskilde Golfklub ønsker at leje. Arealet ejes af Roskilde Kommune og ligger i forlængelse af de 7 ha jord. Arealet udgør 0,4 ha og skal udelukkende bruges til grøn beplantning, da det ikke hensigtsmæssigt kan indgå i landbrugsarealet pga. maskiners venderadius.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da indtægten svarer til den der er betalt af den tidligere forpagter.

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 179

  Godkendt.

 • Pkt. 180 Forslag til kommuneplantillæg 19 for nye boliger ved Kildegården (til høring)

  Forslag_til_kommuneplantillaeg_19_for_boliger_ved_Kildegaarden.pdf

  Pkt. 180

  Forslag til kommuneplantillæg 19 for nye boliger ved Kildegården (til høring)

  Sagsnr. 289199 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune ønsker at sælge et areal på Møllehusvej ved Kildegården og give mulighed for at bygge boliger. Det kræver en lokalplan og et kommuneplantillæg.
  Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 19 for boliger ved Kildegården, Roskilde godkendes til offentlig høring fra den 24. maj 2019 til 12. august 2019.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Arealet på Møllehusvej er udlagt til ca. 35 boliger og indgår i den samlede helhedsplan for Kildegården, der skal sikre gode fysiske rammer for aftenskoler, foreninger, klubber og andre brugere på det tidligere kaserneområde. Visionen for området er at skabe et centrum for idræt-, kultur- og fritidsliv og samtidig sikre en blandet by ved at indpasse nye boliger i området.
  For at sikre at p-pladserne der udløses af boligerne kan dobbeltudnyttes, etableres p-pladserne som en udvidelse af parkeringsanlægget til Kildegården. Dette sker ved at der udarbejdes et forpligtende grundlag om placering mv. af parkeringspladserne ifm salget af boligerne. Boligerne vil således ikke have en eksklusiv råderet over parkeringspladserne, der udløses af byggeriet.
  Forvaltningen anbefaler, at der indføres tidsbegrænset parkering på samtlige parkeringspladser ved Kildegården for at målrette brugen af pladserne til Kildegårdens brugere, og der udstedes beboerlicenser til de nye beboere. Der fremsendes senere en sag til Plan- og Teknikudvalget om tidsbegrænset parkering.
  Projektet forudsætter, at beregningsmetoden for bebyggelsesprocenten ændres fra metode 2 (for jordstykket) til metode 1 (for området som helhed) i kommuneplanens rammeområde 4.BS.7 Helligkorsvej-Møllehusvej. Bebyggelsesprocenten kan derved fastholdes på 70.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Forvaltningen foreslår, at der holdes borgermøde den 18. juni 2019.
  Hvis Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 19 for boliger ved Kildegården, vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til forslag til lokalplan 664 for boliger ved Kildegården på møde den 16. maj 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 180

  Godkendt.
  Jeppe Trolle (B) ønsker at cykelparkeringsnormen sættes til 4 cykler pr. bolig.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende og begærede sagen i Byrådet.

 • Pkt. 181 Forslag til kommuneplantillæg 18 for Hørhusene (til høring)

  Forslag_til_kommuneplantillaeg_18_for_Hoerhusene_mv.pdf

  Pkt. 181

  Forslag til kommuneplantillæg 18 for Hørhusene (til høring)

  Sagsnr. 313638 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af Plan- og Teknikudvalgets beslutning om at nedlægge § 14 forbud mod byggearbejder på ejendommen Hørhusene 52 samt de øvrige Hørhuse, skal forvaltningen udarbejde en lokalplan inden for et år. Dette forudsætter, at der også udarbejdes tillæg til kommuneplanen.
  Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte forslag til kommuneplantillæg 18 godkendes til offentlig høring fra den 24. maj til den 2. august 2019.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 8. november 2018, punkt 206, besluttet at nedlægge forbud mod byggearbejder på ejendommen Hørhusene 52 samt øvrige ejendomme, som hører til Hørhusene, med adresser på henholdsvis Vesterdal, Bjergmarken og Hørhusene, indtil der er udarbejdet en lokalplan jf. Planlovens § 14. En lokalplan skal i givet fald være godkendt inden for et år.
  Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet forslag til lokalplan 685 for Hørhusene, hvis formål er at fastholde bebyggelsens kulturhistoriske træk og værdier samt at sikre, at bebyggelsen ikke nedrives, bygges om eller bygges til uden byrådets tilladelse. Herudover er det lokalplanens formål at sikre, at landskabet mellem bebyggelsen friholdes for bebyggelse og bevares med sin nuværende overdrevskarakter.
  I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foreslår forvaltningen, at ejendommene matr. nr. 2b, 2d og 2g af Bistrup Hgd, Roskilde Jorder overføres fra rammeområde 4.F.13, som er udlagt til golfbane til rammeområde 4.LB.1, som er udlagt til jordbrug, naturområde samt nærrekreativt område for byerne omkring. Overførslen begrundes i, at ejendommene ikke har tilknytning til golfbanen, og at ejendommene bliver omfattet af lokalplan 685. Derudover skal der ved lokalplanlægning inden for rammeområderne udarbejdes kommuneplantillæg, hvor der gøres nærmere rede for den præcise arealanvendelse, bygningsregulering, miljøforhold mv. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet vedlagte kommuneplantillæg 18.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen og tillæg 18 til kommuneplan ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Hvis Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 18, vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til forslag til lokalplan 685 på mødet den 16. maj 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 181

  Godkendt.

 • Pkt. 182 Ring Syd banen (tog til lufthavnen)

  Trafikmininisteriet_2014_Ny_Ellebjerg_og_Glostrup_som_trafikale_knudepunkter.pdf

  Pkt. 182

  Ring Syd banen (tog til lufthavnen)

  Sagsnr. 319786 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En direkte togforbindelse imellem Roskilde og Københavns Lufthavn Kastrup kaldet Ring Syd er planlagt fra 2027. Dette drøftes i Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at statens forslag om opgradering af Ring Syd banen med direkte tog fra Roskilde over Ny Ellebjerg til Lufthavnen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  På Forårsseminaret drøftede byrådet mulige fremtidige statslige infrastrukturprojekter, som potentielt kan få betydning for Roskilde Kommunes borgere. På baggrund af en gennemgang af projekterne, var der en drøftelse af, om der var projekter, som krævede særlig interessevaretagelse fra Roskilde Kommunes side, så projekterne i videst muligt omfang tilpasses Roskilde Kommunes borgeres behov.
  Byrådet viste interesse for Ring Syd, der er en direkte togforbindelse imellem Roskilde og Københavns Lufthavn Kastrup med stop på Ny Ellebjerg Station, hvor der i fremtiden vil være mulighed for at skifte til både flere S-togslinjer og Metro.
  Ring Syd-projektet har en relativ høj samfundsøkonomisk forrentning på op til ca. 17 pct., hvilket giver anledning til en opfølgende politisk drøftelse af mulighederne for at fremme denne forbindelse.
  Ring Syd er planlagt til halvtimesdrift, men først fra 2027, og dette skal ses i sammenhæng med, at antallet af togafgange mellem Roskilde og København forventes reduceret med op til 20-30 pct. fra 2022. Dermed vil der være en periode på mindst fem år, hvor betjeningen fra flere stationer i Roskilde Kommune vil være dårligere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 182

  Økonomiudvalget godkender statens forslag om opgradering af Sydbanen med direkte tog fra Roskilde til lufthavnen.

 • Pkt. 183 Anmodning om optagelse af sag om "Kommunens nye muligheder indenfor lufthavnens støjkonsekvenszone"

  Pkt. 183

  Anmodning om optagelse af sag om "Kommunens nye muligheder inden for lufthavnens støjkonsekvenszone"

  Sagsnr. 313901 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Enhedslisten v/ Henrik Stougaard, har anmodet om at få optaget følgende sag på dagsordenen om lufthavnens støjkonsekvenszone.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard, har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:
  ”Kommunens nye muligheder inden for lufthavnens støjkonsekvenszone.
  På byrådets forårsseminar blev givet en kort beskrivelse af de nye muligheder, der
  ligger i de ændrede betingelser omkring støjkonsekvenszonen. Eksempelvis med hensyn til boligudbygning.
  Beskrivelsen af de ny muligheder ønskes uddybet på udvalgsmødet, og Økonomiudvalget kan på denne baggrund evt. drøfte mulighederne. Bl.a. hvorvidt der kan være grundlag for, over for Plan- og Teknikudvalget eller Økonomiudvalget, at pege på lempelser i forhold til hidtidige blokeringer for boligudbygning.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 183

  Udsat.

 • Pkt. 184 Anmodning om optagelse af sag med forslag om at Roskilde Kommune skal boykotte indkøb af varer fra Israels besatte områder

  Pkt. 184

  Anmodning om optagelse af sag med forslag om at Roskilde Kommune skal boykotte indkøb af varer fra Israels besatte områder

  Sagsnr. 319364 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard har anmodet om optagelse af sag med forslag om at Roskilde Kommune boykotter indkøb af varer fra Israels besatte områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard har anmodet om at få følgende optaget på dagsordeen:
  ”Forslag om at Roskilde kommune skal boykotte varer fra Israels besatte områder.
  Baggrund:
  Alle byrådets partier fik i slutningen af november 2018 en opfordring fra Palæstinagruppen i Roskilde. Opfordringen går på, at Roskilde Kommune i sin indkøbspolitik skal indarbejde en boykot af alle israelske varer. Årsagen er det faktum, at Israel er en besættelsesmagt, der har koloniseret størstedelen af palæstinensernes jord. Israels årtier lange, systematiske og racistiske politik i forhold til palæstinenserne kan sammenlignes med den sydafrikanske apartheid-politik. Palæstinagruppens opfordring understreger, at Israel aktivt medvirker til at øge terrortruslen i verden, og at ingen kommunale skattekroner bør gå til handel med Israel.
  Vi er fra Enhedslisten enige med Palæstinagruppen i, at Roskilde Kommune bør vedtage en boykot af israelske varer. For at komme dem i forkøbet, der måtte mene, at dette vil være en antisemitisk handling: En boykot er ikke vendt mod jøder eller jødedom - og en sådan boykot vil ophøre i samme øjeblik, som staten Israel anerkender og retter sig efter internationale konventioner og FN-vedtagelser.
  Derfor stiller vi følgende
  Forslag:
  “Roskilde Kommune beslutter hermed fremover ikke at indgå aftaler om indkøb af varer, produceret i Israel samt i de af Israel besatte områder af Palæstina. Denne boykot ophører, når Israel anerkender og retter sig efter internationale konventioner og FN-vedtagelser.”

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 121

  Sagen blev taget af dagsordenen og sættes på næste Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Jacob Søegaard Nielsen.

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 184

  Udsat.

 • Pkt. 185 Anmodning om optagelse af sag om at ophæve kommuneplan forbudet mod vindmøller højere end 25 m

  Pkt. 185

  Anmodning om optagelse af sag om at ophæve kommuneplan forbuddet mod vindmøller højere end 25 m

  Sagsnr. 318315 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard, SF v/Tina Boel og Radikale v/Jeppe Trolle har anmodet om optagelse af sag om at ophæve kommuneplan forbuddet mod vindmøller højere end 25 m.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard, SF v/Tina Boel og Radikale v/Jeppe Trolle har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:
  ”Baggrund:
  Med det nuværende marked for vindmøller og de gældende lovmæssige rammer for dem og el-forsyningen fra dem, skal vindmøllerne op i højder på mindst 100 m, før de begynder at være rentable.
  Roskildes gældende kommuneplan har nu gennem en årrække rummet et generelt forbud mod at der i kommunen etableres vindmøller af mere end 25 m's højde. I den politiske aftale bag Roskilde Kommunes budget 2019 indgår imidlertid en delaftale om at ophæve dette generelle forbud mod vindmøller af rentable højder, og på den baggrund stilles følgende forslag.
  Konkret beslutningsforslag:
  Byrådet giver forvaltningen til opgave, at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg, som rummer de ændringsforslag til kommuneplanen der er nødvendige for at fjerne det nævnte generelle 25. m.'s loft for højden, og åbne op for, at der efterfølgende gennem lokalplaner i konkrete tilfælde vil kunne tillades vindmøller af op til 150 m.'s højde."

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 88

  Forslaget sendes til behandling i relevante udvalg.

  Supplerende sagsfremstilling

  Den gældende retningslinje om forbud om vindmøller over 25 meter er en præcisering af, at der med Kommuneplan 2016 kun er givet mulighed for opstilling af husstandsmøller. Hvis retningslinjen ophæves, skal der formuleres nye retningslinjer, som præciserer rammerne for fremtidige store møller. I byrådets Planstrategi 2018, som blev endeligt vedtaget den 24. april 2019, punkt 99, fremgår det, at byrådet vil arbejde for som minimum at fastholde den nuværende produktion af vindenergi.
  Byrådet har igangsat revision af kommuneplanen, hvorfor forvaltningen foreslår, at evt. ændring til vindmølleplanlægningen indarbejdes som en del af forslag til Kommuneplan 2019.

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 185

  Udsat.

 • Pkt. 186 Anmodning om optagelse af sag vedrørende flytning af stor sociale institution til mindre bysamfund

  Pkt. 186

  Anmodning om optagelse af sag vedrørende flytning af stor social institution til mindre bysamfund

  Sagsnr. 319836 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre v/Jette Tjørnelund har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen vedrørende flytning af stor social institution til mindre bysamfund.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Venstre v/Jette Tjørnelund har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:
  ”På Venstres vegne anmoder jeg om at få en beslutningssag på førstkommende økonomiudvalgsmøde om udarbejdelse af en redegørelse vedr. evt. flytning af Lindegården til et mindre bysamfund.
  Venstre ønsker en redegørelse af de socialfaglige forhold, afledte effekter og økonomi ved at flytte en stor socialinstitution med 70 beboere og personale til et mindre bysamfund, hvor der langt til relevante sociale tilbud, psykiatriske sundhedstilbud og politi.
  Baggrund:
  Det er Roskilde Kommune, der har forestået screening af placeringer for Københavns kommune ligesom det er byrådet, der bestemmer om og i givet fald hvor institutionen kan placeres i kommunen. Kommunen har peget på Kavsbjerggård og etableret kontakten med den private grundejer. Det har ikke tidligere været på tale at placere andet end boliger og institutioner med relevans for mindre bysamfund på Kavsbjerggård-grunden i Viby. En stor socialinstitution på området indgår således ikke i de vurderinger, der er foretaget ved vedtagelse af retningslinjerne i kommuneplanen. Samtidig er det kommet frem, at der ikke har foretaget vurderinger af socialfaglige forhold fra Roskilde Kommunes side i forbindelse med screeningen. Af svaret til borgerne om placering af Lindegården på byrådsmødet d. 27. marts fremgår det: ”Roskilde Kommune har ikke foretaget nogen social faglig vurdering og har derfor ikke nogle social faglige begrundelser for en eventuel placering af Lindegården i Viby.”
  Roskilde kommune står hverken for visiteringen eller personalenormeringen på Københavns kommunes institution, men det er blevet oplyst at man er i færd med at udarbejdes et såkaldt tryghedsdokument med henblik på at give kommende naboer garanti for, at beboerne på institutionen ikke er udadreagerende. Vi vil gerne have belyst vægten af sådant et dokument i praksis.
  Flytningen af en stor institution vil kunne have afledte effekter på tilbudsstrukturen på social- og sundhedsområdet. Institutionens kan afføde et behov etablering af satellitfunktioner med aktiviteter eller andre tilbud i lokalområdet eftersom beboerne må fortsat forventes at skulle benytte en vifte af kommunens sociale og sundhedsfaglige tilbud. Dermed kan økonomiske effekter på kommunens ikke udelukkes.
  Venstre ønsker at få belyst effekterne af en stor københavnsk socialinstitution i et mindre bysamfund som Viby. Heri bør indgå projektets bæredygtighedsprofil, socialfaglige forhold, de afledte effekter og økonomi set ud fra Roskilde kommunes interesser.
  Redegørelsen skal som minimum indeholde:
  - Kriterier for placering herunder vurdering af institutionens påvirkning af områdets identitet, detailhandel, kapacitet af service på sundhedsområdet og kommunal økonomi.
  - Roskilde Kommunes behov for at tilpasse den geografiske fordeling af sociale tilbud ved en flytning af Lindegården herunder behovet for etablere satellitfunktioner i lokalområdet eller reducere behov for tilbud i Roskilde og de økonomiske konsekvenser at dette.
  - Social- og sundhedsfaglige aspekter for beboerne ved en placering tæt skole- og idrætsanlæg med stor støj- og lyspåvirkning.
  - En juridisk og socialfaglig vurdering af tryghedsdokumentet, der omtales i svaret til borgerne. Herunder garanti for, at beboerne ikke er udadreagerende og hvorledes Roskilde Kommune vil sikre, at beboersammensætning og personalenormeringen ikke ændres over tid samt sanktionsmuligheder over for Københavns kommune.”

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 186

  Der var enighed om at spørgsmålene indgår i forberedelsen af den eventuelle kommende plansag.
  Jette Tjørnelund (V) og Henrik Stougaard (Ø) ønsker redegørelsen senest umiddelbart efter sommerferien.
  Jette Tjørnelund (V) begærede sagen i Byrådet.

 • Pkt. 187 Udlejning af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 188 Salg af erhvervsjord 1(Lukket)

 • Pkt. 189 Salg af erhvervsjord - 2(Lukket)

 • Pkt. 190 Salg af fast ejendom(Lukket)

 • Pkt. 191 Ny Østergade (Lukket)

 • Pkt. 192 Eventuelt

  Pkt. 192

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 192

  - Personalesag