You are here

Referat

Dato: Onsdag, Januar 16, 2019 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Leder af Musiconsekretariatet Andreas Høegh deltager under pkt. 2 " Orientering om status på Musicon."
  Direktør for By, Kultur og Miljø Martin Holgaard deltager under pkt. 3 ”Forslag til Planstrategi 2018 og debatoplæg om revision af kommuneplanen (til høring)”

  Økonomiudvalget, 16-01-2019, pkt. 1

  Jette Henning (A) var indkaldt som stedfortræder for Joy Mogensen, der havde lovligt forfald.
  Pkt. 5 og 14. blev udsat.
  Der var udsendt en tillægsdagsorden.
  Godkendt.
  Fraværende: Joy Mogensen, Daniel Prehn.

 • Pkt. 2 Orientering om status på Musicon

  Pkt. 2

  Orientering om status på Musicon

  Sagsnr. 283288 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sekretariatsleder på Musicon giver en status over igangværende og kommende projekter på Musicon.

  Sagsfremstilling

  Musicon er nu trådt ind i en fase, hvor den varige by for alvor begynder at tage form, og samtidig udvikler de midlertidige projekter sig fortsat.
  Der vil bl.a. blive givet orientering om status på salget, etablering af containerstriben, igangværende byggerier m.v.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 16-01-2019, pkt. 2

  Fraværende: Joy Mogensen, Daniel Prehn.

 • Pkt. 3 Forslag til Planstrategi 2018 og debatoplæg om revision af kommuneplanen (til høring)

  Oplaeg_til_Planstrategi_2018_-_Faelles_takter.pdf Debatoplaeg_-_Revision_af_Roskildes_Kommuneplan.pdf

  Pkt. 3

  Forslag til Planstrategi 2018 og debatoplæg om revision af kommuneplanen (til høring)

  Sagsnr. 299780 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til Planstrategi 2018 samt debatoplæg til indledende offentlig høring af revision af kommuneplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Forslag til Planstrategi 2018 og Debatoplæg om revision af kommuneplanen godkendes til offentlig høring fra den 1. februar til den 29. marts 2019, og
  2. der afholdes borgermøde den 26. februar 2019 i Byens Hus.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i hele 2018 arbejdet med indhold til Planstrategi 2018. Dette er sket dels gennem en nedsat boligpolitisk følgegruppe dels gennem forskellige temadrøftelser i byrådet. Økonomiudvalget har senest på møde den 5. december 2018, punkt 482, drøftet det samlede indhold. På den baggrund forelægger forvaltningen nu forslag til byrådets Planstrategi 2018 under titlen ”Fælles Takter”.
  Planstrategien er bygget op over de tre hovedtemaer ”Boligpolitik – byer i social balance”, ”Tættere og stærkere byer” samt ”Robuste grønne miljøer”.
  Planstrategien formulerer en ny fælles boligpolitik, hvor der er fokus på at skabe større social balance i kommunens boligområder, mens de to øvrige hovedtemaer afspejler, at kommunens udvikling skal gå på to ben. Ét hvor byerne fortættes for at skabe en stærkere sammenhængskræft både hvad angår bosætning, arbejdspladser, handel, kulturliv og mobilitet. Og ét hvor de grønne områder danner kontrast til den tætte by med plads til fremme af naturen, det rekreative liv og grøn energi.
  Fælles for de tre temaer er et ambitiøst ønske om, at udviklingen skal ske i fællesskab med lokale kræfter. Endvidere indgår FN’s verdensmål som en overordnet ramme for byrådets indsatser.
  Planstrategiens indhold danner baggrund for debatoplægget, som er startskud for revision af kommuneplanen. Under den offentlige høring vil Byens Hus være ramme for formidling af planstrategi og revision af kommuneplanen.
  Planstrategien forventes forelagt til endelig vedtagelse i april 2019. Forslag til Kommuneplan 2019 ventes forelagt i sensommeren med henblik på endelig vedtagelse omkring årsskiftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 16-01-2019, pkt. 3

  Anbefales.
  Lars Lindskov (C) tager forbehold specifikt omkring antallet af almene boliger.
  Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.
  Fraværende: Joy Mogensen, Daniel Prehn, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 4 Orientering om program for ØU seminar januar 2019

  Program_for_Oekonomiudvalgets_seminar_januar_2019.pdf

  Pkt. 4

  Orientering om program for ØU seminar januar 2019

  Sagsnr. 300528 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om program for Økonomiudvalgets seminar den 17. og 18. januar 2019.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet og udsendt program for Økonomiudvalgets seminar den 17. og 18. januar 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Økonomiudvalget, 16-01-2019, pkt. 4

  Fraværende: Joy Mogensen, Daniel Prehn, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 5 Budgetproces for budget 2020-2023

  Pkt. 5

  Budgetproces for budget 2020-2023

  Sagsnr. 313508 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen beskrives en fremrykket budgetproces, hvor konkrete forslag drøftes tidligere end i den nuværende proces, og hvor der lægges større vægt på et flerårigt perspektiv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetprocessen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved vedtagelse af budget 2019 er der skabt en positiv balance i 2019, mens der fortsat er en ubalance i alle overslagsår og størst i 2020 med godt 70 mio.kr. og i 2021 med godt 60 mio.kr. af samme grund falder likviditeten yderligere fra 2020, hvis ikke ubalancerne rettes op.
  I de seneste år er der på forårsseminaret givet oplæg om de forventede udfordringer, hvorefter fagudvalg har haft en forberedende drøftelse af budgettet på møderne i juni måned, mens egentlige handlinger i form af temaanalyser og konkrete forslag til effektiviseringer/besparelser først er behandlet på augustmøderne, og forlig er indgået ultimo august.
  Det kan overvejes at fremrykke budgetdrøftelserne og indgå budgetaftaler for flere år med henblik på øget fokus på et længere perspektiv, hvor tilpasninger over to eller flere år i højere grad anvendes for at opnå mere permanent balance.
  Dette skal ses i lyset af udfordringerne på balancen sammenholdt med, at likviditeten vil falde til væsentlig under den politiske målsætning om at have en likviditet i intervallet 275-325 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen, med mindre der tilvejebringes balance/overskud på budgetterne i overslagsårene, da byrådet har benyttet muligheden for at prioritere strategiske investeringer, jordopkøb m.v. i enkelte år, hvorefter niveauet skal genoprettes.
  Ved en tidligere proces kan det overvejes at adskille processen, så der i det tidlige forår skaffes balance og råderum, så budgetprocessen senere i højere grad kan handle om nye initiativer. Hvis dette skal blive en realitet, så fordrer det, at fagudvalgene tager ansvar for at skaffe balance/råderum. En metode til det er at bede fagudvalgene om at udmønte en udmeldt ramme på et tidligt tidspunkt, der efterfølgende behandles i Økonomiudvalget med henblik på aftale. Rammen kan f.eks. opgøres til det underskud, der skal dækkes samt det ønskede råderum, og det skal besluttes, hvilket grundlag den skal fordeles på.
  Hvis budgetaftalen indgås for f.eks. to år, som flere kommuner forsøger i disse år, så vil det være en budgetaftale, hvor det endelige skatte- og tilskud/udligningsgrundlag ikke kendes, så det må forventes, at aftalen for år 2 skal tilpasses efterfølgende.
  For at opnå det længere perspektiv kan der i forbindelse med kommende budgetaftalen indgås aftaler om, hvilke større analyser med f.eks. forslag til strukturændringer, der skal udarbejdes, så de kan sættes i gang hurtigere og dermed være udarbejdet allerede i det tidlige forår.
  Ved ændringer, som angivet ovenfor vil høringsprocessen i brugerbestyrelser og MED organisationen skulle gentænkes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 16-01-2019, pkt. 5

  Udsat.
  Fraværende: Joy Mogensen, Daniel Prehn, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 6 Forslag til kommuneplantilæg 17 for boliger/erhverv ved Ringstedgade, Roskilde (igangsætning)

  Kortbilag_-_Lokalplan_683_Ringstedgade.pdf Helhedsplan_for_Ringstedgade.pdf

  Pkt. 6

  Forslag til kommuneplantillæg 17 for boliger/erhverv ved Ringstedgade, Roskilde (igangsætning)

  Sagsnr. 313941 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for området langs Ringstedgade, der muliggør udvikling af boliger og erhverv i overensstemmelse med en ny helhedsplan for området. Der er afholdt dialog med grundejerne i udarbejdelsen af helhedsplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 17 for boliger og erhverv langs Ringstedgade, som hæver bebyggelsesprocenten og bygningshøjder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget igangsatte på møde den 15. maj 2018, punkt 95, udarbejdelsen af en ny helhedsplan for området langs Ringstedgade. Det skal sikre en helhedsorienteret fortætning af et stationsnært område, hvor nye boliger og erhverv viderefører bymidteskalaen og skaber balance mellem vejrum og bebyggelse. Tegnestuen Vandkunsten har udarbejdet en samlet plan for områdets udvikling og fortætning, der forholder sig til trafikafviklingen, det eksisterende byggeri og områdets fremtidige potentialer.
  Området i helhedsplanen dækkes af tre rammeområder i kommuneplanen: 4.BS.3 Blandet bolig og erhverv, 4.BS.2 Blandet bolig og erhverv og 4.CB.2 Centerområde og butikker. Den ønskede udvikling giver mulighed for ca. 28.000 m2 bolig og ca. 3.700 m2 erhverv og hæver bebyggelsesprocenten til 90-110 %. Det er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplans rammebestemmelser, hvorfor der skal udarbejdes et kommuneplantillæg.
  Uoverensstemmelserne med kommuneplanrammerne går på tværs af rammeområderne og består blandt andet i bebyggelsesprocenten og bygningshøjder. I lokalplanen for området vil der også blive arbejdet med at få balanceret pladsen til friarealer, opholdsarealer og parkering.
  Parallelt med kommuneplantillægget vil der blive udarbejdet en lokalplan, som Plan- og Teknikudvalget igangsætter, hvis Økonomiudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 17. Igangsættelsen forudsætter ligeledes, at byrådet vedtager helhedsplanen den 30 januar 2019.
  Forslag til kommuneplantillæg forventes fremlagt sammen med lokalplanforslaget til politisk godkendelse og efterfølgende offentlig høring i juni 2019. Forvaltningen foreslår, at lokalplan og kommuneplantillæg behandles i byrådet på grund af sagens størrelse, sammenhæng med Idrætsparken og almene interesse.
  I arbejdet med helhedsplanen er der afholdt dialog med grundejerne, der er omfattet af den nye helhedsplan. I januar 2019 afholdes der et fællesmøde med grundejere, beboere og udviklere, hvor helhedsplanen præsenteres. Det skal give dem indflydelse på den videre planlægning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 16-01-2019, pkt. 6

  Godkendt.
  Fraværende: Joy Mogensen, Daniel Prehn, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 7 Anlægsregnskab - salg af storparcel på Toppen, Trekroner

  Pkt. 7

  Anlægsregnskab - salg af storparcel på Toppen, Trekroner

  Sagsnr. 314350 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Toppen, Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 21. december 2016 pkt. 350 anlægsbevilling til salgsindtægt på 8.956.336 kr. og bevilling til omkostninger på 250.000 kr. til salg af storparcel på Toppen i Trekroner. Ejendommen blev solgt med overtagelse 1. marts 2018 til en salgspris på 9.045.028 kr., mens omkostningerne beløber sig til i alt 70.468 kr. Det betyder, at der samlet er en merindtægt på 268.225 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der netto en merindtægt på 268.225 kr., der er tilgået kassebeholdningen i 2018.

  Økonomiudvalget, 16-01-2019, pkt. 7

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen, Daniel Prehn, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 8 Anlægsregnskab - salg af grund på Langebjerg

  Pkt. 8

  Anlægsregnskab - salg af grund på Langebjerg

  Sagsnr. 314346 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af erhvervsgrund på Langebjerg 10.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 15. juni 2016 pkt. 180 anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.556.125 kr. og bevilling til omkostninger på 1.396.000 kr. til salg af erhvervsgrund på Langebjerg 10.
  Ejendommen blev solgt med overtagelse 1. juli 2016 til en salgspris på 2.556.125 kr. Omkostninger beløber sig til i alt 1.165.206,54 kr.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindreudgift på 230.794 kr. der vedrører arkæologiske undersøgelser af grunden og en indtægt svarende til anlægsbevillingen. Sagen medfører derfor et samlet mindreforbrug på 230.794 kr.

  Økonomi

  Der er i 2018 afsat et rådighedsbeløb til udgifter på 510.667 kr. og afholdt et forbrug på 279.843 kr. hvilket giver en positiv kasseeffekt på 230.794 i 2018.

  Økonomiudvalget, 16-01-2019, pkt. 8

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen, Daniel Prehn, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 9 Anlægsregnskab - salg af storparcel på Folden og Hegnet, Trekroner

  Pkt. 9

  Anlægsregnskab - salg af storparcel på Folden, Trekroner

  Sagsnr. 314361 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Folden i Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 30. august 2017 pkt. 208 anlægsbevilling til salgsindtægt på 14.502.000 kr. og bevilling til omkostninger på 300.000 kr. til salg af storparcel på Folden i Trekroner. Ejendommen blev solgt med overtagelse 1. april 2018 til en salgspris på 14.937.000 kr. Omkostninger beløber sig til i alt 520.631 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en merindtægt på 435.000 kr. og en merudgift på 220.631 kr. Merudgiften vedrører Roskilde Kommunes udgifter til ekstrafundering og forurening som godkendt af Økonomiudvalget 8. august 2018. Netto er der således en merindtægt på 214.369 kr. der er tilgået kassebeholdningen i 2018.

  Økonomiudvalget, 16-01-2019, pkt. 9

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen, Daniel Prehn, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 10 Anlægsregnskab - salg af Neptunvej 15

  Pkt. 10

  Anlægsregnskab - salg af Neptunvej 15

  Sagsnr. 314343 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Neptunvej 15, Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 21. marts 2018 pkt. 190 anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.400.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 55.000 kr. til salg af ejendommen Neptunvej 15, Jyllinge.
  Ejendommen blev solgt med overtagelse 7. september 2018 til en salgspris på 2.500.000 kr., hvilket medfører en merindtægt på 100.000 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 61.337,85 kr., hvilket medfører en merudgift på 6.338 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en netto merindtægt på 93.662 kr., der er tilgået kassebeholdningen i 2018.

  Økonomiudvalget, 16-01-2019, pkt. 10

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen, Daniel Prehn, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 11 Anlægsregnskab - salg af Skt. Peders Stræde 7

  Pkt. 11

  Anlægsregnskab - salg af Skt. Peders Stræde 7

  Sagsnr. 314355 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Skt. Peders Stræde 7.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 20. december 2017 anlægsbevilling til salgsindtægt på 13.000.000 kr. og bevilling til omkostninger på 350.000 kr. til salg af ejendommen Skt. Peders Stræde 7. Ejendommen blev solgt med overtagelse 1. september 2018 til en salgspris på 13.000.000 kr. Omkostninger beløber sig til i alt 285.777,75 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindreudgift på 64.222,25 kr. og en indtægt svarende til anlægsbevillingen. Mindreudgiften er tilgået kassebeholdningen i 2018.

  Økonomiudvalget, 16-01-2019, pkt. 11

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen, Daniel Prehn, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 12 Frigivelse af rådighedsbeløb - Energispareindsats 2019

  Pkt. 12

  Frigivelse af rådighedsbeløb Energispareindsats 2019

  Sagsnr. 84744 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2019 afsat 10 mio. kr. til energirenovering. Forvaltningen søger om frigivelse af 10 mio. kr. til energirenovering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af kommunens ejendomme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i perioden 2009 til 2018 bevilget 158 mio. kr. til energirenovering af kommunale ejendomme. I budgetperioden 2019 til 2022 er afsat 10 mio. kr. årligt
  Bevillingen i 2019 ønskes anvendt til følgende energisparetiltag:
  - Udskiftning af gamle belysningsanlæg til LED-lys.
  - Energirenovering af klimaskærm i forbindelse med vedligeholdelse og renoveringsopgaver.
  - Driftsoptimering af ventilationsanlæg via databaseret energiledelse.
  - Udskiftning af ventilationsanlæg
  - Etablering af varmepumper
  - Udskiftning af hårde hvidevarer
  Der er fortsat et stor besparelsespotentiale i forbindelse udskiftning til LED-belysning. Roskilde Kommune deltager i projekt Lighting Metropolis under Gate 21, som har til formål et fremme og effektivisere udbredelsen af LED-belysning. Projektet har netop fået godkendt ansøgning om støtte fra EU Interreg ÔKS.
  Roskilde Kommune har ligeledes fået tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud til databaseret energiledelse. Projektet omhandler etablering af energimålere på en stor del af kommunens ventilationsanlæg med det formål at optimere driften.
  Klimaskærmen er løbende blevet energirenoveret, og dette arbejde fortsættes.
  Der optages lån til at udføre arbejdet med energirenovering. Tilbagebetaling af lånet sker ved det reducerede forbrug på energi og drift.
  Projekterne forventes startet: Primo 2019
  Projekterne forventes afsluttet: Ultimo 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Ændring i kassebeholdningen 0

  Økonomiudvalget, 16-01-2019, pkt. 12

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen, Daniel Prehn, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 13 Frigivelse af rådighedsbeløb - Parkeringsanlæg i konstruktion

  Pkt. 13

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Parkeringsanlæg i konstruktion

  Sagsnr. 96789 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2019 afsat 8,350 mio. kr. til opstart af det første af tre fælles parkeringshuse omkring Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 8,350 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til parkeringshuset ved Bifaldet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den tiltagende udbygning af Musicon øger behovet for at understøtte en bæredygtig trafikkultur og tilpasse trafikarealerne omkring Musicon. Der er med omfanget af byggerier behov for at forberede og opføre det første af tre fælles parkeringshuse.
  P-huset Bifaldet skal placeres mellem Havsteensvej i Nord og Rabalderstræde i Øst på lokalplansområde G i Lokalplan 663. P-huset vil give plads til ca. 300 biler. Forud for opførelsen af P-huset skal der gennemføres geotekniske undersøgelser og miljøscreening af området. Disse undersøgelser vil sammen med Lokalplan 663 danne grundlag for udbud af skitseforslag til P-huset.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -8.350
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -8.350
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Økonomiudvalget, 16-01-2019, pkt. 13

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen, Daniel Prehn, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 14 Anmodning om optagelse af punkt om mødetidspunkt

  Pkt. 14

  Anmodning om optagelse af punkt om mødetidspunkt

  Sagsnr. 307332 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen om mødetidspunkt for Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget følgende på Økonomiudvalgets dagsorden:
  ” Det ønskes drøftet hvorvidt 1 time og 40 minutter er nok til et økonomiudvalgsmøde, hvorpå vi som regel har en lang dagsorden og meget til punktet eventuelt, således at borgmesteren har tid til at orientere os om emner der er på vej.
  På det sidste har vi været nødsaget til at udskyde en række punkter og sidst et ekstraordinært møde en eftermiddag som dermed påvirker den ellers planlagte hverdag. Vi mødte tidligere klokken 8 om morgenen og det fungerede som regel ganske fint og der var rimelig tid til at vende relevante sager.
  Vi har 2 økonomiudvalgsmøder om måneden pga. de mange sager og det blev vurderet at emnerne ikke kunne nås på et møde. Jeg håber at vi kan drøfte hvorvidt det er hensigtsmæssigt at fastholde et senere mødetidspunkt kombineret med to månedlige møder eller om vi kan aftale at mødes klokken 8 og have et primært møde og en reserveret ekstra dag i måneden, hvis der er ting der er presserende. I håb om en konstruktiv drøftelse, gerne med flere forslag, håber jeg at vi kan finde en løsning.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 491

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 533

  Taget af dagsordenen.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Økonomiudvalget, 16-01-2019, pkt. 14

  Udsat.
  Fraværende: Joy Mogensen, Daniel Prehn, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 15 Lokaler i Byens Hus(Lukket)

 • Pkt. 16 Salg af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 17 Salg af ejendom - 2(Lukket)

 • Pkt. 18 Eventuelt

  Pkt. 18

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 16-01-2019, pkt. 18

  - Situationen i Jobcenteret.
  Fraværende: Joy Mogensen, Daniel Prehn, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 19 Anmodning om optagelse af sag om information til borgerne ved forhøjet vandstand i Fjorden

  Pkt. 19

  Anmodning om optagelse af sag om information til borgerne ved forhøjet vandstand i Fjorden

  Sagsnr. 315360 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre v/Jette Tjørnelund, har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen om information til borgerne ved forhøjet vandstand i Fjorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Venstre v/Jette Tjørnelund har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen
  ”Information til borgerne ved forhøjet vandstand i fjorden
  Venstre foreslår, at kommunens hjemmeside og facebookside videreformidler relevante informationer og anbefalinger fra myndigheder om tiltag ved varsel om forhøjet vandstand i fjorden.
  Tydelig og ensartet kommunikation er særlig vigtig ved kriser eller usædvanlige forhold. Der er efter vores opfattelse et udækket behov for, at informationer ved varsel om forhøjet vandstand i fjorden struktureres og kommunikeres fra kommunen også selvom kommunens krisestab ikke formelt er aktiveret.
  Et eksempel på behovet og forventning om information fra kommunen er varslet om forhøjet vandstand i forbindelse med stormen Alfrida. Her udsendte Midt- og Vestsjællands Politikreds og den Lokale Beredskabs Stab 1. januar 2019 en meddelelse med titlen: Myndighederne er klar. Det fremgår af meddelelsen, at borgerne kan søge nærmere oplysninger om de iværksatte tiltag på kommunens hjemmeside www.Roskilde.dk.
  Der blev imidlertid hverken opslået meddelelser, der informerede om de iværksatte tiltag på kommunens hjemmeside eller facebookside. Borgere, foreninger eller virksomheder, der har søgt information af officielle kanaler har dermed ikke fået de informationer via Roskilde kommune, der tilsyneladende var forventning om fra den Lokale Beredskabs Stab og politiet.
  Det vil efter vores opfattelse være naturligt, at kommunen tager kommunikationsopgaven på sig ved varsel om forhøjet vandstand og dermed bidrager til mere klarhed og mindre utryghed hos borgerne.”

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 16-01-2019, pkt. 19

  Sagen drøftet.
  Fraværende: Joy Mogensen, Daniel Prehn, Merete Dea Larsen.