You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 18, 2019 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 340 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 340

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 340

  Merete Dea Larsen havde lovligt forfald. Som suppleant fra indkaldt Karsten Lorentzen.
  Fraværende: Lars Lindskov (C), Jeppe Trolle (B) og Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for hende.

 • Pkt. 341 Orientering om likviditet pr. 31. august 2019

  Orientering_om_likviditeten_pr._31._august_2019.pdf

  Pkt. 341

  Orientering om likviditet pr. 31. august 2019

  Sagsnr. 314874 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august 2019. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 150 - 200 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2019 er anvendt.

  Roskilde Kommune 30. sep. 2018 31. okt. 2018 30. nov. 2018 31. dec. 2018 31. jan. 2019 28. febr. 2019 31. marts 2019 30. april 2019 31. maj 2019 30. juni 2019 31. juli 2019 31. aug. 2019
  Likvide beholdning (mio. kr.) -8 -66 -149 -174 -4 -29 -18 -39 -139 -154 -65 -78
  Kassekreditregel (mio. kr.) 311 293 275 252 238 226 211 206 192 178 170 163
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 3,6 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9 1,9

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august 2019 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 150 – 200 mio. kr.
  Skønnet er udarbejdet før der foreligger en budgetopfølgning pr. 31. august, og baserer sig derfor på halvårsregnskabet.

  Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 341

  Fraværende: Lars Lindskov (C), Jeppe Trolle (B) og Merete Dea Larsen (O). Karsten Lorentzen(O) deltog i stedet for.

 • Pkt. 342 20 nye almene familieboliger i Viby - skema A

  Skitseprojekt.pdf

  Pkt. 342

  20 nye almene familieboliger i Viby - skema A

  Sagsnr. 322939 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om godkendelse af 20 nye almene familieboliger i Viby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A for 20 nye familieboliger i Viby Sjælland med en samlet anskaffelsessum på 42,192 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 3,375 mio. kr. godkendelse
  3. husleje på 1.098 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsudgifter godkendes
  4. kommunal garanti på 56,63 %, foreløbigt opgjort til 21,504 mio. kr. godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Roskilde Syd har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 20 nye almene familieboliger ved Torvet i Viby. Boligerne opføres som rækkehuse og der opføres 9 to-rumsboliger i et plan og 11 fire-rumsboliger i 2 plan. Bebyggelsen placeres omkring et grønt gårdrum, hvorfra alle boliger har adgang. Skitseprojekt af byggeriet er vedhæftet som bilag til sagen.
  Den samlede anskaffelsessum udgør 42,192 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 8%, svarende til 3,375 mio. kr. Huslejen udgør i skema A 1.098 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrugsudgifter. Dette medfører, at en lejlighed på 60 m2 koster ca. 5.560 kr. pr. md., mens en bolig på 96 m2. koster ca. 8.860 kr. pr. m2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  I forbindelse med byggeriet sælger kommunen byggegrunden til Boligselskabet Roskilde Syd. Indtægten herfra udgør 3,4 mio. kr., som indgår i puljen til indskud i Landsbyggefonden. Der forventes forelagt salgssag på Økonomiudvalgets møde i oktober.
  Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 3,375 mio. kr. tages fra puljen til indskud i Landsbyggefonden.
  Sagen medfører, at kommunen skal stille en kommunal garanti på 56,63% af realkreditbelåningen, foreløbigt opgjort til 21,504 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 342

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for hende.

 • Pkt. 343 Vedståelse af kommunegaranti

  Pkt. 343

  Vedståelse af kommunegaranti

  Sagsnr. 246800 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om vedståelse af kommunal garanti for omlægning af realkreditlån i andelsboligforeningen Piledyssen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune vedstår kommunal garanti i forbindelse med A/B Piledyssens omlægning af realkreditlån på 12,694 mio. kr. med en restløbetid på 24,25 år.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Andelsboligforeningen Piledyssen, Gulddysse Skovvej 5, Gundsømagle har fremsendt ansøgning om vedståelse af kommunal garanti i forbindelse med foreningens omlægning af realkreditlån på 12,694 mio. kr. fra nuværende 2% til 0,5% i obligationsrente.
  Hjemlen hertil findes i almenboligloven, der bestemmer, at byrådet kan give garanti for lån til etablering af andelsboliger, når etablering sker ved nyopførelse. Garantien dækker den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. En tidligere meddelt garanti kan overføres til omprioriteringslån.
  Byrådet meddelte den 25. april 2007 garanti for lån, som Andelsboligforeningen Piledyssen, Gulddysse Skovvej 5, Gundsømagle, optog i forbindelse med opførelsen af 40 ustøttede andelsboliger med fælleshus.
  Den 26. februar 2014 godkendte Byrådet en vedståelse af den kommunale garanti i forbindelse med omkonvertering af lånet.
  Omlægningen er godkendt for foreningens generalforsamling den 20. august 2019.
  Lånets resterende løbetid på 24,25 år svarer til det bestående låns restløbetid. Der er således ikke tale om nogen form for forlængelse af lånet og det er fortsat samme låntype – kontantlån baseret på en obligationsserie. Det oplyses, at formålet med låneomlægningen er, at beboerne kan opnå en lavere rente og dermed skaffe likviditet til bl.a. vedligeholdelse af bygninger og område.
  Kommunen har gennemgået foreningens seneste 2 årsregnskaber og det er forvaltningens vurdering, at der i forbindelse med omlægning af lånet ikke sker en forøgelse af kommunens risiko. Roskilde Kommune har ikke givet garantier til andre ustøttede andelsboligforeninger end A/B Piledyssen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 343

  Anbefales.

  Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for hende.

 • Pkt. 344 Temadrøftelse af togsbetjening af Roskilde

  Notat_om_moede_med_Transportministeren.pdf

  Pkt. 344

  Temadrøftelse af togbetjening af Roskilde

  Sagsnr. 322217 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det tidligere fremsendte notat til Økonomiudvalget vedr. indhold til møde med Transportministeren ønskes drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Det tidligere fremsendte notat til Økonomiudvalget vedr. indhold til møde med Transportministeren ønskes drøftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 344

  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for hende.

 • Pkt. 345 BOMI, flytning til Handelsskolen

  Pkt. 345

  BOMI, flytning til Handelsskolen

  Sagsnr. 303027 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume
  I forbindelse med oprettelsen af FGU flyttes BOMI til Handelsskolen, da FGU fremadrettet skal overtage BOMI’s nuværende bygninger. Flytningen af BOMI indebærer, at der skal afsættes midler til husleje samt afholdes anlægsudgifter til projektering og byggestartomkostninger i 2019.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at der

  1. afsættes 0,7 mio.kr. i 2019 til betaling af husleje for leje af Pyramidebygningen på handelsskolen til BOMI finansieret af kassen, samt at der i Budget 2020 indarbejdes en teknisk korrektion til huslejeudgifter på 2,7 mio. kr. fra 2020 og frem
  2. afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 18,5 mio.kr. i 2019 finansieret af kassen til opstart af ombygningen af Pyramidebygningen

  Beslutningskompetence
  Byrådet
  Sagsfremstilling
  Som led i placeringen af FGU i BOMI’s nuværende bygning skal BOMI flytte til Handelsskolen, jf. sag behandlet i byrådet den 29. maj 2019.
  For at Roskilde Kommune kan gennemføre ombygningen i Pyramidebygningen skal der betales leje til Handelsskolen fra den 1. oktober 2019, svarende til en udgift på 0,7 mio.kr. i 2019. Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med lejeaftalen skal aftales betingelser for en delvis genetablering af den oprindelige bygningsindretning, der ved ophør af lejemålet skal finansieres af kommunen.
  Ombygningen af Pyramidebygningen vil give BOMI de samme arealer og faciliteter, som de på nuværende tidspunkt råder over. Der er udarbejdet et dispositionsforslag og økonomioverslag af Ejendomme i samarbejde med Mangor og Nagel, Arkitektfirma.
  I forslaget indgår også anlæg af et parkeringsareal på kommunens areal nord for Handelsskolen.
  Sagen haster, da FGU-skolen gerne vil kunne tage BOMI’s nuværende bygninger i brug ved næste skoleårs begyndelse, hvilket vil blive vanskeligt at nå. Der søges om bevilling nu til ombygning, selv om der endnu ikke foreligger et endeligt "ja" til flytningen fra BOMI eller et endeligt tilsagn om køb af BOMI’s nuværende lokaler fra FGU-skolen. Det forventes dog at kunne ske på kommende bestyrelsesmøder. Der vil ikke blive disponeret af bevillingen, før et endeligt tilsagn foreligger fra begge parter.
  Projektet forventes startet: oktober 2019 med projekteringsfase og udbud
  Projektet forventet afsluttet: juni 2020
  Økonomi
  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 19,2 mio. kr. i 2019 fordelt med 0,7 mio.kr. på drift og 18,5 mio.kr. som anlægsudgift. Derudover medfører sagen en forværring af kassebeholdningen på 2,7 mio. kr. fra 2020 og frem vedr. årlige driftsudgifter til husleje. De 2,7 mio. kr. vil blive indregnet i Budget 2020 som en teknisk korrektion.
  De samlede udgifter til ombygningen vil udgøre 18,5 mio.kr., og den samlede anlægsudgift vil være finansieret af salg af BOMI’s nuværende bygninger til FGU i 2020 samt salg af produktionsskolen. Der vil dog være en forskydning således at udgifterne falder i 2019 og første halvår 2020, mens indtægter fra salg først kommer senere i 2020 og for produktionsskolens vedkommende evt. først i 2021.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2022:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019 2020 2021 2022
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  ﷐ Anlæg, udgifter 0
  Anlæg, indtægter
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -18.500
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -18.500
  Anlæg, indtægter
  Driftsbevilling:
  Udgifter -700 -2.700 -2.700 -2.700
  Indtægter
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen i alt: 19.200 -2.700 -2.700 -2.700
  Heraf:
  Drift 700 -2.700 -2.700 -2.700
  Anlæg: 18.500

  Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 345

  Anbefales.
  Jette Tjørnelund (V), Karsten Lorentzen (O) og Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Tina Boel (F) og Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 346 Principper for boligplacering af udsatte borgere

  Boligplacering_af_udsatte_borgere_-_principper.pdf

  Pkt. 346

  Principper for boligplacering af udsatte borgere

  Sagsnr. 298729 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Drøftelse af principper for boligplacering af udsatte borgere i ressourcestærke boligområder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at principperne for boligplacering af udsatte borgere i ressourcestærke områder godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Et af tre bærende elementer i Roskilde Byråds boligpolitik i social balance er, at stærke områder skal løfte mere: ”Vi vil arbejde for at aktivere ressourcestærke områder og borgere, så de kan bidrage til at løfte mere”.
  Boligpolitikken opstiller en række konkrete målsætninger herfor, hvoraf én lyder ”I forbindelse med udvikling og fortætning af eksisterende (stærke) by- og boligområder, skal der etableres institutioner, særlige boliger eller andre tilbud rettet mod udsatte borgere og borgere med særlige behov”.
  Den boligpolitiske følgegruppe besluttede den 20. maj 2019 i forbindelse med dens temadrøftelse om udsatte borgere i ressourcestærke områder, at forvaltningen skulle udarbejde konkret oplæg til principper for, hvordan kommunen med succes kan placere boliger til udsatte borgere i ressourcestærke områder. Oplæg til principper er vedlagt dagsordenen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Følgegruppe Boligpolitik 2018-2021, 04-09-2019, pkt. 4

  Udkast til principper for boligplacering af udsatte borgere blev godkendt, dog ændres "mindre bysamfund" til "mindre bysamfund eller områder" i princip #1. Principperne sendes til godkendelse i Økonomiudvalget.
  Merete Dea Larsen (O) kan ikke godkende.

  Fraværende:

  Bent Jørgensen, Karim Friis Arfaoui, Morten Gjerskov, Tina Boel Reugboe, Claus Bech Danielsen, Ghita Aagaard, Kenneth Jensen og Torben Bach Kristoffersen.

  Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 346

  Godkendt.
  Carsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet.
  Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.
  Fraværende: Tina Boel (F) og Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 347 Status på pulje til Cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

  Kriterier_for_vurdering_af_projekter_i_pulje_til_cyklisme_trafiksikkerhed_og_mobilitet.pdf Status_paa_projekterne_afsat_i_budget_2018_og_2019_i_pulje_til_cyklisme_trafiksikkerhed_og_mobilitet_samt_bruttoliste_over_mulige_projekter_til_realisering_i_pu.pdf

  Pkt. 347

  Status på pulje til Cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

  Sagsnr. 299552 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det skal besluttes, om fremkommelighed skal tilføjes som et ekstra kriterium for vurdering af mulige projekter i pulje til Cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet. Desuden gives en status på fremdriften i de vedtagne projekter i 2018 og 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der tilføjes et 7. kriterium ”fremkommelighed” for vurdering af projekter i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet
  2. udvalget drøfter mulige nye projekter, som forvaltningen skal vurdere og tilføje bruttolisten

  Beslutningskompetence

  Ad 1.: Byrådet
  Ad 2.: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 28. februar 2018, punkt 126, principperne for udmøntning af puljen til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet. Der blev besluttet følgende kriterier: cykelfremme, trafiksikkerhed, skoleveje, mobilitet, klima, og synergieffekter/samspil med øvrige tiltag. Dertil at der skal være en geografisk spredning af de enkelte projekter over årene. Ligeledes skal min. 40 % af midlerne i puljen reserveres til projekter, der forbedrer forholdene for cyklister og fodgængere.
  Forvaltningen vurderer, at hvis man i højere grad ønsker at fremme projekter, der øger den generelle fremkommelighed for personbiler og erhvervstrafikken på vejene, så er der behov for at tilføje et nyt kriterium ”fremkommelighed”, når de enkelte projekter skal vurderes. Konkret kan det for eksempel være projekter, der handler om at ombygge et kryds med en ekstra svingbane, så trafikken glider lettere. Et sådant projekt vil score lavt med de eksisterende kriterier. I bilag 1 fremgår forslag til reviderede kriterier for vurdering af projekter i puljen.
  Hvis kriteriet godkendes, vil forvaltningen opdatere bruttolisten med mulige projekter. Bruttolisten vil i januar 2020 blive vedlagt dagsordenspunkt til Plan- og Teknikudvalget om godkendelse af projekterne i puljen 2020-2023, herunder godkendelse af ikke prioriterede midler og eventuelle restmidler fra puljen afsat i 2018.
  Status på projekterne besluttet i budget 2018 er, at stort set alle projekter er helt eller delvist udført. Dog forventes et projekt anlagt i 2019 og et projekt i 2020. Enkelte projekter er blevet billigere, mens enkelte er blevet lidt dyrere end forventet. Samlet set forventes budgetrammen på de i alt 10 mio. kr. i 2018 at blive brugt. Se bilag 2 for uddybning af de enkelte projekter.
  Status på projekterne besluttet i 2019 er, at tre projekter er udført, mens resten forventes udført i løbet af 2019, med undtagelse af projektet på Køgevej/Vor Frue Hovedgade med anlæg af ny vej til Søndermarksvej (Vilvorde). Projektet forventes anlagt i 2020.
  Forvaltningen har fået udarbejdet en ekstern trafiksikkerhedsvurdering af skolevejene i Viby i forlængelse af Plan- og Teknikudvalgets beslutning den 4. april 2019, punkt 55, om, at udvalget vil se på, hvor skolevejene skal gå. Forvaltningen vil præsentere hovedresultaterne i rapporten på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet puljemidlerne indgår i anlægsbudgettet og er frigivet til de nævne formål.

  Plan- og Teknikudvalget, 22-08-2019, pkt. 131

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Drøftet.
  Fraværende: Jens Børsting (A). Som stedfortræder mødte Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 316

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 347

  Udsat.
  Fraværende: Tina Boel (F) og Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 348 Byggeri af svømmehal(Lukket)

 • Pkt. 349 Køb af Sankt Hans vest (Lukket)

 • Pkt. 350 Anmodning om optagelse af sag om hvordan kommunens udbuds- og indkøbspolitik forholder sig til et aktuelt bud fra tilbudgivere uden OK(Lukket)

 • Pkt. 351 Eventuelt

  Pkt. 351

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 18-09-2019, pkt. 351

  Fraværende: Tina Boel (F), Henning Sørensen (A) og Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen(O) deltog som stedfortræder for Merete Dea Larsen.