You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 19, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 353 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 353

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 353

  Poul Andersen deltog som stedfortræder for Joy Mogensen.
  Pkt. 355 blev gjort til et beslutningspunkt.
  Godkendt.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 354 Orientering om likviditet pr. 31. august 2018

  Orientering_om_likviditeten_pr._31._august_2018.pdf

  Pkt. 354

  Orientering om likviditet pr. 31. august 2018

  Sagsnr. 300781 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august 2018. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 250 - 300 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2018 er anvendt.

  Roskilde Kommune 30. sep. 2017 31. okt. 2017 30. nov. 2017 31. dec. 2017 31. jan. 2018 28. feb. 2018 31. marts 2018 30. april 2018 31. maj 2018 30. juni 2018 31. juli 2018 31. aug. 2018
  Likvide beholdning (mio. kr.) 228 136 104 75 166 180 146 88 21 -45 55 -22
  Kassekreditregel (mio. kr.) 463 455 445 435 425 416 401 389 377 364 352 332
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,6 4,4 4,3 4,2 4,0 3,8

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august 2018 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 250 – 300 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 354

  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 355 Orientering om rengøringskontrakt i Roskilde Syd

  Pkt. 355

  Orientering om rengøringskontrakt i Roskilde Syd

  Sagsnr. 284652 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I slutningen af 2016 genudbød Roskilde Kommune rengøringen i daginstitutioner og klubber m.fl. Forenede Service vandt den sydlige del af Roskilde Kommune, men har igennem kontraktperioden haft svært ved at leve op til kontraktens forpligtelser, hvorfor kontrakten er opsagt og genudbydes.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune udbød første gang rengøring i daginstitutioner og klubber i 2013. Kontrakten blev genudbudt i 2016, hvor rengøringsopgaven blev delt i to delaftaler, én delaftale i den nordlige del af Roskilde Kommune og én delaftale i den sydlige del af Roskilde Kommune, herudover blev andre enheder med privat rengøring (biblioteker, et par enkelte skoler, Sundheds- og Omsorgscenter Nord, opgangs - og bofællesskaber, samt materielgårde) inkluderet i udbuddet.
  Forenede Service vandt kontrakten i den sydlige del af Roskilde Kommune.
  Roskilde Kommune bruger en ekstern konsulent til at føre kontrol med rengøringskvaliteten på de enheder, hvor der er privat rengøring. Konsulenten besøger enhederne 3 gange om året, hvor han udarbejder en rapport, som sendes til rengøringsstedet, rengøringsselskabet og Roskilde Kommune.
  Konsulenten vurderer rengøringskvaliteten på en skala fra 1 – 4.
  1 = meget utilfreds,
  2 = utilfreds,
  3 = tilfreds,
  4 = meget tilfreds.
  Hvis konsulenten konstaterer, at rengøringskvaliteten ikke er tilfredsstillende, påtales dette over for selskabet sammen med en rapport, og der laves et opfølgningsbesøg inden for de næste 14 dage for at sikre, at kvaliteten er løftet til et tilfredsstillende niveau. Er opfølgningsbesøget heller ikke tilfredsstillende udløser det en bod til selskabet.
  Nedenstående skema viser Forenede Services rengøringskvalitet med en gennemsnit karakter, antal utilfredsstillende rengøringskontroller og antal bodsopkrævninger inden for den angivne periode.

  Periode GNS karakter Antal utilfredsstillende Antal bod
  Maj-sep 17 2,76 18 3
  Okt-dec 17 2,84 22 7
  Jan-apr. 18 2,82 18 3
  Maj-aug. 18 2,67 18 6

  Som det fremgår af ovenstående, kan Forenede Service ikke løfte gennemsnitskarakteren til 3, hvilket har resulteret i en del bodsopkrævninger. Forenede Service har fået adskillige advarsler, og diverse problemstillinger ved rengøringskvaliteten har været gennemgået på møder i mellem rengøringsselskabet og Kommunen.
  Forvaltningen har besluttet at opsige kontrakten med udløb den 31. december 2018, så en ny leverandør kan være på plads til opstart den 1. januar 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Roskilde Kommune fik nogle gode priser på rengøringen ved sidste udbud. Der er risiko for, at priserne bliver højere ved et genudbud.

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 355

  Punktet blev ændret til et beslutningspunkt.
  Et flertal i Økonomiudvalget var enig i, at der i forbindelse med genudbuddet afgives et kommunalt kontrolbud på opgaven.
  Lars Lindskov (C), Bent Jørgensen (V) og Karsten Lorentzen kan ikke anbefale.
  Udvalget ønsker en sag, der nærmere belyser proceduren for kontrol af både privat og kommunal rengøring.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 356 Boligselskabet Sjælland - regnskab for 2017

  Oekonominotat_2017.pdf

  Pkt. 356

  Boligselskabet Sjælland – Regnskab for 2017

  Sagsnr. 300729 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for Boligselskabet Sjælland med tilhørende 142 afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog.dk. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Boligselskabet Sjælland tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 116 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  Der er med virkning fra 1. januar 2017 indført krav om, at almene boligorganisationer gennemfører egenkontrol, der skal fremme effektivitet og kvalitet i boligorganisationen og dermed bidrage til at sikre, at boligorganisation og afdelinger drives forsvarligt og effektivt.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  • Boligorganisationens årsberetning indeholder en redegørelse for arbejdet med egenkontrol og økonomistyring jf. driftsbekendtgørelsens §13 og §73.
  • Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  • Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  • Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Der vil i løbet af efteråret blive afholdt styringsdialogmøde med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af de tiltag, boligorganisationen har gjort for at leve op til de nye krav, herunder de fastsatte mål for udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter for den kommende 4 års periode jf. driftsbekendtgørelsens §13 stk. 6.
  Efter styringsdialogmødet i 2016 afleverede Boligselskabet Sjælland handlingsplaner for 13 afdelinger med en effektivitetsprocent på 60 eller derunder. Der er for den overvejende del af afdelingerne sket forbedringer i effektivitetsprocenten, der er således i 2017 kun 9 afdelinger med effektivitetsprocent på 60 eller derunder. Handlingsplanen vil blive fulgt op på det kommende styringsdialogmøde.
  Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 356

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 357 Bevillingssag vedr. Roskilde Kongrescenter

  Pkt. 357

  Bevillingssag vedr. Roskilde Kongrescenter

  Sagsnr. 265061 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler en udgiftsneutral, bevillingsmæssig tilretning af Roskilde Kongrescenters indtægts- og udgiftsbevilling, så det svarer til Roskilde Kongrescenters faktiske omsætningsniveau.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kongrescenters udgifts- og indtægtsbevilling forøges med 7,9 mio. kr. i 2018 og 8,1 mio. kr. i de efterfølgende år

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede ultimo 2014 at kommunalisere Roskilde Kongrescenter, og det tidligere selskab bag kongrescenteret aflagde likvidationsregnskab for 2015. I den forbindelse blev kongrescenterets økonomi i 2016 indarbejdet i Roskilde Kommunes økonomisystem med en årlig udgiftsbevilling på ca. 21 mio. kr. og en tilsvarende årlig indtægtsbevilling. Hertil kom kongrescenterets egenkapital, der betragtes som opsparing fx til fremtidige investeringer.
  De 21 mio. kr. i forudsat budgetteret omsætning har imidlertid vist sig ikke at svare til Roskilde Kongrescenters reelle omsætning, idet de kommercielle aktiviteter i kongrescenteret historisk har været betragtet netto og derfor budgetmæssigt har figureret med et 0-budget. De kommercielle aktiviteter omfatter således udgifter og indtægter på ca. 8 mio. kr.
  Som udgangspunkt er der bruttobevillinger i Roskilde Kommune, og styringsmæssigt er det også langt mere hensigtsmæssigt, at såvel udgiftsbudgetter som indtægtsbudgetter for alle aktiviteter budgetteres brutto. Det indstilles derfor, at der gives en udgiftsbevilling på 8 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling, så også Roskilde Kongrescenters kommercielle aktiviteter fuldstændigt er afspejlet i kongrescenterets bevillinger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da både udgifts- og indtægtsbevilling opskrives med 7,9 mio. kr. i 2018 og 8,1 mio. kr. i de efterfølgende år svarende til den faktiske omsætning for Roskilde Kongrescenter.

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 357

  Godkendt.
  Økonomiudvalget ønskede en sag, der nærmere redegør for Roskilde Kongrescenters økonomi.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 358 Udtræden af Lokalrådet for politiets virksomhed

  Pkt. 358

  Udtræden af Lokalrådet for politiets virksomhed

  Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ændring i udpegningen af Lokalrådet for politiets virksomhed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kundechef Lone Skriver i KAB udpeges til Lokalrådet, og at Christian Fries udtræder.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet udpegede på sit møde den 21. marts 2018 Christian Fries til Lokalrådet for Politiets virksomhed.
  KAB ønsker at erstatte Christian Fries med Kundechef Lone Skriver fra KAB.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 358

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 359 Frikommuneforsøg inden for funktionel tilgængelighed

  Pkt. 359

  Frikommuneforsøg inden for funktionel tilgængelighed

  Sagsnr. 66886 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal inden 1. oktober beslutte, om kommunen vil gøre brug af frikommunehjemlen om funktionsbaseret tilgængelighed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at byrådet beslutter at iværksætte forsøg om funktionsbaseret tilgængelighed jf. lov om frikommunenetværk.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 5. september 2018 besluttede Økonomiudvalget, at der skal arbejdes videre med at give dispensation til Boligselskabet Sjælland fra tilgængelighedskravet vedr. elevatorer i det kommende byggeri på Slagterigrunden. Når der er udarbejdet tilgængelighedsstrategi for dette byggeri, vil denne blive forelagt Plan- og Teknikudvalget inden endelig godkendelse.
  For at Roskilde Kommune kan gøre brug af mulighederne i lov om frikommunenetværk om forsøg med funktionsbaseret tilgængelighed i nybyggeri, kræver det dog, at byrådet senest inden 1. oktober 2018 har truffet generel beslutning om at ville give mulighed for at iværksætte et eller flere af sådanne forsøg, såfremt man efterfølgende i de konkrete tilfælde kan godkende en tilgængelighedsstrategi.
  Det bemærkes, at der med en beslutning om at iværksætte forsøg efter lov om frikommunenetværk IKKE samtidig er givet tilladelse til, at forsøget kan godkendes i et konkret byggeri. En sådan godkendeles sker først i forbindelse med evt. godkendelse af en konkret tilgængelighedsstrategi.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 359

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 360 Revision af Roskilde Kommunes værdighedspolitik

  Forslag_til_revideret_vaerdighedspolitik.pdf Hoeringssvar_fra_Aeldreraadet.pdf Hoeringssvar_fra_Handicapraadet.pdf

  Pkt. 360

  Revision af Roskilde Kommunes værdighedspolitik

  Sagsnr. 277166 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ældrerådet og Handicaprådet er blevet hørt om forslag til revision af Roskilde Kommunes værdighedspolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at revideret udgave af værdighedspolitikken godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen § 1, fremgår det, at kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.
  Byrådet vedtog den første værdighedspolitik den 27. april 2016. Sundheds- og Omsorgsudvalget har siden udmøntet de tilknyttede midler til værdighedspolitikken. Den seneste redegørelse for anvendelse af værdighedsmidlerne for 2018 er vedlagt denne sag. Som det fremgår af redegørelsen benyttes over 90 % af midlerne til varme hænder. I 2018 har Roskilde Kommune modtaget i alt 15.276.000 kr. i værdighedsmidler.
  Der er i dag i Roskilde Kommune afsat midler til samtlige områder, som bekendtgørelsen om værdighedspolitikker fremhæver skal beskrives. Disse er livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring og en værdig død. I bekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen fremadrettet også inddrage emnet ”pårørende” i sin værdighedspolitik.
  Der er indarbejdet nyt afsnit, som behandler emnet om pårørende. Afsnittet er formuleret i overensstemmelse med den pårørendepolitik, som byrådet besluttede den 14. juni 2017. Der er i afsnittet fokus på, at Roskilde Kommune ønsker et godt og tæt samarbejde med pårørende til borgere, som modtager hjælp, samt at pårørende skal opleve at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe en så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren.
  Foruden nyt afsnit om pårørendepolitik indstilles, at indholdet i den nuværende værdighedspolitik fortsætter uændret. Det er kun to år siden, at værdighedspolitikken blev vedtaget. Endvidere er udmøntningen af værdighedsmidlerne tæt forbundet med værdighedspolitikken.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 12. juni 2018, at forslag til revision af værdighedspolitikken kom i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Begge råd bakker op om en værdighedspolitik. Handicaprådet ser bl.a. gerne, at målgruppe og sprog var mere klart. Hensigten med værdighedspolitikken er formuleret i et mere overordnet sprog, hvorimod udmøntningen af de tilknyttede værdighedsmidler er meget konkret formuleret i de såkaldte redegørelser om værdighedsmidler. Alle redegørelserne kan læses i forlængelse af værdighedspolitikken på www.roskilde.dk/værdighedspolitik.
  Målgruppen for værdighedspolitikken er samtlige borgere i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 109

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 360

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 361 Kombinationstilbud og deltidspladser i dagtilbud

  Deltidspladser_til_boern_af_foraeldre_paa_barsels-_eller_foraeldreorlov.pdf Kombinationstilbud_til_familier_med_skaeve_arbejdstider.pdf Takstforslag_for_2018_og_2019_for_kombinationstilbud_og_deltidspladser.pdf

  Pkt. 361

  Kombinationstilbud og deltidspladser i dagtilbud

  Sagsnr. 305600 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget behandlede den 12. juni 2018 sag om ændring af dagtilbudsloven. Med denne sag behandles forslag til rammer for kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider og forslag til retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. rammer for kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider godkendes,
  2. retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov godkendes,
  3. udvalget vil få en status på anvendelsen af kombinationstilbud og deltidspladser i dagtilbud til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov i slutningen af 2019
  4. takster for 2018 for deltidspladser i kombinationstilbud i dagtilbud godkendes, og
  5. takster for 2019 for deltidspladser i kombinationstilbud i dagtilbud og for deltidspladser i dagtilbud til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov indgår i takstkataloget i budgetmaterialet i 2019.

  Beslutningskompetence

  Ad 1-3.: Skole- og Børneudvalget
  Ad 4-5.: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Folketinget vedtog den 24. maj 2018 lov om ændring af dagtilbudsloven, som indebærer, at der indføres to nye pasningstilbud: Kombinationstilbud og deltidsplads på 30 timer om ugen. Kombinationstilbuddet trådte i kraft den 1. juli 2018, og deltidsplads på 30 timer om ugen træder i kraft den 1. januar 2019. Lovgrundlaget for begge tilbud fremgår af bilag.
  Kombinationstilbuddet indebærer, at forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid efter ansøgning skal tilbydes en deltidsplads i dagplejen, kommunale og selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner samtidig med, at forældrene modtager et tilskud til fleksibel pasning udenfor åbningstiden. Den fleksible pasning varetages af en privat børnepasser, som forældrene indgår pasningsaftale med. Pasningsaftalen og den private børnepasser skal godkendes af kommunen. Kommunen skal også føre tilsyn med ordningen. Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges, så det imødekommer den enkelte families behov.
  Forældre, der afholder fravær i medfør af barselsloven har fra den 1. januar 2019 ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i dagplejen, kommunale og selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner til alle børn i husstanden i alderen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.
  Forvaltningen har udarbejdet forslag til rammer for kombinationstilbud i Roskilde Kommune, som fremgår af side 1-3 i bilag om kombinationstilbud samt forslag til retningslinjer for deltidspladser 30 timer om ugen i Roskilde Kommune, som fremgår af side 1-3 i bilag om deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov.
  Forvaltningen foreslår, at budgetterne for daginstitutionerne reguleres forholdsmæssigt i forhold til den eksisterende budgetmodel ”pengene følger barnet”. For dagplejen reguleres budgettet ikke, da den enkelte dagplejers løn og ansættelsesforhold ikke kan ændres.

  Økonomi

  Implementeringen af begge tilbud i kommunerne understøttes økonomisk gennem kompensation for nye opgaver med lov- og cirkulæreprogrammet, og implementeringen kan derfor finansieres inden for rammen. For de opgaver, blandt andet tilsyn og administration, der følger med kombinationstilbud og deltidspladser kompenseres Roskilde Kommunes med ca. 100.000 kr. i 2018 og ca. 200.000 kr. årligt i 2019 og frem.
  Med indførelsen af begge tilbud, skal taksterne for en deltidsplads i dagtilbud fastsættes. Takstforslag for en deltidsplads i kombinationstilbud i dagtilbud fremgår af bilag. Indførelsen af begge tilbud indebærer at taksterne, der er med i budgetmaterialet for 2019 skal konsekvensberegnes.

  Skole- og Børneudvalget, 04-09-2018, pkt. 98

  Ad 1-3: Godkendt.
  Ad 4-5: Anbefalet.
  Fraværende: Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 361

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen

 • Pkt. 362 Praksisundersøgelse om merudgifter

  Pkt. 362

  Praksisundersøgelse om merudgifter

  Sagsnr. 309914 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ankestyrelsen har offentliggjort en praksisundersøgelse om merudgifter i juni 2018. Roskilde Kommune har deltaget i undersøgelsen, og derfor skal rapporten behandles af kommunalbestyrelsen, jf. retssikkerhedslovens § 79a.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Ankestyrelsens anbefalinger tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunerne skal efter § 41 i serviceloven dække nødvendige merudgifter ved forsørgelse af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ankestyrelsen har i foråret 2018 gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes afgørelsespraksis vedrørende dækning af merudgifter. Formålet med undersøgelsen er at belyse, om forældre modtager den nødvendige hjælp til dækning af de merudgifter, som følger af barnets funktionsnedsættelse/lidelse. Praksisundersøgelsen bygger på afgørelser om merudgifter i 50 sager fra 10 kommuner. Roskilde Kommune er den ene af kommunerne. De udvalgte kommuner indgår i undersøgelsen med hver 5 sager.
  Ankestyrelsen konkluderer overordnet, at alle dele af afgørelserne er i overensstemmelse med regler og praksis i 32 ud af 50 sager. Det samme gælder for 2 af Roskilde Kommunes sager. Af de øvrige 3 sager fra Roskilde Kommune, ville 1 være blevet omgjort og 2 sager ville være hjemvist til ny behandling i kommunen.
  Den hyppigste mangel ved sagerne er en mangelfund begrundelse, som findes i 19 af de 50 afgørelser. For Roskilde Kommune drejer det sig om 4 af de 5 sager. Ankestyrelsen vurderer desuden, at der i 17 ud af 50 afgørelser mangler oplysninger, for at der kan træffes en korrekt afgørelse. For Roskilde Kommunes sager gør det sig gældende i 2 ud af 5 sager. Det er hyppigst oplysninger om den ansøgte udgifts størrelse (f.eks. om forældrenes vurdering af udgiften er underbygget af lægelige vurderinger), udgiftens nødvendighed samt lægelige oplysninger, som mangler. Ankestyrelsen vurderer, at kommunerne generelt er gode til at inddrage forældre og til at give korrekte klagevejledninger. Det gælder også i Roskilde Kommunes sager.
  Ankestyrelsen anbefaler på baggrund af undersøgelsen, at:
  - Kommunerne skal have fokus på begrundelsen for tildeling eller afslag på merudgifter
  - Det skal fremgå tydeligt, hvilke oplysninger, som har været afgørende for resultatet
  - Der skal foretages en vurdering af børn i løbende medicinsk behandling med og uden medicin
  - Hovedhensyn for afgørelsen skal angives, og der skal redegøres for ændringer i afgørelser om opfølgninger
  - Kommunerne skal have fokus på oplysningsgrundlaget
  - Relevante kriterier skal inddrages
  Praksisundersøgelsen betyder følgende ændringer i Roskilde Kommune, når der fremadrettet behandles ansøgninger om merudgifter:
  - Der anmodes om flere og mere beskrivende statusudtalelser fra institutioner og skoler med fokus på barnets funktionsniveau
  - Der genfremsendes anmodninger om konkrete oplysninger i relation til det enkelte barn til læger/sygehuse, når der modtages generelle oplysninger
  - Skabelonen for afgørelser er revideret, så medarbejderne i endnu højere grad understøttes i at sikre, at alle principper og begrundelser inddrages i afgørelsen
  - Der vil fremadrettet særligt være fokus på, at det fremgår tydeligere af afgørelserne, hvilke oplysninger, der er fremkommet under partshøringen af forældrene, og at det ligeledes fremgår tydeligere, hvilke oplysninger, der ikke er lagt vægt på i afgørelsen.
  Ud over ovennævnte ændringer i behandlingen af sagerne er der i Børn og Unge indført et nyt og skærpet ledelsestilsyn, hvor et større antal sager gennemgås. Som et led i det nye tilsynskoncept er der også udviklet et særskilt skema, der sætter fokus på sagsbehandlingen i sager om henholdsvis merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Tilsynet skal sikre, at afgørelsespraksis bliver monitoreret tæt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 04-09-2018, pkt. 101

  Anbefales.
  Fraværende: Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 362

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 363 Fælles løsning for behandling af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD)

  Anmodning_fra_ARGO.pdf ARGO_bestyrelsesbeslutning_KOD_3._april_2018.pdf KOD-rapport.pdf

  Pkt. 363

  Fælles løsning for behandling af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD)

  Sagsnr. 309564 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Stillingtagen til om kommunen ønsker at indgå i en fælles løsning med ARGO om forbehandling og bioforgasning af madaffald, som foreslået af ARGOs bestyrelse den 3. april 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommunes tilslutning til ARGOs fælles løsning til forbehandling og bioforgasning af madaffald godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune begyndte i maj 2017 at indsamle Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD). Dette bliver for nuværende behandlet på en korttidskontrakt udbudt via ARGO. I takt med at flere kommuner i ARGOs ejerkreds indsamler eller påtænker at indsamle KOD, giver det mening at overveje fælles afsætnings- og behandlingsløsninger - på linje med de fælles løsninger vi har for andre fraktioner.
  På den baggrund har ARGOs bestyrelse ønsket at lægge en strategi for den fremtidige behandling af madaffald, som er miljømæssig bæredygtig, økonomisk attraktiv, og som er robust og fleksibel.
  ARGO har fået udarbejdet en rapport, som vurderer fire sandsynlige scenarier. Konklusionen på rapporten er, at en markedsløsning vil være bedst for så vidt angår økonomi, forsyningssikkerhed og udviklingsmuligheder, samt at alle scenarier er miljømæssigt lige attraktive. ARGOs bestyrelse anbefaler derfor, at ejerkommunerne tilslutter sig en fælles udbudsløsning.
  ARGO har bedt om en individuel tilbagemelding fra ejerkommunerne om, hvorvidt man ønsker at benytte sig af en fremtidig fællesløsning, fordi biologisk affaldsbehandling ifølge ARGOs vedtægter er en tilvalgsydelse.
  Roskilde Kommune har fulgt analysearbejdet og de politisk udtrykte ønsker til, at der bl.a. skal arbejdes for en løsning, der giver mulighed for at anvende restprodukter på økologisk dyrkede jorder.
  Der skal gøres opmærksom på følgende forhold i relation til det ønskede tilsagn;
  - at tilsagnet kun er gældende for udbuddets længde
  - at der mangler tidsplan og aftalevilkår, bl.a. for udtrædelse af aftalen
  - at Roskilde Kommune vil have konkret indflydelse på og information om miljø, klima, økonomi og service i udbuddet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, så længe vi afregner KOD-behandling efter den nuværende aftale og udbud, som gælder til og med 2018 med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år. Affaldsområdet er i øvrigt takstfinansieret og skal hvile i sig selv set over en årrække.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 130

  Henrik Stougaard (Ø) stillede ændringsforslag således: "Det skal anbefales Argos bestyrelse, at der satses på eget anlæg i Argo's regi eller fælleseje med andre affaldsselskaber." For stemte Henrik Stougaard (Ø), imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev forvaltningens indstilling anbefalet.

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 363

  Henrik Stougaard genfremsatte sit ændringsforslag fra Klima- og Miljøudvalget. For stemte Henrik Stougaard (Ø). Imod stemte resten af udvalget. Tina Boel (F) tog forbehold.
  Herefter anbefales Klima- og Miljøudvalgets indstilling.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 364 Høringssvar til Region Sjælland vedr. ansøgning om gravetilladelse, Glim Grusgrav Ringstedvej 122

  Forvaltningens_hoeringssvar_til_Region_Sjaelland.pdf NCC_ansoegning.pdf VVM_screening.pdf Grave-_og_efterbehandlingsplan.pdf Regionens_udkast_til_VVM_screeningsafgoerelse.pdf

  Pkt. 364

  Høringssvar til Region Sjælland vedr. ansøgning om gravetilladelse, Glim Grusgrav Ringstedvej 122

  Sagsnr. 286449 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Region Sjælland vedrørende ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer i grusgrav i Glim ved Ringstedvej 122. Høringssvaret er afsendt med forbehold for byrådets godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at afsendte høringssvar (bilag 1) til regionen om indvinding og slutretablering godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  NCC Industry A/S har som ejer søgt om tilladelse til indvinding af råstoffer de næste 10 år på matr. nr. 70e, Vestermarken, Roskilde jorder i Roskilde Kommune og matrikel nr. 9y, Glim By, Glim i Lejre Kommune. Den samlede ejendom udgør 24,9 ha, hvoraf ca. 8 ha er beliggende i Roskilde Kommune og resten i Lejre. Den årlige produktion bliver op til 600.000 m3, hvoraf 80 % af råstofferne indvindes under grundvandsspejlet.
  Region Sjælland bad i foråret 2017 om Lejre og Roskilde kommuners bemærkninger til ansøgningen. På det tidspunkt betød uafklarede adgangsforhold, at sagen blev sat i bero, men er nu genoptaget. Ansøgningen ses i bilag 2, VVM-screening i bilag 3, grave- og efterbehandlingsplanen i bilag 4 og regionens udkast til VVM-screenings afgørelse i bilag 5. Forvaltningen har opfattet borgermøde d. 28/8, som frist for rettidigt svar og har derfor fremsendt høringssvar til Region Sjælland med forbehold for byrådets godkendelse. Høringssvaret ses i bilag 1 og peger bl.a. på følgende relevante forhold:
  Adgangsvejen kommer til at gå gennem den kommende grav mod syd, som Roskilde Sten og Grus ejer. Fælles ind- og udkørsel sker i krydset mellem Hovedvejen og Gammelgårdsvej i Lejre Kommune. Vejdirektoratet er myndighed.
  Arealet ligger i et sårbart grundvandsområde inden for grundvandsdannende opland og indvindingsopland for Vestermark vandværk i Lejre Kommune. Lejre og Roskilde kommuner udarbejder fælles tilladelser efter vandforsyningsloven. Forvaltningen har påpeget, at det skal afklares, hvordan det under råstofgravningen sikres, at en påvist forurening umiddelbart nordvest for matrikel 70e ikke mobiliseres, så den udgør en risiko for områdets grundvand.
  Hovedparten af graveområdet i Roskilde ligger i transportkorridoren. Der graves grus inden for korridoren først, og overjord fra det øvrige areal skal efterfølgende anvendes til at opfylde areal inden for korridoren til minimum 1 m over grundvandsspejlet. Af hensyn til grundvandet skal det sikres, at der ikke indbygges muldjord under grundvandsspejlet. Roskilde Kommune ønsker efterbehandling til natur med næringsfattige stejle, sydvendte skråninger med mulighed for udvikling af overdrev.
  Forvaltningen kan tilslutte sig det ansøgte under forudsætning af, at der stilles vilkår, som sikrer mod mobilisering af den kendte forurening nord for graveområdet, sikrer mod uacceptabel påvirkning af grundvandet, samt at efterbehandlingen sker med jord uden indhold af muld og organisk materiale.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-09-2018, pkt. 132

  Anbefales, idet udvalget foreslår, at der suppleres med et brev til regionen om generel bekymring for de store indvindingsmængder i Roskilde-området, herunder indvinding under grundvandsspejlet.

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 364

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 365 Forslag til vedtægter til udsatteråd

  Revideret_udkast_til_vedtaegter_for_Udsatteraad.pdf

  Pkt. 365

  Forslag til vedtægter til udsatteråd

  Sagsnr. 243305 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af sag på Beskæftigelses- og Socialudvalgsmøde den 7. juni 2018 fremlægges hermed forslag til vedtægter for udsatteråd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkastet til vedtægter godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 7. juni 2018 besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget at etablere et udsatteråd. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til vedtægter for udsatterådet.
  På baggrund af udkastet til vedtægter lægges der op til, at der etableres et udsatteråd i Roskilde Kommune, som har til formål:
  - At arbejde for at forbedre forhold og indsatser for socialt udsatte i Roskilde.
  - At give socialt udsatte borgere et talerør og mulighed for at komme med deres perspektiv på den sociale indsats i kommunen samt gå i dialog med borgere og politikere.
  - At skabe værdifulde indsatser for socialt udsatte borgere i Roskilde.
  - At fungere som rådgivende organ for Kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål om udsatteområdet.
  - At være høringspart og blive inddraget i relevante sager.
  Udsatterådet skal, på baggrund af udkast til vedtægter, have fokus på det udsatte område på tværs af: Hjemløshed, ledighed, misbrug, sindslidelse, kriminalitet og fattigdom.
  I udkast til vedtægter lægges der op til, at udsatterådet sammensættes af op til 10 medlemmer med ligelig repræsentation af brugere og organisationer. Det foreslås endvidere, at udsatterådet får en ekstern formand.
  Etablering af et udsatteråd vil betyde, at nuværende Råd for Sårbare Voksne nedlægges. Det nye i forhold til Brugerråd for Sårbare Voksne, er at udsatterådet bliver høringspart og får en rådgivende funktion i forhold til det politiske niveau.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 117

  Udvalget havde følgende kommentarer til udkast til vedtægter, som indarbejdes:
  ̵ Formand og næstformand skal konstitueres af Udsatterådet (jf. § 4)
  ̵ Forvaltningen laver en indledende screening af foreningerne inden for de i § 3 oplistede områder med henblik på, at foreningerne selv udpeger en repræsentant for de oplistede områder (jf. § 4)
  ̵ Udvalget beslutter selv antallet af møder (jf. § 5)
  ̵ Udvalget har mulighed for at knytte særlige ressourcepersoner til rådets arbejde
  ̵ Der er enighed i udvalget om, at Brugerråd for Sårbare Voksne nedlægges i forbindelse med, at Udsatterådet etableres pr. 1. januar 2019. Inden Udsatterådet etableres forelægges udvalget alternative forslag til brugerinvolvering ved kommunens indsatser inden for psykiatri-, misbrugs- og hjemløseområdet.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

  Supplerende sagsfremstilling

  På baggrund af beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget er der udarbejdet et revideret udkast til vedtægter for Udsatterådet.
  De reviderede vedtægter er vedlagt sagen som bilag.

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 365

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 366 Nedlæggelse af del af Hyrdehøj Bygade i forbindelse med Plejecenter

  Udstykningsplan_Plejecenter_ved_Hyrdehoej.pdf

  Pkt. 366

  Nedlæggelse af del af Hyrdehøj Bygade i forbindelse med Plejecenter

  Sagsnr. 288788 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Del af Hyrdehøj Bygade nedlægges som offentlig vejareal, idet vejarealet skal bruges til plejecenter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. vejarealet nedlægges som offentlig vej
  2. vejarealet udgår som vejareal

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse byggemodning af Hyrdehøj - Etape 3 anlæg af vej til nyt plejecenter vedtaget på byrådet 26. april 2017, punkt 107, skal vejarealet nedlægges.
  Arealet er udlagt og anlagt som offentligt vejareal, men der er ved at blive bygget plejecenter, og arealet skal derfor nedlægges og tildeles et matrikelnummer inden, den matrikulære sag kan færdiggøres. Kommunalbestyrelsen skal efter vejlovens § 15 beslutte, at vejarealet nedlægges. Efter vejlovens § 124 skal kommunalbestyrelsen ligeledes tage stilling til vejarealets fremtidige status. Vejarealet skal udgå som vejareal, idet det skal anvendes til byggeri. Efter § 127 i vejloven kan kommunalbestyrelsen frit råde over det nedlagte vejareal.
  Byrådets beslutning efter vejlovens § 124 stk.1 skal offentliggøres.
  Vejarealet, der skal nedlægges, fremgår af vedlagte kortbilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da omkostningerne afholdes af anlægsbevillingen.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2018, pkt. 161

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 366

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 367 Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "en del af fællesskabet"

  Pkt. 367

  Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt ”En del af fællesskabet”

  Sagsnr. 308544 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje ”Fællesskabspulje – Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse”, blevet tildelt 3.340.428 kr. til projektet ”En del af fællesskabet”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 818.127 kr. i 2018, 954.408 kr. i 2019, 954.408 kr. i 2020 og 613.485 kr. i 2021, samt tilsvarende indtægtsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har den 29. juni 2018 modtaget tilsagn om 3.340.428 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje vedr. ”Fællesskabsklippekort til ensomme ældre hjemmehjælpemodtagere” (satspuljeaftalen 2018) til udmøntning i projektperioden 1. juli 2018 til 31. december 2021.
  Projektets formål er at forebygge ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere, som vurderes at være i øget risiko for ensomhed. Vurderingen tager udgangspunkt i Roskildehjulet, som er et værktøj der anvendes til hjemmeplejen til at foretage systematiske hverdagsobservationer og tidligt opspore tegn på fald i funktionsevne eller begyndende sygdom. I Roskilde Kommune udgør målgruppen ca. 500 borgere, som vil få tilbud om en vejlednings- og motivationssamtale for at kunne deltage i aktiviteter i Seniorhøjskolen i Roskilde Kommune.
  Borgeren vil få tilbudt ledsagelse til 3 aktiviteter i Seniorhøjskolen, hvor personalet fra hjemmeplejen skal have særligt fokus på, at borgeren danner relationer med andre borgere under aktiviteten.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2018 fået bevilget 3.340.428 kr. Der søges om udgiftsbevilling på 818.127 kr. i 2018, 954.408 kr. i 2019, 954.408 kr. i 2020 og 613.485 kr. i 2021, samt tilsvarende indtægtsbevilling.
  Egenfinansieringen i projektet udgør i alt 289.800 kr. til administration og projektledelse og finansieres inden for rammen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 111

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 367

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 368 Indtægts- og udgiftsbevilling målrettet en styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre borgere

  Pkt. 368

  Indtægts- og udgiftsbevilling målrettet en styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre borgere

  Sagsnr. 305500 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  På grundlag af satspuljen 2018-21 vedrørende pulje målrettet en styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre borgere, har Roskilde Kommune fået tildelt 2.271.748 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 607.089 kr. i 2018, 1.262.526 kr. i 2019 og 402.133 kr. i 2020, samt tilsvarende indtægtsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har, på baggrund af ansøgning, modtaget i alt 2.271.748 kr. i perioden 2018 til 2020 fra satspulje om styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre borgere i Roskilde Kommune.
  Projektet har til formål at videreudvikle den nuværende rehabiliterende indsats, så rehabilitering og hjælp til selvhjælp sker i borgerens eget hjem samt at borgerens ophold på en rehabiliteringscenter bliver så kort som mulig.
  Projektet er dermed med til at understøtte den reorganisering af rehabiliteringsindsatsen, som Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 9. november 2017, og som har fokus på at forkorte ophold på rehabiliteringsplads for at træne i borgerens nærmiljø og sikre en hurtigere effektiv rehabilitering.
  I projektet videreudvikles nye arbejdsgange for overgangen mellem de midlertidige døgnophold på rehabiliteringscentrene og Roskilde Kommunes Hjælp til Selvhjælpsteam. Med projektet vil der være fokus på, at Roskilde Kommunes rehabiliteringsmodel derfor udvikles til bedre at kunne løfte rehabiliterende indsatser for de svageste ældre borgere, så de hurtigt kan blive helt eller delvist selvhjulpne.
  Indsatserne i projektet evalueres løbende ved brug af en række screeningsredskaber samt evaluering af borgernes selvoplevede livskvalitet ved en forøget rehabiliterende indsats i eget nærmiljø.
  Midlerne i projektet benyttes primært til at styrke en mere systematisk koordination og tværfaglige indsatser mellem rehabiliteringscentrene og Hjælp til Selvhjælpsteamet.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2018 fået bevilget 2.271.748 kr. Der søges om udgiftsbevilling på 607.089 kr. i 2018, 1.262.526 kr. i 2019 og 402.133 kr. i 2020, samt tilsvarende indtægtsbevilling.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 112

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 368

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 369 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. projekt Fællesskab og oplevelser på tværs af generationer

  Pkt. 369

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. projekt Fællesskab og oplevelser på tværs af generationer

  Sagsnr. 306310 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fra satspuljen modtaget tilsagn om i alt 315.810 kr. til igangsættelse af aktiviteter som kan styrke livskvaliteten på plejecentrene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på hhv. 135.000 kr. i 2018 samt 180.810 kr. i 2019 til gennemførelse af indsatserne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har den 6. juli 2018 modtaget tilsagn om 315.810 kr. fra puljen ”Igangsættelse af aktiviteter til styrkelse af livskvalitet på plejecentrene”. Midlerne for 2019 modtages kun under forudsætning af, at finansloven vedtages med de forventede beløb.
  Projektperioden for anvendelse af midlerne er fra juli 2018 til og med juli 2019.
  Med dette projekt ønsker Roskilde Kommune at igangsætte en række forskellige aktiviteter, som skaber møder og oplevelser på tværs af generationer. Der igangsættes aktiviteter, hvor borgerne får mulighed for at invitere deres familie, men også aktiviteter hvor børn og unge fra fx børnehaver og skoler inviteres ind på plejecentrene.
  Aktiviteter på kommunens plejecentre skal give anledning til skabe nogle meningsfulde, glade og kvalitetsfulde timer på tværs af generationer. Følgende aktiviteter vil blive igangsat:
  - Koncerter på fem plejecentre, hvor skoleklasser inviteres ind.
  - Tre forløb med plejecentre og skoler omkring musik- og fortællingsworkshops
  - Tre cirkusforestillinger
  - Styrket samarbejde med lokale skoler omkring Cykling uden alder
  Gennem de senere år har flere af plejecentrene i Roskilde Kommune planlagt aktiviteter for beboernes familier, men også med lokale børnehaver, skoler eller gymnasier. Erfaringerne viser, at både de ældre og børnene/de unge får rigtig meget ud af de fælles aktiviteter, og der opstår stor glæde hos både børnene og de ældre.

  Økonomi

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på hhv. 135.000 kr. i 2018 samt 180.810 kr. i 2019 til gennemførelse af indsatserne.
  Midlerne for 2019 modtages kun under forudsætning af, at finansloven vedtages med de forventede beløb.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 113

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 369

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 370 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. kompensation til Roskilde Kommune i forbindelse med nedbrud i KMD

  Pkt. 370

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. kompensation til Roskilde Kommune i forbindelse med nedbrud i KMD

  Sagsnr. 305300 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er indgået forlig med KMD om en kompensation på 1 mio. kr. samt et klippekort på 1,5 mio. kr. som følge af nedbrud i KMD i april i år, som påvirkede omsorgssystemet KMD Care.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2018 samt en tilsvarende indtægtsbevilling.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med et nedbrud i KMD i april i år, mistede Roskilde Kommune ca. 80.000 dokumenter (breve, ansøgninger, bevillinger m.v.) i omsorgssystemet KMD Care.
  Det drejer sig om filer helt tilbage til 2012 og omfatter breve vedr. tilbud om forebyggende hjemmebesøg, bevillinger, ansøgninger, revurderinger, risikovurderinger og afgørelser. Selve plejejournalen, som anvendes i hjemmeplejen og på plejehjemmene, hvor det er beskrevet konkret, hvilken pleje, medicin mv. de ældre skal have, har ikke været påvirket af nedbruddet. Der er således ingen journaloplysninger, som er forsvundet. Det betyder, at ingen af de borgere, som er visiteret til hjælp, har været påvirket af nedbruddet - alle har fået og får den pleje og omsorg, de skal have.
  Forvaltningen har brugt omfattende ressourcer på hændelsen og forventer også, at der fremover vil være konsekvenser af nedbruddet i arbejdsgangene, når de bortkomne oplysninger løbende skal genskabes.
  På den baggrund er der indgået forlig med KMD om en kompensation på 1 mio. kr. samt et klippekort på 1,5 mio. kr. Klippekortet kan anvendes til at reducere betalingen ved kommende køb af ydelser i KMD.

  Økonomi

  Der søges om en udgiftsbevilling samt en tilsvarende indtægtsbevilling på 1 mio. kr. i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 114

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 370

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 371 Indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceløft i dagtilbud

  Pkt. 371

  Indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceløft i dagtilbud

  Sagsnr. 301758 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har ansøgt om midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Der er bevilget et tilskud på i alt 2.426.444,59 kr. i forbindelse med dette. Tilskuddet udbetales i årene 2018-2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 2.426.444,59 kr. fordelt med 1.196.402,46 kr. i 2018 og 1.230.042,13 kr. i 2019 i forbindelse med puljemidler godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med ændringerne i dagtilbudsloven den 24. maj 2018 styrkes den pædagogiske
  læreplan, så den udgør rammen for det pædagogiske arbejde. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag, seks reviderede pædagogiske læreplanstemaer samt to brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring for hvert af seks læreplanstemaer.
  For at sikre en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan og for at løfte den generelle kvalitet i dagtilbuddene, har Socialministeriet afsat en ansøgningspulje til Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Puljen fordeles efter ansøgning og på baggrund af det skønnede antal af 0-5årige børn i kommunerne.
  Roskilde Kommune har ansøgt om midler og er blevet bevilget et tilskud på i alt 2.426.444,59 kr. til udbetaling henover 2018 og 2019, hvorfor en indtægts- og udgiftsbevilling hertil er nødvendig.
  Midlerne vil blive anvendt til kompetenceløft i såvel private som selvejende og kommunale institutioner herunder dagplejen. Opkvalificering af medarbejdere sker gennem diverse diplommoduler, PAU og kortere læringsforløb i samarbejde med Professionshøjskolen og under programmet ”AlleTiders Dagtilbud”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.196.402,46 kr. i 2018 og på 1.230.042,13 kr. i 2019 til anvendelse af puljemidler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.

  Skole- og Børneudvalget, 04-09-2018, pkt. 99

  Anbefales.
  Fraværende: Gitte Simoni (O), Karsten Lorentzen (O) var indkaldt som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 371

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 372 Anlægsregnskab - Flytning af Darup Idrætscenter (bygningsfaciliteter)

  Pkt. 372

  Anlægsregnskab - Flytning af Darup Idrætscenter (bygningsfaciliteter)

  Sagsnr. 309068 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Anlægsregnskabet vedrørende flytning af Darup Idrætscenter (bygningsfaciliteter) er nu færdigt, og sendes derfor til politisk godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 29. februar 2012, punkt 50, en anlægsbevilling på 5.500.000 kr. til flytning af Darup Idrætscenter (bygningsfaciliteter).
  Den samlede udgift til flytningen har været på 5.476.648 kr., og har derfor en beskeden positiv effekt på kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen.
  Anlægsbevillingen er dels anvendt til byggemodning på de arealer, hvor Målfeltet skulle etableres og til etablering af 280 m2 bygning, der indeholder boldrum, møderum, teknikrum, badefaciliteter og tilhørende omklædningsrum. Endelig er der også brugt midler til flisebelægning i tilknytning til bygningens indgang.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2018 på 23.352 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-09-2018, pkt. 118

  Anbefales.
  Fraværende:
  Mogens Hallager (C), Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder
  Tuncay Yilmaz (A), Henning Sørensen (A) mødte som stedfortræder
  Jens Børsting (A), Daniel Prehn (A) mødte som stedfortræder
  Evan Lynnerup (V).

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 372

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 373 Eventuelt

  Pkt. 373

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 19-09-2018, pkt. 373

  Udredning af økonomi i sagsfremstillingerne.
  Fraværende: Joy Mogensen.