You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 21, 2019 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 285 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 285

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Under pkt. 286 "Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU" deltager HMU, og under pkt. 287 "Temadrøftelse - bymønster og bosætning i kommuneplan 2019" deltager direktør for By, Kultur, Miljø Martin Holgaard.

  Økonomiudvalget, 21-08-2019, pkt. 285

  Pkt. 291 blev taget af dagsordenen.

 • Pkt. 286 Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

  Pkt. 286

  Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

  Sagsnr. 303399 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jf. vores lokale MED-aftale § 9 mødes Hovedudvalget 2 gange årligt med Økonomiudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold i kommunen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller sagen til orientering.

  Økonomiudvalget, 21-08-2019, pkt. 286

  Drøftet.

 • Pkt. 287 Temadrøftelse - bymønster og bosætning i kommuneplan 2019

  Udvidet_bymoenster_og_landsbystrategi.pdf Redegoerelse_for_byvaekst.pdf

  Pkt. 287

  Temadrøftelse - bymønster og bosætning i kommuneplan 2019

  Sagsnr. 314746 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen lægger op til en temadrøftelse af nye udlæg til bosætning i Kommuneplan 2019 samt et udvidet bymønster, hvor landsbyer også indgår.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes med afsæt i bilag og oplæg på mødet.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog Planstrategi 2018 på møde den 24. april 2019, punkt 99. Heri indgår byrådets ny boligpolitik samt målsætninger for tættere og stærkere byer, som skal danne afsæt for revision af kommuneplanen.
  Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2016 er der kommet nye krav i planloven, og staten har vedtaget Fingerplan 2019. Dette betyder blandt andet skærpede krav til kommunens argumentation for nye udlæg af arealer til boligformål. Endvidere er alle kommuner pr. 1. januar 2019 forpligtet til at indarbejde en landsbystrategi i kommuneplanlægningen, hvilket ligger i god tråd med planstrategiens boligpolitiske målsætninger samt ønsket om tættere og stærkere byer.
  Forvaltningen har været i indledende dialog med Erhvervsstyrelsen om tolkning af såvel planlov som fingerplan med henblik på at få præciseret kommunens udviklingsmuligheder. Dette gælder ikke mindst for byer uden for fingerplanens Roskildefinger (Roskilde og Trekroner) herunder Gadstrup og Vor Frue, som ligger inden for støjkonsekvensområde fra Roskilde Lufthavn.
  På den baggrund lægger forvaltningen op til en drøftelse af:

  • udkast til udvidet bymønster, hvor landsbyer indgår samt udkast til retningslinjer for det landsbystrategiske udviklingsarbejde
  • udkast til potentielle nye udlæg til boligformål på baggrund af behovsanalyse samt tolkning af fingerplanens støjkonsekvenszone

  Drøftelsen skal munde ud i pejlemærker for forvaltningens videre arbejde med forslag til Kommuneplan 2019, som forelægges til behandling i Økonomiudvalget senere på året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 21-08-2019, pkt. 287

  Drøftet.

 • Pkt. 288 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._30._juni_2019.pdf

  Pkt. 288

  Budgetopfølgning pr. 30. juni

  Sagsnr. 313425 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 godkendes, og
  2. forvaltningen anmodes om at komme med forslag til at reducere merforbruget på serviceudgifterne af hensyn til kommunens likviditet og en evt. sanktion på regnskabet for 2019.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1

  Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 160,9 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 44,3 mio. kr. ift. det oprindelige budget på 205,2 mio. kr. Overskuddet på 160,9 mio. kr. er en forværring på 34,7 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.
  Det forventede regnskab på serviceudgifter viser et merforbrug på 57,2 mio. kr. ift. det vedtagne budget, som dannede baggrund for KL’s samlede overholdelse af aftalen mellem regering og KL på budgetlægningstidspunktet. Overskridelsen vil medføre en risiko for sanktion. Dette vil komme på tale, hvis landets kommuner samlet set ikke overholder aftalen. Det bemærkes i den forbindelse, at kommunerne under ét i de seneste år er kommet stadig tættere på en situation, hvor de samlede serviceudgifter overskrides, og det kan derfor ikke afvises, at der i 2019 vil ske en overskridelse af serveudgiftsrammen på regnskab 2019, så en sanktion udløses.
  Herudover er der et forventet merforbrug på anlæg på 22,0 mio. kr. ift. det oprindelige budget, hvilket er uændret siden sidste budgetopfølgning.
  Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede indtægter på 9,4 mio. kr. Set i forhold til et oprindeligt udgiftsbudget på 0,1 mio. kr., svarer det til mindreudgifter på 9,5 mio. kr. Det er en forværring på 22,0 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.
  Samlet set vil det forventede regnskabsresultat medføre en forværring af de likvide aktiver med 36,8 mio. kr., hvor det det oprindelige budget viste en forbedring af de likvide aktiver på 20,2 mio. kr., svarende til en merudgift på 56,9 mio. kr. Det er en forværring på 56,6 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.
  Resultatet af budgetopfølgningen for Økonomiudvalget kan ses i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 21-08-2019, pkt. 288

  Ad. 1. "at" godkendt
  Ad. 2. "at" udsættes

 • Pkt. 289 Afsluttende drøftelser af budget 2020-2023 i fagudvalg

  Oekonomiudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_for_Oekonomiudvalget.pdf Takstkatalog_OeU.pdf Oekonomiudvalgets_budgetbemaerkninger.pdf OeU_blokliste.pdf OeU_Bloktekster.pdf Bemaerkninger_til_de_4_besparelsespakker.pdf ELs_foreloebige_OeU-budgetforslag_2020.pdf

  Pkt. 289

  Afsluttende drøftelser af budget 2020-2023 i fagudvalg

  Sagsnr. 318942 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Økonomiudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. budgettet, herunder takstforslag, spareforslag og øvrige ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  2. det drøftes, om der skal udarbejdes og findes finansiering for en udvidelsesblok på 1,36 mio. kr. vedrørende udgifter til erhvervshuse
  3. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 787,3 mio. kr., og der indgår anlæg for 17,4 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2020. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Til forskel fra tidligere år foreligger der endnu ikke et samlet overblik over kommunens økonomi på baggrund af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Indgåelsen af økonomiaftalen har været udskudt på grund af folketingsvalget og de efterfølgende regeringsforhandlinger og offentliggøres medio september. Det betyder, at udvalgsbudgetterne vil blive justeret som følge af fx nye pris- og lønskøn og lov- og cirkulæreprogrammet.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2020-2023 blev der i pinsen forhandlet om besparelser, jf. sparemålet på 125 mio. kr. på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret. Byrådet behandlede 19. juni 2019 de 4 forhandlede besparelsespakker. Her blev det besluttet, at de 4 pakker indgår i fagudvalgenes behandling på augustmøderne, hvor det vil være muligt at foreslå ændringer med udgangspunkt i en række konkrete forslag, som undersøges nærmere af forvaltningen inden da. Materiale herom fremgår af bilag. De vedtagne pakker vil være udgangspunktet for 1. behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet og ligeledes være udgangspunktet for høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser mv. Eventuelle forslag til ændringer vil indgå i de endelige budgetforhandlinger i september. Der vil løbende fra medio august blive udsendt budgetrelateret materiale i den elektroniske budgetmappe i Prepare.

  Særlige forhold vedrørende Økonomiudvalget

  På Økonomiudvalgets område er budgettet blevet opjusteret med 1 mio. kr. som følge af udgifter vedrørende kontrakt med Erhvervsforum, jf. ØU 10/10-17, ligesom det er indstillet til drøftelse, om der skal udarbejdes og findes finansiering for en udvidelsesblok på 1,36 mio. kr. vedrørende udgifter til erhvervshuse. Der henvises i øvrigt til vedhæftede budgetnotat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Økonomiudvalget, 21-08-2019, pkt. 289

  Ad. 1. "at": godkendt.
  ad. 2. "at" oversendes til de afsluttende budgetdrøftelser idet finansieringen skal findes inden for Økonomiudvalgets område.
  ad. 3. "at" godkendt. V ønsker at forslag om stibro over Jernbanen udtages af den strategiske anlægsplan fremsættes som blok.
  "Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold for pkt. 1 og 3 bemærker at fremsatte forslag her i udvalget skal ses i sammenhæng med, at vi arbejder på et budget der både har fuld økonomisk balance og stabiliserer kassebeholdningen. Vi ønsker således her at fremsætte finansieringsforslag der matcher både de udgiftsforslag vi fremsætter her, og dem vi har fremsat eller kommer til at fremsættes for fagudvalgene. Den generelle forøgelse af kommunens indtægter vi foreslår, sker først og fremmest gennem forøgelse af grundskatterne. Et budget med vores deltagelse vil i øvrigt være uden elementer der forringer serviceniveau og/eller medarbejdervilkår. Vi ser meget gerne et sådant budget gennemført med størst mulig politisk fællesnævner. Kan der imidlertid ikke samles flertal, fremsætter vi senere i processen selv et selvstændigt samlet EL-budgetforslag"

 • Pkt. 290 Mødeplan for 2020

  Udkast_politisk_moedeplan_2020.pdf

  Pkt. 290

  Mødeplan for 2020

  Sagsnr. 320902 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalgets mødeplan for 2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2019 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Skoleferien er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 21-08-2019, pkt. 290

  Godkendt.
  Jeppe Trolle kan ikke godkende mødeplanen og bemærker at "Jeppe Trolle (B) kan fortsat ikke tiltræde, at flertallet gennemtrumfer et mødetidspunkt, hvor han ofte ikke har mulighed for at deltage. Som byrådsmedlem er man omfattet af borgerligt ombud. Dette betyde at man har krav på at få fri af sin arbejdsgiver, når man er indkaldt til møde i forbindelse med sit byrådsarbejde. Der er altså intet i vejen for, at mødet kan ligge på et senere tidspunkt, hvis der ikke er tid nok til udvalgets drøftelser. I forbindelse med forhandling af mødetidspunkt var der masser af alternative forslag i spil. Alligevel har flertallet valgt at gennemtrumfe et mødetidspunkt, hvor Jeppe ofte ikke kan deltage fra mødets begyndelse.
  Borgerligt ombud kan ikke anvendes som undskyldning over for børn, der senere i livet klager over ikke at have set deres forældre nok.
  Det er det Radikale Venstres opfattelse, at det skal være muligt at varetage et byrådshverv, også for børnefamilier med skolesøgende børn. Byrådsarbejde skal således ikke kun være for ældre mennesker og studerende. Dette kræver, at mødetidspunktet fastlægges, så også familiefædre/mødre kan deltage i møderne.
  Mødeplanen fastlægges imidlertid ved simpelt flertal. Hvis udvalgets flertal ikke ønsker at tage hensyn til mindretallets synspunkt. er der ikke noget mindretallet kan gøre ved det. Beslutningen betyder. at der i fremtiden vil være møder, hvor Jeppe ikke kan deltage fra mødets start. Dette vil næsten med sikkerhed føre til tab af indflydelse for Radikale Venstre i forhold til behandling af sager i udvalget, hvilket er trist for den demokratiske dialog".

 • Pkt. 291 Tilskud til Spejdernes Lejr 2022

  Pkt. 291

  Tilskud til Spejdernes Lejr 2022

  Sagsnr. 315519 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af Høje Taastrup og Roskilde Kommunes ansøgning om at blive vært for Spejdernes Lejr 2022 fremlægges en sag om finansieringen af udgiften til arrangementet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilsagn om medvirken til SL22 med i alt 5 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, og at finansieringen oversendes til budgetdrøftelserne for budget 2020-23.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Høje-Taastrup Kommune og Roskilde Kommune har ansøgt om at blive værter for Spejdernes Lejr i 2022 (SL22). Organisationen har på baggrund af ansøgningen henvendt sig for at drøfte vilkårene for et samarbejde om afvikling af arrangementet i Hedeland.
  På baggrund af drøftelserne med SL22 er der fra deres side lagt op til, at den kommunale medfinansiering bliver 15 mio. kr. Altså betydelig mindre end de 36 mio. kr., som Sønderborg Kommune brugte i 2017 som værtsby.
  Greve Kommune, som trak sig fra samarbejdet med Høje-Taastrup Kommune og Roskilde Kommune om værtskabet, er blevet anmodet af Høje-Taastrup Kommune og Roskilde Kommune om at genindtræde i samarbejdet på baggrund af det nye samlede tilskudsbeløb, som betyder, at det er blevet mere overkommeligt for hver kommune at gå ind i samarbejdet, når beløbet pr. kommune er 5 mio. kr. over tre år.
  Derudover lægges der op til et partnerskab mellem SL22 og de tre kommuner om en fokuseret fundraising indsats. Desuden vurderes det, at der er en betydelig synergi mellem Hedelands udviklingsplan og SL22.
  Af de 15 mio. kr. vil de 6 mio. kr. kunne karakteriseres som investering af blivende værdi i Hedeland og vil kunne konteres som anlæg. De resterende 9 mio. kr. gives i tilskud til SL22 fordelt med 3 mio. kr. pr. kommune. Ud over de 5 mio. kr. fra Roskilde Kommune kommer der et vist ressourcetræk på kommunale medarbejdere til hjælp til de forskellige elementer af opbygning af lejren i form af f.eks. arbejde med byggetilladelser, koordination og kommunikation. Ressourcetrækket vil blive fordelt mellem parterne i samarbejdet. Der forventes en tilbagemelding fra Greve Kommune i august måned.
  SL22 og spejderorganisationerne rundt omkring i landet har givet udtryk for et stort ønske om, at Hedeland bliver værter for Spejdernes Lejr 2022. Hedeland har en natur, som de tidligere lejre ikke har haft. Samtidig vurderer SL22, at der er en god infrastruktur og nærhed til større byområder. Hvis forslaget godkendes, skal der udarbejdes en egentlig aftale om samarbejdet mellem kommunerne og SL22.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Omkostningen ved projektet vil skulle indarbejdes i budget 2020-2023 med 5 mio. kr. Beløbet fordeles i årene 2020 – 2022 med 1 mio. kr. det første år og 2 mio. kr. i hvert af de to år derefter. Der kan justeres på fordelingen mellem årene.
  Det vil i budgetdrøftelserne indgå, om udgifterne skal afholdes helt eller delvis inden for eksisterende budgetter.
  Med de nuværende beslutninger om anvendelse Byrådets Udviklingspulje, samt gennemførelse af reduktion jf. forslag 1110 i ”pinsepakkerne” på 2 mio. kr. hvert år, vil der ikke være ledige midler i Udviklingspuljen i 2020, mens der i 2021 er 2,2 mio. kr. og i 2022 er 5,0 mio. kr.
  I Kultur- og Idrætsudvalgets budget er Puljen til store events, som har et årligt budget på 0,7 mio. kr. og Puljen til større arrangementer, som har et årligt budget på ca. 0,25 mio. kr. Puljen til store events støtter typisk enkeltstående arrangementer, mens Puljen til større arrangementer stort set fuldt ud benyttes til årligt tilbagevendende arrangementer; Idrætsfesterne for børn og voksne, Gadeløbet og Smuk Kvindeløbet.
  Det kan i øvrigt oplyses, at Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde den 15. maj punkt 2019, punkt 61, følgende om disse puljer: ”Udvalget er herudover indstillet på at foretage omprioritering fra puljerne til større arrangementer og store events til enkelte nye initiativer på udvalgets område. Kulturmetropolen (0,25 mio. kr. årligt), byparkskoncerter (0,15 mio. kr. årligt) og Koncertkapellet (0,3 mio. kr. årligt) er i spil fra tidligere drøftelser i udvalget, og vil blive lagt frem til beslutning på udvalgsmøde i juni eller august.”

  Økonomiudvalget, 21-08-2019, pkt. 291

  Blev taget af dagsorden.

 • Pkt. 292 Anmodning om optagelse af sag om fjerntogsbetjeningen af Roskilde

  Pkt. 292

  Anmodning om optagelse af sag om fjerntogsbetjeningen af Roskilde

  Sagsnr. 322217 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har anmodet om optagelse af sag om fjerntogsbetjeningen af Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at følgende optages på Økonomiudvalgets dagsorden:
  ”Venstre foreslår, at byrådet fremsender en skrivelse til transportministeren, trafikordførere samt lokale repræsentanter i Folketinget som opfordrer regeringen til at opretholde fjerntogsbetjeningen af Roskilde, der er en af landets største stationer målt i passagerantal.
  Fjerntogsbetjeningen af Roskilde til Jyllands største byer risikerer at ophøre fra årsskiftet for at nedsætte rejsetiden få minutter mellem København og Odense. Den såkaldte forbedring af den kollektive trafik ved den hurtigere rejsetid gavner hverken Roskildes pendlere, uddannelsesøgende eller erhvervsliv i hverdagen.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 14-08-2019, pkt. 280

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 21-08-2019, pkt. 292

  Udsat til Økonomiudvalgets møde den 4. september.

 • Pkt. 293 Anmodning om optagelse af sag om hvordan kommunens udbuds- og indkøbspolitik forholder sig til et aktuelt bud fra tilbudgivere uden OK(Lukket)

 • Pkt. 294 Eventuelt

  Pkt. 294

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 21-08-2019, pkt. 294

  - Henvendelse fra Boligselskabet Sjælland.