You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Januar 22, 2019 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 20 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 20

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 20

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov.

 • Pkt. 21 Orientering om likviditet pr. 31. december 2018

  Orientering_om_likviditeten_pr._31._december_2018.pdf

  Pkt. 21

  Orientering om likviditet pr. 31. december 2018

  Sagsnr. 300781 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2018. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ligger ved udgangen af 2018 på 252 mio. kr. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 175 –
  225 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Nedenstående tabel viser nøgletal for likviditetsudviklingen fra januar til december 2018. Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2018 er anvendt.

  Roskilde Kommune 31. jan. 2018 28. feb. 2018 31. marts 2018 30. april 2018 31. maj 2018 30. juni 2018 31. juli 2018 31. aug. 2018 30. sep. 2018 31. okt. 2018 30. nov. 2018 31. dec. 2018
  Likvide beholdning (mio. kr.) 166 180 146 88 21 -45 55 -22 -8 -66 -149 -174
  Kassekreditregel (mio. kr.) 425 416 401 389 377 364 352 332 311 293 275 252
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 4,9 4,8 4,6 4,4 4,3 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,1 2,9

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2018 er 252 mio. kr.
  I bilag fremgår likviditetsudviklingen fra dag til dag i 2018.
  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten efter kassekreditreglen pr. 31. december 2018 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 175 – 225 mio. kr.
  Skønnet er forbundet med usikkerhed. Skønnet er dannet under forudsætning af, at budgettet realiseres som vedtaget, og at de forventede strategiske investeringer gennemføres som planlagt. Endvidere forudsættes det, at betalingsmønstret bliver det samme i 2019 som i 2018.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 21

  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 22 Budgetproces for budget 2020-2023

  Pkt. 22

  Budgetproces for budget 2020-2023

  Sagsnr. 313508 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen beskrives en fremrykket budgetproces, hvor konkrete forslag drøftes tidligere end i den nuværende proces, og hvor der lægges større vægt på et flerårigt perspektiv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetprocessen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved vedtagelse af budget 2019 er der skabt en positiv balance i 2019, mens der fortsat er en ubalance i alle overslagsår og størst i 2020 med godt 70 mio.kr. og i 2021 med godt 60 mio.kr. af samme grund falder likviditeten yderligere fra 2020, hvis ikke ubalancerne rettes op.
  I de seneste år er der på forårsseminaret givet oplæg om de forventede udfordringer, hvorefter fagudvalg har haft en forberedende drøftelse af budgettet på møderne i juni måned, mens egentlige handlinger i form af temaanalyser og konkrete forslag til effektiviseringer/besparelser først er behandlet på augustmøderne, og forlig er indgået ultimo august.
  Det kan overvejes at fremrykke budgetdrøftelserne og indgå budgetaftaler for flere år med henblik på øget fokus på et længere perspektiv, hvor tilpasninger over to eller flere år i højere grad anvendes for at opnå mere permanent balance.
  Dette skal ses i lyset af udfordringerne på balancen sammenholdt med, at likviditeten vil falde til væsentlig under den politiske målsætning om at have en likviditet i intervallet 275-325 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen, med mindre der tilvejebringes balance/overskud på budgetterne i overslagsårene, da byrådet har benyttet muligheden for at prioritere strategiske investeringer, jordopkøb m.v. i enkelte år, hvorefter niveauet skal genoprettes.
  Ved en tidligere proces kan det overvejes at adskille processen, så der i det tidlige forår skaffes balance og råderum, så budgetprocessen senere i højere grad kan handle om nye initiativer. Hvis dette skal blive en realitet, så fordrer det, at fagudvalgene tager ansvar for at skaffe balance/råderum. En metode til det er at bede fagudvalgene om at udmønte en udmeldt ramme på et tidligt tidspunkt, der efterfølgende behandles i Økonomiudvalget med henblik på aftale. Rammen kan f.eks. opgøres til det underskud, der skal dækkes samt det ønskede råderum, og det skal besluttes, hvilket grundlag den skal fordeles på.
  Hvis budgetaftalen indgås for f.eks. to år, som flere kommuner forsøger i disse år, så vil det være en budgetaftale, hvor det endelige skatte- og tilskud/udligningsgrundlag ikke kendes, så det må forventes, at aftalen for år 2 skal tilpasses efterfølgende.
  For at opnå det længere perspektiv kan der i forbindelse med kommende budgetaftalen indgås aftaler om, hvilke større analyser med f.eks. forslag til strukturændringer, der skal udarbejdes, så de kan sættes i gang hurtigere og dermed være udarbejdet allerede i det tidlige forår.
  Ved ændringer, som angivet ovenfor vil høringsprocessen i brugerbestyrelser og MED organisationen skulle gentænkes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 16-01-2019, pkt. 5

  Udsat.
  Fraværende: Joy Mogensen, Daniel Prehn, Merete Dea Larsen.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 22

  Der forelægges en sag i februar med en besparelsesramme på 70 mio. kr. til udvalgene til besparelser, effektiviseringer og omprioriteringer. Besparelsesrammen opgøres på to måder: en hvor udgifterne fordeles proportionalt med udgifternes størrelse på udvalg, inkl. overførselsudgifter og øvrige påvirkelige udgifter. Og en hvor der foretages en skævdeling af besparelserne på udvalgene i forhold til områdets aktuelle økonomiske situation. Udvalgets arbejde med budget skal koncentreres omkring driftsudgifter, dvs. at anlægsudgifter, overførte midler, skatteforhøjelser først indgår i den tværgående prioritering i budgetforhandlingerne. Udvalgenes spareforslag skal prioriteres og indgår i budgetforhandlingerne.
  Tidsplanen for budget fremlægges på februar mødet.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, idet vi er imod, at der skal udmeldes tvangs-mål for fagudvalgenes sparekataloger, og finder at mulighederne for indtægtsforøgelser har en alt for lav rolle i oplægget.
  Fremrykning af hele budgetprocessens opstart, er vi imidlertid positive overfor."
  Tina Boel (F) SF kan tilslutte sig Henrik Stougaards bemærkning.
  Udvalget var enig om at sagen sendes til endelig beslutning i Byrådet.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 23 Afsluttet udbud af befordring

  Pkt. 23

  Afsluttet udbud af befordring

  Sagsnr. 301804 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om afsluttet udbudsrunde på befordringsopgaver for kommunen. Samlet er der tale om nettomerudgifter på 1,8 mio.kr. årligt, men da aftalerne først træder i kraft pr. 1. august 2019, udgør nettomerudgiften i 2019 0,75 mio. kr., som finansieres inden for Skole og Børneudvalgets ramme efter omplacering af 0,3 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Skole- og Børneudvalget.
  De forventet nettomerudgifter vil have fuld effekt fra 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der omplaceres 0,3 mio.kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Skole- og Børneudvalget

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Denne sag forelægges for Beskæftigelses- og Socialudvalget i forhold til kørsel til ITC og SCR Kommunikation. Sagen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget i forhold til kørsel til Seniorhøjskolerne og Genoptræning. Sagen forelægges ydermere Skole- og Børneudvalget i forhold til kørsel til Specialbørnehaven Bjerget, SCR, Skolebuskørsel i syd og nord, svømmeundervisning og øvrig visiteret kørsel på Skole og Børns område. Endvidere indeholder udbuddet kørsel til egen læge/speciallæge samt ad hoc-buskørsel for hele kommunen.
  Kommunen har udbudt befordringsopgaver, hvori kravspecifikationen er opbygget med mindstekrav til kvalitet og serviceniveau fx krav til transporttid, chaufførerne, bilernes indretning og sikkerhed, krav om Euronorm 6 for begrænsning af udledning af CO2 samt kommunikation i forbindelse med afvikling af kørslerne. Mindstekravene skal opfyldes uden forbehold af alle tilbudsgivere, som dermed konkurrerer på prisen.
  Udbuddet var delt op i elleve delaftaler:
  - Delaftale 1: Kørsel af børn for Specialbørnehaven Bjerget (SBU)
  - Delaftale 2: Visiteret kørsel på skole- og børneområdet (SBU)
  - Delaftale 3: Skolekørsel til tilbud under Specialcenter Roskilde (SBU)
  - Delaftale 4: Skolekørsel i Roskilde Nord (SBU)
  - Delaftale 5: Skolekørsel i Roskilde Syd (SBU)
  - Delaftale 6: Kørsel til svømmeundervisning (SBU)
  - Delaftale 7: Liftkørsel til Specialcenter Roskilde Kommunikation (SBU)
  - Delaftale 8: Kørsel til egen læge/speciallæge
  - Delaftale 9: Kørsel af borgere til og fra seniorhøjskolerne og genoptræning (SOU)
  - Delaftale 10: Kørsel til ITC (BSU)
  - Delaftale 11: Ad hoc-buskørsler

  - Serviceniveauet for alle delaftaler er uændret.
  Der indkom tilbud fra ni tilbudsgivere. Tilbudsgiverne afgav alle tilbud på én eller flere tilbud. Dog afgav to tilbudsgivere ukonditionsmæssige tilbud på henholdsvis delaftale 4 og 6 samt delaftale 11.
  Jf. udbudsmaterialet blev aftalerne tildelt til de tilbudsgivere, som samlet set gav den billigste kombination af tilbud for Roskilde Kommune.
  Dette gjorde, at delaftale 1, 2, 3, 7, 8, 9 og 10 blev tildelt til DitoBus Servicetrafik A/S, delaftale 4, 6 og 11 blev tildelt til Brønnums A/S og delaftale 5 blev tildelt til Gadstrup Bustrafik A/S.
  Alle delaftaler træder i kraft d. 1. august 2019.
  I foråret vil Roskilde Kommune udarbejde en implementeringsplan for hver enkelt delaftale, som vil sikre en så glidende overgang som muligt fra tidligere leverandører til de nye leverandører. Implementeringsplanerne vil være udarbejdet i samarbejde med DitoBus Servicetrafik, Brønnums A/S og Gadstrup Bustrafik.
  Ydermere vil Roskilde Kommune kontakte alle berørte institutioner og samarbejdskommuner med informationsmateriale, som vil blive videreformidlet til forældre, borgere og pårørende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Befordring gennemføres som samlet udbud på tværs af udvalgenes opgaver, da det store volumen giver de bedst mulige priser for alle udvalg. På denne baggrund betragtes økonomien samlet, så mindreudgifter på nogle områder er med til at dække merudgifter på andre områder. Den samlede nettomerudgift finansieres inden for rammen i tråd med princippet om ingen tillægsbevillinger.
  Udgifterne til befordring for Roskilde Kommune har i perioden 1.7.2017 til 30.6.2018 været 24,4 mio. kr. Fremadrettet vil denne udgift stige med forventet 8 % og dermed vil den forventede samlede udgift til befordring for Roskilde Kommune være 26,2 mio. kr. årligt.
  Da aftalerne først træder i kraft pr. 1. august 2019, har de forventede nettomerudgifter ikke fuld effekt i 2019 og nettomerudgiften på 0,75 mio. kr. finansieres inden for Skole- og Børneudvalgets ramme efter omplacering af 0,3 mio. kr. fra Sundhed- og Omsorgsudvalget til Skole- og Børneudvalget.
  De forventede nettomerudgifter vil have fuld effekt fra 2020 og indarbejdes i budgettet for 2020-2023.
  Roskilde Kommune har de sidste mange år har haft yderst favorable priser, på specielt den visiterede kørsel, mens der nu generelt er en merudgift på visiteret kørsel. De økonomiske konsekvenser ved hver enkel delaftale er som følger:
  - Delaftale 1: Forventet merudgift på 275.000 kr. årligt (SBU)
  - Delaftale 2: Forventet merudgift på 825.000 kr. årligt (SBU)
  - Delaftale 3: Forventet merudgift på 1.400.000 kr. årligt (SBU)
  - Delaftale 4: Samme udgiftsniveau (SBU)
  - Delaftale 5: Forventet prisreduktion på 50.000 kr. årligt (SBU)
  - Delaftale 6: Samme udgiftsniveau (SBU)
  - Delaftale 7: Samme udgiftsniveau (SBU)
  - Delaftale 8: Forventet merudgift på 15.000 kr. årligt (hele kommunen)
  - Delaftale 9: Forventet prisreduktion på 700.000 kr. årligt (SOU)
  - Delaftale 10: Samme udgiftsniveau (BSU)
  Delaftale 11: Forventet merudgift på 20.000 kr. årligt (hele kommunen)

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 15

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 12

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 23

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 24 Udbudsplan 2019

  Udbudsplan_2019.pdf

  Pkt. 24

  Udbudsplan 2019

  Sagsnr. 80635 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunens anskaffelser af vare- og tjenesteydelser skal udbydes iht. gældende regler. En stor andel af opgaverne udbydes i fællesudbud i samarbejde med Fællesudbud Sjælland (FUS) eller Statens & Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Kommunens samlede udbudsplan for 2019 vedlægges til udvalgets forhåndsgodkendelse

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udbudsplanen for 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunaldirektørkredsen K17 etablerede i 2008 Fællesudbud Sjælland, som er et udbudsfællesskab for kommunerne i regionen. I kommissoriet for samarbejdet fremgår det, at der årligt udarbejdes en overordnet udbudsplan for samarbejdet.
  Regeringen og KL har sideløbende besluttet, at kommunernes økonomi skal effektiviseres yderligere ved, at kommunerne bl.a. indgår en række fælles forpligtende indkøbsaftaler. De forpligtende indkøbsaftaler er indregnet i de effektiviseringsgevinster, der er aftalt i økonomiaftaIen.
  SKI (Statens & Kommunernes Indkøbsservice) står for udbud, drift og vedligeholdelse af de forpligtende aftaler. Hertil kommer udbud, som alene omfatter kommunens egen anvendelse af varekøb- og tjenesteydelser.
  Ved hvert enkelt udbud nedsættes projektgrupper med kommunale indkøbsmedarbejdere og fagpersoner, som skal sikre kvaliteten af kravspecifikationer, samt at kommunens krav og bestemmelser i Indkøbs- & udbudspolitikken efterleves, herunder vilkår vedr. sociale klausuler m.v. Såfremt kommunens krav ikke kan opfyldes, deltager kommunen ikke i de konkrete fællesudbud. Resultatet af gennemførte udbud forelægges efterfølgende de respektive fagudvalg.
  Udbudsplanen for 2019 omfattende de pt. kendte udbud vedlægges som bilag til godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. I Budget 2019 er der budgetteret med årlige produktivitetsforbedringer. Besparelser som følge af forbedrede indkøbsaftaler vil indgå i den løbende udmøntning heraf.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 24

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, idet vi er imod at der skal ske udbud af "Hjemmepleje - praktisk hjælp og sygepleje".
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 25 Oprettelse af § 17, stk. 4 udvalg for nedbringelse af sygefravær

  Kommissorium_for_SS_17_stk._4_udvalg_om_nedbringelse_af_sygefravaer.pdf

  Pkt. 25

  Oprettelse af § 17, stk. 4 udvalg for nedbringelse af sygefravær

  Sagsnr. 315224 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udpegning af medlemmer og godkendelse af kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg om nedbringelse af sygefravær.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. kommissorium for udvalget godkendes
  2. der udpeges 3 medlemmer af Økonomiudvalget til udvalget

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ved budgetforliget for 2019 besluttede forligsparterne, at der skulle nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg for nedbringelse af sygefravær i Roskilde Kommune. Det ønskes, at udvalget arbejder på 2-3 møder og afrapporterer i forbindelse med budgetlægningen for 2020.
  Udvalgets arbejde bliver at fremkomme med forslag til, hvilke indsatser Roskilde Kommune bør iværksætte på de kommunale arbejdspladser til nedbringelse af sygefraværet på arbejdspladserne i Roskilde Kommune. Forvaltningen ønsker i den forbindelse at pege på, at der også bør drøftes, hvorledes en fastholdelse af et allerede lavt sygefravær på arbejdspladserne kan ske.
  Der lægges op til, at repræsentationen i udvalget ud over den politiske repræsentation bliver, at medarbejdersiden i HMU anmodes om at udpege 3 til at sidde i udvalget. For også at få inspiration fra det private erhvervsliv reserveres herudover en plads til DI. Samtidig ønskes der også forskningsmæssig input, hvorfor der også lægges op til, at der reserveres en plads til Nationalt Center for Arbejdsmiljø. Endelig deltager Kommunaldirektøren og HR- og Sekretariatschefen i møderne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der er ikke budget 2019 afsat midler til eventuelle tiltag. Der udbetales ikke særskilt vederlag til de udpegede byrådsmedlemmer.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 25

  Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) repræsenteres ved at et af HMU repræsentanterne er fra FH.
  Repræsentationen i udvalget udvides med en repræsentant fra Arbejdsmiljønet.
  Ad 2. "at" navneforslag fremsættes til byrådsmødet.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde Økonomiudvalgets flertalsændringer til sammensætningen mht. eksterne repræsentanter, og ønsker i stedet at den oprindeligt foreslåede sammensætning alene suppleres med en repræsentant for fagbevægelsen, som fagbevægelsen vælger uden nogen form for forhåndsbindinger."

  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 26 Invitation til ny runde med frikommuneforsøg

  Invitation_til_nyt_frikommuneforsoeg.pdf

  Pkt. 26

  Invitation til ny runde med frikommuneforsøg

  Sagsnr. 313077 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Alle kommuner har modtaget invitation til at ansøge om deltagelse i en ny runde frikommuneforsøg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune ikke på eget initiativ indgår i et frikommuneforsøg grundet blandede erfaringer med sidste runde frikommuneforsøg, men forholder sig åbne for et eventuelt samarbejde initieret af andre kommuner.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af økonomiaftalen for 2019 og som en del af Sammenhængsreformens spor om afbureaukratisering har alle kommuner modtaget invitation til at ansøge om deltagelse i en ny runde frikommuneforsøg.
  Som noget nyt vil der ikke ske en indledende udvælgelse af frikommuner eller frikommunenetværk. I stedet kan alle kommuner søge direkte om godkendelse af forsøg i to ansøgningsrunder. Frist for forsøgsansøgninger for 1. og 2. runde er henholdsvis den 1. april 2019 og den 1. oktober 2019. Der vil blive udvalgt cirka 10 forsøg i hver af de to ansøgningsrunder.
  Af invitationen fra ministeriet fremgår, hvilke typer af forsøg der vil blive givet særlig prioritet.
  Kommuner kan søge enkeltvis eller i netværk. Ved vurdering af forsøgsansøgninger vil det blive tillagt positiv vægt, hvis der er tale om et netværk af kommuner. Ved vurdering af ansøgningerne vil der som udgangspunkt blive givet en særlig prioritet til forsøg, som omhandler en af nedenstående problemstillinger, der har sammenhæng og effektivitet som fællesnævner:
  ̵ Sammenhængende indsatser på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og uddannelsesområderne.
  ̵ Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse
  ̵ Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse / beskæftigelse
  ̵ Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgange mellem kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud
  ̵ Tværgående effektivisering af opgaveløsningen
  ̵ Administrative effektiviseringer
  Det vil som udgangspunkt blive tillagt positiv værdi, hvis forsøgsansøgningen indeholder en målbar målsætning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 425

  Udsat til den 5. december.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 488

  Sagen sendes til udtalelse i fagudvalgene.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 7

  Anbefales.
  Udvalget ønsker at lade muligheden for frikommuneforsøg stå åbent. Udvalget er positivt indstillet over for samarbejder mellem kommune, region og almen praksis på psykiatriområdet. Udvalget ønsker, at arbejdsgruppen vedr. afbureaukratisering undersøger muligheder for frikommuneforsøg. Forvaltningen undersøger muligheden for at etablere småjobs inden for rengøringsområdet, herunder om det kan gennemføres uden anvendelse af frikommunehjemlen.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

  Klima- og Miljøudvalget, 15-01-2019, pkt. 5

  Drøftet.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 11

  Anbefales.
  O og V kan ikke støtte udvalgets beslutning og foreslår i stedet, at afbureaukratiseringsgruppen anmodes om at undersøge muligheden for frikommuneforsøgstemaer.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 7

  O og V foreslår, at afbureaukratiseringsgruppen anmodes om at undersøge muligheden for frikommuneforsøgstemaer.
  For stemmer: Karsten Lorentzen (O) og Jacob Søegaard Nielsen (V). Imod stemmer Morten Gjerskov (A), Gitte Kronbak (A), Poul Andersen (A), Henning Sørensen (A) og Theresa Olesen (Ø).
  Et enigt udvalg beder forvaltningen forelægge muligheder for at indgå i frikommuneforsøg løbende.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 6

  Skole- og Børneudvalget vil gerne i første omgang frem til ansøgningsfristen 1. april 2019 arbejde videre med, om der kan være muligheder for at afprøve frikommuneforsøg i forhold til forsøgsskole i samarbejde mellem folkeskole og professionshøjskole, i forhold til regelhindringer, der bliver synlige i forbindelse med redegørelse om skolevægring, i forhold til elevfravær samt i forhold til forslag, der udspringer af afbureaukratisering.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 7

  Udvalget ønsker at lade muligheden for frikommuneforsøg stå åben, og anbefaler at sagen sende sagen videre til Afbureaukratiseringsgruppen.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 26

  Der var flertal for ikke at indsende forslag i første runde. Økonomiudvalget anmoder Skole- og Børneudvalget om at beskrive sit forslag og om det kan laves uden om frikommuneforsøget.
  Der udarbejdes et notat der beskriver kommunens erfaringer ved deltagelse i frikommuneforsøg, som medsendes til byrådsmødet.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 27 Organisering af en samlet kommunal ungeindsats

  Organisering_af_en_sammenhaengende_ungeindsats.pdf

  Pkt. 27

  Organisering af en samlet kommunal ungeindsats

  Sagsnr. 290007 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  De unge skal ifølge aftalen om bedre veje til uddannelse og job møde en samlet kommunal ungeindsats i forhold til uddannelses- beskæftigelses- og socialindsatsen. Byrådet skal beslutte den fremtidige organisering af den samlede kommunale ungeindsats, herunder om UU skal hjemtages som en del af den samlede ungeindsats. Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget inden den går videre til byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. UU hjemtages,
  2. ansvaret for de opgaver, der i dag løses af UU flyttes fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget, og
  3. forslag til organisering af en samlet kommunal ungeindsats godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede på udvalgsmøder i december 2018 processen frem mod en endelig beslutning om hjemtagelse af opgaverne i UU, som blev besluttet i fællesmøde mellem de to udvalg og Økonomiudvalget den 28. november 2018. Processen blev godkendt af begge udvalg med anbefalinger om, at muligheden for et fremtidigt samarbejde med Lejre Kommune om vejledningsindsatsen undersøges, at budgettet til UU ”indhegnes”, at UU’s opgaver placeres under Skole- og Børneudvalget og at UU’s nuværende opgaver bevares som en sammenhængende indsats.
  De fire anbefalinger er alle indarbejdet i forslaget til en fremtidig organisering af en samlet kommunal ungeindsats, som fremgår af bilag. Det foreslås, at de uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser samles organisatorisk i en samlet ungeindsats i Roskilde Kommune. Formålet med en samlet organisering er at skabe sammenhæng i indsatser, der handler om at gøre unge klar til en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Det gælder lige fra arbejdet med uddannelsesparathed i grundskolen over uddannelsesvejledning og beskæftigelsesrettede tiltag. De unge skal opleve en endnu større sammenhæng i opgaveløsningen, uanset om deres henvendelse handler om uddannelse, forsørgelse, beskæftigelse, personlige eller sociale problemstillinger.
  Uddannelsesvejledernes opgaver tager udgangspunkt i UU’s nuværende opgaver. Unge i grundskolen vil fortsat opleve uddannelsesvejledning og overgange til ungdomsuddannelserne i tæt samarbejde med skolerne. Ungeindsatsen vil koordinere tildeling af én kontaktperson til unge med behov for støtte fra flere instanser, så den unge har én samlet indgang til kommunen. Unge fra 15 – 29 år uden uddannelse eller beskæftigelse skal opleve en sammenhængende indsats, der tager udgangspunkt i den unges aktuelle situation på tværs af uddannelses- og beskæftigelsesbehov.
  Vejledningsopgaverne, som i dag varetages af UU-Center Roskilde/Lejre skal hjemtages - i dialog med Lejre Kommune. På baggrund af tidligere beslutning er der dialog med Lejre Kommune om de selv ønsker at hjemtage medarbejdere, eller om de ønsker at tilkøbe ydelsen hos Roskilde Kommune. Der er aftalt møde med Lejre i januar 2019. Forvaltningen har i december 2018 haft møde med ungdomsuddannelserne om det fremtidige samarbejde.
  Der skal skabes en bred politisk forankring og ansvar for at sikre, at alle unge i Roskilde Kommune opnår en uddannelse eller kommer i beskæftigelse. Det kræver et samlet fokus og indsatser på tværs af skole-, børn og unge-, uddannelses- og beskæftigelsesområderne.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget skal samarbejde om større strategiske beslutninger på ungeområdet. Begge udvalg vil få en fælles årlig status på indsatser og resultater i ungeindsatsen ift. de unge
  Budgettet for en samlet ungeindsats placeres under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 3

  Ad 1-3.: Anbefales.
  Udvalget anbefaler desuden, at budgettet til vejledning flyttes til Skole- og Børneudvalget.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 5

  Anbefales.
  Udvalget anbefaler desuden, at det samlede budget til UU-opgaverne flyttes til SBU.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 27

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle

 • Pkt. 28 Ændring af skolestruktur

  Sammenfatning_af_hoeringssvar_vedroerende_aendring_af_skolestruktur.pdf Proces_ved_beslutning_om_ny_skolestruktur.pdf Hoeringssvar_skolestruktur_Vor_Frue.pdf Hoeringssvar_skolestruktur_Viby.pdf Hoeringssvar_skolestruktur_Jyllinge.pdf Hoeringssvar_skolestruktur_Tiende_klasse.pdf Hoeringssvar_skolestruktur_generelt_Roskilde_Laererforening.pdf Udtalelse_fra_OMU_Skole_og_Boern.pdf Tillaeg_til_hoeringssvar_om_skolestruktur_fra_LMU_Jyllinge_Skole.pdf Hoeringssvar_LMU_Baunehoejskolen.pdf

  Pkt. 28

  Ændring af skolestruktur

  Sagsnr. 311628 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede den 31. oktober 2018 at sende forslag om ændring af skolestruktur ved Vor Frue Skole, Dåstrup og Peder Syv Skolen, Jyllinge og Baunehøjskolen samt 10. klasses tilbud i høring frem til den 27. december 2018. Høringsperioden er nu afsluttet og i henhold til bekendtgørelsen om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole kan kommunalbestyrelsen endeligt træffe beslutning tidligst 4 uger efter høringsperiodens udløb, hvis der er kommet indsigelser. Der er kommet indsigelser i perioden. Perioden på 4 uger efter høringsfristen afslutter torsdag den 24. januar 2019, hvorfor byrådet den 30. januar 2019 kan træffe endelig beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Vor Frue Skole bliver en indskolingsskole for 0.-3. klasse med virkning fra skoleåret 2019/2020,
  2. Dåstrup Skole og Peder Syv Skolen bliver én skole med et skoledistrikt og en skolebestyrelse med virkning fra skoleåret 2019/2020,
  3. Jyllinge Skole og Baunehøjskolen bliver én skole med et skoledistrikt og en skolebestyrelse med virkning fra skoleåret 2019/2020, og
  4. de kommunale 10. klasses tilbud samles på TCR, med virkning fra skoleåret 2019/2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 10. oktober 2018 budget 2019 med bilaget ”Ny skoleorganisering – bæredygtig og lokal forankret”. Det fremgår af bilaget, at arbejdet med en ny skolestruktur vægter lokal forankring samt økonomisk og faglig bæredygtighed højt. Som opfølgning på vedtagelsen af budgettet blev de fire forslag til ændringer i skolestrukturen sendt i offentlig høring.
  Alle høringssvar fremgår af bilag, hvor der også er en sammenfatning af høringssvarene fra de berørte skolers bestyrelser og MEDudvalg.
  Med denne sag skal der tages stilling til strukturændringerne. Der skal med en efterfølgende sag træffes beslutning om, hvilken model der skal være på skolerne i Jyllinge og Viby som følge af en beslutning om at ændre strukturen fra 4 til 2 skoler. Skolebestyrelserne ved skolerne i Jyllinge og Viby har med frist til senest den 15. januar 2019 skulle melde tilbage til Roskilde Kommune, hvilken model de ønsker at vælge for skolen på de to matrikler, og hvilket navn de fremadrettet ønsker, skolen skal have. Denne sag kommer til behandling i februar 2019.
  Af bilag fremgår oversigt over den proces, der vil forløbe i perioden efter byrådets beslutning om at foretage strukturændringerne.
  Sagen har været til information og drøftelse i OMU Skole og Klub, hvorfra der vil komme en udtalelse forud for udvalgets behandling af sagen.
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der er med budget 2019 indregnet en besparelse på skoleområdet på 3 mio. kr. for 2019, 8 mio. kr. for 2020 og 15 mio. kr. fra 2021.

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 3

  Ad 1.: Anbefales, idet Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jette Tjørnelund (V), Gitte Simoni (O) og Jeppe Trolle (B) beder om to notater, der henholdsvis a) beskriver erfaringerne med NEST-konceptet i Roskilde Kommune og hvilken målgruppe, et NEST-tilbud på Vor Frue skole ville være relevant for og b) belyser mulighederne og behovet for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet ved etablering af en kommunal daginstitution på Vor Frue Skole som del af en landsbyordning (folkeskolelovens § 24a). Notaterne skal foreligge til et ekstraordinært udvalgsmøde i SBU den 30. januar 2019 kl. 16, inden behandlingen af sagen i byrådet den 30. januar 2019.
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde, hvilket begrundes med følgende:
  Vi er overbevist om at det foreliggende forslag, i enhver variant, reelt - efter en meget kort tidsperiode - vil resultere i total nedlæggelse af skolen. Dette er vi kraftigt imod, idet vi finder, at skolens opretholdelse har meget stor betydning for fastholdelse og udvikling af den lokale sociale og kulturelle sammenhængskraft i Vor Frue. Som alternativ til det foreslåede ønsker vi at opretholde Vor Frue skole som en skole der rummer 0'te til og med 6'te klassetrin. Meget gerne på sigt udvidet med yderligere klassetrin.
  Særligt vedrørende dette punkt gøres det gældende, at det ekstra materiale som SBU’s flertal har bestilt under behandlingen af dette punkt, bør behandles i et exo. SBU-møde inden byrådsbehandlingen.
  Ad 2.: Anbefales
  Ad 3.: Anbefales
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde ad 2. og 3 vedrørende Dåstrup og Peder Syv Skoler; samt Jyllinge Skole og Baunehøjskolen.
  Vi ønsker at opretholde de to skoler som selvstændige skoler. Dette først og fremmest ud fra princippet ’een skole på een matrikel’. Et princip der blandt andet giver størst mulig sikkerhed for praktisk/fysisk skolefællesskab for børn fra samme husstand, fra samme børnehavegruppe eller samme boligområde. Samtidig støtter vi imidlertid den overordnede intention om både et udvidet samarbejde mellem de to naboskoler, og en øget planlægningsmæssig samtænkning af dem. I den forbindelse finder vi at der, i stedet for sammenlægning, blandt andet skal udnyttes mulighederne for at operere med fleksible grænser mellem de to naboskolers skoledistrikter. "
  Ad 4.: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 28

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke godkende 1, 2. og 3. "at" og henviser til bemærkninger fra Skole- og Børneudvalget.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 29 Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

  Forslag_til_ny_model_for_ressourcetildeling_paa_skoleomraadet.pdf Principbeskrivelse_for_klassetildeling.pdf Sammenfatning_af_hoeringssvar.pdf Absalons_Skole_SB_og_LMU.pdf Baunehoejskolen_SB.pdf Daastrup_Skole_LMU.pdf Daastrup_Skole_SB.pdf Gadstrup_Skole_SB.pdf Hedegaardenes_Skole_SB.pdf Himmelev_Skole_SB.pdf Himmelev_Skole_LMU.pdf Jyllinge_Skole_SB.pdf Jyllinge_Skole_LMU.pdf Klostermarksskolen_SB.pdf Klostermarksskolen_LMU.pdf Lindebjergskolen_SB.pdf Lynghoejskolen_SB_og_LMU.pdf Margretheskolen_SB.pdf Margretheskolen_LMU.pdf Peder_Syv_Skolen_SB_og_LMU.pdf Sct._Joergen_SB.pdf Sct._Joergen_LMU.pdf TCR_SB.pdf TCR_LMU.pdf Tjoernegaardskolen_SB.pdf Tjoernegaardskolen_LMU.pdf Trekronerskolen_SB.pdf Trekronerskolen_LMU.pdf Vindinge_Skole_SB.pdf Vindinge_Skole_LMU.pdf Vor_Frue_Skole_SB.pdf Vor_Frue_Skole_LMU.pdf Oestervangsskolen_SB.pdf Oestervangsskolen_LMU.pdf Skole_og_Klub_OMU.pdf BUPL.pdf RLF.pdf

  Pkt. 29

  Ny ressourcetildelingsmodel på
  skoleområdet

  Sagsnr. 296847 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 6. november 2018 at sende forslag til ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet i høring hos skolebestyrelserne samt til drøftelse og udtalelse i MED. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag til ny ressourcefordelingsmodel, med supplerende forslag til principbeskrivelse for klassetildeling, til endelig beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet godkendes, og
  2. forslag til principbeskrivelse for klassetildeling godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den nye ressourcefordelingsmodel bygger på de principper, der blev godkendt den 4. oktober 2016 i Skole- og Børneudvalget efter høring blandt bestyrelser og i MED-organisationen. Principperne tager udgangspunkt i en forenkling af den hidtidige ressourcemodel. Forenklingen betyder samtidig, at der skabes et bedre grundlag for en sammenhæng mellem de reelle omkostninger på den enkelte skole og den ressource, skolen tildeles.
  Den nye model, der fremgår af bilag, baseres på følgende 5 dynamiske parametre:
  - En grundtildeling
  - En elevtildeling
  - En klassetildeling
  - En socioøkonomisk tildeling
  - En tildeling til decentraliseret vidtgående specialundervisning
  Dermed udgår 9 puljer af modellen: Pulje til elever med ikke-vestlig baggrund, pulje til småskoler, pulje til mindre skoler, pulje til aldersreduktion, pulje til afdelingsledere, pulje til administrativt personale, pulje til fælles finansiering, pulje til drift og pulje motorisk screening.
  Med den nye ressourcefordelingsmodel sker der en omfordeling af ressourcerne mellem skolerne. Skolen, med den største procentvise nedgang i budgettet, får 2,0 pct. mindre budget i den nye model end tilsvarende i den eksisterende ressourcetildelingsmodel, hvilket er en nedgang på ca. 700.000 kr.
  Modellen har været i høring i skolebestyrelserne samt til drøftelse og udtalelse i MED i perioden fra 7. november 2018 – 12. december 2018. Der er modtaget i alt 35 høringssvar, som alle fremgår af bilag sammen med en sammenfatning af høringssvar fra bestyrelser og MED.
  På foranledning af de modtagne høringssvar indstiller forvaltningen, at antallet af klasser i tildelingen beregnes med udgangspunkt i principbeskrivelse for klassetildeling, som fremgår af bilag.
  Modellen bliver indfaset over en treårig periode, som det er besluttet med budgetforliget

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der er med budget 2019 indregnet en reduktion i 2019 på 3 mio. kr., i 2020 på 8 mio. kr. og fra 2021 og frem 15 mio.kr.

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 4

  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) bemærker til forslaget, at selvom hovedgrebet findes godt, så findes det ikke hensigtsmæssigt, at modelforslaget pt. samlet 'tager ressourcer' fra de skoler der er mest udfordrede mht. både socioøkonomisk baggrund og andel af tosprogede børn. Derfor anbefales det at den af parametrene der kaldes 'socioøkonomisk tildeling' får en relativt større andel af midlerne, samt at der i denne også kommer til at indgå en vægtning af børn der kommer fra hjem hvor modersmålet er et andet end dansk. – Derfor foreslås at:
  a) Det nu opstillede ”alternativ 6”, hvor der indgår et parameter ikke-dansk herkomst og hvor den socioøkonomiske tildeling øges, gennemføres.
  b) 2019-budgettets besparelse på folkeskoleområdet annulleret, så der samlet kommer 3 mio. kr. yderligere til fordeling via modellen.

  Forslaget blev sat til afstemning - for stemte Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F)
  Imod stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jette Tjørnelund (V), Gitte Simoni (O) og Jeppe Trolle (B).
  Herefter sendte udvalget forvaltningens indstilling i ad 1.-2. videre til byrådet.
  Udvalget tilføjer, at udvalget efter endelig beslutning om ressourcemodel arbejder videre med fordelingen mellem den decentraliserede og den centraliserede specialundervisning med henblik på at nå en beslutning om fremtidig model for dette i løbet af 2019.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 29

  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) fremsatte deres forslag fra Skole- og Børneudvalget. Forslaget nød ikke fremme.
  Herefter blev indstillingen anbefalet.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 30 Øget driftsbevilling til Byens hus

  Pkt. 30

  Øget driftsbevilling til Byens hus

  Sagsnr. 302714 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det er fortsat ikke indgået aftale om udlejning af cafeen i Byens hus, og derfor behov for en ekstra driftsbevilling på 720.000 kr. årligt, hvis det nuværende aktivitetsniveau skal opretholdes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en øget driftsbevilling finansieret af kassebeholdningen til Byens hus på 720.000 kr. årligt fra og med 2019 og indtil der er fundet en løsning med en lejer i cafeen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Af budgetaftalen for 2019 fremgår, at budgetforligsparterne er enige om at følge de aktuelle forhandlinger om en café i Byens hus tæt. Parterne er indstillet på at drøfte sagen med henblik på at finde en løsning, hvis der ikke opnås en indtægt til driften af Byens hus.
  Byens hus har gennem de første leveår opbygget en unik kontakt til Roskildes indbyggere. Et hus hvor alle føler sig hjemme og kan tage del, hvad enten det er i arbejdstiden eller fritiden, som indbygger eller ansat. Kontakten til de mange netværk, klubber og foreninger, som låner lokaler og afholder arrangementer i og på Stændertorvet uden for huset, skaber grobund for et stærkt fællesskab på tværs af interesser. Det gælder f.eks. traditionen med de månedlige bymidtekoordineringsmøder, med fast deltagelse af Roskilde Handel, Visit Roskilde og Kulturstrøget samt repræsentanter fra forvaltningen, et forum for samarbejde og vidensdeling mellem institutioner, erhverv og forvaltning til gavn for udviklingen af Roskilde Bymidte.
  Samtidig oplever huset en stigende interesse på tværs af forvaltningen for at bruge huset endnu mere til at komme i dialog med civilsamfundet på en konstruktiv og produktiv måde.
  I de seneste to budgetår er budgetudfordringen løst med ekstraordinært tilskud fra blandt andet Byrådets Udviklingspulje. Da der fortsat ikke er lavet en aftale med en lejer, er der fortsat et manglende budget til Byens hus i 2019 på 720.000 kr., hvis det nuværende aktivitetsniveau skal fastholdes. Hvis der ikke kan afses midler, vil det betyde, at der skal ske afskedigelser og omstrukturering. Beløbet svarer til den manglende lejeindtægt på 60.000 kr. om måneden fra cafeen.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 720.000 kr. årligt fra 2019 og frem.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 11

  Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 30

  Der var enighed om at bevilge 360.000 kr. til Byens Hus drift. Der forelægges en ny sag om aktiviteterne i Byens Hus.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 31 Helhedsplan for Ringstedgade

  Helhedsplan_for_Ringstedgade.pdf Foreloebig_tids-_og_procesplan_for_Ringstedgade.pdf

  Pkt. 31

  Helhedsplan for Ringstedgade

  Sagsnr. 308590 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En helhedsplanen for Ringstedgade fremlægges til vedtagelse. Samtidig orienterer forvaltningen om den videre proces for udviklingen af området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at helhedsplanen for Ringstedgade vedtages, som grundlag for dialog om udvikling af området samt udarbejdelse af en lokalplan for området.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget igangsatte på møde den 15. maj 2018, punkt 95, en helhedsplan for Ringstedgade. Det skal sikre en helhedsorienteret fortætning af et stationsnært område, hvor nye boliger og erhverv viderefører bymidteskalaen og skaber balance mellem vejrum og bebyggelse. På møde den 6. oktober 2018, punkt 172, blev Plan- og Teknikudvalget præsenteret for det indledende arbejde og drøftede en række tilknyttede temaer og problemstillinger. Her blev der bl.a. udtrykt ønske om boliger til forskellige målgrupper, og at opførelse af almene boliger medtænkes i helhedsplanen, samt at der indarbejdes en løsning for spritkrydset.
  Med afsæt i denne drøftelse og dialogmøderne, forvaltningen har afholdt med områdets grundejere, er helhedsplanen blevet færdigbearbejdet. Planen præsenterer en sammenhængende løsning for områdets bebyggelse, vej- og stiforbindelser, parkering samt fri- og opholdsarealer. Den giver gode muligheder for fortætning med plads til ca. 28.000 m2 bolig og 3.700 m2 erhverv, som medfører en højere udnyttelse af arealerne end i dag. Områdets interne veje er sammentænkt med principper om færre ind- og udkørsler, ensretninger og shared space-principper, der tilgodeser bløde trafikanter. Parkering løses fortrinstvist i kælder og delvist på terræn. Løsningen for selve Ringstedgade og spritkrydset vil blive detaljeret i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.
  Helhedsplanen danner afsæt for den videre udvikling af Ringstedgade, herunder udarbejdelsen af lokalplanforslag samt kommuneplantillæg. Arbejdet med lokalplanen indebærer også en tæt dialog og samarbejde med udviklerne i området. Med afsæt i helhedsplanens principper igangsætter udviklerne et intensivt arbejde med at konkretisere skitseprojekter, der skal præsentere gode løsninger for bebyggelse, vejadgange, parkering og friarealer. I denne proces kan der komme justeringer og tilretninger af helhedsplanens principper og løsninger.
  Under forudsætning af, at udviklere præsenterer projekter, der kan realiseres inden for helhedsplanen, og de fastsatte milepæle overholdes, forventes lokalplanen at blive byggeretsgivende på to grunde i området.
  I januar 2019 afholdes der et fællesmøde med grundejere, beboere og udviklere, hvor helhedsplanen præsenteres. Det skal give dem indflydelse på den videre planlægning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 3

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 31

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.
  Fraværende: Jeppe Trolle

 • Pkt. 32 Musicon - parkeringszone og parkeringsordning

  Bilag_1_Baggrundsnotat_til_dagsorden_om_Musicon_parkeringsordning_pkt_221.pdf Bilag_2_Parkering_i_Musicon_forslag_til_Plan_og_retningslinjer_2018-12-12.pdf

  Pkt. 32

  Musicon - parkeringszone og parkeringsordning

  Sagsnr. 256122 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Musicon er så langt i sin udvikling, at der er behov for at regulere parkeringen. Der bliver færre midlertidige arealressourcer pga. salg, og behovet for parkeringspladser til de nye indflyttere stiger. Parkeringsbelastningen er herudover markant fra håndværkere til byggerier samt fra virksomheder og beboere omkring Musicon. Derfor anbefaler forvaltningen, at der indføres en parkeringszone med tidsbegrænsning og en forsøgsordning med parkeringslicenser på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der vedtages en parkeringszone med tidsbegrænsninger for Musicon jf. bilag 2 ’Parkering i Musicon’
  2. der indføres betalt licensordning for Musicon for en 2 årig forsøgsperiode. jf. bilag 2 ’Parkering i Musicon’.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede 4. marts 2010, Mobilitetsplan for Musicon og 29. september 2010, Rammelokalplan for Musicon. Planerne fastlægger en restriktiv ramme for parkering og biltrafik suppleret med gode rammer for bæredygtig transport. Målet er, at 2/3 af alle ture til og fra området skal foregå i gang, på cykel eller med bus. Derfor er parkeringsnormen sat lavere end den typiske norm andre steder i Roskilde, og hovedparten af parkeringspladserne er samlet i fælles anlæg i periferien af bydelen.
  Roskilde Kommune har ved grundsalg forpligtet sig til, i takt med udbygningen af Musicon, at etablere de parkeringspladser, som normen tilsiger. Der er nu opstået knaphed på parkeringspladser fordi en række projekter ibrugtages, og samtidig er der håndværkere til byggerier og brugere fra nabobebyggelser, der optager en del af pladserne. Det betyder, at Roskilde Kommune ikke kan sikre, at pladserne er til rådighed for de nye beboere og bydelens virksomheder uden nu at igangsætte regulering.
  Forvaltningen anbefaler derfor, at der allerede nu indføres en parkeringszone på Musicon med tidsbegrænsninger samt at der gennemføres et 2–årigt forsøg med udstedelse af parkeringslicenser.
  Ordningen igangsættes med opsætning af nye skilte, informationsmateriale og plakatkampagne.
  Projektet forventes startet: Januar 2019
  Projektet forventet afsluttet: Marts 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Indtægterne fra licenserne går alene til at dække administrationsudgifterne.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 10

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 32

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 33 Udkast til revideret handleplan for vand- og klimatilpasning

  Udkast_til_handleplan_for_Vand_Klimatilpasning_2019-2022.pdf

  Pkt. 33

  Udkast til revideret handleplan for vand- og klimatilpasning

  Sagsnr. 302619 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til handleplan for de fire kommende års indsatser for realisering af kommunens strategi for vand- og klimatilpasning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkastet til handleplan for vand- og klimatilpasning 2019-22 sendes i 8 ugers offentlig høring.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på mødet i maj 2013, punkt 125, vedtaget Strategi for Vand og Klimatilpasning og tilhørende handleplan. Klima- og Miljøudvalget har i december 2015, punkt 143, vedtaget den seneste revision af Handleplanen for klimatilpasning for perioden 2016–19.
  Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at handleplanen skal revideres og har den 6. februar 2018 drøftet mulige emner, som skulle indgå.
  Forvaltningen har udarbejdet forslag til handleplan, jf. bilag 1. I handleplanen er opstillet indsatser, som skal sikre by og land mod forventede klimabetingede ændringer i nedbørsmængde og havenes stigende vandstand. Indsatserne er opdelt i følgende temaer:
  ̵ Bedre datagrundlag
  ̵ Klimatilpassede byer
  ̵ Det åbne land
  ̵ Beredskab
  ̵ Formidling og lokalt ejerskab
  Fokus de kommende 4 år bliver at skabe et stærkt beslutningsgrundlag, så løsninger i risikoområder i kommunens byområder fastlægges og etableres på et kvalificeret grundlag. Endvidere anviser planen, hvor der allerede nu kan udføres indsatser, da problemet og løsningen er afklaret.
  Fors A/S har været en fast del af projektgruppen, og revisionen er udarbejdet i samarbejde med Fors A/S.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
  Fors A/S har ansvaret for at finansiere modellering og risikoudpegning samt etablering af tiltag, som skal sikre at servicemålene i spildevandsplanen overholdes. Det er en betingelse, at de kan rummes inden for den investeringsmæssige regulering, som Fors Spildevand Roskilde A/S er underlagt. Udgangspunktet er, at der gennemføres projekter og indsatser, som er nødvendige og/eller omkostningseffektive for Fors A/S.
  Roskilde Kommune har, som grundejer, ansvar for at klimasikre kommunale ejendomme og anlæg. Kommunen kan finansiere eventuelle rekreative elementer, som med fordel kan etableres, når Fors A/S klimasikrer. De rekreative tiltag vil skulle finansieres via anlægsbevilling til det konkrete anlægsprojekt.
  Kommunens udgifter til forundersøgelser og skitseprojekter beskrevet i handleplanen finansieres via den årlige anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., som byrådet har afsat til klimatilpasning.

  Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 179

  Udsættes.

  Supplerende sagsfremstilling

  Til udvalgets behandling er vedhæftet et justeret udkast til handleplan for Vand- og Klimatilpasningsplan 2019-2022. Der er alene ændret i afsnittet vedrørende FNs verdensmål og den tilhørende figur.
  Forvaltningen foreslår i øvrigt, at udkast til handleplan videresendes til behandling i byrådet inden udsendelse til høring.

  Klima- og Miljøudvalget, 15-01-2019, pkt. 3

  Udvalget besluttede at sende udkastet til handleplan anbefalet videre til byrådets godkendelse med henblik på udsendelse til 8 ugers offentlig høring.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 33

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 34 Indtægts- og udgiftsbevilling til genanvendelse af beton - fra håndholdt indsats til permanent praksisændring

  Pkt. 34

  Indtægts- og udgiftsbevilling til genanvendelse af beton - fra håndholdt indsats til permanent praksisændring

  Sagsnr. 306004 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejendomme har ansøgt om midler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til gennemførelse af forsøgsprojektet ”Genanvendelse af beton – fra håndholdt indsats til permanent praksisændring”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 720.000 kr. til projektet: ”Genanvendelse af beton – fra håndholdt indsats til permanent praksisændring”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med, at der er øget fokus på cirkulær økonomi, er der udført praksisforsøg med genanvendelse af beton på Musicon. Der er blevet nedknust 1000 tons beton med henblik på genanvendelse. Den største del af den nedknuste beton skal bruges til at støbe terrændæk under de kommende ressourceskure på Musicon.
  På baggrund af de udførte forsøg er der ansøgt om midler fra byfornyelseslovens forsøgspulje under Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.
  Udgangspunktet for projektet er at skabe et fagligt fundament, som de offentlige bygherrer kan støtte sig til i udbudsprocessen. Det faglige fundament skal bestå af konkret viden om selve genanvendelsesprocessen og af viden om de praktiske og juridiske aspekter ifm. udbud, der indeholder krav til genanvendelse. Målet er at få skabt en udbudspakke, der kan guide offentlige bygherrer sikkert gennem udbud med krav om genanvendelse af beton.
  Roskilde Kommune er projektejer og leder dermed projektet. Roskilde Kommune vil derfor have mulighed for at anvende midler til aflønning af eksterne rådgivere. Desuden samarbejdes der med Musiconcrete på projektet. De har modtaget støtte til 600 forskertimer ved DTU Link, der skal afdække mulighederne for optimal udnyttelse af den nedknuste beton.
  Roskilde Kommune er blevet tildelt 720.000,- kr. til gennemførelse af ovenstående projekt. Da der er tale om projektstøtte, vil midlerne kunne udbetales efter endt projekt. Projektet med titlen ”Genanvendelse af beton – fra håndholdt indsats til permanent praksisændring” løber fra januar 2019 til juni 2019.
  Den ansøgte indtægt- og udgiftsbevilling skal således dække projektudgifter i udførelsesperioden frem til udbetaling af støttemidler efter endt projekt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der søges om en enslydende indtægts- og udgiftsbevilling.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 34

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 35 Indtægts- og udgiftsbevillig for projekt Flere skal med

  Pkt. 35

  Indtægts- og udgiftsbevillig for projekt Flere skal med

  Sagsnr. 314713 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt 6.123.000 kr. fra Pulje for Frontrunner projekt – Flere skal med II, som er blevet udmeldt af Styrelsen af Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 6.123.000 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2019 til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i 2018 udmeldt en pulje på 30 mio. kr. til at finansiere gennemførelse af pilotprojektet Frontrunner projekt - Flere skal med II.
  Frontrunner projektet er en forløber og pilot for hovedprojektet ”Flere skal med II”. Kommuner, der deltager i Frontrunner projektet, har også mulighed for at søge om tilskud i forbindelse med hovedprojektet for ”Flere skal med II”.
  Roskilde Kommune har i december 2018 fået tilsagn på 6.123.000 kr.
  Formålet med Frontrunner projektet er i tråd med ”Flere skal med I” at understøtte, at flest mulige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer. Målgruppen udvides til at omfatte alle borgere i målgruppen, mens det i ”Flere skal med I” alene var aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med ledighed over 5 år.
  Formålet med Frontrunner projektet er også at bidrage med viden og erfaringer til at tilpasse hovedprojektet ”Flere skal med II”. Det indebærer at afprøve en justeret indsatsmodel, som er udviklet på baggrund af de gode erfaringer indtil videre fra ”Flere skal med I”.
  Roskilde Kommune deltager allerede i ”Flere skal med I” og har implementeret indsatsmodellen som metode i alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres sager siden december 2017. Dertil har alle jobrådgivere ”Flere skal med”–borgere i deres sagsstamme. Den nuværende indsatsmodel er således fuldt integreret i den daglige drift allerede.
  Projektet påbegyndes: 1.12.2018
  Projektet afsluttes: 31.12.2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Roskilde Kommune har i december 2018 fået tilsagn om 6.123.000 kr. fra puljen for Frontrunnerprojekt – ”Flere skal med II”. Der søges om en udgiftsbevilling på 6.123.000 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2019 til gennemførelse af indsatsen.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 8

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 35

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 36 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. opkvalificering på transportområdet

  Pkt. 36

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. opkvalificering på transportområdet

  Sagsnr. 314818 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt 3.345.000 kr. fra puljen til opkvalificering på transportområdet, som er blevet udmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 3.345.000 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2019 til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i december 2018 udmeldt en pulje på 10 mio. kr. til opkvalificering på transportområdet. Roskilde Kommune har fået tilsagn om 3.345.000 kr. til at gennemføre projektet Chaufførskolen. Puljens formål er at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i job via en virksomhedsrettet indsats kombineret med opkvalificering og individuel støtte.
  Målgruppen for indsatsen er kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere, som har afsluttet et integrationsprogram. Projektet skal opkvalificere målgruppen til chaufførjobs gennem ordinær uddannelse (kørekort) i kombination med en systematisk opsøgende indsats over for transportvirksomheder, der mangler chauffører. Der skal desuden ske tæt opfølgning med sigte på progression mod ordinært job for deltagerne.
  Projektansøgningen tager afsæt i erfaringerne fra kommunens igangværende projekt Chaufførklassen, som opkvalificerer flygtninge under igangværende integrationsprogram til jobs som lastvognschauffør. Virksomhedssamarbejdet i det nye projekt vil involvere den samme interessentgruppe af fragtmænd, som medvirker i Chaufførklassen.
  Projektet gennemføres i samarbejde på tværs af Jobcenter og Integrationsafdelingen.
  Projektperioden løber i perioden januar 2019 til december 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Roskilde Kommune har december 2018 fået tilsagn om 3.345.000 kr. fra puljen til opkvalificering på transportområdet. Der søges om en udgiftsbevilling på 3.345.000 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 9

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 36

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 37 Frigivelse af rådighedsbeløb til Skademosegård dagtilbud

  Pkt. 37

  Frigivelse af rådighedsbeløb til Skademosegård dagtilbud

  Sagsnr. 306920 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet ved Skademosegård.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2019 til Skademosegård dagtilbud

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Befolkningsprognosen viser, at der i Himmelev/Trekroner pasningsdistrikt vil være behov for en udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet.
  Byrådet har i 2019 afsat 2 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet ved Skademosegård. Forvaltningen indstiller, at de 2 mio. kr. anvendes til at udvide kapaciteten ved, at den tidligere klub bygning, der ligger ved siden af Børnehuset Skademosegård ombygges til dagtilbud og integreres i Børnehuset Skademosegård. Kapaciteten vil kunne udvides med to børnegrupper og arbejdet vil blive igangsat i 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2022:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 8

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 37

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 38 Anlægsregnskab vedrørende ventilation på Gadstrup Skole

  Pkt. 38

  Anlægsregnskab vedrørende ventilation på Gadstrup Skole

  Sagsnr. 312732 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for etablering af ventilation på Gadstrup Skole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 25. marts 2015, pkt. 94 en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til renovering af ventilation på Gadstrup Skole. Selve ventilationsprojektet blev afsluttet i 2016, mens følgearbejder som blandt andet udsugning i skolekøkken og håndværk og design er udført i takt med, at lokalerne er istandsat. Sidste del af arbejdet er først afsluttet i 2018. Der har samlet været et forbrug på 7.944.071 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 55.929 kr.
  Der er i 2018 afsat et rådighedsbeløb på 253.818 kr. til udgifter og afholdt et forbrug på 197.889 kr. svarende til en positiv kasseeffekt på 55.929 kr. i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 9

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 38

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 39 Indtægts- og udgiftsbevilling til Boserupgård Naturcenter

  Pkt. 39

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Boserupgård Naturcenter

  Sagsnr. 314827 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med Roskilde Kommunes etablering af Boserupgård Naturcenter blev der tilbage i 2013 søgt om tilskud til materialer hos Friluftsrådet. Kommunen fik bevilget 250.000 kr. og tilskuddet er kommet til udbetaling i december 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 250.000 kr. til Boserupgård Naturcenter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med etablering af Boserupgård Naturcenter ansøgte Roskilde Kommune om tilskud fra Friluftsrådet til etableringen. Ansøgningen blev sendt og imødekommet tilbage i 2013, men beløbet er først kommet samlet til udbetaling i december 2018 efter projektperiodens udløb. I bevillingen lægger Friluftsrådet vægt på, at centeret henvender sig bl.a. til skoleklasser, institutioner, lokale foreninger og sundhedsgrupper.
  Bevillingen var beregnet ud fra 50% af de forventede materialeudgifter til naturundersøgelsesudstyr, formidlingsmateriale og friluftsudstyr, op til 115.000 kr. og til 50% af materialeudgifterne til indendørs og udendørs indretning, op til 135.000 kr. I alt 250.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 250.000 kr. til Boserupgård Naturcenter.

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 12

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 39

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 40 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kunstgræsbaner

  Pkt. 40

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Kunstgræsbaner

  Sagsnr. 258433 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af midlerne til kunstgræsbaner for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til kunstgræsbaner.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der søges om frigivelse af de afsatte midler i 2019 til kunstgræsbaner, så det er muligt at starte arbejdet med etablering af en kunstgræsbane i Svogerslev, jf. anden sag på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden, hvor der er forslag til prioritering af rækkefølgen for etablering af kunstgræsbaner i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser i anlægssagen i 2019

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 12

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 40

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 41 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg 2019

  Pkt. 41

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg 2019

  Sagsnr. 302714 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2019 til Kom ud og leg puljen på 300.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til ”Kom ud og leg puljen”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kom ud og leg-puljen understøtter, at Roskilde Kommune er et sjovere og sundere sted at bo og arbejde i, da bevillingen giver mulighed for at skabe musiske, sociale, kropslige og kunstneriske faciliteter i kommunen.
  Pulje fordeles i lighed med tidligere år administrativt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssag i år 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 13

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 41

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 42 Anlægsbevilling - Renovering af facilitet i bokseklubben på Kildegården

  Pkt. 42

  Anlægsbevilling - Renovering af facilitet i bokseklubben på Kildegården

  Sagsnr. 301818 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med gennembrydningerne af ydermurene på Kildegården 13 er der konstateret et behov for en gennemgribende renovering af bygningen, da der er fare for sammenstyrtning. I denne sag forelægges en plan for finansiering af renoveringen.

  Indstilling

  Det indstilles, at:

  1. renovering af Kildegården 13, hvor AIK Roskilde holder til, igangsættes.
  2. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. i 2019 vedr. renovering af bokseklubbens faciliteter på Kildegården. Bevillingen finansieres ved dels at omplacere 3,0 mio. kr. fra driftsrammen (bygningsvedligehold) til anlægsrammen og dels at omplacere 0,9 mio. kr. fra allerede afsatte anlægsmidler til Kildegårdsprojektet.

  Beslutningskompetence

  Beslutningskompetencen for punkt 1: Kultur- og Idrætsudvalget
  Beslutningskompetencen for punkt 2: Byrådet

  Sagsfremstilling

  En del af projektet omkring udvikling af Kildegården er at foretage gennembrydninger i ydermurene på de bygninger, der vender ind mod dansepladsen, for at skabe en mere åben og inviterende plads. Disse gennembrydninger er gennemført i Kildegården 8, hvor Roskilde Håndbold holder til.
  I forbindelse med gennembrydningerne af ydermurene på Kildegården 13, hvor bokseklubben AIK Roskilde holder til, er bygningen besigtiget af en ingeniør med henblik på at etablere større vinduesåbninger og direkte udgang til den nye plads. Ved gennemgangen konstaterede ingeniøren, at bygningen var svækket grundet deformationer i tagkonstruktionen. Taget har sat sig over tid og er nogle steder sunket ned.
  At renoveringsbehovet har nået det omfang skyldes primært et stort efterslæb på vedligehold af bygningen.
  Ingeniøren anbefalede, at taget blev skiftet, og at der, i den kommende vinter, blev holdt øje med snelast samt meget stærk vind, der kan svække bygningen yderligere og derved skabe risiko for kollaps. Ejendomsservice afholder på baggrund af anbefalingen løbende tilsyn med bygningen denne vinter, og lukker akut bygningen i tilfælde af stærk blæst eller snefald.
  Hele projektet med understøtning af bygningen og gennembrydningerne ud mod pladsen beløber sig til 3,9 mio. kr. Den foreslåede finansiering af beløbet kan ses nedenfor:
  ̵ 400.000 kr. fra Kildegårdsprojektet, der allerede er disponeret til gennembrydningerne. Der vil fortsat være ca. 200.000 kr. tilbage på projektet, som er disponeret til afsluttende anlægsarbejder.
  ̵ 500.000 kr. fra etablering af midlertidig parkering og stiforbindelse til Kildegården. Resterende midler af en samlet bevilling på 1.000.000 kr.
  ̵ 3.000.000 kr. fra bygningsvedligehold.
  Renoveringen af lokalerne vil ske i dialog med bokeseklubben.

  Økonomi

  Sagen har ingen kasseeffekt i 2019, da sagen finansieres ved omplacering af allerede afsatte midler. Der omplaceres 3,0 mio. kr. fra driftsrammen (bygningsvedligeholdelse) til anlægsrammen, samt 0,9 mio. kr. fra allerede afsatte anlægsmidler til Kildegårdsprojektet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Parkeringsplads belysning og sti
  Anlægspulje Kildegården til senere udmøntning
  Renovering af bokseklubs faciliteter
  -763
  -2.667
  0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Parkeringsplads belysning og sti
  Anlægspulje Kildegården til senere udmøntning
  Renovering af bokseklubs faciliteter
  -263
  -2.267
  -3.900
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Renovering af bokseklubs faciliteter -3.900
  Finansiering:
  Budgetomplacering fra driftsrammen
  Budgetomplacering fra anlægsrammen
  3.000
  900

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 14

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 42

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 43 Anlægsbevilling - Jyllinge trafik

  Pkt. 43

  Anlægsbevilling - Jyllinge trafik

  Sagsnr. 312487 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om anlægsbevilling til etablering af ensrettede cykelstier i hver side af Værebrovej som led i etablering af supercykelsti fra Jyllinge bymidte til Stenløse via Værebrovej. Der er tale om fremrykning af 3,7 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2020 til 2019. Finansieringen kan ske ved en anderledes fordeling af anlægsbudgettet til nyt bibliotek og kulturhus i Viby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2019 på 3,7 mio. kr. til Jyllinge Trafik, finansieret ved omplacering af 3,7 mio. kr. fra Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte), og
  2. der i forslaget til Strategisk Anlægsplan 2020 indarbejdes den tilsvarende budgetomplacering i 2020 vedrørende Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udbudt anlægsopgaven for cykelstier langs Værebrovej som et samlet anlægsarbejde og modtaget tilbud fra entreprenører, der viser, at det vil være en fordel at gennemføre hele arbejdet på én gang. Generne fra anlægsarbejdet vil minimeres, der kan opnås en mindre besparelser i projektet ift. samlet byggetid, etablering af byggeplads m.m., og supercykelstien vil kunne åbnes et år før tid.
  Forvaltningen har haft dialog med grundejerne langs både Værebrovej og Møllevej, og der er indgået aftaler om arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår. Første etape gennem den nye park ved Jyllingehallen er etableret i forbindelse med anlæg af parken og forpladsen til hallen.
  Hvis anlægsbudgettet på 3,7 mio. kr. afsat i 2020 fremrykkes til 2019 vil det være muligt at skabe en sikker og sammenhængende cykelsti fra Jyllinge bymidte via Møllevej og Værebrovej til kommunegrænsen allerede i 2019. Alternativt vil første etape blive anlagt i foråret 2019, hvorefter anlægsarbejdet stoppes og sidste etape gennemføres i foråret 2020.
  Fremrykningen vil kunne finansieres ved en budgetomplacering af en mindre del af det i budget 2019 afsatte beløb på 18 mio. kr. til etablering af nyt bibliotek og kulturhus i Viby til 2020. Dette vil ikke have konsekvenser for den samlede budgetramme til etablering af nyt bibliotek og kulturhus i Viby, og forvaltningen har vurderet, at det ikke har konsekvenser for tidsplanen. Der henvises til anden sag på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden om udbudsmateriale og tidsplan vedrørende byggeriet.
  Projektet forventes startet: Ultimo januar 2019.
  Projektet forventet afsluttet: Ultimo august 2019.
  Sagen forelægges i både Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Teknikudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2019, idet merforbrug finansieres ved omplacering af allerede afsatte midler I 2019.
  Byrådet har den 19. december 2018, punkt 416, frigivet 3,0 mio. kr. til cykelstier på hver side af Værebrovej. Den sidste del af anlægsbudgettet til stierne (3,7 mio. kr.) er afsat i anlægsbudgettet i 2020. Det er disse midler, der med denne sag søges fremrykket og frigivet.
  De foreslåede budgetomplaceringer i 2020 vil blive indarbejdet i Strategisk Anlægsplan for 2020.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Jyllinge trafik -3.000 -3.700
  Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte) -18.000 -18.500
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Jyllinge trafik -6.700 0
  Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte) -14.300 -22.200
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Jyllinge trafik -3.700 0
  Finansiering:
  Budgetomplacering 3.700 3.700

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 13

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 43

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 44 Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

  Pkt. 44

  Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

  Sagsnr. 206468 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2019 afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. til myndighedsbehandling inden for jordforureningsområdet. Beløbet ønskes frigivet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til jordforurening.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Rådighedsbeløbet er afsat til myndighedsbehandling, som følge af de stadigt stigende aktiviteter på jordforureningsområdet, herunder stor interesse for byggeri på forurenede ejendomme, et fortsat stigende antal påbudssager om at undersøge og oprense forureninger samt øget antal anmeldelser af flytning af jord.
  Dette omfatter også myndighedsbehandling til den fortsatte udvikling af Musicon og andre kommunale ejendomme.
  Startdato: 1. januar 2019.
  Slutdato: 31. december 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -400
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -400
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 15-01-2019, pkt. 6

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 44

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 45 Anlægsregnskab - Svogerslev, Rævehøjen byggemodning

  Pkt. 45

  Anlægsregnskab - Svogerslev, Rævehøjen byggemodning

  Sagsnr. 305577 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for byggemodning af Rævehøjen i Svogerslev.

  Indstilling

  Forvaltning indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 12. august 2012, punkt 140, givet en anlægsbevilling på 2,65 mio. kr. til byggemodning af området Rævehøjen i Svogerslev. Anlægsarbejderne er afsluttet 2016.
  Der er samlet set afholdt udgifter til projektet for 3.841.309 kr., og i forhold til det afsatte budget i form af rådighedsbeløb på 4.150.000 kr., giver det et samlet mindreforbrug på 308.691 kr.
  Ved en teknisk fejl er der kun frigivet et rådighedsbeløb på 2.650.000 kr., da et ikke frigivet rådighedsbeløb, afsat i budget 2015 på 1.500.000 kr. til byggemodningen, ved en fejl blev overført som et frigivet rådighedsbeløb til 2016.
  Byrådet har på den baggrund formelt ikke givet tilsagn om, at den resterende anlægsbevilling på 1.500.000 kr. kunne frigives. Dette betyder dog ikke, at der er anvendt midler, der ikke har været afsat i det vedtagne budget for 2015.

  Økonomi

  Der er i 2018 overført et rådighedsbeløb på 347.546 kr. og afholdt udgifter for 46.700 kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 300.846 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen i 2018 og afviger fra projektets mindreforbrug på den samlede anlægsbevilling på 308.691 kr. pga. afrundinger foretaget mellem 2013 og 2014.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 13

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 45

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 46 Anlægsregnskab - Busfremkommelighed 2017

  Pkt. 46

  Anlægsregnskab - Busfremkommelighed 2017

  Sagsnr. 287244 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for etablering af rundkørsel Dronning Margrethes Vej –Frederiksborgvej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for busfremkommelighed godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 29. marts 2017, punkt 55, (overførelsessag) en anlægsbevilling på 2.258.138 kr. til busfremkommelighed 2017, herunder etablering af rundkørsel Dronning Margrethes Vej - Frederiksborgvej.
  I forbindelse med anlægsarbejderne kom der desværre flere mindre ekstraarbejder. Bl.a. uforudsete ledningsarbejder i kørebanen, ekstra tilpasninger af sti på nabogrunden mod øst og låger ind til nabo mod vest. Desuden blev fortovsarbejder på Dronning Margrethes Vej udvidet med der af følgende kantstensarbejder og ekstra brønde.
  Anlægget blev indviet 21. august 2017.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.337.231,73 kr. mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 79.094 kr.

  Økonomi

  Merforbruget på 79.094 kr. er via overførselssagen i marts 2018, overført til Busfremkommelighed 2018 og har derfor nedskrevet den afsatte bevilling i 2018 og vil indgå i regnskabet for Busfremkommelighed 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 15

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 46

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 47 Anlægsregnskab - Vejbelysning, renovering 2015

  Pkt. 47

  Anlægsregnskab - Vejbelysning, renovering 2015

  Sagsnr. 312713 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for Vejbelysning, renovering 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 25. marts 2015, punkt 62, givet en anlægsbevilling på 5,186 mio. kr. til renovering af vejbelysning. Arbejderne omfatter blandt tilbagekøb af belysningsanlægget fra Dong Energy, udarbejdelse af forretningsanalyser for energirenovering, samt enkelte nyanlæg på vejbelysningsområdet. Arbejderne er udført i sammenhæng med energirenoveringerne af vejbelysningsanlæggene i kommunen.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 5.185.668 kr., hvilket medfører et samlet mindreforbrug på 332 kr.

  Økonomi

  Der er i 2018 afsat et rådighedsbeløb på 486.292 kr. og afholdt udgifter for 485.960 kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 332 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 16

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 47

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 48 Stop for egenbetaling til kommunale akutpladser

  Brev_fra_KL_vedr._stop_for_egenbetaling_paa_kommunale_akutpladser.pdf Brev_fra_SUM_om_stop_for_egenbetaling_paa_kommunale_akutpladser.pdf

  Pkt. 48

  Stop for egenbetaling til kommunale akutpladser

  Sagsnr. 314537 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regeringen har i finanslovsaftalen for 2019 med Dansk Folkeparti aftalt et stop for egenbetaling på kommunale akutpladser. KL udsendte den 20. december brev til alle landets kommuner med opfordring til at stoppe opkrævning af egenbetaling på kommunale akutpladser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at egenbetaling på Roskilde Kommunes rehabiliteringspladser ophører pr. 1. februar 2019.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen har i finansloven for 2019 med Dansk Folkeparti aftalt et stop for egenbetaling til kommunale akutpladser. Aftalen indebærer, at "det i regelgrundlaget præciseres, at begrebet kommunal akutplads er en del af hjemmesygeplejen, som alene er reguleret efter sundhedsloven. Præciseringen betyder, at kost, linned, tøjvask og lignende indgår som en del af det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje givet ved en akutfunktion, der er organiseret som en kommunal akutplads".
  KL udsendte den 20. december 2018 brev til landets kommuner med opfordring til stop for egenbetaling på kommunale akutpladser.
  Af brevet fremgår det, at Sundheds- og Ældreministeriet den 18. december 2018 ved brev til KL har anbefalet, at kommuner, der varetager indsatser ved en kommunal akut-funktion organiseret som en kommunal akutplads, fremadrettet undlader at opkræve borgere egenbetaling for kost, linned, tøjvask o. lign., mens de har ophold på akutpladsen.
  Sundheds- og Ældreministeriet oplyser ved samme lejlighed, at de nødvendige regelændringer i gældende bekendtgørelse om hjemmesygepleje ventes at være på plads i starten af 2019.
  KL oplyser, at det forventes, at kommunerne kompenseres økonomiske for konsekvenserne af regelændringerne.
  Roskilde Kommune har ikke etableret akutpladser, men på kommunens rehabiliteringspladser på rehabiliteringscenter Trekroner og Kastanjehaven modtages nyudskrevne borgere, som er i målgruppen for kommunale akutpladser.
  Roskilde Kommune opkræver på nuværende tidspunkt en egenbetaling på 137,50 kr. pr døgn for kost og tøjvask på midlertidige pladser, herunder rehabiliteringspladserne. Den samlede indtægt i 2018 er beregnet til 1.636.000 kr. Det forventes, at Roskilde Kommune kompenseres for de manglende indtægter ved midtvejsreguleringen.

  Økonomi

  Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser, idet indtægtstabet på 1.499.000 kr. i 2019 svarende til 11 måneders tabte indtægter, finasieres på følgende måde:
  Tabet foreslås finansieret i 2019 ved at inddrage det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til mobilt sundhedslaboratorium på 700.000 kr., samt uforbrugte afledte driftsmidler for 2018 og 2019 til samme initiativ for i alt 600.000 kr. Rådighedsbeløbet og afledt driftsmidler i 2018 på i alt 1.000.000 kr. vil blive søgt overført til 2019 i forbindelse med overførselssagen på anlæg i marts, til dækning af den mistede indtægt.
  Såfremt der ikke kommer midler fra staten over midtvejsreguleringen, afholdes mindreindtægten på 1.636.000 kr. inden for rammen i budgettet for 2020-2023.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 2

  Et flertal i udvalget godkender indstillingen.
  Enhedslisten og Dansk Folkeparti kan ikke godkende indstillingen på baggrund af den af forvaltningen foreslåede finansiering og begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 48

  Et flertal i udvalget tiltræder indstillingen med den tilføjelse, at såfremt der ikke kommer finansiering fra staten over midtvejsreguleringen, skal den fremtidige finansiering afklares i budgettet for 2020.
  Et enigt udvalg anbefaler, at der skal rettes henvendelse til ministeren, hvor det indskærpes, at initiativet bør ledsages af finansiering.
  Henrik Stougaard (Ø) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale indstillingen.
  Der udarbejdes supplerende sagsfremstilling, der redegør for hvorfor det afsatte rådighedsbeløb til mobilt sundhedslaboratorium på 700.000 kr. samt tilhørende uforbrugte driftsmidler ikke kan anvendes.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 49 Styrkelse af repatrieringsindsatsen i Roskilde Kommune

  Lovgivning_vedr._hjemsendelse_og_repatriering.pdf Repatreringsindsatsen_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 49

  Styrkelse af repatrieringsindsatsen i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 311550 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt Forvaltningen om at uddybe lovgrundlaget omkring flygtninge og indvandreres tilbagevenden til hjemlandet og samtidig præsentere forslag til en øget indsats i forhold til repatriering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

  1. at indsatsen for repatriering over for den målgruppe, som Roskilde Kommune har løbende kontakt til på baggrund af, at de modtager en forsørgelsesydelse, fortsætter.
  2. at indsatsen for repatriering til den målgruppe, som kommunen ikke har løbende kontakt til, da de er selvforsørgende, øges gennem mere opsøgende indsats og tilbud om informationsmøder.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I forhold til udlændinges tilbagevenden til hjemlandet skelnes mellem hjemsendelse, udvisning og repatriering.
  Udlændingestyrelsen har ansvaret for hjemsendelse af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og kan efter § 19 i udlændingeloven beslutte at inddrage en tidsbegrænset opholdstilladelse, når det konstateres, at grundlaget for opholdstilladelsen var urigtigt eller ikke længere er tilstede, f.eks. hvis forholdene ændrer sig således, at flygtningen ikke længere risikerer forfølgelse i hjemlandet. Det danske retssystem kan idømme udlændinge, der begår kriminalitet, en straf, der indebærer udvisning fra Danmark.
  Oplysning omkring mulighederne for repatriering, som er frivillig, har staten uddelegeret til Dansk Flygtningehjælp. Indsatsen skal sikre, at udlændinge får viden om mulighederne i repatrieringsloven, så de, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe beslutningen om at vende hjem.
  Kommunerne er lovmæssigt forpligtet til at informere de borgere, som er omfattet af repatrieringsreglerne, og som modtager en forsørgelsesydelse, om mulighederne for repatriering ved hver opfølgningssamtale. I Roskilde Kommune er udarbejdet en fast procedure for dette, og der udleveres samtidig en brochure udviklet af Dansk Flygtningehjælp. Kommunen vejleder om temaet på hjemmesiden, og der er en video tilgængelig på dansk og tyrkisk. Der afholdes jævnligt informationsmøder i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om repatriering med tolk til stede. Næste gang er 28. januar 2019 i Rådhusets auditorium. Forvaltningen vurderer, at indsatsen for de borgere, som kommunen har løbende kontakt med, er tilstrækkelig.
  De udlændinge, som er i arbejde, uddannelse eller på anden vis selvforsørgende, har kommunen ikke løbende kontakt til, men målgruppen har tidligere været inviteret til informationsmøder om repatriering gennem kontakt til bl.a. de etniske foreninger, Integrationsrådet, moskeer mv. Forvaltningen forslår, at indsatsen omkring repatriering øges gennem mere opsøgende kontakt til målgruppens samlingssteder og tilbud om informationsmøder særligt henvendt til denne gruppe, som især tæller flygtninge og indvandrere med langvarigt ophold i Danmark.
  Lovgrundlaget er uddybet i vedlagte bilag.
  Derudover er vedlagt bilag fra sag på udvalgets møde i februar om repatrieringsindsatsen i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 4

  Gitte Simoni (O) stillede to ændringsforslag.
  Ændringsforslag 1:
  At der afholdes et til to årlige informationsmøder om repatriering i Roskilde Kommune.
  For stemte: Gitte Simoni (O). Imod stemte: Gitte Kronbak (A), Jens Børsting (A), Tuncay Yilmaz (A) og Theresa Olesen (Ø). Bent Jørgensen (V) undlod af stemme.
  Ændringsforslag 2:
  At der gennemføres en årlig repatrieringskampagne i 2. kvartal og en mindre kampagne i 4. kvartal.
  For stemte: Gitte Simoni (O). Imod stemte: Gitte Kronbak (A), Jens Børsting (A), Tuncay Yilmaz (A) og Theresa Olesen (Ø). Bent Jørgensen (V) undlod af stemme.
  Herefter stemte udvalget om forvaltningens forslag:
  AD 1: For stemte Gitte Kronbak (A), Jens Børsting (A), Tuncay Yilmaz (A), Theresa Olesen (Ø) og Bent Jørgensen (V). Imod stemte Gitte Simoni(O).
  AD 2: For stemte Gitte Kronbak (A), Jens Børsting (A), Tuncay Yilmaz (A) og Bent Jørgensen (V). Imod stemte Gitte Simoni (O) og Theresa Olesen (Ø).
  Gitte Simoni (O) begærer sagen i Byrådet.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 49

  Oversendes til byrådet.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 50 Anmodning om optagelse af punkt om mødetidspunkt

  Pkt. 50

  Anmodning om optagelse af punkt om mødetidspunkt

  Sagsnr. 307332 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen om mødetidspunkt for Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget følgende på Økonomiudvalgets dagsorden:
  ” Det ønskes drøftet hvorvidt 1 time og 40 minutter er nok til et økonomiudvalgsmøde, hvorpå vi som regel har en lang dagsorden og meget til punktet eventuelt, således at borgmesteren har tid til at orientere os om emner der er på vej.
  På det sidste har vi været nødsaget til at udskyde en række punkter og sidst et ekstraordinært møde en eftermiddag som dermed påvirker den ellers planlagte hverdag. Vi mødte tidligere klokken 8 om morgenen og det fungerede som regel ganske fint og der var rimelig tid til at vende relevante sager.
  Vi har 2 økonomiudvalgsmøder om måneden pga. de mange sager og det blev vurderet at emnerne ikke kunne nås på et møde. Jeg håber at vi kan drøfte hvorvidt det er hensigtsmæssigt at fastholde et senere mødetidspunkt kombineret med to månedlige møder eller om vi kan aftale at mødes klokken 8 og have et primært møde og en reserveret ekstra dag i måneden, hvis der er ting der er presserende. I håb om en konstruktiv drøftelse, gerne med flere forslag, håber jeg at vi kan finde en løsning.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 491

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 533

  Taget af dagsordenen.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Økonomiudvalget, 16-01-2019, pkt. 14

  Udsat.
  Fraværende: Joy Mogensen, Daniel Prehn, Merete Dea Larsen.

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 50

  Der var enighed om at Økonomiudvalgets første møde i måneden starter 8.20 og slutter kl. 10.00. Andet møde starter kl. 8.00 og slutter kl. 10.00. Med start fra 1. februar.
  Fra april lægges en buffer ind på andet møde om måneden fra 10.00- 10.30.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 51 Salg af parcelhusgrunde(Lukket)

 • Pkt. 52 Salg af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 53 Eventuelt

  Pkt. 53

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 22-01-2019, pkt. 53

  - Personalesag.
  - Sponsorat til Roskilde Fodbold +70 10.000 kr.
  Fraværende: Jeppe Trolle.