You are here

Referat

Dato: Onsdag, Maj 22, 2019 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 193 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 193

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 193

  Der var udsendt en tillægsdagsorden.
  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 194 Økonomiudvalgets studietur november 2019

  Oekonomiudvalgets_studietur_-_november_2019.pdf

  Pkt. 194

  Økonomiudvalgets studietur november 2019

  Sagsnr. 317751 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fastlæggelse af rammer for Økonomiudvalgets studietur til november 2019

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at destination, fagligt indhold og varighed af Økonomiudvalgets studietur drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har reserveret dagene 12. til 15. november 2019 (begge dage inklusive) til studietur, idet der er lagt op til, at studieturen gennemføres over tre dage - 12. til 14. eller 13. til 15. november.
  Det foreslås, at temaet for studieturen tager afsæt i den forestående udvikling af Vikingeskibsmuseet, hvor statens affredning af Vikingeskibshallen har skabt nye muligheder for at realisere en vision om at skabe et vikingeskibsmuseum i verdensklasse. Hvis dette tema vælges, kan det overvejes, at Økonomiudvalget og Vikingeskibsmuseets bestyrelse gennemfører studieturen i fællesskab. Det overordnede formål med turen kunne således være at få inspiration til og viden om, hvordan investeringer i nationale og internationale kulturinstitutioner kan være med til at skabe udvikling lokalt, og hvordan arkitekturen understøtter det moderne museum.
  I forlængelse af ovenstående forslag er vedhæftet notat med kort præsentation af mulighederne for og indhold af studietur til Oslo.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 178

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 194

  Godkendt, det undersøges om der på rejsen til Oslo kan hentes inspiration til andre kommunale områder også.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende at udvalget rejser på studietur, og begærede sagen i Byrådet.
  Fraværende: Tina Boel, Jeppe Trolle.

 • Pkt. 195 Leasingfinansiering af rengøringsartikler

  Pkt. 195

  Leasingfinansiering af rengøringsartikler

  Sagsnr. 310247 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget besluttede den 13. februar 2019, at Roskilde Kommune skulle antage kontrolbuddet på udbud af rengøring på institutioner i den sydlige del af kommunen. I kommunens kontrolbud er det forudsat, at anskaffelsen af rengøringsudstyr (vogne, støvsugere og gulvvaskemaskiner mv.) finansieres via leasing.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at finansiering gennemføres ved leasingfinansiering.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Ultimo 2018 opsagde Roskilde Kommune rengøringskontrakten på institutionerne i den sydlige del af kommunen på grund af længerevarende misligholdelse. Økonomiudvalget besluttede, at Roskilde Kommune skulle give kontrolbud på udbuddet, som blev afsluttet primo 2019.
  Økonomiudvalget besluttede den 13. februar 2019 at antage kontrolbuddet og hjemtage rengøringskontrakten.
  I forbindelse med opstart af rengøringskontrakten skal forvaltningen anskaffe gulvvaskemaskiner, rengøringsvogne og støvsugere mv. Anskaffelsen er i kontrolbuddet forudsat som leasing.
  Anskaffelsesbeløbet er 1,1 mio. kr. og afskrives over rengøringsaftalens foreløbige løbetid på 3 år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da finansiering er indregnet i Kommunens kontrolbud.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 195

  Godkendt.
  Lars Lindskov (C) kan ikke godkende og ønsker at opgaven skal varetages af private leverandører.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 196 Fors A/S generalforsamling

  Fors_Holding_Arsrapport_2018_med_underskrifter_1.0.pdf Indkaldelse_til_generalforsamling_i_Fors_Holding_A_S_den_29._maj_2019_6.0.pdf

  Pkt. 196

  Fors A/S generalforsamling

  Sagsnr. 274867 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører kommunens deltagelse i generalforsamlingen i Fors A/S den 29. maj 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at borgmesteren deltager som repræsentant for Roskilde Kommune på generalforsamlingen i Fors A/S og bemyndiges til at stemme på vegne af kommunen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Fors A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 29. maj 2019. Dagsordenen har følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af årsrapport
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Samling af aktiviteter på færre matrikler
  8. Vederlag til bestyrelsen
  9. Eventuelt
  Det fremgår af vedtægterne, at generalforsamlingen skal afholdes ved fysisk fremmøde af repræsentanter for ejerne. Ejerkommunerne skal derfor give mandat til, at en eller flere repræsentanter stemmer på deres vegne på generalforsamlingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 196

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 197 48 almene familieboliger i Vindinge Nord - skema B

  Pkt. 197

  48 almene familieboliger i Vindinge Nord - skema B

  Sagsnr. 298335 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om godkendelse af skema B for 48 almene familieboliger i Vindinge Nord.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema B til opførelse af 48 nye almene familieboliger i Vindinge, afdeling Vindinge Nord med en samlet anskaffelsessum på 95,994 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 9,600 mio. kr. godkendes
  3. foreløbig årlig leje på 1.121 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes
  4. der indgås aftale om fleksibel udlejning, således at kommunen får anvisningsret til de 12 små billige boliger i afdelingen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 20. december 2017 skema A for 48 nye almene familieboliger i Vindinge, afdeling Vindinge Nord, Ramsø Ældreboligselskab med en samlet anskaffelsessum på 92,995 mio. kr., samt kommunalt grundkapitalindskud på 9,300 mio. kr. Byggeriet indeholder 12 små boliger, og der ydes tilskud fra den statslige pulje til små billige boliger på 1,709 mio. kr.
  Domea har efter afholdt licitation fremsendt skema B til Byrådets godkendelse. Den samlede anskaffelsessum udgør nu 95,994 mio. kr. svarende til det aktuelle rammebeløb for 2019. Den kommunale udgift til grundkapital stiger således med ca. 300.000 kr., svarende til i alt 9,6 mio. kr.
  Den foreløbige anslåede årlige leje justeres op fra 1.092 kr. pr. m2 ekskl. forbrug til 1.121 kr. pr. m2.
  Kommunen har som udgangspunkt anvisning til halvdelen af boligerne i afdelingen, som følge af de særlige statslige støtteregler til små billige boliger. For at sikre en balanceret beboersammensætning indstiller forvaltningen, at der i lighed med øvrige tilsvarende sager med puljestøtte indgås aftale med boligselskabet om fleksibel udlejning, således at den kommunale anvisning i afdelingen svarer til den kommunale anvisningsret i øvrige almene afdelinger, svarende til de 12 små billige 1-værelses boliger på 35m² til ca. 3.200 kr. pr. md.

  Økonomi

  Kommunens grundkapitalindskud udgør 9,600 mio. kr. Der er tidligere givet indtægts- og udgiftsbevilling til tilskud fra den statslige pulje til små billige boliger på 1,709 mio. kr. Kommunens samledes udgift til grundkapitalindskud øges med 300.000 kr. og udgør herefter 7,891 mio. kr. der finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.
  Kommunen yder kommunal garanti for 52,28 % af realkreditlånet, svarende til en skønnet garantistillelse på ca. 42,800 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 197

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 198 Forlængelse af garanti

  Ros_Efterskole_-_Anmodning_om_forlaengelse_af_garanti.pdf

  Pkt. 198

  Forlængelse af garanti

  Sagsnr. 320006 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ros Efterskole anmoder om forlængelse af anlægsgaranti på 5 mio. kr. ud over den seneste frist, som er 1. juli 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes, herunder om det skal meddeles Ros Efterskole, at anlægsgarantien forlænges til udgangen af 2019.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved budgetforliget i 2017 blev følgende besluttet:
  ”Under forudsætning af, at der gennemføres lovgivning i Folketinget, der muliggør, at efterskoler kan etableres i lejede lokaler, er forligspartierne indstillet på at yde en kommunegaranti til skolens nødvendige anlægsudgifter inden for en ramme på 5 mio. kr. Forligspartierne stiller som betingelse for garantien, at øvrig ekstern finansiering til sikring af skolens etablering og drift er på plads, samt at lovgivning og øvrige krav, der skal være opfyldt for, at Roskilde Kommune lovligt kan yde en garanti, er opfyldt senest 31. december 2018, ellers bortfalder tilsagnet om garantien. Der vil ikke fra Roskilde Kommune blive ydet anden bistand til etablering af skolen end den nævnte garanti. I Ro’s Efterskoles ansøgning er anmodet om en garanti på 7,5 mio. kr., men de 2,5 mio. kr. er ikke anlægsudgifter, og der vil derfor hverken efter den nuværende eller den evt. nye lovgivning kunne gives en garanti til disse udgifter. Der vil skulle deponeres et beløb svarende til garantiens størrelse – dvs. 5 mio. kr., som fragår kommunens likvide kassebeholdning”.
  Byrådet besluttede 19. december 2018 efter anmodning fra efterskolens bestyrelse at forlænge garantien til den 1. juli 2019, med henblik på at Ros Efterskole inden 1. maj 2019 skal fremkomme med en plan for, hvor skolen skal etableres.
  Ros Efterskole har nu fremsendt en status for projektet. Som det fremgår af denne, har skolen haft dialog med ejerne af to ejendomme, der begge er egnede til efterskoledrift i forhold til en outdoor-profil, men skolen har endnu ikke fået lovning på lokaler. Skolen oplyser, at det vil vare en rum tid, førend de vil kunne få svar på, om de vil kunne komme i realitetsforhandlinger mhp. indgåelse af lejemål. Skolens bestyrelse anmoder derfor om, at garantien forlænges året ud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 198

  Oversendes til budgetforhandlingerne.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende og henviser til tidligere bemærkninger.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 199 Tour De France Grand Départ

  Bilag_TDF_supplerende_organisationsplan_og_opgaver.pdf

  Pkt. 199

  Tour De France Grand Départ

  Sagsnr. 280098 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fremlæggelse af forslag af organisation for Grand Départ 2021 samt rammebudget for afvikling af megaeventen i juli 2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Styregruppe for projektet, bliver borgmester, formand for KIU, formand for UVEG og 1 ØU-medlem,
  2. organisationsplan godkendes med en Tour De France gruppe, hvori borgmesteren/kommunaldirektøren fungerer som formand
  3. kommunaldirektøren er formand for den administrative gruppe og ansvarlig for den kommunale økonomi i projektet.
  4. der holdes et opstartsmøde i udviklingsgruppen i august måned inden der holdes det store kickoff møde.
  5. der inviteres til stort kickoff borgermøde på rådhuset i august-september for alle interesserede foreninger og borgere.
  6. der påbegyndes annoncering om, hvor der kan afleveres ideer til projektorganisationen, og
  7. driftsbudget på 5 mio. kr. fordeles med 2.5 mio. kr. pr. år fra udviklingspuljen i 2020 og 2021

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på mødet den 31.maj 2017 at deltage i buddet på en Tour De France Grand Départ i Danmark. A.S.O. underskrev aftalen den 21. februar 2019. Cykelløbet starter den 3. juli 2021 fra Stændertorvet. Der er tale om den officielle start på selve løbet, da enkeltstarten i København er en prolog. Det bliver den største sportsbegivenhed i Roskilde Kommunes historie. Oplægget her er, at hele 2021 gøres til Tour De France år, hvor hele året er fyldt med aktiviteter.
  Allerede nu har forvaltningen modtaget en række henvendelser med gode ideer til events fra foreninger, private virksomheder m.v. Vi vil fastholde dette engagement ved snarest, at alle ved, hvor de gode ideer kan afleveres.
  Da byrådet godkendte at deltage i buddet, blev der gjort opmærksom på, at der burde afsættes tilsvarende 5 mio. kr. til selve den fest, der skal være rundt om cykelløbet. Det foreslås at reservere 5 mio. kr. fra udviklingspuljen fordelt med 2.5 mio. kr. pr. år i 2020 og 2021. Pengene kan kun frigives med Økonomiudvalgets beslutning.
  Kommunaldirektøren bliver formand for den administrative styregruppe, hvori også indgår en projektleder. Projektlederen har reference til kommunaldirektøren, og frigøres fra øvrige opgaver i forvaltningen op til eventen. Herved sikres adgang til alle relevante ressourcer i kommunen, og der kan hurtigt træffes beslutninger.
  Ud over den interne kommunale organisering er det centralt at få aktiveret flest mulige i lokalsamfundet. Det foreslås derfor at lave en bred Tour De France gruppe med deltagelse af aktører, som arbejder i underliggende arbejdsgrupper (ikke udtømmende):

  • Cykelklubber – cykelstrategi for 2021
  • Klubber, foreninger og frivillige
  • VisitRoskilde – turisme og markedsføring
  • Erhvervsforum – kontakt til erhvervsliv for at sikre en række events som skaber opmærksomhed
  • Roskilde Handel – Fest i byen: Torvet, Algade, havnen før-under-efter
  • Virksomheder
  • Roskilde Festival – koordination med selve festivalen samt udnyttelse af deres unikke viden
  • Festivalhøjskolen
  • boligselskab
  • Lokale medier
  • Sundhedsorganisationer – fokus på bevægelse
  • Museer
  • RUC og øvrige uddannelsesinstitutioner – involvering og eventuel følgeforskning
  • ”Ambassadører” – personer i lokalsamfundet som ønsker at bidrage og besidder særlige ressourcer.
  • Med flere.

  Det foreslås, at kommunalbestyrelsen inviterer til et kickoff for foreninger, turistattraktioner, virksomheder og erhvervsorganisationer på rådhuset i august-september måned, hvor vi bredt inviterer til at involvere sig i projektet. I vedlagte bilag er der i punktform ridset op nogle af de hovedopgaver, som kræver, at der nedsættes arbejdsgrupper og arbejder med dem med klart definerede kommissorier. Sagen forelægges på ny for byrådet i november 2019 med en mere detaljeret og præcis beskrivelse af planlagte aktiviteter og organisering af det videre arbejde.

  Økonomi

  Det foreslås at reservere 5 mio. kr. fra udviklingspuljen fordelt med 2.5 mio. kr. pr. år i 2020 og 2021. Selve udgiften til at være start by på 5 mio. kr. er inde i budgettet i 2021. Følges denne finansieringsmodel, har sagen derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 199

  Indstillingen anbefales.
  Jette Tjørnelund anbefales som økonomiudvalgsmedlem af styregruppen.
  Henrik Stougaard kan ikke anbefale pkt. 7 og henviser til tidligere bemærkninger.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 200 Køgevej 5 - Kedelcentralen

  Letter_of_intent_-_INSP_paa_Koegevej_5.pdf

  Pkt. 200

  Køgevej 5 - Kedelcentralen

  Sagsnr. 85157 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet Letter of intent til brug for INSP i deres forsøg på at finde ekstern finansiering af projektet med at etablere et elektronisk musikinspiratorium på Køgevej 5, den tidligere kedelcentral.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforlig 2017 blev det besluttet at stille den gamle industribygning på Køgevej 5, Kedelcentralen til rådighed for INSP, under forudsætning af, at

  1. INSP kunne skaffe fondsfinansiering til renovering af bygninger,
  2. at arealets værdi og kommunens investering i forureningshåndteringen talte med i fondsansøgningen,
  3. at INSP drev almennyttige aktiviteter og
  4. at kommunen fik forkøbsret til arealet, såfremt INSP i fremtiden måtte ønske at afhænde.

  Det blev endvidere besluttet at afsætte 4 mio. til forureningsundersøgelse og til sikring af udearealer ved befæstningen mm. Man har alene foretaget nogle få undersøgelser mv., og der er således ca. 3.9 mio. tilbage af puljen. Midlerne er overført til budget 2019.
  INSP ønsker at få overdraget Kedelcentralen, Køgevej 5 til et urbant elektronisk musikinspiratorium. Et åbent aktivitets-, møde- og læringsrum for alle der interesserer sig for musikteknologi, teknik og elektronisk musik. Der er tale om en ny frivillighedsdreven hub for de musikteknologiske miljøer. Kedelcentralen skal drives som socialøkonomisk virksomhed i regi af INSP, og budgettet skal hvile i sig selv, således at der genereres tilstrækkelige indtægter til at finansiere driftsomkostningerne. Et eventuelt overskud skal anvendes direkte til aktiviteter, som yderligere styrker Kedelcentralens position som hub for den elektroniske musik i Danmark.
  INSP forventer, at det vil koste omkring 8 mio. at istandsætte bygningen til formålet.
  Økonomiudvalget besluttede den 13. marts at give ISNP frist til den 1. maj 2019 for at skaffe fornøden finansiering fra eksterne parter. Det er ikke lykkedes for INSP at finde finansieringen inden denne frist. INSP har på denne baggrund anmodet om at få et Letter of intent, hvori Roskilde Kommune tilkendegiver, at såfremt det lykkes INSP at tilvejebringe den fornødne finansiering, er det byrådets intention at se positivt på at lade de afsatte 3,9 mio. kr. indgå i projektet som medfinansiering. Formålet med en hensigtserklæring er, at INSP over for fx fonde kan vise, at kommunen stiller sig positive over for projektet og har til hensigt at skyde knap 4 mio. kr. i det.
  Der er udarbejdet et forslag til Letter of intent, til brug hvis udvalget ønsker at gå denne vej.
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet byrådet den 27. marts 2019 besluttede at overføre de allerede afsatte 3,9 mio. kr. fra 2018 til 2019.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 200

  Oversendes til budgetforhandlingerne.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 201 Budgetforbedringsforslag på voksensocialområdet vedr. budget 2019

  Budgetforslag_fra_temaanalysen_paa_voksensocialomraadet.pdf Afrapportering_BDO_Baggrundsmateriale_til_temaanalyse.pdf Anbefalinger_fra_temaanalysen_paa_voksensocialomraadet.pdf

  Pkt. 201

  Budgetforbedringsforslag på voksen-socialområdet vedr. budget 2019

  Sagsnr. 314061 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 viser et forventet merforbrug på omkring 23 mio. kr. i 2019. Forvaltningen foreslår derfor, at der igangsættes udgiftsdæmpende tiltag med afsæt i forslagene fra temaanalysen for det specialiserede voksenområde. Heraf vil nogle forslag typisk betyde investeringer i 2019, hvor formålet er at få en udgiftsdæmpende effekt fra 2020. Forslagenes virkning er skønnet og behæftet med usikkerhed. Hvis forslagene igangsættes allerede i 2019, vil de have virkning i 2020 og de følgende år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at følgende tiltag med bevillingsmæssig effekt godkendes
  1. Der afsættes under Økonomiudvalgets område en udgiftsbevilling på 0,5 mio.kr. til ansættelse af 3 rådgivere i Voksenservice i 2019, og 1,5 mio. kr. fra 2020 og frem. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen. Investeringen forventes at have en udgiftsdæmpende effekt på Socialområdet svarende til 1,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. fra 2020 og frem.
  2. Der gives til Socialområdet en udgiftsbevilling på 2,8 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling til opstart af midlertidigt tilbud til borgere med psykiske problemer i 2019. Fra 2020 tilrettes udgiftsbevilling samt tilsvarende indtægtsbevilling som følge af endelig takstberegning af tilbuddet.
  3. Der gives en udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. til myndighed på Socialområdet til dækning af opstartsudgifter til etablering af midlertidigt tilbud til borgere med psykiske problemer i 2019. Beløbet finanseres af kassebeholdningen. Etableringen af nyt døgntilbud forventes at have en udgiftsdæmpende effekt på Socialområdet svarende til 1,425 mio. kr. fra 2020 og frem.
  4. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til istandsættelse og indretning af bygning til eget midlertidigt botilbud til borgere med psykiske problemer og misbrug. Beløbet finanseres af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts forventes et merforbrug i 2019 på op mod 23 mio. kr. Det er en forværring, der især skyldes botilbudsområdet, der har vist en kraftig stigning i forbruget af pladser i 2018, som fortsætter i 2019. Effekten af borgere, der er kommet i botilbud i løbet af 2018 får fuld udgiftsvirkning i 2019 samt flere nye borgere i 2019, betyder budgetudfordringer i 2019 og fortsat i 2020. Derudover forventes nu underskud på 2,0 mio. kr. på drift af børneaflastningstilbuddet Margrethehøj. Der er desuden merforbrug på en række andre poster.
  I lyset af budgetsituationen har forvaltningen gennemgået de forslag til udgiftsdæmpende tiltag, der er præsenteret i temaanalysen med henblik på, om de vil kunne få effekt allerede fra 2019. I 2019 vil de forslag medføre investeringer med henblik på at kunne få en budgetdæmpende effekt hurtigere i 2020. Der vurderes mulighed for at igangsætte følgende tiltag, som skønnes at kunne nedbringe merforbruget.
  - 1,0 mio.kr. i 2019 ved tidlig og hyppig opfølgning på borgerforløb. Forudsætter ansættelse af 3 rådgivere iflg. anbefaling fra BDO (beregnet fra 1. september)
  - 2,0 mio.kr. i 2019 ved bedre kontraktforhandlinger og skærpet praksis for bevilling af særtakster (er i gang og kræver ikke politisk beslutning)
  - 0,5 mio.kr. i 2019 ved styrket GRO-indsats og øgede kompetencer. Forbedringen kræver ikke politisk beslutning, da den ekstra indsats finansieres via mindreforbrug på køb af botilbudspladser
  - 0,5 mio.kr. i 2019 ved brug af flere boliger med tilknyttet social støtte (§ 85) fremfor køb af botilbudspladser. Kræver ikke politisk beslutning da udvidelse af § 85-støtten finansieres ved mindreforbrug på køb af botilbudspladser
  - Eget midlertidigt botilbud til borgere med psykiske problemer og misbrug kan påbegyndes ultimo 2019 og være fuldt beboet i 2020, hvis en eksisterende bygning kan benyttes. Der forventes en ekstraudgift til drift på 800.000 kr. i 2019 til opstart af tilbuddet samt anlægsudgift til istandsættelse og indretning af bygning på ca. 750.000 kr.
  - Opstart af højskole med tilknyttet midlertidigt boophold synes p.t. ikke at kunne bidrage til udgiftsdæmpning i 2019. Det foreslås dog, at der arbejdes videre med at finde en mulig placering til Højskolen. Det samme gælder temaanalysens forslag om ibrugtagning af flere skæve boliger.
  - Udgiftsdæmpning som følge af frigjort kapacitet ved ibrugtagning af 10 pladser på Plejecenter Hyrdehøj kan pga færdiggørelsen af plejecentret først påbegyndes fra foråret 2020.

  Økonomi

  Sagen medfører en samlet forværring af kassebeholdningen på 2,080 mio. kr. i 2019 og 1,500 mio. kr. fra 2020 og frem, fordelt med 0,750 mio. kr. under anlægsrammen og 1,330 mio. kr. under driftsrammen i 2019 samt 1,500 mio. kr. under driftsrammen fra 2020 og frem.
  Indstillingspunkterne forventes af have en samlet udgiftsdæmpende effekt på Socialområdet på 1,000 mio. kr. i 2019 og 4,425 mio. kr. fra 2020 og frem. Det betyder, at der i 2019 vil være en samlet negativ nettoeffekt på 1,080 mio. kr., mens der allerede fra 2020 og frem vil være en udgiftsdæmpende nettoeffekt på 2,925 mio. kr.
  Ud over de forslag, som er beskrevet i indstillingspunkterne, igangsætter forvaltningen tiltag vedr. kontraktforhandlinger og systematik ved bevilling af særtakster, udvidelse af kompetencer og kapacitet i GRO samt brug af flere boliger med tilknyttet social støtte med en forventet samlet udgiftsdæmpende effekt svarende til i alt 3,0 mio. kr. i 2019.
  Det betyder at den samlede effekt af ovenstående tiltag vil have en forventet udgiftsdæmpende effekt på alt 2,0 mio. kr. i 2019, mens den forventede udgiftsdæmpende effekt fra 2020 forventes af være 6,0 mio. kr.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2022:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019 2020 2021 2022
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg udgifter til etablering af nyt døgntilbud 0 0 0 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter til etablering af nyt døgntilbud -750 0 0 0
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter til etablering af nyt døgntilbud -750 0 0 0
  Driftsudgifter:
  Driftsudgifter ved ansættelse af 3 nye rådgivere -500 -1.500 -1.500 -1.500
  Udgiftsbevilling til etablering af nyt døgntilbud -2.830 0 0 0
  Indtægtsbevilling til etablering af nyt døgntilbud 2.830 0 0 0
  Udgiftsbevilling vedr. opstartsudgifter ved etablering af nyt døgntilbud -800 0 0 0
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen i alt -2.050 -1.500 -1.500 -1.500
  Herunder:
  Anlæg, udgifter til etablering af nyt døgntilbud
  -750 0 0 0
  Drift, udgifter til ansættelse af 3 nye rådgivere -500 -1.500 -1.500 -1.500
  Drift, udgifter til opstart af nyt døgntilbud -800 0 0 0
  Forventet udgiftsdæmpende effekt ved indstillingspunkterne:
  Forventet effekt i alt 4.000 7.425 7.425 7.425
  Herunder:
  Ansættelse af 3 nye rådgivere 1.000 3.000 3.000 3.000
  Etablering af nyt døgntilbud 0 1.425 1.425 1.425
  Kontraktopfølgning 2.000 2.000 2.000 2.000
  GRO-kompetencer 500 500 500 500
  Boliger med social støtte 500 500 500 500

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 66

  Ad 1: Anbefales.
  Udvalget ønsker, at der tages kontakt til Udsatterådet med henblik på yderligere at vurdere forslaget om evt. ansættelse af en socialsygeplejerske.
  Ad 2-4: Udvalget beder forvaltningen om en yderligere vurdering af mulige placeringer samt sammensætning af målgruppe til udvalgets møde i juni inden endelig beslutningstagen.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 201

  Anbefales.
  Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale, da der ønskes flere private leverandører.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 202 Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

  Sundhedsaftalen_2019-2023_Politisk_godkendelse.pdf Sundhedsaftalen_2019-2023.pdf

  Pkt. 202

  Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

  Sagsnr. 319431 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal indgås en sundhedsaftale for perioden 2019-2023 mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Sjælland.
  Regionsrådet indsender sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen. Aftalen skal være godkendt af både regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen inden indsendelsen. Sundhedsaftalen 2019-2023 træder i kraft 1. juli 2019. Sagen behandles ligeledes i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland godkendes med henblik på, at dette meddeles til Region Sjælland senest den 19. juni 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for de områder eller de målgrupper, der indgås aftale om. Udkast til sundhedsaftale udarbejdes af sundhedskoordinationsudvalget, mens regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen godkender indholdet af aftalen.
  KKR Sjælland har følgende repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplan-udvalget:
  – Borgmester Pernille Beckmann (V), Greve (næstformand)
  – Borgmester Anette Mortensen (V), Stevns
  – Kommunalbestyrelsesmedlem Camilla Meyer (A), Faxe
  – Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Borreskov (O), Lolland
  – Kommunalbestyrelsesmedlem Eric Steffensen (O), Lolland

  Formål med sundhedsaftalen

  Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedsaftalen omfatter både somatik og psykiatri.
  Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Herudover er sigtet med sundheds-aftalen at understøtte lighed i sundhed, som blandt andet opnås gennem et fokus på at tilrettelægge differentierede indsatser, som svarer til borgerens behov, ressourcer og præferencer. Endvidere skal sundhedsaftalen understøtte, at parterne inddrager borgere og pårørende i beslutninger om egen sundhed og behandling, ligesom borgernes og pårørendes perspektiv inddrages i udvikling af samarbejdet om indsatser i sundhedsaftalen. Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.

  Proces

  Sundhedsaftalen 2019-2023 er den 9. april 2019 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland, jf. vedhæftede brev fra Region Sjælland.
  Sundhedsaftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland. Arbejdet tog afsæt i en sundhedspolitisk konference den 20. marts 2018, som gav input til arbejdet fra de deltagende politikere fra de 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet.
  Udkast til sundhedsaftale har løbende været drøftet på møder i KKR Sjælland.

  Indhold

  Sundhedsaftalen tager afsæt i den overordnede vision: "Fælles med borgeren om bedre sundhed" og er fokuseret på opfyldelse af fire fælles kommunale-regionale mål:

  1. Fælles om borgerens livsudfordringer
  2. Tryghed og mestring i eget hjem
  3. Effektiv forebyggelse – sunde borgere
  4. Mental sundhed og psykisk trivsel

  Opfyldelse af målene skal medvirke til at løse de største sundhedsudfordringer i Region Sjælland, som særligt vedrører specifikke målgrupper:
  – Sårbare ældre
  – Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
  – Voksne med psykisk sygdom
  – Børn og unge med trivselsudfordringer
  Med afsæt i de overordnede mål er der i sundhedsaftalen beskrevet en række principper som retningsgivende for det tværsektorielle samarbejde.
  De kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget har gennem hele processen fastholdt et fokus på at sikre tydelige ansvars- og arbejdsgange gennem klare aftaler og rammer i forbindelse med overgange mellem sektorerne, fx ved udskrivning af borgere fra sygehus til kommunale sundheds- og plejetilbud.

  Udmøntning af Sundhedsaftale 2019-2023

  Det videre arbejde med at realisere vision og mål i sundhedsaftalen ligger i det daglige samarbejde mellem bl.a. kommunernes sundheds- og omsorgspersonale, regionens sygehuse og almen praksis.
  En del af grundlaget for samarbejdet ligger i sundhedsaftalens Værktøjskasse, som omfatter en række konkrete værktøjer, forløbsbeskrivelser og samarbejdsaftaler. Det er en klar ambition for de kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget at styrke Værktøjskassen og sikre, at der på centrale områder er implementeret aftaler og værktøjer af høj kvalitet, som skaber bedre sammenhængende borger- og patientforløb i sektorovergangene.
  En anden ambition er, at arbejdet med at nå sundhedsaftalens mål skal følges på grundlag af valide og retvisende data for de indikatorer, der er beskrevet i sundhedsaftalen.
  Dette implementeringsarbejde er under forberedelse, så der i de kommende måneder vil blive arbejdet med at udvikle Værktøjskassen og indikatorer.
  Realisering af mål og ambitioner afhænger af det daglige arbejde, som laves i kommunernes sundhedstilbud, på sygehusafdelingerne og hos de praktiserende læger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-05-2019, pkt. 64

  Anbefales.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 70

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 202

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 203 Skolebestyrelse for Vor Frue Skole - efter høring

  Hoeringssvar_fra_bestyrelsen_for_Vor_Frue_Skole.pdf Hoeringssvar_fra_bestyrelsen_for_Oestervangsskolen.pdf

  Pkt. 203

  Skolebestyrelse for Vor Frue Skole - efter høring

  Sagsnr. 318304 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. april 2019 at sende forslag om, at der fra 1. august 2019 bliver fælles skolebestyrelse mellem Vor Frue Skole og Østervangskolen i høring hos skolebestyrelserne ved de to skoler. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag om fælles skolebestyrelse mellem Vor Frue Skole og Østervangskolen til endelig beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der fra den 1. oktober 2019 bliver fælles skolebestyrelse mellem Vor Frue Skole og Østervangskolen, således at den nyvalgte fælles bestyrelse tiltræder den 1. oktober for resten af den afgående bestyrelses valgperiode, og
  2. anmodningen om, at der ikke bliver elevrepræsentation fra Vor Frue Skole i en fælles skolebestyrelse, imødekommes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forældrerepræsentanterne i den nuværende skolebestyrelse for Vor Frue Skole har pr. 17. marts 2019 nedlagt deres hverv. Da skolen allerede har fælles ledelse med Østervangskolen, og da eleverne fra 4. klasse hører til Østervangsskolen, foreslår forvaltningen, at der etableres en fælles skolebestyrelse for Vor Frue Skole og Østervangskolen. En beslutning om fælles skolebestyrelse kan først træffes efter, at der er indhentet udtalelse fra de berørte skolebestyrelser. Forslag om, at der fra den 1. august 2019 bliver fælles skolebestyrelse mellem Vor Frue Skole og Østervangskolen har derfor været i høring hos skolebestyrelserne ved de to skoler i perioden 3. april 2019 - 30. april 2019.
  Vor Frue Skole vil også efter den 1. august 2019 være en selvstændig skole med eget skoledistrikt og eget budget.
  Der er indkommet 2 høringssvar. Høringssvarene fremgår af bilag. Skolebestyrelsen for Vor Frue skole tilslutter sig forslaget om fælles skolebestyrelse, men henstiller til, at elever fra Vor Frue Skole ikke skal deltage i bestyrelsesarbejdet. Skolebestyrelsen for Østervangskolen kan ikke tilslutte sig forslaget om fælles skolebestyrelse. Såfremt der bliver fælles bestyrelse ønsker bestyrelsen, at der på grund af skolens størrelse gives mulighed for en ekstra medarbejderrepræsentant således, at der er 2 medarbejderrepræsentanter fra Østervangskolen i den fælles bestyrelse. Bestyrelsen anmoder samtidig om, at der ikke skal være elevrepræsentation fra Vor Frue Skole, idet skolen kun har elever til og med 3. klassetrin.
  Det følger af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, at der ved beslutning om oprettelse af en fælles bestyrelse mellem flere folkeskoler, jf. folkeskolelovens § 24, stk. 3, skal afholdes nyvalg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. Valget sker efter reglerne i bilag A i styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, som bl.a. indeholder en række frister, der skal følges i forbindelse med valgets afholdelse. Disse frister indebærer, at valg af skolebestyrelsesmedlemmer ikke kan nås til den 1. august 2019, hvorfor tidspunktet for den nye fælles bestyrelses tiltræden i stedet fastsættes til den 1. oktober 2019, således at den nyvalgte fælles bestyrelse tiltræder den 1. oktober 2019 for resten af den afgåede bestyrelses valgperiode. De nuværende valgte skolebestyrelsesmedlemmer udtræder samtidig hermed, jf. folkeskolelovens § 42, stk. 13.
  Det følger af folkeskoleloven, at skolebestyrelsen skal bestå af et flertal af forældre, mindst 2 medarbejderrepræsentanter og mindst 2 elevrepræsentanter. Det fremgår derudover af loven og af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, at der skal vælges mindst 1 forældrerepræsentant, 1 medarbejderrepræsentant og 1 elevrepræsentant for hver af de to skoler til den nye fælles bestyrelse, og at der skal være 2 eksterne repræsentanter i skolebestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra skolebestyrelsen godkende, at der ved skoler, der kun har til og med 5. klassetrin, ikke er elevrepræsentation i skolebestyrelsen, jf. folkeskolelovens § 42, stk. 3.
  Forvaltningen foreslår, at anmodningen om, at der ikke er elevrepræsentation i skolebestyrelsen fra Vor Frue Skole, imødekommes, hvis der træffes beslutning om fælles skolebestyrelse. De 2 elevrepræsentanter i en fælles bestyrelse vil således være fra Østervangsskolen. Hvis ønsket om, at der er 2 medarbejderrepræsentanter fra Østervangsskolen, skal imødekommes, vil det kræve en ændring af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Af den gældende styrelsesvedtægt fremgår, at der skal være 7 forældrerepræsentanter og af loven fremgår at disse skal udgøre flertallet i bestyrelsen. Ved 3 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og 2 eksterne repræsentanter vil antallet af forældre ikke være i flertal. Derfor vil en ændring i antallet af medarbejderrepræsentanter også kræve en ændring i antallet af forældrerepræsentanter, og dermed en ændring af selve styrelsesvedtægten. En sådan ændring kan først ske efter forudgående høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 14-05-2019, pkt. 77

  Ad 1.-2.: Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets flertalsbeslutning og fremsatte følgende alternative beslutning: "Byrådsflertallets tidligere beslutninger i indeværende ang. Vor Frue Skole trækkes tilbage, og i stedet besluttes, at Vor Frue Skole fremover videreføres med 0. til 6. klassetrin. Som konsekvens heraf tages processkridt til nyvalg af skolebestyrelse i hidtidig udgave."

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 203

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og ønsker i stedet, at Byrådsflertallets tidligere beslutninger i indeværende angående Vor Frue Skole trækkes tilbage, og i stedet besluttes, at Vor Frue Skole fremover videreføres med 0. til 6. klassetrin. Som konsekvens heraf tages processkridt til nyvalg af skolebestyrelse i hidtidig udgave.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 204 Høring om ny råstofgravning og dispensation fra forbud til efterfølgende jordopfyldning på private arealer i Milen

  Nymoelles_ansoegning_om_gravetilladelse.pdf Nymoelles_SS_52_ansoegning.pdf Udkast_til_hoeringssvar_til_region_Sjaelland.pdf

  Pkt. 204

  Høring om ny råstofgravning og dispensation fra forbud til efterfølgende jordopfyldning på private arealer i Milen

  Sagsnr. 316946 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Region Sjælland om ansøgning til råstofgravning og dispensation til jordopfyldning på private arealer i Milen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Nymølle har søgt Region Sjælland om tilladelse til råstofgravning på private arealer i Milen vest samt dispensation fra forbuddet i Jordforureningsloven til efterfølgende tilkørsel og opfyldning til terræn med jord udefra. Arealet udgør 8,4 hektar, og ifølge ansøgningen vil der blive gravet 14-19 meter under terræn, heraf 9 meter under grundvandsspejlet.
  Hvis der graves under grundvandsspejlet, og der ikke gives dispensation fra forbuddet, vil arealet blive efterbehandlet til en lavtliggende sø, da det kun er den eksisterende overjord fra arealet, der må benyttes til efterbehandling. Kommunen er høringspart og har særlig interesse i sagen, da udgravning skal finde sted på arealer, som i dag benyttes til campingområde under festivalen. Endvidere kan sagen danne præcedens for fremtidig udgravning og efterbehandling i resten af Milen.
  Hvis regionen meddeler tilladelse til råstofindvinding under grundvandsspejlet, så bør der af hensyn til arealanvendelsen efter endt gravning samtidig meddeles dispensation til opfyldning med uforurenet jord. Opfyldningen skal ske til minimum 1 meter over grundvandsspejlet med henvisning til Råstoflovens § 3 og Roskilde Kommunes planmæssige interesser.
  Det er forvaltningens vurdering, at der kan foretages opfyldning med uforurenet jord, som ikke forurener grundvandet, såfremt jorden ikke indeholder miljøfremmede stoffer, herunder tungmetaller og pesticider, samt humusstoffer i et niveau som medfører, at grundvandskvalitetskriteriet overskrides. Dette vil sikre områdets grundvandsinteresser og en eventuel fremtidig indvinding til drikkevand mod forurening.
  Forvaltningen forventer således, at der meddeles skærpede vilkår i en eventuel dispensation til modtagelse af jord, således at grundvandet og tilhørende recipienter sikres mod forurening.
  Forvaltningen anbefaler, at Regionen i sagsbehandlingen inddrager hensyn til den efterfølgende arealanvendelse i området samtidig med sikring af en koordineret grundvandsbeskyttelse. Afslutningsvis bør regionen stille vilkår i gravetilladelsen, som sikrer mod forurening under råstofgravningen, samt at der efterfølgende skal være sprøjte- og gødningsforbud på arealet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 65

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold med baggrund i Ø's bekymring ift. gravning under grundvandsspejlet.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 204

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold, med baggrund i Ø's bekymring ift. gravning under grundvandsspejlet.
  Lars Lindskov tager forbehold.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 205 Endelig vedtagelse af opdateret handleplan for vand og klimatilpasning 2019-2022

  Bilag_1_-_Forslag_til_endelig_handleplan_for_Vand-_og_Klimatilpasning_2019-2022.pdf Bilag_2_-_Hvidbog_med_hoeringssvar_til_revideret_handleplan_for_klimatilpasning_2019-2022.pdf Bilag_3_-_hoeringssvar_til_Vand-_og_klimatilpasningsplanen.pdf Bilag_4_-_Fors_AS_kommentarer_til_hoeringssvar.pdf

  Pkt. 205

  Endelig vedtagelse af handleplan for vand- og klimatilpasning 2019-2022

  Sagsnr. 302619 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til handleplan for de fire kommende års indsatser for realisering af kommunens strategi for vand- og klimatilpasning har været i offentlig høring. Der er indkommet 7 høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at handleplan for vand- og klimatilpasning 2019-22 med tilføjede ændringer jf. bilag 1 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 29. maj 2013, punkt 125, vedtaget Strategi for Vand og Klimatilpasning og tilhørende handleplan, som fortsat er gældende. Byrådet besluttede den 30. januar 2019, punkt 5, at sende udkast til handleplan for 2019-2022 i 8 ugers offentlig høring frem til 29. marts 2019.
  Forvaltningen har modtaget 7 høringssvar. Hvidbog med forvaltningens sammenfatning af høringssvarene og bemærkninger fremgår af bilag 2 og høringssvarene i sin helhed fremgår af bilag 3. Fors A/S har særskilt kommenteret de høringssvar, der vedrører indsatser, der er forankret hos Fors A/S, jf. bilag 4.
  På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen følgende justeringer af handleplanen:
  - Titlen på indsats 18 ’Sponge city’, ændres til ’Regnvandshåndtering i Jyllinge Nordmark’ og illustrationen på side 22 er fjernet.
  - Det underbygges i indsats 6-8, 15, 19, at løsninger så vidt muligt skal understøtte fremme af biodiversitet. Dette under hensyn til, at det er Fors A/S der finansierer tiltag for håndtering af regnvand ud fra hensyn til det mest omkostningseffektive.
  - Der indsættes tekst, der understøtter, at kampagnen ’Hvad kan jeg selv gøre’, jf. indsats 28, også omfatter nedsivning og regnvandssøer, og at løsningerne kan fremme biodiversitet.
  Ovenstående ændringer er indarbejdet i udkast til endelig handleplan, som er vedlagt i bilag 1. Ændringerne er sket i samarbejde med Fors A/S.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Fors A/S har ansvaret for at finansiere modellering og risikoudpegning samt etablering af tiltag, som skal sikre, at servicemålene i spildevandsplanen overholdes. Det er en betingelse, at de kan rummes inden for den investeringsmæssige regulering, som Fors Spildevand Roskilde A/S er underlagt og som er nødvendige og/eller omkostningseffektive for Fors A/S.
  Roskilde Kommune har, som grundejer, ansvar for at klimasikre kommunale ejendomme og anlæg. Kommunen kan finansiere eventuelle rekreative elementer, som med fordel kan etableres, når Fors A/S klimasikrer. De rekreative tiltag vil skulle finansieres via anlægsbevilling til det konkrete anlægsprojekt.
  Kommunens udgifter til forundersøgelser og skitseprojekter beskrevet i handleplanen finansieres via den årlige anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., som byrådet har afsat til klimatilpasning.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 64

  Anbefales.
  Marianne Kiærulff (V) tager forbehold.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 205

  Anbefales.
  Jette Tjørnelund tager forbehold.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 206 Beslutning om videre proces for kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

  Bilag_1_-_Notat_fra_Bech_Bruun_vedr._proces_for_lovliggoerelse_af_kystbeskyttelse_i_Jyllinge_Nordmark.pdf

  Pkt. 206

  Beslutning om videre proces for kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 217972 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede med afgørelse af 12. april 2019 VVM-tilladelse til projektet i Jyllinge Nordmark til fornyet behandling. Forvaltningen giver en status for anlægsarbejdet og forslag til videre proces for hurtigst mulig genoptagelse af anlægsarbejdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at:

  1. forvaltningen arbejder på en retslig lovliggørelse af det foreliggende kystbeskyttelsesprojekt ved udarbejdelsen af en ny VVM-redegørelse og VVM-tilladelse med henblik på anvendelse af habitatbekendtgørelsens fravigelsesbestemmelser.
  2. der parallelt arbejdes på at afklare, hvorvidt miljø- og fødevareministeren ved lov agter at sikre projektets gennemførsel ved vedtagelse af anlægslov i Folketinget.
  3. området opmåles med henblik på at forberede en eventuel beredskabsindsats, såfremt kystbeskyttelsen ikke kan nås etableret inden stormsæsonen 2019/2020.
  4. forvaltningen gennemfører de beskrevne tiltag for at minimere de øgede udgifter som følge af, at anlægsarbejdet p.t. er stoppet.
  5. opkrævning af grundejernes bidrag udskydes til anlægsarbejdet genoptages.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. april 2019 om ophævelse og hjemvisning af VVM-tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark, er projektet indstillet på uvis tid.
  Anlægsprojektet blev igangsat i oktober 2018. Da projektet blev indstillet den 11. marts 2019 var vækst- og muldlag afrømmet på hele fjorddigets udstrækning, og der er udført nødvendig stabilisering af undergrunden samt spunsvægge for sluse og pumpestation. Der udestår færdiggørelse af digeopbygningen samt levering og opsætning af sluse og pumpestation.
  Som følge af standsningen er der afholdt udgifter til nedlukning af byggepladsen på 0,9 mio. kr. Der vil være en årlig omkostning til opmagasinering af indkøbte sluse og pumper på ca. 0,35 mio. kr. Ved genopstart af anlægsarbejderne skal forventes udgifter på ca. 0,5 mio. kr. Samlet set en fordyrelse på ca. 1,75 mio. kr. hvis projektet bliver et år forsinket.
  Byrådet har den 29. august 2018, punkt 296, afsat 31,5 mio. kr. til at dække Roskilde Kommunes andel af kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark. Der er ikke iværksat opkrævning af grundejerenes finansiering, og kommunen afholder midlertidigt udgifterne.
  Forvaltningen indstiller, at indkrævning af digelagets andel udskydes til anlægsarbejdet genoptages. Hvis digelagets bestyrelse i mellemtiden ønsker at have et budget til rådighed til fx forsikring, afholdelse af møder mv., kan der igangsættes den nødvendige opkrævning af driftsbidrag.
  Området fremstår nu sårbart over for oversvømmelse ved en stormflod. Forvaltningen har igangsat en opmåling af de nuværende forhold, og digelagets bestyrelse har kontakt med Østsjællands Beredskab for opdatering af beredskabsplanen for området.
  Videre proces
  Forvaltningen har afklaret, hvilke muligheder der er for at gennemføre kystbeskyttelsesprojektet hurtigst muligt, og gerne inden stormsæsonen 2019/2020 sætter ind. Dette for at sikre borgerne og de store værdier i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg samt begrænse skader på de dele af anlægget, som er anlagt og yderligere økonomisk tab.
  Forvaltningen har overvejet følgende muligheder:

  1. Søgsmål mod klagenævnet med henblik på at få ændret afgørelsen. Kommunen er som udgangspunkt underordnet myndighed, der skal følge klagenævnets afgørelse. Det vil være nødvendigt at påvise en særlig principiel interesse, der går videre end den konkrete sag. Såfremt sagen skal føres helt til Højesteret, vil det i værste fald tage op til 10 år.
  1. Fysisk lovliggørelse, hvor projektet ændres, så påvirkning af Natura 2000 området undgås eller minimeres. P.t. er der ikke beskrevet en alternativ løsning, som er teknisk eller økonomisk realistisk. Det vurderes, at en fast sikring, i form af spuns eller mur, vil være en teknisk dårlig løsning, i forhold til stabilitet og sikkerhed og have en begrænset levetid sammenlignet med et jorddige. Fast sikring er tidligere fravalgt efter vejledning fra Kystdirektoratet og Naturstyrelsen. Endvidere vil det eksisterende anlægsområde skulle reetableres, og der skal indhentes nye myndighedsgodkendelser, fastsættes ny bidragsfordeling mv., hvilket vurderes at tage mindst 2 år.
  1. Retlig lovliggørelse, hvor projektet fastholdes. De nødvendige vurderinger og tilladelser tilvejebringes. Retlig lovliggørelse skal ske på grundlag af en fornyet habitatkonsekvensvurdering og evt. afgørelse om fravigelse af beskyttelsen af habitatområdet. Det kan enten ske ved meddelelse af en ny VVM-tilladelse efter gældende lovgivning eller ved vedtagelse af en anlægslov for projektet, jf. vedlagte notat af 3. maj 2019.

  Retslig lovliggørelse skal ske efter en anden og mere omfattende procedure end den kommunen hidtil har anvendt. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er en stramning af den hidtidige fortolkning af, hvornår der foreligger en skade på et Natura2000 områdes integritet. I lyset af EU-kommissionens meddelelse, om forvaltning af Natura2000-lokaliteter af 21. november 2018, afgøres, at enhver varig ødelæggelse af naturtyper, omfattet af udpegningsgrundlaget, er i strid med habitatdirektivets artikel 6.3. Det betyder, at en retslig lovliggørelse af projektet kræver anvendelse af habitatdirektivets fravigelsesbestemmelser efter artikel 6.4.
  Ved vedtagelse af en ny VVM-tilladelse efter gældende lovgivning vil processen minimum omfatte: Opdatering af VVM-redegørelse med fornyet habitatkonsekvensvurdering og evt. grundlag for fravigelse af beskyttelsen af habitatområdet, 8 ugers offentlig høring af VVM-redegørelse og efterfølgende behandling af høringssvar, indhentning af udtalelse fra miljø- og fødevareministeren, partshøring af VVM-tilladelse og efterfølgende behandling af høringssvar, meddelelse af VVM-tilladelse, 4 ugers klagefrist og eventuelt 6 måneders klagesagsbehandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. I bedste fald vil anlægsarbejdet kunne genoptages ultimo 2019 og færdiggøres i løbet af 2020. Hvis tilladelsen påklages, forventes klagenævnet at afgøre sagen medio 2020 og i værste fald ophæve VVM-tilladelsen på ny.
  Ved vedtagelse af en anlægslov om VVM-tilladelse for kystbeskyttelse omfattende Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, som skaber sikkerhed for fremdrift, projektøkonomi og gennemførelse, vil processen overordnet være: Opdatering af VVM-redegørelse med fornyet habitatkonsekvensvurdering og evt. grundlag for fravigelse af beskyttelse af habitatområdet, politiske forhandlinger og indgåelse af aftale i Folketinget, udarbejdelse af lovforslag, offentlig høring med efterfølgende behandling af høringssvar og vedtagelse. Forvaltningen vil i så fald bidrage med alt det fornødne materiale, som Miljø- og Fødevareministeriets departement måtte efterspørge.
  En anlægslov vil hurtigt kunne tilvejebringe en bemyndigelse, som ved lov sikrer en hurtig igangsættelse, med sigte på, at kystbeskyttelsen er færdigetableret inden stormsæsonen 2019/2020. Vedtages det ved lov, at projektet gennemføres, vil det sikre, at projektet nyder fremdrift så vidt mulig inden for den afsatte økonomi og dermed, at borgerne ikke oplever unødig opdrift i betaling til projektet – men først og fremmest, at borgerne og deres bolig hurtigst mulig sikres mod oversvømmelse. Forvaltningen vurderer derfor, at vedtagelse af en anlægslov bedst muligt sikrer den hurtigst mulige genoptagelse af anlægsarbejdet.
  Den 10. maj 2019 holder forvaltningen møde med Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriets departement og Kystdirektoratet, hvor proces og mulighederne for løsninger søges afklaret.
  Digelagets bestyrelse for kystbeskyttelse i Tangbjerg og Jyllinge Nordmark er løbende blevet orienteret og inddraget i forbindelse med den videre proces og er enig i, at projektet skal søges realiseret efter denne fremgangsmåde. Egedal Kommune er orienteret om sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Forvaltningen vil forelægge en sag om kystbeskyttelsesprojektets økonomi, så snart det er afklaret, hvornår anlægsarbejdet kan genoptages.
  Byrådet har den 29. august 2018, punkt 296, afsat 31,5 mio. kr. til at dække Roskilde Kommunes andel af kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark. Grundejerne finansierer den anden halvdel af udgifterne. Det meddelte tilsagn om et statsligt tilskud på 6,85 mio. kr., hvoraf kommunen har modtaget 6 mio. kr., går til at nedsætte grundejerenes andel.
  Standsning af projektet medfører ekstra omkostninger på 1,75 mio. kr. Kommunernes andel af de ekstra udgifter udgør 0,875 mio. kr., hvoraf Egedal Kommunes andel udgør ca. 55.000 kr. Kommunen har til dato afholdt udgifter for ca. 36,5 mio. kr. inklusiv kommende byggeleveringer til projektet, som ikke kan standses.
  Hvis det besluttes, at opkrævning af grundejerenes andel udskydes, vil kommunen midlertidigt skulle afholde udgifterne. Når anlægsarbejderne genoptages vil opkrævning af grundejerenes finansiering blive effektueret.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 67

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 206

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 207 Lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge (gen-vedtagelse)

  Hoeringsnotat_for_lokalplan_662_for_boliger_i_halomraadet_i_Jyllinge.pdf Lokalplan_662_for_boliger_i_halomraadet_i_Jyllinge.pdf

  Pkt. 207

  Lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge (genvedtagelse)

  Sagsnr. 289079 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Lokalplan 662 blev vedtaget i december 2017, men blev påklaget. Planklagenævnet har den 16. april 2019 ophævet vedtagelsen, og lokalplanen skal derfor vedtages på ny.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge blev vedtaget på byrådsmødet den 20. december 2017, punkt 347.
  Lokalplanen giver mulighed for at opføre 40 til 50 tæt-lav boliger i et og to plan. Lokalplanen skal sikre, at området anvendes til boligbebyggelse, der tilpasses omgivelserne i skala, som skaber gode visuelle forbindelser mellem parcelhuskvarteret øst for Lindbjergvej og aktivitetsparken. Samtidig skal den sikre, at boligerne får god solorientering og attraktive friarealer.
  Lokalplanen blev påklaget til Planklagenævnet af en nabo, der klagede over, at kommunen ikke havde taget naboens høringssvar i betragtning ved vedtagelsen af lokalplanen. Planklagenævnet har givet naboen medhold, idet der i dagsordensteksten samt i høringsnotatet til byrådsmødet den 20. december 2017 var behandlet 3 høringssvar, men der reelt var modtaget 4 høringssvar. Den pågældende nabos høringssvar var ikke blevet medtaget i dagsordenen eller i høringsnotatet. Derfor har Planklagenævnet den 16. april 2019 ophævet lokalplanen. Dog skriver Planklagenævnet også i afgørelsen, at naboens bemærkninger ikke giver anledning til, at lokalplanen skal i høring igen.
  Forvaltningen har udarbejdet et revideret høringsnotat, hvor det 4. høringssvar er medtaget og fremlægger nu lokalplanen til endelig vedtagelse. Det 4. høringssvar har ikke givet anledning til ændringer af lokalplanforslaget.
  De andre høringssvar og bemærkninger på borgermødet har givet anledning til mindre ændringer i enkelte bestemmelser. Se høringssvarene her.
  Herudover er byggefelterne justeret, således at byggeri i to etager ikke må være nærmere skel mod Lindbjergvej end 12 m (tidligere 15 m), samt at der ved p-pladsen for enden af Lindbjergvej kan bygges i to etager 5 m fra skel mod Lindbjergvej. Dette begrundes i projekttilpasninger, samt at p-pladsen i sig selv giver den nødvendige afstand til boligerne overfor. Se også vedlagte høringsnotat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-05-2019, pkt. 79

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 207

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 208 Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Dyrskueplads - diverse anlæg

  Pkt. 208

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Dyrskueplads - diverse anlæg

  Sagsnr. 272909 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til udvikling af Roskilde Dyrskueplads.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte beløb til diverse anlæg på Roskilde Dyrskueplads.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Til at udvikle og modernisere forsyning, infrastruktur og beplantning på Dyrskuepladsen søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.
  Projektet er en forlængelse af de arbejder, der blev igangsat i tidligere år - på en tidligere bevilling.
  Projektet start: Maj 2019
  Projekt slut: December 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da beløbet er afsat i anlægsbudgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 16-05-2019, pkt. 84

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 208

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 209 Anmodning om optagelse af sag om "Kommunens nye muligheder indenfor lufthavnens støjkonsekvenszone"

  Pkt. 209

  Anmodning om optagelse af sag om "Kommunens nye muligheder inden for lufthavnens støjkonsekvenszone"

  Sagsnr. 313901 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Enhedslisten v/ Henrik Stougaard, har anmodet om at få optaget følgende sag på dagsordenen om lufthavnens støjkonsekvenszone.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard, har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:
  ”Kommunens nye muligheder inden for lufthavnens støjkonsekvenszone.
  På byrådets forårsseminar blev givet en kort beskrivelse af de nye muligheder, der
  ligger i de ændrede betingelser omkring støjkonsekvenszonen. Eksempelvis med hensyn til boligudbygning.
  Beskrivelsen af de ny muligheder ønskes uddybet på udvalgsmødet, og Økonomiudvalget kan på denne baggrund evt. drøfte mulighederne. Bl.a. hvorvidt der kan være grundlag for, over for Plan- og Teknikudvalget eller Økonomiudvalget, at pege på lempelser i forhold til hidtidige blokeringer for boligudbygning.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 183

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 209

  Økonomiudvalget tilslutter sig, at der arbejdes videre med muligheder indenfor støjkonsekvenszonen og at det afventer konkretisering i det videre kommuneplanarbejde.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 210 Anmodning om optagelse af sag med forslag om at Roskilde Kommune skal boykotte indkøb af varer fra Israels besatte områder

  Pkt. 210

  Anmodning om optagelse af sag med forslag om at Roskilde Kommune skal boykotte indkøb af varer fra Israels besatte områder

  Sagsnr. 319364 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard har anmodet om optagelse af sag med forslag om at Roskilde Kommune boykotter indkøb af varer fra Israels besatte områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard har anmodet om at få følgende optaget på dagsorden:
  ”Forslag om at Roskilde kommune skal boykotte varer fra Israels besatte områder.
  Baggrund:
  Alle byrådets partier fik i slutningen af november 2018 en opfordring fra Palæstinagruppen i Roskilde. Opfordringen går på, at Roskilde Kommune i sin indkøbspolitik skal indarbejde en boykot af alle israelske varer. Årsagen er det faktum, at Israel er en besættelsesmagt, der har koloniseret størstedelen af palæstinensernes jord. Israels årtier lange, systematiske og racistiske politik i forhold til palæstinenserne kan sammenlignes med den sydafrikanske apartheid-politik. Palæstinagruppens opfordring understreger, at Israel aktivt medvirker til at øge terrortruslen i verden, og at ingen kommunale skattekroner bør gå til handel med Israel.
  Vi er fra Enhedslisten enige med Palæstinagruppen i, at Roskilde Kommune bør vedtage en boykot af israelske varer. For at komme dem i forkøbet, der måtte mene, at dette vil være en antisemitisk handling: En boykot er ikke vendt mod jøder eller jødedom - og en sådan boykot vil ophøre i samme øjeblik, som staten Israel anerkender og retter sig efter internationale konventioner og FN-vedtagelser.
  Derfor stiller vi følgende
  Forslag:
  “Roskilde Kommune beslutter hermed fremover ikke at indgå aftaler om indkøb af varer, produceret i Israel samt i de af Israel besatte områder af Palæstina. Denne boykot ophører, når Israel anerkender og retter sig efter internationale konventioner og FN-vedtagelser.”

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.

  Byrådet, 24-04-2019, pkt. 121

  Sagen blev taget af dagsordenen og sættes på næste Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Jacob Søegaard Nielsen.

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 184

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 210

  Et flertal i Økonomiudvalget kan ikke anbefale forslaget. Henrik Stougaard (Ø) kan anbefale.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 211 Anmodning om optagelse af sag om at ophæve kommuneplan forbudet mod vindmøller højere end 25 m

  Pkt. 211

  Anmodning om optagelse af sag om at ophæve kommuneplan forbuddet mod vindmøller højere end 25 m

  Sagsnr. 318315 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard, SF v/Tina Boel og Radikale v/Jeppe Trolle har anmodet om optagelse af sag om at ophæve kommuneplan forbuddet mod vindmøller højere end 25 m.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Enhedslisten v/Henrik Stougaard, SF v/Tina Boel og Radikale v/Jeppe Trolle har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:
  ”Baggrund:
  Med det nuværende marked for vindmøller og de gældende lovmæssige rammer for dem og el-forsyningen fra dem, skal vindmøllerne op i højder på mindst 100 m, før de begynder at være rentable.
  Roskildes gældende kommuneplan har nu gennem en årrække rummet et generelt forbud mod at der i kommunen etableres vindmøller af mere end 25 m's højde. I den politiske aftale bag Roskilde Kommunes budget 2019 indgår imidlertid en delaftale om at ophæve dette generelle forbud mod vindmøller af rentable højder, og på den baggrund stilles følgende forslag.
  Konkret beslutningsforslag:
  Byrådet giver forvaltningen til opgave, at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg, som rummer de ændringsforslag til kommuneplanen der er nødvendige for at fjerne det nævnte generelle 25. m.'s loft for højden, og åbne op for, at der efterfølgende gennem lokalplaner i konkrete tilfælde vil kunne tillades vindmøller af op til 150 m.'s højde."

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.

  Byrådet, 27-03-2019, pkt. 88

  Forslaget sendes til behandling i relevante udvalg.

  Supplerende sagsfremstilling

  Den gældende retningslinje om forbud om vindmøller over 25 meter er en præcisering af, at der med Kommuneplan 2016 kun er givet mulighed for opstilling af husstandsmøller. Hvis retningslinjen ophæves, skal der formuleres nye retningslinjer, som præciserer rammerne for fremtidige store møller. I byrådets Planstrategi 2018, som blev endeligt vedtaget den 24. april 2019, punkt 99, fremgår det, at byrådet vil arbejde for som minimum at fastholde den nuværende produktion af vindenergi.
  Byrådet har igangsat revision af kommuneplanen, hvorfor forvaltningen foreslår, at evt. ændring til vindmølleplanlægningen indarbejdes som en del af forslag til Kommuneplan 2019.

  Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 185

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 211

  Et flertal i Økonomiudvalget henviser til budgettekst i forhold til vindmøllernes højde og derfor kan formuleringen i sagen ikke anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) anbefaler det fremlagte forslag i sagen.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 212 Anmodning om optagelse af sag om budget

  Pkt. 212

  Anmodning om optagelse af sag om budget

  Sagsnr. 320058 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti v/Merete Dea Larsen har anmodet om optagelse af sag vedrørende budget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkeparti v/Merete Dea Larsen har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:
  ”Dansk Folkeparti ønsker følgende på dagsordenen på næst mulige møde:
  På baggrund af den seneste tids udmeldinger vurderer Dansk Folkeparti det overvejende sandsynligt at aftalen med staten ikke bliver ringere end sidste år (formentlig bedre). Derfor ønsker vi en vurdering af underskuddet med udgangspunkt i sidste års aftale med regeringen.”

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 212

  Drøftet. Økonomiudvalget tager til efterretning, at der sidste år blev givet et likviditetstilskud på 22 mio. kr. Forvaltningen fremsender en meddelelse om hvilke forudsætninger i budgetlægningen for 2020 der adskiller fra budgetlægningen, der baserer sig på aftalen fra 2019, og hvilken udvikling der i øvrigt kan påvirke budgettet i forskellige retninger.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 213 Samarbejde med headspace

  Evalueringsrapport_headspace_Roskilde.pdf

  ,

  Pkt. 213

  Samarbejde med headspace

  Sagsnr. 308308 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune indgik i 2013 samarbejde med Foreningen Det Sociale Netværk om at etablere headspace i Roskilde Kommune. Dette samarbejde blev forlænget i en 4-årig periode fra 2016-2019, og udløber dermed den 31. december 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det årlige tilskud til headspace halveres fra samlet 600.000 kr. til 300.000 kr., og at en fremadrettet samarbejdsaftale tilpasses herefter.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Headspace er et civilsamfundstilbud målrettet sårbare unge mellem 12 og 25 år. Tilbuddets formål er at styrke opsporingen og hjælpen til unge med psykiske udfordringer i det nære miljø, så flere unge får hjælp, inden deres udfordringer vokser sig større, og der bliver behov for en mere intensiv indsats fra social- og sundhedsvæsenet. Headspace er et initiativ under Foreningen Det Sociale Netværk. Der er pt. 18 lokale headspace-centre i Danmark, hvor det ene er i Roskilde Kommune. I satspuljeaftalen for 2019-2022 har headspace fået tildelt midler til at sikre en bedre geografisk dækning af headspace. Som en del af satspuljeaftalen foretager Rambøll Management en ekstern evaluering af headspace, som skal belyse headspace virkning for den enkelte og for samfundet. Evalueringen foreligger ultimo juni 2019.
  Samarbejdsaftalen mellem headspace og Roskilde Kommune betyder, at Roskilde Kommune på nuværende tidspunkt giver et årligt økonomisk tilskud på i alt 600.000 kr. til headspace, og derudover stiller lokaler til rådighed. Med samarbejdsaftalen indgår også, at der er en kommunal kontaktperson, og at en medarbejder fra Børn og Unge på halv tid sidder i headspace. Lokalerne deler headspace med andre kommunale aktiviteter. Den nuværende samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2019.
  Headspace Roskilde åbnede den 1. september 2013, som et af de første centre i landet. Headspace tilbyder samtaler og rådgivning samt aktiviteter målrettet unge mellem 12-25 år. I de tilfælde, hvor en ung har brug for yderligere hjælp fra kommunen sikrer den kommunalt udlånte medarbejder, at der bliver bygget bro til relevante tilbud i kommunalt regi. Størsteparten af de unge, der henvender sig, er i alderen fra 12- 23 år.
  Headspace Roskilde har de seneste fire år registreret et stigende antal unge i rådgivningen. I 2017 (januar 2017-december 2017) var der 605 unikke unge i rådgivning og i alt 1.023 samtaler. I 2018 (januar 2018- december 2018) var der 807 unikke unge i rådgivning og i alt 1.118 samtaler. Der er forskellige årsager til, at de unge henvender sig i headspace. Der er flest, der henvender sig på grund af identitets- og selvværdsudfordringer, stress og angst, uddannelse, arbejde og generelle psykiske udfordringer.
  Foreningen Det Sociale Netværk har udarbejdet vedlagte evaluering for headspace Roskilde af de unges tilfredshed med tilbuddet. Evalueringen viser, at 99 % af de unge i høj grad eller i nogen grad, er tilfredse med samtalen.
  Forvaltningen foreslår, at samarbejdet fortsættes i en fireårig periode, men med en halvering af det årlige tilskud og der af følgende tilpasning af samarbejdsaftalen. Halveringen i tilskuddet sker med baggrund i etableringen af det åbne rådgivningstilbud GRO, samt besparelser i forbindelse med budget 2020.
  Forvaltningen har været i dialog med Det Sociale Netværk vedr. en ændret fremadrettet økonomisk ramme for samarbejdet. Vurderingen fra Det Sociale Netværk er, at det umiddelbart ikke vil være muligt at videreføre et headspace center inden for den foreslåede økonomiske ramme.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  En forlængelse af aftalen fra 2020-2023 med en halvering af det årlige tilskud vil betyde en årlig udgift for Roskilde Kommune på 100.000 kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område og en årlig udgift på 200.000 kr. på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Det kommunale tilskud på i alt 300.000 kr. pris og lønreguleres fremadrettet. Der er derudover en årlig udgift på Skole- og Børneudvalgets område på ca. 360.000 kr. til husleje, som både dækker headspace og Spottet, og derudover er der et halvt årsværk til udlån af medarbejder i headspace.
  Alle beløb er hidtil finansieret inden for det enkelte udvalgs ramme.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-05-2019, pkt. 63

  Socialdemokratiet stiller følgende ændringsforslag:
  Tidens udfordringer med børn og unges mentale helbred er uhyre vigtigt. Aftalen med headspace forlænges med 1 1/2 år, således at der sker en drøftelse af opgaverne og sammenhængen til andre kommunale indsatser.
  Der ønskes samtidig et overblik over indsatser og frivillige aktører på området, herunder hvad Roskilde Kommune yder af støtte hertil.
  For stemmer: Morten Gjerskov (A), Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A). Jacob Nielsen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) tager forbehold. Merete Dea Larsen (O) tager forbehold og begærer sagen i byrådet.

  Skole- og Børneudvalget, 14-05-2019, pkt. 71

  Henrik Stougaard (Ø) stillede forslag om, at aftalen med headspace forlænges uændret i en fireårig periode. Forslaget blev sat til afstemning, for stemte Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F), imod stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) og Jette Tjørnelund (V), Gitte Simoni (O) undlod at stemme,
  Herefter stillede Jette Henning (A) forslag om, at Tidens udfordringer med børn og unges mentale helbred er uhyre vigtigt, hvorfor aftalen forlænges med 1½ år, således at der sker en drøftelse af opgaverne og sammenhængen til andre kommunale indsatser. Der ønskes samtidig et overblik over indsatser og frivillige aktører på området, herunder hvad Roskilde Kommune yder af støtte hertil. Forslaget blev sat til afstemning, for stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) og Jette Tjørnelund (V), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Gitte Simoni (O) undlod at stemme, og herefter begærede Ø, F og O sagen i byrådet.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 69

  Socialdemokratiet stiller følgende ændringsforslag vedr. headspace:
  Tidens udfordringer med børn og unges mentale helbred er uhyre vigtigt. Aftalen med headspace forlænges med 1 1/2 år, således at der sker en drøftelse af opgaverne og sammenhængen til andre kommunale indsatser.
  Der ønskes samtidig et overblik over indsatser og frivillige aktører på området, herunder hvad Roskilde Kommune yder af støtte hertil.
  For stemmer Jens Børsting (A), Gitte Kronbak (A), Tüncay Yilmaz (A), Poul Andersen (A) og Bent Jørgensen (V).
  Gitte Simoni (O) tager forbehold.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) ønsker, at samarbejdet med Headspace forlænges i en fireårig periode.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 213

  Sagen oversendes til Byrådets behandling.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 214 Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune(Lukket)

 • Pkt. 215 Udlejning af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 216 Salg af erhvervsjord 1(Lukket)

 • Pkt. 217 Salg af erhvervsjord - 2(Lukket)

 • Pkt. 218 Salg af fast ejendom(Lukket)

 • Pkt. 219 Procesplan for salg af storparceller i Skousbo (Lukket)

 • Pkt. 220 Etablering af Børnehuset Fuglebakken(Lukket)

 • Pkt. 221 Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere

  Arbejdstidsaftale_for_laerere_og_boernehaveklasseledere_i_Roskilde_kommune_-_2019.pdf

  Pkt. 221

  Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere

  Sagsnr. 310551 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet gav den 30. maj 2018 forvaltningen mandat til at indgå forhandlinger med Roskilde Lærerforening med henblik på at konvertere det nuværende administrationsgrundlag for lærernes arbejdstid til en lokalaftale. Forhandlingerne er nu afsluttet, og parterne har i enighed udarbejdet et forslag til arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Roskilde Kommune.
  Sagen er lukket, og kan åbnes efter endt behandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at arbejdstidsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen og Roskilde Lærerforening har siden efteråret 2018 forhandlet om muligheden for at konvertere det nuværende administrationsgrundlag til en lokalaftale. Af bilag fremgår det forhandlingsresultat, parterne er kommet frem til, og som er et forslag til en arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Roskilde Kommune.
  Med arbejdstidsaftalen er parterne enige om, at nettoarbejdstiden fastsættes til 1680 timer årligt fordelt på 200 undervisningsdage og mellem 7 og 10 dage til planlægning, forberedelse, kursusvirksomhed med videre, samt et maksimalt undervisningstimetal på 780 timer (svarende til 26 lektioner om ugen) +/- 30 timer.
  Parterne er enige om, at aftalen bygger på gensidig tillid, fleksibilitet og samarbejde medarbejdere imellem og medarbejdere og ledelse imellem.
  Aftalen indeholder tillige en vis fleksibilitet i forhold til at imødekomme skolernes forskellige størrelser, udfordringer og forskelligheder. Derned er der også lagt til lokal udmøntning på den enkelte skole. Det indgår blandt andet i aftalen, at ledelsen forpligter sig til dialog med TR og LMU omkring planlægning af skoleåret, opgavefordelingen og opgaveoversigten.
  Der er i aftalen lagt vægt på både det professionelle råderum og opgavesammensætningen, herunder opgaver i tilknytning til undervisningen.
  I aftalen indgår desuden beskrivelser af TR- og AMR funktionen samt mentorordning for nyansatte lærere.
  Aftalen træder i kraft 1. august 2019 og evalueres i efteråret 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 221

  Godkendt.
  Lars Lindskov kan ikke godkende, idet der er tillid til skoleledelsens planlægning på skolerne.
  Jette Tjørnelund kan ikke godkende, idet der bør planlægges med et gennemsnitligt timetal på 780 +/- 30 timer.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 222 Ny Østergade (Lukket)

 • Pkt. 223 Eventuelt

  Pkt. 223

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 223

  • ØSB
  • Turismesamarbejde
  • Borgmesterens barsel
  • Folkemødet

  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

 • Pkt. 224 Anmodning om optagelse af Sag fra Dansk Folkeparti vedr. valg mellem midlertidig indkvartering eller anvisning af permanent bolig tll nye flygtninge

  Pkt. 224

  Anmodning om optagelse af sag fra Dansk Folkeparti vedr. valg mellem midlertidig eller permanent boliganvisning til nye flygtninge

  Sagsnr. 318102 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti v/Gitte Simoni har anmodet om genoptagelse af sag vedr. valg af midlertidig eller permanent boliganvisning til nye flygtninge, som blev behandlet på udvalgets møde i april.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, om sagen skal genbehandles.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkeparti v/Gitte Simoni har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:
  ” Dansk Folkeparti ønsker sag nr. 50 fra april mødet genbehandlet på maj mødet, i det der var forvirring omkring mødets afholdelsessted i april.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Resume

  Ny lovgivning har medført, at kommunen kan vælge mellem ikke at anvise permanent bolig til nye flygtninge, eller blot tilbyde placering i midlertidig bolig. Udvalget skal derfor beslutte, om Roskilde Kommune skal ændre på den hidtidige praksis i forhold til boliganvisning til flygtninge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at nuværende praksis for boliganvisning fastholdes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Folketinget vedtog d. 21. februar 2019 en række lovændringer på integrationsområdet, som bl.a. har medført, at kommunerne ikke længere er forpligtet til at tilbyde nye flygtninge en permanent bolig, men i stedet kan vælge at tilbyde flygtninge midlertidig bolig.
  I 2018 anviste kommunen 68 boliger til flygtninge. Det ekstraordinært høje antal skyldes, at kommunen sidste år fik 16 etværelses boliger til unge flygtninge i KAB’s nye byggeprojekt Tunet. Desuden blev der anvist flere boliger til flygtningefamilier og til flygtninge, som var i job, fordi boligerne var for dyre til, at de var mulige at anvise til de øvrige på boliganvisningens liste, som overvejende var enlige på overførselsindkomst.
  Hvis kommunen ikke havde anvist de dyre boliger til flygtninge, ville det have medført, at kommunen ikke kunne udnytte anvisningsretten til disse boliger. Forvaltningen vurderer, at kommunen ved uændret praksis vil kunne anvise ca. 35 boliger til flygtninge i 2019. Årsagen er, at de tilbageværende flygtninge på ventelisten også er enlige, og der er kun få ledige billige et-to værelses boliger. Aktuelt huses 95 flygtninge i midlertidig bolig, heraf har de 34 ventet på permanent bolig i mere end 3 år, og tallet stiger med yderligere 18 personer i 2019. Erfaringerne viser, at forvaltningen må bruge ekstra ressourcer på at håndtere mistrivsel og konflikter i indkvarteringsstederne ift. de, der venter særligt længe på permanent bolig. Endvidere at det kan indvirke på flygtningenes mentale overskud, og derfor være en barriere fx for at hjælpe dem i job og uddannelse.
  Uanset valg af løsning vil der være en tilgang til midlertidig boligplacering af de nye flygtninge, der får ophold i Roskilde Kommune. Hvis nuværende praksis for boliganvisning til flygtninge opretholdes, vil der uændret være et pres på boliganvisningens venteliste, særligt til de små billige boliger.
  Forvaltningen vurderer at ophør af anvisning af permanent bolig til flygtninge vil medføre merudgifter både til etablering og drift af midlertidige boliger. Forvaltningen anbefaler derfor ikke, at kommunen ophører med anvisning af permanent bolig til nye flygtninge, der får ophold i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  I 2019 skønnes ophør af anvisning af permanent bolig til flygtninge at medføre en kommunal merudgift til drift af midlertidige boliger på ca. 2,1 mio. kr. I årene fremover vil der være merudgifter til drift og etablering. Udgifternes størrelse vil afhænge af, hvor mange nye flygtninge der får ophold i Roskilde Kommune.
  I 2019 er Roskilde Kommunes samlede driftsbudget til midlertidige boliger 8,1 mio. kr., hvilket giver en gennemsnitspris på 59.000 kr. på de aktuelt 137 pladser. Hvis kommunen fastholder nuværende praksis for boliganvisning til flygtninge, vil forventet tilgang til midlertidige boliger i 2019 være de 21 nye flygtninge fra kvoten og forventet afgang til permanente boliger 35 personer.14 færre pladser reducerer driftsudgifterne med 0,8 mio. kr. årligt. Ændrer Roskilde Kommune praksis, og ikke længere anviser flygtninge til permanent bolig, vil forventet tilgang til midlertidige boliger i 2019 være de 21 nye flygtninge fra kvoten. 21 pladser øger driftsudgifterne med 1,2 mio. kr. årligt. Dermed vil ophør af anvisning af permanent bolig til flygtninge medføre en samlet merudgift i 2019 til drift af midlertidige boliger på ca. 2,1 mio.kr. Merudgifterne i årene fremover vil afhænge af antallet af flygtninge, som kommunen skal modtage.
  I vurderingen af kapacitetsbehovet i de midlertidige boliger har forvaltningen hidtil forudsat, at der var en løbende afgang til permanent bolig. I 2019 er der overskydende pladser, indtil leje af Kurhuset ophører, og antallet reduceres fra 137 til 90 pladser. Hvis afgang fra de midlertidige boliger ophører i 2019, vil antallet af flygtninge i midlertidig bolig stige fra 95 til 116 personer. Det vil medføre, at der allerede i starten af 2020 mangler 26 pladser, og behovet stiger med antallet af flygtninge der får ophold i Roskilde Kommune i 2020 og fremover.
  I 2016 beregnede forvaltningen, at gennemsnitsudgiften til etablering af midlertidige boliger var ca. 48.000 kr. pr. plads med ombygning, indretning, lovpligtige brandhensyn mv. Forvaltningen anslår derfor udgiften til etablering af 26 pladser til ca. 1,2 mio. kr. Hvis den årlige tilgang er 20 nye flygtninge til kommunen, vil behovet være at udvide med 20 pladser. Det medfører en årlig etableringsudgift på ca. 1 mio. kr.
  Bygninger, der anvendes til midlertidig boligplacering, har alle en 5 årig dispensation fra Planlovens bestemmelser til anvendelsesformålet, som ikke kan forlænges. Hidtil har forvaltningen kunnet afhænde de bygninger, hvor dispensationen udløb først, i takt med pladsreduktion. Hvis alle de resterende 90 pladser (efter ophør af kurhuset) skal opretholdes, anslår forvaltningen, at udskiftning af bygningerne med en etableringsudgift på ca. 48.000 kr. pr. plads, vil beløbe sig til ca. 4,3 mio. kr. frem til 2022, hvor den sidste dispensation udløber.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 50

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni (O), Bent Jørgensen (V).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 78

  Et flertal i udvalget bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten fastholdt beslutningen fra aprilmødet om, at den nuværende praksis for boliganvisning fastholdes.
  Gitte Simoni (O) begærede herefter sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 224

  Oversendes til Byrådets behandling.
  Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.