You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 22, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 289 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 289

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalgets møde starter med fællesmøde mellem HMU og ØU.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 289

  Pkt. 292 blev ændret til en beslutningssag.
  Godkendt.

 • Pkt. 290 Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget

  Pkt. 290

  Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget

  Sagsnr. 303399 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jf. vores lokale MED-aftale § 9 mødes Hovedudvalget 2 gange årligt med Økonomiudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold i kommunen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller sagen til orientering

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 290

 • Pkt. 291 Orientering om revideret helhedsplan til Landsbyggefonden for plejecenter Toftehøjen

  Pkt. 291

  Orientering om revideret helhedsplan til Landsbyggefonden for plejecenter Toftehøjen

  Sagsnr. 195574 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i juni 2018 indsendt revideret helhedsplan til Landsbyggefonden for plejecenter Toftehøjen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Boligselskabet Roskilde SYD (tidligere Ramsø Ældreboligselskab) henvendte sig i juni 2013 til Roskilde Kommune med en plan om at modernisere plejecenter Toftehøjen samt opføre 18 nye ældreboliger på grunden over for plejecenter Toftehøjen. I forhold til tilbygningen af ældreboliger, blev der i budget 2014 afsat midler til grundkapitalindskuddet. De nye ældreboliger blev taget i brug i oktober 2017.
  Ved plejecenter Toftehøjen er der i dag 24 plejeboliger og 46 ældreboliger under samme tag. Med de i alt 30 tilstødende ældreboliger over for Toftehøjen giver det i alt 76 ældreboliger.
  Hensigten med moderniseringen er at gøre boligerne mere tidssvarende. Landsbyggefonden gav i foråret 2016 et tilsagn om støtte til ændring af de nuværende et-rums plejeboliger til to-rums boliger. Da dette vil reducere det samlede antal af plejeboliger til 12 boliger, besluttede Økonomiudvalget i april 2018, at der, i samarbejde med Boligselskabet Roskilde SYD og DOMEA, blev udarbejdet en revideret ansøgning til Landsbyggefonden, hvor der indstilles en fortsat modernisering af boligerne samt, at 15 af de nuværende ældreboliger i bygningen, efter en modernisering, vil have funktion som plejebolig. Hermed vil der fremadrettet være 27 plejeboliger og 31 ældreboliger under samme tag. Dette vil give en bedre balance, da efterspørgslen efter plejeboliger generelt er større end efter ældreboliger.
  Landsbyggefonden har meldt tilbage, at en revideret ansøgning muligvis kan støttes via kapitaltilførsel. Dette indebærer finansiering via Landsbyggefonden til at kompensere nuværende og kommende lejere for en huslejestigning på baggrund af moderniseringen. En samlet modernisering forventes at koste mellem 50-100 mio. kr. Roskilde Kommune skal medfinansiere et beløb i størrelsesorden 250.000-350.000 kr. for moderniseringen under den såkaldte femtedelsordning samt stille garanti for det samlede lån til moderniseringen. Projektet omfatter for nuværende ikke eventuelle ændringer eller moderniseringer af servicearealer, hvilket i givet fald vil være en kommunal udgift.
  Forslag til revideret helhedsplan for plejecenter Toftehøjen har i maj 2018 været forelagt bestyrelsen i Boligselskabet SYD samt på et beboermøde på Toftehøjen. Begge steder blev forslaget enstemmigt vedtaget.
  Forvaltningen vil orientere Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Økonomiudvalget efter sagsbehandling i Landsbyggefonden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 98

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 291

 • Pkt. 292 Orientering om betydning af stadionkrav

  Pkt. 292

  Orientering om betydning af stadionkrav

  Sagsnr. 277143 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om konkrete tiltag for at sikre en god publikumsoplevelse ved nyt stadion med 10.000 tilskuerpladser og konsekvensen ved at ændre stadionprojektet til 6000 tilskuerpladser, samt muligheden for at rejse et erstatningskrav overfor Divisionsforeningen.
  Notat om mulighederne for erstatningskrav mod Divisionsforeningen er et lukket notat, da der er tale om en intern juridisk vurdering i forhold til et muligt erstatningskrav.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 8. august 2018, punkt 278, at de nuværende stadionkrav med bl.a. 10.000 tilskuerpladser bibeholdes. Økonomiudvalget ønskede samtidig en uddybning af, hvordan et stadion med 10.000 tilskuerpladser, heraf 3000 siddepladser, kan gøres indbydende og publikumsvenligt og endelig en vurdering af konsekvenserne, hvis stadionprojektet bliver ændret til det nye alternative stadionkrav med bl.a. 6.000 tilskuerpladser, heraf 4000 siddepladser. Derudover har Økonomiudvalget bedt om en vurdering af, hvorvidt der kan rejses erstatningskrav mod Divisionsforeningen.
  I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan og udbudsmateriale for det kommende stadion har der været fokus på at sikre en god publikumsoplevelse – også ved kampe med få tilskuere i forhold til den samlede tilskuerkapacitet. Der er lagt vægt på, at udformningen af de indre facader og valg af materialer skal medvirke til at skabe et sammenhængende indre rum, der sætter rammen om den gode oplevelse, med opvisningsbanen i centrum. Det er et krav, at det nye stadion skal være lukket med tribune og udhæng hele vejen rundt for at skabe en mere intim atmosfære og skærme for blæst og regn. Med inspiration fra det nyeste stadionbyggeri i Danmark, Jyske Park i Silkeborg, er det skitseret i udbuddet, at publikumsorienterede funktioner, som f.eks. salgsboderne skal have opholdsarealer, der er orienteret mod banen, så det kan bidrage til liv på tribunerne, og man kan følge kampen derfra. Derudover er der, ligesom på Silkeborg stadion, et krav om forskelligfarvede sæder, som giver en fornemmelse af et mere fyldt stadion. Det vurderes samlet set at give en mere intim og publikumsvenlig oplevelse. Den bydende investor, FB-Gruppen, har entreret med arkitektfirmaet Årstiderne, som har bygget Silkeborg stadion. Der er derfor en forventning om, at nogle af de velfungerende greb derfra indarbejdes i Roskilde Kommunes nye stadion.
  Forvaltningen vil i de kommende forhandlinger med investor sikre, at programmeringen af byggeriet indeholder så mange tiltag som muligt, der fremmer den gode oplevelse, selv med få tilskuere.
  En reduktion af tilskuerpladser fra 10.000 pladser til 6.000 pladser, med et krav om 1000 ekstra siddepladser, vil kun reducere tilskuerarealet med 20-25 %, ifølge investor, da siddepladser fylder mere end ståpladser, og byggeriet fortsat skal opfylde samme øvrige krav til f.eks. adgangsforhold. Dette vil arkitektonisk betyde, at man f.eks. kan fjerne de allerøverste rækker sidde/ståpladser hele vejen rundt om stadion og evt. reducere dybden af tribunen tilsvarende. Det vil dog være en udfordring at reducere i højden af det samlede byggeri, da finansieringen af byggeriet må antages at kræve et stort set uændret antal byggeretter i udbudsmaterialet, og det er ikke muligt væsentligt at udvide byggeriets fodaftryk pga. nabobygningerne. En reduktion af byggeretter kan derfor udløse et behov for kommunal medfinansiering til et nyt stadion.
  Derudover vil en reduktion af højden af byggeriet betyde, at træningslyset ikke kan etableres i tribuneudhænget og i stedet skal placeres i masterne, hvilket vil øge lysgenerne for naboerne betragteligt.
  Et ændret krav til tilskuerpladser vil betyde en forsinkelse af projektet på minimum 6 måneder, da udbuddet ifølge advokatfirmaet BechBruun i så fald skal gå om og med risiko for, at der skal betales en godtgørelse på 1,75 mio. kr. til investor, svarende til de nuværende udgifter til projekteringen. Derudover kan mærkbare ændringer af projektet betyde ny miljøvurdering og justering af lokalplanen, hvis det f.eks. resulterer i øgede i lys- og støjgener eller ændringer i byggeriets fodaftryk. Dette vil yderligere forsinke projektet.
  I forhold til en juridisk vurdering om muligt erstatningskrav mod Divisionsforeningen, så henvises til det lukkede notat i sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da det nye kommunale stadion finansieres ved salg af byggeretter.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 292

  Sagen blev ændret til en beslutningssag.
  Drøftet.
  Henrik Stougaard kan ikke anbefale antallet på 10.000 tilskuerpladser og mener, at der burde rejses et erstatningskrav over for Divisionsforeningen.

 • Pkt. 293 Orientering om likviditet pr. 31. juli 2018

  Orientering_om_likviditeten_pr._31._juli_2018.pdf

  Pkt. 293

  Orientering om likviditet pr. 31. juli 2018

  Sagsnr. 300781 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. juli 2018. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 275 - 325 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2018 er anvendt.

  Roskilde Kommune 31. aug. 2017 30. sep. 2017 31. okt. 2017 30. nov. 2017 31. dec. 2017 31. jan. 2018 28. feb. 2018 31. marts 2018 30. april 2018 31. maj 2018 30. juni 2018 31. juli 2018
  Likvide beholdning (mio. kr.) 221 228 136 104 75 166 180 146 88 21 -45 55
  Kassekreditregel (mio. kr.) 469 463 455 445 435 425 416 401 389 377 364 352
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,6 4,4 4,3 4,2 4,0

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. juli 2018 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 275 – 325 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 293

 • Pkt. 294 Budget 2019-2022 - afsluttende drøftelser

  Oekonomiudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf OeU_Takstkatalog.pdf Notat_om_evt._behov_for_flere_ressourcer_til_borgerraadgiverfunktionen.pdf OeU_Budgetbemaerkninger.pdf Mulighed_for_variabeltlavere_byggesagsgebyr_ved_fuldt_oplyst_ansoegningsmateriale.pdf Ejendomme_vedligeholdelse.pdf

  Pkt. 294

  Budget 2019-2022 - afsluttende drøftelser

  Sagsnr. 302991 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Økonomiudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. budgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag, oversendes til 1.
   behandlingen,
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle
   ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 737,7 mio. kr., mens der indgår anlæg for 3,6 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2019. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Den samlede økonomiske balance viser på nuværende tidspunkt et underskud på 41,9 mio. kr. i 2019.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2019-2022 er der i forlængelse af sidste års budgetlægning udarbejdet 3 temaanalyser vedr. skole og SFO, ældreområdet og ejendomsområdet samt en række budgetforbedringsmuligheder på de øvrige serviceområder. Fagudvalgene drøfter budgetforbedringsmuligheder med et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 35 mio. kr. årligt fra 2019 med en udvalgsfordelt andel for Økonomiudvalget på 6,5 mio. kr.
  Særlige forhold vedrørende Økonomiudvalget
  Bredbånds- og mobildækning
  Der er udarbejdet forslag til blok på 1 mio. kr. vedrørende bedre bredbånds- og mobildækning til borgere og virksomheder, idet kommunens digitale infrastruktur til borgere og virksomheder har behov for at blive styrket. Midlerne foreslås afsat til både forsøgsprojekter med ny teknologi, kommunal medfinansiering samt kampagner og bistand til borgere og virksomheder om støttemuligheder.
  Forøgelse af indskud i landsbyggefonden
  Som et led i Roskilde Kommunes aktive boligpolitik gennemføres en del renoveringer og nybyggerier af almene boliger, hvor kommunen skal bidrage til finansieringen med grundkapitalindskud. Med de forventede projekter vedr. almene boliger vil budgettet skulle øges med 5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020, idet den resterende budgetubalance i 2020 forventes finansieret via grundsalg i forbindelse med etableringen af de almene boliger.
  Økonomiudvalget bad på sit møde i juni forvaltningen udarbejde notater om variabel model for byggesagsgebyrer, om evt. flere ressourcer til borgerrådgiveren og om evt. flere ressourcer til vedligehold af kommunale bygninger, især vedrørende kommunale udlejningsboliger. Disse notater vedhæftes som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører budgetlægningen for 2019-2022.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 294

  Godkendt.

 • Pkt. 295 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._30._juni_2018.pdf

  Pkt. 295

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

  Sagsnr. 301070 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 fremlægges til godkendelse

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller, om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning. De enkelte politiske fagudvalg vil få forelagt budgetopfølgningen pr. 30. juni på udvalgsmøderne i september.
  Figur 1

  Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 93,1 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 33,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 126,3 mio. kr. Herudover er der et forventet mindreforbrug på anlæg på 73,3 mio. kr., samt en mindreindtægt/merudgift på lån, afdrag og øvrige finansforskydninger på 159,9 mio. kr. Det forventede årsregnskab viser hermed en forværring af de likvide aktiver på 119,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Resultatet er en forværring på 55,9 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning pr. 31. marts.

  Forværringen i resultatet siden sidste budgetopfølgning skyldes primært en mindreindtægt vedrørende en midtvejsregulering af tilskud og udligning på 50,8 mio. kr. Økonomiudvalget vil blive forelagt en sag om midtvejsreguleringen d. 22. august 2018. Derudover er der en forværring siden sidste budgetopfølgning på 29 mio. kr. på anlægsprojekter, hvor flere anlægsprojekter som forventet bruger af deres overførsler, hvilket giver et merforbrug i forhold til oprindeligt budget. I modsat retning ses en forbedring i merindtægterne på ejendomssalg på 37,1 mio. kr.

  De samlede merudgifter på driften (serviceudgifter) er i vid udstrækning finansieret af overførsler fra 2017-2018, men på børne- og ungeområdet er der et forventet merforbrug på 13,0 mio. kr. hvoraf 7,3 mio. kr. er finansieret af overførsler. Merforbruget vedrører stigende udgifter til børn og unge med en handicap-diagnose samt udgifter til uledsagede flygtninge uden refusion. Der forventes på området en merindtægt vedrørende refusion for dyre enkeltsager på 3,9 mio. kr., og merforbruget vil ikke føre til en bevillingsmæssig udfordring, da udvalgets samlede forbrug fortsat vil kunne finansieres inden for bevillingen.
  Resultat af budgetopfølgningen for de enkelte fagområder under Økonomiudvalget kan ses i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 295

  Godkendt.

 • Pkt. 296 Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2018

  Notat_til_midtvejsregulering.pdf

  Pkt. 296

  Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2018

  Sagsnr. 309201 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder de økonomiske konsekvenser som følge af midtvejsregulering af statens bloktilskud for 2018 m.v. inkl. afsat budgetblok i 2018, reduktion af de budgetgaranterede områder og øvrige områder på driften samt effekten af KL´s seneste lønskøn, der gør, at lønudviklingen i 2018 nu ligger lavere end ved budgetlægningen for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der netto til midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning mv. samt lov- og cirkulæreprogram meddeles en udgiftsbevilling på 42,2 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.
  2. der på de budgetgaranterede områder og øvrige områder gennemføres en reduktion af driftsbudgettet med 28,3 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.
  3. der til den lavere lønudvikling gennemføres en reduktion af lønbudgettet med 8,1 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.
  4. der til udmøntning af en forventet indtægt på 10 mio. kr. afsat i budget 2018, meddeles en udgiftsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med indgåelse af aftalen mellem staten og kommunerne for det kommende budgetår foretages en endelig fastsættelse af statens bloktilskud for indeværende år. Midtvejsreguleringen omfatter de budgetgaranterede områder, der for 2018 er reguleret i forhold til lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer. Endvidere indgår regulering af beskæftigelsestilskuddet samt skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft.
  For Roskilde Kommune betyder midtvejsreguleringen en nettoreduktion af statstilskuddet på 42,2 mio. kr., heraf udgør beskæftigelsestilskud og skattenedslag 2,7 mio. kr. og ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv. samt andre reguleringer 2,5 mio. kr.
  Den skønnede mindreudgift på driften vedrørende det budgetgaranterede område og øvrige overførsler udgør i alt 28,3 mio. kr. og er specificeret i vedlagte notat.
  I forbindelse med budgetlægningen for 2019 er der fra KL´s side meldt endelige og lavere lønskøn ud fra 2017 – 2018, hvilket har konsekvenser for det forventede forbrug i budget 2018. KL anbefaler, at lønmidlerne reduceres tilsvarende. Ved en reduktion kan 8,1 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.
  De øvrige driftsudgifter reduceres ikke, da der ikke blev foretaget prisfremskrivning til budget 2018.
  Der blev i budget 2018 afsat en budgetblok på 10 mio. kr. som en forventet indtægt i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2018. Denne indtægt kan således ikke udmøntes med den foreliggende midtvejsregulering og indstilles finansieret af kassebeholdningen.

  Økonomi

  Sagen medfører netto en forværring af kassebeholdningen på 15,8 mio. kr. vedr. midtvejsregulering, inkl. udmøntning af afsat budgetblok fra 2018, reduktion af driftsudgifterne på det budgetgaranterede område og øvrige overførsler samt reduktion af lønmidlerne.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 296

  Anbefales.

 • Pkt. 297 Østsjællands Beredskabs regnskab 2017

  Pkt. 297

  Østsjællands Beredskabs regnskab 2017

  Sagsnr. 280692 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Østsjællands Beredskabs regnskab 2017 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskabet viser et samlet underskud på 0,6 mio.kr., som skal afregnes med interessentkommunerne i 2018. Det betyder en merudgift for Roskilde Kommune i 2018 på 162.000 kr. Merudgiften kan finansieres inden for det eksisterende budget til redningsberedskab.

  Indstilling

  Det indstilles, at:

  1. Østsjællands Beredskabs regnskab 2017 godkendes
  2. Underskuddet for 2017 på 0,6 mio.kr. afregnes med interessentkommunerne i 2018 jf. fællesskabets vedtægter § 4.3
  3. Der gives en tillægsbevilling til Østsjællands Beredskabs budget 2018 til overførsel af midler til ikke afsluttede CSR projekter (brandkadetter og ildfugle) for kommunerne på 121.000 kr., som finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Regnskab 2017 viser, at Østsjællands Beredskab går ud af 2017 med et driftsunderskud på 0,6 mio. kr.

  m.kr. (+=udgifter, -=indtægter) Budget 2017 Korrigeret budget Regnskab 2017 Afvigelse
  Driftsindtægter i alt -109,4 -109,4 -117,9 -8,5
  Kerneopgave -81,8 -81,8 -89,4 -7,5
  Serviceopgaver -27,6 -27,6 -28,5 -0,9
  Driftudgifter i alt 106,4 108,9 118,5 9,6
  Kerneopgave 88,4 90,8 101,8 11,0
  Serviceopgaver 18,0 18,2 16,7 -1,5
  Nettodrift -3,1 -0,5 0,6 1,1
  Anlæg - investeringer 0,0 0,0 0,0 0,0
  Resultat af drift og anlæg -3,1 -0,5 0,6 1,1

  Driftsresultatet medfører et merforbrug på 1,1 mio. kr. ift. korrigeret budget.
  Merforbruget ift. oprindeligt budget er på i alt 3,7 mio. kr., og forskellen skyldes især et merforbrug på 2,4 mio. kr. til implementering af fælles vagtcentral i 2017, som ved tillægsbevilling er finansieret af selskabets selv og derfor indgår i det korrigerede budget.
  Merforbruget skyldes primært:
  · Et betydeligt merforbrug på kerneopgaven i forbindelse med beredskabets indsats ved stormene Urd og Ingolf. Dette merforbrug opvejes dog af tilsvarende merindtægter under kerneopgaven, da det blev aftalt, at de afholdte udgifter til forebyggende indsats ved storm skal afregnes med den kommune, der bestiller opgaven.
  · At Beredskabskommissionen har besluttet at bruge ekstern bistand til at indfri fællesskabets strategi omkring ensartning og udbud af brandkontrakter.
  · At der i 2017 fortsat har været en række ekstraordinære udgifter i forbindelse med opstart af det fælles beredskab, herunder bl.a. ekstra mandetimer i forbindelse med vagtcentral, staffering af køretøjer og beklædning samt en ekstraregning til forsikringspræmie vedr. 2016, da alle biler ved selskabets start ikke var registreret korrekt. Der er tale om engangsudgifter, som ikke vil have effekt i kommende regnskabsår.
  · At der er mindre indtægter på salg af kurser end forventet. Beredskabskommissionen besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2017, at beredskabet skulle lave en ekstra indsats for at sælge kurser til flere interessentkommuner med en forventet merindtægt på 1 mio.kr. Der er gennemført en salgskampagne og taget kontakt til alle kommuner, men det er ikke lykkes at sælge flere kurser, da de pågældende kommuner ikke har ønsket at skifte leverandør. Dette er indregnet i budget 2019 og frem.
  På grund af usikkerhed omkring, hvordan fællesskabet ville udmønte sin strategi om ensartning og besparelser, er der ikke foretaget anlægsinvesteringer i hverken 2016 eller 2017. Anlægsaktiver, herunder leasede aktiver, er i 2017 nedskrevet med 5,9 mio. kr. og uden nye investeringer betyder det en negativ udvikling af egenkapitalen, da der slides på materiel uden, at der samtidig foretages nye investeringer, der kan øge selskabets aktivmasse.
  Driftsunderskuddet samt øvrige bevægelser på aktiver og passiver betyder, at fællesskabets egenkapital ved udgangen af 2017 er 3,2 mio. kr. hvilket er 5,6 mio. kr. lavere end primo 2017.
  I resultatet indgår mindreforbrug på projektmidler til CSR projekter (brandkadetter og ildfugle) på i alt 121.000 kr. Projekterne finansieres af særskilt betaling fra kommuner og boligselskaber. Projekterne er endnu ikke afsluttet, og restbudget for 2017 søges derfor overført til 2018.
  Regnskabet er påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger. Årsrapport og revisionsberetning er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Merudgiften for Roskilde Kommune i 2018 på 162.000 kr. finansieres inden for budgettet til redningsberedskab.
  Det fremgår af selskabets vedtægter § 4.3 at: ”I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab opgøres eventuelle differencer (over- eller underskud), som indregnes i a conto betalingerne i året efter det pågældende regnskabsår. Differencerne fordeles mellem interessentkommunerne i forhold til fordelingsnøgle(r) i året for oparbejdelse af differencen"
  Det betyder, at underskud på 0,6 mio.kr. skal afregnes med interessentkommunerne i 2018. Underskuddet fordeles efter andel af obligatorisk bidrag, og opkræves ved udgangen af 2. kvartal 2018. Underskuddet fordeler sig således:

  (kr.)
  Kommune Andel af obl. bidrag (%) Ekstraopkrævning 2018
  Roskilde 28 161.874
  Køge 22 123.038
  Greve 16 91.481
  Solrød 4 20.131
  Stevns 8 45.086
  Høje Taastrup 12 69.616
  Ishøj 6 34.655
  Vallensbæk 4 23.166
  Total 100 569.048

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 297

  Anbefales.

 • Pkt. 298 Almene ungdomsboliger Sankt Peders Stræde - skema B

  Pkt. 298

  Almene ungdomsboliger Sankt Peders Stræde - skema B

  Sagsnr. 293650 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om godkendelse af skema B for nye almene ungdomsboliger i Sankt Peders Stræde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema B vedr. opførelse af 32 nye almene ungdomsboliger i Sankt Peders Stræde godkendes med en samlet anskaffelsessum på 40,141 mio. kr.
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 4,014 mio. kr. godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 31. januar 2018 skema A til opførelse af 32 nye almene ungdomsboliger i afdeling Sankt Peders Stræde med en samlet anskaffelsessum på 39,446 mio. kr. Endvidere godkendtes kommunalt grundkapitalindskud på 3,945 mio. kr. og kommunal garanti på 72,9 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 24,976 mio. kr.
  Der foreligger nu ansøgning om godkendelse af skema B med en mindre stigning i den samlede anskaffelsessum, som herefter udgør 40,141 mio. kr. og kommunal grundkapitalindskud på 4,014 mio. kr. Den kommunale garanti justeres til ca. 57% af realkreditlånet, svarende til 20,135 mio. kr.
  Den foreløbige årlig leje falder fra 1.126 kr. pr. m2 ekskl. forbrug og incl. ungdomsboligbidraget til 1.112 kr. pr. m2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Forøgelsen af kommunens grundkapitalindskud på 69.000 kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 298

  Anbefales.

 • Pkt. 299 Tillægsbevilling til nedrivning af bygning

  Pkt. 299

  Tillægsbevilling til nedrivning af bygning

  Sagsnr. 269873 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Bygningerne på den kommunalt ejede ejendom Poppelgårdsvej 22 skal nedrives. Der er tidligere givet en bevilling til den af nedriveren anslåede udgift hertil på 370.000 kr. Det viser sig nu, at opgaven ikke kan udføres for dette beløb, og der søges en tillægsbevilling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 230.000 kr. vedr. merudgifterne til nedrivning af bygningerne på Poppelgårdsvej 22, finansieret af købs- og salgspuljen 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der blev i byrådets møde den 25. april 2018 pkt. 200 meddelt en anlægsbevilling på 370.000 kr. til nedrivning af bygningerne på Poppelgårdsvej 22. Bevillingen blev søgt med udgangspunkt i et tilbud fra det firma, som sædvanligvis står for nedrivning af kommunens ejendomme.
  Da der var rotter i ejendommen, var det planlagt således, at nedrivning skulle ske inden Festivalen, således at rotterne kunne være elimineret inden festivalstart.
  I forbindelse med indhentelse af myndighedstilladelse til nedrivning af ejendommen kom det imidlertid frem, at nedrivningen - krævede en miljøscreening.
  Ud over asbesttaget, som allerede var medtaget i det oprindelige tilbud, afdækkede screeningen en række bygningsdele, som skulle anvises og behandles særskilt.
  Det drejer sig om asbestholdig fliseklæb, PCB og andre metaller i maling på ud- og indvendige vægge og sokler, som kræves slebet rene for maling inden nedrivning, træværk ude som inde, indvendige gulve, fuger og fliser, der er forurenet med PCB og metaller. Endvidere er der ca. 3 træbjælker, som indeholder bly over grænseværdien og derfor klassificeres som farligt affald.
  Disse forhold har betydet, at arbejdsområdet skal afskærmes, der skal opsættes skærmvægge med luftsluser, tætnes mod tilstødende bygningsdele, og der skal være undertryk i arbejdsområdet med luftskifte. Endelig skal nedriveren beskyttes med åndedrætsværn med tilførsel af friskluft og heldækkende overtræksdragt.
  Affaldet skal opbevares i lukkede containere og bortskaffes efter anvisning fra kommunen, hvilket betyder aflevering 6-7 forskellige steder på Sjælland og Fyn.
  Opfyldelse af disse miljøkrav, som hjemles i affaldsbekendtgørelsen, restproduktbekendtgørelsen og asbestbekendtgørelsen, betyder en merudgift på 230.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da de samlede udgifter finansieres af købs- og salgspuljen.
  Der søges en tillægsbevilling på 230.000 kr., således at den samlede bevilling til nedrivningsopgaven udgør 600.000 kr.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -370
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -230
  Finansiering:
  Udmøntning af puljen til køb og salg
  -230

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 299

  Anbefales.

 • Pkt. 300 Udpegning til Hegnsyn Syd

  Pkt. 300

  Udpegning til Hegnsyn Syd

  Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ændring i udpegningen til Hegnsynet i Syd

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Svend Leon Clausen udpeges til Hegnsynet Syd og at Frode C. Lund udtræder.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet udpegede på sit møde den 4. december 2017 Frode C. Lund som suppleant i Hegnsyn Syd. Frode C. Lund oplyser, at han ønsker at udtræde og i stedet indstiller de Konservative, at Svend Leon Clausen som suppleant i Hegnsyn Syd.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 300

  Anbefales.

 • Pkt. 301 Forslag til kommuneplantillæg 13 for byomdannelse ved Køgevej og Søndre Ringvej (igangsætning)

  Kortbilag_projektomraade_og_eksisterende_kommuneplanrammer.pdf Projektforslag_for_Koegevej_108_med_boliger_butikker_og_institution.pdf

  Pkt. 301

  Forslag til kommuneplantillæg 13 for byomdannelse ved Køgevej og Søndre Ringvej (igangsætning)

  Sagsnr. 264685 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En private ejendomsudvikler og et boligselskab ønsker at udvikle grunden på det nordvestlige hjørne af Køgevej og Sønder Ringvej til en boligbebyggelse med en dagligvarebutik, mindre forretninger og 0-6 års dagtilbud. Realisering af projektet forudsætter, at der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg 13 for byomdannelse af Køgevej og Søndre Ringvej igangsættes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har det seneste år været i dialog med en privat projektudvikler om omdannelse af arealet på hjørnet af Køgevej og Søndre Ringvej, hvor en dagligvareforretning og to institutioner ligger. Der er tale om et fortætningsprojekt, hvor eksisterende byggeri nedrives og erstattes af nyt byggeri indeholdende en blanding af private og almene boliger, dagligvarebutik og små forretninger samt institution svarende til nuværende institutionskapacitet på arealet.
  Omdannelsen indeholder byggeri i op til 6 etager mod Køgevej og Søndre Ringgade samt byggeri i op til 4 etager mod Ringparkens eksisterende boliger. Fortætningen udløser en bebyggelsesprocent på op til 155. Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanramme 3.CL.4 og 3.BE.8, som er gældende for området. Her er der kun givet mulighed for byggeri indtil 4 etager og en maksimal bebyggelsesprocent på 50. Det er nødvendigt at øge de nuværende rammer for butiksformål fra 1.500 til 2.500 m2 for at muliggøre flere butikker.
  Byomdannelsen er i overensstemmelse med kommuneplanens strategi om fortætning indenfor det stationsnære område omkring Roskilde Station og understøtter den nuværende detailhandelsstruktur, hvor lokalcenteret på Køgevej fastholdes og udbygges.
  Endvidere vil projektet imødekomme byrådets igangværende boligpolitiske arbejde med at sikre en mere blandet boligsammensætning i et område præget af mange almene boliger. Forvaltningen anbefaler derfor at fremme projektet ved at sikre de planlægningsmæssige rammer for realiseringen.
  Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 16. august 2018 behandlet sag om igangsætning af udarbejdelse af lokalplan. Sagen er betinget af, at Økonomiudvalget tiltræder indeværende indstilling. SBU har på mødet den 14. august 2018 endvidere behandlet et lukket punkt, der relaterer sig til sikring af institutionskapaciteten inden for lokalplanområdet.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen og kommuneplantillægget behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, beliggende centralt i sydbyen, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Dog vil realiseringen af projektet medføre, at der skal indgås aftale med udvikler om dagtilbud. Dernæst forudsætter realiseringen af projektet, at kommunen finansierer et grundkapitalindskud til de almene boliger. Forvaltningen fremsætter en selvstændig sag om dette i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 301

  Godkendt.

 • Pkt. 302 Planstrategi - forslag til temadrøftelser

  Redegoerelse_for_udpegning_af_hovedemnerne_Taettere_og_staerkere_byer_samt_En_baeredygtig_fremtid_som_del_af_Planstrategi_2018.pdf

  Pkt. 302

  Planstrategi - forslag til tema drøftelser

  Sagsnr. 299780 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal i indeværende år offentliggøre Planstrategi 2018. Forvaltningen forelægger forslag til hovedemner, som kan danne afsæt for politiske temadrøftelser i efteråret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. byrådet som led i udarbejdelse af Planstrategi 2018 har to temadrøftelser under overskrifterne ”Tættere og stærkere byer” samt ”En bæredygtig fremtid”, og
  2. drøftelserne finder sted som selvstændige seancer i forbindelse med byrådsmøderne den 13. september og 31. oktober.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet blev på møde den 28. februar, punkt 116, orienteret om planproces for byrådets planstrategi og revision af kommuneplanen. Heraf fremgik, at Planstrategi 2018 offentliggøres i indeværende år og vedtages endeligt primo 2019.
  På byrådsmøde den 21. marts, punkt 167, blev der efterfølgende godkendt et kommissorium for byrådets arbejde med en boligpolitik i social balance. Her blev det besluttet, at boligpolitikken skal indgå som en central del af planstrategien. Samtidig er der lagt op til, at det boligpolitiske arbejde følger tre spor: Svage områder skal styrkes, Stærke områder skal løfte mere og Nye områder skal udvikles stærke og mangfoldige.
  Udover at planstrategien kommer til at indeholde byrådets boligpolitiske visioner og målsætninger, foreslår forvaltningen, at planstrategien indeholder to andre hovedtemaer, som sætter retning for byrådets ønsker til kommunens fremtidige udvikling.
  Det ene tema er ”Tættere og stærkere byer”. I en tid, hvor der er et stort markedspres for at etablere boliger, butikker og skabe plads til nye erhverv, foreslår forvaltningen, at byrådet drøfter, hvordan kommunen sikrer levende og blandede byer. Dette indebærer også en politisk stillingtagen til fortætning ikke alene i vores stationsnære områder, men også i andre byområder. Drøftelser om fortætning leder samtidig til et behov for at definere politiske målsætninger for trafikafvikling og mobilitet, som fx kan lede til revision af kommuneplanens parkeringsnormer.
  Det andet tema er ”En bæredygtig fremtid”. Med afsæt i det allerede igangsatte arbejde med revision af kommunens Blå Grøn Strategi, Klimaplan og Klimatilpasningsplan og nyt lovkrav om udpegning af Grøn Danmarkskort i kommuneplanen, foreslår forvaltningen, at byrådet drøfter politiske målsætninger. Under denne overskrift foreslås bl.a. drøftet hvordan vi fremmer biodiversitet, ruster os mod klimaforandringer, og om der fremadrettet skal gives plads til lokal vedvarende energiproduktion i det åbne land.
  Forvaltningen foreslår, at der på baggrund af ovenstående hovedemner tilrettelægges en politisk proces med temadrøftelser under de nævnte overskrifter i forbindelse med byrådsmøder i september og oktober. Der vil være et parallelt arbejde i den boligpolitiske følgegruppe og supplerende temadrøftelser i Økonomiudvalget, således at Planstrategi 2018 kan forelægges til politisk vedtagelse omkring årsskiftet. Herefter vil der være offentlig høring i 8 uger, som dels omhandler planstrategien og dels omhandler debatoplæg til revision af kommuneplanen i 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 302

  Godkendt.

 • Pkt. 303 Forlængelse af Kulturaftale Midt- og Vestsjælland 2015 - 18 + 19

  Pkt. 303

  Forlængelse af Kulturaftale Midt- og Vestsjælland 2015 - 18 + 19

  Sagsnr. 308775 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet udløber med udgangen af 2018. Kulturministeren har meddelt, at hun lægger op til en etårig forlængelse af de kulturaftaler, der udløber i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune tilkendegiver, at man ikke er interesseret i en forlængelse, fordi Roskilde Kommune har disponeret midlerne til andre formål.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kulturministeren lancerede i foråret 2018, at hun ville indlede et servicetjek af det eksisterende Kulturaftalekoncept. Ministeren inviterede den 6. april 2018 som led heri med de politiske formænd for kulturregionerne til dialogmøde i med henblik på drøftelse af fremtidigt koncept for kulturaftaler mellem stat og kommuner.
  Kulturministeren har efterfølgende den 9. maj 2018 på baggrund af mødet skrevet til kulturregionerne, at der skal afsættes mere tid til arbejdet med at justere kulturaftale- konceptet. Kulturministerens melding er, at det næppe er muligt at få en ny ordning på plads inden udgangen af 2018. Kulturministeren forestiller sig, at den nye ordning skal være klar 1. januar 2020. Kulturministeren har derfor bedt Slots- og Kulturstyrelsen om at tage kontakt til de kulturregioner, hvor kulturaftalerne udløber pr. 31.december 2018 og forlænge dem med er ekstra år. Dette er aktuelt for Kulturaftalen for Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
  Den 9. maj 2018 meddelte Slots- og Kulturstyrelsen, at de nuværende kulturaftaler forlænges med et år.
  Den etårig forlængelse tager afsæt i den nuværende aftale, både hvad angår økonomi og indhold. Forlængelse af den nuværende aftale vil derfor indebære, at kommunerne fortsat skal bidrage med 3 kr. pr. indbygger, der fordeles som i gældende aftale med 2,50 kr. til projektstøtte og med 0,50 kr. pr. indbygger til sekretariatsdrift.
  Udkast til en forlængelsesaftale skal indsendes 1. oktober 2018 med henblik på godkendelse og underskrift ved udgangen af 2018.
  På kulturgruppemødet den 14. maj 2018 fremgik det, at ikke alle kommuner var interesseret i at indgå i en ny kulturaftale ved udløb af den nuværende aftale. Sekretariatet for Kulturaftalen anmoder derfor om en tilkendegivelse fra de enkelte kommuner om, hvorvidt man ønsker at trække sig ud af kulturaftalesamarbejdet ved udgangen af 2018, eller om man vil deltage i kulturaftalen i forlængelsesperioden.
  Tilbagemeldingerne fra de stående udvalg i de 8 kommuner fremlægges på Kulturgruppemødet den 3. september 2018, og her vil Kulturgruppen beslutte processen med forlængelse af aftale samt proces for prioritering af midler i forlængelsesperioden.
  Der foreligger ikke en afklaring af, hvilke projekter der i givet fald vil kunne gennemføres i 2019, og om disse vil komme Roskilde Kommune til gavn. Erfaringsmæssigt vil det være uforholdsmæssigt mange ressourcer, der skal bruges på forhandling af projekter for en ét årig periode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører budget 2019.
  I basisbudgettet for 2019 indgår ikke midler til Kulturaftalen, idet der i forbindelse med budget 2018 er truffet beslutning om, at midlerne fra og med 2019 skal benyttes til at finansiere driften af Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK).
  Som et alternativ til indstillingen kan spørgsmålet om en et-årige forlængelse (270.000 kr. i 2019) af Kulturaftalen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland videresendes til forhandlingerne om budget 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 99

  Anbefales.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz. (A)

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 303

  Anbefales.

 • Pkt. 304 Strategi for socialøkonomi i Roskilde Kommune 2018-21

  Strategi_for_Socialoekonomi_2018-2021.pdf Eksisterende_kommissorium_for_Advisory_Board_for_Socialoekonomi.pdf Medlemsliste_for_Advisory_Board_for_Socialoekonomi.pdf

  Pkt. 304

  Strategi for socialøkonomi i Roskilde Kommune 2018-21

  Sagsnr. 302672 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det indstilles, at Advisory Board for Socialøkonomi (ABS) og dets rolle i den socialøkonomiske strategi drøftes og Strategi for Socialøkonomi 2018-21 godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. det godkendes, at Advisory Board for Socialøkonomi videreføres
  2. Strategi for Socialøkonomi 2018-21 godkendes
  3. der udarbejdes et nyt kommissorium for Advisory Board for Socialøkonomi i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialudvalget og Advisory Board for Socialøkonomi

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 4. september 2014 Strategi for Socialøkonomi i Roskilde Kommune. Forvaltningen har med udgangspunkt i den eksisterende strategi og resultater af de sidste fire års arbejde med socialøkonomi udarbejdet udkast til en revideret strategi. Den reviderede strategi sikrer, at det fremtidige arbejde med socialøkonomi adresserer konkrete udfordringer i Roskilde Kommune, sikrer udvikling af de bedste løsninger for borgerne samt understøtter kommunens eksisterende arbejde. Udkast til en revideret strategi er vedlagt som bilag 1.
  Som en del af den socialøkonomiske strategi vedtaget i 2014 ønskede Beskæftigelses- og Socialudvalget at ”inddrage og involvere faglige miljøer med relation til det socialøkonomiske felt for at kvalificere arbejdet med implementeringen af Roskilde Kommunes vision og målsætning for socialøkonomi”.
  På den baggrund blev Advisory Board for Socialøkonomi (ABS) oprettet med i alt 18 medlemmer. Kommissoriet og oprindelig medlemsliste er vedlagt som bilag 2 og 3. Af kommissoriet fremgår det, at ABS skal evalueres ultimo 2017 med henblik på en politisk stillingtagen til ABS’ eventuelle fortsættelse.Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede ultimo 2017 at udskyde evalueringen til primo 2018.
  ABS anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalget at fortsætte arbejdet med at kvalificere den socialøkonomiske strategi i samarbejde med ABS og giver i den anledning følgende bemærkninger:
  - ABS ønsker at bruge den innovations- og løsningskraft, boardet besidder, til at hjælpe Roskilde Kommune med at opnå Strategi for Socialøkonomi 2018-21
  - ABS ønsker i højere grad at indgå aktivt i partnerskaber med både kommunale og eksterne organisationer, personer og initiativer
  - ABS ønsker at udarbejde et nyt kommissorium for boardet, der støtter bedst op om Strategi for Socialøkonomi i Roskilde Kommune 2018-2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 99

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Anbefales.
  Ad 3.: Anbefales.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 304

  Anbefales.

 • Pkt. 305 Tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2018-2025

  Tillaeg_nr_1_til_vandforsyningsplan_2018-2025.pdf

  Pkt. 305

  Tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2018-2025

  Sagsnr. 286356 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til vandforsyningsplanen 2018-2025, hvor forsyningsgrænsen mellem Stikkelskær Vandværk og Fors er ændret. Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring, og der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2018-2025 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til vandforsyningsplanen (se bilag 1), da Stikkelskær Vandværks forsyningsområde fremover skal forsynes af Fors, og det er derfor nødvendigt at ændre forsyningsgrænsen, så området indgår i Fors’ forsyningsområde.
  Fors og Stikkelskær Vandværk har begge ønsket ændringen af forsyningsgrænsen og har begge tilkendegivet, at de er enige i den nye forsyningsgrænse.
  Forslaget til tillægget blev forelagt Klima- og Miljøudvalget den 12. juni 2018, punkt 96, og derefter sendt i 4 ugers offentlig høring fra den 18. juni 2018 til den 16. juli 2018. I fremlæggelsesperioden har myndigheder, interesseorganisationer, almene vandværker og borgerne haft mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget.
  Der er ikke indkommet nogen høringssvar i høringsperioden, og der er derfor ikke foretaget ændringer i det endelige tillæg. Det er forvaltningens vurdering, at tillæg nr. 1 til vandforsyningsplanen 2018-2025 kan forelægges til endelig behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 114

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 305

  Anbefales.

 • Pkt. 306 Helhedsplan for Viby Øst (igangsætning)

  Kortbilag_afsaet_for_helhedsplan_for_Viby_Oest.pdf Redegoerelse_for_tidligere_planlaegning_i_Viby_Syd_og_opkoeb_af_Langdyssegaard.pdf

  Pkt. 306

  Helhedsplan for Viby Øst (igangsætning)

  Sagsnr. 305249 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for nyt boligområde og institution ved Kavsbjerggård foreslår forvaltningen, at der parallelt udarbejdes en samlet helhedsplan for udvikling af Viby Øst.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der udarbejdes forslag til en helhedsplan for Viby Øst, og
  2. i helhedsplanen indgår scenarier til etapevis udvikling af området afstemt med Vibys øvrige byudviklingsmuligheder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I Kommuneplan 2016 er der rammelagt for potentielle byudviklingsmuligheder øst for Viby. Dette gælder dels udlæg til boliger på Kavsbjerggård og det kommunalt ejede areal Langdyssegård samt udlæg til offentlige formål ved Viby Sjælland Idrætscenter.
  Lokalplanarbejdet for institution og boliger ved Kavsbjerggård foreslås igangsat i anden sag på dagsordenen. For at sikre at lokalplanen indgår i en samlet strategisk plan for udviklingen af Viby Øst, foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en helhedsplan, som bliver styrende for udviklingen af det samlede område. Heri kan fx sættes ramme for, hvilke boligtyper der skal gives plads til, hvordan Viby idrætsanlæg kan udvikle sig på sigt, infrastrukturelle sammenhænge, og hvordan bydelen bindes sammen med den eksisterende by og det omkringliggende landskab.
  Endvidere skal helhedsplanen ses i sammenhæng med Vibys øvrige byudviklingspotentialer, herunder på Skousboarealet og i bymidten. I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen foreslår forvaltningen, at der indgår scenarier for en etapevis udbygning af Viby Øst, som er afvejet i forhold til Vibys øvrige udvikling. Her vil der blive taget afsæt i Kommuneplan 2016 og byrådets vedtagne ”Strukturbillede – Viby Sjælland” fra juni 2014.
  Forvaltningen vurderer, at arbejdet med helhedsplanen vil være et aktiv i dialogen med staten om revision af fingerplanen, som i øjeblikket sætter begrænsninger for Vibys udvikling. Erhvervsstyrelsen har varslet, at et forslag til revision af fingerplanen sendes i høring i efteråret 2018. Samtidig vil arbejdet med helhedsplanen fungere som optakt til den kommende revision af Kommuneplan 2016.
  Helhedsplanen foreslås udarbejdet parallelt med lokalplanen for Kavsbjerggård, hvor forslag til såvel lokalplan som helhedsplan ventes forelagt ultimo 2018. Forvaltningen foreslår, at både lokalplan og helhedsplan igangsættes med et dialogmøde i Viby i august 2018 for at sikre en tidlig inddragelse af lokalsamfundet.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplan og helhedsplan behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 102

  Udsættes.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Supplerende sagsfremstilling

  Udvalget ønskede sagen yderligere belyst vedrørende historik bag eksisterende udlæg af arealer til byudvikling samt kommunalt opkøb af Langdyssegård. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat, som redegør dels for den forudgående kommuneplanlægning i tilknytning til Viby Øst, dels for forhold omkring Langdyssegård.
  Som konsekvens af, at sagen er blevet udskudt, vil det foreslåede dialogmøde i Viby afvente den politiske behandling.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 124

  Anbefales og således at det vestlige areal vest for Valorevej med selve langdyssen indgår i planlægningen.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 306

  Godkendt.

 • Pkt. 307 Forslag til lokalplan 658 for dagligvarebutik i Vindinge (11-punktsprogram)

  Notat_Hoeringssvar_-_Lokalplan_658.pdf Lokalplanafgraensning_-_Lokalplan_658.pdf 11-punktsprogram_-_Lokalplan_658.pdf

  Pkt. 307

  Forslag til igangsættelse af lokalplan 658 for dagligvarebutik i Vindinge (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 288670 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med kommuneplan 2016 blev muligheden for at placere en dagligvarebutik på 1.000 m² i Vindinge udvidet til at omfatte området langs Tunevej mellem Lønbjergvej og Stenlandsvej. Der er to mulige placeringer, hhv. nord (forslag 1) og syd (forslag 2) for daginstitutionen Hjortkær. Der har været afholdt en forhøring for at inddrage offentligheden i spørgsmålet om butikkens fremtidige placering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. dagligvarebutikken placeres på forslag 1 den nordlige placering, og at der stilles krav om, at vareindlevering sker på egen matrikel.
  2. udarbejdelsen af lokalplan 658 for trekanten og den gamle købmandsgård igangsættes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der har været afholdt en forhøring om placeringen af dagligvarebutikken. Der er indkommet 103 høringssvar. En lille overvægt af høringssvarene peger på forslag nr. 2.
  Det første af to hovedtemaer i høringssvarene omhandler det grønne areal, som udgør den nordlige placering. Flere mener, at området er et glædeligt frirum i byen, der bruges af byens unge. Andre peger på, at området ikke længere bruges og at det forfalder. Enkelte henviser til, at man ved at vælge den nordlige placering kan reetablere en mere tidssvarende bold-, og cykelbane på det sydlige område
  Det andet hovedtema i høringssvarene omhandler trafik. Specielt er der bekymring omkring trafiksikkerhed ved daginstitutionen, samt oversigtsforhold ved ind-, og udkørsel. Flere pointerer, at der vil komme øget trafik langs Lønbjergvej, når Vindinge udvides mod vest. Forvaltningen har vurderet, at den sydlige placering trafiksikkerhedsmæssigt vil være den bedste løsning.
  Forvaltningens vurdering er, at fordelene ved den sydlige placering primært, er at arealet ikke anvendes, og at der kan etableres bedre trafikale forhold. Ulempen er, at pladsen er mindre, og en butik dermed placeres relativt tæt på naboer.
  Forvaltningens vurdering er, at fordelene ved den nordlige placering er, at der er flere muligheder for placering af butikken, bedre plads til parkering, og det vil være muligt at lægge vægt på forskellige parametre i udnyttelse af grunden, herunder f.eks. bevarelse af beplantning, hensyn til naboer mv. Arealet anvendes dog i dag til forskellige fritidsaktiviteter, og det vil ikke være muligt at bevare alt beplantning.
  Der skal for projektet, uanset placering, sikres de bedste forhold for den trafikale afvikling og hensynet til naboer.
  Det kommunale tilsyn har efter henvendelse fra Roskilde Kommune truffet beslutning om, at arealet af planmæssige hensyn ikke skal sendes i offentligt udbud, og arealet forventes derfor at blive mageskiftes med Dagrofa, som ejer grunden hvorpå den nuværende købmand er beliggende. Dagrofa og købmanden peger på den nordlige del, som den foretrukne placering pga. bedre plads til bygning og parkering, bedre muligheder for at adskille vareleverancer og kunder og endelig vurderes det fra Dagrofas side, at adgangsveje og de trafikale forhold omkring butikken bliver bedre.
  Der er siden vedtagelsen af kommuneplanen sket en revision af planloven, således at det er blevet muligt at etablere dagligvarebutikker på i alt 1.200m², frem for 1.000m² + 200m² personalefaciliteter. Det er et ønske fra Dagrofa, at denne mulighed udnyttes gennem udarbejdelsen af et kommuneplantillæg.
  Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget den 8. august 2018 har godkendt, at der udarbejdes forslag til tillæg 15 i kommuneplanen, som muliggør en butik på 1200 m²

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 126

  Ad 1.: Udvalget anbefaler, at dagligvarebutikken placeres på forslag 2, den sydlige placering, og at der stilles krav om, at vareindleveringen sker på egen matrikel.
  Ad 2.: Anbefales, idet udvalget lægger vægt på, at der samtidig sker et løft af området.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 307

  Godkendt.

 • Pkt. 308 Forslag til lokalplan 660 for Indfaldet på Musicon (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_660_for_Indfaldet_paa_Musicon_endelig_vedtagelse.pdf Hoeringsnotat_for_lokalplan_660_for_Indfaldet_paa_Musicon.pdf

  Pkt. 308

  Forslag til lokalplan 660 for Indfaldet på Musicon (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 288721 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 660 har været i offentlig høring. Høringen har ikke givet anledning til indholdsmæssige ændringer i lokalplanen. Forvaltningen har præciseret en række forhold i planforslaget og foretaget partshøringer af berørte parter. Partshøringerne har ikke medført ændringer.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 660 for Indfaldet på Musicon godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 28. februar 2018, punkt 127, at sende forslag til lokalplan 660 for Indfaldet på Musicon i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj 2018. Der blev afholdt borgermøde i perioden, hvor cirka 25 borgere deltog. Høringen medførte høringssvar fra AB Vestermarken, som er nabo til lokalplanområdet og virksomheden Chr. Hansen, der er nabo til Musicon. Se høringssvar her.
  De væsentligste emner fra den offentlige høring handler om forslag til en anden placering af parkeringshuset samt om lokalplanens påvirkning af vilkår for produktionsvirksomheder i nærområdet. Høringen har ikke givet anledning til indholdsmæssige ændringer i lokalplanen.
  Forvaltningen har, efter den offentlige høringsperiode, præciseret en række forhold i planforslaget med baggrund i dialog med de udviklere, som Roskilde Kommune har indgået projektudviklingsaftale med tilhørende forkøbsret på arealer i området og med baggrund i færdiggørelse af skitseforslag for anlæg af udearealer.
  Visse af de foreslåede ændringer har forvaltningen vurderet som væsentlige, da de kan have betydning for hhv. grundejere, som er naboer til lokalplanområdet mod nord samt for de kommende udviklere af området. De berørte parter er derfor blevet partshørt. Partshøringerne har ikke medført høringssvar eller ændringer i lokalplanen.
  Høringsnotat, med opsamling på offentlig høring samt forvaltningens forslag til præciseringer af planforslaget, er vedlagt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Lokalplanen vil danne grundlag for salg af kommunal jord. I salgsaftalerne forpligtes kommunen til at afholde udgifter til dele af byggemodningen på arealet samt, når byrådet skønner det nødvendigt, at etablere et parkeringsanlæg delvist i hus til områdets betjening. Salg af jorden forventes at blive gennemført umiddelbart efter endelig vedtagelse af lokalplanen.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 129

  Anbefales.

  Supplerende sagsfremstilling

  Efter mødet i PTU er høringsnotatet blevet tilrettet, da der var en forkert henvisning på side 6 i forvaltningens bemærkningsfelt.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 308

  Anbefalet.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og henviser til mindretalsudtalelse i forbindelse med lokalplanhøringen.
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold.

 • Pkt. 309 Nedlæggelse af del af Trekroner Centervej som offentligt vejareal

  Stationsbygningen-AOF_og_udstykning-201806073-PROJEKT.pdf

  Pkt. 309

  Nedlæggelse af del af Trekroner Centervej som offentligt vejareal

  Sagsnr. 306527 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Del af Trekroner Centervej skal nedlægges som offentligt vejareal, idet arealet skal afhændes til bebyggelse og p-arealer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. vejarealet nedlægges som offentlig vej
  2. vejarealet udgår som vejareal

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med gennemførelse af en byggesag på matr.nr. 110d Nymarken, Roskilde Jorder i Trekroner er der indgået aftale om, at en del af bygningen og byggesagens parkeringsarealer skal udføres på naboarealet (vejarealet), der er ejet af Roskilde Kommune, og som derfor forventes solgt til bygherre. Endvidere er der indgået aftale om, at bygherre som et led i aftalen skal anlægge yderligere offentlige parkeringspladser på en del af det tilstødende restareal.
  Det tilstødende areal er udlagt, men ikke anlagt, som offentligt vejareal, og dette skal derfor nedlægges som vejareal og tildeles et matr.nr., inden det kan afhændes. Kommunalbestyrelsen skal efter vejlovens § 15 beslutte, at vejarealet nedlægges. Efter vejlovens § 124 skal kommunalbestyrelsen ligeledes tage stilling til vejarealets fremtidige status. Vejarealet skal nedlægges som vejareal og udgå som vejareal, idet det skal anvendes til byggeri og anlæg af private parkeringspladser, samt offentlige parkeringsarealer. Efter § 127 i vejloven kan kommunalbestyrelsen frit råde over det nedlagte vejareal.
  Byrådets beslutning efter vejlovens § 124 stk.1 skal offentliggøres.
  Vejarealet, der skal nedlægges, fremgår af vedlagte kortbilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Landinspektørudgifter i forbindelse med nedlæggelsen forudsættes afholdt i forbindelse med salget.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 131

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 309

  Anbefales.

 • Pkt. 310 Bevilling til udvidelse af boligsocial viceværtsfunktion

  Pkt. 310

  Bevilling til udvidelse af boligsocial viceværtsfunktion

  Sagsnr. 298729 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Udmøntning af boligsocial viceværtsfunktion ifølge aftale om kommunal anvisningsret med Boligselskabet Sjælland.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at 490.000 kr. af puljen til udmøntning af boligpolitikken med særlig fokus på at løfte de mest udsatte boligområder anvendes til en udvidelse af den nuværende boligsociale viceværtsfunktion indtil anvisningsaftalens udløb den 30. oktober 2019.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I anvisningsaftalen med Boligselskabet Sjælland (BOSJ) er det anført, at: ”Kommunen finansierer en boligsocial vicevært til håndtering af anviste beboere, som er at træffe og kan håndtere kritiske situationer frem til kl. 23 på hverdage og i weekenden”.
  Dette er en udvidelse af nuværende lignende funktioner, som i dagtimerne på hverdage vedrører dels et opsøgende Støtte- og KontaktpersonTeam på socialområdet (såkaldt § 99-/SKP-team) og sociale viceværter på integrationsområdet. Disse medarbejdere har særlig viden (og sprog) til deres forskellige målgrupper, og hjælper bl.a. ved flytninger, med praktiske problemer og ting, der kan synes uoverskuelige i hverdagen m.m. De fungerer som supplement til boligselskabets boligsociale medarbejdere. Udvidelsen vil blive integreret i disse funktioner.
  Rammerne for en social viceværtsfunktion er blevet drøftet med BOSJ, og det er aftalt, at det skal være en tilkaldefunktion, hvor en boligsocial vicevært kan kontaktes telefonisk via Boligselskabet i det udvidede tidsrum frem til kl. 23 på hverdage og i weekenden, og tager til det pågældende sted for at løse en given situation eller problemstilling. Det er ikke meningen, at den boligsociale vicevært skal løse situationer, som kan afvente løsning af områdets boligsociale medarbejdere i øvrigt og heller ikke situationer, hvor der er brug for en politimæssig indsats.
  Ordningen kan træde i kraft fra 1. september 2018 og udløber samtidig med udløbet af den nuværende anvisningsaftale den 30. oktober 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019. En udvidelse af den boligsociale viceværtsfunktionen finansieres af puljen på 5 mio. kr. årligt til udmøntning af boligpolitikken med særlig fokus på at løfte de mest udsatte boligområder.
  Udvidelse af den boligsociale viceværtsfunktion er beregnet til i den periode at kunne have en samlet kommunal udgift på kr. 490.000, fordelt med kr. 140.000 i 2018 og kr. 350.000 i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 96

  Anbefales.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 310

  Godkendt.

 • Pkt. 311 Indtægts- og udgiftsbevilling til integrations- og beskæftigelsesambassadør

  Pkt. 311

  Indtægts- og udgiftsbevilling til integra-tions- og beskæftigelsesambassadør

  Sagsnr. 307226 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fået tilsagn fra Udlændinge og Integrationsministeriet fra ”Puljen til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør” om samlet 1.991.580 kr. i årene 2018-2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne på 308.940 kr. i 2018, og 560.880 kr. i hhv. 2019, 2020 og 2021 samt en tilsvarende indtægtsbevilling.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er samlet blevet tildelt 1.991.580 kr. af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændinge- og Integrationsministeriet til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør i perioden 01.08.2018 - 31.12.2021. Formålet med projektet er at få flest mulige flygtninge i ustøttet job og uddannelse, herunder at øge andelen af kvinder i beskæftigelse og unge i fritidsjobs.
  Målet er således at øge andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i ustøttet job, IGU, EGU eller SU-støttet uddannelse fra 39 % til 50 %. Samtidig skal kønsforskellen mellem mænd og kvinder udlignes, så den bedre afspejler målgruppesammensætningen.
  Ambassadøren skal udvikle nye (netværks)strategier og bidrage til at udbygge det tætte virksomhedssamarbejde. I de seneste år har Roskilde Kommune gjort erfaringer med større virksomhedsprojekter og investering i en særlig tæt tilstedeværelse i virksomhederne i starten af nye jobforløb. Dette muliggør at kommunens medarbejdere kan medvirke til at løse hverdagsudfordringer som fx sprogbarrierer, kulturforståelse eller praktiske spørgsmål, og har vist sig at øge fastholdelse af nye flygtninge på arbejdspladsen. Denne tilgang skal Integrations- og beskæftigelsesambassadøren derfor medvirke til at udvikle og udbygge.
  Ambassadøren skal ligeledes varetage en konsulentrolle i forvaltningen, og får bl.a. ansvar for indsamling og formidling af ny viden og for udvikling af best practice i integrations- og beskæftigelsesindsatsen. Tværfaglighed og helhedssyn i indsatsen er vigtig grundet sagernes kompleksitet, ligesom erfaringerne viser, at flygtningenes egen oplevelse af målrettethed mod ordinært job er afgørende for deres motivation. Denne tilgang skal ambassadøren medvirke til at udvikle og implementere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Roskilde Kommune har fået tilsagn om 1.991.580 kr. i 2018-21. Der søges om en udgiftsbevilling på 308.940 kr. i 2018, og 560.880 kr. i hhv. 2019, 2020 og 2021 samt en tilsvarende indtægtsbevilling.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 94

  Anbefales.
  Gitte Simoni (O) tager forbehold.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 311

  Anbefales.
  Karsten Lorentzen (O) tager forbehold.

 • Pkt. 312 Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprojekt om tidlig opsporing af børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

  Pkt. 312

  Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprojekt om tidlig opsporing af børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

  Sagsnr. 302645 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  På grundlag af satspuljen 2018-21 vedrørende pulje til styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade – delpulje om afprøvning af redskaber og andre indsatser til målrettet tidlig opsporing har Roskilde Kommune fået tildelt 3.476.960 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 400.000 kr. i 2018, 700.000 kr. i 2019, 1.000.000 kr. i 2020, 1.376.960 kr. i 2021, samt tilsvarende indtægtsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune fået tilsagn om 3.476.960 kr. til projektet ”Det mentale sundhedshjul til tidlig opsporing af børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd” fra Sundheds- og Ældreministeriet. Midlerne er tildelt fra satspuljen 2018-21 vedrørende styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade – delpulje om afprøvning af redskaber og andre indsatser til målrettet tidlig opsporing.
  Formålet med projektet er at styrke den tidlige opsporing af børn og unge med tidlige tegn på spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd.
  Midlerne skal anvendes til udvikling af et screeningsredskab til tidlig opsporing af børn og unge med tidlige tegn på spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Projektet er bygget op omkring to hovedindsatsområder:
  ̵ Udvikling af screeningsredskab ”Det Mentale Sundhedshjul”
  ̵ Kompetenceudvikling af medarbejdergrupper og samarbejdsparter med faglig sparring og ekspertise fra blandt andre Børne- og Ungdomspsykiatrien.
  Hver år i bevillingens løbetid, senest 1. marts i 2019, 2020 og 2021 skal fremsendes en årlig statusrapport til Sundhedsstyrelsen.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2018 fået bevilget 3.476.960 kr. Der søges om udgiftsbevilling på 400.000 kr. i 2018, 700.000 kr. i 2019, 1.000.000 kr. i 2020, 1.376.960 kr. i 2021, samt tilsvarende indtægtsbevilling.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 92

  Anbefales.
  SOU ønsker at invitere SBU til en fælles drøftelse om unge og mental.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 312

  Anbefales.

 • Pkt. 313 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. demensvenlig indretning på Trekroner Plejecenter

  Pkt. 313

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. demensvenlig indretning på Trekroner PlejecenterÅbent

  Sagsnr. 302650 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fra satspuljen modtaget i alt 737.588 kr. til demensvenlig indretning på Trekroner Plejecenter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 419.615 kr. i 2018 og 317.973 kr. i 2019 samt en indtægtsbevilling på 737.588 kr. i 2019 til gennemførelse af indsatserne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har den 15. juni 2018 modtaget 737.588 kr. fra puljen om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger. Midlerne modtages først efter projektets afslutning.
  Projektperioden for anvendelse af midlerne er fra juli 2018 til og med maj 2019.
  Roskilde Kommune har en målsætning om at skabe demensvenlig indretning på alle kommunens plejecentre, og har de senere år arbejdet målrettet med demensvenlig indretning på en række plejecentre. Aktuelt har Sundheds- og Omsorgsudvalget afsat 1,118 mio. kr. til demensvenlig indretning på Kastanjehaven og Kristiansminde i indeværende år. Med projektmidlerne indrettes alle tre etager på Trekroner Plejecenter mere demensvenligt med:
  - trygge og overskuelige gangarealer
  - hjemlige og aktivitetsstimulerende fællesarealer
  - øget genkendelighed i indretningen
  En demensvenlig indretning har til formål at understøtte, at beboerens fysiske og kognitive funktioner bevares længst muligt. Udvikling af en demenssygdom påvirker mange kognitive funktioner. Samtidig er der funktioner, som bevares længe, ligesom der vil være stunder, hvor humor, personlighed og energi viser sig. Derfor er det afgørende, at de fysiske omgivelser stimulerer og understøtter de stadigt fungerende funktioner. Det er med til at fastholde fysisk formåen og selvhjulpenhed, samt styrke trivsel og livskvalitet hos beboerne.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2018 fået tilsagn på 737.588 kr. Der søges om en udgiftsbevilling på 419.615 kr. i 2018 og 317.973 kr. i 2019 samt en indtægtsbevilling på 737.588 kr. i 2019, da midlerne først modtages efter projektets afslutning.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 93

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 313

  Anbefales.

 • Pkt. 314 Anlægsregnskab for Makers Corner

  Anlaegsregnskab_Makers_Corner.pdf

  Pkt. 314

  Anlægsregnskab for Makers Corner

  Sagsnr. 302436 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for etablering af samværs- og aktivitetstilbuddet Makers Corner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for Makers Corner godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 28. september 2016 pkt. 234 en anlægsbevilling til tilskud fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 5,643 mio. kr. og anlægsbevilling vedr. udgifter på 6,343 mio. kr. til etablering af tilbuddet Makers Corner på Musiconområdet. Forskellen mellem udgiften til projektet og tilskudsbeløbet fra Den A.P. Møllerske Støttefond er 700.000 kr., som Roskilde Kommune selv finansierede.
  Projektet er nu afsluttet.
  Der er afholdt en udgift på 6.343.297 kr., det vil sige en merudgift på 297 kr. og der er modtaget tilskudsindtægter på 5.643.000 kr., hvilket betyder, at indtægterne balancerer med det bevilgede tilskud. Anlægsregnskabet for projektet giver derfor et samlet merforbrug på 297 kr.

  Økonomi

  Merforbruget er fragået kassebeholdningen i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 98

  Anbefales.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 314

  Anbefales.

 • Pkt. 315 Anlægsregnskab - Tilbagekøb af vejbelysning

  Pkt. 315

  Anlægsregnskab - Tilbagekøb af vejbelysning

  Sagsnr. 307605 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for tilbagekøb af vejbelysning.

  Indstilling

  Forvaltning indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 30. maj 2018, punkt 233, givet en anlægsbevilling på 12 mio. kr. til tilbagekøb af vejbelysningsanlæggene i Gl. Gundsø og Gl. Ramsø kommuner fra Radius (tidligere DONG energy). Tilbagekøbet er foretaget pr. 31. maj 2018.
  Efter tilbagekøbet udføres energirenovering af belysningsanlæggene, forventeligt i 3. og 4. kvartal af 2018. Opgaven om energirenovering, samt den efterfølgende drift og vedligehold er vundet af Radius.

  Økonomi

  Der er i 2018 afsat et rådighedsbeløb på 12,0 mio. kr. og afholdt et forbrug på 12,0 mio. kr. Der er således ingen kasseeffekt i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 142

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 315

  Anbefales.

 • Pkt. 316 Anlægsregnskab - Trekroner B27, etape 2

  Pkt. 316

  Anlægsregnskab - Trekroner B27, etape 2

  Sagsnr. 305481 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Trekroner B27, etape 2.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 26. februar 2014, punkt 160, givet en anlægsbevilling og efterfølgende tillægsbevillinger den 25. oktober 2017, punkt 266, til en samlet sum på 3.062.365 kr. til anlæg af Trekroner B27, etape 2. Trekroner B27 omfatter færdiggørelse af byggemodning af vejene Marken og Ageren.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.131.790 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 930.575 kr.
  Mindreforbruget skyldes et særdeles gunstigt udbud i totalentreprise.

  Økonomi

  Der er i 2018 afsat et rådighedsbeløb på kr. 930.576 og afholdt et forbrug på kr. 0 svarende til en positiv kasseeffekt på kr. 930.576 i 2018, som tilgår kassebeholdningen.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 143

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 316

  Anbefales.

 • Pkt. 317 Anlægsregnskab - Bymidten, Cykelstier i Støden

  Pkt. 317

  Anlægsregnskab - Bymidten, Cykelstier i Støden

  Sagsnr. 299025 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Bymidten, Cykelstier i Støden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 18. juni 2014, punkt 278, givet en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til anlæg af cykelstier i Støden til forbedring af trafiksikkerheden på vejstrækningen. Arbejdet er udført og afleveret.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 3.476.945 kr., hvilket medfører et merforbrug på 476.945 kr.
  Budgetoverskridelsen skyldes, at det var nødvendigt at udarbejde flere løsningsmodeller på projektet, før der forelå et for alle godkendeligt projekt. Dette bevirkede, at både projektering og endeligt byggefasen tog længere tid og dermed forøgede omkostningerne.

  Økonomi

  Merforbruget er overført, således at der i 2018 er et negativt rådighedsbeløb på
  -458.608 kr. og afholdt et forbrug på 18.612 kr., hvilket medfører et merforbrug på
  -477.220 kr. i 2018, der fragår kassebeholdningen i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 144

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 317

  Anbefales.

 • Pkt. 318 Anlægsregnskab - Allehelgensgade

  Pkt. 318

  Anlægsregnskab - Allehelgensgade

  Sagsnr. 307571 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for Allehelgensgade.

  Indstilling

  Forvaltning indstiller at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 2. september 2015, punkt 253, givet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til renovering af Allehelgensgade fra Borchsgade og Læderstræde frem til Stændertor-vet. Arbejdet er udført og afleveret.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for samlet 2.229.749 kr., hvilket medfører et merforbrug på 229.749 kr.
  Merforbruget skyldes blandt andet, at anlægget blev forsinket som følge af meget komplicerede ledningsarbejder i anden entreprise. For at sikre en god julehandel blev anlægsarbejdet stoppet den 1. december 2015. Der blev lavet en midlertidig asfaltbelægning på en del af området, inden arbejdet med renovering af belægningen kunne genoptages i foråret 2016.
  Sagen skel ses i sammenhæng med sag om ombygning af Allehelgensgade andet sted på dagsordenen.

  Økonomi

  Der er fra 2017 til 2018 overført et merforbrug og derfor afsat i 2018 et negativt rådighedsbeløb på -220.729 kr. Ydermere er der i 2018 afholdt udgifter for 9.020 kr., hvilket giver et merforbrug på -229.749 kr. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 145

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 318

  Anbefales.

 • Pkt. 319 Anlægsregnskab - Ombygning af Allehelgensgade

  Pkt. 319

  Anlægsregnskab - Ombygning af Allehelgensgade

  Sagsnr. 307607 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for Ombygning af Allehelgensgade

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 18. december 2013, punkt 318, givet en anlægsbevilling på 2,15 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,15 mio. kr. til ombygning af Allehelgensgade fra Borchsgade og Læderstræde frem til Jernbanegade til et busfremkommelighedsprojekt. Arbejdet er udført og afleveret og godkendt af Trafikstyrelsen, der har medfinansieret projektet med 1,15 mio. kr.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.310.500 kr. og indkommet indtægter på i alt -1.150.000 kr., hvilket medfører et samlet merforbrug på 160.500 kr.
  Merforbruget skyldes blandt andet et usædvanligt kraftigt snefald på 70 cm i ugen før aflevering den 1. december. Det krævede ekstra mandskab til snerydning og klargøring af vejkassen, før asfalt kunne udlægges og vejen åbnes. Ydermere skulle også retableres en hævet spærreflade, da busdriften skulle normaliseres i foråret 2016.
  Sagen skel ses i sammenhæng med sag om Allehelgensgade andet sted på dagsordenen.

  Økonomi

  Der er fra 2017 til 2018 overført et merforbrug og derfor i 2018 afsat et negativt rådighedsbeløb på -144.087 kr. Ydermere er der i 2018 afholdt udgifter for 16.413,50 kr., hvilket giver et samlet merforbrug på -160.500 kr. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 146

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 319

  Anbefales.

 • Pkt. 320 Anlægsregnskab - Hedebostien

  Pkt. 320

  Anlægsregnskab - Hedebostien

  Sagsnr. 305582 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Hedebostien.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 30. oktober 2013, punkt 270, givet en anlægsbevilling og efterfølgende tillægsbevillinger den 30. april 2014, punkt 221, den 3. september 2014, punkt 322, samt den 2. september 2015, punkt 250, til en samlet sum på 12.143.554 kr. og en indtægtsbevilling på 11.143.554 kr. til etableringen af Hedebostien.
  Arbejdet er udført og afleveret. Stien blev indviet i april 2016, og formidlingsprojektet færdiggjort i løbet af 2017. Projektet er gennemført i samarbejde med Greve Kommune og Solrød Kommune, og med støtte fra Nordea Fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond. Der er oprettet en selvstændig hjemmeside for Hedebostien på: www.hedebostien.dk
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 11.637.231 kr., og indtægter for 10.637.231 kr. Projektet udviser et netto forbrug på 1 mio. kr. svarende til den samlede netto anlægsbevilling.

  Økonomi

  Der er i 2018 afsat et nettorådighedsbeløb på -202.424 kr. og afholdt forbrug for
  -202.727 kr. svarende til en positiv kasseeffekt på 303 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 147

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 320

  Anbefales.

 • Pkt. 321 Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse

  Bilag_1_status_og_oekonomi_ifm._Kystbeskyttelsesprojekterne.pdf Bilag_2_skitseprojekt_for_Toemmergrunden.pdf

  Pkt. 321

  Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse

  Sagsnr. 217972 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I Roskilde inderfjord er kystsikringen af Strandgade afsluttet, og der er indhentet tilbud på etablering af diger, sluse og pumpestation mv. i Jyllinge Nordmark. I inderfjorden øst foreslås det at opgradere Tømmergrunden og stien mod Vikingeskibsmuseet.

  Indstilling

  Forvaltning indstiller, at

  1. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en supplerende anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. i 2018 til kystbeskyttelse finansieret af kassen.
  2. Det samlede budget til kystbeskyttelse på 51,9 mio. kr. (44,1 mio. kr. + 7,8 mio. kr.) fordeles således:
   1. 31,5 mio. kr. til Jyllinge Nordmark,
   2. 11,3 mio. kr. til inderfjorden vest,
   3. 4,5 mio. kr. til inderfjorden midt, Vikingeskibsmuseet
   4. 3,1 mio. kr. til inderfjorden øst (heraf 3 mio. kr. til Tømmergrunden)
   5. 1,5 mio. kr. til tværgående indsatser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet afsatte 18. juni 2014, pkt. 266, et rådighedsbeløb på 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse af udsatte områder i Roskilde Kommune. Den 28. januar 2015, pkt. 14, blev fordelingen af bidrag til projekterne i hhv. Jyllinge Nordmark, inderfjorden vest, inderfjorden midt og inderfjorden øst besluttet. I bilag 1 fremgår en status på de enkelte projekter. Forvaltningen har senest den 29. november 2017, pkt. 284, orienteret byrådet om opdrift i udgifterne til kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark.
  Anlægsentreprisen i Jyllinge Nordmark har nu været i udbud. Som det fremgår af bilag 1, lyder det laveste bud på 48,5 mio. kr. Dertil skal lægges udgifter til en række supplerende omkostninger, herunder til projektering, byggeledelse, elforsyning samt erstatning til grundejere i Frederikssund Kommune, som ikke opnår gavn af sikringen. Forvaltningen vurderer derfor, at den samlede sum til projektet ligger på 64,5 mio. kr.
  På baggrund af byrådets beslutning 28. januar 2015, pkt. 14, om maksimal egenbetaling for de berørte grundejere på 50 %, betyder det, at der skal afsættes 18,2 mio. kr. ekstra til at dække den kommunale andel i Jyllinge Nordmark.
  Grundejernes udgift til finansiering efter kystbeskyttelsesloven forventes at udgøre i størrelsesordenen 30.000 kr. – 80.000 kr. alt efter antal parter og bidrag til østdige. Det svarer til en månedlig ydelse på mellem ca. 150-400 kr. Grundejerne i området har forskelligt partsantal jf. vedtægterne for digelaget.
  Den endelige økonomi og dermed grundejernes udgifter ligger først endeligt fast, når anlægget er etableret, og alle udgifter er afholdt.
  Egedal Kommune er orienteret om de indkomne bud og forventes at behandle sagen snarest, herunder deres fordeling af økonomi mellem kommune og grundejere, da partsfordelingen ligger fast.
  I inderfjorden vest er kystbeskyttelsesprojektet samt rekreative elementer etableret, og der er en funktionsdygtig sikring af boliger og foreningshuse på Strandgade.
  Det samlede projekt i inderfjorden øst blev indstillet i 2017, hvorfor disse midler vil kunne indgå i finansiering af kystsikringsanlæg i Jyllinge Nordmark. Forvaltningen anbefaler dog, at sikringen af det kommunale areal ’Tømmergrunden’ fastholdes og udvides til at omfatte bastionen ved stien mod syd, samlet 3 mio. kr. Se skitseprojekt i bilag 2. Såfremt projektet ikke ønskes realiseret, kan også disse midler tilgå Jyllinge Nordmark og nedbringe anlægsbevillingen.
  I bilag 1 fremgår en oversigt over den oprindelige fordeling af de afsatte midler til kystbeskyttelse samt forslag til fordeling mellem projekterne og behov for ekstra midler.
  Projektstart: Er igangsat
  Projektslut: 2020

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 7,8 mio. kr.
  Byrådet vedtog 28. januar 2015, punkt 14, en fordeling af de af byrådet afsatte 44,1 mio. kr. til kystbeskyttelsesprojekter. Grundet ændringer af projekterne, herunder opdrift i økonomien på projektet i Jyllinge Nordmark og indstilling af et samlet projekt i inderfjorden øst foreslås de afsatte midler omfordelt. Endvidere er der behov for yderligere midler til at dække omkostningerne til den kommunale andel i Jyllinge Nordmark og inderfjorden vest.
  Såfremt den øgede bevilling godkendes vil det medføre, at den kommunale lånegaranti øges tilsvarende. Der vil blive forelagt en separat sag herom.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019 2020 2021
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -6.410 -18.000 -3.000 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -14.210 -18.000 -3.000 0
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -7.800
  Finansiering
  Forværring af kassebeholdningen 7.800

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 113

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 321

  Anbefales.

 • Pkt. 322 Anlægsbevilling - Langebjerg

  Pkt. 322

  Anlægsbevilling - Langebjerg

  Sagsnr. 296529 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til etablering af byggemodningen af en del af erhvervsområdet Langebjerg er der behov for at øge den samlede anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til 3,3 mio. kr. Midlerne skal dække konstaterede store merudgifter til entreprisen efter licitation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2018 til byggemodning af industrigrunde i Langebjerg, finansieret ved nedskrivning af den samlede anlægsbevilling for byggemodningen Græsengen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har indhentet tilbud på forlængelsen af vejen Langebjerg i erhvervsområdet Langebjerg. De indkomne tilbud ligger alle væsentligt over det forventede anlægsbudget og den frigivne ramme på 2,3 mio. kr., som byrådet bevilgede 21. december 2015, punkt 348. Det er dog nødvendigt at anlægget af vejen udføres, i det vejadgangen er sat som betingelse i salget af enkelte erhvervsgrunde i området.
  Tillægsbevillingen foreslås finansieret ved at nedskrive byggemodningen Græsengen med samlet 1,0 mio. kr. Dette da denne byggemodning, som følge af projektoptimering i forhold til placering af vej og grundudstykning, har haft en meget gunstig licitation og ender med et mindre forbrug på ca. 1 mio. kr.

  Økonomi

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter (Langebjerg) -2.300
  Anlæg, udgifter (Græsengen) -3.900
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter (Langebjerg) -3.300
  Anlæg, udgifter (Græsengen) -2.900
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Budgetomplacering -1.000

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 139

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 322

  Anbefales.

 • Pkt. 323 Anlægsbevilling - Musicon - konsekvens af grundsalg

  Pkt. 323

  Anlægsbevilling - Musicon - konsekvens af grundsalg

  Sagsnr. 238321 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som konsekvens af grundsalg i Bifaldet og Indfaldet på Musicon, er der behov for anlægsmidler til ekstra byggemodning i 2018. Finansiering kan delvis ske ved budgetomplacering af overskydende anlægsmidler fra Hal 1-nedrivningen på 2,5 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2018 på 1,5 mio.kr. vedr. Bifaldet etape 2.
  2. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2018 på 1,8 mio.kr. vedr. Rabalderstræde - fortov, belysning og sandfilter.
  3. at der afsættes afledt drift på 30.000 kr. årligt fra 2018 og frem vedr. Rabalderstræde - fortov, belysning og sandfilter
  4. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2018 på 2,3 mio.kr. vedr. Fjernvarme i Indfaldet.
  5. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2018 på 0,2 mio.kr. vedr. Indfaldet logistikplan for byggeri og byggemodning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bifaldet

  Byrådet besluttede den 28. september 2016, punkt 245, at sælge grund til KSE’s Bifaldet etape 1 og den 28. februar 2018, punkt 149, at lade KSE udnytte option til Bifaldet etape 2.
  Byrådet gav 28. september 2016, punkt 243, anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til byggemodningens etape 1 til vejanlæg og fjernvarme. Her blev det varslet, at der ville være behov for anlægsbevilling til etape 2 på 1,5 mio. kr. når flere parceller skulle opføres.
  I forbindelse med KSE’s opførelse af boligbebyggelsens etape 2, der består af yderlige to boligblokke ud af i alt fem, er det nødvendigt at fremrykke etablering af fortov og sandfilteranlæg til recirkulation af regnvand på Rabalderstræde. Udgifterne til fortovet er afsat i budgetforslag til 2019 til udførelse i 2022, mens sandfilteranlægget ikke er i strategisk anlægsplan, da der er usikkerhed om udførelsestidspunktet.
  Når samtlige parceller i Bifaldet samt p-huset er opført, vil der være behov for en anlægsbevilling til færdiggørelse af vejen Bifaldet. Denne vil blive indarbejdet i Strategisk Anlægsplan når tid er.

  Indfaldet

  Økonomiudvalget og byrådet har henholdsvis den 6. december 2017, punkt 500, og den 20. december 2017, punkt 253, tiltrådt salg af byggegrunde i Indfaldet. Tidsplanen for byggemodningen i Indfaldet har den konsekvens, at ikke alle udgifter kan vente på en bevilling i budget 2019. Det vurderes hensigtsmæssigt at etablere forsyninger i 2018 forud for byggestart, og udgifterne til fjernvarme afholdes af Roskilde Kommune.
  For at sikre nødvendig koordinering af byggemodningens og byggeriernes tidsplaner, er der brug for rådgivning til udarbejdelse af en logistikplan.
  Den resterende del af byggemodningen i Indfaldet er indeholdt i forslag til budget 2019.
  Projekterne forventes igangsat august og afsluttet i december 2018.
  Projekterne kan delvist finansieres ved en budgetomplacering af uforbrugte midler på nedrivning af Hal1 området på 2,5 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 3,3 mio. kr. i 2018. Derudover budgetomplaceres udgifter svarende til 2,5 mio. kr. fra salgspuljen til projektet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  Nedrivning af Hal 1 (salgspulje) -10.250
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  Nedrivning af Hal 1 (salgspulje)
  Bifaldet
  -7.750
  -1.500
  Rabalderstræde -1.800
  Indfaldet fjernvarme -2.300
  Indfaldet logistikplan -200
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter
  Bifaldet -1.500
  Rabalderstræde -1.800
  Indfaldet fjernvarme -2.300
  Indfaldet logistikplan -200
  Afledt drift:
  Udgifter (Rabalderstræde) -30
  Finansiering:
  Budgetomplacering (salgspulje) 2.500
  Forværring af kassebeholdningen 3.330

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 140

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 323

  Anbefales.

 • Pkt. 324 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå strategi, Vandplanindsatser 2018 - 2021

  Pkt. 324

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå strategi, Vandplanindsatser 2018 - 2021

  Sagsnr. 302069 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Realisering af vandområdeplaner kræver gennemførelse af indsatsprogrammer, som omfatter en række lovpligtige vandløbsindsatser og vådområdeprojekter. Kommunens udgifter til forundersøgelse og anlæg refunderes af staten.
  Der søges derfor om frigivelse af rådighedsbeløb til både udgifter og indtægter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2018 ved frigivelse af rådighedsbeløb vedr. udgifter til Grøn Blå Strategi, vandplan-indsatser, og en tilsvarende indtægtsbevilling på 3 mio. kr. i 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Til realisering af de statslige vandområdeplaner er der i budgettet afsat midler til at forundersøge, detailprojektere og etablere projekter indeholdt i Bekendtgørelse nr. 1521 af 15/12/2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.
  Udgifterne til forundersøgelse, projektering og anlæg af indsatserne refunderes af staten.
  Projekterne søges gennemført, så de understøtter målene i kommunens Grøn Blå Strategi. Det betyder for eksempel, at projekter, der bidrager til rekreative aktiviteter, prioriteres højest.
  Det drejer sig om forundersøgelse, detailprojektering samt realisering af følgende igangværende og nye projekter:
  - Fjernelse af to spærringer i Hove Å (igangværende)
  - Fjernelse af to spærringer i Langvad Å (igangværende)
  - Bundudskiftning og/eller plantning af træer i tre vandområder i Viby Å (nye)
  - Bundudskiftning og/eller plantning af træer i to vandområder i Maglemose Å (nye)
  - Bundudskiftning og/eller plantning af træer i to vandområder i Hove Å (nye)
  Projektet forventes startet: 2018
  Projektet forventet afsluttet: 2021

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Der er afsat et udgiftsbeløb på 3 mio. og et indtægtsbeløb på 3 mio. i 2018.
  Det skal dog bemærkes, at størsteparten af refusionen sandsynligvis først realiseres i 2020/2021.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter 3.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter 3.000
  Finansiering:
  Ændring i kassebeholdningen 0

  Indtægterne kommer forsinket i forhold til udgifter, hvilket håndteres i forbindelse med overførselssagen på anlæg.

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 117

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 324

  Anbefales.

 • Pkt. 325 Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2018

  Pkt. 325

  Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2018

  Sagsnr. 307500 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til finansiering af kommunens indsats til forbedring af vandløb samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2015-2021, således at vandløbene bringes i regulativmæssig stand, og for så vidt muligt opfylder målene i vandområdeplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til forbedring af vandløb samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2015-2021, herunder blandt andet fysisk undersøgelse af vandløb, klimatilpasning og renovering af rørlagte strækninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med forundersøgelse, detailprojektering og etablering af indsatser i henhold til bekendtgørelse nr. 1521 af 15. december 2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, skal der foretages en række forberedende og sideløbende opgaver i form af ansøgning om finansiering, besigtigelse af vandløbsstrækninger, myndighedsarbejde samt afrapportering til Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen.
  Samtidig gennemfører forvaltningen sideløbende en række renoveringsarbejder i kommunens vandløb, herunder klimatilpasning, oprensning, retablering af nedskredne brinker, beskæring af udhængende vegetation, renovering af rørlagte strækninger samt kontrolopmålinger af vandløbsstrækninger til afklaring af, om den regulativmæssige tilstand opfyldes.
  Projektet forventes påbegyndt: Juli 2018
  Projektet forventes afsluttet: December 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -600
  Finansiering:
  Ændring i kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 118

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 325

  Anbefales.

 • Pkt. 326 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og parkering

  Pkt. 326

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon, Trafik og parkering

  Sagsnr. 256122 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til tilpasning af trafik og parkeringsforhold på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til tilpasning af trafik og parkeringsforhold, ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. Musicon, Trafik og Parkering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På Musicon er der i takt med grundsalg og opførelse af boliger behov for at tilpasse de trafikale forhold til den udvikling bydelen befinder sig i. Der er i 2018 indflytning af en del nye beboere samtidig med at flere eksisterende midlertidige parkeringsarealer er inddraget til byggerier. Derfor er der behov for at opgradere og intensivere andre arealer til midlertidige parkeringsforhold, med mere faste belægninger, opstribning, skilte og belysning.
  Herudover skal der arbejdes for implementering af p-licenser på Musicon.
  Projektet forventes startet: August 2018
  Projektet forventet afsluttet: December 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 141

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 326

  Anbefales.

 • Pkt. 327 Forslag til kriterier til den boligsociale akutventeliste

  Forslag_til_nye_kriterier_for_den_boligsociale_akutventeliste.pdf Hoeringssvar_paa_kriterier_for_akutlisten.pdf Eksisterende_kriterier_for_den_boligsociale_akutliste.pdf

  Pkt. 327

  Forslag til kriterier til den boligsociale akutventeliste

  Sagsnr. 303982 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter en høringsrunde forelægges forslag til kriterier til den boligsociale akutliste til udvalgets godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender:
  1. Udkast til kriterier for den boligsociale akutventeliste
  2. At kriterierne for den boligsociale akutventeliste evalueres efter 6 måneder

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget behandlede den 15. maj 2018 et udkast til kriterier for den boligsociale akutventeliste til brug for anvisning i kommunale boliger i Roskilde samt i dele af det almene boligbyggeri.
  Forslaget blev tilrettet efter udvalgets bemærkninger og har været i høring i Følgegruppen for Boligpolitik 2018-21 og Handicaprådet. Bemærkningerne herfra har været:
  Følgegruppen støtter de nye kriterier for akutventelisten, med følgende bemærkninger:
  - Følgegruppen lægger meget vægt på pkt. 2 (sagsbehandlerens vurdering) i de overordnede kriterier
  - Følgegruppen mener, at en borger, der tidligere har fået anvist en bolig via akutventelisten godt kan komme på listen igen efter en kortere periode. At en borger tidligere har været på akutventelisten er dog ingen sikkerhed for, at borgeren igen kan komme på listen.
  - Følgegruppen mener, at Roskilde Kommune 6 måneder efter, at en borger er skrevet på akutventelisten, bør skrive til vedkommende og høre, om borgeren forsat er akut boligsøgende.
  - Følgegruppen mener, at de nye kriterier bør evalueres efter 1 år.
  Handicaprådet udtrykker betænkelighed ved kravene om opskrivning i to boligselskaber samt at borger skal genbekræfte hver 6. måned.

  På den baggrund er forslaget til nye kriterier følgende:

  1) Et akut, uforudsigeligt boligproblem, som du ikke selv har mulighed for at løse, og
  2) En sagsbehandler har vurderet, at du har behov for en bolig som led i din/fami­liens samlede sociale støtte fra Roskilde Kommune. Det kan fx være, hvis du skal flytte ud fra et botilbud til egen bolig, afslutter ophold ifm. efterværn, krisecenter eller forsorgshjem, er bevilliget midlertidigt ophold efter husvildereglerne, og
  3) kan dokumentere, at du er skrevet på venteliste (eller har søgt om at blive det) i mindst ét almennyttigt boligselskab.

  De nye kriterierne for akutventelisten træder i kraft 1. september 2018 og vil blive evalueret 6 måneder efter ikrafttræden (februar 2019). Evalueringen forelægges udvalget.
  Den nuværende akutventeliste vil blive gennemgået med henblik på, om de indstillede borgere på ventelisten lever op til de nye kriterier.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 95

  Godkendt.
  Udvalget ønsker en status efter 6 måneder og en evaluering efter 1 år.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde og begærer den i byrådet. Susanne Lysholm Jensen (Ø) ønsker at fastholde de eksisterende kriterier med den tilføjelse, at en sagsbehandler har vurderet, at der er behov for en bolig.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 327

  Oversendes til byrådet.

 • Pkt. 328 Dagtilbud ved Ringparken(Lukket)

 • Pkt. 329 Aftale om udlejning af areal på Museumsøen(Lukket)

 • Pkt. 330 Salg af areal(Lukket)

 • Pkt. 331 Eventuelt

  Pkt. 331

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 331

  - Kørselsgodtgørelse.
  - Budgetproces. Partiernes budgetforslag afleveres senest mandag d. 27 august senest kl. 08.00 til Kirsten Thune, Anna Gantriis eller Mogens Raun Andersen.
  - Møder med skolebestyrelserne.
  - Frist for partiernes ændringsforslag til forvaltningens bearbejdning, flyttes til mandag d 1. oktober kl. 9.00.