You are here

Referat

Dato: Onsdag, Oktober 24, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 380 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 380

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Mødet starter med behandling af pkt. 381 ”Ændring af skolestruktur” som fællesmøde med Skole- og Børneudvalget.

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 380

  Godkendt.

 • Pkt. 381 Ændring af skolestruktur

  Ny_skoleorganisering_-_baeredygtig_og_lokal_forankret.pdf Bekendtgoerelse_om_proceduren_ved_nedlaeggelse_af_en_folkeskole.pdf Tidsplan_for_beslutning_om_skolestruktur.pdf

  Pkt. 381

  Ændring af skolestruktur

  Sagsnr. 311628 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med byrådets vedtagelse af budget 2019 den 10. oktober 2018 er det besluttet, at der skal igangsættes en ændring af skolestrukturen i Roskilde Kommune som foreslået med bilaget til budgetaftalen om ”Ny skoleorganisering – bæredygtig og lokal forankret”. Ændringen skal i 8 ugers høring efter ”bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. ændringen af skolestruktur, hvor Vor Frue Skole bliver en indskolingsskole for 0.-3. klasse med virkning fra skoleåret 2019/2020, sendes i offentlig høring fra den 1. november 2018 – 27.december 2018
  2. ændringen af skolestruktur, hvor Dåstrup Skole og Peder Syv Skolen bliver én skole med et skoledistrikt og en skolebestyrelse med virkning fra skoleåret 2019/2020, sendes i offentlig høring fra den 1. november 2018 – 27.december 2018,
  3. ændringen af skolestruktur, hvor Jyllinge Skole og Baunehøjskolen bliver én skole med et skoledistrikt og en skolebestyrelse med virkning fra skoleåret 2019/2020, sendes i offentlig høring fra den 1. november 2018 – 27.december 2018, og
  4. ændringen af skolestruktur, hvor de kommunale 10. klasses tilbud samles på TCR, med virkning fra skoleåret 2019/2020, sendes i offentlig høring fra den 1. november 2018 – 27.december 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 10. oktober 2018 budget 2019 med bilaget ”Ny skoleorganisering – bæredygtig og lokal forankret”. Det fremgår af bilaget, der også er tilknyttet denne sag, at arbejdet med en ny skolestruktur vægter lokal forankring samt økonomisk og faglig bæredygtighed højt. Frem for at vælge et princip at lægge ned over alle kommunens skoler har budgetforligspartierne i stedet forsøgt at finde lokale tilpasninger af skolestrukturen, så kvaliteten fastholdes og folkeskolen som helhed udvikles.
  Som følge af budgetvedtagelsen foreslås der følgende ændringer, der nu sendes i høringer hos de berørte skolebestyrelser og MED-udvalg:
  - Vor Frue Skole omdannes til en indskolingsskole for 0.-3. skole
  - Peder Syv Skolen og Dåstrup Skole nedlægges som selvstændige skoler og sammenlægges til én skole med to matrikler, med ét skoledistrikt og én skolebestyrelse
  - Jyllinge Skole og Baunehøjskolen nedlægges som selvstændige skoler og sammenlægges til én skole med to matrikler, med ét skoledistrikt og én skolebestyrelse
  - De kommunale 10. klasses tilbud samles på TCR(Tiendeklassecenteret), hvorfor KØR10 på Gadstrup Skole og Dåstrup Skole nedlægges
  Forslagene ovenfor om sammenlægning af skoler skal følge ”Bekendtgørelsen om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole”, som fremgår af bilag. Det indebærer, at en sammenlægning først kan ske efter en 8 ugers offentlig høringsperiode, hvor forslaget også sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne på de berørte skoler. Kommer der indsigelser i perioden, kan byrådet først træffe den endelige beslutning 4 uger efter den 8 ugers høring er afsluttet. Byrådet skal ifølge folkeskoleloven senest den 1. marts 2019 træffe beslutning om sammenlægninger, der skal have virkning for skoleåret 2019/2020. Tidsplan for beslutningsprocessen fremgår af bilag.
  Høringen vedrører de forslag, der indgår i bilaget ”Ny skoleorganisering – bæredygtig og lokal forankret” om henholdsvis Vor Frue, Viby, Jyllinge og samling af 10. klasse. Som det fremgår af bilaget til budget 2019, skal skolebestyrelserne ved skolerne i Jyllinge og Viby senest den 15. januar 2019 melde tilbage til Roskilde Kommune, hvilken af nedenstående modeller de ønsker at vælge for skolen på de to matrikler:
  - Indskoling/mellemtrin på en matrikel og udskoling på den anden matrikel
  - Indskoling/mellemtrin på begge matrikler og udskoling på den ene matrikel
  - En selvvalgt model, som sikrer en mere ligelig fordeling af eleverne på de to matrikler
  Skolerne skal også senest den 15. januar 2019 melde tilbage til Roskilde Kommune, hvilket navn de fremadrettet ønsker, skolen skal have.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er med budget 2019 indregnet en besparelse på skoleområdet på 3 mio. kr. for 2019, 8 mio. kr. for 2020 og 15 mio. kr. fra 2021, der skal findes via skolernes ressourcemodel.

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 381

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale pkt. 1.-3.
  Tina Boel (F) kan ikke anbefale pkt. 1.-3.

 • Pkt. 382 Orientering om likviditet pr. 30. september 2018

  Orientering_om_likviditeten_pr._30._september_2018.pdf

  Pkt. 382

  Orientering om likviditet pr. 30. september 2018

  Sagsnr. 300781 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2018. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 250 - 300 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2018 er anvendt.

  Roskilde Kommune 31. okt. 2017 30. nov. 2017 31. dec. 2017 31. jan. 2018 28. feb. 2018 31. marts 2018 30. april 2018 31. maj 2018 30. juni 2018 31. juli 2018 31. aug. 2018 30. sep. 2018
  Likvide beholdning (mio. kr.) 136 104 75 166 180 146 88 21 -45 55 -22 -8
  Kassekreditregel (mio. kr.) 455 445 435 425 416 401 389 377 364 352 332 311
  Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,6 4,4 4,3 4,2 4,0 3,8 3,6

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2018 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 250 – 300 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 382

 • Pkt. 383 De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2017

  Oekonominotat.pdf

  Pkt. 383

  De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2017

  Sagsnr. 300729 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskaber 2017 fra De Unges Almene Boligselskab for afdelinger beliggende i Roskilde Kommune, Trekroner Kollegiet, Duebrødre Kollegiet og Eriksgaard er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog.dk. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Boligorganisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at afdelingsregnskaberne tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 116 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  Der er med virkning fra 1. januar 2017 indført krav om, at almene boligorganisationer gennemfører egenkontrol, der skal fremme effektivitet og kvalitet i boligorganisationen og dermed bidrage til at sikre, at boligorganisation og afdelinger drives forsvarligt og effektivt.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det for de tre afdelinger påset, at

  • Boligorganisationens årsberetning indeholder en redegørelse for arbejdet med egenkontrol og økonomistyring jf. driftsbekendtgørelsens §13 og §73.
  • Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  • Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  • Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Regnskaberne er revideret af Boligselskabets revision uden revisionsmæssige forbehold overfor regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskaberne og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat for Boligorganisationen er et overskud på 325.746 kr., som er overført til arbejdskapitalen, som er positiv med 5.727.418 kr. Egenkapitalen ultimo 2017 udviser 21.646.007 kr., hvilket er en forbedring på 1.373.118 kr. fra 2016.
  Fakta for de enkelte afdelinger i Roskilde Kommune fremgår af vedlagte notat.
  Boligorganisationen er ikke hjemmehørende i Roskilde Kommune, og der er dermed ikke pligt til at afholde styringsdialogmøde. På grund af de nye regler om egenkontrol mv.vil der i løbet af efteråret blive afholdt styringsdialogmøde med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af de tiltag, boligorganisationen har gjort for at leve op til de nye krav, herunder de fastsatte mål for udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter for den kommende 4 års periode jf. driftsbekendtgørelsens §13 stk. 6.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 383

  Anbefales.

 • Pkt. 384 Kørselstakst i Roskilde Kommune

  Pkt. 384

  Kørselstakst i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 300434 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om praksis for udbetaling af kørselsgodtgørelse i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget blev den 10 januar 2018 orienteret om, at kommunen generelt pr. 1. januar 2018 ændrede sin praksis omkring udbetaling af godtgørelse for kørsel i egen bil, således at godtgørelse pr. 1. januar 2018 udbetales efter den centralt fastsatte lave takst, som udgør 1,94 kr. pr. km.
  Det var forvaltningens vurdering, at der i forhold til den hidtidige praksis med at udbetale kørselsgodtgørelse efter den høje takst, ikke i hvert enkelt tilfælde havde været den fornødne konkrete vurdering af, om betingelserne for at anvende den høje takst var opfyldt.
  Det fremgår således af aftale af 21. maj 2015 mellem KL og forhandlingsfællesskabet om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser mv., som er grundlaget for kommunens administration af reglerne om kørselsgodtgørelse, at den høje sats er beregnet til medarbejdere, der forudsættes at stille bil til rådighed i forbindelse med deres arbejde, eller som efter kommunens vurdering kun vanskeligt kan bestride dette, hvis de ikke kører i privat bil.
  Det er kommunens skøn, hvad der skal forstås ved "større omfang" og "speciel art". Ved afgørelsen skal der lægges vægt på hovedbegrundelsen for den høje sats, nemlig om medarbejderens tjenstlige kørsel er af et sådant omfang og/eller art, at det kan siges, at den tjenestelige kørsel er nødvendig eller i hvert fald af væsentlig værdi for kommunen. Kørselsbemyndigelser skal være personlige. Vurderingen af hvilke personer, der skal have en kørselsbemyndigelse efter den høje takst foretages i Roskilde Kommune af det område, der i øvrigt varetager sekretariatsfunktionen for det pågældende udvalg mv.
  Forvaltningen har i denne forbindelse modtaget en henvendelse fra formændene for Hegnsyn Syd og Nord, som beklager sig over, at medlemmer af hegnssynene ikke længere får godtgørelse efter den høje takst. Formændene henviser navnlig til, at ændringen vil medføre, at der skal bruges mere tid til afvikling af møderne, og det vil være en fordyrelse for kommunen, idet hegnssynene fremover er henvist til at anvende tog og taxa til møder og nødvendige efteruddannelser. Der henvises endvidere til, at hegnssynene er uafhængige af kommunens forvaltning.
  Forvaltningen kan hertil oplyse, at udbetaling af kørselsgodtgørelse til hegnssynene foretages med hjemmel i styrelseslovens § 16a, og udbetalingen foretages i henhold til samme praksis som i forhold til byrådsmedlemmer og kommunens ansatte.
  Vurderingen af om medlemmer af hegnssynene skal have individuel kørselsbemyndigelse og dermed den høje takst, fordi der er tale om kørsel af ”speciel art”, beror på en konkret vurdering, som foretages af forvaltningen, og som i sidste ende henhører under byrådets kompetence.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.10.24

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 384

  Lars Lindskov (C) og Merete Dea Larsen (O) blev erklæret habile ved behandlingen af sagen.
  Sagen blev drøftet. Økonomiudvalget tager sagen til efterretning idet der som udgangspunkt anvendes billigst mulige transportmiddel. Det beror på en konkret vurdering jf. sagsfremstillingen om der kan udbetales kørsel efter høj takst.

 • Pkt. 385 Ledige ungdomsboliger i Roskilde Kommune

  Oversigt_over_ledige_ungdomsboliger_pr._1._september_2018.pdf

  Pkt. 385

  Ledige ungdomsboliger i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 191132 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om udlejningssituationen for ungdomsboliger i Roskilde Kommune, samt forslag om, at orienteringen ophører.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den årlige orientering af Økonomiudvalget om ledige ungdomsboliger i Roskilde Kommune ophører.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget fik den 10. oktober 2017 en orientering om antal ledige ungdomsboliger i Roskilde Kommune. Forvaltningen har indhentet nye tal fra Det Regionale Indstillingsudvalg i Roskilde (RIU) og Boligselskabet Sjælland pr. 1. september 2018.
  Der er i alt 2177 ungdomsboliger i Roskilde. Den 1. september 2017 var der 6 ledige almene ungdomsboliger i Roskilde Kommune og 2 ledige private støttede ungdomsboliger. Skema med fordeling af de ledige boliger på kollegier er vedlagt.
  RIU-Roskilde oplyser, at det er adskillige år siden, vi har haft ledige ungdomsboliger i Roskilde – forstået således, at der har været venteliste til alle boliger, og at ansøgerne på listerne har fået tildelt boligerne (efter accept og anciennitet). Det er en proces, der typisk tager lidt under en uge, men også godt kan være længere, hvis fx en ny lejer alligevel ikke ønsker at skrive kontrakt under.
  For at forstå ventelistesituationen er det vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er én samlet venteliste til alle boliger, men en venteliste til hver bolig. Dette skyldes, at der tages udgangspunkt i ansøgningerne. Ansøgere har en vis mængde anciennitet (almindeligt optjent og evt. tillagt anciennitet for diverse behovskriterier) og har selv valgt, hvilke boliger de tilføjer deres ansøgning. Enhver venteliste er en ordning af ansøgere efter anciennitet af de ansøgere, der har tilvalgt boligen.
  Ventetiden er således svær at opgøre. Dels varierer den meget fra ejendom til ejendom, fra høj- til lavsæson og faktisk også over relativt få år. Den primære grund er dog, at ventelisten ud over almindelig anciennitet vægter behovskriterier. Der er flere af disse, men til illustration kan nævnes de almindeligt forekommende, at der gives otte måneders tillagt anciennitet til alle, der skal læse i Roskilde, og at adresse uden for pendlerafstand – fx Jylland – giver tilsvarende meget. Er der bare en vis mængde af ansøgere, der opfylder begge (hvilket bestemt ikke er ualmindeligt), vil toppen af ventelisten vise, at alle, der står først til at få tilbud, har over 16 måneders anciennitet – selv om et flertal af dem kun har været skrevet op i relativt kort tid. Det vil derfor være misvisende at angive ventetiden til fx 19 måneder, selv om det er den anciennitet, der skal til for at få en bolig det pågældende sted. Man vil samtidig kunne opleve, at den krævede anciennitet for at få en bestemt bolig vil kunne falde drastisk, hvis fx alle med 16 måneders tillagt anciennitet er forsvundet fra listen.
  Byrådet har i juni 2017 godkendt skema B for 38 almene ungdomsboliger i Trekroner, afdeling Tunet, Roskilde Nord Boligselskab. Boligerne ibrugtages 1. november 2018. Endvidere er den 29. august 2018 godkendt skema B for 31 ungdomsboliger i Sankt Peders Stræde 7, Boligselskabet Sjælland.
  Økonomiudvalget er siden 2010 blevet orienteret årligt om udviklingen af ledige ungdomsboliger i Roskilde. Det fremgår af oversigten over ledige ungdomsboliger, at der de seneste 3 år kun er sket mindre forskydninger i ledigheden. Forvaltningen indstiller derfor, at den årlige orientering ophører. Såfremt der sker væsentlige forskydninger i udviklingen, vil udvalget blive orienteret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 385

  Godkendt.
  Jeppe Trolle (B) kan ikke godkende at den årlige opdatering ophører.

 • Pkt. 386 Ejendomsservice evaluering/status

  Ejendomsservice.pdf

  Pkt. 386

  Ejendomsservice evaluering/status

  Sagsnr. 293556 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Evaluering – status for Ejendomsservice er gennemført, og der vil blive fulgt op på denne med konkrete handlinger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget vedtog i forbindelse med statusrapportering vedr. oprettelse af Ejendomsservice i september 2017, at der skulle gennemføres evaluering i august/september 2018, dvs. efter 7 måneders drift i den nye organisation, som trådte i kraft 1. januar 2018.
  Evalueringen er gennemført af eksterne konsulenter ved dialogmøder med både ejendomsbrugere og medarbejdere i Ejendomsservice, og reelt er der tale om en status for, hvordan det går med implementeringen af Ejendomsservice.
  Omlægningen, som er omfattende, har i opstarten måttet prioritere de akutte opgaver og de mange forskellige serviceopgaver. Brugerne giver udtryk for, at disse opgaver løses tilfredsstillende. Der er ros og anerkendelse til det tekniske servicepersonales arbejde og indsats i en organisation, der opleves presset på ressourcerne i forhold til antallet af opgaver.
  Der er tilfredshed med at have fået adgang til tekniske servicemedarbejdere fra de områder, der ikke tidligere havde adgang til hjælp, nemlig dagtilbud og klubber, men der er, som forventet en række væsentlige fokuspunkter efter 7 måneder, hvor det må siges, at det endnu ikke er lykkedes at få gjort den daglige praksis tydelig nok, og det giver grundlag for usikkerhed og skepsis især hos de brugere, der tidligere havde egne servicemedarbejdere, herunder skoler og plejecentre. Der er især behov for at øge effektivitet og serviceniveau i forhold til de løbende ejendomsvedligeholdelsesopgaver – ude og inde.
  Der er igangsat opfølgning mellem ledergrupper for de enkelte fagområder og ledelsen af Økonomi og Ejendomme, Ejendomsservice for at komme helt tæt på de udfordringer, der er inden for de enkelte områder gennem dialog, og så få handlet på dette, så brugerne kommer til at opleve en effektiv og professionel organisation.
  Internt i organisationen Ejendomsservice arbejdes ligeledes med udvikling, så hele organisationen bliver tydeligere med mere klar ansvarsfordeling, beslutningskompetence og bedre kommunikation.
  Det har været en svær opstart for alle, hvor virkelig mange forskellige måder at løse opgaverne på, nu skal flettes sammen til mere effektive og professionelle løsninger, der tager hensyn til de enkelte områders særlige behov. Det tager tid, men med det videre arbejde med fortsat implementering af de elementer, som ikke er nået endnu, samt nye initiativer og et stærkt fokus på dialog og kommunikation er det vurderingen, at der med organisationsændringen vil kunne opnås tilfredsstillende løsninger for både brugerne og medarbejdere, og hvor der på sigt fås ”mere for pengene” til gavn for alle.
  Sammenfattende kan det således konkluderes, at

  • Der i opstartsfasen har været fokus på sikker drift i form af, at de mange serviceopgaver og akutte opgaver skulle løses tilfredsstillende.
  • Der fremadrettet i tæt samarbejde med brugerne nu rettes fokus på øget effektivitet og et øget serviceniveau i forhold til de løbende ejendomsvedligeholdelsesopgaver – ude og inde.
  • Der fremadrettet ligeledes sikres større gennemsigtighed i prioriteringen af opgaver over for brugerne og bedre kommunikation i dagligdagen med brugerne.

  Tiltag, der skal sikre ovenstående, er igangsat.
  Evalueringen drøftes i MED organisationen, hvor der har været møde i LMU for Ejendomsservice den 12. oktober. Ved drøftelsen er der lagt vægt på, at der hurtigt internt i organisationen afholdes udviklingsforløb, hvor det både handler om de faglige opgaver og tydelighed i organisationen. Det afklares endvidere, hvad den bedste løsning vil være for at reducere presset på medarbejderne. HMU har evalueringen på sit møde den 30. oktober.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 386

  Udsat.

 • Pkt. 387 Anmodning om optagelse af sag fra Henrik Stougaard om forhøjelse af anvisningsret.

  Mailkorrespondance.pdf

  Pkt. 387

  Anmodning om optagelse af sag fra Henrik Stougaard om forhøjelse af anvisningsret.

  Sagsnr. 312188 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Henrik Stougaard (Ø) har anmodet om at få optaget sag på Økonomiudvalgets dagsorden om forhøjelse af anvisningsret til betaling af regninger til direktøren for Roskilde Kongrescenter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Henrik Stougaard (Ø) har anmodet om, at der på ØU's dagsorden den 24.10.2018 optages et beslutningspunkt med to underpunkter til drøftelse:

  1. Stillingtagen til den konkrete bemyndigelse.
  2. Hvordan ønsker ØU sådanne bemyndigelser håndteret fremover.

  Der henvises til vedhæftede mailkorrespondance om problemstillingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 387

  Ad 1. pkt. Der var enighed om at der gives bemyndigelse til, at der kan godkendes regninger op til 1 mio. kr. og at der i de få tilfælde hvor regninger er større end 1 mio. kr. i sker betaling i samarbejde med Økonomiafdelingen.
  Ad 2. pkt. Økonomiudvalget ønsker i sådanne situationer at § 17, 4 udvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse.

 • Pkt. 388 Revideret indkøbs- og udbudspolitik

  Udkast_til_revideret_indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf Betragtninger_fra_HMU_til_indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf Erhvervsforum_Roskildes_hoeringssvar_paa_indkoebs-_og_Udbudspolitikken.pdf Dansk_Industris_hoeringssvar_paa_indkoebs-og_udbudspolitikken.pdf LO_Roskilde-egnens_Hoeringssvar_til_Roskilde_kommunes_Indkoebs-_og_Udbudspolitik.pdf

  Pkt. 388

  Revideret indkøbs- og udbudspolitik

  Sagsnr. 307026 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2018, pkt. 30, blev forvaltningen anmodet om en revidering af kommunens indkøbs- og udbudspolitik. Miljømærkerne sikrer bl.a. at de varer, der købes med miljømærke, ikke indeholder microplast.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til revideret indkøbs- og udbudspolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforlig 2017 blev der aftalt en målsætning om, at andelen af økologiske madvarer i kommunens madindkøb skulle hæves til 90 % i 2025. Økologiprocenten for hele kommunen er på nuværende tidspunkt 65 %. Markedet for økologiske produkter udvikler sig meget i disse år, og det er meget vanskeligt præcist at forudsige de økonomiske konsekvenser med en målsætning på 90 %. Med udgangspunkt i markedet, som det ser ud i dag, må det dog forventes, at det vil medføre øgede omkostninger til indkøb af fødevarer - særligt til indkøb af økologisk kød, som er væsentlig dyrere end indkøb af konventionelt kød. Forvaltningen arbejder videre med implementering af økologiske fødevarer og vil sammen med den årlige forelæggelse af udbudsplan og aktuel indkøbs- og udbudspolitik orientere om status. Målsætningen på 90 % er indarbejdet i indkøbs- og udbudspolitikken.
  Indenfor byggeri har Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), der tæller flere store aktører fra både offentlige enheder og entreprenører, herunder bl.a. Københavns Kommune og Aarhus Kommune, på bygherresiden etableret Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. De krav og klausuler, FBSA har formuleret, er som minimum stort set identiske med kommunens hidtidige krav, og ved at anvende disse bliver klausulerne mere genkendelige for aktørerne i branchen og derved mindre administrativt byrdefulde for entreprenørerne. Ved brug af charteret i kommunens indkøb sikres, at mål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion fra FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling bliver understøttet.
  Med brugen af FBSA charteret i forhold til ILO-konvention nr. 94, der skal sikre gode løn- og ansættelsesvilkår, vil der ske en lettere sproglig forenkling og et par enkelte udvidelser i forhold til den nuværende formulering. Som noget nyt skal entreprenøren proaktivt dokumentere efterlevelsen af arbejdsklausulen ved udfyldelse af et særskilt bilag. Herudover tilføjes, at tilbageholdt vederlag for overtrædelse af klausulen også kan anvendes til at tilgodese krav for overtrædelse af overenskomst fastslået ved fagretslig kendelse eller forlig, hvis entreprenøren eller underentreprenører har tiltrådt overenskomst og ikke har overholdt sine forpligtelser heri. Og endeligt bliver det som noget nyt bodsbelagt at overtræde arbejdsklausulen. Fristen for udlevering af dokumentation ændres fra 5 til 10 arbejdsdage og bliver dermed i overensstemmelse med den generelle praksis for arbejdsklausuler hos offentlige bygherrer. Det anbefales, at kommunen fremover tilslutter sig og anvender de krav, der er udarbejdet i FBSA med bistand fra advokatfirmaerne Bech-Bruun og Horten. Også dette er indarbejdet i det reviderede forslag til indkøbs- og udbudspolitik.
  Den nye udbudslov giver forbedret mulighed for, at ordregiver kan stille krav om miljømærker som fx Svanen og EU-blomsten i sine udbud. Det er derfor tilføjet, at kommunen i videst muligt omfang skal stille krav om miljømærker ved anskaffelse af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.
  En bred kreds af partier i Folketinget har besluttet, at reglerne for afgivelse af kontrolbud skal revideres. Det er bl.a. aftalt, at der hvert andet år skal ske opfølgning til byrådet på de kontrolbud, som kommunen selv vinder. Formålet med opfølgning er at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem kontrolbuddet og det leverede omkostnings- og kvalitetsniveau. Dette fremgår nu af politikken.
  I det vedlagte udkast til revideret indkøbs- og udbudspolitik er forslag til ændringer markeret med rødt. Derudover er der sket mindre redaktionelle ændringer i teksten.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 256

  Udsat.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

  Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 283

  Udsat.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen blev udsat i Økonomiudvalget den 8. august 2018, da man ønskede at give erhvervsrepræsentanterne i UVEG en mulighed for at forholde sig til indkøbs – og udbudspolitikken på vegne af de respektive erhvervsorganisationer.
  Udvalgsformand Lars Lindskov sendte en mail rundt til udvalgets medlemmer dateret den 8.august 2018 med den reviderede indkøbs- og udbudspolitik vedhæftet. Med mailen fulgte en opfordring til repræsentanterne fra de respektive organisationer om at komme med et formelt høringssvar, såfremt man havde kommentarer til brug for den videre politiske proces.

  Erhvervsforum Roskilde og Dansk Industri har hver udarbejdet og fremsendt et høringssvar, som er vedlagt som bilag til punktet.
  Erhvervsorganisationerne har mulighed for at komme med input til politikken på udvalgsmødet.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-09-2018, pkt. 19

  DI kvitterer for muligheden for at kunne komme med input til kommunens indkøbs- og udbudspolitik.
  LO er uforstående overfor, at Dansk Industri i sit høringssvar kan skrive følgende: ”at kommunernes brug af arbejdsklausuler ikke er foreneligt med EU-retten”. LO mener ikke, at dette er korrekt og derfor skal arbejdsklausulerne fortsat være en del politikken. LO har efterfølgende indsendt høringssvar til brug for den videre politiske proces.
  Ifølge Dansk Byggeri så strider arbejdsklausuler i politikken mod den partnerskabsaftale som Dansk Byggeri har med Roskilde Kommune, en partnerskabsaftale som i øvrigt fungerer rigtig godt.
  Udvalgsformand Lars Lindskov pointerer, at de organisationer, der ikke har indsendt høringssvar, fortsat kan nå det.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) og Morten Langager (Dansk Erhverv).

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 388

  Udsat.

 • Pkt. 389 Godkendelse af Rammeaftale 2018-2020 for det specialiserede social- og undervisningsområde

  Uddybende_sagsfremstilling_om_forlaengelse_af_rammeaftalen_paa_det_specialiserede_social-_og_undervisningsomraade_2019-2020.pdf Rammeaftale_2018-19.pdf Allonge_2019_til_rammeaftale_2018-2019_august-september_2018.pdf

  Pkt. 389

  Godkendelse af Rammeaftale 2018-2020 for det specialiserede social- og undervisningsområde

  Sagsnr. 230965 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2019-20.
  Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget vedrørende social- og specialundervisningstilbud til børn og unge, samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende forhold for voksne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forlængelse af Rammeaftalen for 2018-19 med allonge for 2019 godkendes, så rammeaftalen er gældende for 2018-2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. august 2017, at Roskilde Kommune tiltrådte Rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR Sjælland ønskede, at der som noget nyt blev indgået en to-årig rammeaftale.
  Socialministeriet har imidlertid meddelt, at Rammeaftalen skal være gældende for 2019-20, således som ny bestemmelse i Serviceloven siger fra 1. januar 2018. KKR Sjælland anbefaler derfor, at den nuværende Rammeaftale forlænges med ét år, således der bliver tale om Rammeaftale 2018-20.
  Eneste ændring til Rammeaftalen er allonge med opdaterede oplysninger om 2019, således at de formelle krav til indholdet overholdes. Den nuværende Rammeaftale 2018-19, en uddybende sagsfremstilling og allonge er vedhæftet som bilag.
  På børne- og undervisningsområdet beskriver allongen, at der opleves generelt stor sammenhæng mellem behov for tilbud og det aktuelle udbud. Dog med lavest opfyldelsesgrad vedr. tilbud til børn med psykiske vanskeligheder og sindslidelser. Kommunerne oplever derudover lav opfyldelsesgrad og behov for tilbud ift. børn med hjerneskade, sjældent forekommende funktionsnedsættelser, multiple funktionsnedsættelser samt udviklingshæmning. Endelig oplever enkelte kommuner opfyldelsesgraden lav ift. misbrug og fysisk funktionsnedsættelse. Roskilde Kommune har oplyst, at man planlægger at varetage rådgivning af synshandicappede børn og børn med andre handicap fra 2019.
  På voksenområder beskriver allongen bl.a., at på voksenområdet opleves vækst blandt borgere med psykiske udfordringer, hjemløshed og misbrug, dobbeltdiagnoser og unge med sociale problemer. Generelt opleves stor sammenhæng mellem behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud, dog med lavest opfyldelse vedr. tilbud til hjemløse og til borgere med psykiske problemer og udadreagerende adfærd.
  Opmærksomhedspunkterne indtænkes i arbejdet med fokusområderne i 2018-2019.
  Sammenfattende giver tilbagemeldingerne ikke anledning til konkrete udvidelser eller indskrænkninger i kapacitet i 2019.
  Der vil blive udarbejdet en ny allonge for 2020 til behandling i KKR juni 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 130

  Anbefales.

  Skole- og Børneudvalget, 02-10-2018, pkt. 113

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 389

  Anbefales.

 • Pkt. 390 Nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. sagsbehandlingstider på voksensocialområdet

  Udkast_til_maal_i_Resultater_i_Roskilde_vedr._sagsbehandlingstider_paa_voksensocialomraadet.pdf

  Pkt. 390

  Nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. sagsbehandlingstider på voksensocialområdet

  Sagsnr. 309816 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for udkast til nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. sagsbehandlingstider på voksensocialområdet, særligt i forhold til servicelovens § 82 og § 85.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. sagsbehandlingstider på voksensocialområdet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På baggrund af drøftelser på udvalgets møde i juni, har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. sagsbehandlingstider på voksensocialområdet.
  På Roskilde Kommunes hjemmeside fremgår en række sagsbehandlingsfrister på voksensocialområdet samt ældre- og sundhedsområdet i forhold til praktisk hjælp og personlig pleje, træning, botilbud, hjælpemidler og forbrugsgoder samt alkohol og stoffer. Sagsbehandlingsfristerne kan ses her: http://roskilde.dk/borger/sundhed-og-omsorg/frister-sagsbehandling-personlig-hjaelp-omsorg-mv-til-voksne
  Forvaltningen foreslår, at et nyt mål for sagsbehandlingstider på voksensocialområdet tager udgangspunkt i de områder, som særligt påvirkes af implementeringen af en rehabiliteringsmodel på socialområdet. Det drejer sig om servicelovens § 82 a-d, som vedrører tilbud om gruppestøtte, tidsbegrænset individuel støtte, sociale akuttilbud og mulighed for at yde støtte til samarbejde med frivillige foreninger samt servicelovens § 85, som vedrører hjemmevejledning. Forvaltningen foreslår et nyt mål med følgende ordlyd:
  Roskilde Kommunes borgere skal have en afgørelse på ansøgning om forebyggende tilbud, eller om støtte, vejledning eller optræning af færdigheder på socialområdet inden for 2 uger.

  Til målet foreslås følgende resultatkrav:

  - 100 % af borgere, der ansøger om forebyggende tilbud, eller om støtte efter § 82 får en afgørelse inden 2 uger - fra modtagelse af ansøgning.
  - 95 % af borgere, der ansøger om støtte, vejledning eller optræning af færdigheder efter § 85 får en afgørelse inden 2 uger - fra modtagelse af ansøgning.
  Forslaget til nyt mål vedr. sagsbehandlingstider fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 118

  Udskydes.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 131

  Anbefales.
  Udvalget ønsker en løbende orientering om sagsbehandlingstider på udvalgets område.

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 390

  Anbefales.

 • Pkt. 391 Ændring af kommissoriet for Klimarådet samt udpegning

  Kommissorium_for_Klimaraadet_2018-21_forslag_til_revision.pdf

  Pkt. 391

  Ændring af kommissoriet for Klimarådet samt udpegning

  Sagsnr. 302938 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til ændring i kommissoriet for Klimarådet vedrørende udpegning af direktør fra Fors A/S som yderligere medlem af rådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den foreslåede ændring i kommissoriet vedr. udpegning af direktør fra Fors A/S godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 20. juni 2018, punkt 253, kommissorium for Klimarådet i Roskilde Kommune.
  Formanden for Klima- og Miljøudvalget og formanden for Klimarådet foreslår, at Klimarådet suppleres af direktøren for Fors A/S. Fors A/S har stor betydning for realiseringen af Roskilde Kommunes klima-, energi- og klimatilpasningsindsatser. Det vil derfor være værdifuldt og styrke relationen mellem kommune og selskab, at Fors A/S er fast repræsenteret i Klimarådet ved sin direktør.
  I det vedhæftede kommissorium er den foreslåede ændring indsat med rød tekst.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 02-10-2018, pkt. 146

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 391

  Anbefales.

 • Pkt. 392 Gadstrup Trafikplads - anlæg af busstop og arealerhvervelse

  Kortbilag_Gadstrup_Trafikplads.pdf

  Pkt. 392

  Gadstrup Trafikplads - anlæg af busstop og arealerhvervelse

  Sagsnr. 278735 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om arealerhvervelse til anlæg af busstoppested på Hovedgaden i Gadstrup.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. det besluttes, at Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere areal efter reglerne om ekspropriation i Lov om offentlige veje til nyt busstoppested på Hovedgaden, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale.
  2. busstoppestedet optages som offentlig vej i overensstemmelse med vejlovens § 23.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projektet er tidligere behandlet på Plan- og Teknikudvalgets møde den 15. marts 2018, punkt 52, i forbindelse med godkendelse af midler, igangsætning af analyser og forprojektering af Gadstrup Trafikplads. I forbindelse med frigivelse af midler blev projektet behandlet af byrådet 21. marts 2018, punkt 179.
  Det nye busstoppested er en del af en samlet indsats, der skal løfte kvaliteten af den kollektive transport i Gadstrup. Busstoppestedet anlægges særskilt i forbindelse med, at der anlægges nye stier på Brordrupvej. Dermed kan både stiprojektet og busstoppestedet udbydes og anlægges samtidig og dermed genere trafikken mindst muligt.
  Anlæg af nyt busstoppested kræver køb af jord fra 1 lodsejer på et samlet areal på ca. 15 m2. Det nødvendige areal er haveareal ud mod Hovedgaden. Forvaltningen har indledt dialog med den berørte lodsejer og forventer, at den kan indgås frivillig aftale med lodsejer om erhvervelse på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignende vilkår.
  Anlægsarbejdet forventes startet: November 2018
  Anlægsarbejdet forventet afsluttet: Juli 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da omkostningerne til arealerhvervelsen dækkes af anlægsbevillingen.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-10-2018, pkt. 174

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 392

  Anbefales.

 • Pkt. 393 Brordrupvej i Gadstrup - anlæg af stier og arealerhvervelse

  Pkt. 393

  Brordrupvej i Gadstrup - anlæg af stier og arealerhvervelse

  Sagsnr. 279572 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om arealerhvervelse til fællessti på nordsiden af Brordrupvej og en delt sti på sydsiden af Brordrupvej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. det besluttes, at Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere areal efter reglerne om ekspropriation i Lov om offentlige veje til nye gang- og cykelstier på langs begge sider af Brordrupvej fra Svanevej og til Hovedgaden, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.
  2. stierne optages som offentlige stier i overensstemmelse med vejlovens § 23.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projektet er tidligere behandlet i Plan- og Teknikudvalget den 4. februar 2016, punkt 38, i forbindelse med godkendelse af midler og overordnet løsning. I forbindelse med frigivelse af midler blev projektet behandlet af byrådet 17. februar 2016, punkt 52, samt 29. marts 2017, punkt 74.
  De nye gang- og cykelstier mellem Svanevej og Hovedgaden, vil være med til at skabe en sammenhængende cykelstiforbindelse, der er mere tryg og sikker på strækningenfra Snoldelev til Gadstrup Skole.
  Til dette kræves køb af jord fra anslået 7 lodsejere, et samlet areal på i alt ca. 100 m2. Det nødvendige areal er enten markareal eller mindre arealer i forhaver langs Brordrupvej. Derudover er der behov for pålægning af oversigtsservitut på hjørnet af to ejendomme. Forvaltningen vil gå i dialog med de berørte lodsejere og forventer, at der kan indgås frivillige skriftlige aftaler med lodsejerne om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignende vilkår.
  Anlægsarbejdet forventes startet: November 2018
  Anlægsarbejdet forventet afsluttet: Juli 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da arealerhvervelsen dækkes af anlægsbevillingen.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-10-2018, pkt. 175

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 393

  Joy Mogensen blev erklæret inhabil ved behandling af sagen.
  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen (grundet inhabilitet)

 • Pkt. 394 Bromarken i Jyllinge - anlæg af vej og arealerhvervelse

  Kortbilag_Bromarken_Jyllinge.pdf

  Pkt. 394

  Bromarken i Jyllinge - anlæg af vej og arealerhvervelse

  Sagsnr. 286733 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om arealerhvervelse til anlæg af ny vej, Bromarken i Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det besluttes, at Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere areal efter reglerne om ekspropriation i Lov om offentlige veje, til ny vej, Bromarken i Jyllinge, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 649, Boliger ved Bromarken i Jyllinge, blev der indgået en udbygningsaftale med Lind og Risør A/S om etablering af en ny offentlig vej, Bromarken, gennem lokalplanområdet fra Værebrovej i nord til Møllevej i syd. Ifølge aftalen skal Roskilde Kommune anlægge den sydligste strækning fra matrikel 9a, over matrikel 15l, Jyllinge By, Jyllinge, frem til tilslutningen til Møllevej.
  Vejen anlægges i henhold til lokalplanen som offentlig vej, med cykel-gangsti på begge sider af vejen og afsluttes med en rundkørsel ved Møllevej. Anlægsarbejdet forventes fulgt op af en udvidelse af Møllevej på strækningen fra Lindegårdsvej til Rute 6, og anlæg af et nyt signalreguleret kryds i ved Møllevejs tilkobling til Rute 6.
  Til anlægsarbejdet kræves erhvervelse af jord fra 1 lodsejer, det nødvendige areal er i dag markareal.
  Forvaltningen er i dialog med lodsejeren og forventer, at der kan indgås en frivillig skriftlig aftale om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignende vilkår.
  Anlægsarbejdet forventes startet: forår 2019
  Anlægsarbejdet forventes afsluttet: september 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet omkostningerne til arealerhvervelsen afholdes af anlægsbevillingen.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-10-2018, pkt. 176

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 394

  Anbefales.

 • Pkt. 395 Arealerhvervelse til kryds Betonvej/Industrivej

  Kortbilag_-_Betonvej_-_Industrivej_1.pdf Kortbilag_-_Betonvej_-_Industrivej_2.pdf

  Pkt. 395

  Arealerhvervelse til kryds Betonvej/Industrivej

  Sagsnr. 299333 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om arealerhvervelse til udbygning af signalreguleret kryds mellem Betonvej og Industrivej grundet øget detailhandel.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det besluttes, at Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere areal efter reglerne for ekspropriation i lov om offentlige veje, Kapitel 10 til signalregulering, svingbaner og fortov ved krydset mellem Betonvej og Industrivej, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 14. juni 2017, punkt 163, i forbindelse med salg af erhvervsareal på Industrivej, at der skal etableres et signalreguleret kryds mellem Betonvej og Industrivej. I forbindelse med godkendelsen blev der givet en anlægsbevilling på 4 mio. kr.
  I forbindelse med udbygningen af erhvervsområdet forventes en væsentlig øget trafik i krydset, som gør ombygningen nødvendig.
  Etableringen af signalregulering og svingbaner kræver, at Roskilde Kommune køber jord fra 9 lodsejere. De indledende forhandlinger startede i foråret og en endelig aftale er baseret på, at byrådet har til hensigt at ekspropriere areal til krydset.
  Hvis byrådet beslutter at tiltræde indstillingen, forventes det, at krydset kan etableres i starten af 2019.
  Arealerhvervelsen er på ca. 688m2 fordelt på 9 lodsejere.
  Antal m2 justeres i forbindelse med opmåling på stedet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Udgifterne finansieres med anlægsbevillingen.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-10-2018, pkt. 177

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 395

  Anbefales.

 • Pkt. 396 Optagelse af del af Bromarken som offentlig vej

  Pkt. 396

  Optagelse af del af Bromarken som offentlig vej

  Sagsnr. 295255 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den private fællesvej Bromarken optages som offentlig vej, da det forventes, at vejen vil blive mere trafikeret, end den er i dag med en større andel af almen trafik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den private fællesvej Bromarken optages som offentlig vej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 649, Boliger ved Bromarken i Jyllinge, blev der indgået en udbygningsaftale med Lind og Risør A/S om etablering af en ny offentlig vej, Bromarken, gennem lokalplanområdet fra Værebrovej i nord til Møllevej i syd.
  De nordligste ca. 75 m af Bromarken er tidligere anlagt som privat fællesvej i forbindelse med etablering af dagligvarebutikker ved Værebrovej.
  Når Bromarken er færdigbygget, forventes det, at den optages som offentlig vej. Det betyder, at det allerede anlagte vejstykke ligeledes skal optages som offentlig vej, fordi det forventes, at vejstykket vil blive en mere trafikeret vej, end den er i dag og med en stor andel af almen trafik.
  Ved kommunens optagelse af vejarealet som offentlig vej, overgår ejendomsretten og den fremtidige drift og vedligeholdelse til kommunen. Da vejarealer skattemæssigt ansættes til værdien 0,00 kr., sker overdragelsen uden erstatning til grundejer. Roskilde Kommune afholder udgifterne til de matrikulære ændringer. Optagelsen af den private fællesvej som offentlig vej sker i overensstemmelse med Lov om offentlige veje, § 15.
  Der var udsendt partshøring til grundejere med frist til 31. december 2017. Forvaltningen har ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet optagelse af en privat fællesvej som offentlig vej er uden omkostning for Roskilde Kommune. Når vejen er overdraget og færdiganlagt, driftes den af kommunen. Der er afsat midler til afledt drift i forbindelse med anlægssagen.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-10-2018, pkt. 178

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 396

  Anbefales.

 • Pkt. 397 Anlægsregnskab - nedrivning og salg af Eriksvej 44

  Pkt. 397

  Anlægsregnskab - nedrivning og salg af Eriksvej 44

  Sagsnr. 308808 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for nedrivning og salg af Eriksvej 44.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 18. juni 2014 pkt. 286 anlægsbevilling til nedrivning m.v. på 5.900.000 kr. og bevilling til salgsindtægt på 3.800.000 kr. af Eriksvej 44. Byrådet har den 31. maj 2017 pkt. 128 givet yderligere bevilling til salgsindtægt på 1.200.920 kr., således at samlet anlægsbevilling til salgsindtægt er 5.000.920 kr.
  Ejendommen er solgt med overtagelse ultimo april 2018 til en salgspris på 5.000.920 kr. De samlede udgifter har beløbet sig til 1.977.344 kr. Forklaringen på det store mindreforbrug af udgifter kan findes i, dels at bevillingsbeløbet er estimeret på et tidligt tidspunkt i forløbet, dels at omfanget af miljøopgaverne var ukendt.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et netto mindreforbrug på 3.922.656 kr.
  Der er i 2018 afsat et rådighedsbeløb til indtægter på 4.500.920 kr. Samme beløb er indgået, og der er derfor ingen kasseeffekt i 2018.
  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 397
  Anbefales.

 • Pkt. 398 Anlægsregnskab - salg af delareal 7 og 8 på Toppen, Trekroner

  Pkt. 398

  Anlægsregnskab - salg af delareal 7 og 8 på Toppen, Trekroner

  Sagsnr. 308815 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af delareal 7 og 8 på Toppen, Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 29. marts 2017 pkt. 76 anlægsbevilling til salgsindtægt på 8.426.880 kr. og bevilling vil salgsomkostninger på 100.000 kr. til salg af delareal 7 og 8 på Toppen i Trekroner.
  Ejendommen blev solgt med overtagelse 15. maj 2017 til en salgspris på 8.426.880 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 63.840 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindreudgift på 36.160 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen i 2018 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 398

  Anbefales.

 • Pkt. 399 Anlægsbevilling - salg af delareal i område 22, Trekroner

  Pkt. 399

  Anlægsbevilling - salg af delareal i område 22, Trekroner

  Sagsnr. 308814 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af delareal i område 22, Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 25. maj 2016 pkt. 155 anlægsbevilling til salgsindtægt på 4.448.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 250.000 kr. til salg af delareal i område 22, Trekroner.
  Ejendommen blev solgt med overtagelse 1. juli 2017 til en salgspris på 5.016.000 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 190.269 kr.

  Økonomi

  De samlede salgsindtægter var 568.000 kr. højere end bevilliget, og salgsudgifterne var 59.731 kr. lavere end bevilliget. Det betyder, at der samlet er en merindtægt på 627.731 kr.
  Der er i 2018 afsat rådighedsbeløb til udgifter på 59.731 kr., men da der ikke har været forbrug, giver det en positiv kasseeffekt på 59.731 kr. i 2018.

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 399

  Anbefales.

 • Pkt. 400 Anlægsbevilling - salg af storparcel på Basgangen, Musicon

  Pkt. 400

  Anlægsbevilling - salg af storparcel på Basgangen, Musicon

  Sagsnr. 308809 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Basgangen, Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 30. august 2017 pkt. 213 anlægsbevilling til salgsindtægt på 7.816.800 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 100.000 kr. til salg af storparcel på Basgangen på Musicon.
  Ejendommen blev solgt med overtagelse 31. december 2017 til en salgspris på 7.600.800 kr.
  Salgsomkostninger beløber sig til 67.946 kr.

  Økonomi

  De samlede salgsindtægter var 216.000 kr. lavere end bevilliget, omvendt var salgsudgifterne 32.054 kr. lavere end bevilliget. Det betyder, at der samlet er en mindreindtægt på 183.946 kr.
  Der er i 2018 afsat rådighedsbeløb til udgifter på 32.054 kr., men da der ikke har været forbrug, giver det en positiv kasseeffekt på 32.054 kr. i 2018.

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 400

  Anbefales.

 • Pkt. 401 Anlægsbevilling - statsligt tilskud til digeanlæg ved kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

  Pkt. 401

  Anlægsbevilling - statsligt tilskud til digeanlæg ved kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 311138 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Miljø- og Fødevareministeriet har givet tilskud på 6.850.000 kr. i tilskud til digeanlæg i forbindelse med kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark.

  Indstilling

  Forvaltning indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en supplerende anlægsbevilling på 6,85 mio. kr. i 2018 samt tilsvarende indtægtsbevilling til kystbeskyttelse (beløbet vedrører kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte senest bevilling og udgiftsfordeling til kystbeskyttelse den 29.
  august 2018, punkt 296, på 7,8 mio. kr., så den samlede bevilling er på 51,9 mio. kr. Af sagen fremgik det, at 31,5 mio. kr. af den samlede bevilling vedrører Jyllinge Nordmark.
  Miljø- og Fødevareministeriet har i 2018 oprettet en pulje på 9 mio. kr. til nyanlæg og udvidelse af eksisterende diger. Den 14. september 2018 har ministeriet tildelt 6.850.000 kr. fra puljen til digeanlæg i Jyllinge Nordmark.
  Byrådet besluttede den 28. januar 2015, punkt 14, et princip om, at eventuel statslig medfinansiering skulle anvendes til at nedsætte borgernes egenbetaling. På baggrund heraf, vil tilskuddet tilgå digelagets medlemmer og ikke påvirke kommunens bidrag til projektet.
  Forvaltningen er i dialog med digelagets bestyrelse om, hvordan tilskuddet skal fordeles mellem de grundejere, som opnår gavn af sikringen.

  Økonomi

  Sagen er udgiftsneutral, idet der er tale om en enslydende indtægt og udgift på anlægsbudgettet i 2018.
  Tilskuddet på 6,85 mio. kr. vil betyde, at de grundejere, som opnår gavn af
  kystbeskyttelsen i Jyllinge Nordmark, får reduceret deres udgift. Samlet vil budgettet til Jyllinge Nordmark med denne sag være 38,35 mio. kr. (31,5 + 6,85 mio. kr.)
  Projektet er påbegyndt september 2018 og forventes afsluttet senest ultimo 2019.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019 2020 2021
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -14.210 -18.000 -3.000 0
  Anlæg, indtægter
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -21.060 -18.000 -3.000 0
  Anlæg, indtægter 6.850
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -6.850
  Anlæg, indtægter 6.850
  Finansiering
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 02-10-2018, pkt. 148

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 401

  Anbefales.

 • Pkt. 402 Anlægsbevilling - Gennemførelse af realiseringsstrategien for Viby bymidte

  Pkt. 402

  Anlægsbevilling - Gennemførelse af realiseringsstrategien for Viby bymidte

  Sagsnr. 288528 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører øget anlægsbevilling til gennemførelse af realiseringsstrategien for Viby bymidte, idet der er behov for økonomi til nedrivning af bygninger forud for salg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,49 mio. kr. i 2018 til projektet ”gennemførelse af realiseringsstrategien for Viby bymidte” finansieret af en nedskrivning af anlægsbevillingen til projektet ”Pharmacosmosgrunden” på 0,73 mio. kr. og en nedskrivning af anlægsbevillingen til projektet ”Midlertidig byudvikling i Viby” på 0,76 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådets beslutninger vedr. salg af arealer i Viby bymidte samt en bygningsvurdering af Søndergade 15 (den adresse, som Cosmos ikke råder over) indebærer, at der skal foretages nedrivninger af hhv. Søndergade 15 og det nuværende bibliotek på Tofthøjvej i forbindelse med salg af arealerne. Nedrivninger på selve byggegrunden for nyt biblioteks- og kulturhus dækkes af budgettet afsat til den nye bygning.
  Byrådet gav den 29. marts 2017, punkt 60, en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til realiseringsstrategien for Viby bymidte herunder forureningsundersøgelser, arkitektregninger mv. Der er et forventet forbrug på dette projekt på ca. 1,5 mio. kr., til forureningsundersøgelser og nødvendig afhjælpning, men der er endnu stor usikkerhed om omfang og udgift, og bevillingen vil under alle omstændigheder ikke kunne rumme hele udgiften til nedrivning af de to bygninger, som skønnes til ca. 3 mio. kr.
  Forvaltningen her derfor fundet andre bevillinger i Viby-området, hvor der er restmidler, som vil kunne omdisponeres til nedrivningerne. Det drejer sig om:
  - Pharmacosmosgrunden (frigivet af byrådet i februar 2014, punkt 154), hvor der kan frigøres 730.000 kr. Midlerne blev givet til renovering/nedrivning og etablering af overflader på cosmosgrunden.
  - Midlertidig byudvikling i Viby (frigivet af byrådet i april 2014, punkt 216), hvor der kan frigøres 760.000 kr. Midlerne blev givet til strukturbillede, strategi samt markering af rum og pladser i bymidten.

  Økonomi

  Sagen er udgiftsneutral, idet der er tale om omplacering af allerede frigivne rådighedsbeløb.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, Gennemførelse af realiseringsstrategi Viby bymidte -3.000
  Anlæg, Pharmacosmosgrunden -1.080
  Anlæg, Midlertidig byudvikling i Viby -961
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, Gennemførelse af realiseringsstrategi Viby bymidte -4.490
  Anlæg, Pharmacosmosgrunden -350
  Anlæg, Midlertidig byudvikling i Viby -201
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, Gennemførelse af realiseringsstrategi Viby bymidte -1.490
  Anlæg, Pharmacosmosgrunden +730
  Anlæg, Midlertidig byudvikling i Viby +760
  Finansiering:
  Budgetomplacering 1.490

  Plan- og Teknikudvalget, 04-10-2018, pkt. 182

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 402

  Anbefales.

 • Pkt. 403 Frigivelse af rådighedsbeløb til skolekantine på Margretheskolen

  Pkt. 403

  Frigivelse af rådighedsbeløb til skolekantine på Margretheskolen

  Sagsnr. 301003 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der blev med budget 2018 afsat midler til etablering af kantineforhold på Margretheskolen. Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder og foreslår etablering af et produktionskøkken, som ligestiller skolen med øvrige skoler og skaber de bedste forudsætninger for at arbejde med mad og måltider generelt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til etablering af skolekantine på Margretheskolen godkendes, og
  2. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til etablering af skolekantine på Margretheskolen.

  Beslutningskompetence

  Ad 1 Skole- og Børneudvalget
  Ad 2 Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2018 på Skole- og Børneudvalgets område er der afsat 1,5 mio. kr. til etablering af et køkken og faciliteter til madsalg på Margretheskolen. Det fremgår af budgetforliget, at ”Forligsparterne ønsker med afsæt i, at et godt måltid er afgørende for indlæring og trivsel, at der etableres gode kantineforhold for alle elever i Roskilde Kommune. Margretheskolen er den sidste skole, som ikke har en skolekantine.”
  Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder, der kan sikre elever på Margretheskolen mad, der lever op til Roskilde Kommunes kostpolitik og krav om, at hovedparten af fødevarerne skal være økologiske. Der er andre kommunale køkkener i nærheden, som har ledig kapacitet. Hvis maden produceres i et andet kommunalt køkken viser erfaringer fra andre kommuner, at produktionsomkostninger fordobles på grund af transport og krav til ændringer af produktionen, når maden skal transporteres. Ved valg af en privat leverandør kan der godt stilles gældende kvalitetskrav til selve maden. Eleverne vil dog betale for alle produktionsomkostninger, hvor det ved produktion på skolen alene er råvarerne, eleverne betaler for, da udgifter til køkkenmedarbejdere afholdes af skolens driftsbudget. Dermed er tilbuddet ikke sammenlignelig med de øvrige skoler.
  Roskilde Kommune arbejder i disse år med at styrke mad og måltider på alle folkeskolerne. Der er blandt andet udviklet en mad- og måltidsguide med anbefalinger for madproduktion og salg samt anbefalinger til gode rammer for at indtage måltider. Målet er, at alle elever får dækket deres behov for mad og drikke hele dagen, så de trives og lærer bedst muligt. I 2018 understøttes dette med uddannelse til alle skolekantiner i økologisk omlægning af madproduktionen samt fokus på optimal drift i forhold til anbefalingerne. Når der laves mad fra bunden på skolen, gavner det ikke kun spisningen. Det kan også give eleverne mulighed for at få en bedre maddannelse og bedre indsigt i råvarer og madlavning. Nogle elever kan have gavn af at deltage i køkkenet eller ved salg og distribution.
  Forvaltningen foreslår derfor, at der etableres et produktionskøkken. Køkkenet etableres i tilknytning til det eksisterende skolekøkken og i tilknytning til et fælles areal, der støder op til skolens pædagogiske læringscenter. Det giver en hensigtsmæssig placering af produktionskøkkenet og muliggør samarbejder mellem blandt andet kantineproduktionen og skolens øvrige aktiviteter. Der giver desuden et læringsmiljø med flere funktioner, som dels kan anvendes til mad og måltider, og dels anvendes til aktiviteter i tilknytning til det pædagogiske læringscenter. Margretheskolen får samtidig et moderniseret fællesområde, der kan anvendes til samlinger for mange elever, forældremøder eller andre aktiviteter. For produktion af mad skal der ansættes en medarbejder indenfor skolens driftsbudget, og eleverne betaler alene for den udgift der knytter sig til råvarerne.
  Projektet påbegyndes i 2018 og forventes afsluttet i 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Drift af kantinen afholdes inden for skolens budget på samme måde, som det gør sig gældende for øvrige skoler.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Ansøgning omn anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 02-10-2018, pkt. 118

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 403

  Anbefales.

 • Pkt. 404 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Skousbo etape 2

  Pkt. 404

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Skousbo etape 2

  Sagsnr. 285668 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning i Skousbo.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11,5 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Viby – ny dynamik og optimisme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Udviklingen af Skousbo er godt på vej. I 2017 blev den grønne byggemodning igangsat, og etape 1 er færdig.
  Lokalplanen for etape 2 er aktuelt i høring. Når lokalplanen er godkendt, skal 2. etape af byggemodningen sættes i gang. Der skal projekteres vejanlæg. Efterfølgende skal anlægget byggemodnes. Projektering af vejanlægget forventes gennemført i vinteren 2018, og entreprisen udbudt til opstart i foråret 2019.
  Forventes startdato: Oktober 2018
  Forventet slutdato: November 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -11.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -11.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 04-10-2018, pkt. 183

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 404

  Anbefales.

 • Pkt. 405 Orientering om kommunalt selskab(Lukket)

 • Pkt. 406 Udfordringer med erhvervsområde i Gundsømagle (Lukket)

 • Pkt. 407 Eventuelt

  Pkt. 407

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 407

  - Orientering om Stadion-sagen.
  - Østsjællands Beredskab.
  - Vikingeskibsmuseet.