You are here

Dagsorden

Dato: Onsdag, September 25, 2019 - 16:30
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 352 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 352

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt
 • Pkt. 353 Forbrugsvurdering på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019

  Ivaerksatte_initiativer_for_at_reducere_merforbrug_i_budgetaaret_2019.pdf Revurdering_af_forbrugsskoen_til_Byraadets_behandling_25._september_2019.pdf

  Pkt. 353

  Forbrugsvurdering på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019

  Sagsnr. 313425 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, som viste et merforbrug på serviceudgifterne på 57,2 mio. kr. og en samlet forværring af de likvide aktiver med 56,9 mio. kr., beskrives her hvad forvaltningen har iværksat for at modvirke merforbrug samt en vurdering af evt. yderligere muligheder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at merforbruget i 2019 nedbringes mest muligt ved forskellige initiativer og revurderinger og mindre udskydelser af aktiviteter

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Supplerende sagsfremstilling

  På baggrund af Byrådets drøftelse 11. september, hvor sagen blev udsat, har forvaltningen opdelt initiativer til nedbringelse af merforbruget på serviceudgifterne i 2019 i 2 kategorier, dvs. 1) Forslag, hvor der enten er tale om, at midlerne ikke når at blive brugt eller, hvor det ikke har nogen konsekvenser, at de ikke bruges i år men i stedet primo 2020 eller 2) Forslag, som forvaltningen har medtaget med henblik på at udsætte nogle udgifter, så de i stedet afholdes primo 2020 udfra en vurdering af, at der er tale om mindre konsekvenser i 2019. Dette fremgår af det vedhæftede bilag

  Sagsfremstilling

  Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, som blev forelagt for Økonomiudvalget 21. august 2019, viste en samlet forværring af de likvide aktiver i forhold til det vedtagne budget på 56,9 mio. kr. og et merforbrug isoleret set på serviceudgifter på 57,2 mio. kr. Merforbruget på serviceudgifterne kan i sidste ende resultere i en regnskabssanktion med tilbageholdelse af bloktilskudsmidler, hvis kommunerne under ét ikke overholder serviceudgiftsrammen. Ligeledes har et merforbrug konsekvenser for kommunens likviditetsudvikling.
  På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser af budgetopfølgningen redegør forvaltningen for, hvad der er gjort for at dæmpe merforbruget på områderne på de tre områder, hjemmeplejen – udedelen, skoleområdet samt specialområdet (børn og voksne).

  Forvaltningen arbejder endvidere med en revurdering af, om der er budgetmidler, der alligevel ikke forventes afholdt, eller om der er aktiviteter, der kan drosles ned i 2019 uden at det har konsekvenser for serviceniveauet på sigt. Denne revurdering vil foreligge til mødet og forventes at udgøre knapt 40 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der ikke sker budgetmæssige tilretninger. Hvis indstillingen besluttes gennemført, forventes regnskabsresultatet ved udgangen af 2019 at ligge ca. 40 mio. kr. under forventningen ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, dvs. et forventet merforbrug i 2019 på under 20 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 04-09-2019, pkt. 297

  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde med følgende begrundelse:
  "Henrik Stougaard / EL kan ikke tiltræde det på mødet omdelte notet "tiltag vedr. vurdering af forbrugsskøn", med forslag til budgetreduktioner for knapt 38 mio. kr. Forslaget findes at udgøre en genåbning af budgettet for indeværende år.
  Når vi fra EL ikke kan tiltræde er det blandt andet i lyset af, at den budgetkontrol der angiveligt er baggrunden for forslaget, ikke er værre/dårligere end de tidssvarende budgetkontroller fra den senere år. Vel at mærke en årrække, hvor regnskabsresultaterne ved årsafslutningerne alle år er endt med at udvise et samlet driftsoverskud ift. budgettet.
  På det grundlag begæres sagen formelt standset og sendt i byrådet."

  Byrådet, 11-09-2019, pkt. 183

  Jette Tjørnelund (V) stillede forslag om at sagen udsættes.
  For stemte 15, bestående af V, O, C, Ø, B og F.
  16 undlod at stemme, bestående af A.
  Sagen udsættes.

  Fraværende:
  Kaj V. Hansen (A) – Anne Marie Wulff Hedenborg deltog som stedfortræder og
  Morten Gjerskov (A) – Troels Toft Nielsen deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 354 Nedsættelse af det kommunale pris- og lønskøn i 2019

  Pkt. 354

  Nedsættelse af det kommunale pris- og lønskøn i 2019

  Sagsnr. 323797 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler nedsættelse af pris- og lønskønnet i 2019 som følge af nedjustering i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgettet for 2019 nedreguleres med 9,0 mio. kr. på baggrund af nye pris- og lønskøn i 2019, dog således at voksensocialområdets budget ikke reguleres.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2020 er der kommet nye skøn for pris- og lønudviklingen. Disse nye skøn omhandler ikke kun 2020, men også ændringer i forhold til den forudsatte pris- og lønudvikling i 2019.
  Der er i 2019 tale om lavere stigninger end tidligere forudsat. Det betyder, at de priser og lønudgifter, som Roskilde Kommune lagde budget 2019 på baggrund af, reelt viser sig at blive lavere end forudsat, og budgettet vil derfor kunne reduceres, uden at den reelle købekraft til kommunale aktiviteter påvirkes.
  Forvaltningen har genberegnet budgettet på baggrund af den nye pris- og lønudvikling i 2019. Beregningen viser, at budgettet samlet set kan nedreguleres med 9,5 mio. kr. som følge af den lavere pris- og lønudvikling i 2019. Hvis voksensocialområdet friholdes for den budgetmæssige nedregulering på grund af det væsentlige merforbrug, der i forvejen kan konstateres på området, vil den budgetmæssige nedregulering i stedet udgøre 9,0 mio. kr.
  Den sædvanlige praksis i forhold til budgetsamarbejdet mellem kommunerne og staten ville normalt betyde, at Roskilde Kommune ville få beskåret bloktilskuddet i midtvejsreguleringen for 2019 med et tilsvarende beløb. Det indgår imidlertid i økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2020, at der ikke bliver gennemført nogen midtvejsregulering for 2019. Det er dog fortsat sådan, at sanktionsgrænsen for kommunernes overholdelse af serviceudgiftsloftet fra statens side vil blive nedreguleret svarende til den lavere pris- og lønudvikling i 2019.
  Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der ligesom det var tilfældet i både 2017 og 2018 gennemføres en budgetmæssig tilpasning, som for 2019 er på 9,0 mio. kr., svarende til den lavere pris- og lønudvikling, dog således at voksensocialområdets budget med baggrund i det store forventede merforbrug ikke reguleres.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 9,0 mio. kr. i 2019.

 • Pkt. 355 Eventuelt

  Pkt. 355

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt