You are here

Referat

Dato: Mandag, November 27, 2017 - 18:00
Sted: Mødelokale 3A
 • Pkt. 477 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 477

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 27-11-2017, pkt. 477

  Godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle, Merete Dea Larsen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 478 Forslag til kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark (endelig vedtagelse)

  Hoeringsnotat_forslag_til_lokalplan_668_og_kommuneplantillaeg_7_for_Jyllinge_Nordmark.pdf Tillaeg_7_til_Kommuneplan_2016.pdf

  Pkt. 478

  Forslag til kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 242772 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den offentlige høring af forslag til kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark sluttede den 12. november 2017. Der indkom samlet 14 høringssvar, heraf ét til kommuneplantillægget og resten til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2016 godkendes endeligt uden ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på møde den 6. september 2017, punkt 350, at sende forslag til kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark samt tilhørende miljørapport i offentlig høring.
  Høringen for kommuneplantillæg 7 og lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark sluttede den 12. november 2017, og der indkom samlet 14 høringssvar, hvoraf ét indeholder bemærkninger til kommuneplantillægget, øvrige vedrører lokalplan 668. Høringssvarene som er sammenfattet i høringsnotatet, kan ses her.
  Høringssvaret vedrørende kommuneplanændringen indeholder bemærkning om manglende hjemmel til udlæg til fælles friarealer inden for Jyllinge Nordmark. Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke giver anledning til at ændre tillægget.
  Tillægget er i sit indhold identisk med tillæg 7 til Kommuneplan 2013, som blev ophævet efter afgørelse fra Planklagenævnet i april 2017.
  Kommuneplantillægget er en forudsætning for godkendelse af lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark, som behandles af Plan- og Teknikudvalget på møde den 27. november 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 27-11-2017, pkt. 254

  Venstre stillede ændringsforslag om, at kommuneplantillægget og lokalplanen fokuseres på kyst- og klimasikring, og at stien med rekreativt formål derfor udtages af planerne. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O, imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev forvaltningens indstilling anbefalet.
  Venstre og Dansk Folkeparti tager forbehold

  Økonomiudvalget, 27-11-2017, pkt. 478

  Venstre stillede ændringsforslag om, at kommuneplantillægget og lokalplanen fokuseres på kyst- og klimasikring, og at stien med rekreativt formål derfor udtages af planerne. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og C, imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev forvaltningens indstilling anbefalet.
  Venstre og C tager forbehold.

  Fraværende: Merete Dea Larsen

 • Pkt. 479 Forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark (endelig vedtagelse)

  Hoeringsnotat_forslag_til_lokalplan_668_og_kommuneplantillaeg_7_for_Jyllinge_Nordmark.pdf Referat_af_borgermoede_den_23._oktober_2017.pdf Lokalplan_668_for_Jyllinge_Nordmark.pdf

  Pkt. 479

  Forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 242772 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den offentlige høring af forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark sluttede den 12. november 2017. Der indkom i alt 14 høringssvar under høringsperioden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark godkendes med forslag til ændringer herunder afsnit om sammenfattende redegørelse af miljøvurdering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på møde den 7. september 2017, punkt 185, at sende forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark i høring. Høringen omfattede også tilknyttet tillæg 7 til Kommuneplan 2016, miljøvurdering, Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Natura 2000 konsekvensvurdering. Ved borgermøde om lokalplan samt kystsikringsprojektet den 23. oktober 2017 var der ca. 200 deltagere, se vedlagt referat fra mødet.
  Høringen sluttede den 12. november 2017, og der indkom i alt 14 høringssvar, hvoraf ét er fra FORS, mens de øvrige er fra lokale beboere og grundejerforeninger. Høringssvarene, som er beskrevet og vurderet i høringsnotatet, kan ses her.
  På baggrund af høringen anbefaler forvaltningen, at lokalplanen i sin helhed vedtages som forelagt, herunder også for bestemmelser om kystsikring. Der foreslås en justering med udtagning af et mindre stiudlæg over privat ejendom.
  Forvaltningen foreslår, at udstykningsmulighed til seks rækkehuse på Olesvej 25 fastholdes trods indsigelser fra beboere på Olesvej. Forvaltningen kan ikke anbefale vejadgang fra Sommervej, som alternativt forslag, da de terrænmæssige forhold på stedet umuliggør realisering af et forsvarligt vejprojekt.
  På baggrund af de indkomne høringssvar og forslag til ændringer er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse, som er indarbejdet i lokalplanen.
  Godkendelse af lokalplanen forudsætter, at byrådet godkender kommuneplantillæg 7.
  Lokalplanen ligger til grund for realisering af kystsikringsanlæg, som forelægges for Klima- og Miljøudvalget på møde den 27. november 2017 og byrådet den 29. november 2017. Sagen skal endvidere ses i sammenhæng med anden sag på dagsordenen om VVM tilladelse til anlæg til sikring mod oversvømmelser. Det er en forudsætning for VVM tilladelsen, at det samlede plangrundlag vedtages endeligt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 27-11-2017, pkt. 255

  Venstre stillede ændringsforslag om, at kommuneplantillægget og lokalplanen fokuseres på kyst- og klimasikring, og at stien med rekreativt formål derfor udtages af planerne. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O, imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev forvaltningens indstilling anbefalet.
  Venstre og Dansk Folkeparti tager forbehold.

  Økonomiudvalget, 27-11-2017, pkt. 479

  Venstre stillede ændringsforslag om, at kommuneplantillægget og lokalplanen fokuseres på kyst- og klimasikring, og at stien med rekreativt formål derfor udtages af planerne. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og C, imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning. For stemte A, B, F og Ø. V og C undlader at stemme. Herefter blev forvaltningens indstilling anbefalet.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 480 VVM-tilladelse Jyllinge Nordmark

  Forslag_til_VVM-tilladelse.pdf Opsamling_paa_partshoering_af_VVM-tilladelse.pdf

  Pkt. 480

  VVM-tilladelse Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 270571 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet nyt udkast til ny VVM-tilladelse for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark. Kommunen kan meddele VVM-tilladelsen, så snart lokalplan 668 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark er vedtaget endeligt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte udkast til VVM-tilladelse godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Da Planklagenævnte havde ophævet lokalplan 612 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark, ophævede Miljø- og Fødevareklagenævnet ligeledes kommunens VVM-tilladelse til projekt for sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark, jf. orienteringssag på Plan- og Teknikudvalget den 17. august 2017, punkt 174.
  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til ny VVM-tilladelse, jf. bilag 1, som kan meddeles digelaget, så snart plangrundlag i form af den nye lokalplan 668 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark er vedtaget endeligt.
  Udkastet til ny VVM-tilladelse har været i partshøring hos alle medlemmer af digelaget i perioden fra den 13. oktober til den 6. november 2017. Forvaltningen modtog otte høringssvar, som fremgår af vedlagte bilag 2. Høringssvarene har givet anledning til nogle ændringer og præciseringer i udkastet, heraf væsentligst:
  Omtale af stier i området er fjernet fra VVM-tilladelsens projektbeskrivelse, da stier er et kommunalt anliggende, som ikke vedrører VVM-tilladelsen. Trace for østdiget er tilpasset ønske fra privat grundejer. Der er i projektbeskrivelsen henvist til digelagets vedtægter, som fastlægger, at der ikke må ske færdsel på digerne. Kort­bilag er tilrettet, så det fremgår tydeligt, at fjorddiget placeres i de private havers skel mod vest (og ikke længere inde i haverne). Herudover er forvaltningen blevet opmærksom på, at VVM-tilladelsen bør adresseres til såvel digelaget som kommunen, da kommunen er bygherre på vegne af digelaget, indtil digerne er etableret. Ingen af ændringerne har en karakter eller et omfang, så der er behov for en fornyet partshøring.
  Forvaltningen finder derimod ikke, at ønske om at fjorddiget alligevel føres uden om private haver bør imødekommes. Traceet, der berører de private haver mod fjorden, er valgt for at sikre, at diget har mindst mulig påvirkning af Natura 2000, og det er dét trace, der ligger til grund for en ny Natura 2000-konsekvensvurdering.
  Miljø- og Fødevareklagenævnet pointerede i afgørelsen om den første VVM-tilladelse, at kommunen er myndighed i forhold til habitatbekendtgørelsen. Forvaltningen har derfor suppleret VVM-tilladelsen med vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 27-11-2017, pkt. 256

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 27-11-2017, pkt. 480

  Anbefales.

  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 481 Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark - ny bidragsfordeling efter klagenævnets retningslinjer

  Referat_af_borgermoede_den_23._oktober_2017.pdf Hoeringsbemaerkninger_ny_bidragsfordeling_mv.pdf HVIDBOG_-_grundejere_og_interessenters_hoeringsbemaerkninger_til_ny_bidragsfordeling_justering_af_oestdiget_og_anlaegsudgift.pdf Plan_for_placering_af_Oestdige.pdf Forslag_til_ny_bidragsfordeling.pdf Forslag_til_brev_om_afgoerelse_om_at_gennemfoere_kystbeskyttelsesprojektet_i_Jyllinge_Nordmark_og_Tangbjerg.pdf

  Pkt. 481

  Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark og Tangbjerg - ny bidragsfordeling m.v. efter klagenævnets retningslinjer

  Sagsnr. 217972 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til ny bidragsfordeling efter klagenævnets retningslinjer, har sammen med forslag til justeret projekt for Østdiget, været udsendt i høring efter kystbeskyttelseslovens § 4, i koordination med Egedal Kommune.
  Byrådene i Roskilde og Egedal skal nu træffe endelig afgørelse om fremme af sagen, på baggrund af de modtagne høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. Hvidbogens vurdering af konsekvenser af høringssvar godkendes. Hvidbogen udsendes til berørte grundejere sammen med byrådets afgørelse.
  2. Byrådet træffer afgørelse i henhold til kystbeskyttelseslovens § 5 om, at kystbeskyttelsesprojektet for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg skal gennemføres, med den nye bidragsfordeling og justering af projektet for Østdiget, i henhold til bemærkninger i hvidbogen,
  3. Den nye bidragsfordeling samt det justerede projekt for Østdiget fremsendes til Kystdirektoratet som supplement til ansøgningen af den 21. april 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Miljø- og Fødevareklagenævnet pålagde ved sin afgørelse af 3. maj 2017 af klagesager efter Kystbeskyttelsesloven Roskilde og Egedal kommune at træffe en ny afgørelse om bidragsfordeling efter reglerne i Kystbeskyttelseslovens kapitel 1a.
  Klima- og Miljøudvalget besluttede den 3. oktober 2017 at sende et nyt forslag til bidragsfordeling i 4 ugers høring blandt digelagets medlemmer.
  Med dette forslag skal Østdiget finansieres af knap 60 grundejere. Derfor ønskede digelaget projektet justeret, så Østdiget bliver reduceret i omfang og flyttes op til bebyggelsens grænse. Den skønnede anlægsudgift for Østdiget kan hermed reduceres fra 5,4 til ca. 1,2 mio. kr., og grundejernes andel reduceres til 600.000 kr. Dette justerede projekt er også sendt i høring, sammen med overslaget over den samlede anlægsudgift til projektet på 47 mio. kr.
  Ved borgermøde om forslag til lokalplan 668 den 23. oktober 2017, blev der orienteret om status for kystbeskyttelse og de forslag der var i høring. Bemærkninger fremgår af vedlagte referat af mødet.
  Der er modtaget 27 bemærkninger (vedlagt) inden for høringsfristen.
  De indsendte bemærkninger er gennemgået i vedlagte Hvidbog, sammen med forvaltningens vurdering af konsekvenser for byrådets afgørelse om bidragsfordeling og justering af Østdiget.
  Bemærkningerne fordeler sig inden for følgende hovedtemaer:
  Justering af placering og udformning af Østdiget
  En berørt grundejer har foreslået, at Østdigets placering på hans ejendom ændres. På baggrund heraf er foreslås der en mindre justering af Østdigets placering på ejendommen Vernersvej 34. Den endelige placering af Østdiget fremgår af vedlagte kort.
  Der er tale om en mindre justering af Østdigets placering, som udelukkende vedrører ejendommen, hvis ejer ved sit høringssvar har foranlediget justeringen. Derfor foretages der ikke en fornyet høring, jf. kystbeskyttelseslovens § 5, stk. 2.
  Bidragsfordeling
  På baggrund af høringsbemærkningerne er der sket mindre justeringer i antallet af parter som skal deltage i finansieringen af hhv. Østdiget og de fælles foranstaltninger (fjorddige og sluse).
  Med udgangspunkt i de forventede anlægsudgifter på ca. 47 mio. kr., hvoraf kommunerne betaler 50 %, fordeles grundejernes bidrag således:
  - 394 ejendomme med 2 parter, uden gavn af Østdige: 48.000 kr. (230 kr. / md)
  - 54 ejendomme med 1 part, uden gavn af Østdige: 24.000 kr. (115 kr. / md)
  - 53 ejendomme med 2 parter og gavn af Østdiget: 59.000 kr. (280 kr. / md)
  Der er tale om omtrentlige beløb, afrundet til nærmeste 1000 kr. Økonomien ligger først endeligt fast, når anlægget er etableret og der er optaget et kommunegaranteret lån.
  Antallet af ejendomme, som skal finansiere Østdiget, er reduceret fra 59 til 53 ejendomme Baggrunden herfor er, at 6 ejendomme har godtgjort med landmålererklæringer, at terrænet ved bebyggelsens sokkel er højere end kote 1,5 meter (DVR90). De pågældende ejendomme har derfor ikke gavn af Østdiget. På denne baggrund øges den enkelte part til Østdiget til omkring 11.000 kr. pr. part, mod 10.000 kr. i forslaget.
  Endvidere er én ejendom helt undtaget fra bidragspligt til de fælles foranstaltninger (fjorddige og sluse), mens bidraget fra to ejendomme er reduceret fra 2 til 1 part, da ejendommene fortsat vil have gavn af sikring af adgangsvejen mod oversvømmelse.
  Det fremgår af vedlagte forslag til ny bidragsfordeling, hvilke ejendomme der skal betale hhv. 1 og 2 parter til fælles anlæg, samt bidrag til Østdiget.
  Forvaltningen indstiller, at forslaget til bidragsfordeling vedtages.
  Det skal bemærkes, at vurderingen af, om der pålægges bidrag til anlægget tager udgangspunkt i en lempelig fortolkning af Miljø- og Fødevarenævnets afgørelse af den 3. maj 2017. Der er tilstræbt en høj grad af sikkerhed for, at grundejere, der pålægges at bidrage til anlægget, også har gavn af det. Dette for at undgå klager fra grundejere, der ikke mener, at de har gavn af anlægget.
  Byrådets afgørelse om at fremme sagen skal i henhold til kystbeskyttelsesloven meddeles de berørte grundejere og de øvrige interessenter. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger.
  Afgørelsen foreslås meddelt med vedlagte brev til alle klageberettigede.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Byrådet behandlede januar 2015, punkt 14, handleplan for stormflodsbeskyttelse og den daværende fordeling af økonomien. Senest blev udvalget på mødet i januar 2017, punkt 16, orienteret om status for projekt til kystsikring af Jyllinge Nordmark og et tilhørende økonomiske overslag på 34,2 mio. kr. Som anført udgør det aktuelle overslag over anlægsudgiften, der lægges til grund for beregning af konsekvensen for den enkelte grundejer, 47 mio. kr. Med den i Roskilde byråd besluttede 50/50-fordeling mellem kommune og grundejere, udgør Roskilde Kommunes bidrag 22 mio. kr.
  Det skal stadig understreges, at anlægssummen først ligger fast, når anlægsarbejderne er udbudt i licitation, og der er modtaget tilbud fra entreprenører.
  Når projektets endelige økonomi kendes, forelægges de indhentede tilbud til byrådets godkendelse, inden der indgås kontrakt, forventeligt primo 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 27-11-2017 pkt. 185

  Anbefales.

  Fraværende

  Jeppe Trolle (B)

  Økonomiudvalget, 27-11-2017, pkt. 481

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 482 Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark - dispensation fra åbeskyttelseslinjen

  Hvidbog_-_hoeringsbemaerkninger.pdf Hoeringssvar.pdf Forslag_til_dispensation_fra_aabeskyttelseslinjen.pdf Kort_der_viser_placering_af_Fjorddige_og_Floejdige.pdf Kortbilag_-_Oestdige_-_justeret_20._nov_2017.pdf

  Pkt. 482

  Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark - dispensation fra åbeskyttelseslinjen

  Sagsnr. 283082 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark kræver Roskilde Kommunes dispensation fra åbeskyttelseslinjen. Forslag til afgørelse har været i partshøring, og byrådet skal træffe afgørelse på baggrund af de modtagne høringsbemærkninger.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forvaltningens kommentarer i hvidbogen til høringsbemærkninger godkendes.
  2. byrådet meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 på nærmere vilkår, jf. bilag 3.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Hovedparten af det samlede kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark, henholdsvis Fjorddiget, Fløjdiget og Østdiget skal ligge på arealer, der er omfattet af åbeskyttelseslinjen omkring Værebro Å, jf. naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1.
  Det er i naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 fastsat, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand 150 meter fra åer, der er registreret med beskyttelseslinje. Formålet med bestemmelsen er at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante og dyreliv. Den generelle afstand på 150 meter er dog i Jyllinge Nordmark reduceret ved Naturstyrelsens afgørelse af 11. maj 2015.
  Roskilde Kommune kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1 gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 16, stk. 1.
  Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om etablering af et teknisk anlæg som forringer områdets landskabelige værdier. Begrundet i hensyn til væsentlige samfundsmæssige interesser af både økonomisk og social art finder forvaltningen dog, at der er grundlag for at meddele dispensation fra åbeskyttelseslinjen til kystbeskyttelsesprojektet.
  Forslag til dispensationen har været i partshøring. Forvaltningens behandling og vurdering af høringsbemærkninger findes i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 27-11-2017, pkt. 257

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 27-11-2017, pkt. 482

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 483 Eventuelt

  Pkt. 483

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 27-11-2017, pkt. 483

  Intet til eventuelt.

  Fraværende: Merete Dea Larsen