You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 28, 2018 - 15:30
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 455 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 455

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 455

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Lars Lindskov, Daniel Prehn.

 • Pkt. 456 Tema til borgermødet "Vores Stemmer"

  Pkt. 456

  Tema til borgermødet "Vores Stemmer"

  Sagsnr. 303441 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget har godkendt, at administrationen indgår samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen om at afholde et borgermøde i 2019 i regi af projekt ”Vores Stemmer”. Der skal vælges et tema for borgermødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag om bæredygtighed som tema godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har indledt samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen. Mandag Morgen har fået bevilliget midler fra A.P.Møller Fonden til at udvikle, afprøve og evaluere et koncept om aktiv borgerinddragelse og fejring af demokratiet gennem afholdelse af en række lokale og nationale borgermøder. Konceptet for borgermøderne henter inspiration fra G1000 borgermøder, som er afholdt i Belgien og Holland.
  Roskilde, Assens og Varde Kommuner afholder hver et borgermøde i løbet af 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019, hvorefter projektet ”Vores Stemmer” evalueres. Mandag Morgen har ansøgt og fået bevilliget midler fra Knud Højgaard Fonden til at afholde et nationalt borgermøde ”Vores Stemmer” i samarbejde med Folketinget med forventet afvikling i september 2019. ”Vores Stemmer” har til formål at forny den demokratiske samtale og mødet mellem politikere og borgere i Danmark.
  Administrationen har efter Økonomiudvalgets beslutning i hhv. juni og august arbejdet videre med den praktiske del af gennemførelsen af borgermødet og har i den forbindelse udarbejdet et forslag til tema for borgermødet ”Vores Stemmer”, som afholdes i Roskilde Kongrescenter lørdag 9. februar 2019. Der sendes invitation ud til ca. 5.000 udvalgte borgere, og alle byrådsmedlemmer inviteres til at deltage i borgermødet.
  Mandag Morgen har anbefalet, at temaet og invitationen er formuleret som et spørgsmål, så de inviterede borgere bliver nysgerrige og melder sig til at deltage. Det er umuligt på forhånd at vide, hvad borgerne kommer med af ideer på borgermødet, og hvad de vælger at arbejde videre med efterfølgende. Derfor er det også svært på forhånd at have udpeget et egentlig ophæng ind i den kommunale forvaltning.
  Oplæg til tema for Roskilde Kommunes borgermøde 9. februar 2019 kl. 9 – 17:
  Det overordnede tema for borgermødet er Bæredygtighed, og det skal forstås som et bredt begreb, der både kan dække over klima, miljø, menneskelig og socialt bæredygtighed. Målet med borgermødet er at engagere borgerne i Roskildes bæredygtige udvikling gennem en række forslag, som de har ejerskab til. Forslagene skal bruges til at skærpe kommunens eksisterende bæredygtige indsatser og skabe grundlag for nye.
  Temaet går på tværs af den kommunale forvaltning, og borgernes idéer skal gribes, hvor det er muligt, og integreres med de eksisterende indsatser der, hvor det giver mening. Det kan fx være i forbindelse med udmøntningen af boligpolitikken, den nye planstrategi, den nye strategiske klima- og energiplan eller i arbejdet med at intensivere og synliggøre FN’s Verdensmål, som blev besluttet i budgetaftalen for 2019. Andre forslag kræver måske helt nye indsatser, men fælles for dem alle er, at det skal tydeliggøres hvilke idéer der kommer fra borgermødet, og hvordan de har været med til at påvirke kommunens udvikling.
  Forslag til uddybende tekst i invitationen til borgerne:
  Overskrift: ”Hvordan udvikler vi Roskilde Kommune mere bæredygtigt?”
  ”Vi er mange borgere i Roskilde Kommune, -hvad skal der til for, at vi sammen gør kommunen mere bæredygtig? Skal vi sortere vores affald mere grundigt, end vi gør nu? Skal vi have betalt parkering i bymidten, så færre biler kommer ind til centrum? Skal vi samle mere plastik ind til genbrug? Skal vi have flere vindmøller i kommunen og dermed få mere bæredygtig energi? Eller handler bæredygtighed om at skabe stærke lokale fællesskaber og bydele, hvor der bor forskellige typer af mennesker blandet med butikker og foreningsliv? Skal vi blande forskellige boligtyper i bydelene? Betyder bæredygtighed, at naboer hjælper ældre med indkøb og ældre hjælper børn med lektier? At vi passer på hinanden i det lokale fællesskab og hjælper hinanden med at komme gennem livets kriser?
  Hvad synes du? Hvad forstår du, når du hører ordet bæredygtighed? Hvad handler det om for dig?
  FN har fastsat 17 verdensmål for at sætte gang i bæredygtig udvikling. Verdensmålene er både for de økonomisk rige og fattige lande, og Danmark er med. Roskilde Kommune vil gerne sætte fokus på, hvordan kommunen og borgerne sammen kan arbejde med at nå verdensmålene. Kom og vær med til at give dit bud på, hvordan vi sammen udvikler Roskilde Kommune til en mere bæredygtig kommune”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 424

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 456

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Lindskov, Daniel Prehn, Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 457 Revision af Fingerplan 2017 - forslag til justeringer af Roskildefingeren

  Revision_af_Fingerplan_2016_konkrete_forslag_til_justeringer_af_Roskildefingeren.pdf Kortbilag_til_svarbrev_-_Revision_af_Fingerplan_2016.pdf

  Pkt. 457

  Revision af Fingerplan 2017 - forslag til justeringer af Roskildefingeren

  Sagsnr. 281105 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har fremsendt forslag til konkrete justeringer af byfingeren ved Roskilde, for at understøtte kommunens fremtidige muligheder for byudvikling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fremsendte forslag til justeringer af Roskildefingeren godkendes, som input til statens revision af Fingerplan 2017.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 4. oktober 2017, punkt 386, at fremsende ønsker til den langsigtede revision af statens fingerplan, som regulerer udviklingsmulighederne i hovedstadsområdet. Heri indgik blandt andet ønske om dialog om den konkrete afgrænsning af byfingeren ved Roskilde samt ønske om at genoptage arbejdet med den grønne kile nord om Roskilde – Fjordkilen.
  Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Erhvervsstyrelsen om forslag til konkrete ændringer til byfingeren, som dels kan sikre ekstra byudviklingsmuligheder omkring Roskilde by, dels understøtte ønsket om at fremme statens grønne kiler.
  Forvaltningen har under dialogen foreslået en justering for arealer beliggende ved Ringstedvej/Lindenborgvej. Arealet er foreslået medtaget i byfingeren for at favne det eksisterende erhvervsområde ”Forsøgsgården”, som i dag ligger i landzone samt arealer der på sigt kan indeholde den foreslåede pendlerstation Roskilde Vest. Endvidere foreslås Darup Idrætsanlæg medtaget, da det ligger i byzone, samt tilstødende arealer beliggende nord for Darupvej. Erhvervsstyrelsen har bedt om, at kommunen såfremt arealet medtages i byfingeren respekterer diverse bindinger om naturgasledning, råstofgravning samt støjkonsekvenszone.
  For at sikre en fortsat balance mellem byvækst og grønne ubebyggede områder har Erhvervsstyrelsen bedt kommunen om at foreslå arealer, der kan udtages af byfingeren og indgå som en mulig del af statens grønne kiler. Forvaltningen peger derfor på arealer ved Himmelev Skov, hvor Økonomiudvalget på møde den 28. august 2014, punkt 161, besluttede, at arealet kunne indgå i en fremtidig grøn kile – Fjordkilen – nord for Roskilde. Arealet indgår endvidere som en del af Roskildes Grønne Ring. Efter fremsendelsen af det vedlagte materiale, har Erhvervsstyrelsen udtrykt ønske om, at arealet allerede nu medtages i fingerplanen som statslig grøn kile. Dermed bliver arealet den første brik i en fremtidig samlet fjordkile, som ikke kommer med i sin fulde udstrækning i indeværende revision af fingerplanen. Styrelsen har forsikret, at en sådan udpegning ikke vil hindre, at der kan gives plads til såvel det uorganiserede som det organiserede idræts- og friluftsliv på arealerne ved Himmelev Skov.
  Parallelt med dialogen om justering af Roskildefingeren har forvaltningen også været i dialog med Erhvervsstyrelsen om nye byudviklingsmuligheder for kommunens andre bysamfund. Forvaltningen kender ikke til et endeligt udfald på denne dialog.
  Statens forslag til ny fingerplan ventes sendt i høring omkring årsskiftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 426

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 457

  A stillede forslag om at ”Idet indstillingen godkendes tilføjes, at Roskilde Kommune fortsat ønsker en forlængelse af Roskildefingeren, så den også omfatter Viby området og dermed åbner for yderligere stationsnær beboelse. Endvidere ønskes støjkonsekvensområdet ved Roskilde lufthavn begrænset, bl.a. med henvisning til den teknologiske udvikling for støj fra flytrafik”.
  Udvalget godkendte dette. Herefter blev indstillingen godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 458 Frikommuneforsøg inden for fleksibel boligløsning

  Aftale_om_udslusnings-ungdomsboliger_paa_Praestemarksvej.pdf

  Pkt. 458

  Frikommuneforsøg inden for fleksibel boligløsning

  Sagsnr. 278670 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at kunne bruge frikommunehjemlen til fleksible boligløsninger skal byrådet træffe beslutning om denne brug.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller
  1. at der søges ministeriets godkendelse til at iværksætte forsøg om fleksible boligløsninger, jf. lov om frikommunenetværk
  2. at der indgås aftale med Boligselskabet Sjælland om anvisningsret til 14 ungdomsboliger, bl.a. til brug som udslusningsboliger ved brug af frikommunehjemlen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har tidligere besluttet, at Roskilde Kommune skulle deltage i frikommunenetværket ”Billige og fleksible boligløsninger”. Frikommuneforsøget har været igennem tre lovrunder, hvor den seneste blev vedtaget den 8. juni 2018.

  - Byrådet har den 26. september 2018 godkendt forsøgsordningen om funktionsbaseret tilgængelighedskrav for at muliggøre billigere nybyggeri.

  - I fleksible boligløsninger indgår hjemmel til at fremme fleksibilitet til midlertidig leje af almene boliger, der kan understøtte en rehabiliterings- og inklusionsindsats for borgere med bl.a. udviklingshæmning, psykisk sårbarhed og sociale problemer. Borgeren kan nu komme fra andet end forsorgshjem og egentlig døgnbotilbud. Målgruppen for udslusningsboliger er dermed udvidet. Hjemlen udvider også muligheden for anvendelse i såvel ungdoms-, ældre- og familieboliger.

  - Konkret er der nu lovhjemmel til at etablere midlertidige boliger i 2 år med mulighed for forlængelse i op til 5 år. Det er en forudsætning, at beboeren forventes at kunne fungere i egen bolig og kan betale almindelig lejeudgift efter opholdet. Under opholdet ydes der social støtte, og der kan eventuelt ydes et særligt huslejetilskud, som svarer til borgerens aktuelle økonomiske formåen. I lejeaftalen kan også knyttes vilkår om f.eks. at deltage i rehabiliterings-aktiviteter, job-/uddannelsesaktiviteter m.m.

  - Efter den 1. oktober 2018 skal Økonomi- og Indenrigsministeriet godkende den konkrete brug af frikommunehjemlen. Efter forhåndsdrøftelse med ministeriet forventes dette ikke at indebære problemer.
  - Anvendelse af frikommunehjemlen vil blive nøje vurderet ved boliganvisningen i hver enkelt borgersituation. Konkret er der plan om at kunne bruge frikommunehjemlen i forbindelse med en aftale med Boligselskabet Sjælland om anvisningsret til 14 ungdomsboliger på Præstemarksvej. Boligerne er beliggende i et bynært og ressourcestærkt boligområde og vil aflaste brugen af socialt anviste lejligheder i andre almene boligområder. Anvisningsaftalen er betinget af byrådets beslutning om brug af frikommunehjemlen og ministeriets godkendelse, da det uden frikommunehjemmel ikke er muligt at etablere udslusningsboliger i ungdomsboliger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 eller i de efterfølgende år.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 155

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 427

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 458

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn, Merete Dea Larsen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 459 IT-netværk dagtilbud

  Pkt. 459

  IT-netværk dagtilbud

  Sagsnr. 312047 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dagtilbuddene i Roskilde Kommune varetager i dag en række opgaver digitalt. Der er på den baggrund behov for, at etablere et digitalt netværk, der er egnet til stabilt og egnet til blandt andet drift af opgaver med personfølsomme oplysninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der etableres et digitalt netværk på dagsinstitutionsområdet, og
  1. udgifterne til netværket finansieres over leasing på 6 år.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i dag en række opgaver i kommunens dagtilbud, der varetages digitalt. Det drejer sig om de mere generelle administrative opgaver, men også skriftlige opgaver i forhold til børn med særlige behov, der indgår i det tværfaglige samarbejde. Derudover har alle dagtilbud og forældre adgang til et børneintra. Her tjekkes børnene ind og ud af dagtilbuddet, ligesom al skriftlig kommunikation mellem hjem og dagtilbud som udgangspunkt sker via børneintra. Endelig foregår fx planlægning, gennemførelse og dokumentation af det pædagogiske arbejde også digitalt, ofte via tablets. Fra 2020 forventer forvaltningen, at det nuværende børneintra afløses af Aula, der er en digital portal, som medarbejdere og forældre i både dagtilbud og skoler vil skulle anvende til bl.a. kommunikation mellem hjem og dagtilbud/skole.
  For at understøtte og sikre det digitale arbejde i dagtilbuddene er der behov for, at alle dagtilbud har adgang til et stabilt og sikkert netværk. Dette er ikke tilfældet i dag, hvor dagtilbuddene anvender det åbne Roskilde Wifi-netværk, som er det eneste netværk, de kan tilgå fra de tablets, der anvendes. Dette netværk er ustabilt og ikke egnet til drift. Da der kan være tale om personfølsomme data, er det endvidere nødvendigt, at de anvendte enheder sikres mod misbrug af data.
  Der er på den baggrund behov for en opgradering af netværkene i kommunens dagtilbud, således at alle dagtilbud fremover har adgang til stabile og sikre netværk, der er lukket for ikke-godkendte enheder. Derudover er det nødvendigt, at forvaltningen kan overvåge netværket og styre hvem, der har adgang og på hvilke enheder de har adgang til og fra. Dette sikres ved, at dagtilbudsområdet får sit eget dedikerede Wifi-net, der er lukket for andre og ved at implementere en teknisk løsning (mobile device management), hvor en mistet enhed kan renses for data fra et centralt styret system.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.Etableringen af kabler, access-punkter og netværk på institutionerne beløber sig ud fra allerede indhentede tilbud til 2,5 mio. kr. Denne udgift foreslås finansieret over en leasingaftale med 6 års løbetid, hvorved den årlige udgift bliver ca. 417.000 kr., som af forvaltningen kan afholdes inden for eksisterende budgetter.

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 127

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 428

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 459

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Lars Lindskov, Daniel Prehn.

 • Pkt. 460 Revidering af beredskabsplanen om vold og seksuelle overgreb

  Beredskabsplan_for_vold_og_seksuelle_overgreb.pdf

  Pkt. 460

  Revidering af beredskabsplanen om vold og seksuelle overgreb

  Sagsnr. 310825 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal godkende en kommunal beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, jf. serviceloven. Beredskabsplanen skal anvendes af kommunale medarbejdere, der i deres daglige arbejde er i kontakt med børn og unge. Planen skal revideres senest hver 4. år. Beredskabsplanen blev godkendt i november 2014 og skal derfor revideres i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den reviderede version af det kommunale beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes beredskab bygger på den sammenhængende børnepolitik, der vægter tidlig og sammenhængende indsatser for børn og unge. Beredskabsplanen er udarbejdet på baggrund af vejledningsmateriale fra blandt andet Socialstyrelsen.
  Det kommunale beredskab skal medvirke til, at fagpersoner:
  - får den tilstrækkelige viden til at reagere
  - bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb
  - bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats
  - arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne.
  I den reviderede version af beredskabsplanen er der tilføjet opmærksomhed på digitale krænkelser. Beredskabsplanen er samtidigt koblet sammen med roskildemodellen, som er et digitalt redskab til understøttelse af fagprofessionelles systematiske opsporing af børn i mistrivsel – herunder også børn udsat for vold og seksuelle overgreb.
  Den reviderede beredskabsplan indeholder fortsat oplysninger om, hvordan man kan arbejde med forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, ligesom der er angivet konkrete handleanvisninger i forhold til håndtering af bekymring eller viden om at et barn eller ung er udsat for vold og seksuelle overgreb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 132

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 429

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 460

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 461 Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2019

  Hurtig_oversigt_over_kvalitetsstandarderne.pdf Generel_information_og_samarbejde.pdf Praktisk_hjaelp.pdf Personlig_pleje.pdf Traening.pdf Mad_og_maaltider.pdf Sygepleje.pdf Forebyggende_hjemmebesoeg.pdf Boliger.pdf Aktiviteter_i_Seniorhoejskolen.pdf Omsorgstandpleje.pdf Tilsynspolitik_for_2019.pdf Hoeringssvar_fra_Aeldreraadet_og_Handicapraadet_samt_indstilling_til_svar.pdf

  Pkt. 461

  Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2019

  Sagsnr. 309727 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere skal revideres én gang årligt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2019 godkendes i dens nuværende form med enkelte præciseringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Én gang om året skal byrådet revidere tilsynspolitik for hjemmeboende borgere samt kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse.
  Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt. Dermed synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. Roskilde Kommune har ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet herunder omsorgstandpleje, aktivitetstilbud, boligtilbud og sygeplejeindsatser.
  Kvalitetsstandarderne for 2019 blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet den 5. september 2018 med frist for høringssvar primo oktober 2018. Høringssvar er vedlagt sagen. Rådene har forslag til mindre tekstmæssige præciseringer, som dog ikke ændrer ved serviceniveauet. De tekstmæssige præciseringer er gennemgået i vedlagte notat. Forvaltningen indstiller, at størstedelen af præciseringerne imødekommes.
  Det er hensigten, at de reviderede kvalitetsstandarder fortsat trykkes i læsevenligt layout i enkelte pjecer.
  Der er endvidere lagt op til, at den nuværende tilsynspolitik for hjemmeboende borgere fortsætter uændret. Ældrerådet og Handicaprådet har ikke haft specifikke bemærkninger til tilsynspolitikken for 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2018, pkt. 142

  Anbefales med den præcisering, at den nuværende formulering vedr. generel information fastholdes.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 430

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 461

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 462 Ansøgning om brugsret til lokaler på Bygaden 28, 4040 Jyllinge

  Bygaden_28_anmodning_om_brugsret_21-10-2018.pdf Ombygning-istandsaettelse_Bygaden_28_skoennet_udgift.pdf Fjordmuseet_Bygaden_28_Jyllinge_tilstandsrapport.pdf

  Pkt. 462

  Ansøgning om brugsret til lokaler på Bygaden 28, 4040 Jyllinge

  Sagsnr. 311834 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Foreningen Fjordglimt har ansøgt om brugsret til forsamlingshuset på Bygaden 28, 4040 Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. foreningen Fjordglimt meddeles principiel godkendelse af ansøgning om brugsret under forudsætning af, at der skaffes finansiering til istandsættelsesarbejdet af Bygade 28, og
  2. foreningen Fjordglimt fremsender status på fundraising i foråret 2019, hvor sagen tages op til fornyet vurdering - herunder udkast til brugsretsaftale.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget 2018 er det besluttet, at det oprindelige forsamlingshus på Bygaden 28 bevares og anvendes som samlingssted for borgerne i Jyllinge. Roskilde Kommune har afholdt dialogmøde maj 2018 med borgere i Jyllinge med henblik på at afdække, om der er borgere, der ønsker at gå ind i arbejdet med den fremtidige drift samt fondsansøgninger, istandsættelse og indretning af bygningen som kulturhus for byens borgere og foreninger. Byrådet har i denne forbindelse åbnet for, at der nedsættes en initiativgruppe af interesserede foreninger, som vil stå for udvikling og den daglige drift af bygningen.
  Foreningen Fjordglimt har ansøgt om brugsret til bygningen, der er på 200 m2. Foreningen ønsker at skabe et mangfoldigt socialt hus, et nyskabende fællesskab med plads til mange forskellige sociale og kulturelle aktiviteter på tværs af alder og interesser. Foreningen er i gang med forberedelser til fondsansøgninger og etablering af et korps af frivillige til den indvendige istandsættelse af kulturhuset. Foreningen Fjordglimt forventer, at ibrugtagning af kulturhuset kan ske sommeren 2019. Oplægget til udgiftsfordeling er, at Roskilde Kommune står for klimaskærme, driftsudgifter, udvendig vedligeholdelse, mm., mens aktiviteter og indvendig vedligeholdelse drives af initiativgruppen.
  Forvaltningen har foretaget bygningssyn på Bygade 28, og vurderer bygningens samlede tilstand til at være under middel/dårlig, dvs. at større reparations- og vedligeholdelsesarbejder er påkrævet. Forvaltningen har udarbejdet et økonomisk overslag på den nødvendig istandsættelse af ejendommen, som skønnes til i alt 2,9 mio. kr. Istandsættelse af klimaskærm skønnes til 0,8 mio. kr., istandsættelse af el, vand og varmeinstallation skønnes til 0,2 mio. kr., indvendig ombygning og istandsættelse skønnes til 1,8 mio. kr. og nedrivning af garagebygning/baghus skønnes til 0,1 mio. kr.
  Forvaltningen finder det vigtigt, at et foreningsdrevet kulturhus er bredt forankret i det lokale foreningsliv, og at bygningen indrettes på en sådan måde, at det ikke er begrænsende for anvendelsen af lokalerne
  Ansøgning om brugsret for Bygaden 28, bygningsrapport og økonomisk overslag for istandsættelse af ejendommen er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Hvis princippet om, at Roskilde Kommune står for udvendig vedligeholdelse samt drift, vil der være en kommunal udgift på 1,1 mio. kr. til istandsættelse samt et beløb til løbende drift.
  Der er ikke afsat særskilt budget til istandsættelse af klimaskærm. Såfremt Roskilde Kommune skal istandsætte denne, vil dette ske fra det generelle vedligeholdelsesbudget.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 129

  Ad indstillingens punkt 1: Anbefales.
  Ad indstillingens punk 2: Anbefales, dog således at status for fundraising skal fremsendes medio 2019.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 431

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 462

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Daniel Prehn, Lars Lindskov.

 • Pkt. 463 Etablering af Kontaktforum Roskilde vedr. midlertidigt mellemlager for radioaktivt affald på Risø

  Udkast_til_brev_til_Uddannelses-_og_Forskningsministeriet_om_etablering_af_Kontaktforum_for_Roskilde_Kommune.pdf Mail_fra_Uddannelses-_og_Forskningsministeriet_vedr._etablering_af_Kontaktforum_Roskilde.pdf

  Pkt. 463

  Etablering af Kontaktforum Roskilde vedr. midlertidigt mellemlager for radioaktivt affald på Risø

  Sagsnr. 281235 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Uddannelses- og Forskningsministeriet er i gang med at oprette et Kontaktforum for Roskilde, som har til opgave at diskutere lokale emner i relation til midlertidig opbevaring af radioaktivt affald på Risø frem til 2073.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. der udpeges ét eller flere byrådsmedlemmer til at deltage i Kontaktforum Roskilde
  2. udkast til brev til Uddannelses- og Forskningsministeriet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kontaktforum blev oprettet i 2016 og skulle danne ramme for dialog mellem de væsentligste interessenter i sagen om en langsigtet løsning på opbevaring af radioaktivt affald i Danmark. Forvaltningen har deltaget i Kontaktforum siden oktober 2017 på baggrund af regeringens udspil om forlængelse af oplagringen af det radioaktive affald på Risø-halvøen i op til 50 år.
  Efter Folketingets beslutning (B90) om at opgradere lagerfaciliteter på Risø, så det radioaktive affald kan oplagres der frem til 2073, er det ved møde i Kontaktforum foreslået, at der fremover bør ske en opdeling af kontaktforum:
  - Kontaktforum med fokus på generel vidensopsamling
  - Kontaktforum med fokus på Roskilde Kommune og Veddelev Borger og Grundejer Forening
  - Kontaktforum med fokus på områderne for geologiske undersøgelser
  Uddannelses- og Forskningsministeriet har den 27. september 2018 sendt en mail, se bilag, med forslag til struktur for Kontaktforum Roskilde og forespurgt, om der ud over forvaltningens deltagelse ønskes politisk repræsentation i Kontaktforum Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 160

  Ad 1.: Klima- og Miljøudvalget indstiller 3 byrådsmedlemmer; Karsten Lorentzen, Marianne Kiærulff og Tomas Breddam.
  Henrik Stougaard (Ø) støtter at der udpeges 3 byrådsmedlemmer og noterer sig, at der er indstillet de 3 navne, men tager forbehold herfor.
  Ad 2.: Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B).

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 432

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 463

  Anbefales, idet Jeppe Trolle også indstilles.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Daniel Prehn

 • Pkt. 464 Helhedsplan for Sankt Hans Vest (igangsætning)

  Sankt_Hans_Vest_omraadeafgraensning.pdf Sankt_Hans_Vest_overordnet_tidsplan.pdf

  Pkt. 464

  Helhedsplan for Sankt Hans Vest
  (igangsætning)

  Sagsnr. 289037 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hospitalsfunktionen på Sankt Hans Vest ophører i 2021. Herefter kan området omdannes til andre funktioner. For at sikre, at områdets værdier styrkes og udvikles i omdannelsesprocessen, foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en helhedsplan.
  Beslutningskompetencen i sagen er sat til Økonomiudvalget, idet der pågår overvejelser om køb af areal.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af en helhedsplan for Sankt Hans Vest igangsættes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Region Hovedstaden er i gang med at opføre et nyt retspsykiatrisk center ved Sankt Hans Øst. Byggeriet forventes at blive taget i brug i 2021, hvor funktioner, der nu ligger i Sankt Hans Vest, flyttes over i det nye byggeri. Det gældende plangrundlag for Sankt Hans Vest udlægger området til hospitalsfunktion.
  For at være på forkant med udviklingen foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en helhedsplan for området. Helhedsplanen skal danne grundlag og være styringsredskab for den fremtidige udvikling af området til et blandet bolig- og erhvervsområde - herunder kommende kommuneplanændringer og lokalplaner.
  Formålet med helhedsplanen er at sikre en nænsom udvikling af Sankt Hans Vest, så det bliver et helstøbt byområde med blandede boligformer, erhverv og nye private og offentlige funktioner. Udgangspunktet er en styrkelse og udvikling af de store eksisterende arkitektoniske, landskabelige og rekreative kvaliteter med fokus på også at åbne området, så områdets mange kvaliteter kommer hele Roskilde til gavn. Store dele af Sankt Hans Vest er beskyttet af fredninger, strandbeskyttelse og skovbyggelinje. Disse forudsætninger vil indgå i arbejdet med helhedsplanen.
  De foreløbige analyser viser, at der er relativt få byggemuligheder til nybyggeri, og det derfor primært er omdannelse af eksisterende bygninger til andre formål, der bliver aktuelt. Der kan blive ca. 35.000 m² boligareal og ca. 14.000 m² erhverv/institution, heraf 9.000 m² i det fredede kurhus. Det giver mulighed for ca. 800 - 900 indbyggere i området.
  Processen for helhedsplanen forløber i to faser:
  Fase 1, Analyse og grundlag: 4. kvartal 2018
  Fase 2, Udvikling af helhedsplan: 1. og 2. kvartal 2019
  Herefter forventer forvaltningen, at helhedsplanen bliver fulgt op af en handleplan.
  Undervejs i projektet vil aktører, interessenter, borgere og byråd blive inddraget i udvikling og drøftelse af visionerne for området, som det fremgår af bilaget ”overordnet tidsplan”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 194

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A).

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 433

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 464

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Daniel Prehn.

 • Pkt. 465 Forslag til lokalplan 656 for Viby Bymidte (endelig vedtagelse)

  Notat_til_behandling_af_hoeringssvar_til_lokalplan_656_for_Viby_bymidte.pdf Lokalplan_656_Viby_bymidte_kompendie.pdf

  Pkt. 465

  Forslag til lokalplan 656 for Viby Bymidte (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 288651 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 656 for Viby bymidte har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig godkendelse. Forvaltningen modtog 8 høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet jf. delegation, da det er vurderingen, at der er stor bevågenhed i forhold til planen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 656 for Viby bymidte godkendes endeligt med de nævnte ændringer og rettelser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan 656 for Viby bymidte har været i høring fra den 29. juni til den 7. september 2018. Kommunen har modtaget 8 skriftlige høringssvar, hovedsagelig fra lokale borgere og foreninger samt erhvervsstyrelsen. Der har været holdt borgermøde den 22. august 2018, hvor der deltog ca. 50 borgere. Se høringssvarene her.
  Lokalplanforslaget er i store træk blevet modtaget positivt, og der har været stor interesse for Viby bymidtes udvikling. Debatten har hovedsageligt gået på bekymring for, om der fremover vil være nok parkeringspladser til rådighed for de handlende og for biblioteks- og kulturhusets brugere. Bekymringerne har givet anledning til, at forvaltningen endnu engang har vurderet parkeringskapaciteten, og konklusionen er, at den samlede parkeringskapacitet rigeligt dækker parkeringsbehovet.
  Det er vigtigt, at Viby ikke bliver bragt i en situation, hvor der ikke er tilstrækkelige parkeringspladser i bymidten. Der er dog fortsat mange p-pladser uden for lokalplanområdet.
  Derudover er der en del borgere og handlende, som ikke ønsker en ny dagligvarebutik i området på nuværende tidspunkt, hvilket begrundes i, at det vil true de nuværende butikker. Detailhandelsanalyser viser dog, at der før eller siden vil være behov for endnu en dagligvarebutik, når bymidten og Skousbo efterhånden bliver udbygget. Forvaltningen oplever allerede i dag interesse fra dagligvarebutikker, som ønsker at placere sig ved indfaldsvejene – altså uden for bymidten. Det er efter forvaltningens vurdering afgørende, at en evt. dagligvarebutik placeres i bymidten, så den kan være med til at skabe liv og aktivitet i byen. Med lokalplanen på plads er rammerne derfor skabt for, at det netop er i bymidten, at der er mulighed for at etablere en dagligvarebutik, når behovet opstår. På den baggrund er muligheden for at etablere en dagligvarebutik fastholdt.
  Se også vedlagte notat for behandling af høringssvar.
  Derudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i lokalplanforslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 197

  Anbefales.
  Evan Lynnerup (V) tager forbehold.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 434

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 465

  Jette Tjørnelund stillede følgende ændringsforslag til lokalplanen:
  Delområde 1: Den eksisterende offentlige P-plads ved Søndergade dækker parkeringsbehovet for biblioteks- og kulturhuset, suppleret med parallelparkering på Søndergade. Antallet af P-pladser på torvet fastholdes på 28 p-pladser incl. handicap-parkering.
  Delområde 2 og 3: Der skal anlægges minimum 1 p-plads pr. bolig og minimum 1 p-plads pr. 50 m2 etagemeter til øvrige centerformål. En del af kan P-pladserne anlægges på Tofthøjvej (delområde 4), som en del af de offentlige p-pladser i delområde 4.
  Delområde 4. Parkering på Tofthøjvej, der grænser op til delområde 3 og 6, anlægges som vist på kortbilag 6. Parkeringsbåse markeres, så pladsen udnyttes mere effektivt. Parkering suppleres med beplantning i princippet som vist på kortbilag 6.
  Bemærkninger om ændring af p-pladsen ved Tofthøjen udgår.
  Delområde 5: Der skal anlægges som minimum 1 p-plads pr. bolig. Parkering skal anlægges på egen grund.
  Delområde 6: Hvis der viser sig behov for yderligere parkering skal private p-pladser anlægges på egen grund.
  For ændringerne stemte Jette Tjørnelund og Lars Lindskov. Resten stemte imod. Forslaget blev forkastet.
  Jeppe Trolle stillede følgende ændringsforslag til lokalplanen:

  1. Da der er savnes tilstrækkeligt med grønne/rekreative arealer i bymidten, foreslås det at antallet af P-pladser på torvet reduceres til to handicap-pladser, og 3 P-pladser til elbiler. Dermed frigøres plads til et grønnere torv, med mulighed for rekreativt ophold. For stemte Jeppe Trolle, Tina Boel og Henrik Stougaard. Imod stemte Joy Mogensen, Henning Sørensen, Lars Lindskov, Jette Tjørnelund, Daniel Prehn. Forslaget blev forkastet.
  1. Antallet af Cykelparkeringspladser i forbindelse med nybyggeri fordobles, så der bliver 4 cykelparkeringspladser pr. 100m2. B For stemte Jeppe Trolle, Tina Boel og Henrik Stougaard. Imod stemte Joy Mogensen, Henning Sørensen, Lars Lindskov, Jette Tjørnelund, Daniel Prehn. Forslaget blev forkastet.
  1. Det skal i forbindelse med alt nybyggeri sikres, at infrastrukturen til el klargøres til en fremtid, hvor de fleste husstande har elbil og varmepumpe. Det kan kræve, at ledningskapaciteten til hver husstand øges, hvilket der skal indgås dialog med elselskaberne om. For stemte Jeppe Trolle, Tina Boel og Henrik Stougaard. Imod stemte Joy Mogensen, Henning Sørensen, Lars Lindskov, Jette Tjørnelund, Daniel Prehn. Forslaget blev forkastet. Udvalget var enigt i at tage spørgsmålet op i forbindelse med kommuneplanen
  1. Der skal gøres klar til at der i fremtiden kan opsættes ladestandere til el i forbindelse med alle nye P-pladser i bymidten (Dvs. at de fornødne elkabler er til stede i nærheden.). For stemte Jeppe Trolle, Tina Boel og Henrik Stougaard. Imod stemte Joy Mogensen, Henning Sørensen, Lars Lindskov, Jette Tjørnelund, Daniel Prehn. Forslaget blev forkastet. Udvalget var enigt i at tage spørgsmålet op i forbindelse med kommuneplanen.

  Henrik Stougaard finder at 4 etager er for højt til at spille ordentligt sammen med den
  eksisterende by, og foreslår at max-højden bør nedsættes til 2½ eller 3 etager. Henrik Stougaard stemte for, det resterende udvalg stemte imod. Herefter faldt forslaget.
  For den samlede plan stemte et samlet udvalg.

  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 466 Optagelse af Musiconstien som offentligt vejareal

  Matrikulering_af_ny_sti_Musiconstien.pdf

  Pkt. 466

  Optagelse af Musiconstien som offentligt vejareal

  Sagsnr. 295626 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Musiconstien er en ny direkte cykel-gangsti fra Roskilde Station til Musicon, som i sin endelige etablering i tre etaper vil forbinde bymidten fra Roskilde Station til Musicon. I forbindelse med etape 1’s færdiggørelse indstilles denne til optagelse som offentlig vej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at etape 1, der omfatter areal som vist på vedlagte kortbilag, optages som offentlig vej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen indstiller, at arealet i Rådhusparken fra Gormsvej til Eriksvej 44 optages som offentlig vej i overensstemmelse med vejlovens § 15.
  Musiconstien er en nyetableret fællessti, som er 4,35 m. bred fra kantsten til kantsten. Den nyanlagte sti, der erstatter et jordtrådt spor i græsset i parken, er med nordlig adgang fra Gormsvej og krydset ved Thyrasvej. Stien fortsætter ved Ringparken sti i et nyetableret signalkryds ved Sdr. Ringvej og Rabalderstræde. Hele strækningen fra Gormsvej til Sdr. Ringvej er i dag tilsammen kaldet Musiconsti. I anden sag på Plan- og Teknikudvalgets dagsorden foreslås navnet som officielt navn til stien.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 204

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 435

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 466

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 467 Anlægsregnskab - salg af Hjørnekilden 1

  Pkt. 467

  Anlægsregnskab - salg af Hjørnekilden 1

  Sagsnr. 312760 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Hjørnekilden 1, Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 20. december 2017 pkt. 355 anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.000.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 50.000 kr. til salg af ejendommen Hjørnekilden, Roskilde.
  Ejendommen blev solgt med overtagelse 1. april 2018 til en salgspris på 2.130.025 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 45.380 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 4.620 kr. og en merindtægt på 130.025 kr. Det giver en samlet merindtægt på i alt 134.645 kr. der er tilgået kassebeholdningen i 2018.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 436

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 467

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen

 • Pkt. 468 Anlægsregnskab - salg af Skademosen, Trekroner

  Pkt. 468

  Anlægsregnskab - salg af Skademosen, Trekroner

  Sagsnr. 312736 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Skademosen, Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 15. februar 2017 pkt. 43 anlægsbevilling til salgsindtægt på 12.444.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 200.000 kr. til salg af storparcel på Skademosen, Trekroner.
  Ejendommen blev solgt med overtagelse 1. december 2017 til en salgspris på 12.444.000 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 42.600 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 157.400 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2018, da mindreforbruget er tilgået kassebeholdningen tidligere år.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 437

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 468

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 469 Anlægsregnskab - salg af Merkurvej 4

  Pkt. 469

  Anlægsregnskab - salg af Merkurvej 4

  Sagsnr. 312828 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Merkurvej 4, Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 20. december 2017 pkt. 357 anlægsbevilling til salgsindtægt på 1.900.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 55.000 kr. til salg af ejendommen Merkurvej 4, Jyllinge.
  Ejendommen blev solgt med overtagelse 1. juni 2018 til en salgspris på 2.101.595 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 46.891 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 8.109 kr. og en merindtægt på 201.595 kr. Det giver en samlet merindtægt på i alt 209.704 kr. der er tilgået kassebeholdningen i 2018.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 438

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 469

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 470 Anlægsregnskab - salg af Bakkevej 3

  Pkt. 470

  Anlægsregnskab - salg af Bakkevej 3

  Sagsnr. 312751 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Bakkevej 3, Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 20. december 2017 pkt. 359 anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.100.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 55.000 kr. til salg af ejendommen Bakkevej 3, Jyllinge.
  Ejendommen blev solgt med overtagelse 18. juni 2018 til en salgspris på 2.200.000 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 46.770 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 8.230 kr. og en merindtægt på 100.000 kr. Det giver en samlet merindtægt på i alt 108.230 kr. der er tilgået kassebeholdningen i 2018.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 439

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 470

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 471 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos beboere på socialpsykiatriske botilbud

  Pkt. 471

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos beboere på socialpsykiatriske botilbud

  Sagsnr. 311666 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har den 1. oktober 2018 fået tilsagn om 2.970.288 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet ”Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos beboere på socialpsykiatriske botilbud”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 200.592 kr. i 2018, 1.564.848 kr. i 2019 og 1.204.848 kr. i 2020 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I marts 2018 genudmeldte Sundhedsstyrelsen puljen ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommuner med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”. Baggrunden for puljen var, at der som led i aftale om finanslov for 2015, blev afsat 200 mio. kr. til de pågældende målgrupper.
  Et af puljens tre hovedformål er at understøtte styrkelsen af den sundhedsfaglige indsats på bosteder og bostedslignende tilbud. Roskilde Kommune søgte midler fra puljen inden for dette hovedformål.
  På sundheds- og omsorgsområdet i Roskilde Kommune er der gode erfaringer med at anvende redskabet ”Hjulet” til systematiske hverdagsobservationer af borgerne. Hjulet er anbefalet som redskab til at støtte medarbejdere i at foretage systematiske hverdagsobservationer i Sundhedsstyrelsens rapport ”Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker” (2017).
  Redskabet er udviklet til at understøtte personalet, som ser borgerne hyppigst, til systematisk at observere borgeren. Observationerne deles med sygeplejen, som følger op, screener borgere og iværksætter indsatser, når der er brug for det.
  For borgere i socialpsykiatrien er der ulighed i sundhed. Dette ses f.eks. på at mennesker med svær psykisk lidelse dør 15 - 20 år tidligere end resten af befolkningen. Med projektet ”Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos beboere på socialpsykiatriske botilbud”, har Roskilde Kommune fået midler til at tilpasse ”Hjulet” til brug i socialpsykiatrien. Projektets overordnede formål er, at sikre opsporing af forringet helbredstilstand og funktionsevne hos borgerne, og sikre et øget fokus på iværksættelse af relevante sundhedsfaglige indsatser for at støtte borgeren i at få behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået bevilget 200.592 kr. i 2018, 1.564.848 kr. i 2019 og 1.204.848 kr. i 2020 samlet set 2.970.288 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 156

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 440

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 471

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 472 Indtægts- og udgiftsbevilling til etablering af sanserum på Fjordskolen Lysholm

  Pkt. 472

  Indtægts- og udgiftsbevillinger til Fjordskolen Lysholm

  Sagsnr. 312427 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fjordskolen Lysholm har ansøgt om midler fra Trygfonden til etablering af et Snoezelrum – et sanserum - for skolens børn, og fra Mica Fonden til indkøb af maskiner til træning. Trygfonden har bevilget en donation på 560.450 kr. i 2018 til indretning af sanserummet, og Mica Fonden har bevilget en donation på ca. 120.000 kr. i 2018 til indkøb af maskiner til træning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. en indtægts- og udgiftsbevilling til etablering af et sanserum på Fjordskolen Lysholm på 560.450 kr. i 2018 godkendes, og
  2. en indtægts- og udgiftsbevilling til indkøb af maskiner til træning på Fjordskolen Lysholm på 120.000 kr. i 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Fjordskolen Lysholm har ansøgt Trygfonden om støtte til at finansiere oprettelsen af et såkaldt Snoezelrum – et sanserum, der er særligt tilpasset sanseudfordrede børn.
  På Fjordskolen Lysholm går 57 elever, der alle har multiple funktionsnedsættelser i større eller mindre grad, og som alle har kognitive funktionsnedsættelser i væsentlig grad. Alle børn på Fjordskolen Lysholm har generelt svært ved at opfatte og bearbejde sansepåvirkninger, hvilket udfordrer børnene i deres dagligdag.
  På denne baggrund har Fjordskolen Lysholm ansøgt Trygfonden om støtte til etableringen af et Snoezelrum. I Snoezelrummet vil der være mulighed for, at børnene får sanseindtryk gennem lys, farver, lyd, musik, dufte, vandseng, kuglebassin, hængekøje mm. samt får styrket deres relationelle kompetencer gennem leg, kommunikation og fælles sansepåvirkninger.
  Fjordskolen Lysholm er blevet bevilget 560.450 kr. af Trygfonden i 2018 til oprettelsen af et Snoezelrum, hvorfor en indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse hermed er nødvendig.
  Fjordskolen Lysholm har også ansøgt Mica Fonden om støtte til indkøb af hopspots, el-ridetræningsmaskine og ståstøttestativ til træning af eleverne på Lysholmskolen. Mica Fonden har bevilget ca. 120.000 kr. i 2018 til formålet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Af de modtagne donationer skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Af den ene ansøgte indtægts- og udgiftsbevilling vil der således restere 462.371 kr. til oprettelsen af et sanserum for Fjordskolen Lysholms elever. Af den anden ansøgte indtægts- og udgiftsbevilling vil der restere ca. 99.000 kr. til indkøb af maskiner til træning.

  Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 130

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 441

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 472

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 473 Frigivelse af rådighedsbeløb - Plads til idrætten, diverse anlæg

  Pkt. 473

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Plads til idrætten, diverse anlæg

  Sagsnr. 310719 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med flytning af aktiviteterne fra Darup Idrætsanlæg til Målfeltet, det nye idrætsanlæg ved Roskilde Dyrskueplads, er der afsat et rådighedsbeløb i 2018 på 2,5 mio. kr. til ”Plads til idrætten, diverse anlæg”. Dette er 3. etape af boldbaneanlæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til projektet ”Plads til idrætten, diverse anlæg”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Beløbet, der søges frigivet, er afsat til et igangværende projekt med at etablere boldbaner på Målfeltet, det nye idrætsanlæg på Poppelgårdsvej, der skal afløse Darup Idrætsanlæg.
  Midlerne vil blive brugt i 2018 og 2019 til etablering af boldbaneareal. Projektet forventet afsluttet medio 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.500

  Ansøgning om anlægsbevilling:

  Anlæg, udgifter -2.500

  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 132

  Anbefales.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 442

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 473

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 474 Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i det åbne byrum

  Pkt. 474

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i det åbne byrum

  Sagsnr. 290228 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2018 på 300.000 kr. til ”Aktiviteter i det åbne byrum”, der bedre kendes som Kom ud og leg-puljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til ”Aktiviteter i det åbne byrum”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Puljen ”Aktiviteter i det åbne byrum”, der bedre kendes som Kom ud og leg-puljen understøtter, at Roskilde Kommune er et sjovere og sundere sted at bo og arbejde i, da bevillingen giver mulighed for at skabe musiske, sociale, kropslige og kunstneriske faciliteter i kommunen.
  Pulje fordeles administrativt, og i 2018 er midlerne reserveret til medfinansiering af spændende udendørsfaciliteter i forbindelse med det store anlægsprojekt på Kildegården.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 133

  Anbefales.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A).

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 443

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 474

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 475 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2

  Pkt. 475

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2

  Sagsnr. 302621 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 11 mio. kr. til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2019 afsat i alt 15 mio. kr. fordelt med 11 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020. Derudover er der i budget 2018 afsat og frigivet 1 mio. kr. Det betyder, at den samlede afsatte bevilling er 16 mio. kr.
  Midlerne i 2019 skal bruges på udgifter til selve byggeriet.
  Hallen forventes færdig i 1.halvdel af 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og i 2019, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019 2020 2021
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000 -11.000 -4.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -11.000
  Afledt drift:
  Udgifter -300 -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0 0 0 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 134

  Anbefales.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 444

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 475

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen

 • Pkt. 476 Anlægsbevilling - busfremkommelighed for linje 201A

  Pkt. 476

  Anlægsbevilling - busfremkommelighed for linje 201A

  Sagsnr. 272840 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har søgt og fået tilsagn fra statens trafikpulje til busfremkommelighed med fokus på linje 201A. Der søges om indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Puljeprojekter – medfinansiering,
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedr. indtægter til busfremkommelighed 201A, via tilskud fra statens pulje vedr. busfremkommelighed, og
  3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedr. udgifter til busfremkommelighed 201A, finansieret af tilskud fra statens pulje vedr. busfremkommelighed.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune fik i 2015 tilsagn fra Trafikstyrelsen om 50 % tilskud til projektet Busfremkommelighed på 201A. Projektet indeholdt 15 projekter, hvoraf 11 nu er gennemført fx udvidelsen af Herregårdsvej og busprioritering i 9 signalregulerede kryds. Det er nu muligt at igangsætte næste projekt, som er en busbane på Holbækvej.
  Busbaneprojektet på Holbækvej består af tre tiltag. Ombygning af buslommen ved Kristiansminde til et såkaldt fremrykket stoppested. En busbane mellem Låddenhøj og Hyrdehøj, samt en mindre ombygning i krydset ved Låddenhøj. Det samlede projekt betyder, at busser prioriteres bedre, mens bilernes fremkommelighed dæmpes moderat, men kun når en bus skal starte fra det nye fremrykkede stoppested.
  Anlægsprojekterne færdiggøres i første halvår af 2019. Forvaltningen orienterer på et senere møde i Plan- og Teknikudvalget om anlægsprojektet.
  Projektet starter: 1. december 2018
  Projektet afsluttes: 1. august 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019. I 2018 er der afsat 2,0 mio. kr. i anlægsbudgettet ”Puljemidler – medfinansiering”. Der foreslås anvendt netto 1,5 mio. kr. til anlæg af projekter for linje 201A.
  Der ansøges samlet om udgifter svarende til i alt 3,0 mio. kr. finansieret af ”Puljeprojekter – medfinansiering” med 1,5 mio. kr. samt indtægter på 1,5 mio. kr. fra statens pulje vedr. busfremkommelighed.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Puljemidler medfinansiering, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Puljemidler medfinansiering, udgifter -500
  Busfremkommelighed 201A, udgifter -3.000
  Busfremkommelighed 201A,, indtægter 1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Busfremkommelighed 201A, udgifter -3.000
  Busfremkommelighed 201A,, indtægter 1.500
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdning 0

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 207

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 445

  Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 476

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

 • Pkt. 477 Salg af storparcel i Den Røde Tråd på Musicon(Lukket)

 • Pkt. 478 Salg af storparcel 5a i kvarteret Indfaldet på Musicon(Lukket)

 • Pkt. 479 Eventuelt

  Pkt. 479

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 28-11-2018, pkt. 479

  Intet til eventuelt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.