You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 29, 2018 - 16:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 332 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 332

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 29-08-2018, pkt. 332

  Pkt. 333 udsættes.

  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 333 1. behandling af budget 2019-2022

  Pkt. 333

  1. behandling af budget 2019-2022

  Sagsnr. 306153 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget 2019-2022, som skal forelægges til to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.
  Ifølge den vedtagne tidsplan er 1. behandlingen i byrådet den 29. august 2018, mens 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget er den 8. oktober 2018 (ændret fra d. 3. oktober) og i byrådet den 10. oktober 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. materialet til budget 2019-2022 til 1. behandlingen oversendes til byrådets behandling
  2. fristen for fremsættelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 1. oktober

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget indledte drøftelserne om det samlede budget for 2019-2022 på mødet den 8. august, der efterfulgtes af augustseminar og politiske forhandlinger den 27./28. august 2018.
  Materialet til budget 2019-2022 findes i eDagsorden, ”Budget 2019-2022” og på hjemmesiden. Eventuelt yderligere materiale vil blive eftersendt til 1. behandlingen i Økonomiudvalget.
  Som tidligere år gennemføres der i sensommeren en høringsproces. I år ligger høringen i brugerbestyrelser og MED-organisationen i perioden 31. august 2018 – 18. september 2018. Høringsmaterialet vil være tilgængeligt fra kommunes hjemmeside, og høringssvarene vil således foreligge inden Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget den 8. oktober 2018 og i byrådet den 10. oktober 2018.
  Der kan som tidligere år fremsættes politiske ændringsforslag til budgettet. Hvis fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet, foreslås det, at fristen fastsættes til 1. oktober. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da sagen omhandler budgetlægningen for 2019-2022.

  Økonomiudvalget, 29-08-2018, pkt. 333

  Udsat.

  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 334 Ny tidsplan for Budget 2019-2022

  Pkt. 334

  Ny tidsplan for Budget 2019-2022

  Sagsnr. 306153 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges sag om ændring i tidsplanen for behandling af budget 2019-2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den ændrede tidsplan godkendes og at høringsperioden flyttes i overensstemmelse hermed.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Det kan konstateres at de skemalagte budgetforhandlinger har trukket ud hvorfor det er hensigtsmæssigt at justere tidsplanen for budget 2019-2022.
  Der foreslås følgende tidsplan:
  1. behandling af budget i Økonomiudvalget den 5. september kl. 8.20
  1. behandling af budget i byrådet den 12. september kl. 19.00
  2. behandling af budget i Økonomiudvalget den 3. oktober kl. 8.20
  2. behandling af budget i byrådet den 10. oktober kl. 17.00.
  Som konsekvens af ovenstående rykkes høringsfristen så den starter den 7. september og løber til og med den 25. september. Den ændrede høringsperiode meldes ud til høringsparterne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.08.29

  Økonomiudvalget, 29-08-2018, pkt. 334

  Den skitserede tidsplan blev godkendt. Høringsmaterialet udsendes efter Økonomiudvalgets første behandling, den 5. september 2018.
  Som konsekvens heraf flyttes det bebudede ekstraordinære byrådsmøde til den 12. september, kl. 19.00. Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde lægges den 12. september kl. 18.30 og slås sammen med ekstraordinært Plan- og Teknikudvalgsmøde.
  Fraværende: Tina Boel.

 • Pkt. 335 Eventuelt

  Pkt. 335

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 29-08-2018, pkt. 335

  Borgmesterens orientering af MED opretholdes fredag den 31. august.

  Fraværende: Tina Boel.