You are here

Referat

Dato: Torsdag, Juni 2, 2016 - 17:00
Sted: Byens Hus, Stændertorve - Salen
 • Pkt. 116 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 116

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 116

  Tillægsdagsorden optaget på dagsordenen.
  Herefter godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 117 Plan- og Teknikudvalgets tur gennem Roskilde med Handicaprådet

  Pkt. 117

  Plan- og Teknikudvalgets tur gennem Roskilde med Handicaprådet

  Sagsnr. 277780 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Drøftelse af Plan- og Teknikudvalget og Handicaprådets tur gennem Roskilde by.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at turen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget og Handicaprådet drøfter turen gennem Roskilde by.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 117

  Drøftet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 118 Temadrøftelse - Ny cyklistplan

  Pkt. 118

  Temadrøftelse - Ny cyklistplan

  Sagsnr. 277945 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Cyklistplan 2012 udløber med udgangen af 2016. Forvaltningen vil på mødet fremlægge status på cyklistplanen og for de målsætninger, der blev vedtaget samt forslag til hovedtrækkene for en ny cyklistplan 2017-2020 med henblik på en drøftelse af, hvordan en ny plan kan se ud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslagene til temaer og indsatser i en ny cyklistplan drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte Cyklistplan 2012 den 29. november 2012, punkt 297. Planen har en række målsætninger for cykeltrafikken og en tidshorisont på 4 år med forslag til indsatser i årene 2013 - 2016.
  Siden 2012 har byudviklingen i kommunen ændret sig, og samtidigt ændrer borgernes transportvaner sig og skaber nye behov for at understøtte den enkeltes borgers mobilitet. På baggrund af dette vedtog Plan- og Teknikudvalget Trafik- og Mobilitetspolitikken den 4. december 2014, punkt 235, hvor en af målsætningerne er at få flere til at cykle.
  Der er behov for fokus på nye indsatser, der kan få flere op på cyklen, herunder indsatser der med god effekt kan supplere traditionelle stiprojekter, så man kan få flere til at bruge de eksisterende og kommende stier og veje i kommunen.
  Der er behov for en ny cyklistplan, der kan danne baggrund for prioritering af de kommende års midler til fremme af cyklingen i Roskilde Kommune, så målene i Trafik- og Mobilitetspolitikken kan opfyldes.
  På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde et udkast til en høringsudgave til en ny cyklistplan til beslutning på udvalgets møde i oktober 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan 2017 afsat 2 mio. kr. årligt til fremme af cykling.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 118

  Drøftet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 119 Forslag til lokalplan 650 for det tidligere skoleslagteri (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_for_det_tidligere_skoleslagteri.pdf lokalplanomraade_lokalplan_650.pdf

  Pkt. 119

  Forslag til lokalplan 650 for det tidligere skoleslagteri (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 275302 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal udarbejdes ny lokalplan, som muliggør udvikling af en ny boligbebyggelse i området ved det tidligere skoleslagteri i Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der udarbejdes forslag til lokalplan 650 for Slagterikvarteret på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram, og
  2. der afholdes et informationsmøde om planlægningen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget drøftede på sit møde den 2. marts 2016, punkt 65, udfordringerne i at etablere en boligbebyggelse på det tidligere skoleslagteri vest for Roskilde Station. Forvaltningen har sammen med bygherrer, udviklere, INSP og grundejere i området arbejdet videre med en overordnet disponering af hele kvarteret som afsæt for udarbejdelse af en lokalplan. Centrale udfordringer om parkering, vejadgang og bebyggelsesstruktur er nu afklaret.

  Lokalplanens formål er at sikre, at slagterikvarteret kan udvikles til et nyt levende kvarter i hjertet af Roskilde, som er attraktivt for både kommende beboere, borgere og besøgende (se vedlagte 11-punktsprogram). Lokalplanen skal muliggøre, at der på selve slagterigrunden kan opføres en relativ tæt boligbebyggelse i 2-5 etager der er tilpasset omgivelserne. Hertil muliggøres ny bebyggelse mod Jernbanegade.

  Lokalplanen vil understøtte udvikling af en levende bydel ved at give mulighed for, at nuværende sociale- og kulturelle aktiviteter i området kan fortsætte og bidrage til at skabe liv og sociale relationer i kvarteret. Desuden vil lokalplanen sikre, at der skal bygges relativt tæt, og at der etableres et net af relativt bilfrie gader og stræder med gode forbindelser til den omkringliggende by. Området skal få sjæl og karakter ved at bevare og muliggøre ny anvendelse af nogle af historiske bygninger.

  Parkering vil dels være som kælderparkering under ny boligbebyggelse, dels som parkering på terræn mod banen og i området omkring arresten. Den stationsnære placering ved et meget belastet vejnet gør, at antal af p-pladser vil blive sat lavere end normalt. Området skal vejbetjenes primært fra Skovbogade og Jernbanegade og suppleret med begrænset indkørselsmulighed Køgevej.

  Lokalplanforslaget forventes fremlagt til politisk godkendelse og efterfølgende offentlig høring i oktober 2016. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation. Af samme grund afholder forvaltningen informationsmøde om planerne, hvor input vil indgå i udarbejdelse af lokalplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der vil senere blive fremlagt sager om indtægts- og udgiftsbevillinger i forhold til salg af byggeretter, anlægsudgifter mv.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 119

  Godkendt.
  Informationsmødet afholdes den 22. juni.
  Peter Madsen (V) kan ikke tiltræde 11-punktsprogrammet vedr. lav p-norm og vilkår om delebilsordning.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 120 Forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd (11-punktsprogram)

  kort_til_11-punktsprogram_for_lokalplan_645.pdf 11-punktprogram_for_lokalplan_645.pdf

  Pkt. 120

  Forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 279681 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at udvikle et område til større udvalgsvare butikker umiddelbart syd for Trekroner Station. Projektet kræver en ny lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner Syd på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  En projektudvikler har henvendt sig til Roskilde Kommune om udviklingen af et område syd for Trekroner og øst for Bauhaus. Projektudvikleren ønsker mulighed for at anvende området til større udvalgsvarebutikker på mellem 1.000-2.000 kvadratmeter. Det samlede areal skal kunne rumme mellem 10.000-15.000 kvadratmeter til butikker. Det drejer sig i vid udstrækning om butikker, som er svære at placere andre steder i Roskilde. På grund af stationsnærheden skal lokalplanen give mulighed for en intensiv udnyttelse, og derfor skal der også gives mulighed for etablering af kontor i området.
  Projektet kræver en ændring af kommuneplanen og udarbejdelse af en ny lokalplan. Ændringen af kommuneplanen vil indgå i processen for udarbejdelsen af den kommende kommuneplan.
  Da området ligger for enden af Industrivej, hvor der i forvejen er en del trafik, skal projektets betydning for trafikken undersøges.
  Forvaltningen vurderer, at der er behov for at holde borgermøde i offentlighedsperioden.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Det er en ekstern rådgiver, der udarbejder lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Bygherre afholder udgifter til rådgiver og byggemodning.
  Som en del af trafiksikringen af området skal der ombygges et lyskryds ved Betonvej/Industrivej til en udgift på ca. 3,5 mio. kr. Kommunen vil også i forbindelse med realiseringen af projektet flytte en eksisterende sti i område, svarende til en udgift på ca. 1,25 mio. kr. Udgifterne udgør samlet 4,75 mio. kr. og finansieres fra provenuet ved salget af grunden.
  Der vil blive forelagt særskilt bevillingssag vedr. salget og anlægsomkostninger i forbindelse med salget senere – forventeligt medio 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 120

  Godkendt, idet udvalget ønsker, at forvaltningen fremlægger visualiseringer set fra motorvejssiden og Trekroner herunder med fokus på skiltning og beplantning.
  Endvidere ønskes det, at der arbejdes for offentlige p-pladser i området.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 121 Forslag til lokalplan 631 for Kildegården og kommuneplantillæg 16 (til høring)

  forslag_til_lokalplan_631_for_kildegaarden_til_hoering.pdf forslag_til_kommuneplantillaeg_16_til_hoering.pdf hoeringsnotat_opsamling_paa_indledende_offentlig_hoering_for_kildegaarden.pdf

  Pkt. 121

  Forslag til lokalplan 631 og kommuneplantillæg 16 for Kildegården (til høring)

  Sagsnr. 269243 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kildegården skal realiseres som et kraftcenter for idræt, kultur og fritid i Roskilde hvilket kræver, at der skal udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplan og kommuneplantillæg behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. forslag til lokalplan 631 og kommuneplantillæg 16 for Kildegården godkendes til offentlig høring i perioden fra 20. juni til 4. september 2016, og
  2. der afholdes borgermøde den 15. august 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på møde den 19. august 2015, punkt 328, debatoplæg for en indledende offentlig høring forud for udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for Kildegården. Plan- og Teknikudvalget godkendte på møde den 2. december 2015, punkt 234, 11-punktsprogram for udarbejdelse af forslag til lokalplan 631 for Kildegården.
  De væsentligste emner fra den indledende offentlige høring omhandlede trafik og parkering samt højden på det nye boligbyggeri langs Møllehusvej. Se vedlagte høringsnotat. Bemærkningerne har indgået i udarbejdelsen af planerne.
  Lokalplan og kommuneplantillæg skal muliggøre, at Kildegården kan realiseres som et kraftcenter for idræt, kultur, og fritid i Roskilde. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en arkitektkonkurrence og fastlægger placering, højde og omfang af nyt byggeri på Kildegården. Bestemmelser om bevaring sikrer de kulturhistoriske værdier i den eksisterende bebyggelse med mulighed for, at nyt kan føjes til. Bestemmelser sætter rammer for afvikling af trafik og parkering, og sikrer forbindelser til tilstødende stier og adgangsveje. Endeligt fastlægges rammer, der muliggør en boligudvikling og omdannelse af tilstødende arealer og bebyggelse ved Møllehusvej og Helligkorsvej ved efterfølgende lokalplanlægning.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplan og kommuneplantillæg ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Lokalplan og kommuneplantillæg forventes fremlagt til endelig godkendelse oktober 2016. Byggeretsgivende lokalplan for boligudvikling og omdannelse ved Møllehusvej og Helligkorsvej kan opstartes i efterår 2016, når resultatet af totalentreprise for det nye Idræts- og Bevægelsescenter er kendt. Dette sikrer, at bebyggelsesplanen kan tilpasses centerets placering og volumen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Den samlede økonomi for Kildegården blev besluttet af byrådet den 27. april 2016, punkt 128. Punkt 128 er fortsat lukket, da en del af finansieringen hidrører fra salg af fast ejendom, som endnu ikke er afsluttet.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 121

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 122 Forslag til lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 (til høring)

  forslag_til_lokalplan_635_for_boliger_ved_vindingevej_4-6.pdf forslag_til_kommuneplantillaeg_22.pdf

  Pkt. 122

  Forslag til lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 og kommuneplantillæg 22 (til høring)

  Sagsnr. 93201 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at opføre en bebyggelse i op til 3 etager med ca. 25 nye boliger på ejendommene Vindingevej 4 og 6. Byggeriet kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg.
  Forvaltningen foreslår, at begge planer behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 og kommuneplantillæg 22 godkendes til offentlig høring fra den 24. juni til 26. august 2016, og
  2. der afholdes borgermøde onsdag den 10. august 2016 kl. 19.00.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sagen har senest været behandlet den 19. august 2015, punkt 334, hvor Økonomiudvalget godkendte udarbejdelsen af kommuneplantillæg 22. Plan- og Teknikudvalget godkendte samme dag, punkt 133, udarbejdelsen af lokalplanen på baggrund af 11-punktsprogrammet.
  En projektudvikler ønsker at rydde eksisterende bebyggelse på ejendommene Vindingevej 4-6 for at give plads til en ny bebyggelse. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et skitseforslag, der viser en randbebyggelse langs Vindingevej og Plantagen i maksimalt 3 etager. Bebyggelsen vil være højest på midten og trapper ned for at give en god overgang til nabobebyggelsen mod vest og øst. Derved mindskes evt. indbliksgener til naboerne.
  En af de store kvaliteter i projektet er, at parkeringen er placeret i parkeringskælder med adgang fra Vindingevej. Det giver mulighed for et større sammenhængende opholdsareal mod syd til de kommende beboere, og bebyggelsen skærmer for trafikken på Ny Østergade og Vindingevej.
  Realiseringen af projektet forudsætter, at bebyggelsesprocenten øges fra 60 til 80 %, og parkeringsnormen sættes ned til 1 plads pr. bolig. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Forvaltningen har i lokalplanen stillet krav om, at bebyggelsen skal opføres med p-kælder for at sikre tilstrækkelige friarealer. Der er også stillet krav om, at bebyggelsen trappes ned mod naboerne mod øst (Vindingevej 8) og vest
  (Plantagen 3 og 5).
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Området er privat ejet, og projektudvikler forestår udarbejdelsen af lokalplan i samarbejde med Roskilde Kommune.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 122

  Anbefales, dog sådan at der i kommuneplanstillægget side 4 skal ændres fra 4 til 3 etager.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde lokalplan og kommuneplantillæg og ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt til høringen: " Enhedslisten støtter, at der er opføres boliger ved Vindingevej 4-6, men kan ikke støtte lokalplanen og kommuneplantillægget. Det er der to grunde til:
  1: Enhedslisten finder at bebyggelsesprocenten er alt for høj, idet den øges fra 60% til 80%
  2: Enhedslisten er bekymret for forøgelsen af højden i projektet til 3 etager."
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 123 Viby bymidte - skitseforslag

  projektforslag_viby_bymidte.pdf

  Pkt. 123

  Viby Bymidte - skitseforslag

  Sagsnr. 280836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Helhedsplanen for Viby Sjællands bymidte er godkendt i byrådet den 30. marts 2016, punkt 72. Forvaltningen fremlægger foreløbigt skitseprojekt til en kommende renovering af stationspladsen samt forbedring af sammenhængen på tværs af bymidten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den principielle grund-idé for projektet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Intentionen er at skabe et samlende helhedsgreb, der byder velkommen, og leder mod bymidten samt understøtter en god og enkel trafikafvikling.

  Landskabsarkitekten har udarbejdet et skitseforslag med historisk reference. Stationspladsen foreslås indrettet som en samlingsplads omkring det store egetræ, et moderne tingsted der genetablerer byens centrale plads. Belægningen omkring træet udskiftes med muld for både at forbedre træets vækstvilkår og samtidig forbedre stationspladsen som et rart sted at opholde sig.

  Stationspladsen friholdes for kørende trafik, og bliver dermed en rolig flade med mulighed for ophold og trygt skift mellem transportformer.

  Viby Stationsplads vil med forslaget få et markant løft og en særlig identitet, som vil definere ankomsten til stationen og byen. De foreslåede elementer vil desuden nemt kunne anvendes til at skabe sammenhæng i resten af Viby. Dette er skitseret i nærværende skitseprojekt, hvor stationspladsen forbindes til bytorvet via Søndergade.

  De eksisterende parkeringspladser ved stationspladsen og på bytorvet foreslås bevaret.

  Projektet skal nu gennemarbejdes, og der vil komme ændringer af detaljerne i forhold til praktiske og økonomiske omstændigheder.

  Anlægsfasen forventes at starte primo september og slutte primo december 2016.
  Elevatoren er ikke en del af dette forslag, idet den tager yderligere tid, da den skal afstemmes med DSB og Banedanmark.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da der er afsat penge til projektet i anlægsbudgettet.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 123

  Peter Madsen (V) stillede følgende ændringsforslag: "Forpladsen indrettes som kiss-and-ride-plads også for biler, og busholdepladsen flyttes over på den anden side af banen." Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Peter Madsen (V), imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Forvaltningens indstilling blev godkendt, dog sådan at udvalget ønsker, at der skal være en særlig opmærksomhed vedr. stenløsningen i den videre dialog.
  Peter Madsen (V) begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 124 Godkendelse af projektforslag Søjlepladsen og Grejbank, Musicon

  kvantespringet_2016_-_prospekt.pdf projektforslag_soejlepladsen.pdf

  Pkt. 124

  Godkendelse af projektforslag for Søjlepladsen og Grejbank, Musicon

  Sagsnr. 217791 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Søjlepladsen og Grejbank er sidste tredjedel af projektet Kvantespringet, som er et byrumskompleks udarbejdet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden, Ragnarock og aktørerne på Musicon. Med denne sag fremlægges forslaget til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at projektforslag for Søjlepladsen og Grejbank godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Musiconudvalget godkendte i december 2013. Programmering og Helhedsplan for Kulturtorvet på Musicon. Kulturtorvet var betegnelsen for det byrumskompleks, der blev dannet af veje og pladser i Rockmagneten, som skal danne ramme for fester og hverdagsliv på Musicon.
  Kulturtorvet blev i samarbejde med Ragnarock og Lokale- og Anlægsfonden til Kvantespringet, som omfatter Den Røde Løber, Lydmuren og Søjlepladsen med Grejbank. Byrummet bliver samlet til Musicons store pladsdannelse til events, aktiviteter og dagligdagsliv. Kvantespringet er udarbejdet i overensstemmelse med Helhedsplanen for Kulturtorvet og Lokalplan 571 for Rockmagneten.
  Søjlepladsen er Musicons centrale offentlige plads. Sammen med aktører og samarbejdsparter er der fundet frem til de aktiviteter og muligheder pladsen som udgangspunkt skal rumme.
  Pladsen opdeles i 3 zoner: Eventzone, lege- og bevægelseszone samt ankomst- og opholdszone. Pladsen suppleres herudover af en grejbank, som består af en container med eventudstyr som kabler, byggestrømstavler, ophængsgrej, simpel møblering med bar og mobile grejkasser samt palleløfter til mobiler i form af plinte og plateauer.
  Eventzonen består af et robust og jævnt betongulv, en sejloverdækning mellem søjlerne og funktionslys til events og hverdag.
  Lege- og bevægelseszonen har samme gulv som eventzonen, men suppleres af et vandelement der skaber oplevelser og inspirerer til aktiviteter og leg samt belysning der understreger zonens muligheder.
  Ankomst og opholdszonen består af grejbanken, et terrasseret terræn af faste betonflader, beplantede flader og mobile plateauer og plinte, suppleret af stemningsbelysning, der gør det attraktivt at tage ophold.
  Projektet forventes at starte den 1. september 2016 og er færdiganlagt ultimo 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Anlægsbevillingen er frigivet på byrådsmødet den 30. marts 2016, punkt 87, og yderligere indtægtsbevilling til Lokale- og Anlægsfondens tilskud er givet på byrådsmødet den 27. april 2016, punkt 123.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 124

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 125 Frederiksborgvej - Dronning Margrethes Vej, forslag til ny krydsudformning

  skitseforslag_af_minirundkoersel_4.pdf skitseforslag_af_minirundkoersel_3.pdf vurdering_af_minirundkoersel.pdf

  Pkt. 125

  Frederiksborgvej - Dronning Margrethes Vej, forslag til ny krydsudformning

  Sagsnr. 254476 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det blev i 2014 besluttet, at krydset Frederiksborgvej – Dronning Margrethes Vej skulle signalreguleres, men det har vist sig ikke at være en god løsning. Derfor foreslår forvaltningen, at der i stedet etableres en minirundkørsel i krydset.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til etablering af minirundkørsel i krydset Frederiksborgvej – Dronning Margrethes Vej godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2014 var der afsat 2,5 mio. kr. til busfremkommelighed, og forvaltningen foreslog, at krydset Frederiksborgvej – Dronning Margrethes Vej blev signalreguleret. Plan- og Teknikudvalget behandlede og godkendte sagen den 3. april 2014, punkt 90. Det har siden vist sig, at det ikke kan lade sig gøre at få en god løsning med en signalregulering. Det skyldes primært, at Sankt Ols Gade er for smal, og med en signalregulering ”låses” krydset i højere grad, da trafikanterne vil være bundet af den tid, der er grønt.
  På den baggrund har Rambøll undersøgt, hvordan forholdene i krydset kan forbedres, og de foreslår, at der etableres en minirundkørsel. Denne løsning vil afværge de til tider kaotiske forhold i krydset og give en smidig trafikafvikling. Samtidig sikres et lavt hastighedsniveau i krydset til gavn for trafiksikkerheden og trygheden. Rambøll har lavet en trafiksimulering som viser, at løsningen vil forbedre trafikafviklingen i forhold til den nuværende situation.
  Det er ikke muligt at etablere en minirundkørsel inden for det eksisterende vejareal. Derfor vil det være nødvendigt at inddrage ca. 65 m2 af matriklen, som Sankt Maria Park ligger på.
  Hvis udvalget godkender forslaget, vil forvaltningen gå videre med projektering og forhandling med grundejer om arealerhvervelse. Selve krydsombygningen kan herefter formentlig gennemføres i løbet af efteråret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Krydsombygningen kan gennemføres for det afsatte beløb, der blev frigivet på byrådets møde den 30. april 2014, punkt 219 og er overført til 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 125

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 126 Fornyet henvendelse fra Roskilde Minibys Venner

  henvendelse_fra_roskilde_minibys_venner_april_2016.pdf

  Pkt. 126

  Fornyet henvendelse fra Roskilde Minibys Venner

  Sagsnr. 237107 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Minibys Venner har i april 2016 henvendt sig til byrådet om løsninger til vedligeholdelse/overdækning af Roskilde Miniby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at henvendelsen fra Roskilde Minibys Venner om en overdækningsløsning videresendes til budgetdrøftelse vedrørende budget 2017.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Minibys Venner har i april 2016 henvendt sig til byrådet om løsninger til vedligeholdelse/overdækning af minibyen.
  Plan- og Teknikudvalget har senest behandlet spørgsmålet om overdækning den 5. marts 2015, punkt 47. Her blev det besluttet, at spørgsmålet om finansiering af minibyens overdækning skulle tages op i forbindelse med Strategisk Anlægsplan 2016. Overdækningen blev ikke prioriteret i vedtagelsen af budget 2016.
  Roskilde Minibys Venner skriver, at man nu henvender sig for 3. og sidste gang med følgende betingelser:
  - ”Enten bliver en overdækning, subsidiært en udskiftning af betonunderlaget, sat på budgettet – om ikke i 2017, så dog i planperioden 2018-20
  - Eller også er det meningsløst at blive ved.”
  Forvaltningen har ikke mulighed for at vedligeholde minibyen. Dette vil kun kunne ske med Roskilde Minibys Venners fortsatte medvirken.
  Roskilde Minibys Venner har anført, at en overdækning ikke behøver at være den pyramide, som blev skitseret i 2014, men kan være en billigere løsning.
  Forvaltningen gør opmærksom på den sårbare, fjordnære placering, som efter forvaltningens opfattelse fordrer en overbygning af kvalitet. Endvidere vil overdækningen skulle konstrueres så høj, at man ikke kan kravle op på den, den må ikke dugge, og det skal sikres, at Roskilde Minibys Venner kan ”komme ind” i minibyen og foretage vedligeholdelsesarbejde. Forvaltningen vurderer derfor, at en overdækning ikke bør gennemføres meget billigere end 1 mio. kr. (alt incl.) som anført i tidligere sager.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet der lægges op til at spørgsmålet tages med i prioriteringen af budget 2017-20. Hvis der ikke afsættes midler til overdækning vil konsekvensen reelt være, at minibyen skal nedlægges.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 126

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 127 Sammenlægning af boligerne Helligkorsvej 25, st. og Helligkorsvej 25, 1. , 4000 Roskilde

  Pkt. 127

  Sammenlægning af boligerne Helligkorsvej 25, st. og Helligkorsvej 25, 1. 4000 Roskilde

  Sagsnr. 281536 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Køber af ejendommen beliggende Helligkorsvej 25, 4000 Roskilde har med fuldmagt fra sælger ansøgt om tilladelse til at sammenlægge de to boliger i ejendommen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til det ansøgte, og at tilladelsen tidsbegrænses i 2 år, således at den bortfalder, hvis sammenlægningen ikke er gennemført, inden 2 år fra afgørelsen er meddelt ansøgeren.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Køber af ejendommen beliggende Helligkorsvej 25, 4000 Roskilde har med fuldmagt fra sælger ansøgt om tilladelse til at sammenlægge de to boliger i ejendommen, idet købet af ejendommen er betinget af, at der kan opnås sammenlægningstilladelse.
  Ifølge folkeregistret bebos boligerne af de nuværende ejere. Ansøger har oplyst, at boligerne hverken er helt eller delvist udlejet.
  Ifølge BBR-meddelelsen er der 2 boliger med køkken i ejendommen. Boligen i stuen udgør 82 m2, og boligen på 1. sal udgør 62 m2. I sammenlagt stand vil boligen udgøre 144 m2. Ansøger oplyser, at villaen oprindeligt er opført som et enfamiliehus, men har i sin tid fået bygget et mindre køkken på 1. sal. Der er nu fællesbad i kælderen.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at boligen i stueetagen har et meget lille køkken og et lille toilet. Boligen på 1. sal har skråvægge, og den har ligeledes et meget lille køkken og et lille toilet. Der er ikke bad i boligerne men fællesbad i kælder. Huset er oprindeligt en en-familiebolig, og de nuværende 2 enheder virker utidssvarende uden bad samt meget små køkkener og toiletter. Samtidigt er de utidssvarende af størrelse til en-familiebolig. Tilsvarende murermestervillaer i området er en-familieboliger.
  Det er boligreguleringslovens udgangspunkt, at kommunalbestyrelsen skal give samtykke til sammenlægning af lejligheder, hvad enten der er tale om en total sammenlægning - og dermed nedlæggelse af en lejlighed - eller kun overførsel af nogle værelser fra en lejlighed til en anden.
  Når det samlede bruttoetageareal vil overstige 130 m2, kan kommunalbestyrelsen nægte samtykke til sammenlægning af lejligheder efter reglerne i boligreguleringslovens § 51, stk. 2, hvorefter kommunalbestyrelsen dog kun kan nægte godkendelse til sammenlægningen, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den ene boligs fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 127

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke godkende indstillingen af hensyn til de boligsøgende i kommunen.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 128 Nedlæggelse af bolig ved nedrivning - Københavnsvej 76

  Pkt. 128

  Nedlæggelse af bolig ved nedrivning - Københavnsvej 76, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 281979 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejer af ejendommen Københavnsvej 76, 4000 Roskilde har søgt om tilladelse til at nedlægge boligen i ejendommen, da ejendommen ønskes nedrevet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til det ansøgte, og at tilladelsen tidsbegrænses i 2 år, således at den bortfalder, hvis nedlæggelsen ikke er gennemført inden 2 år fra afgørelsen er meddelt ansøger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af ejendommen beliggende Københavnsvej 76, 4000 Roskilde har søgt om tilladelse til at nedlægge boligen i ejendommen, da ejendommen ønskes nedrevet i forbindelse med om- og udbygning af butik beliggende på Københavnsvej 80. Området hvor boligen er placeret, ønskes anvendt til parkering.
  Ifølge BBR-registret er ejendommen opført i 1890, og der en bolig med køkken. Det samlede boligareal er 229 m2. Ejendommen er registreret som beboelsesejendom, men har ikke været beboet siden marts 2013.
  Ejendommen er omfattet af lokalplan 258 og beliggende i delområde C. Ejendommen er udlagt til centerformål, med mulighed for detailhandel og beboelse. Der er planmæssige hensyn for en tilladelse til nedlæggelse, idet ejendommen er beliggende i centerområde, og en beslutning om nedlæggelse vil være i overensstemmelse med lokalplanen. Det skønnes, at boligen ligger så tæt på befærdet vej, at støjgrænserne er overskredet.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at boligen var ubeboet og havde været det i flere år. Stuehuset var faldefærdigt og trængte til enten totalrenovering eller skulle nedrives.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke, at nedlægge en bolig, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved at boligen tages i brug til andet en beboelse. Når en bolig er ledig, kan kommunalbestyrelsen kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 52, stk.2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 128

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke godkende indstillingen af hensyn til de boligsøgende i kommunen.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 129 Frigivelse af rådighedsbeløb - byudvikling/indsats i mindre bysamfund

  Pkt. 129

  Frigivelse af rådighedsbeløb - byudvikling/indsats i mindre bysamfund

  Sagsnr. 248036 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Midlerne til byudvikling/indsatser i mindre bysamfund foreslås fordelt til konkrete projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til byudvikling/indsats i mindre bysamfund til realisering af nedenstående projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2016 er afsat 1,5 mio. kr. til udvikling i de mindre bysamfund. Forvaltningen peger på nedenstående projekter:
  - 0,05 mio. kr. til afholdelse af Landsbyrådenes Dag i juni 2016, jf. byrådets beslutning af 16. december 2015, punkt 381.
  - 0,5 mio. kr. til facilitering og projekter i det næste zebrabyprojekt i området omkring Hedeboparken og Hedegårdenes Skole.
  - 0,5 mio. kr. som supplerende beløb til realisering af spejderhytte i Gadstrup, idet de afsatte midler i budget 2016 til projektet ikke sikrer en spejderhytte af samme kvalitet som tilsvarende hytte på Bjældevej, da der i Gadstrup skal nedrives en eksisterende spejderhytte forud for opførelse af en ny.
  - 0,45 mio. kr. til diverse mobilitetsprojekter og fællesskabsprojekter i mindre bysamfund, som disponeres af Plan- og Teknikudvalget efter Landsbyrådenes Dag.

  Projektet forventes startet: Juni 2016.
  Projektet forventet afsluttet: Udgangen af 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet der er tale om disponering af midler, som er afsat i anlægsbudgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 129

  Anbefales.

 • Pkt. 130 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trafikafvikling - system til indsamling af data

  Pkt. 130

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Trafikafvikling – system til indsamling af data

  Sagsnr. 261533 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til ”Trafikafvikling – system til indsamling af data” på 257.906 kr.. Pengene skal bruges til elektroniske trafikovervågningssystem, City Sense, med henblik på indsamling af data til trafik- og mobilitetsplanlægning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 257.906 kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløbet til Trafikafvikling – system til indsamling af data.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med undersøgelse af trafikafviklingen i Roskilde er der opstillet et system, som via Bluetooth signaler fra elektroniske apparater i køretøjer, indsamler informationer om rejsehastigheder og ruter.
  Der er budgetteret 210.000 kr. årligt i 2015 – 2017 til trafikovervågningssystemet.
  Der søges om frigivelse af resterende rådighedsbeløb i budget 2015 på 47.906 kr. (overført til budget 2016) og det afsatte rådighedsbeløb for 2016 på 210.000 kr. til kommunens elektroniske trafikovervågningssystem, City Sense.
  Beløbet på 257.906 kr. skal blandt andet anvendes til dataindsamling i forbindelse med igangværende trafik- og mobilitetsplanlægning.
  Forvaltningen fremlægger et forslag til en trafik- og mobilitetsplan for Roskilde i slutningen af 2016. City Sense trafikovervågning indgår som værktøj til at undersøge trafikken på det overordnede vejnet, herunder indfaldsvejene til Roskilde bymidte med henblik på at sikre den bedst mulige trafikafvikling og adgang til bymidtens handels- og kulturtilbud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -258
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -258
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 130

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 131 Budget 2017-2020 - Indledende drøftelser

  plan-_og_teknikudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf budgetnotat_for_plan_og_teknikudvalget_til_budget_2017.pdf talster_2017_-_ptu.pdf ptu-blokliste.pdf ptu-bloktekster.pdf budgetforbedringsmuligheder_paa_plan-_og_teknikudvalgets_omraade.pdf strategisk_anlaegsplan_2017-2024.pdf

  Pkt. 131

  Budget 2017-2020 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 279927 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Plan- og Teknikudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. fagudvalgets budget drøftes
  2. fagudvalget drøfter budgetforbedringsmuligheder på udvalgets område med afslutning på augustmøderne, hvorefter de endelige forslag oversendes til at indgå i den politiske prioritering i august

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for budget 2017 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 202,5 mio. kr., mens der indgår anlæg for 28,0 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  Jf. drøftelserne på forårsseminaret har forvaltningen udarbejdet et forslag til strategisk anlægsplan inden for en anlægsramme på 140 mio. kr., der er indarbejdet som foreløbigt budgetteringsgrundlag. Senest på budgetmødet i august skal hvert fagudvalg have taget stilling til hvilke anlægsprojekter, der i perioden 2017-2020 af fagudvalgene vurderes at skulle indgå i den videre budgetbehandling.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2017-2019 blev der i forlængelse af sidste års budgetlægning iværksat et arbejde med at identificere budgetforbedringsmuligheder på alle udgiftsområder. Fagudvalgene har i marts drøftet budgetforbedringsmuligheder med afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 140 mio. kr. samt en udvalgsfordelt andel for Plan- og Teknikudvalget på 3,8 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 3,2 mio. kr. i 2019. Plan- og Teknikudvalget gennemfører på junimøderne og med afslutning på augustmøderne drøftelser af budgetforbedringsmulighederne og oversender herefter endelige forslag til at indgå i den politiske prioritering i august.
  Særlige forhold vedr. Plan- og Teknikudvalget
  Der er som bilag 2 vedhæftet et notat om udvalgets budget 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da de vedrører budget 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 131

  Drøftet.
  Udvalget bestilte til udvalgets budgetdrøftelse i august et blokforslag vedr. cykelsti fra Vindinge til Trekroner.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 132 Helhedsplan for parken omkring rådhuset og anlægsprojekt for sti til Musicon

  helhedsplan_for_raadhusparken.pdf anlaegsprojekt_for_sti_til_musicon.pdf

  Pkt. 132

  Helhedsplan for parken omkring rådhuset og anlægsprojekt for sti til Musicon

  Sagsnr. 203976 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet en helhedsplan for parken omkring rådhuset og et anlægsprojekt for del af stien mellem Musicon og stationen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. helhedsplanen for parken omkring rådhuset godkendes som grundlag for den fremtidige udvikling af parken, og
  2. anlægsprojektet for stien godkendes med henblik på realisering i efteråret 2016.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på mødet 27. april 2016, punkt 126, frigivet rådighedsbeløb til anlæg af del af en direkte cykel- og gangsti mellem Musicon og stationen. Forvaltningen har i forbindelse med udformningen af stien valgt at få udarbejdet en helhedsplan for det grønne område ved rådhuset. Planen skal sikre, at parken omkring rådhuset fremadrettet vil blive oplevet som en sammenhængende helhed, og at stien indpasses på en harmonisk måde.
  Overordnet foreslår helhedsplanen en bearbejdning af parkens landskab, så der mellem Roskilde Ring og rådhuset skabes et karakterfuldt landskabsstrøg af mindre bakkeformationer, der integrerer den eksisterende bakke og sø. Helhedsplanen kan realiseres over tid, dels gennem den løbende parkdrift og dels i kraft af særskilte anlægsbevillinger.
  Første etape af stien er strækningen mellem Søndre Ringvej og Gormsvej, der vil blive anlagt til efteråret. Denne del omfatter en ny sti gennem parken omkring rådhuset og en udvidelse af den eksisterende sti langs Ringparken. Stien indrettes med en 3 m bred dobbeltrettet fællessti for både cyklende og gående samt en 1 m bred tilgængelighedszone kun for gående. I tilknytning til stien bliver der etableret arealer til ophold og til aktiviteter i form af et ”pump track”, en cykellegebane og et boldbur. Det omgivende landskab bliver bearbejdet med nye bakker, grupper af træer og staudebede. Belysningen på stien skal udformes innovativt som demonstrationsprojekt i interreg-projektet ’Lighting Metropolis’.
  De nye cykelfaciliteter forventes at udgøre et attraktivt udflugtsmål for børneinstitutioner, skoler og børnefamilier. Udformningen af helhedsplanen, stien og de tilknyttede faciliteter er udarbejdet i dialog med områdets brugere på en åben workshop i september 2015 og i efterfølgende dialoger med brugerrepræsentanter. Senest har helhedsplanen været udstillet offentligt med invitation til at komme med supplerende ideer.
  Realisering af stien kræver dispensation fra lokalplan 506 for Roskilde Rådhus, og derfor bliver der gennemført en nabohøring. På udvalgsmødet orienteres mundtligt om resultatet. Projektet bliver trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevideret. Anlægsarbejdet forventes startet i september 2016 og afsluttet i foråret 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2016. Anlægsbevilling til projektet er frigivet.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 132

  Godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 133 Anlægsregnskab - Musicon 2015, genopretning af bygninger

  Pkt. 133

  Anlægsregnskab – Musicon 2015, genopretning af bygninger

  Sagsnr. 281566 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Musicon 2015, genopretning af bygninger med en samlet bevilling på i alt 2.158.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 25. marts 2015, punkt 62, bevilget en anlægsbevilling på 658.000 kr. og en senere den 16. december 2015, punkt 376, bevilget en tillægsbevilling på 1,5 million kr. i alt 2.158.000 kr.
  Det samlede forbrug i 2015 var 2.685.878 kr., hvilket i forhold til den samlede bevilling medfører en merudgift på -527.878 kr. Merudgiften er overført til anlægsbevillingen ”Musicon 2016, genopretning af bygninger” godkendt af byrådet den 30. marts 2016, punkt 66.
  Overskridelsen af anlægsbudgettet for 2015 skyldes øgede udgifter til byggematerialer, mens etableringen af trædæk i Containerstriben og udvidelsen af Containercafeen pågik.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 133

  Anbefales.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 134 Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsprojekter 2015

  Pkt. 134

  Anlægsregnskab – Trafiksikkerheds-projekter 2015

  Sagsnr. 279137 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Trafiksikkerhedsprojekter 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 29. januar 2015, punkt 17, bevilget 2,5 mio. kr. til Trafiksikkerhedsprojekter 2015.
  Beløbet er anvendt til ombygning af rundkørslen Møllehusvej – Helligkorsvej - Fælledvej samt trafiksikkerhedskampagnerne, ”Psst” og ”Sænk farten”.
  Fra Trafiksikkerhedsprojekter 2014 blev der overført 370.000 kr., så der i alt var en samlet bevilling på 2.870.000 kr. Regnskabet viser udgifter for 2.531.707 kr. Der er således en mindreudgift på 338.293 kr. i forhold til den givne bevilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet det overskydende i 2015 på 338.293 kr. er overført til projekt XA-674, Trafiksikkerhedsprojekter i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 134

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 135 Orientering om procesplan for udvikling af Sortebrødre Plads

  Pkt. 135

  Orientering om procesplan for udvikling af Sortebrødre Plads

  Sagsnr. 273267 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om procesplan for udvikling af Sortebrødre Plads.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet fremlægge procesplan for udviklingen af området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 135

  -

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 136 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  groen_blaa_strategi_handleplan_2017-2020.pdf den_dynamiske_bymidte_handleplan_2017-2020.pdf viby_handleplan_2017-2020.pdf jyllinge_handleplan_2017-2020.pdf dyrskuepladsen_og_milen_handleplan_2017-2020.pdf musicon_handleplan_2017-2020.pdf

  Pkt. 136

  Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  Sagsnr. 279927 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget, og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handlingsplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:
  - Grøn Blå Strategi
  - Den Dynamiske Bymidte
  - Viby
  - Jyllinge
  - Roskilde Dyrskueplads og Milen
  - Musicon
  Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som f.eks. udviklingen i det grønne og blå. Nogle strategier er langt i realisering, mens andre fortsat er planlægnings- og projekteringsfasen.
  Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.
  Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de andre fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 136

  -
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 137 Orientering om kommende større sager - juni 2016

  Pkt. 137

  Orientering om kommende større sager - juni 2016

  Sagsnr. 258315 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Udvalgets afsluttende budgetdrøftelser (august)
  - Møde med deltagelse af FMU (august)
  - Trafik og mobilitetsplan Roskilde syd, endelig vedtagelse (august)
  - Lokalplan for Skousbo, forslag (august)
  - Lokalplan for Vindinge vest, forslag (august)
  - Lokalplan for Bifaldet syd, 11. punkt program (august)
  - Lokalplan for Retspsykiatri på Sankt Hans, endelig vedtagelse (september)
  - Lokalplan for Hyrdehøj plejecenter, endelig vedtagelse (september)
  - Lokalplan for almene boliger i Trekroner, område 23, forslag (september)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Lokalplan for Ny Østergade, 11. pkt program
  - Lokalplan for Skoleslagteriet, forslag
  - Lokalplan for Kildegården, endelig vedtagelse
  - Lokalplan for bymidten, forslag
  - Lokalplan for det høje C, Musicon, forslag
  - Stormflodsprojekter – Inderfjord Vest og Jyllinge Nordmark

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 137

  -
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 138 Orientering om høringssvar til Region Sjællands forslag til Råstofplan 2016

  Pkt. 138

  Orientering om høringssvar til Region Sjællands forslag til Råstofplan 2016

  Sagsnr. 255713 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget behandler på møde den 31. maj udkast til høringssvar til Region Sjællands forslag til Råstofplan 2016. Forvaltningen orienterer om sagen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har offentliggjort forslag til Råstofplan 2016. Planforslaget er i høring i perioden 9. maj til 4. juli 2016.
  Råstofplanen er bindende for den kommunale planlægning.
  Der henvises til sag forelagt Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2016, hvor forvaltningen forelægger udkast til høringssvar. Høringssvaret er overvejende positivt som følge af en konstruktiv forudgående dialog med Region Sjælland.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 138

  -

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 139 Orientering om formandsbeslutning i kondemneringssag

  afgoerelse_om_kondemnering_af_raadalsgaard_strandpark_10.pdf

  Pkt. 139

  Orientering om formandsbeslutning i kondemneringssag

  Sagsnr. 279805 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om formandsbeslutning i kondemneringssag vedr. Rådalsgård Strandpark 10, 4000 Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Formanden for Plan- og Teknikudvalget har den 13. maj 2016 truffet en formandsafgørelse i en sag om kondemnering af Rådalsgård Strandpark 10, 4000 Roskilde. Der var tale om en sag af hastende karakter på grund af den akutte sundhedsfare ved ophold i boligen, og de helbredsmæssige konsekvenser dette havde for lejerne.
  Boligen har været undersøgt af LPU, Rådgivende Ingeniør. Undersøgelsen har vist, at der er nærliggende risiko for sundhedsfare forbundet med at opholde sig i lejemålet, og DNA-test har påvist fugt- og vandskaderelaterede skimmelsvampeforekomster, som er meget langt over normalniveau.
  Omfanget af synlig skimmelvækst i køkkenet, i badeværelset og i krybekælderen vurderes samlet set at berøre mindst 1½ - 2 m². Omfanget af skjult skimmelvækst vurderes samlet set at berøre flere konstruktioner, dvs. anslået mere end 50 m², men kan være større.
  Afgørelsen vedlægges som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Lejer har ret til at få tilbud om erstatningsbolig, dækket flytteomkostninger samt eventuel indfasningsstøtte, hvis den nye husleje er højere end den nuværende. Kommunens udgifter hertil refunderes med 50 % af staten.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 139

  -
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 140 Orientering om tom bolig, Tværvej 1, Jyllinge

  Pkt. 140

  Orientering om tom bolig, Tværvej 1, Jyllinge

  Sagsnr. 271614 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres om, at boligen Tværvej 1 i Jyllinge er ubeboet, og det er forvaltningens vurdering, at boligen ikke er egnet til beboelse, hvorfor der ikke er grundlag for at anvise en lejlighedssøgende efter boligreguleringslovens regler.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen forelægges Plan- og Teknikudvalget til orientering jf. delegationsplanen, hvorved det er besluttet, at forvaltningen har beslutningskompetencen i sager vedrørende tomme boliger, og at udvalget orienteres om forvaltningens beslutning.
  Kommunen er af en borger blevet underrettet om, at boligen Tværvej 1 i Jyllinge har stået tom i en årrække.
  Efter reglerne i boligreguleringslovens § 48 skal ejeren af en bolig sørge for, at den fortsat benyttes til beboelse. Har en bolig været ledig i mere end 6 uger, kan kommunalbestyrelsen anvise en lejlighedssøgende, til hvem ejeren straks er pligtig at udleje boligen.
  Ejeren af Tværvej 1 har oplyst, at ejendommen er ubeboelig, og at det har været meningen, at den skulle nedrives, og at der skulle opføres en ny bolig. Dette har dog ikke været økonomisk muligt for ejeren.
  Forvaltningen har foretaget en besigtigelse af ejendommen med henblik på vurdering af, om boligen er i en stand, eller kan bringes i en stand, der muliggør udlejning.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at boligen bærer præg af at have stået tom i en årrække. Der er, eller har været, hul i taget, hvilket har sat sine spor. Der har formentlig også været vand i kælderen.
  Der er ingen lokalplan for området.
  Kommunen har ikke efter boligreguleringslovens regler mulighed for at påbyde en ejer af en ejendom at istandsætte ejendommen og gøre den beboelig.
  Det er forvaltningens vurdering, at boligen ikke er egnet som udlejningsbolig i sin nuværende stand, og at ikke kan svare sig at bringe boligen i en udlejningsmæssig forsvarlig stand.
  Forvaltningen finder derfor ikke, at der er grundlag for at anvise en lejlighedssøgende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 140

  -

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 141 Eventuelt

  Pkt. 141

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 141

  Stændertorvets indretning
  Skiltning
  Stiforbindelse
  Biavl
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 142 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 142

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 142

  Intet at referere.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 143 Fester i Folkeparken

  Pkt. 143

  Fester i Folkeparken

  Sagsnr. 277780 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Drøftelse af gener fra fester i Folkeparken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Kaj V. Hansen (A) har bl.a. på baggrund af hændelserne i Folkeparken natten til lørdag den 28. maj 2016 bedt om at få optaget et punkt på dagsorden om regler for brug af parken i forhold til musik samt forslag om udvidelse af spiritusforbud i bymidten, til også at omfatte Folkeparken.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-06-2016, pkt. 143

  Drøftet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Karsten Lorentzen (O), Lars Berg Olsen (V)