You are here

Referat

Dato: Torsdag, Oktober 2, 2014 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 201 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 201

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 02-10-2014, pkt. 201

  Godkendt.

 • Pkt. 202 Temadrøftelse - Trafik- og mobilitetspolitik

  Pkt. 202

  Temadrøftelse - Trafik- og mobilitetspolitik

  Sagsnr. 234888 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med afsæt i en temadrøftelse skal der udarbejdes en ny politik for trafik- og mobilitet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på sit møde den 18. juni 2014, punkt 261, godkendt, at der med afsæt i en temadrøftelse formuleres en ny trafik- og mobilitetspolitik.
  Den aktuelle trafikpolitik rummer mål om gode trafikale sammenhænge, let adgang til daglige gøremål, effektive trafikforbindelser og en dynamisk bymidte. På mødet gives en status for de nuværende politiske mål.
  Trafik- og mobilitetsplaner er vigtige, for at sikre trafikafviklingen, mindske trængslen på vejene og give let adgang til dagens mange mål. Planlægning af trafikken kan også være med til at løse vigtige udfordringer på andre områder. Forvaltningen foreslår derfor, at trafik- og mobilitetspolitikken går mere på tværs med mål for sundhed, bæredygtighed og byliv.
  Gode og attraktive muligheder for bevægelse giver sundere borgere. Det øger livskvaliteten for den enkelte, reducerer antallet af sygedage og giver økonomiske fordele. God og sikker adgang til eksempelvis rekreative mål i naturen, til skoler og til idrætsaktiviteter er derfor vigtige indsatser.
  Bæredygtigheden kan forbedres gennem planlægning af trafik og mobilitet. Det er vigtigt, at sikre korte afstande mellem boliger og rejsemål og derved reducere behovet for transport. Mindre transportbehov gør grøn mobilitet, gang, cykel og kollektiv trafik til de lette valg. Det giver en positiv spiral med mindre CO2- og partikeludledning.
  Trafik og mobilitet har stor indflydelse på mulighederne for at skabe aktive og spændende byer, som summer af liv. Der skal være plads til fodgængere, cykler og busser. Med god håndtering af parkering og trafiksikkerhed kan der skabes god adgang for alle til byens butikker, gode opholdssteder og spændende byrum med attraktive begivenheder.
  Temadrøftelsen følges op på næste møde i Plan- og Teknikudvalget. Her vil blive fremlagt et forslag til en politik med vision og målsætninger, samt strategi og handleplan for realisering. Handleplanen dækker i første omgang den sydlige del af kommunen.
  På mødet giver forvaltningen et kort oplæg til temadrøftelsen samt bud på en opbygning af strategi og handleplaner med afsæt i en ny trafik- og mobilitetspolitik.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-10-2014, pkt. 202

  Drøftet.

 • Pkt. 203 Regional trafikstrategi

  trafikstrategi_2014.pdf

  Pkt. 203

  Regional trafikstrategi

  Sagsnr. 204013 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet en opdatering af kommunens overordnede trafikstrategi med aktuel status og forslag til strategiske positioner og handlinger for vej og bane, blandt andet ud fra et pendlerperspektiv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. den regionale trafikstrategi danner grundlag for Roskilde Kommunes regionale interessevaretagelse på trafikområdet, og
  2. projekterne i nødvendigt omfang indarbejdes i den kommende kommuneplan.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2011 blev der udarbejdet et strategisk notat som grundlag for kommunens fremtidige regionale trafikale prioriteringer. Strategien blev godkendt af Økonomiudvalget den 8. maj 2013, pkt. 194. Der har været indledende drøftelser af trafikstrategi på byrådets forårsseminar og i økonomiudvalget i foråret 2014.
  Nationale infrastrukturplaner har udviklet sig, blandt andet med Togfondens projekter og Timemodellen. De statslige beslutninger vil påvirke trafiksituationen i Roskilde. Derfor er der behov for et overblik over vigtige projekter og handlemuligheder for at varetage Roskildes interesser, herunder mulighederne for at skabe gode muligheder for pendlerne.
  Den regionale trafikstrategi forholder sig til nye vigtige projekter med betydning for Roskilde Kommune:
  - Baneprojekter: Togfonden og Timemodellen, nye trafikale knudepunkter, ny forbindelse mellem Roskilde og Københavns Lufthavn.
  - Parker og rejs: Trekroner st., Roskilde vest og evt. endestation for S-tog.
  - Ny station: Darup.
  - Vejprojekter: Frederikssundsmotorvejen og motorvej i ring 5 korridoren.
  Det er generelt vigtigt, at Roskilde Kommune følger tæt op på statslige beslutninger. I forhold til Togfondens projekter om super-lyntog og Timemodellen, bør Roskilde holde sig ajour og fastholde fokus på pendlertrafikken, for at sikre øget betydning som Sjællands pendlerknudepunkt. Vedlagte notat ”Trafikstrategi 2014” rummer en sammenfatning med anbefalinger, samt baggrundsmateriale om vej- og baneprojekter.
  Trængselskommissionen anbefaler forlængelse af S-tog til Roskilde. Kommunen bør undersøge muligheder og konsekvenser grundigt og gå i dialog med Trafikministeriet for at sikre, at eventuel S-togsbetjening ikke vil ske på bekostning af regionaltrafikken.
  Uanset valg af fremtidige togkoncepter er der behov for øget P-kapacitet ved stationer. Dette bør i første omgang ske ved Trekroner Station.
  Frederiksundsmotorvejens 3. etape er den vigtigste i forhold til regionale projekter, og kommunen bør arbejde for at denne realiseres.
  En Kattegatforbindelse er ikke aktuel inden 2050, men bør indgå som en transportvision for opkobling til det overordnede transportnet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-10-2014, pkt. 203

  Forvaltningen arbejder videre med sagen på baggrund af drøftelsen og lægger op til yderligere drøftelse i udvalget på et kommende møde.

 • Pkt. 204 Studietur for Plan- og Teknikudvalget

  Pkt. 204

  Studietur for Plan- og Teknikudvalget

  Sagsnr. 249636 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget har mulighed for at tage en studietur til udlandet i løbet af byrådsperioden. Der lægges op til en drøftelse af tema, destination og tidspunkt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tema, destination og tidspunkt for en studietur drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen finder, at der er flere relevante temaer for en studietur for udvalget, herunder fortætning, det grønnes indpasning i byrummet, kollektiv trafik, parkering og vilkår for cyklister.
  Det vil være relevant at vælge et rejsemål, hvor der er mulighed for at se gode eksempler på dynamiske byrum, gode trafikløsninger, byomdannelse, grønne områder og LAR – og også gerne gode eksempler på byrum, der indbyder til samvær, bevægelse og anden aktivitet.
  Forvaltningen foreslår én af disse to destinationer:
  Zürich, med mulighed for bl.a. at se:
  - Zürich West, Grünau: Omdannelse af industriområde til boliger, grønne områder og stiforløb
  - Kvartersløft Aussersiht
  - Oerliker Park, moderne park anlagt som et gridnet af forskellige træer og træarter på en forurenet grund i industriområde under forandring
  - Omdannelse af et jernbaneareal langs floden til badning, skate og ophold
  Der vil være mulighed for en udflugt til Basel.
  München med mulighed for bl.a. at se:
  - Trafik- og parkeringsløsninger
  - Grønne områder i byrummet
  - Kollektiv transport

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Udvalgets mødebudget indeholder plads til en studietur for udvalget i løbet af byrådsperioden.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 131

  Det blev besluttet, at forvaltningen arbejder videre ud fra de faldne bemærkninger, og at sagen behandles igen på et senere møde.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har undersøgt flere muligheder og foreslår, at udvalget vælger en af disse 2 ”pakker”:
  1. Basel og Zürich
  Her vil udvalget kunne se moderne busser og trafikafvikling, ny banegård med overlapning mellem trafikformer, parkeringshuse, byomdannelse, nye byrum, eksempler på bæredygtigt byggeri, moderne universitet m.m.
  2. München, Rosenheim og Salzburg
  Her vil udvalget kunne besøge MAN-fabrikken, der udvikler moderne busser, lufthavnsområdet og parker, brugen af det olympiske område, byomdannelse, byrum, infrastruktur til elbiler m.m.
  I begge pakker kan en model for besøget være:
  - onsdag flyrejse til den første by og overnatning
  - torsdag formiddag ser udvalget på byen og møder lokale nøglepersoner
  - torsdag eftermiddag køres med tog til den næste by og overnatning
  - fredag ser udvalget på denne by og efter endnu en overnatning tages flyet hjem lørdag eftermiddag (afhængig af flyafgange)
  I pakke 2 laver man et ophold i Rosenheim på vej til Salzburg.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-10-2014, pkt. 204

  Udvalget besluttede destinationen München-Rosenheim-Salzburg. Forvaltningen kommer med forslag til tidspunkt, så vidt muligt i foråret 2015.

 • Pkt. 205 Forslag til lokalplan 546 for byhuse på Musicon (til høring)

  forslag_til_lokalplan_546.pdf

  Pkt. 205

  Forslag til lokalplan 546 for byhuse på Musicon (til høring)

  Sagsnr. 83504 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I den fortsatte udvikling af Musicon-bydelen ønsker Roskilde Kommune at tiltrække aktører, der har lyst til at bo på Musicon og på den måde være med til at præge livet i bydelen. Derfor skal et areal udvikles og sælges til opførelse af boliger med mulighed for tilknyttede erhvervsfaciliteter. Området er omfattet af lokalplan 540, men etablering af byggeri i området forudsætter udarbejdelse af en supplerende lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. forslag til lokalplan 546 for byhuse på Musicon godkendes til offentlig høring fra den 9. oktober til 5. december 2014, og
  2. der afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget blev på mødet den 21. august 2014, punkt 179, orienteret om, at arbejdet med lokalplan 546 blev genoptaget, idet dialoger med mulige projektudviklere og beboere viser aktuel interesse for at udvikle kvarteret. 11-punktsprogram vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2009 danner grundlag for lokalplanen.
  Lokalplanen skal give mulighed for, at der på arealet mellem de to ungdomsboligbebyggelser Noden og Essex Park Musicon kan opføres minimum 30 boliger i 2-3 etager samt tagterrasse med tilknyttet mindre andel erhverv og værkstedsbutikker. For at understøtte beboerfællesskabet skal der centralt i området etableres et fælles hus og et fælles friareal, imens størrelsen på boliggrunde og privat friareal er lille (Bilag: Forslag til lokalplan 546).

  Bebyggelsen skal opføres omkring en cirkulær boligvej med stier, der forbinder til omgivelserne, så offentligheden kan passere igennem området. Boligerne skal orientere sig aktivt imod vejen blandt andet ved at give indblik til skabende aktiviteter i boligerne.

  Området skal indrettes som et svagt trafikeret kvarter, hvor kun handicapparkering og afsætning er tilladt, imens øvrig parkering skal etableres uden for lokalplanområdet i fælles parkeringsanlæg. En regnvandsrende i boligvejen skal lede hovedparten af regnvandet til den fælles rende i Rampelyset og tilføre gaden en grøn karakter.

  For at tiltrække engagerede beboere til området skal boligerne udvikles i et samarbejde mellem en professionel udvikler og de kommende beboere. Lokalplanforslaget skal derfor danne et fleksibelt grundlag for udbud af grunden, der vil foregå parallelt med den offentlige høring. Inden den endelige vedtagelse af lokalplanen er der derfor mulighed for i et vist omfang at tilpasse lokalplanforslaget til det konkrete projekt.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen har forvaltningen ikke fundet anledning til at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Forvaltningen har vurderet, at der er behov for at afholde et borgermøde i forbindelse med denne lokalplan.
  Bilaget vil blive eftersendt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Indholdet i lokalplanforslaget skal danne grundlag for salg af kommunal jord.

  Musiconudvalget, 22-09-2014, pkt. 13

  Status godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle, Carsten Wickmann, Torben Stevold, Torben Jørgensen, Rasmus Wiinstedt Tscherning, Lars-Christian Brask, Stig Bo Jensen, Frank Birkebæk, Mogens Raun Andersen og Bent Jørgensen.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-10-2014, pkt. 205

  Godkendt.

 • Pkt. 206 Sammenlægning af boliger på Strandengen 7 A og 7 B

  Pkt. 206

  Sammenlægning af boliger på Strandengen 7 A og 7 B

  Sagsnr. 260752 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af ejendommen beliggende Strandengen 7 A og 7 B ønsker at sammenlægge boligerne i ejendommen, således at ejendommen kan sælges som et enfamiliehus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en 2-årig tilladelse til det ansøgte, således at den bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra tilladelsen udstedes, og at tilladelsen er betinget af, at lejemålet i ejendommen fraflyttes af grunde som er sammenlægningen uvedkommende.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af ejendommen beliggende Strandengen 7 A og 7 B ønsker en tilladelse til at sammenlægge boligerne i ejendommen, således at ejendommen kan sælges som et enfamiliehus.
  Boligen Strandengen 7 A er på nuværende tidspunkt udlejet. Lejerne er opsagt til fraflytning senest den 1. marts 2015.
  Ifølge BBR-registret er der registreret to boliger med køkken i ejendommen. Begge boliger udgør 145 m2. I sammenlagt stand vil boligen således udgøre 290 m2.

  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at ejendommen er et dobbelthus, der oprindeligt har indeholdt 4 selvstændige lejemål. Nu er ejendommen opdelt, så der i stueetagen er to selvstændige tre-rumsboliger med separate indgange, der begge indeholder køkken og toilet med bad. Hver af de to boliger omfatter herudover to værelser samt toilet på 1. sal. Adgang til 1. sal er via en fælles indvendig trappe. Bygningen er i fin stand.
  Det er boligreguleringslovens udgangspunkt, at kommunalbestyrelsen skal give samtykke til sammenlægning af lejligheder, hvad enten der er tale om en total sammenlægning - og dermed nedlæggelse af en lejlighed - eller kun overførsel af nogle værelser fra en lejlighed til en anden.
  Når det samlede bruttoetageareal vil overstige 130 m2, kan kommunalbestyrelsen nægte samtykke til sammenlægning af lejligheder efter reglerne i boligreguleringslovens § 51, stk. 2, hvorefter kommunalbestyrelsen dog kun kan nægte godkendelse til sammenlægningen, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den ene boligs fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-10-2014, pkt. 206

  Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen med henvisning til boligsituationen i kommunen, hvor det vurderes, at der er behov for begge boligers fortsatte anvendelse til helårsbeboelse.
  V kan tiltræde forvaltningens indstilling og finder flertallets indstilling usaglig. V begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 207 Nedlæggelse af boligen Lindenborgvej 45

  Pkt. 207

  Nedlæggelse af boligen Lindenborgvej 45

  Sagsnr. 237631 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af ejendommen Lindenborgvej 45, 4000 Roskilde, ønsker at nedlægge boligen, således at der kan graves grus på området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til, at boligen nedlægges, og at tilladelsen tidsbegrænses, således at den bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra tilladelsen udstedes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af ejendommen beliggende Lindenborgvej 45 ønsker at nedlægge boligen, således at ejendommen kan nedrives.
  Boligen har ifølge Folkeregistret stået tom siden 1. juli 2005.
  Ifølge BBR-registret er boligen et stuehus til en landejendom, og det samlede boligareal udgør 263 m2.
  Ansøger oplyser, at ejendommen ønskes nedlagt, da der skal graves grus på området.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at boligen bærer præg af totalt forfald. Det er ikke muligt at anvende bygningerne til beboelse, og det er forbundet med meget voldsomme udgifter, hvis bygningen skal renoveres, så den kan anvendes til beboelse.
  Der er ikke lokalplan for området. Ejendommen ligger i landzone, og den er ligeledes beliggende i råstofområdet.
  Ifølge boligreguleringslovens § 46 skal kommunalbestyrelsen give tilladelse til nedlæggelse af boliger.
  Da ejendommen er en landbrugsejendom med tilhørende landbrugspligt, har ansøger indhentet en udtalelse fra NaturErhvervstyrelsen, som oplyser, at man ikke har bemærkninger til, at Roskilde Kommune meddeler sædvanlig nedrivningstilladelse til bygningen, idet det er oplyst, at ejendommen er erhvervet med tilladelse til råstofudvinding, og ved afslutningen heraf vil blive afhændet som natur/fritidsejendom.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-10-2014, pkt. 207

  Godkendt.

 • Pkt. 208 Frigivelse af rådighedsbeløb - Renovering af broer

  Pkt. 208

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Renovering af broer 2014

  Sagsnr. 206014 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af tidligere udarbejdede rapport om broer og tunnellernes tilstand blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. over en årrække til en forbedring af bygværkernes tilstand.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,75 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til renovering af broer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Alle kommunale broer bliver med regelmæssige mellemrum gennemgået med bistand af rådgiver. I den forbindelse er følgende broer/tunneler udvalgt til en større renovering i 2014:
  - Bro nr. 33 på Værebrovej
  - Bro nr. 509 på Søndre Ringvej
  Renovering af broerne vil blive igangsat snarest muligt efter frigivelsen af beløbet og forventes færdig i midten af 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet rådighedsbeløbet er afsat på budget 2014.
  Økonomiske konsekvenser i årene 2014-2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.750
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.750
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 02-10-2014, pkt. 208

  Anbefales.

 • Pkt. 209 Frigivelse af rådighedsbeløb - Busplan Stændertorvet

  Pkt. 209

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Busplan Stændertorvet

  Sagsnr. 251016 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. februar 2013, punkt 42, blev projekt for Busplan (+Øen på Stændertorvet) godkendt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til Busplan Stændertorvet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med omlægning af Stændertorvet anlægges et nyt busstoppested med digital informationsstander (+Øen). Ved busstoppestedet opføres en pavillon med et mindre lokale, som forpagtes ud til café-, kioskdrift og lignende. Udover café/kiosk udgør pavillonen et stort halvtag, som ventested for buspassagerer.
  Rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. til anlæg af busstoppestedet søges frigivet til formålet. Beløbet er overført fra 2012 til 2013 og igen til 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, idet rådighedsbeløbet er afsat på budget 2014.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2014-2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0
  Plan- og Teknikudvalget. 02-10-2014, pkt. 209
  Anbefales.

 • Pkt. 210 Orientering om tilfredshedsundersøgelse af kommunens byggesagsbehandling

  bilag_byggesager_parcelhuse_august_2014.pdf bilag_byggesager_parcelhuse_februar_2013.pdf

  Pkt. 210

  Orientering om tilfredshedsundersøgelse af kommunens byggesagsbehandling

  Sagsnr. 253030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter gennemførelse af en Lean-proces og nye arbejdsmetoder har forvaltningen foretaget en tilfredshedsundersøgelse som sammenlignes med en undersøgelse foretaget i 2013. Den nye undersøgelse viser næsten udelukkende klare forbedringer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen foretog i vinteren 2013, over én måned, en undersøgelse af brugernes tilfredshed med byggesagsbehandlingen af parcelhuse. Undersøgelsen skulle bruges som udgangspunkt – baseline - for det kommende Lean-arbejde. Der kom 7 besvarelser ind.
  På baggrund af Lean-arbejdet har forvaltningen indført nye arbejdsmetoder og har endvidere generelt forstærket indsatsen omkring sagsbehandlingen af parcelhuse. For at undersøge, hvorvidt tiltagene har haft en virkning, er der foretaget en ny tilfredshedsundersøgelse i forsommeren 2014, over 2 måneder. Resultatet foreligger nu i form af en sammenfatningsrapport af 22. august 2014. Der kom 23 besvarelser ind.
  Selvom det er få besvarelser, som er kommet ind ved den første undersøgelse, kan det konkluderes, at der er tale om forbedringer. Forvaltningen hæfter sig specielt ved følgende forskelle mellem 2013 og 2014:
  - Det samlede sagsforløb
  - Godt 80 % er meget eller noget tilfredse nu, mod knap halvdelen tidligere
  - Under 5 % er noget utilfredse, mod knap halvdelen tidligere
  - Sagsbehandlingstidens overholdelse
  - Ingen er meget utilfredse nu, mod næsten 1/3 tidligere
  - Der er næsten 80 % tilfredshed nu
  - Sagsbehandlingstidens udmeldte længde
  - Næsten 80 % er meget eller noget tilfredse nu mod knap halvdelen tidligere
  - Hvor let er det at få fat i sagsbehandler via telefon eller mail
  - Knap 80 % syntes nu, at det er meget let eller let, mod knap 1/3 tidligere
  - Ingen finder det svært eller meget svært, mod godt 2/3 tidligere
  - Mundtlig vejledning i telefonen fra en byggesagsbehandler
  - 80 % meget tilfredse, mod tidligere knap 60 %
  Forvaltningens overordnede vurdering af resultaterne er, at indsatsen med at forbedre arbejdsgangene har givet resultater. Den samlede tilfredshed er langt større nu end primo 2013, og dette understøttes af, at forvaltningen heller ikke længere modtager klager over sagsbehandlingstiden. Det eneste område, hvor der er en lille tilbagegang i tilfredsheden, er omkring informationer på hjemmesiden. Dette er forvaltningen gået i gang med at opdatere.
  De to sammenfatningsrapporter er vedhæftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-10-2014, pkt. 210

  -

 • Pkt. 211 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2014.pdf

  Pkt. 211

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august

  Sagsnr. 260406 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Figuren viser de forventede nettodriftsudgifter fordelt på udvalgets fagområder.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder

  Økonomi

  På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. Dette er uændret siden halvårsregnskabet. Merforbruget svarer til overførte midler indenfor områderne grønne områder, vejvæsen og busdrift.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-10-2014, pkt. 211

  -

 • Pkt. 212 Orientering om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i 2014

  Pkt. 212

  Orientering om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i 2014

  Sagsnr. 187647 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af den vedtagne indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo har forvaltningen i flere år været i dialog med borgere om bekæmpelsen. I år har forvaltningen øget fokus på at sikre, at der bliver foretaget en tilstrækkelig bekæmpelse.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 4. marts 2010, punkt 71, en plan for bekæmpelse af den invasive plante kæmpe-bjørneklo. Efterfølgende blev udvalget i foråret 2011 orienteret om, at der ville blive fokuseret på mundtlig dialog med lodsejere og tilbudt individuel vejledning i bekæmpelsen.
  Denne proces har kørt i 3 år, og der har været en god dialog med de allerfleste borgere, som har bidraget til en effektiv bekæmpelse af planten.
  På trods af den opsøgende dialog er der i enkelte tilfælde ikke foretaget en tilstrækkelig bekæmpelse af bjørneklo. Det betyder, at planten bliver ved med at sprede sig fra disse arealer til naboarealer, hvor der foretages bekæmpelse. Dermed bliver det vanskeligere og vanskeligere at argumentere for, at bekæmpelsen skal fortsætte.
  I følge den vedtagne indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo kan ejere eller brugere af et areal med bjørneklo påbydes at foretage bekæmpelse. Dette blev udvalget orienteret om den 13. maj 2014, punkt 119.
  På den baggrund er der i 2014 blevet udstedt 4 varsler om påbud og 1 påbud om bekæmpelse af bjørneklo. I alle tilfælde har det ført til en forbedret bekæmpelse. Det har ikke været nødvendigt at indgive politianmeldelse. Samtidig er der fortsat brugt mange ressourcer på dialog og vejledning i bekæmpelse.
  På grund af den gode erfaring fra 2014, vil forvaltningen også i 2015 have fokus på, at der bliver foretaget en tilstrækkelig bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-10-2014, pkt. 212

  -

 • Pkt. 213 Eventuelt

  Pkt. 213

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 02-10-2014, pkt. 213

  Konkrete borgerhenvendelser.
  Trafik i Jyllinge.

 • Pkt. 214 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 214

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 02-10-2014, pkt. 214

  Interview om høringsprocedurer.
  VEKS