You are here

Referat

Dato: Onsdag, December 2, 2015 - 07:30
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 230 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 230

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 230

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 231 Orientering om sag vedr. selskabslokaler på Osvej 83 i Jyllinge

  Pkt. 231

  Orientering om sag vedr. selskabslokaler på Osvej 83 i Jyllinge

  Sagsnr. 273825 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om sagen vedrørende klager over anvendelsen af ejendommen på Osvej 83 i Jyllinge til brug for selskabslokaler.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 6. marts 2014, punkt 56, meddelte Plan- og Teknikudvalget dispensation fra lokalplan nr. 1.44 til at anvende tidligere restaurationslokaler på ejendommen Osvej 83 i Jyllinge til selskabslokaler.
  Forvaltningen har i løbet af efteråret 2015 modtaget henvendelser fra naboer til ejendommen. Klagerne drejer sig primært om støj fra afspilning af musik samt støj fra færden på de udendørs arealer mm.
  Naboerne har ligeledes påpeget, at antallet af arrangementer og antallet af deltagende gæster til arrangementerne overstiger de tal, som lå til grund for den af udvalget tildelte dispensation.
  Forvaltningen er i dialog med ejerne af Osvej 83 om, hvorvidt forholdene er i overensstemmelse med vilkårene for dispensationen.
  Sideløbende med vurderingen i henhold til lokalplanen er der en igangværende støjklagesag, som behandles i forvaltningen. Der er på nuværende tidspunkt foretaget orienterende støjmålinger af de faste anlæg, som dog skal suppleres af målinger foretaget under afholdelsen af et arrangement, med henblik på at kunne kortlægge det samlede støjbidrag fra selskabslokalerne. Forvaltningen har indgået aftale med en rådgiver, der vil udarbejde en akkrediteret målerapport, som forventes at være færdig ultimo januar 2016.
  Forvaltningen har afholdt møder med såvel ejerne af selskabslokalerne samt en af de naboer, som har klaget.
  Forvaltningen vil på udvalgets møde orientere om status på sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 231

  -
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 232 Temadrøftelse om praksis for bygningsbevaring

  Pkt. 232

  Temadrøftelse om praksis for bygningsbevaring

  Sagsnr. 253030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen vil give en redegørelse om administrationspraksis for byggesager med bevaringsværdier for bygninger og miljøer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der på baggrund af præsentationen lægges op til en temadrøftelse af området.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på baggrund af en række konkrete sager vedrørende bygningsbevaring redegøre for administrationspraksis for byggesager med bevaringsværdier.
  Kommunerne er pålagt at arbejde med kulturværdier, hvilket primært sker med Planlovens bestemmelser. I det daglige varetager forvaltningen bevaringsbestemmelser mv. i henhold til gældende praksis.
  På baggrund af dette lægges der op til en drøftelse af kommunens praksis, samt hvilke muligheder der er for at understøtte bygningsejerne med bevaring af deres ejendom.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 232

  Drøftet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 233 Helhedsplan for halområdet i Jyllinge (endelig vedtagelse)

  helhedsplan_for_halomraadet_i_jyllinge_borgernes_bemaerkninger.pdf helhedsplan_for_halomraadet_i_jyllinge.pdf

  Pkt. 233

  Helhedsplan for halområdet i Jyllinge (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 262625 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Helhedsplanen for halområdet i Jyllinge fastlægger den overordnede disponering af området. Planen har været udstillet i Jyllinge, og enkelte borgere har haft bemærkninger. Der er foretaget mindre justeringer i planen, som nu fremlægges til vedtagelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til helhedsplanen for halområdet godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på sit møde den 2. september 2015, punkt 238, at forslaget til helhedsplanen for halområdet i Jyllinge skulle offentliggøres ved en udstilling i 4 uger.
  Helhedsplanen tager afsæt i udviklingsprogrammet for Jyllinge Bymidte og fastlægger den overordnede disponering af halområdet. Den mere konkrete udformning og placering af planens enkelte dele vil blive afklaret efterfølgende. For de større byggerier – boligbyggeri, haludvidelse mv. - vil det ske med udarbejdelse af ny lokalplan og offentlig høring.
  Forslaget til helhedsplan har været udstillet på Jyllinge Bibliotek fra den 21. september til den 19. oktober 2015. Ved åbningen af udstillingen kunne borgerne stille spørgsmål til planen, og i hele perioden har borgere kunne komme med skriftlige bemærkninger. Der er kommet 7 bemærkninger til planen fra borgere.
  Langt de fleste af høringssvarene omtaler helhedsplanen i rosende vendinger for planens idé, sammenhænge og delelementer. 3 af høringssvarene er udelukkende positive, mens 4 har bemærkninger om boligerne og/eller den heraf afledte trafik. Bemærkningerne handler om:
  - at boliger på arealet vil skæmme området og tage for meget af det grønne areal samt, at boligerne bør trækkes lidt væk fra Lindebjergvej og holdes i en etage.
  - at boliger på arealet vil øge trafikken på Lindebjergvej og de tilstødende veje betragteligt til gene for naboer og til fare for bløde trafikanter. Lindebjergvej benyttes som afsætningsvej for forældre til skolebørn.
  For at imødekomme borgerne er boligerne trukket tilbage fra Lindebjergvej. Der er også givet plads til et fælleshus og ekstra p-pladser ved afsætningsparkeringspladsen for enden af Lindebjergvej. Det endelige antal, placering og udformning af boligerne fastlægges først i en efterfølgende lokalplanproces.
  Derudover er der foretaget mindre justeringer i stiføringen for at give større sammenhængende grønne arealer til boldspil samt til andre idræts- og legeaktiviteter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. I budget 2016-19 er afsat midler til realisering af udviklingsprogrammet for Jyllinge.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 233

  Anbefales. Da der er tale om en helhedsplan, besluttede udvalget at sende den til godkendelse i byrådet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 234 Forslag til lokalplan 631 for Kildegården (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_-_forslag_til_lokalplan_631.pdf hoeringsnotat_-_opsamlig_paa_indledende_offentlig_hoering_for_kildegaarden.pdf kortbilag_-_forslag_til_lokalplan_631_11-punktsprogram.pdf

  Pkt. 234

  Forslag til lokalplan 631 for Kildegården (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 269243 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg for Kildegården, som muliggør en udvikling af området på baggrund af de principper for en helhedsplan, der er vedtaget for områdets udvikling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 631 for Kildegården på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på møde den 17. juni 2015, punkt 177, principper for udvikling af Kildegården. Der er siden afviklet en indledede offentlig høring for ændring af de nuværende kommuneplanrammer for området med afsæt i principperne.
  Lokalplanens formål er at sikre, at Kildegården kan udvikles med grundlag i principperne for områdets udvikling og som beskrevet i vedlagte 11-punktsprogram.
  Den indledende offentlige høring medførte 6 høringssvar. Der blev afholdt et informationsmøde i høringsperioden. De væsentligste emner fra høringsperioden gik på trafik og parkering samt højden på det nye boligbyggeri ved Møllehusvej. Bemærkningerne herom vil indgå i udarbejdelse af lokalplanforslaget. Se vedlagte høringsnotat.
  Der pågår en dialog imellem forvaltningen og grundejerne på Helligkorsvej 9 A-D, 11 og 13 om, hvorvidt de ønsker at indgå i lokalplanen.
  Sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanforslaget skal der gennemføres en arkitektkonkurrence for området med grundlag i principperne for udvikling af Kildegården. Der fremlægges en separat sag til Kultur- og Idrætsudvalget der går videre til Økonomiudvalget og byrådet om konkurrencen i december. Resultatet af konkurrencen vil blive indarbejdet i lokalplanforslaget.
  Lokalplanforslaget forventes fremlagt sammen med forslag til kommuneplantillæg til politisk godkendelse og efterfølgende offentlig høring i maj 2016.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplan og kommuneplantillæg behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der vil senere blive fremlagt sager om indtægts- og udgiftsbevillinger i overensstemmelse med det princip, som er godkendt af byrådet i sagen om salg af fast ejendom den 28. oktober 2015, punkt 320.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 234

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) og Peter Madsen (V) kan ikke tiltræde den del af 11-punktsprogrammet, der vedrører boligbebyggelsen, idet disse finder at 5 etager, på det foreliggende grundlag, er for højt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 235 Forslag til lokalplan 641 for Himmelsøen, Milen (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_-_forslag_til_lokalplan_641_for_himmelsoeen_i_milen.pdf kortbilag_-_forslag_til_lokalplan_641_for_himmelsoeen.pdf

  Pkt. 235

  Forslag til lokalplan 641 for Himmelsøen, Milen (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 275663 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunen har modtaget en ansøgning om anlæg af en wakeboard kabelpark i Himmelsøen. Forvaltningen vurderer, at realisering af projektet kræver en landzonelokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 641 for Himmelsøen, Milen på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har 1. oktober 2013 modtaget en ansøgning fra en privat investor om etablering af en wakeboard kabelpark i Himmelsøen, som ligger i Milen syd for Roskilde. Wakeboard er en vandsport, hvor udøveren trækkes rundt på et kabeltrukket bræt i en bane på vandet. Projektet anses for at ligge i fin tråd med udviklingsplanerne for Milen, hvor Himmelsøen er udpeget som delområde med vandaktiviteter og naturoplevelser.
  Realisering af projektet kræver dispensationer fra naturbeskyttelseslovens §3 og §16. Dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3 til anlæg af kabelbane og flydebroer i søen blev givet af kommunen 22. maj 2014, men blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening til Natur- og Miljøklagenævnet. Kommunen har imidlertid den 11. juni 2015 fået medhold, og dispensationen er dermed gyldig.
  Projektet indebærer opførelse af tekniske installationer, som har visuel påvirkning af landskabet, samt opførsel af en mindre bygning ved søen. Endvidere vil kabelparken tiltrække nye brugere til området. Da der er tale om et væsentlig indgreb i eksisterende forhold, vurderer forvaltningen, at projektet ikke kan realiseres alene igennem en landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, men kræver udarbejdelse af en landzonelokalplan. Lokalplanen kræver ikke et tillæg til kommuneplanen.
  Lokalplanen vil også rumme de øvrige planlagte aktiviteter i Himmelsøen. En såkaldt bonusvirkning i lokalplanen betyder, at lokalplanen får virkning som en landzonetilladelse til alle aktiviteter, lokalplanen indeholder. Samtidig vurderer forvaltningen, at lokalplanen vil hindre præcedensvirkning ved ansøgning af tilsvarende projekter andre steder i kommunen, hvor det er uønsket.
  Forslag til lokalplan ventes forelagt til politisk behandling i foråret 2016 med henblik på endelig vedtagelse sommeren 2016. Forvaltningen anbefaler en planproces med tidlig inddragelse af Danmarks Naturfredningsforening og nærmeste naboer, hvormed afholdelse af et borgermøde under den offentlige høringsperiode anses for unødvendigt.
  Forvaltningen foreslår, at sagen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jfr. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016. Udgifter til planarbejde afholdes indenfor allerede afsatte driftsmidler.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 235

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 236 Forslag til lokalplan 633 for boliger på Holmehøj, Etape 4 - sydøst, Gundsømagle (til høring)

  forslag_til_lokalplan_633_for_holmehoej.pdf udbygningsaftale_-_holmehoej.pdf

  Pkt. 236

  Forslag til lokalplan 633 for boliger på Holmehøj, Etape 4 - sydøst, Gundsømagle (til høring)

  Sagsnr. 270557 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En privat grundejer ønsker at udvikle boligområdet Holmehøj i Gundsømagle med yderligere 28 åben-lav boliger. Det kræver ny lokalplan og kommuneplantillæg.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til lokalplan 633 for boliger på Holmehøj, Etape 4 – sydøst sendes i offentlig høring fra den 11. december 2015 til den 5. februar 2016, og
  2. der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Plan - og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 19. august 2015, punkt 132, et 11-punktsprogram for lokalplan 633 for næste etape i boligområdet Holmehøj i Gundsømagle. Holmehøj er inddelt i etaper for udbygningen, og denne del er etape 4 – sydøst. Udbygningen sker efter en vedtaget helhedsplan for hele Holmehøj-området. Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med helhedsplanen. Der gives udelukkende mulighed for åben-lav boligbebyggelse og ikke en blanding af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Plan- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 19. august 2015 denne ændring.
  Lokalplanens formål er at sikre mulighed for etablering af 28 åben-lav boliger, fastlægge bestemmelser for vejføring og arkitektur samt bestemmelser om grønne områder.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammens afgrænsning, idet en mindre del på ca. 6275 m2 ligger uden for rammen for boligområde. Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter derfor, at Økonomiudvalget godkender tillæg 21 til kommuneplanen på sit møde den 2. december 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016, da området er privat ejet, og bygherre udvikler det. En realisering af projektet indebærer etablering af indsnævring på Østrupvej. Der er indgået en udbygningsaftale herom.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 236

  Godkendt med forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse af kommuneplantillæg 21.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 237 Forslag til lokalplan 642 for skæve boliger ved Stenvænget (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_-_forslag_til_lokalplan_642_for_skaeve_boliger_ved_stenvaenget.pdf eksempel_paa_bebyggelsesplan_til_11-punktsprogram_-_forslag_til_lokalplan_642_for_skaeve_boliger_ved_stenvaenget.pdf kortbilag_-_forslag_til_lokalplanomraade_for_lokalplan_642_for_skaeve_boliger_ved_stenvaenget.pdf

  Pkt. 237

  Forslag til lokalplan 642 for skæve boliger ved Stenvænget (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 275665 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har besluttet at etablere boliger til hjemløse på et areal ved Stenvænget. Placeringen forudsætter, at den gældende lokalplan ændres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 642 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på sit møde den 27. maj 2015, punkt 149, besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med lokalisering og opførelse af ca. 5 ”skæve boliger” på Stenvænget (mellem jernbanen og den nye retsbygning).
  Blandt voksne med længerevarende hjemløshed vurderes der at være 5-7 borgere, som vil være interesseret i en ”skæv bolig”. Det vil sige en bolig, som er billig, er placeret bynært, som ikke indebærer tæt naboskab som i en lejlighed, men alligevel giver mulighed for socialt fællesskab, og hvor der er mulighed for at holde hund.
  Der er mulighed for at søge statsstøtte på op til 400.000 kr. til opførelse af en hjemløsbolig på 40-50 m2 opført som almenbolig (dvs. beregnet til længerevarende bolig). Der er også mulighed for støtte til socialvicevært-funktion i max. 3 år. Støtten gør det muligt at have en husleje på 3.000 – 3.500 kr. om måneden, og der kan søges boligstøtte.
  Projektet forudsætter, at den gældende lokalplan ændres, så området bliver boligområde i stedet for grønt område, samt at der er mulighed for, at der skal etableres støjafskærmning af boligerne.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation, og at de relevante fremtidige beboere bliver inddraget i den videre planlægning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016. De økonomiske konsekvenser af anlægsarbejdet vil blive beskrevet i en efterfølgende beslutningssag, når der foreligger mere konkret vurdering af udgifter og finansieringsmuligheder.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 237

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 238 Forslag til lokalplan 517 for boliger ved Dalen, Viby Sj. (endelig vedtagelse)

  lokalplan_517_for_boliger_ved_dalen_viby_sj_endelig_vedtagelse.pdf hoeringsnotat_-_forslag_til_lokalplan_517_for_boliger_ved_dalen.pdf

  Pkt. 238

  Forslag til lokalplan 517 for boliger ved Dalen, Viby Sj. (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 47393 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 517 for boliger ved Dalen, Viby Sj. har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig godkendelse.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 517 for boliger ved Dalen, Viby Sj. godkendes endeligt med de nævnte ændringer og rettelser.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog lokalplanforslag 517 på mødet den 3. juni 2015, punkt 101. Lokalplanen skal give mulighed for, at et areal på ca. 13.500 m2 vest for banen kan bebygges med tæt-lav boligbebyggelse. Det forventes, at der kan bygges ca. 40 tæt-lave boliger i op til 2 etager svarende til en bebyggelsesprocent på 40. Begrundelsen for at bygge i op til 2 etager er at sikre gode anvendelige opholdsarealer samt en varieret bebyggelse, som kan rumme et bredt boligudbud.
  Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 12. juni til 21. august 2015, med forlængelse til 29. september 2015. Forvaltningen har i høringsperioden modtaget 5 høringssvar, hvoraf det ene repræsenterer 22 naboer til lokalplanområdet.
  De indkomne skriftlige bemærkninger og bemærkningerne på borgermødet handler primært om bebyggelsens højde, hvor der er bekymring for gener i form af skyggevirkning og indkig i haverne fra den nye bebyggelse. Derudover ønskes bestemmelser om hegning som værn mod indkig. Der er også bekymring for om terrænforskellen i området vil medføre, at den nye bebyggelses placering i terrænet vil forstærke gener og indkig. Endelig er der bekymring for, om bebyggelsen vil forøge trafikproblemerne i området.
  Der er foretaget indholdsmæssige ændringer til lokalplanforslaget som følge af høringssvarene. For at imødekomme indsigelserne om skygge og indblik foreslås lokalplanens bestemmelser om bygningshøjder ændret, så den maksimale bygningshøjde sættes ned fra 8,5 til 7,5 meter. Herudover foreslås ændringer i form af større afstand til naboskel mod syd og vest samt, at der ikke tillades altaner og tagterrasser på den kommende bebyggelse. Endelig foreslås bestemmelserne om hegning mod eksterne naboer taget ud af forslaget. Der er efterfølgende konstateret forurening på grunden, som medfører en mindre ændring af bebyggelsesplanen. Ændringen vurderes ikke at få betydning for naboerne i området.
  Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i lokalplanen, hvilket fremgår af vedlagte høringsnotat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Lokalplanen er udarbejdet af bygherren i samarbejde med forvaltningen.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 238

  Udvalget besluttede, at udsætte sagen med henblik på justering af bebyggelsesplanen.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 239 Planændring for helikopterlanding ved Roskilde Sygehus

  kortbilag_aflysning_af_lokalplan_539_for_hjertecenter.pdf

  Pkt. 239

  Planændring for helikopterlanding ved Roskilde Sygehus

  Sagsnr. 271152 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag om aflysning af lokalplan 539 for hjertecenter har været i offentlig høring i otte uger. Der er ikke kommet bemærkninger. Aflysningen betyder, at Region Sjælland kan få tilladelse til at etablere lys på sygehusets helikopterlandingsplads.
  Forvaltningen foreslår, at planændringen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 539 for tilbygning med hjertecenter aflyses.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på møde den 19. august 2015, punkt 136, at sende forslag om aflysning af lokalplan 539 for tilbygning til Roskilde Sygehus (hjertecenter) i offentlig høring.
  Det er ikke længere aktuelt at etablere et hjertecenter i Roskilde. På byggefeltet har Region Sjælland etableret en helikopterlandingsplads, som regionen ønsker at supplere med lysafmærkning, så helikopteren kan lande, når det er mørkt. Regionen skønner, at der vil være højst fire landinger om måneden heraf højst én i nattetimerne. Forudsætningen for Trafikstyrelsens tilladelse til lysafmærkning er, at planforholdene er i orden.
  Ophævelse af en lokalplan skal følge samme procedurer som ved forslag til en ny lokalplan. Forslag med redegørelse for retlige og faktiske konsekvenser har derfor været i offentlig høring fra den 28. august til den 23. oktober 2015. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.
  Ophævelsen af lokalplan 539 betyder, at Region Sjælland kan opnå Trafikstyrelsens tilladelse til etablering af lysafmærkning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 239

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 240 Dialog og samarbejde om udviklingen af det centrale havneområde

  kortbilag_-_udviklingen_af_det_centrale_havneomraade.pdf

  Pkt. 240

  Dialog og samarbejde om udviklingen af det centrale havneområde

  Sagsnr. 274807 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget henvendelser fra flere sider om projekter på den centrale del af havnen omkring vandrehjemmet, Snekken og ’Bananen’. Forvaltningen mener, at der er behov at gå i dialog og samarbejde med områdets brugere for at samordne de forskellige projekter og sikre en fælles retning for udviklingen af den centrale havn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der igangsættes et dialog- og samarbejdsforløb med brugere af det centrale havneområde med henblik på at samordne forskellige initiativer og forslag til nye aktiviteter i området og sikre en fælles retning for udviklingen af den centrale havn.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget henvendelse fra flere sider med forskellige initiativer og forslag til nye aktiviteter på den centrale del af havnen omkring vandrehjemmet, Snekken og parkeringsarealet foran Museumsøen – ’Bananen’.
  Det drejer sig blandt andet om: en udvidelse af vandrehjemmet, ny facade på Snekken, ønsker fra Havneselskabet om etablering af et legeelement til børn tværs over kanalen bag vandrehjemmet samt andre praktiske udfordringer herunder overdækning af opmagasinering på havneforpladsen.
  Det centrale havneområde er med parkering og havnepladsen tænkt som knudepunkt for ankomst-rum til hele havnen. Området rummer allerede i dag mange forskellige brugere, hvis aktiviteter til tider lægger hårdt pres på arealerne.
  Oplevelsen er, at de fysiske rammer ikke altid slår til, når der er gang i flere ting på samme tid. De mange forskellige aktiviteter opleves heller ikke altid at trække i samme retning og skabe meningsfyldt helhed for de mange besøgende i området.
  Parkeringsarealer og byrum glider ofte sammen, måske mest tydeligt ved motorentusiasternes torsdags- og lørdagsarrangementer, og skaber uklare forhold for brugere og gæster i området.
  Forvaltningen mener, at der er behov for at igangsætte et dialog- og samarbejdsforløb med brugere af området, før projekter sættes i gang.
  Det skal sikres, at de forskellige initiativer og forslag til nye aktiviteter samordnes og trækker i samme retning. Der skal sættes en fælles retning for udviklingen af den centrale havn som et oplevelsesrigt og velfungerende knudepunkt på Roskilde Havn.
  Arbejdet vil forløbe over det kommende halve år. Der forventes fremlagt en sag med konklusioner, anbefalinger og forslag i foråret 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 240

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 241 Nyt vejnavn - lokalplan 624 for Holmehøj, Etape 3-vest

  kort_over_lokalplan_624_med_nyt_vejnavn.pdf

  Pkt. 241

  Nyt vejnavn - lokalplan 624 for Holmehøj, Etape 3-vest

  Sagsnr. 264866 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med lokalplan 624 for Holmehøj, Etape 3-vest, Gundsømagle er der behov for et vejnavn til den nye bebyggelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnet Holmelunden godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af den nordvestlige del af udbygningsområdet ved Holmehøj i Gundsømagle har foreslået vejnavnet Holmelunden, da der vil blive anlagt spredt beplantning i området. Desuden er der et grønt område, hvor der bliver plantet træer, anlagt sti, lavet en sø og etableret nogle høje. Navnet passer fint til de andre vejnavne i området, som alle indeholder ”holme”.
  Området skal bebygges med ca. 20 åben-lav boliger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 241

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 242 Arealerhvervelse ved Gulddyssestien

  Pkt. 242

  Arealerhvervelse ved Gulddyssestien

  Sagsnr. 247463 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Cyklistplan 2012 indeholder et stiprojekt til 1,7 mio. kr., som skal forbinde Jyllinge og Gundsømagle med Stenløse Station. Det blev i november 2014 justeret til at de 1,7 mio. kr., der er afsat til projektet, i stedet anvendes til en ny cykelsti fra Gundsømagle til Gulddyssegård (eventuelt helt til hovedvej A6) langs med Gulddyssevej. Etablering af anlæggene forudsætter, at kommune køber jord af 9 lodsejere.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. det besluttes, at kommunen har til hensigt at ekspropriere areal efter reglerne om ekspropriation i Lov om offentlige veje til en stiforbindelse langs Gulddyssevej fra Gundsømagle til hovedvej A6, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale.
  2. stien optages som offentlig sti i overensstemmelse med vejlovens § 23.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Arealerhvervelsen er et indledende skridt i etablering af Gulddyssestien, der skal sikre gode forhold for cyklende fra Gundsømagle til Gulddyssegård og ikke mindst skabe en længe ønsket stiforbindelse mellem Gulddysse og Stenløse.
  Projektet er tidligere behandlet på byrådsmødet den 29. december 2012, punkt 302, Godkendelse af Cyklistplan 2012 og frigivelse af rådighedsbeløb samt på Plan- og Teknikudvalgets møde den 6. november 2014, punkt 222, Justering af cykelpendlersti til Stenløse.
  Køb af jord langs Gulddyssevej til etablering af en cykelsti er i tråd med Cyklistplan 2012. Erhvervelsen omfatter areal til en ca. 2 km lang sti – i alt 7.000 kvm.
  Der vil blive indgået skriftlig aftale med lodsejerne om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignende vilkår. En endelig aftale forudsætter derfor, at byrådet beslutter, at kommunen har til hensigt at ekspropriere areal til stien, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale.
  Erstatningen for landbrugsjord er fastsat til 17 kr./kvm, plus 8 kr./kvm for vedvarende driftsmæssige og øvrige ulemper. Beløbet svarer til de erstatninger, der er blevet givet i forbindelse med frivillige aftaler indgået til Hedebostien og er i henhold til landsaftalen.
  Erstatningerne for jord på øvrige arealer er fastsat ifølge den gældende offentlige ejendomsvurdering for ejendommen.
  Projektet forventes startet: Ultimo marts 2016
  Projektet forventes afsluttet: Ultimo juni 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016, da erstatningerne finansieres af anlægsmidler fra Cyklistplan 2012

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 242

  Anbefales.

 • Pkt. 243 Udlægning af sti på ejendommen matr. nr. 2s, Viby

  juridisk_notat_om_udllaegning_af_sti_i_viby.pdf kortbilag_-_sti_i_viby.pdf

  Pkt. 243

  Udlægning af sti på ejendommen matr. nr. 2s, Viby

  Sagsnr. 268771 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beboerne på Nymarken i Viby har henvendt sig til Roskilde Kommune med ønske om at få etableret et stiforbindelse fra den sydlige del af Nymarken over Kastanielunden og videre til den sydlige del af Viby. Stiforbindelsen er beskrevet i lokalplan 73 (godkendt i Ramsø Kommune den 17. oktober 2006). Boligselskabet Sjællands afdeling Kastanielunden har ikke ønsket at medvirke til etablering af stiforbindelsen og har afspærret en tidligere trampesti.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der udlægges en privat fællessti over matr. nr. 2s Viby By, Syd der tilhører Boligselskabet Sjælland
  2. der tildeles ejendommene på Nymarken vejret til den udlagte sti,
  3. der optages stiudlægget på stifortegnelsen
  4. stien kræves anlagt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Stiforbindelsen fra Nymarken over Kastanielunden er forudsat i tidligere Ramsø Kommunes lokalplan nr. 73 for boligbyggeri på Nymarken. Det fremgår af lokalplanen, at ”der skal anlægges stier i princippet som vist på kortbilag 2”. Kortbilaget viser stien som en cykel- og gangsti i den sydlige ende af lokalplanområdet. Stien ender ved lokalplanområdets sydlige afgrænsning, idet der dog er vist en mindre strækning af stien fortsættelse på matr.nr. 2s.
  Af lokalplanen for Kastanielunden – tidligere Ramsø Kommunes lokalplan nr. 22 (vedtaget 18. juli 1989) for boligområde i Gl. Viby – Bodsbjergvej – fremgår, at lokalplanen blandt andet har til formål at sikre et stiforløb gennem området jf. lokalplanens § 1. Det fremgår af lokalplanen, at ”der sikres et offentligt stiforløb gennem området”, og at ”samtlige trafikarealer er offentligt tilgængelige”.
  Forvaltningen har fået henvendelser fra beboerne i Nymarken, der ønsker, at der etableres en trafiksikker sti-forbindelse til den øvrige del af Viby og Dåstrup. Borgmesteren og medlemmer af Plan- og Teknikudvalget har holdt møde med beboerne i Nymarken, og det er undersøgt, om det er muligt at indgå en frivillig aftale med Boligselskabet Sjælland om anlæg af stien. Boligselskabet har afvist dette og i stedet sat et hegn op, der spærrer en trampesti mellem de 2 bebyggelser. Roskilde Kommune har mulighed for at udlægge en privat sti på boligselskabets grund og give beboerne i Nymarken vejret til denne. Et sådant udlæg er ikke en egentlig ekspropriation, men har karakter af et ekspropriativt indgreb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der må regnes med mindre udgifter til erstatning til Boligselskabet Sjælland for det areal, der er nødvendigt til stien. Derudover kan der blive tale om udgifter til anlæg af stien. Forvaltningen forventer at disse udgifter enten kan anvises indenfor andre projekter i budget 2016 eller indarbejdes i Strategisk Anlægsplan 2017

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 243

  Anbefales.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)
  .

 • Pkt. 244 Nedlæggelse af boliger Vestre Kirkevej 7A, Roskilde

  Pkt. 244

  Nedlæggelse af boliger Vestre Kirkevej 7A, Roskilde

  Sagsnr. 276608 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejer har ansøgt om nedlæggelse af boligerne på Vestre Kirkevej 7A, idet ejer ønsker at nedrive bygningen og opføre et nyt enfamiliehus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til at nedlægge boligerne på Vestre Kirkevej 7A, og at tilladelsen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden 2 år efter afgørelsen er meddelt ejer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejer har ansøgt om tilladelse til at nedlægge eksisterende boliger på henholdsvis 63 m2 og 51 m2, med henblik på opførelse af et nyt enfamiliehus.
  Ifølge BBR-meddelsen er der på ejendommen opført to bygninger. Bygning 1, beliggende på Vestre Kirkevej 7A er opført i 1951. Der er 2 boliger med køkken. Boligen i stuen er på 63 m2 og boligen på 1. sal er 51 m2. På samme adresse er et erhvervsareal på 75 m2. Bygning 2, Vestre Kirkevej 7B er opført 1958 og indeholder 426 m2 erhvervsareal. Ejer har søgt om tilladelse til at nedrive bolig og erhvervsarealerne, og der er søgt om tilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus.
  Ejer oplyser, at boligerne er fri for alle lejemål og ikke er beboet. Boligerne er i en sådan stand, at de ikke er anvendelige til beboelse. De er misligholdt, der er synlige tegn på skimmelsvamp samt aggressiv vandgennemtrængning fra tag og ydervægge.
  Ejer oplyser, at der ikke er nogen lokalplan på området, og der foreligger ikke servitutter eller andre restriktioner på grunden. Der er medsendt tegninger af det nye enfamiliehus, der ønskes opført.
  Ifølge offentlige oplysninger har ejer erhvervet ejendommen i august 2015. Det fremgår endvidere, at der ikke har boet nogen i boligerne siden starten af 2012. Vestre Kirkevej 7A er ikke omfattet af lokalplan, deklarationer eller servitutter, der hindrer nedrivning. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at forholdene er, som ejer har beskrevet dem.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke, at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved at boligen tages i brug til andet end beboelse. Når en bolig er ledig, kan kommunalbestyrelsen kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 52, stk. 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 244

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 245 Frigivelse af rådighedsbeløb - Museumsudgravning m.m. i Trekroner øst, boligområde 23

  Pkt. 245

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Museumsudgravning m.m. i Trekroner øst, boligområde 23

  Sagsnr. 276114 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til brug for de nye byggerier i boligområde 21, Toppen skal der føres kloak tværs over boligområde B 23 til pumpestation ved Trekroner Bæk. Inden da skal Roskilde Museum prøvegrave i området. Til dette formål søges om frigivelse af de resterende 500.000 kr. af det rådighedsbeløb på 1 mio. kr., der blev afsat i budget 2013.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. af det i budget 2015 overførte afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til arkæologisk forundersøgelse af boligområde B 23 i Trekroner Øst.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med hjemmel i museumsloven skal Roskilde Museum for Roskilde Kommunes regning foretage arkæologiske forundersøgelser af de områder, der skal byggemodnes. Der blev i budget 2013 afsat 1 mio. kr. til udgravning af boligområderne B 25 og B 23. Udgravning af B 25 blev udført, mens udgravning af B 23 blev udskudt af hensyn til græsningsmulighederne for Munksøgårdens dyr.
  Udgravning af boligområde B 23 er nødvendig, idet kloakering af grunde på B 21, Toppen betyder, at der skal føres kloakledninger via B 23 til pumpestation langs Trekroner Bæk. Det skal tilføjes, at ledningsplaceringer er samordnet med placering af planlagt vej på B 23.
  Projektet forventes startet: ultimo 2015
  Projektet forventet afsluttet: juni 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 245

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 246 Frigivelse af rådighedsbeløb - Energirenovering af vejbelysning

  Pkt. 246

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Energirenovering af vejbelysning

  Sagsnr. 270308 Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til energirenovering af vejbelysning i gl. Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af vejbelysning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Vejbelysningsanlægget blev tilbagekøbt fra DONG energy med effekt fra 1. juli 2015. Sideløbende blev der gennemført et udbud af renovering samt drift af vejbelysningen for området. SEAS-NVE vandt udbuddet, og arbejderne er igangsat og forventes at løbe i efteråret 2015 og foråret 2016. I den periode udskiftes ca. 1.700 ældre master og udtjente armaturer.
  Arbejdet udføres som energirenovering efter et princip, hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi og drift. Den forventede tilbagebetalingstid er under 10 år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 246

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 247 Frigivelse af rådighedsbeløb - Pendlersti Jyllinge

  oekonomi-skema_-_pendlersti_mellem_jyllinge_og_stenloese_station.pdf

  Pkt. 247

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Pendlersti Jyllinge

  Sagsnr. 273706 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har sammen med Egedal Kommune fået tilsagn fra statens trafikpulje til etablering af en supercykelsti mellem Jyllinge og Stenløse Station. Der søges om indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb vedr. udgifter til pendlersti fra Jyllinge bymidte til Stenløse Station,
  2. der gives anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb vedr. indtægter til pendlersti fra statens pulje til supercykelstier

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I foråret 2015 har forvaltningen, sammen med Egedal Kommune, søgt om tilskud fra statens ”pulje til supercykelstier og cykelparkering”. Baggrunden er et længerevarende lokalt ønske om en god cykelforbindelse mellem Jyllinge og Stenløse. Begge kommuner har fået tilsagn om støtte til projektet.

  I Roskilde Kommune omfatter projektet cykelstier og fortov på Møllevej, udvidelse af dobbeltrettet sti på Værebro, samt bedre sikkerhed i krydsene ved Agerskellet, Korskildevej og Blodhøjvej. Ved broen over Værebro Å forbedres oversigtsforhold og afmærkning. Jævnfør budgettekst 2016 dækker første delstrækning forløbet Rema 1000 til Statoil-tanken på Værebrovej.

  Midlerne i budget 2016 forventes anvendt til opmåling og projektering af hele ruten i Roskilde Kommune, undersøgelse af arealbehov, jorderhvervelse og igangsættelse af forudgående arbejde som flytning af vejudstyr m.m.

  I alt er projektet for Roskilde Kommunes andel vurderet til 10 mio. kr., hvoraf kommunens medfinansiering er 6 mio. kr., og det statslige tilskud er 4 mio. kr.
  Foruden det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb er der i strategisk anlægsplan i overslagsårene 2017-19 afsat i alt kr. 7,8 mio. kr. fordelt med 1,2 mio. kr. i 2017 fra Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse Station og i 2018 og 2019 6,6 mio. kr. til stier langs Værebrovej i blok 5.F.5, Jyllinge trafik.
  I 2016 er der afsat 1,8 mio. kr. i anlægsbudgettet ”pendlersti fra Jyllinge bymidte til Stenløse Station”. Der modtages 1,2 mio. kr. fra statens pulje vedr. supercykelstier. Disse midler skal bruges til udgifter til projektet.
  Projektet forventes startet: primo 2016
  Projektet forventet afsluttet: ultimo 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016. Se økonomi-skema i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 247

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 248 Frigivelse af rådighedsbeløb - Universitetsstien

  Pkt. 248

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Universitetsstien

  Sagsnr. 251671 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til projektering, arealerhvervelse samt anlæg af cykelsti mellem Trekronervej og Ternehaven. Derudover søges der er om indtægtsbevilling på 2,6 mio. kr. fra den nationale cyklistpulje, og en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb vedr. udgifter etablering af direkte cykelsti mellem Trekronervej og Ternehaven,
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. vedr. udgifter til etablering af direkte cykelsti mellem Trekronervej og Ternehaven,
  3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. vedr. indtægter til cykelsti fra den nationale cyklistpulje.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Universitetsstien forbinder Trekroner og campus med Roskilde bymidte. Stien indgår i Roskilde kommunes cyklistplan, og etableringen af strækningen mellem Trekronervej og Ternehaven vil medføre en direkte, attraktiv og sikker forbindelse, og dermed understøtte indsatsen for at styrke samspillet mellem byen, universitetet og UCSJ.
  Projektet forventes startet: oktober 2015
  Projektet forventet afsluttet: december 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -4.000
  Anlæg, indtægter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -6.600
  Anlæg, indtægter 2.600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -6.600
  Anlæg, indtægter 2.600
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 248

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 249 Anlægsregnskab - Bymidten, Parkeringsstrategi

  Pkt. 249

  Anlægsregnskab – Bymidten, Parkeringsstrategi

  Sagsnr. 271898 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Bymidten, parkeringsstrategi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes med et merforbrug på 3.836 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 19. marts 2013, punkt 65, bevilget 4 mio. kr. til Bymidten, Parkeringsstrategi.
  Beløbet er anvendt til udarbejdelse af en parkeringsstrategi for bymidten samt til etablering af elektronisk parkeringshenvisningssystem.
  Regnskabet viser udgifter for i alt 4.003.836 kr. Der er således en merudgift på 3.836 kr. i forhold til den givne bevilling.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 4.000 kr., idet der i forbindelse med overførselssagen blev afsat et negativt rådighedsbeløb på 304.000 kr. i 2015, og der i 2015 har været et negativt forbrug på 300.000 kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 249

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 250 Anlægsregnskab - Trekroner Kirkegangen

  Pkt. 250

  Anlægsregnskab - Trekroner Kirkegangen

  Sagsnr. 268977 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Trekroner Kirkegangen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes med et mindreforbrug på i alt 31.640 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Trekroner Kirkegangen omfatter projekt til etablering af trafiksti fra Søgangen mod vest til Stormandshøjen mod øst med belægning og belysning og sideanlæg.
  Byrådet har i perioden 2006 – 2014 bevilget i alt 3.334.000 kr. til Trekroner Kirkegangen. Et samlet forbrug på 3.302.360 kr. medfører et mindreforbrug på i alt 31.640 kr. Der har ikke været noget forbrug 2015.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 31.640 kr.
  Der er ingen kasseeffekt i 2015, idet mindreforbruget er tilgået kassen i tidligere år.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 250

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 251 Anlægsregnskab - Trekroner Område 27

  Pkt. 251

  Anlægsregnskab - Trekroner, område 27, Ageren

  Sagsnr. 272478 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Trekroner øst, område 27, Ageren.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes med et merforbrug på 72.297 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Område 27 omfatter grovbyggemodningen for parcelhuse og tæt-lave boliger samt sti til broen Kavalergangen mod vest. Arbejdet er afsluttet og delvist fortsat med finmodning, hvoraf Marken er færdig. Ageren afventer færdiggørelse af byggerier.
  Der er til projektering og anlæg i perioden 2011 – 2014 bevilget i alt 11.500.000 kr. til byggemodningen. Et forbrug på 11.572.297,48 kr. giver det et merforbrug på 72.297 kr.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 72.297 kr. i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 251

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 252 Anlægsregnskab - Tunnel under Køgevej

  Pkt. 252

  Anlægsregnskab - Tunnel under Køgevej

  Sagsnr. 275484 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Tunnel under Køgevej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Tunnel under Køgevej omfatter projektering samt udførelse af projekt til etablering af tunnel under Køgevej.
  Byrådet har i 2010 bevilget i alt 6 mio. kr. til en tunnel under Køgevej. Et samlet forbrug på 4.919.811 kr. medfører et samlet mindreforbrug på i alt 1.080.189 kr. Der har ikke været noget forbrug 2015.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 50.000 kr., idet der i 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 50.000 kr., og disse midler er ubrugte.
  Det samlede mindreforbrug på 1.080.189 kr. er tilgået kassen i tidligere år.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 252

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 253 Anlægsregnskab - Jyllinge fællesstier Osvej, 2. etape

  Pkt. 253

  Anlægsregnskab - Jyllinge fællesstier Osvej, 2. etape

  Sagsnr. 271892 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende fællesstier Osvej, 2. etape.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Fællesstier Osvej, 2. etape omfatter ekspropriation, projektering samt udførelse af fællesstier langs Osvej.
  Byrådet har i perioden 2010 – 2012 bevilget i alt 17.000.000 kr. til fællesstierne. Et samlet forbrug på 16.313.664 kr. medfører et samlet mindreforbrug på i alt 686.336 kr.
  Der har ikke været noget forbrug 2015.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 50.000 kr., idet der i 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 50.000 kr., og disse midler er ubrugte.
  Det samlede mindreforbrug på 686.336 kr. er tilgået kassen i tidligere år.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 253

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 254 Orientering om vinterberedskab i weekenden den 21. og 22. november 2015

  Pkt. 254

  Orientering om vinterberedskab i weekenden den 21. og 22. november 2015

  Sagsnr. 266244 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om Materielgårdens indsats i weekenden den 21. og 22. november 2015 i forbindelse med det omfattende snefald.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet orientere Plan- og Teknikudvalget om Materielgårdens indsats i weekenden den 21. og 22. november 2015 i forbindelse med det omfattende snefald.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 254

  -
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 255 Orientering om sagsbehandlingstider 3. kvartal 2015

  Pkt. 255

  Orientering om sagsbehandlingstider 3. kvartal 2015

  Sagsnr. 269912 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger hermed opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager modtaget 1. juli 2015 - 30. september 2015. Resultatkravet er overholdt for 94 % af erhvervssagerne og 100 % af boligsagerne, hvorfor der fremadrettet fokuseres på lovliggørelsessager og afslutning af sager på boligområdet.
  Beslutningskompetence
  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Boligsager
  Der er modtaget 292 sager, hvilket er en stigning på ca. 15 % i forhold 3. kvartal 2014.
  Sagsbehandlingstiderne for boligsager skal overholde følgende:
  - kvalificeret screening af alle sager - svar inden 5 arbejdsdage.
  - fuldt oplyst ved modtagelsen, uden dispensation - svar inden 10 arbejdsdage.
  - øvrige ansøgninger fyldestgørende - svar indenfor 10 arbejdsdage.
  Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggeanmeldelser og – ansøgninger er 9,5 arbejdsdage. Selv om servicemålene er opfyldt i kvartalet, er der forsat en mindre risiko for, at der kan være problemer med overholdelsen i resten af 2015, bl.a. grundet opfølgning i øvrige sagstyper som f.eks. lovliggørelsesager. Det vil i resten af året, og ind i næste år, således være stærkt fokus på, at få løst de mange lovliggørelsessager, der afventer behandling, samt afslutning af byggesager, så der kan ske den fornødne revidering af nøgletal i BBR og ejendomsskat.
  Der besvares endvidere et væsentligt antal forespørgsler, hvor antallet i 3. kvartal er 126 sager mod 105 sager i 2. kvartal.
  Erhvervssager
  Der er i 3. kvartal 2015 modtaget 157 nye sager om erhvervs- og etagebyggeri, hvilket er en stigning i forhold til samme periode sidste år på 31 %.
  Servicemålet er 8 uger (56 dage) for erhvervssager målt fra sagen er fyldestgørende.
  Der har i 3. kvartal 2015 været en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 16 dage (netto) målt fra ansøgningen er fyldestgørende, samt på 42 dage (brutto) målt fra an-søgningstidspunktet. Der er i 6 % af erhvervs- og etageboligsagerne registreret en sagsbehandlingstid på over 56 dage, og den maksimale sagsbehandlingstid som er registreret, er på 68 dage.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 255

  -
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 256 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober.pdf

  Pkt. 256

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015

  Sagsnr. 269267 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgningen pr. 31. oktober forelægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr.)

  På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det er en forværring siden budgetopfølgningen pr. 31. august på 1,3 mio. kr.
  Forværringen består af:
  - Merudgift på 1,3 mio. kr. til Roskilde Forsyning grundet for lidt betalt vejbidrag vedr. 2014, finansieret ved en tillægsbevilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Det forventede årsregnskab for kommunen som helhed viser uændrede likvide aktiver i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 er der tale om en forbedring på 19,8 mio. kr. Denne forbedring skyldes, at forbruget på anlæg er nedjusteret i forhold til sidste opfølgning. Samtidig er de forventede overførsler på anlæg blevet større.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 256

  -

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 257 Orientering om kommende større sager - december 2015

  Pkt. 257

  Orientering om kommende større sager - december 2015

  Sagsnr. 258315 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Helhedsplan Viby Bymidte (endelig vedtagelse) (januar)
  - Lokalplanforslag plejecenter Hyrdehøj (januar)
  - Små boliger ved Langbjergsø Trekroner (januar)
  - Skoleslagteriet (11 punktsprogram) (februar)
  - Lokalplanforslag Vindingevej 4-6 (februar)
  - Trafik- og mobilitetsplan i Roskilde Midt (indledende drøftelse) (februar)
  - Busplan 2017 (indledende drøftelse) (februar)
  - Lokalplanforslag Skousbo (marts)
  - Lokalplanforslag for Sankt Hans retspsykiatri (til høring) (marts)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Lokalplanforslag Kildegården
  - Lokalplanforslag for bymidten
  - Cyklistplan 2016
  - Busbestilling 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 257

  -
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 258 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 258

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 258

  Intet at referere.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 259 Eventuelt

  Pkt. 259

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 02-12-2015, pkt. 259

  Der er ikke sket forringelser i kommunens service vedr. vinterberedskab. Der var i weekenden den 21.-22. november tale om en udfordrende situation med store mængder sne.
  Vejføring i Svogerslev.
  Afgørelse i klagesag.
  Stændertorvets buslæ.
  Tjærebyvej.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Lars Berg Olsen (V)