You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 3, 2016 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 47 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 47

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 47

  Udvalget tilføjede et nyt punkt, punkt 71 - Sammenlægning af boliger på Lindevej 18.
  Herefter godkendt.

 • Pkt. 48 Handicaprådets fællesmøde med Plan- og Teknikudvalget

  Pkt. 48

  Handicaprådets fællesmøde med Plan- og Teknikudvalget

  Sagsnr. 277780 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget afholder årligt et fællesmøde med Handicaprådets organisationsrepræsentanter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, hvordan Plan- og Teknikudvalget i det kommende år kan varetage rådets interesseområder i udvalgets arbejde.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet i Roskilde Kommune består af 14 medlemmer - heraf tre byrådsmedlemmer, fire administrative repræsentanter og syv medlemmer, der er udpeget af Danske Handicaporganisationer i Roskilde (DH).
  Peter Vonsild fra Dansk Blindesamfund er formand for rådet.
  Handicaprådet er et dialogforum, som rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer med betydning for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder. Det er i denne forbindelse, at DH-organisationsrepræsentanterne ønsker at drøfte, hvordan Plan- og Teknikudvalget kan varetage rådets interesseområder i udvalgets arbejde.
  Fællesmødet er fastsat til kl. 17.00 og forventes at vare en halv time.
  I det forløbne år har Handicaprådet fået orienteringer om bl.a. Stændertorvet. Det forventes desuden, at der afholdes et møde med rådet, når forslag til anvendelse af midlerne til tilgængelighed foreligger.
  Kommunens Grøn Blå Strategi og handicaptilgængelige udflugtssteder drøftes løbende med Handicaprådet, og der aftales videre aktiviteter omkring realisering af strategien.
  DH-repræsentanterne ønsker en drøftelse af:
  - Tilgængelighed på Stændertorvet
  - Orientering fra udvalget om anlægsprojekter i 2016/17 – Anlægsprojekter på handicap og ældreområdet og i forholdt til tilgængelighed generelt
  - Kort status på ”Blå Grøn Strategi
  - Hængeparti – er udvalget fortsat interesseret i en tur rundt i byen, med kørestol og blindestok mm.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 48

  Drøftet.

 • Pkt. 49 Helhedsplan for Viby bymidte (endelig vedtagelse)

  hoeringssvar_helhedsplan_viby_bymidte.pdf hoeringsnotat_helhedsplan_viby_bymidte.pdf helhedsplan_viby_bymidte_endelig_revideret_efter_moedet_den_4._feb._2016.pdf

  Pkt. 49

  Helhedsplan for Viby bymidte (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 256400 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til helhedsplan for Viby bymidte har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig godkendelse sammen med et forslag til den videre proces frem mod realisering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. scenarie fire i forslag til helhedsplanen for Viby bymidte godkendes med nævnte ændringer, som indarbejdes i helhedsplanen.
  2. der på baggrund af helhedsplanens principper, udarbejdes detailprojekt for Stationspladsen og Søndergade med henblik på realisering i 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog forslag til helhedsplan for Viby bymidte på mødet den 19. august 2015, punkt 129. Forslaget har, sammen med 4 scenarier for udviklingen af Viby bymidte, været i offentlig høring i perioden 29. august til 25. oktober 2015. Under-vejs i høringen er der afholdt debatmøde om planen. Forvaltningen har i løbet af høringsperioden modtaget 14 høringssvar - heraf 5 fra lokale foreninger m.v.
  Høringssvarene og bemærkningerne fra debatmødet omhandler bebyggelsestæthed og udformning af ny bebyggelse på Cosmosgrunden, trafik- og parkeringsforhold i by-midten, bevaring eller nedrivning af Cosmoshallen og mejeriet, forskønnelse af og bedre trafikafvikling på stationspladsen samt at fastholde kulturhuset som ”motor” for at skabe liv i Viby bymidte. Bemærkningerne er samlet i vedlagte høringsnotat.
  Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med det tætteste scenarie (scenarie 4 i forslag til helhedsplan) med følgende justeringer:
  Butik/erhverv langs revisionsfirmaet udgår, og arealet fastholdes til parkering.
  Byggemulighed ved tankstationen og Menu udgår, og arealet fastholdes til parkering.
  Den nedlagte dagligvarebutik mm. fjernes og erstattes af en ny bygning i op til tre etager med butikker og publikumsrelaterede funktioner i stuen og boliger ovenpå. Mod det grønne strøg kan der etableres boliger i stueplan. Bebyggelsen reduceres mod øst, så der kan opnås parkering på egen grund. Samlet set er antallet af parkeringspladser øget ift. i dag. Herudover kan parkeringskapaciteten på Toftehøjen øges ved hensigtsmæssig opstribning.
  Cosmoshallen nedrives delvist - søjler og tag bevares foreløbigt som ramme for aktivitet.
  Søndergade 13, 15 samt Mejeriet bevares som del af kulturmiljøet i Søndergade. Mejeriets udformning og proportioner fastholdes. Det kan ske ved restaurering eller alternativt nedrivning og delvis genopførelse.
  I direkte forlængelse af byrådets godkendelse af helhedsplanen igangsættes to aktiviteter for at realisere planen:
  Der indledes dialog med ejere og mulige investorer og der udarbejdes en realiseringsstrategi for Cosmosgrunden. Når resultat af indledende drøftelse foreligger fremlægges sag for Økonomiudvalget.
  Der udarbejdes detailprojekt for Stationsplads og Søndergade med henblik på realisering i 2016. Endeligt projekt godkendes i Plan- og Teknikudvalget.
  Realiseringen af byggeri på Cosmosgrunden forudsætter en ny lokalplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er afsat 2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til konkrete indsatser på Søndergade, Bytorvet og Stationstorvet.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 24

  Ad. indstillingens punkt 1: Udvalget drøftede sagen, og flertallet tilkendegav en række ønsker til ændringer af helhedsplanen, vedr. nedrivning af mejeribygningen, antallet af p-pladser, cosmosbygningens søjler og busholdepladsen. I forlængelse af drøftelsen udarbejder forvaltningen et revideret forslag til helhedsplan, der forelægges udvalget.
  Ad. indstillingens punkt 2: Udsættes.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tilslutte sig udvalgets beslutning.
  Enhedslisten kan følge udvalget ift. mejeribygningen og busholdepladsen, men ønsker at fastholde at antallet af p-pladser bliver som i forvaltningens indstilling, og at Cosmosbygningen (med overdækning) indgår i helhedsplanen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har i overensstemmelse med beslutningen på Plan- og Teknikudvalgets møde den 4. februar 2016, punkt 24, ændret forslaget til helhedsplan for Viby bymidte.
  Ændringerne er:
  - Alle dele af Cosmoshallen fjernes,
  - Mejeribygningen kan fjernes, hvis der ikke kan findes mulighed for hel eller delvis bevaring og der gives mulighed for at bygge nyt i bygningens fodaftryk,
  - Antallet af parkeringspladser ved revisionsfirmaet fastholdes i forhold til nu.
  Forvaltningen vil undersøge busholdepladsens rette placering i forbindelse med skitsering af stationspladsen.
  Revideret helhedsplan vedlægges.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 49

  Ad indstillingens punkt 1: Udvalget anbefaler den reviderede helhedsplan.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tilslutte sig udvalgets beslutning.
  Enhedslisten kan følge udvalget ift. mejeribygningen og busholdepladsen, men ønsker at fastholde at antallet af p-pladser bliver som i forvaltningens oprindelige indstilling, og at Cosmosbygningen (med overdækning) indgår i helhedsplanen.
  Ad indstillingens punkt 2: Anbefales.

 • Pkt. 50 Temadrøftelse - busbestilling 2017

  arbejdsprogram_for_temadroeftelse_af_busbestilling.pdf mulige_justeringer_af_kollektiv_bustrafik_mhp_besparelse_paa_driften.pdf 16_02_29_hoeringssvar_til_busbestilling_2017.pdf

  Pkt. 50

  Temadrøftelse - busbestilling 2017

  Sagsnr. 275288 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med henblik på en drøftelse af den kollektive bustrafik vil forvaltningen på mødet dels præsentere forskellige muligheder for udviklingen i Roskilde Kommune, dels gennemgå den økonomiske udvikling i de seneste år. Med udgangspunkt i drøftelserne vil forvaltningen efterfølgende udarbejde et forslag til busbestilling for 2017 til beslutning på udvalgsmødet i april.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslagene til justering, markedsføring og mulige besparelser på den kollektive bustrafik drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Den kommunale bestilling af kollektiv bustrafik forløber med faste tilbagevendende aktiviteter i et årshjul. Selve busbestillingen behandles på udvalgets aprilmøde. Forvaltningen har, i samarbejde med Movia, udarbejdet et notat som input til en temadrøftelse forud for busbestillingen i april.
  Notatet indeholder forslag til justeringer af den nuværende busplan. Eventuelle justeringer vil træde i kraft i forbindelse med den nye køreplan i december 2016.
  Plan- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 4. december 2014, punkt 235, Roskilde Kommunes Trafik- og Mobilitetspolitik. Et af målene er, at antallet af passagerer i busserne skal stige med 5 % inden udgangen af 2017 for at mindske transportens miljøpåvirkning og forebygge trængsel på det overordnede vejnet i kommunen. Det svarer til en stigning på ca. 250.000 årlige påstigninger.
  Forslagene kan i forskellig grad være med til at indfri målene i kommunens Trafik- og Mobilitetspolitik inden for de næste år. Den forventede effekt af de enkelte forslag er beskrevet i vedlagte notat.
  Som oplæg til de kommende budgetdrøftelser vil forvaltningen desuden præsentere forskellige muligheder for besparelser på den kollektive trafik.
  Resultatet af temadrøftelsen indarbejdes i forslaget til busbestilling 2017, som udvalget får forelagt på udvalgsmødet i april 2016 sammen med busrapport 2015. Busrapport 2015 vil, i lighed med tidligere år, indeholde en status for busdriften - herunder Flextur.
  Vedlagt findes notat med oplæg til temadrøftelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 50

  Der var fremsendt høringssvar fra Ældrerådet, som forinden var sendt ud til udvalgets medlemmer (vedhæftet som bilag )
  Jonas Bejer Paludan (Ø) stillede forslag således: "Udvalget kan ikke anbefale besparelsesforslag 1 og 2, da der er tale om serviceforringelser. Udvalget er åben overfor forslag 3 og delvis 4. Mht. forslag 4 vil udvalget ikke foreslå, at prisen hæves fra 24 til 48 kr., men er åben overfor en eventuel ændring af flekstursordningen." . Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Jonas Bejer Paludan (Ø). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Drøftet.

 • Pkt. 51 Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde Syd

  trafik_trafikanalyser_roskilde_syd_opdateret_i_forhold_til_temadroeftelsen_ptu_november_2015.pdf trafik-_og_mobilitetsplan_for_roskilde_syd.pdf

  Pkt. 51

  Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde Syd

  Sagsnr. 234888 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med afsæt i kommunens Trafik- og Mobilitetspolitik er der udarbejdet et forslag til en Trafik- og Mobilitetsplan for den sydlige del af Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde Syd godkendes til offentlig høring fra den 7. marts 2016 til og med den 15. april 2016.
  2. der afholdes borgermøde den 4. april 2016 på Gadstrup Skole.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 17. december 2014, punkt 428, en ny Trafik- og Mobilitetspolitik. Politikken indeholder vision og politiske målsætninger om at sikre god fremkommelighed, forbedre sundhed, fremme bæredygtig transport samt at understøtte bylivet. Efterfølgende har udvalget på mødet den 8. september 2015, punkt 167, drøftet mulige trafik- og mobilitetsindsatser i den sydlige del af Roskilde og fået præsenteret bagvedliggende analyser. Med afsæt i drøftelsen har forvaltningen udarbejdet et forslag til en samlet Trafik- og Mobilitetshandleplan for den sydlige del af Roskilde Kommune med 21 konkrete indsatser.
  Som eksempler indeholder planen indsatser, som forbedrer det overordnede vejnet og dermed adgang til og fra områdets byer. Der er indsatser for at skabe bedre parkeringsmuligheder ved Viby bymidte og områdets stationer. Der er indsatser, som skal gøre det lettere at skifte mellem forskellige transportmidler og skabe mere sikre skoleveje. Forslag til nye stier skal gøre det mere sikkert og attraktivt at gå og cykle mellem områdets større og mindre byer og forbedre adgangen til naturen.
  Indsatserne er valgt ud fra en samlet vurdering af effekten i forhold til de politiske målsætninger, og hvad de koster at gennemføre. Bagerst i planen er angivet et overordnet forslag til rækkefølge for realisering af planen som afsæt for en årlig prioritering i forbindelse med budgetlægningen.
  Som led i udarbejdelsen af planen er der gennemført en række analyser – særligt i forhold til udvikling af det overordnede vejnet. En central konklusion er, at effekten ved at etablere en ny overordnet vejforbindelse i kommunen fra Ringstedvej til Køgevej, kaldet Sydvejen, er meget beskeden i forhold til omkostningerne ved et sådant vejanlæg. Derfor peges der i planen på, at fremkommeligheden i området i stedet forbedres ved blandt andet at udvide viadukten under jernbanen ved Dalen.
  Planen fremlægges i offentlig høring i 5 uger. Efter høring vil planen blive forelagt Plan- og Teknikudvalget til endelige vedtagelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 51

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde planen, og har følgende mindretalsudtalelse, der vedlægges høringen:
  "Enhedslisten kan ikke tiltræde Trafik- og Mobilitetsplanen som den ligger nu, idet vi finder, at fokusområdet "Grøn Mobilitet" og fokusområdet "Sundhed, bevægelse og børn" ikke vægtes i tilstrækkelig høj grad.
  I særdeleshed finder Enhedslisten, at planens punkt om at 50% af alle ture skal være bæredygtige i 2025 ikke er realiserbart, hvis ikke indsatsen på dette område styrkes markant."

 • Pkt. 52 Forslag til lokalplan 640 for nyt plejecenter i Hyrdehøj (til høring)

  forslag_til_lokalplan_406_for_plejecenter_i_hyrdehoej.pdf

  Pkt. 52

  Forslag til lokalplan 640 for nyt plejecenter i Hyrdehøj (til høring)

  Sagsnr. 272744 Plan og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet et lokalplanforslag, der giver mulighed for, at der opføres et nyt plejecenter i Hyrdehøj syd for Hyrdehøjcentret.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 640 for nyt plejecenter i Hyrdehøj godkendes til offentlig høring fra den 8. april til den 3. juni 2016, og
  2. der holdes borgermøde den 17. maj 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte den 5. november 2016, punkt 212, 11-punkts-program for nyt plejecenter i Hyrdehøj syd for Hyrdehøjcentret. Etablering af et plejecenter er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, men forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan. Den nye lokalplan skal give mulighed for, at der kan etableres et plejecenter med ca. 100 boliger samt 10 boliger for ældre udviklingshæmmede. Endvidere giver lokalplanen mulighed for, at der eventuelt kan opføres private boliger.
  Sideløbende med lokalplanarbejdet skal der gennemføres en arkitektkonkurrence, som skal komme med forslag til plejecentrets udformning og placering - herunder placering af veje, stier og fælles friarealer. Konkurrencen vil også fastsætte antal og placering af yderligere private boliger.
  Lokalplan 640’s formål er:
  - at give mulighed for at etablere et moderne og attraktivt plejecenter og private boliger
  - at tilpasse byggeriet til eksisterende bebyggelse i området og gravhøjen syd for byggeriet
  - at fastlægge vejadgange, dobbeltrettet sti mellem plejecentret og Hyrdehøjcentret samt parkering og fælles friarealer
  - at sikre en offentlig stiforbindelse gennem området til gravhøjen
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er afsat midler til nyt plejecenter i det vedtagne budget 2016-19.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 52

  Anbefales.

 • Pkt. 53 Forslag til lokalplan 517 for boliger ved Dalen, Viby Sj. (endelig vedtagelse)

  revideret_forslag_til_lokalplan_517_for_boliger_ved_dalen.pdf hoeringsnotat_til_lokalplan_517_for_boliger_ved_dalen.pdf hoeringssvar_til_lokalplan_517_for_boliger_ved_dalen.pdf

  Pkt. 53

  Forslag til lokalplan 517 for boliger ved Dalen, Viby Sj. (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 47393 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 517 for boliger ved Dalen, Viby Sj. blev behandlet på udvalgets møde i december. Sagen blev udsat med henblik på justering af bebyggelsesplanen. Planen er blevet justeret og fremlægges nu til endelig godkendelse.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 517 for boliger ved Dalen, Viby Sj. godkendes endeligt med de nævnte ændringer og rettelser.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan 517 for boliger ved Dalen, Viby Sj. har været i offentlig høring og blev behandlet på Plan- og Teknikudvalgets møde den 2. december 2015, punkt 238. Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på justering af bebyggelsesplanen for at imødekomme naboernes bekymringer for skygge- og indbliksgener.
  Forvaltningen har i samarbejde med bygherren justeret bebyggelsesplanen, således at hele bebyggelsen i den nordligste del af lokalplanområdet kommer til at ligge i øst-vestlig retning, så kun gavlene vender mod naboerne. Derved minimeres skygge- og indbliksgenerne.
  En konsekvens af den ændrede bebyggelsesplan er, at der ikke er plads til de 2 nordligste fælles opholdsarealer. For at kompensere for dette er boliggaderne i denne del af planen udformet med en større bredde, så der er mulighed for ophold og leg samt plads til enkelte træer. Lokalplanen er konsekvensrettet som følge af ændringen af bebyggelsesplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Lokalplanen er udarbejdet af bygherren i samarbejde med forvaltningen. Området er privatejet og udvikles af grundejer.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 53

  Jonas Bejer Paludan (Ø) stillede ændringsforslag til planen, således at der alene kan opføres boliger i op til 1½ etage. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Jonas Bejer Paludan (Ø), imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev forvaltningens indstilling godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke godkende indstillingen.

 • Pkt. 54 Forslag til lokalplan 610 og kommuneplantillæg 10 for P-hus på Sortebrødre Plads (endelig vedtagelse)

  notat_om_behandling_af_bemaerkninger_samt_aendringer_i_lokalplan_610.pdf borgernes_bemaerkninger_og_kommentarer.pdf forslag_til_lokalplan_610.pdf forslag_til_kommuneplantillaeg_10.pdf afrunding_af_miljoevurdering_cowi.pdf

  Pkt. 54

  Forslag til lokalplan 610 og kommuneplantillæg 10 for P-hus på Sortebrødre Plads (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 236498 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som en del af parkeringsstrategien for bymidten indgår realiseringen af et P-hus med plads til op til 500 biler på Sortebrødre Plads.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 610 for P-huset på Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 10 godkendes endeligt med de nævnte ændringsforslag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 25. november 2015, punkt 331, at sende forslag til lokalplan 610 for P-hus på Sortebrødre Plads og forslag til kommuneplantillæg 10 i offentlig høring fra den 27. november 2015 til den 29. januar 2016. Der blev afholdt borgermøde den 6. januar 2016, hvor ca. 90 borgere deltog.
  Forvaltningen har modtaget 24 skriftlige høringssvar og én underskriftindsamling med 23 underskrivere i høringsperioden, der sammen med bemærkningerne fra borgermøde, omhandlede følgende emner med relation til lokalplanen:
  - Generelt mener borgerne, at der ikke er et reelt behov for et P-hus eller for yderligere p-pladser i bymidten.
  - Borgerne mener, at placering på Sortebrødre Plads ikke er den rigtige til et P-hus og foreslår en alternativ placering ved Trekroner, der kombineres med shuttelbusser ind til bymidten.
  - Borgerne udtrykker bekymring for den mertrafik, P-huset vil generere, og mener at bymidten ikke kan rumme mere trafik. Det er borgernes opfattelse, at der ofte er ledige p-pladser i bymidten.
  - Borgerne mener, at der ikke er taget hensyn til naboer ved at tillade byggeri op til 10,5 meter. Naboer frygter indbliks-, støj- og skyggegener, og at udsigten til fx domkirken vil blive forringet.
  - Borgerne ønsker, at P-huset indtænkes i en masterplan for bymidten, og at der udarbejdes flere trafikanalyser, som medtager hele trafikproblematikken i bymidten.
  Notat om behandling af bemærkninger, forvaltningens vurdering og forslag til mindre ændringer er vedlagt som bilag. Alle høringssvar er ligeledes vedlagt som bilag. De modtagne bemærkninger og indsigelser har ikke givet anledning til større ændringer i lokalplanen, men der er foretaget mindre justeringer og redaktionelle rettelser.
  Mange borgere har foreslået, at P-huset graves yderligere ned, og at P-husets facader kan opføres med andet udtryk end angivet i lokalplanen. Forvaltningen er indstillet på at undersøge muligheden for at indarbejde de nævne forslag i forbindelse med udbudsfasen, såfremt det ikke medfører øget økonomiske udgifter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er i budget 2015 afsat midler til P-hus, der forudsættes overført til 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 54

  Anbefales, dog således at det præciseres: 1) at der ikke må være mulighed for indblik fra P-huset til de omkringliggende boliger, 2) at det præciseres, at de omkringliggende boliger ikke må generes af lyskegler, 3) at P-huset skal beklædes med grønt (planter), 4) at der skal indarbejdes cykelparkering i den samlede plan for Sortebrødre Plads.

  Karsten Lorentzen (O), Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V) kan ikke anbefale indstillingen, idet O og V finder, at projektet er alt for dyrt i forhold til kommunens økonomiske situation, og at behovet for p-kapacitet kan løses bedre og billigere.

 • Pkt. 55 Nyt vejnavn - lokalplan 517 for boliger ved Dalen, Viby Sj.

  kort_over_nyt_vejnavn_lokalplan_517.pdf

  Pkt. 55

  Nyt vejnavn - lokalplan 517 for boliger ved Dalen, Viby Sj.

  Sagsnr. 47393 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med lokalplan 517 for boliger ved Dalen er der behov for et nyt vejnavn til den nye bebyggelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnet Vandgranen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Den nye vej ved den kommende bebyggelse ved Dalen og Industrivej i Gadstrup, som lokalplan 517 giver mulighed for, skal have et navn. Området skal bebygges med ca. 40 tæt-lav boliger.
  Ejeren af den nye bebyggelse har foreslået, at den nye vej i området skal hedde Vandgranen. Ved indgangen til området står der en stor bevaringsværdig vandgran, som kan give navn til området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 55

  Godkendt.

 • Pkt. 56 Delegation i sager hvor nedlæggelse af bolig ønskes, fordi ejer ønsker at nedrive boligen og bygge en ny

  Pkt. 56

  Delegation i sager hvor nedlæggelse af bolig ønskes, fordi ejer ønsker at nedrive boligen og bygge en ny

  Sagsnr. 278096 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår, at kompetencen til at træffe afgørelse i sager om nedlæggelse af boliger hvor ejer søger om nedlæggelse af bolig, fordi ejer ønsker at nedrive boligen og bygge en ny, delegeres til forvaltningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kompetencen til at træffe afgørelse i sager om nedlæggelse af boliger, hvor ejer søger om nedlæggelse af en bolig, fordi ejer ønsker at nedrive boligen og bygge en ny til ejers brug, delegeres til forvaltningen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgets møde den 2. februar 2016, punkt 33, udsatte udvalget behandling af indstillingens punkt 2 om delegation.
  Udvalget har på de seneste møder truffet afgørelse i sager om nedlæggelse af bolig, fordi ejer ønsker at opføre en ny bolig til eget brug. Det forventes, at der kommer flere sager af samme art, hvorfor forvaltningen indstiller, at kompetencen til at træffe afgørelse i denne type sager delegeres til forvaltningen.
  Forvaltningen skal alene have kompetence i de sager, hvor ejer søger om nedlæggelse af bolig ved nedrivning, fordi ejer ønsker at opføre en ny bolig til eget brug eller i forbindelse med ejerskifte, hvor en ny ejer ønsker at opføre et nyt hus til eget brug.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved at boligen tages i brug til andet end beboelse.
  Kommunen modtager jævnligt anmodninger om nedrivning af boliger med henblik på opførelse af ny bolig. Formelt set er der tale om en nedlæggelse af en bolig jf. boligreguleringsloven, også selvom en ny bolig skal opføres. Derfor skal der, jf. Roskilde Kommunes delegationsprincipper, forelægges en sag om nedlæggelse af boligen i forbindelse med at nedrivningstilladelsen gives - også selvom ejer agter at opføre en ny bolig. Forvaltningen har ikke kompetence til at give tilladelse til nedlæggelse af bolig ved nedrivning. Forvaltningen har kun kompetence i sager om nedlæggelse i forbindelse med sammenlægning op til 130m2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 56

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 57 Udbud på indkøb af færdselstavler og vejmaterialer

  kravspecifikation_-_udbud_af_vejskilte.pdf tilbudsliste_-_udbud_af_vejskilte.pdf

  Pkt. 57

  Udbud på indkøb af færdselstavler og vejmaterialer

  Sagsnr. 278980 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fællesudbud Sjælland (FUS) udbyder indkøb af færdselstavler og vejmaterialer primo 2016. Som en del af indkøbsfællesskabet skal det besluttes, om kommunen ønsker at deltage i udbuddet. Kommunen har ikke tidligere haft indkøb af færdselstavler og vejmaterialer i udbud og har ingen formel kontrakt inden for området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommunen deltager i fællesudbud på indkøb af færdselstavler og vejmaterialer.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Udbuddet omhandler indkøb, levering og rådgivning i forbindelse med køb af færdselstavler og vejmaterialer bestående af vejskilte, standere, galger og vejmarkeringsmateriale m.v.
  Det forventes at 6 kommuner i FUS deltager i udbuddet.
  Udbudsmaterialet er i høring og er bl.a. sendt til kommunens Materielgård. Ved høringsfristens udløb skal interesserede kommuner tilslutte sig udbuddet. Kommuner der tilslutter sig aftalen, bliver forpligtet til at deltage i udbuddet og anvende den leverandør, som tildeles kontrakten.
  Forvaltningen mener, at der vil opnås betydelige stordriftsfordele ved deltagelse i fællesudbuddet, da indkøbsvolumen vil være betydelig større i et fællesudbud i forhold til et selvstændigt udbud. Herudover vil kommunens indkøb inden for området blive konkurrenceudsat og lovliggjort.
  Materialet er vedlagt som bilag til denne dagsorden. Tilslutningsfristen er forlænget til den 17. marts 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 57

  Anbefales.

 • Pkt. 58 Forslag til belægningsarbejder 2016

  bilag_til_belaegningsarbejder_2016.pdf kort_-_revideret_22.06.2016.pdf

  Pkt. 58

  Forslag til belægningsarbejder 2016

  Sagsnr. 278160 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I driftsbudgettet 2016 er der afsat midler til asfaltslidlag. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til prioritering af de veje og stier, som det vil være mest økonomisk forsvarligt at få asfalteret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til prioritering af nye asfaltslidlag i 2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har underskrevet en 3-årig kontrakt, der gjaldt for årene 2013-2015 med mulighed for option på et år dvs. 2016. Kontrakten var først med Skanska Asfalt og derefter Colas Danmark, idet Skanska Asfalt blev opkøbt af Colas Danmark i 2014.
  Forvaltningen ønsker at gøre brug af optionsåret 2016. Det betyder, at næste udbud af belægningsarbejder finder sted i 2017.
  Der er i driftsbudgettet afsat 18,508 mio. kr. til nye asfaltslidlag.
  Forvaltningen anvender et vejforvaltningssystem til, efter objektive faglige kriterier, at udpege de vejstrækninger, hvor investeringen kan anvendes mest optimalt. Disse kriterier er en kombination af trafikmængden, vejens nuværende beskaffenhed, vejens betydning samt indmeldinger fra ”Giv et praj”- app´en. Derudover er der udført visuelt tilsyn af de udvalgte strækninger samt strækninger, hvor vejkvaliteten ligeledes er lav.
  Inden udvælgelse af veje, stier og pladser har der været dialog med ledningsejerne.
  Der vil dog kunne opstå akutte ledningsarbejder, som bevirker, at enkelte vejstrækninger risikerer at udgå helt eller delvist. Se bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da der er afsat de nødvendige midler på driftsbudgettet for 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 58

  Godkendt.

 • Pkt. 59 Deltagelse i frikommuneforsøg

  Pkt. 59

  Deltagelse i frikommuneforsøg

  Sagsnr. 278670 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune skal forsøge at melde ind på invitation til nyt frikommuneforsøg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen arbejder videre med at undersøge mulighederne, herunder finder relevante kommuner til kommunenetværk, inden for et eller flere af følgende områder: beskæftigelsesområdet, voksen-handicap området og mulighederne for at bygge billige boliger.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er kommet invitation fra Social- og indenrigsminister Karen Ellemann til nyt frikommuneforsøg, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på. Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaringer, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.
  Kommunerne skal som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende. Regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk, der som udgangspunkt kan bestå af op til 6 kommuner.
  Forvaltningen foreslår, at Roskilde Kommune arbejder videre med at undersøge mulighederne inden for følgende områder:
  - Beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet ses et stort potentiale i at arbejde med regelforenklinger på området for kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse med henblik på at yde en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats.
  - Voksen-handicap området. På voksen-handicap området vurderes der umiddelbart at være et potentiale i at forenkle regler for sagsbehandling og tildeling af ydelser efter bestemte paragrafer samt mere fleksibilitet omkring brugen af bosteder.
  - Etablering af billige boliger: Mange kommuner, herunder Roskilde, oplever en stærkt stigende efterspørgsel efter billige boliger. Det er dog meget svært at bygge tilstrækkeligt billigt, bl.a. pga. en række lovkrav. Der anses således potentiale i at forenkle regler i bl.a. planloven, bygningsreglementet og den almennyttige boliglov.
  Forvaltningen vil i givet fald arbejde videre med vurdering af mulighederne inden for disse områder, herunder søge at finde relevante kommuner til dannelse af kommunenetværk. Forvaltningen er vidende om, at KL vil stå for at koble kommuner sammen i kommunenetværk. Sag om endelig beslutning om evt. ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøget på et eller flere af de nævnte områder vil blive forelagt byrådet den 27. april.
  Ansøgningsfristen er 1. maj 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 10-02-2016, pkt. 59

  Sagen sendes til høring i alle fagudvalg med henblik på at høre om der er andre forslag der foreslås medtaget i frikommuneforsøget.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 59

  Drøftet.

 • Pkt. 60 Forberedelse af forbedringsmuligheder vedr. budget 2017-2020

  baggrund_og_procespapir_vedr._arbejdet_med_budgetforbedringer_i_budget_2017-2020.pdf sammmenfatningsnotat_vedr._budgetforbedringsmuligheder_til_fagudvalgsmoederne_i_marts.pdf ptu_anlaegsblokke.pdf ptu_anlaegstekster.pdf sammenfatningsnotat_for_ptu_vedr._budgetforbedringsmuligheder.pdf

  Pkt. 60

  Forberedelse af forbedringsmuligheder vedr. budget 2017-2020

  Sagsnr. 277621 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler forberedelse af budgetforbedringsmuligheder i budget 2017-2020 på Plan- og Teknikudvalgets område med udgangspunkt i de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2017-2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. udvalget drøfter, hvilke budgetforbedringsmuligheder der kan peges på til udmøntning af Plan- og Teknikudvalgets måltal på hhv. 3,8 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 3,2 mio. kr. i 2019.
  2. udvalget drøfter mulige udskydelser/udeladelser i forhold til den nuværende anlægsplan for at opfylde målet om en samlet strategisk anlægsplan på 140 mio. kr., som forelægges på forårsseminaret.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Med de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2017-20 og som bl.a. baserer sig på, at omprioriteringsbidraget på 1 pct. årligt opretholdes i fuldt omfang uden tilbageløb til kommunerne, og at likviditetstilskud bortfalder fra 2017, har Økonomiudvalget på mødet den 3. februar 2016, punkt 43, vedtaget, at håndtering af udfordringen tager udgangspunkt i, at der forberedes budgetforbedringer for 140 mio. kr. hvert år.
  En del af budgetforbedringerne tages som tværgående initiativer på driften (20 mio. kr. i 2017 og 2018 og 45 mio. kr. i 2019). På anlæg foreslås en midlertidig reduktion i anlægsniveauet til 140 mio. kr. i 2017 og 2018, hvilket er en reduktion på 32 mio. kr. i 2017 og 41 mio. kr. i 2018 i forhold til det nuværende budget.
  Tilbage bliver en ramme pr. udvalg (jf. bilag), hvor der skal forberedes konkrete budgetforbedringsmuligheder på udvalgets område. For Plan- og Teknikudvalget er der tale om 3,8 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 3,2 mio. kr. i 2019.
  På Plan- og Teknikudvalgets område er der udarbejdet vedhæftede sammenfatningsnotat, som redegør for udvalgets driftsbudget med henblik på drøftelse af mulige budgetforbedringer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da den omhandler forberedelse af budget 2017-2020.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 60

  Enhedslisten stillede forslag således: "Enhedslisten foreslår med henvisning til EL’s protokolbemærkning på byrådsmødet 17.2. pkt. 30, at udvalget vedtager:

  1. Udvalget finder besparelsesrammen urealistisk voldsom.
  2. Udvalget finder ikke at de foreslåede besparelser kan gennemføres uden at det får meget alvorlige konsekvenser for udvalgets virkeområde. Derfor foreslår udvalget at der lægges maksimalt pres på KL for at få forhindret omprioriteringsbidraget.
  3. Udvalget noterer sig, at Enhedslisten har bebudet alternative generelle budgetforbedringsforslag.
  4. Med henvisning hertil, forbeholder udvalget sig at gå imod alle de forslag på udvalgets område, der rummer serviceforringelser eller forringede medarbejdervilkår.

  Udvalget kan dog tiltræde som procesbeslutning, at forslagene går videre i processen, og at politisk stillingtagen er planlagt at skulle ske på udvalgenes budgetmøder op til sommerferien."
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Jonas Bejer Paludan (Ø). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  A's medlemmer af udvalget stillede forslag således: "Så længe Regeringen fastholder sit omprioriteringsbidrag vurderer udvalget, at forslag til en forholdsmæssig reduktion indenfor udvalgets budget kan indgå i forberedelserne til budgetforhandlingerne for 2017-2020, således at udvalget forbeholder sig retten til at ændre eller forkaste samtlige forslag i den senere prioritering."
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Kaj V. Hansen (A), Daniel Prehn (A), Torben Jørgensen (A) og Jonas Bejer Paludan (Ø). Imod stemte Karsten Lorentzen (O), Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V). Hermed blev forslaget godkendt.
  V og O støtter forvaltningens indstilling.

 • Pkt. 61 Dispensation fra prioritetsforbud ved kondemneret ejendom - Allehelgensgade 11a, 4000 Roskilde

  Pkt. 61

  Dispensation fra prioritetsforbud ved kondemneret ejendom - Allehelgensgade 11a, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 236007 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af ejendommen Allehelgensgade 11a, 4000 Roskilde har søgt om dispensation fra et tinglyst prioritetsforbuddet til optagelse af lån i forbindelse med etablering af et kulturcenter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at prioritetsforbuddet på ejendommen Allehelgensgade 11a fraviges i forbindelse med optagelse af lån til etablering af nyt kulturcenter på ejendommen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget har ved afgørelser af 10. januar 2013 og 30. januar 2014 kondemneret 3 boliger i ejendommen Allehelgensgade 11a på grund af forekomst af skimmelsvamp. De tinglyste afgørelser indeholder et delvist forbud mod optagelse af nye lån i hele ejendommen, idet der ikke må prioriteres eller omprioriteres ud over ejendommens grundværd.
  Ejer har fremsendt ansøgning om fravigelse af prioritetsforbuddet, da ejer ønsker at opføre et nyt kulturhus på ejendommen. Byggeriet er fastsat i lokalplan nr. 567 om Kulturcenter, moské og boliger i Allehelgensgade. Kommunen kan efter byfornyelsesloven fravige prioritetsforbuddet som følge af kondemneringen, hvis det kun er en mindre del af ejendommen, der er kondemneret.
  Ejendommens grundareal udgør 1593 m2, og der skal etableres et nyt kulturhus i 2 etager på ca. 1040 m2. Samlet set er det således kun en mindre del af ejendommen, der er kondemneret, nemlig 3 lejligheder i forhuset ud mod Allehelgensgade. Ombygningerne berører således ikke den del af ejendommen, som er kondemneret.
  Forvaltningen finder på denne baggrund, at prioritetsforbuddet kan fraviges i forhold til lån, der optages i forbindelse med etablering af det nye kulturcenter, med henvisning til, at det kun er en mindre del af den samlede ejendom, der er kondemneret. Forvaltningen mener ikke, at der vil være juridisk grundlag for at afslå ansøgningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 61

  Godkendt.

 • Pkt. 62 Anlægsbevilling - Rockmagneten og det omkringliggende kvarter

  Pkt. 62

  Anlægsbevilling - Rockmagneten og det omkringliggende kvarter

  Sagsnr. 217791 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på samlet 3.700.000 kr. samt en indtægtsbevilling på tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden på 600.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  der afsættes tillæg til rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. vedr. udgifter og indtægter (finansieret af tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden) i budget 2016 til ”Rockmagneten og det omkringliggende kvarter”.
  der gives en anlægsbevilling på 3.1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til ”Rockmagneten og det omkringliggende kvarter”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Rockmagneten er der i 2014-15 byggemodnet en del af Lydmuren og Penselstrøget og Basgangen er under færdiggørelse. Næste fase er at anlægge Søjlepladsen med grejbank, som en del af projektet Kvantespringet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden og Ragnarock. Kvantespringet består af byrummene Den Røde Løber, dele af Lydmuren og Søjlepladsen. Søjlepladsen anlægges som en åben offentlig plads med en event-, en aktivitets- og en opholdszone længst mod Rabalderstræde. Pladsen anlægges med vandaktivitet, opholdsmøbler, beplantning og belysning. Søjlepladsen suppleres af en grejbank med mobile multimøbler, der kan skabe varierede byrum og funktioner, strømtavler, kabeltromler, ophængsgrej til events og sejl til overdækning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Den yderligere anlægsbevilling på 600.000 kr. finansieres af en tilsvarende indtægt fra Lokale- og Anlægsfonden, der ikke indgår i det vedtagne budget 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016-2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016 2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.100 -3.250 -4.500
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.700
  Anlæg, indtægter 600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.700
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen
  600
  0

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 62

  Anbefales.

 • Pkt. 63 Frigivelse af rådighedsbeløb til naturen ind i Viby - Viby ud i naturen

  Pkt. 63

  Frigivelse af rådighedsbeløb til Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen

  Sagsnr. 278532 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 kr. vedr. budget 2016 og 200.000 kr. vedr. overførte beløb fra budget 2015 til realisering af projekter fra Handleplan for Viby Sjælland 2016-19.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb samt frigivelse af det overførte rådighedsbeløb fra budget 2015 til Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 30. april 2014, punkt 208, Udviklingsprogram for Viby Sjælland. I udviklingsprogrammet samt i Handleplan for Viby Sjælland 2016-19 er der beskrevet en række projekter under temaet ” Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen”.
  I 2016 planlægges at realisere en stiforbindelse langs Viby Å fra Kildemosen til Grønningen i Viby (delprojekt under N7 Viby-stierne). Hvis de nødvendige aftaler ikke kan indgås, realiseres i stedet et projekt med Viby Å i Viby Å-park (delprojekt under N3 Bynær natur; Viby å). Endvidere gennemføres planlægningen af naturgenopretningsprojektet N6 Bynær natur; Syvholme mose.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er afsat rådighedsbeløb på 400.000 i budgettet for 2016 og der forventes overført rådighedsbeløb på 200.000 kr. fra budget 2015. Det er en forudsætning for anlægsbevillingen, at rådighedsbeløbet på 200.000 kr. overføres i anlægsoverførselssagen.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter - 400
  Investeringsoversigt, revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -600
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 63

  Anbefales.

 • Pkt. 64 Orientering om udvidelse af Roskilde Havn

  roskilde_havn_konsulentrapport.pdf

  Pkt. 64

  Orientering om udvidelse af Roskilde Havn

  Sagsnr. 201374 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af en række henvendelser har forvaltningen fået undersøgt de beregninger mv., som Roskilde Havneselskab anvender i den planlagte udvidelse af lystbådehavnen. Forvaltningen har på den baggrund bedt havneselskabet foretage yderligere beregninger og indhente manglende dokumentation. Roskilde Kommune er ikke myndighed i sagen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på sit møde den 24. april 2013, punkt 97, forslag til lokalplan for udvidelse af Lystbådehavnen i Roskilde med 110 pladser. Efterfølgende har Roskilde Havneselskab, som vil være bygherre for udvidelsen, fået tilladelse fra Kystdirektoratet til at gennemføre udvidelsen. Udvidelsen er planlagt at udgøres af en række flydebroer fastgjort til stålpæle, som rammes ned i fjordbunden.
  En række borgere, som har både i havnen, og Vikingeskibsmuseet har henvendt sig til kommunen med bekymring om, at de kommende flydebroer i en stormsituation vil kunne rive sig løs og dermed kunne gøre skade på materiel og bygninger i havnen. Herunder at kunne drive hen og gøre skade på Vikingeskibsmuseet.
  Kystdirektoratet er myndighed for anlæg på søterritoriet, men forholder sig ikke til anlæggenes tekniske konstruktion - det er op til bygherre. Roskilde Kommune er ikke myndighed for byggeriet. Roskilde Kommune er grundejer i havnen og har almen interesse i at sikre hele havnen og ikke mindste Vikingeskibsmuseet og den kulturarv det huser. Derfor har forvaltningen, med bistand fra ekstern rådgiver, fået gennemgået den dokumentation og de beregninger, som ligger til grund for den planlagte havneudvidelse. Resultatet af gennemgangen er vedlagt som bilag.
  Gennemgangen viser, at der udestår at blive redegjort for en række tekniske forudsætninger, at der ikke er foretaget de statiske beregninger og ikke foreligger en samlet såkaldt dimensioneringsrapport som, ifølge rådgiveren, bør foreligge for denne type byggerier.
  Forvaltningen har afholdt møde med Roskilde Havneselskab om sagen og anmodet selskabet om at bringe forholdene i orden inden udbygningen af havnen sættes i gang. Kystdirektoratet vil også blive orienteret om sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 64

  -

 • Pkt. 65 Orientering om planlægning for omdannelse af Skoleslagteriet

  Pkt. 65

  Orientering om planlægning for omdannelse af Skoleslagteriet

  Sagsnr. 275302 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har de seneste måneder samarbejdet med bygherrer og udviklere om rammer og vilkår for udvikling af ny boligbebyggelse på det tidligere skoleslagteri i Roskilde. Udfordringer i projektet peger på behov for helhedsbetragtninger for kvarteret før igangsætning af lokalplanlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Det tidligere skoleslagteri ved Køgevej og jernbanen i Roskilde indgår i udviklingsprogrammet for den dynamiske bymidte som et blandt flere områder til byfortætning. I udviklingsprogrammet og i kommuneplanen er der angivet, at der her kan bygges relativt tæt.
  Forvaltningen har over de seneste måneder samarbejdet med bygherrer og udviklere om at afklare centrale planmæssige forhold for en ny bebyggelse på grunden.
  Arbejdet har givet afklaring og svar på en række spørgsmål, men også tydeliggjort en række forbundne udfordringer i projektet, som endnu ikke er løst. Det drejer sig om etablering af vejadgange og håndtering af trafikken til området, da grunden er svær at komme til og det omkringliggende vejnet meget trafikbelastet. En anden udfordring er at skabe plads til nødvendigt antal parkeringspladser indenfor projektets økonomi, og samtidigt sikre gode byrum og plads til friarealer. En tredje udfordring er at sikre, at en ny tæt og relativ høj bebyggelse får de ønskede bymæssige kvaliteter, herunder får en skala og en bebyggelsesstruktur, der er tilpasset stedet og flettes sammen med de omkringliggende bebyggelser til en bymæssig helhed.
  Der er derfor brug for at brede arbejdsområdet ud og tage et helhedssyn på kvarteret omkring Skoleslagteriet. Forvaltningen vil derfor få foretaget en række helhedsvurderinger hvad angår bebyggelsesstruktur, vej- og parkeringsforhold i hele området, muligheder for byggeri på tilstødende matrikler herunder kommunens mv.
  Arbejdet gennemføres som et samarbejdsforløb med bygherre og udviklere samt INSP, hvor der afholdes fælles workshops. Arbejdet vil være at formulere og omsætte en vision og centrale mål for områdets udvikling til bærende principper for den konkrete fysiske indretning. Arbejdet skal vise og sikre, at der med udviklingen af Skoleslagteriets grund sættes gang i en samlet omdannelse af området, som betyder, at Roskilde får et attraktivt, åbent, nyt kvarter med gode forbindelser til resten af bymidten.
  Forvaltningen vil på mødet uddybe status for planlægningen og de udfordringer og muligheder, der tegner sig.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 65

  -

 • Pkt. 66 Orientering om status for registrering af beskyttet natur

  Pkt. 66

  Orientering om status for registrering af beskyttet natur

  Sagsnr. 266930 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen påbegyndte i 2015 en registrering af beskyttet natur i kommunen for at opdatere kendskabet til beskyttet natur. Det har også resulteret i frivillige aftaler om naturprojekter med borgere. Registreringsarbejdet fortsætter i 2016.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen påbegyndte i 2015 en registrering af beskyttet natur, som enge, overdrev, strandenge, moser og vandhuller.
  Registreringen er gået godt, og der er blevet besigtiget knapt 600 lokaliteter. Der er blevet uddelt foldere om beskyttet natur til borgere og brugt tid på at tale med dem om beskyttet natur for at øge kendskabet. Derudover er forvaltningens viden om beskyttet natur i kommunen blevet øget.
  Registreringsarbejdet har resulteret i frivillige aftaler med grundejere om gravning af nye vandhuller, oprensning af eksisterende vandhuller samt hegning med efterfølgende græsning. Det forventes, at projekterne kan gennemføres i 2016. Det sker under Grøn Blå Strategi N2 Borgere som naturplejere.
  Som følge af registreringsarbejdet har andre borgere mundtligt søgt om dispensation til oprensning af 7 vandhuller.
  I øjeblikket er data fra registreringen ved at blive indtastet og indtegnet. Normal praksis i kommunerne er efterfølgende at annoncere om opdatering af beskyttet natur i eksempelvis lokalaviser og landbrugsaviser. Forvaltningen har imidlertid valgt, at der skal skrives ud til alle borgere med beskyttet natur, så de ved, at der er sket en opdatering, og at de har bevaringsværdig natur på deres ejendom. Forvaltningen har kun kendskab til 2 andre kommuner, som også har valgt at skrive direkte til borgerne.
  Registreringsarbejdet genoptages i foråret 2016. Det er forvaltningens forventning, at der også i 2016 vil blive indgået frivillige aftaler om naturpleje.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da midlerne findes inden for det eksisterende driftsbudget. Kommunens udgifter til frivillige naturprojekter findes indenfor anlægsbevillingen af Grøn Blå Strategi.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 66

  -

 • Pkt. 67 Orientering om sagsbehandlingstider 4. kvartal 2015

  Pkt. 67

  Orientering om sagsbehandlingstider 4. kvartal 2015 og året 2015

  Sagsnr. 269912 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager modtaget i 4. kvartal 2015 samt sagstal for året 2015. I 4. kvartal er servicemålet overholdt i 100 % af erhvervssagerne, og den gennemsnitlige svartid for alle boligsager er 11 dage.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Boligsager:

  Der er i 4. kvartal modtaget 281 sager, hvilket svarer til 4. kvartal 2014. De fyldestgørende byggeansøgninger, uden dispensationer, har i gennemsnit modtaget en afgørelse inden for 11 dage. Byggeansøgninger, der var mangelfulde eller krævede dispensation, har i gennemsnit modtaget svar inden for 10 arbejdsdage.
  Året 2015
  Der er modtaget i alt 1263 sager, hvilket er en stigning på 9 % i forhold til 2014. Udover anmeldelsessager mv. er der modtaget 584 byggeansøgninger, svarende til en stigning på 9 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige svartid var ca. 11 dage.
  Med en stigningen i sagsantallet og en nødvendig fokusering på afventende lovliggørelsessager i sidste halvdel af 2015, har det ikke været muligt at overholde servicemålet 100 procent. Forvaltningen hæfter sig dog ved, at rykkere i sager typisk vedrører lovliggørelsessager og mangelfulde sager mv.
  Servicemålene er, at der foretages en kvalificeret screening af alle ansøgninger inden 5 dage, fyldestgørende ansøgninger uden dispensation / helhedsvurdering afgøres inden for 10 arbejdsdage og øvrige sager gives svar inden for 10 arbejdsdage med oplysning om sagsbehandler, mangler mv.

  Erhvervssager:

  Der blev i 4. kvartal 2015 oprettet 171 sager om erhvervs- og etagebyggeri. Servicemålet er 8 uger (56 dage) for erhvervssager målt fra sagen er fyldestgørende.
  Der har i 4. kvartal 2015 været en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 9 dage (netto), målt fra ansøgningen er fyldestgørende, til der er givet tilladelse. Der har været en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 34 dage målt fra ansøgningstidspunktet, til der er givet tilladelse. Den maksimale sagsbehandlingstid, som er registreret i 4. kvartal er på 43 dage fra sagen var fyldestgørende. Servicemålet for erhvervs- og etagebyggeri er overholdt for alle sager i 4. kvartal.
  Året 2015:
  Der er i 2015 oprettet 677 sager om erhvervs- og etagebyggeri. Der har i 2015 været en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 17 dage (netto), målt fra ansøgningen er fyldestgørende, til der er givet tilladelse. Der har været en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 47 dage målt fra ansøgningstidspunktet, til der er givet tilladelse. Servicemålet blev overholdt for 96 % af alle sager i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 67

  -

 • Pkt. 68 Orientering om kommende større sager - marts 2016

  Pkt. 68

  Orientering om kommende større sager - marts 2016

  Sagsnr. 258315 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Vejløsning Tjæreby (april)
  - Forberedelse af budget 2017 (april-juni)
  - Busbestilling 2017 (april)
  - Forslag til lokalplan 626 boliger ved Folden og Hegnet i Trekroner (11-punktsprogram)(april)
  - Forslag til lokalplan 644 Vindinge Vest (11-punktprogram) (april)
  - Forslag til lokalplanforslag 545 for Sankt Hans retspsykiatri (til høring) (maj)
  - Forslag til lokalplan 634 for små boliger ved Langebjergsø (endelig vedtagelse)(maj)
  - Forslag til lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 (til høring)(maj)
  - Forslag til lokalplan 631 for Kildegården og kommuneplantillæg 16 (til høring) (maj)
  - Forslag til lokalplan 637 for Skousbo og kommuneplantillæg 20 (til høring)(maj)
  - Forslag til lokalplan 632 for Det høje C (maj)
  - Forslag til lokalplan 615 for Fjordkilen vest, Jyllinge (til høring)(juni)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Stormflod, Jyllinge Nordmark (VVM af sikring)
  - Afsluttende budgetdrøftelser, herunder fællesmøde med FMU
  - Lokalplan for bymidten
  - Cyklistplan 2016
  - Ny Østergade konkurrence (indledende offentlig høring)
  - Mobilitetsplan for bymidten

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 68

  -

 • Pkt. 69 Eventuelt

  Pkt. 69

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 69

  Stændertorvet - rydning og saltning.

 • Pkt. 70 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 70

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 70

  Cykelbutlerordningen og besøg i Rute 55.

 • Pkt. 71 Sammenlægning af boliger på Lindevej 18, 4000 Roskilde

  Pkt. 71

  Sammenlægning af boliger på Lindevej 18, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 279195 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af ejendommen beliggende Lindevej 18, 4000 Roskilde ønsker at sammenlægge de to boliger i ejendommen, således at ejendommen bliver et enfamiliehus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til det ansøgte, og at tilladelsen tidsbegrænses i 2 år, således at den bortfalder, hvis sammenlægningen ikke er gennemført, inden 2 år fra afgørelsen er meddelt ansøgeren.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af ejendommen Lindevej 18, 4000 Roskilde ønsker at sammenlægge de to boliger i ejendommen, således at ejendommen bliver et enfamiliehus.
  Ifølge folkeregistret bebos stueetagen af ejeren, mens 1. salen har været ubeboet siden 2012. Teknik- og Miljøudvalget har i 2003 givet tilladelse til at sammenlægge de to boliger, men da boligen på 1. sal efterfølgende har været udlejet, er tilladelsen bortfaldet.
  Ifølge BBR-registret er der registreret 2 boliger med køkken i ejendommen. Boligen i stuen udgør 77 m2, og boligen på 1. sal udgør 60 m2. Der er toilet og bad i stueetagen og toilet på 1. sal.
  I sammenlagt stand vil boligen udgøre 137 m2.
  Ansøger oplyser, at en sammenlægning ikke vil kræve nogen bygningsmæssige ændringer.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, huset er opdelt i to med køkken, bad og separat måler. Ejer ønsker at sælge huset med mulighed for, at køber kan føre det tilbage til oprindelig status som øvrige huse på vejen.
  Det er boligreguleringslovens udgangspunkt, at kommunalbestyrelsen skal give samtykke til sammenlægning af lejligheder, hvad enten der er tale om en total sammenlægning - og dermed nedlæggelse af en lejlighed - eller kun overførsel af nogle værelser fra en lejlighed til en anden.
  Når det samlede bruttoetageareal vil overstige 130 m2, kan kommunalbestyrelsen nægte samtykke til sammenlægning af lejligheder efter reglerne i boligreguleringslovens § 51, stk. 2, hvorefter kommunalbestyrelsen dog kun kan nægte godkendelse til sammenlægningen, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den ene boligs fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-03-2016, pkt. 71

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke godkende indstillingen.