You are here

Referat

Dato: Torsdag, Oktober 3, 2019 - 07:30
Sted: Mødelokale 3A
 • Pkt. 153 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 153

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 153

  Udvalget besluttede, at gøre punkt 154 til et orienteringspunkt.
  Herefter godkendt.

 • Pkt. 154 Temadrøftelse - Parkeringsstrategi

  Pkt. 154

  Temadrøftelse - Parkeringsstrategi

  Sagsnr. 312659 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget har besluttet at gennemføre en analyse af betalingsparkering som en del af en større parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte. De første foreløbige resultater af analysen, som omhandler brugen af bymidtens parkeringsarealer, kan præsenteres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes med afsæt i oplæg på mødet.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgsmødet den 6. december 2018, punkt 218, blev det besluttet, at igangsætte en opdatering af Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte, indeholdende en analyse af indførelse af betalingsparkering.
  Parkering er en stor del af en velfungerende bymidte, og derfor er det vigtigt, at kunne tilbyde attraktive forhold for både ansatte, turister og handlende. Samtidig kan parkering også være et virkemiddel til at opnå en mere fredelig og tilgængelig bymidte, hvor de bæredygtige transportformer får større fokus.
  Konsekvenserne af betalingsparkering er tidligere blevet undersøgt i hhv. 2008 og 2012, men med ’Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering’, som trådte i kraft 1. januar 2019, har de økonomiske forudsætninger ændret sig.
  Den nye analyse tager udgangspunkt i både de økonomiske, de bylivsmæssige og de trafikale forhold ved parkering i Roskilde bymidte. Derudover inddrages erfaringer fra lignende kommuner i forhold til parkeringsløsninger og konkurrenceforhold.
  På mødet vil de første resultater fra analysen, som omhandler interviews af bymidtens brugere samt den indledende dialog med følgegruppen, blive gennemgået, og drøftet med henblik på færdiggørelse af analysen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 154

  Udvalget besluttede, at gøre punktet til et orienteringspunkt.

 • Pkt. 155 Temadrøftelse - Helhedsplan for Svogerslev

  Pkt. 155

  Temadrøftelse - Helhedsplan for Svogerslev

  Sagsnr. 311778 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives status på udvikling af en helhedsplan for Svogerslev. Første udkast til helhedsplanens udviklingsprincipper og tiltag er udarbejdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til helhedsplanens indledende udviklingsprincipper og tiltag drøftes ud fra oplæg på mødet.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Helhedsplan for Svogerslev blev igangsat af Plan- og Teknikudvalget den 8. november 2018, punkt 195. I foråret 2019 blev der afholdt et borgermøde med deltagelse af 450 mennesker, og en foranalyse, der danner grundlag for helhedsplanen, blev drøftet af Plan- og Teknikudvalget den 6. juni, punkt 101.
  Formålet med helhedsplanen er at sætte rammer for udvikling og planlægning af byen på længere sigt. Den skal også styrke og videreudvikle Svogerslev til et helstøbt, attraktivt byområde med blandede boligformer, erhverv og nye private og offentlige funktioner i tæt samarbejde med lokale borgere og interessenter.
  Helhedsplanen udarbejdes af forvaltningen med en sideløbende borgerproces. 100 borgere har tilmeldt sig en ’sparringsgruppe’, hvor man har kunnet give input til helhedsplanen. Der blev afholdt to workshops i april og september 2019 med deltagelse af 40-50 personer på hvert møde. Svogerslev Lokalråd har dertil afholdt et ”kaffemøde”, hvorfra sparringsgruppen er fremkommet med en række konkrete input, som indgår som del af det samlede grundlag for helhedsplanen.
  Helhedsplanen er under udvikling. Helhedsplanens indledende udviklingsprincipper og tiltag præsenteres på mødet som grundlag for det videre arbejde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 155

  Drøftet.

 • Pkt. 156 Forslag til lokalplan 685 for Hørhusene (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_685_for_Hoerhusene.pdf Hoeringsnotat_for_lokalplanforslag685_Hoerhusene.pdf

  Pkt. 156

  Forslag til lokalplan 685 for Hørhusene (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 313638 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 685 for Hørhusene har været i høring fra den 24. maj til den 2. august 2019. Kommunen har modtaget 4 høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen kun behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 685 for Hørhusene godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan 685 for Hørhusene har sammen med kommuneplantillæg 18 været i høring fra den 24. maj til den 2. august 2019. Kommunen har modtaget 4 høringssvar fra lokale borgere. Der har været holdt borgermøde den 13. juni 2019, hvor der deltog 11 borgere. Se høringssvar til forslag til lokalplan for Hørhusene her.
  Lokalplanforslaget er i store træk blevet modtaget positivt, og der har været stor interesse for at sikre bevaringen af Hørhusene. Debatten har bl.a. gået på, om der kan etableres solceller på udhuse, og om bestemmelsen om, at der kun må etableres vinduer med kitfals, kan udelades samt ønske om opbevaring af campingvogne mv. på privat grund. Forvaltningen har vurderet, at disse ønsker kan imødekommes. Derudover har nogle af høringssvarene omhandlet ønske om, at rideskolens areal inddrages i lokalplanen, så ny bebyggelse på rideskolens areal kan reguleres. Se vedlagte notat for behandling af høringssvar.
  Plan- og Teknikudvalgets beslutning er under forudsætning af, at Økonomiudvalget har godkendt forslag til kommuneplantillæg 18 på sit møde den 2. oktober 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 156

  Godkendt.

 • Pkt. 157 Forslag til lokalplan 664 for boliger ved Kildegården, Roskilde (endelig vedtagelse)

  Hoeringsnotat_for_lokalplan_664_Boliger_ved_kildegaarden.pdf Lokalplan_664_boliger_ved_Kildegaarden_endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 157

  Forslag til lokalplan 664 boliger ved Kildegården, Roskilde (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 289199 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 664 for boliger ved Kildegården har været i offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen kun behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 664 for boliger ved Kildegården godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 16. maj 2019, punkt 75, at sende forslag til lokalplan 664 for boliger ved Kildegården i offentlig høring fra den 4. juni til den 19. august 2019. Lokalplanen giver mulighed for at bygge omkring 35 boliger. Der er indkommet to høringsvar. Se høringssvarene vedr. lokalplan 664 her.
  Der var borgermøde den 18. juni 2018, hvor der deltog 10 borgere. Deltagerne var primært naboer og grundejere.
  Lokalplanen er blevet modtaget uden stor opbakning eller stor modstand. Debatten har væsentligst gået på bekymringer for at miste det grønne areal i byen. Disse bekymringer har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen, da det er forvaltningens vurdering, at lokalplanens bestemmelser sikrer god disponering af grønne udearealer, bevaring af træer, nyplantning af træer samt indretning af udearealer til ophold og leg. Bestemmelser sikrer også fortsat offentlig adgang til det grønne areal.
  Det nye byggeris placering, højde og skyggevirkninger i forhold til nabobyggeriet Korsgården har været et andet berørt emne. Bekymringerne har givet anledning til ændring af den nye bebyggelses maksimale højde fra 16 meter til 14,5 meter. Forvaltningen vurderer, at lokalplanens hensigter kan opretholdes med denne ændring.
  Forvaltningen har desuden forslag til tre mindre ændringer, som kan ses i det vedlagte høringsnotat.
  De parkeringspladser, som boligbyggeriet udløser, etableres som en udvidelse af det offentlige p-anlæg til Kildegården, hvorved der opnås mulighed for dobbeltudnyttelse og en samlet større parkeringskapacitet. Der skal således ikke etableres parkering til boligerne på egen grund, og boligerne vil ikke have en eksklusiv råderet over parkeringspladserne. Forvaltningen anbefaler, at der indføres tidsbegrænset parkering på samtlige parkeringspladser ved Kildegården for at målrette brugen af pladserne til Kildegårdens brugere, og der udstedes beboerlicenser til de nye beboere. Se sag på samme dagsorden.
  Vedtagelsen af lokalplanen forudsætter, at Økonomiudvalget på mødet den 2. oktober 2019 har vedtaget kommuneplantillæg 19.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 157

  Godkendt med forbehold for byrådets godkendelse af kommuneplantillæg 19.

 • Pkt. 158 Indførsel af 3 timers parkering på Kildegården

  Kort_Parkering_Kildegaarden.pdf

  Pkt. 158

  Indførsel af 3 timers parkering på Kildegården

  Sagsnr. 316574 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter Kildegårdens ombygning er behovet for parkeringspladser væsentligt øget, og for at sikre flow på parkeringsarealerne, foreslås indførsel af 3 timers parkeringszone. Beboere inden for området får mulighed for køb af parkeringslicens.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. 3 timers parkeringszone på Kildegårdens arealer jf. kortbilag godkendes
  2. Tidsrum kl. 6.00-22.00 for parkeringsbegrænsning godkendes
  3. Salg af parkeringslicenser til beboere godkendes

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Efter ombygning af Kildegården er udbuddet af aktiviteter langt større end tidligere, og parkeringsbehovet er derfor stort. De fleste brugere har behov for parkering i 3 timer eller mindre. Den bedste udnyttelse af pladserne opnås, hvis der ved hjælp af 3 timers restriktion sikres udskiftning på pladserne, og udefrakommende parkering kan begrænses.
  Der er størst behov for udskiftning på parkeringspladserne i eftermiddags- og aftentimerne. 3 timers parkering i perioden kl. 6.00 - 22.00 giver mulighed for:
  - at deltage i aftenarrangementer, der starter kl. 19 og fortsætter til efter kl. 22
  - at parkere natten over, hvis man ankommer efter kl. 19 og kører før kl. 09
  Eksisterende pladser reserveret til handicapparkering beholdes. Ved Cafeen, nr. 8 etableres 30 minutters parkering for at dække behovet for aflevering af materialer.
  Det er ikke hensigtsmæssigt, at beboere i områderne omkring Kildegården kan parkere på Kildegårdens arealer i dagtimerne.
  Beboere i det nye, endnu ikke byggede boligområde mod Møllehusvej skal have mulighed for at parkere inden for Kildegårdens område. Dette kan sikres ved hjælp af parkeringslicenser udstedt på samme vilkår som parkeringslicenser i bymidten. Licensen giver mulighed for, at beboere i området har tilladelse til at parkere i området i længere tid end de 3 timers parkeringsrestriktion. Andre kan ikke få tilladelse, og beboerne kan ikke købe licenser til at parkere andre steder. Der kan udstedes 1 licens pr bolig.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 158

  Godkendt.

 • Pkt. 159 Ændring af vejnavn - En del af Kløvervej til Kløverengen, Jyllinge

  Kort_over_Kloeverengen.pdf

  Pkt. 159

  Ændring af vejnavn - En del af Kløvervej til Kløverengen, Jyllinge

  Sagsnr. 312498 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den nordligste del af Kløvervej i Jyllinge skal have nyt vejnavn. Efter dialog med grundejerne foreslår forvaltningen Kløverengen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kløvervej 55, 57, 80 og 82, Jyllinge ændres til Kløverengen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med det landsdækkende adresseprojekt, som køres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skal kommunerne som adressemyndighed rette op på evt. uoverensstemmelser med adresselovgivningen.
  I loven står der, at et vejnavn skal gælde for ét sammenhængende vejareal. Det vil sige, at vejarealer, der er permanent delt i to af en anden vej, togbane eller vejspærring, ikke kan have samme vejnavn.
  En vejspærring adskiller de sidste 4 ejendomme mod nord fra resten af Kløvervej. Disse fire ejendomme skal have nyt vejnavn.
  Forvaltningen foreslog først, at de fik adresse på Blodhøjvej, men dette ønskede borgerene ikke. De kom med flere forslag til andre vejnavne og efter en dialog med ejerne, foreslår forvaltningen vejnavnet Kløverengen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Kommunen står for at sætte nye vejskilte op. Udgifterne afholdes inden for budgettet. Ændringer af husnumre skilte står ejerne for.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 159

  Godkendt.

 • Pkt. 160 Nyt vikingeskibsmuseum på Roskilde Havn

  Foranalyse_for_nyt_Vikingeskibsmuseum_paa_Roskilde_Havn.pdf

  Pkt. 160

  Nyt vikingeskibsmuseum på Roskilde Havn

  Sagsnr. 314427 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume
  Vikingeskibsmuseet ønsker at indgå et samarbejde med Roskilde Kommune om at udarbejde helhedsplan for et nyt vikingeskibsmuseum på Roskilde Havn. Dagsordenspunktet behandles samtidig i Kultur- og Idrætsudvalget.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune indleder et samarbejde med Vikingeskibsmuseet om at udarbejde en helhedsplan for et nyt vikingeskibsmuseum på Roskilde Havn udfra den skitserede proces.
  Beslutningskompetence
  Kultur- og Idrætsudvalget
  Plan- og Teknikudvalget
  Sagsfremstilling
  Vikingeskibsmuseet ønsker at opføre et nyt vikingeskibsmuseum på Roskilde Havn. Forvaltningen har hidtil ageret sparringspartner for Vikingeskibsmuseet i forhold til museets indledende overvejelser om et nyt byggeri. Forvaltningen har rådgivet Vikingeskibsmuseet vedrørende museets forundersøgelser og har udarbejdet en foranalyse, der samler forvaltningens historik vedrørende havnen og resultaterne af Vikingeskibsmuseets forundersøgelser i et fælles notat. Dette er vedlagt som bilag.
  Der vil i samarbejdet med Vikingeskibsmuseet om at udvikle grundlaget for et nyt museum på Roskilde Havn blive taget afsæt i følgende tre principper:
  1. Museet skal være et levende sted, der bidrager til en levende havn
  2. Havnens aktører skal sikres mulighed for at videreføre deres aktiviteter
  3. Borgere og besøgende skal forsat have adgang til fjorden og vandet
  Samarbejdet vil omfatte udarbejdelse af en helhedsplan, som udføres frem til foråret 2020. I løbet af vinteren 2020 vil udkast til en helhedsplan for et nyt Vikingeskibsmuseum blive forelagt til politisk behandling. Herefter udarbejdes et konkurrenceprogram, som også bliver forelagt til politisk behandling. Det forventes, at arkitektkonkurrencen igangsættes i anden halvdel af 2020.
  Udgifterne til helhedsplanen afholdes af Vikingeskibsmuseet.
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 160

  Godkendt.

 • Pkt. 161 Aktivering af spejlbassinet vest for vandrerhjemmet

  Skitseforslag_-_Byrum_Laeringsmiljoe_paa_Roskilde_Havn.pdf

  Pkt. 161

  Aktivering af spejlbassinet vest for vandrerhjemmet

  Sagsnr. 323530 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Oplevelseshavn ønsker at etablere et læringsmiljø på Roskilde Havn, der skal formidle viden om havmiljø og dyreliv på Roskilde Fjord. Videre arbejde med projektet, herunder fondsansøgninger, kræver godkendelse af Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte skitseforslag godkendes som grundlag for Roskilde Oplevelseshavns videre arbejde med projektet.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget en forespørgsel fra Roskilde Oplevelseshavn, der ønsker at udvikle deres aktiviteter i havnen ved at etablere et legende læringsmiljø langs og i spejlbassinet ved vandrerhjemmet.
  Spejlbassinet fremstår i dag som en bagside og barriere på havnen, som forvaltningen har set et potentiale i at få aktiveret, og har derfor sammen med Roskilde Oplevelseshavn udarbejdet vedlagte skitseprojekt.
  Projektet består en af serie platforme, der folder sig ud over bassinet og et par tværgående broforbindelser, som skaber mulighed for rekreativt ophold langs bassinet, som samtidig understøtter oplevelseshavnens idé om at skabe nye læringsrum ift. havmiljø, fjordflora og -fauna. Ved at aktivere spejlbassinet med nyt liv og skabe forbindelser på tværs opnås samtidig en bedre sammenhæng mellem havnen og de bygninger langs Havnevej, der udgør havnens historiske havnefront.
  Forvaltningen har afholdt møde med Vandrerhjemmets bestyrelse om projektet. De støtter op om projektets intentioner herunder mere liv og aktiviteter, men udtrykker bekymring for at støj kan forstyrre sovende gæster, og at manglende vedligehold kan give området en kedelig fremtoning. Forvaltningen vurderer, at man b.la. ved belysning kan sikre, at området primært vil være attraktivt for ophold i dagstimer. Vedligehold vil blive sikret gennem aftaler om drift.
  Projektet grænser op til det område, som er udlagt til at være en del af en helhedsplan for et nyt Vikingeskibsmuseum, men vurderes ikke at være i modstrid med planerne herfor.
  Skitseforslaget forelægges til godkendelse som grundlag for, at Roskilde Oplevelseshavn kan gå i dialog med potentielle fonde.
  Forvaltningen har i vilkår til Roskilde Oplevelseshavn betinget, at udvalget skal godkende forslaget endeligt på senere tidspunkt, hvis fondsansøgningen imødekommes. Det indgår ikke, at Roskilde Kommune skal bidrage økonomisk.
  Som en del af den videre proces, vil naboer og havnens aktører blive hørt for deres eventuelle input til projektet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 161

  Godkendt.

 • Pkt. 162 Administrationsgrundlag for parkeringstilladelser

  Parkeringszone_2019_bymidte.pdf

  Pkt. 162

  Administrationsgrundlag for parkeringstilladelser

  Sagsnr. 316574 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Administrationsgrundlag for udstedelse af standsning- og parkeringstilladelser til bymidten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at administrationsgrundlaget for parkeringstilladelser, der samler den hidtidig praksis for udstedelse af standsning- og parkeringstilladelser, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde bymidte er parkering tilladt i 2 eller 3 timer i tidsrummet kl. 7.00 - 19.00 for at tilgodese de besøgendes behov og for at sikre et større flow på de mest attraktive parkeringspladser. De ansatte har mulighed for parkering uden for bymidten på langtidsparkeringspladser. På vedlagte bilag ses hvor hhv. 2- og 3-timers pladser samt langtidsparkering er placeret i Roskilde. Beboere kan købe beboerlicens, der fritager dem for tidsbegrænsningen.
  Forvaltningen modtager løbende ansøgninger fra blandt andet håndværkere, ansatte, undervisere og gæster om tilladelse til at parkere i længere tid end 2 timer. Forvaltningen kan, jævnfør Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje, § 11, udstede en parkeringstilladelse, der fritager for 2 timers begrænsningen. Tilladelsen reserverer ikke en plads.
  Det foreslås, at ansøgningerne fremover behandles efter følgende principper:
  - Der gives kun tilladelse til parkering, hvor dette i forvejen er lovligt. Dog undtages køretøjer, hvor nødvendigt grej er en del af køretøjet (kran, lift, generator eller lignende). Her kan gives tilladelse til parkering, hvor standsning normalt er tilladt.

  - På Hestetorvet og i gågaderne gives tilladelse i tidsrummet kl. 4.00 - 12.00 i hverdagene og kl. 4.00 - 9.00 lørdage, hvor det er tilladt at køre i de pågældende områder. Vi anbefaler, at al aktivitet samles uden for butikkernes åbningstider.

  - Håndværkere gives tilladelse til korte, veldefinerede perioder. Parkeringstilladelsen gives til nærmeste offentlige parkeringsplads.

  - Der gives tilladelse i forbindelse med værdihåndtering og medicinudbringning.
  Ved alle andre ansøgninger vurderes det, om særlige omstændigheder gør en parkeringstilladelse nødvendig. Her lægges vægt på, om det har betydning for fremkommelighed eller trafiksikkerhed. Som udgangspunkt gives der ikke tilladelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 162

  Godkendt.

 • Pkt. 163 Revidering af Roskilde Kommunes parkeringsbekendtgørelse

  Parkeringsbekendtgoerelse_i_Roskilde.pdf

  Pkt. 163

  Revidering af Roskilde Kommunes parkeringsbekendtgørelse

  Sagsnr. 316574 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunens nuværende parkeringsbekendtgørelse er fra 2013, og der er behov for, at den skal revideres samt tilføjes et afsnit om delebiler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den reviderede parkeringsbekendtgørelse godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Alle restriktioner om parkering er reguleret i Færdselsloven. Kommuner har mulighed for at lempe Færdselslovens bestemmelser, og dette gøres i en lokal parkeringsbekendtgørelse. Roskilde Kommunes seneste parkeringsbekendtgørelse blev vedtaget af daværende Teknik- og Miljøudvalg den 22. august 2013. Parkeringsbekendtgørelsen gælder inden for tættere bebygget område.
  Praksis har dog vist, at Roskilde Kommunens eksisterende parkeringsbekendtgørelse trænger til en sproglig revidering og en præcisering samt opdatering.
  I den reviderede udgave er følgende tilføjet (med kursiv):
  - Parkering må ske på fortov med højest 2 hjul. Minimum 1 meter fortov skal friholdes.
  Følgende er præciseret:
  - Parkeringsregler for påhængskøretøjer, uanset vægt. Alle påhængskøretøjer må parkere i 24 timer, inden de skal flyttes.
  - Imellem kl. 19.00 og 7.00 skal påhængskøretøjer med en vægt over 2000 kg parkere på særligt afmærkede områder.
  Følgende er opdateret:
  - Delebiler kan parkere i ubegrænset tid på alle offentlige parkeringspladser med parkering tilladt i længere tid end 30 minutter.
  Som hidtil må køretøjer med tilladt totalvægt over 3,5 ton kun parkere på særligt afmærkede steder i perioden kl. 19.00-7.00.
  Parkeringsbekendtgørelsen skal godkendes af Rigspolitichefen. Det juridiske indhold i den ændrede parkeringsbekendtgørelsen er forhåndsgodkendt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 163

  Godkendt.

 • Pkt. 164 Røgfri legepladser

  Legepladser_i_PTU-regi.pdf Skilt_-_Roegfri_legeplads.pdf

  Pkt. 164

  Røgfri legepladser

  Sagsnr. 323817 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i det nationale partnerskab Røgfri fremtid 2030, som Roskilde Kommune har tilsluttet sig, stilles forslag om røgfrie offentlige legepladser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag om røgfri legepladser godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget
  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har i september 2017 tilsluttet sig det nationale partnerskab Røgfri Fremtid, som er etableret af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Målet for Røgfri Fremtid er, at ingen børn og unge ryger i 2030 og færre end 5% af den voksne befolkning ryger. Med underskrivelse af partnerskabserklæringen, har Roskilde Kommune forpligtet sig til at arbejde hen imod målet for Røgfri Fremtid.
  I Roskilde Kommune er borgere, lokale foreninger, erhvervsliv, folkeskoler, ungdomsuddannelser, almen praksis mv. inviteret ind i arbejdet med Røgfri Fremtid, og toogtyve aktører på tværs af private, offentlige og frivillige sektorer har tilsluttet sig Røgfrit Roskilde 2030, hvor fokus er på at ingen børn og unge skal begynde at ryge.
  Det har bl.a. ført til et konkret forslag om røgfri offentlige legepladser, som markeres med et skilt ved legepladsen, hvor der står ”Velkommen til en røgfri legeplads”. Forslaget indebærer således en venlig henstilling frem for et forbud. Forvaltningen vurderer, at en venlig henstilling om at undlade at ryge i nærheden af børn og unge vil blive positivt modtaget, og mange vil være villige til at følge henstillingen.
  Forvaltningen indstiller, at forslag om røgfrihed i form af skiltning ved de offentlige legepladser, som hører under Plan- og Teknikudvalgets område, godkendes.

  Liste over legepladser samt skilt er vedlagt som bilag.
  Tilsvarende initiativer er taget i Københavns Kommune i 2013, hvor alle Københavns legepladser blev erklæret røgfri. Der ikke tale om et egentligt forbud men en henstilling. I Odense Kommune bliver alle offentlige legepladser røgfri fra den 1. november 2019. Erfaringen fra andre kommuner viser, at den venlige henstilling i sig selv begrænser rygningen, der hvor der skiltes

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Evt. finansiering af skilte afholdes inden for Sundhedscentrets økonomiske ramme.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 164

  Godkendt.

 • Pkt. 165 Indsats for renholdelse af gader og pladser

  Pkt. 165

  Indsats for renholdelse af gader og pladser

  Sagsnr. 314519 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår anvendelse af budgetblok fra budget 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de afsatte midler i budget 2019 til en socialøkonomisk indsats til renholdelse af gader og pladser overføres til vejbudgettet til en ekstraordinær indsats for renholdelse af byen, herunder graffitibekæmpelse.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2019 er afsat 100.000 kr. årligt til socialøkonomisk indsats til bymæssig vedligeholdelse. Midlerne følges af denne bloktekst: ”Socialøkonomisk indsats i forbindelse med renholdelse af gader og pladser. Sag om udmøntning forelægges Plan- og Teknikudvalget”.
  Forvaltningen har ikke kunnet finde en måde at etablere en meningsfuld socialøkonomisk indsats for 0,1 mio. kr. årligt relateret til det foreslåede indsatsområde.
  I stedet foreslår forvaltningen, at beløbet fastholdes på budgettet til veje og grønne områder, hvor det er placeret i dag, med henblik på, at Materielgården kan fastholde såkaldte ”sommerfugle” (sæsonarbejdere på det grønne område) i en længere periode af året til renholdelsesopgaver på byens gader og pladser, herunder graffitibekæmpelse.
  Alternativt til det foreslåede vil beløbet kunne tilgå kassen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den handler om udmøntning af en driftsblok på 0,1 mio. kr. årligt startende i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 165

  Udvalget besluttede, at beløbet skal tilbageføres til kommunekassen.

 • Pkt. 166 Nedlæggelse af bolig ved sammenlægning, Birkeallé 6, 4000 Roskilde

  Pkt. 166

  Nedlæggelse af bolig ved sammenlægning, Birkeallé 6, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 322879 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejerne af boligen Birkeallé 6, st., 4000 Roskilde ansøger om at sammenlægge boligerne Birkeallé 6, st. og 1. sal, således at ejendommen herefter fremstår som et enfamiliehus. Ejerne af Birkeallé 6, 1. sal, 4000 Roskilde har givet fuldmagt til at der ansøges om sammenlægning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til at nedlægge den ene bolig på Birkeallé 6 ved sammenlægning, således at ejendommen, Birkeallé 6, 4000 Roskilde herefter fremstår som et enfamilieshus og at tilladelsen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden 2 år efter afgørelsen er meddelt ansøger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejerne af Birkeallé 6, st. har med fuldmagt fra ejerne af Birkeallé 6, 1. sal, ansøgt om tilladelse til at sammenlægge de to boliger til en.
  Ejerne af Birkeallé 6, st. skriver i deres ansøgning, at huset er opdelt i to ejerlejligheder, hvor de bor i stueetagen. Ejerne af Birkeallé 6, 1. sal ønsker at sælge deres lejlighed og ansøger ønsker at købe den med henblik på sammenlægning af de to lejligheder og genetablere huset som enfamilieshus. Den fysiske sammenlægning af de to ejerlejligheder vil være enkel, da den interne trappe mellem de to etager nemt kan genetableres.
  Iflg. BBR-registret er der tale om en ejendom, som er opdelt i to ejerlejligheder. Boligen i stuen udgør 143 m2 og indeholder køkken, toilet og bad. Boligen på 1. sal, udgør 89 m2 og har toilet og bad samt køkken. Den samlede bolig vil herefter udgøre 232 m².
  Ved besigtigelsen fremstod hele ejendommen, både udvendigt og indvendigt i god stand og pænt vedligeholdt. Udearealerne fremstod ligeledes pæne og velholdte. I området ligger der flere større villaer, en sammenlægning af boligerne vil ikke ændre noget synsmæssigt i gadebilledet og passer derfor fint ind.
  Udvalget tager ved denne afgørelse alene stilling til, om boligen kan nedlægges efter reglerne i boligreguleringsloven. I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk. 1, er det ikke uden udvalgets samtykke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse. Udvalget kan nægte godkendelse til nedlæggelsen, hvis udvalget vurderer, at boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.
  Udvalgets afgørelse må træffes efter en samlet overvejelse af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 166

  Godkendt.

 • Pkt. 167 Nedlæggelse af bolig ved nedrivning Lykkegårdsvej 50, 4000 Roskilde

  Pkt. 167

  Nedlæggelse af bolig ved nedrivning Lykkegårdsvej 50, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 322301 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejer af ejendom beliggende Lykkegårdsvej 50, har søgt om nedlæggelse af boligen på ejendommen, idet ejendommen ønskes nedrevet i forbindelse med råstofindvinding.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til at nedlægge boligen. Tilladelsen tidsbegrænses, således at den er gældende 2 år fra det tidspunkt afgørelsen meddeles ansøger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejerne Nymølle Stenindustrier A/S har søgt om tilladelse til at nedlægge boligen, Lykkesgårdsvej 50, 4000 Roskilde.
  Ejerne skriver i deres ansøgning, at de ønsker boligen nedlagt i forbindelse med råstofindvinding på ejendommen. Ejendommen har været lejet ud, men lejer har frivilligt valgt at fraflytte ejendommen den 1. september 2019, idet udlejer har stillet et andet lejemål til rådighed for lejerne. Udlejer har oplyst, at beboerne er fraflyttet den 6. september 2019.
  Ifølge BBR-registeret er der tale om et stuehus til landbrugsejendom opført i 1925 med et samlet boligareal på 169 m². Ved besigtigelsen fremstod ejendommen faldefærdig og dårligt vedligeholdt. Der er mange sætningsskader i murværket, taget er gammelt og udtjent endvidere opvarmes ejendommen med olie. Ejendommen er omgivet af en jordvold, og der er larm fra grusgravningen, som foregår hele vejen rundt om ejendommen.
  Udvalget tager ved denne afgørelse alene stilling til, om boligen kan nedlægges efter reglerne i boligreguleringsloven. I henhold til Boligreguleringslovens § 46, stk. 1, er det ikke uden udvalgets samtykke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse. Udvalget kan nægte godkendelse til nedlæggelsen, hvis udvalget vurderer, at boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.
  Udvalgets afgørelse må træffes efter en samlet overvejelse af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 167

  Godkendt.

 • Pkt. 168 Frigivelse af rådighedsbeløb – Viby Skousbo etape 3

  Pkt. 168

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Viby Skousbo etape 3 3

  Sagsnr. 321892 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning i Skousbo.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Viby – ny dynamik og optimisme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Udviklingen af Skousbo er godt på vej. I 2017 blev den grønne byggemodning igangsat, og etape 1 er færdig. Etape 2 forventes grovbyggemodnet november 2019 for at blive klar til grundejeres byggerier.
  Forvaltningen forventer, at etape 3 kan være grovbyggemodnet november 2020 og dermed ligeledes klar til storparcellernes byggerier.
  Projektering af vejanlægget forventes gennemført i vinteren 2019, og entreprisen udbudt til opstart i foråret 2020.
  Forventes startdato: November 2019
  Forventet slutdato: November 2021

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -7.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -7.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 168

  Anbefales.

 • Pkt. 169 Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i bymidten

  Pkt. 169

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i bymidten

  Sagsnr. 286804 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til ”Inventar og midlertidighed i bymidten”. Midlerne skal bruges til indkøb af nyt inventar og renovering af nedslidt inventar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til opsætning af nyt inventar og afprøvning af midlertidige projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en detailhandelsanalyse for Roskilde som anbefaler, at den historiske bykerne skal emme af kvalitet, historie og kultur. Derfor er det vigtigt, at byruminventar i bymidten ikke fremstår nedslidt, men løbende fornyes.
  De midlertidige møbler, som tilbage i 2012 blev opsat i Latinerhaven, er nu så nedslidte, at alt undtagen musikanlægget er blevet fjernet. Derfor skal der bygges et nyt møbel op omkring anlægget. Der arbejdes på et samarbejde med elever fra Teknisk Skole.
  Endelig skal der i forbindelse med anlæg af ny bibliotekshave (Rosenhaven) opsættes nyt inventar i form af bænke, cykelstativer og belysning.

  Projektet forventes startet: Oktober 2019
  Projektet forventet afsluttet: December 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -600
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 169

  Anbefales.

 • Pkt. 170 Orientering om udbud af cafébygningen "Pipetten" på Stændertorvet

  Tegning_af_cafeudbygning_Pipetten.pdf

  Pkt. 170

  Orientering om udbud af cafébygningen "Pipetten" på Stændertorvet

  Sagsnr. 317351 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  ”Pipetten” på Stændertorvet blev opført i 2015 og har siden været drevet af 3 forskellige lejere. Alle 3 lejere har haft svært ved at drive forretning fra den lille bygning. Derfor udbydes ”Pipetten” nu med en ekstra bygning.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  De tidligere lejere af ”Pipetten” har alle nævnt, at den lille bygning har nogle begrænsninger, som manglende synlighed, at den er uisoleret og svær at ”café-indrette”, fordi den er for lille, samt at der mangler lagerplads.
  Den nuværende bygning er en lille rund bygning på 13 m2 under et større halvtag på ca. 75 m2 med læskærm til ophold/venteplads for bussen. Bygningen indeholder et salgslokale, forrum med garderobe og adgang til toilet samt affaldsrum, hvortil der er adgang fra det fri. Bygningen er ikke isoleret.
  På baggrund af de erfaringer tidligere lejere har gjort, vælger Roskilde Kommune nu at udbyder ”Pipetten” med krav om, at den kommende lejer skal opføre en selvstændig udbygning under udhænget, som kan fungere i sammenhæng med den eksisterende bygning. I stil med vedlagte illustration.
  Udbygning forventes opført af lejeren selv (på vilkår a la den nuværende Vivaldi Pavillon på Stændertorvet, der ejes af Vivaldi på kommunens grund), og lejer af ”Pipetten” vil således blive ejer af den nye bygning. Den nye bygning skal anvendes til servering/ salg og arkitektonisk passe sammen med den nuværende bygning.
  Den nuværende bygning skal bevare sit udvendige udtryk. Vinduespartiet kan dog blændes, hvis bygningen ønskes anvendt til lagerplads.
  Forvaltningen har ført dialog med interesserede lejere, som er indstillet på at bygge en ny bygning under halvtaget.
  Udvælgelse af kommende lejer vil primært blive ud fra følgende tildelingskriterier:
  ̵ Arkitektonisk tilpasning af ny bygning
  ̵ Forretningsmodel/koncept
  ̵ Økonomi

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 170

  -

 • Pkt. 171 Orientering om støjgener fra Vigen Strandpark

  Oversigt_over_ansoegninger_og_afslag.pdf

  Pkt. 171

  Orientering om støjgener fra Vigen Strandpark

  Sagsnr. 230008 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forpagteren af Roskilde Camping har gennem flere år henvendt sig til forvaltningen vedr. støjgener fra besøgende på Vigen Strandpark.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har uden resultat siden 2015 forsøgt at få politiets tilladelse til at lade et privat vagtfirma udøve vagtvirksomhed om aftenen/natten på arealet for at imødekomme ønsket fra forpagteren af Roskilde Camping.

  Henvendelserne til politiet har senest udmøntet sig i et co-creation-projekt mellem Midt- og Vestsjællands Politi, Rigspolitiet og Roskilde Kommune, forankret i tværfagligheden og med fokus på borgerinddragelse. Projektet er netop stoppet og har desværre ikke medført reducering af genepåvirkningerne.
  Forvaltningen vil tage initiativ til et evalueringsmøde med Midt- og Vestsjællands Politi i forlængelse af sæsonens afslutning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 171

  Udsættes.

 • Pkt. 172 Orientering om udvikling på Roskilde Camping

  Pkt. 172

  Orientering om udvikling på Roskilde Camping

  Sagsnr. 230008 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forpagterne af Roskilde Camping oplever stor efterspørgsel og ser et stort potentiale i yderligere udvikling af pladsen. Denne udvikling vil kræve ændringer i rammevilkårene for campingpladsen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2013 overtog de nuværende forpagtere forpagtningen af Roskilde Camping efter et offentligt udbud. Som en væsentlig del af dette udbud, udarbejdede forpagterne en udviklingsplan for campingpladsen, der er en del af den gældende forpagtningsaftale.
  Ifølge udviklingsplanen skal servicebygningerne løbende fornys og investeringerne til fornyelsen skal afholdes af forpagterne.
  De væsentligste elementer i udviklingsplanen er nu gennemført, men forpagterne oplever en stor efterspørgsel, der ikke kan imødekommes inden for de nuværende rammer, og de ser et stort potentiale i yderligere udvikling af campingpladsen. Denne udvikling vil dog kræve væsentlige ændringer i lokalplanen for området og dispensationer fra anden lovgivning.
  På mødet vil forvaltningen orientere yderligere om forpagternes ønsker.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 172

  Udsættes.

 • Pkt. 173 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2019

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2019_-_PTU.pdf

  Pkt. 173

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2019

  Sagsnr. 313425 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område.
  Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Plan- og Teknikudvalgets område er der en enkelt ændring siden den sidste budgetopfølgning. Der henvises til teksten i det tilknyttede bilag vedrørende udvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 173

  -

 • Pkt. 174 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 174

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 174

  ̵ Trafikregulering i Jyllinge, ensretningen
  ̵ Drivers Event
  ̵ Konkret sag

 • Pkt. 175 Eventuelt

  Pkt. 175

  Eventuelt

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 175

  ̵ Konkret sag
  ̵ Eventuelt ekstraordinært møde

 • Pkt. 176 Orientering om politianmeldelse(Lukket)