You are here

Referat

Dato: Torsdag, November 3, 2016 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 220 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 220

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 220

  Godkendt.

 • Pkt. 221 Temadrøftelse: Busudbud 2018

  rejsenotat_fra_goeteborg.pdf notat_om_potentiale_for_anvendelse_af_elbusser_i_roskilde.pdf billede-_og_filmpraesentation_fra_inspirationstur_til_goeteborg.pdf

  Pkt. 221

  Temadrøftelse: Busudbud i 2018

  Sagsnr. 285659 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Inden sommer 2017 skal Roskilde Kommune meddele Movia, hvilke krav og ønsker kommunen har til det kommende udbud af busmateriel og busdrift. Et første vigtigt skridt for udbudet er at drøfte, om kommunen skal skærpe kravene til bussernes udledning og støj.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at krav og ønsker til busmateriellets udledninger i busudbud 2018 drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Med inspirationsturen i september til Gøteborg har kommunen indledt processen, som skal afklare kommunens krav til blandt andet busteknologi og drivmidler for de busser, som skal betjene kommunens passagerer fra december 2018.
  Udbudsmaterialet skal indeholde krav til bussernes miljømæssige standard og miljøpåvirkning. Grænseværdier for udledninger af NOx, partikler og reguleres ved EU normer. CO2 krav fastsættes ved særskilte grænseværdier for udledning pr. kørt km.
  Movias mål fra 2008 frem mod 2020 er 29%CO2 reduktion og 75% Reduktion af NOx og partikler.
  Det er ligeledes et mål i kommunens klimapolitik, at CO2-udledningen fra transport nedbringes. Nye elbus-teknologier med lavere lokale emissioner og mindre støj, giver gode muligheder for nedbringelse af CO2 og for at bustrafikken kan afvikles med væsentlig færre gener for beboere og for dem der opholder sig i byrummene.
  Et første vigtigt skridt for Roskildes udbud er at drøfte, hvor høje krav kommunen skal sætte til bussernes udledning og støj. Movia har udarbejdet tre forslag om hel eller delvis elbusdrift på linje 201A og 202A. Hvis Roskilde ønsker elbusser, peger de foreløbige analyser på ”lejlighedsvist opladte busser”, som er ren eldrift med en bustype, som oplades ved endestationer. Movia vil på mødet fremlægge muligheder og udfordringer ved omlægning af linje 201A og 202A til el eller delvise elbusser.
  Forvaltningen vil senere fremlægge et forslag til mulige løsninger for de 18 buslinjer, som kører i kommunen og er berørt af udbudsrunden, og vil redegøre for muligheder for miljøtiltag på de mindre bybuslinjer, og så vidt muligt, på tværkommunale buslinjer.
  Næste skridt i udarbejdelsen af udbuddet af kommunens busser er at drøfte krav og ønsker til bussernes indretning, udstyr og størrelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, men hvis det besluttes, at indføre eldrevne busser med opladning ved endestationer forventes alt andet lige en stigning i omkostningerne til kollektiv trafik for 2019 og frem.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 221

  Drøftet.

 • Pkt. 222 Forslag til lokalplan 641 for Himmelsøen, Milen (til høring)

  forslag_til_lokalplan_641_himmelsoeen_i_milen.pdf

  Pkt. 222

  Forslag til lokalplan 641 for Himmelsøen, Milen (til høring)

  Sagsnr. 275663 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan for Himmelsøen i Milen. Planforslaget muliggør en mere intensiv rekreativ udnyttelse af den tidligere grusgrav.
  Forvaltningen foreslår, at planforslaget alene behandles af Plan- og Teknikudvalget, jfr. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 641 for Himmelsøen, Milen godkendes til offentlig høring i perioden 26. august til 23. oktober 2016, og
  2. der ikke afholdes borgermøde under den offentlige høring.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte den 2. december 2015, punkt 235, 11-punktsprogram for udarbejdelse af landzonelokalplan for Himmelsøen i Milen.
  Lokalplanens primære formål er at muliggøre anlæg af en kabelbanepark i den tidligere grusgrav. Herudover skal lokalplanen beskrive øvrige planlagte rekreative aktiviteter, som ønskes gennemført som led i realisering af Milens landskabs- og kunststrategi. Dette gælder blandt andet anlæg af en badestrand, shelters, toiletfaciliteter, forbedrede stiadgange herunder handicapegnet adgang til badestranden samt nye plantninger.
  Da området er underlagt naturbeskyttelsesloven, er lokalplanen med til at sikre en helhedsvurdering af områdets sårbarhed og potentialer.
  Under den tekniske høring fremkom Erhvervsstyrelsen med udtalelse om, at det ikke er muligt at lokalplanlægge i transportkorridoren, der løber gennem den nordlige del af Himmelsøen. Styrelsen udtaler, at der alene kan realiseres anlæg gennem landzonetilladelser og ikke gennem lokalplanlægning.
  Forvaltningen vurderer, at lokalplanlægning bør være muligt, så længe det sikres, at anlæg fjernes, hvis disse er til hinder for en fremtidig udnyttelse af transportkorridoren. På den baggrund har forvaltningen udformet landzonelokalplanen, så der alene gives bonusvirkning på arealer, der ligger udenfor korridoren. Hermed skal der fortsat gives landzonetilladelse indenfor korridoren, hvor der kan blive stillet vilkår om eventuel fjernelse.
  I februar 2016 har forvaltningen afholdt et dialogmøde med deltagelse af Danmarks Naturfredningsforening, lokale repræsentanter og investorer bag kabelbaneprojektet i Himmelsøen. Mødet var konstruktivt, og på den baggrund vurderer forvaltningen, at der ikke er behov for afholdelse af et borgermøde under den offentlige høring.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 151

  Jonas Bejer Paludan stillede ændringsforslag til planen, således at de to ø'er i Himmelsøen skal friholdes for adgang. For stemte Jonas Bejer Paludan (Ø), Karsten Lorentzen (O) og Peter Madsen (V). Imod stemte Torben Jørgensen (A), Daniel Prehn (A) og Kaj V. Hansen (A). Hermed faldt forslaget.
  Jonas Bejer Paludan begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 382

  Oversendes til byrådet.
  Henrik Stougaard (Ø) tilslutter sig Jonas Bejer Paludans standsning af sagen.

  Byrådet, 31-08-2016, pkt. 200

  Byrådet var enig om at sendes sagen tilbage til Plan- og Teknikudvalget.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har på Plan- og Teknikudvalgets møde den 12. september 2016 orienteret om baggrunden for planforslagets indhold. På mødet blev der efterspurgt mere eksakt viden om fuglelivets sårbarhed i området, hvis lokalplanen vedtages og indholdet realiseres. Her var opmærksomheden især rettet mod betydningen af de planlagte flydebroer mellem øerne.
  På den baggrund har forvaltningen konsulteret en uvildig ornitolog i Orbicon, som undersøger planforslagets betydning for fuglelivet. I undersøgelsen bliver der skelnet mellem betydningen af den aktivitet, som allerede kan og vil indfinde sig uden lokalplanen, samt betydningen af øvrige tiltag, som lokalplanen muliggør, herunder flydebroer mellem øerne i søen og etablering af en kabelbanepark.
  På mødet vil ornitologen forelægge sine konklusioner, der efterfølgende kan danne baggrund for en eventuel tilpasning af forslag til lokalplan for Himmelsøen.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 222

  Udvalget besluttede, at der ikke skal udarbejdes lokalplan, idet udvalget ikke ønsker en kabelbane etableret. I stedet udarbejdes en udviklings- og plejeplan, der indeholder de øvrige elementer i lokalplanforslaget og formidles til interessenterne.

 • Pkt. 223 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 67 for Viby Bymidte (til høring)

  forslag_til_lokalplan_67_tillaeg_1.pdf lokalplan_67_for_viby_bymidte.pdf

  Pkt. 223

  Forslag til tillæg 1 til lokalplan 67 for Viby Bymidte (til høring)

  Sagsnr. 285587 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  To lokale erhvervsdrivende har udtrykt ønske om, at der på en del af Søndergade gives mulighed for etablering af boliger i stueetagen. Dette kræver et tillæg til den eksisterende lokalplan 67 for Viby Bymidte.
  Forvaltningen foreslår, at planforslaget alene behandles af Plan- og Teknikudvalget, jfr. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til tillæg 1 til lokalplan 67 godkendes til offentlig høring fra den 11. november 2016 til den 6. januar 2016, og
  2. der ikke holdes borgermøde under den offentlige høring.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  To lokale erhvervsdrivende har udtrykt ønske om, at der i Søndergade gives mulighed for at etablere boliger i stueetagen. Det er der ikke mulighed for inden for den gældende lokalplan. For at muliggøre dette kræver det en ændring af lokalplanen. Da det kun kræver en mindre ændring, kan dette gøres med et tillæg til den eksisterende lokalplan. I området er der etableret serviceerhverv og liberale erhverv i stueetagen. Dette er heller ikke muligt med den gældende lokalplan.
  Med lokalplantillægget gives der derfor mulighed for at etablere boliger i stueetagen i en del af Søndergade, dog ikke tættest på Viby Station. Der gives også mulighed for serviceerhverv og liberale erhverv i stueetagen i Søndergade, samt i området tættest på Viby Station. Ændringerne omfatter kun ændringer i lokalplanens anvendelsesbestemmelser. De øvrige bestemmelser fastholdes.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at afholde borgermøde i høringsperioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 223

  Godkendt.

 • Pkt. 224 Forslag til lokalplan 650 og kommuneplantillæg 1 for boliger på det tidligere skoleslagteri (til høring)

  opsamling_paa_byvandring_og_workshop.pdf forslag_til_kommuneplantillaeg_1_for_byomdannelse_paa_det_tidligere_skoleslagteri.pdf forslag_til_lokalplan_650_for_byomdammelse_paa_det_tidligere_skoleslagteri.pdf

  Pkt. 224

  Forslag til lokalplan 650 og kommuneplantillæg 1 for udvikling af området ved det tidligere skoleslagteri (til høring)

  Sagsnr. 275302 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til nyt plangrundlag for en samlet udvikling af området ved det tidligere skoleslagteri. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 650 for boliger på det tidligere skoleslagteri og kommuneplantillæg 1 til kommuneplan 2016 godkendes til offentlig høring fra 9. december 2016 til 3. februar 2017, og
  2. der afholdes borgermøde 10. januar kl. 19.00 – 21.00 på INSP.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 2. juni 2016, punkt 119, 11-punktsprogram for udarbejdelse af forslag til lokalplan. Den 22. juni afholdtes et informationsmøde med byvandring i området, hvor ca. 100 borgere deltog.
  Lokalplanen skal sikre, at området kan udvikle sig til et levende, attraktivt og sammenhængende kvarter med gode forbindelser til den omkringliggende by i overensstemmelse med byrådets samlede strategi for at udvikle en dynamisk bymidte. Lokalplanen muliggør, at der kan opføres en ny boligbebyggelse i 2-5 etager på slagterigrunden, hvor bevaringsværdige historiske bygninger bevares og genanvendes. Lokalplanen stiller krav om, at boligerne skal suppleres med andre former for anvendelser i stueetagerne ud mod centrale gader og pladser i området. De eksisterede bygninger mod jernbanen og rejsestalden bevares og kan anvendes til kulturelle og socialøkonomiske formål mm. Sammen med boligerne og frivillighedscentret i det gamle Tinghus skal det skabe en unik bydel med liv og fællesskab. For at begrænse biltrafikken i området stiller plangrundlaget krav om færre parkeringspladser end normalt, parkering i kæder og muliggør flere vejadgange til området. Det muliggøres af områdets stationsnære placering, gode busforbindelser og en aftale om, at de kommende grundejere i området skal etablere og drive en delebilordning.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Forslaget til kommuneplantillæg er udarbejdet for at ændre normen for antal parkeringspladser pr. bolig fra 1 1/2 p-plads pr. bolig til 1 plads pr. 150 m2 bebyggelse. Desuden udpeger kommuneplantillægget området til byomdannelsesområde. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg forventes fremlagt til endelig godkendelse i marts 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Efterfølgende år skal der påregnes kommunale udgifter til anlæg af vej-, sti- og parkeringsarealer samt ny plads på den kommunale del af området. Der vil være kommunale indtægter fra salg af byggeretter og indbetalinger til kommunal P-fond på forventeligt samme niveau.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 224

  Ad indstillingens punkt 1:
  V og O stillede ændringsforslag sådan, at lokalplanforslaget godkendes med de ændringer at p-normen i området fastholdes på 1½ p-plads pr. bolig, og at der ikke laves en tvungen delebilsordning. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev forvaltningens indstilling sat til afstemning. For stemte Torben Jørgensen (A), Daniel Prehn (A), Kaj V. Hansen (A) og Jonas Bejer Paludan (Ø). Ingen stemte imod. Karsten Lorenzen (O), Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V) undlod at stemme.
  Hermed anbefales forvaltningens indstilling.
  Ad indstillingens punkt 2: Anbefales.

 • Pkt. 225 Justeret kystbeskyttelsesprojekt og VVM-tilladelse i Jyllinge Nordmark

  bilag_1_-_opdateret_projektbeskrivelse.pdf bilag_2_-_udkast_til_vvm-tilladelse.pdf bilag_3_-_hoeringsnotat_vvm-redegoerelse_m._hvidbog_inkl._hoeringssvar.pdf bilag_4_-_hoeringsnotat_vvm-tilladelse_inkl._hoeringssvar.pdf bilag_5_-_hoeringsnotat_efter_kystbeskyttelsesloven_af_justeret_projekt_inkl._hoeringssvar.pdf bilag_6_-_partshoeringsbreve_vvm-tilladelse_og_udtalelse_efter_kystbeskyttelsesloven.pdf

  Pkt. 225

  Justeret kystbeskyttelsesprojekt og VVM-tilladelse i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 270571 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Projektet til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark er blevet justeret for at mindske anlæggets påvirkning på Natura2000-områder. VVM-tilladelse til det justerede projekt med placering svarende til Variant 1 i VVM-redegørelsen har været i partshøring sideløbende med, at grundejere, der berøres direkte af ændringer, har haft mulighed for at udtale sig.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. justeringer af projektet, som beskrevet i bilag 1, godkendes
  2. det justerede projekt fremsendelse til principiel godkendelse i Kystdirektoratet med forbehold for øvrige myndighedsgodkendelser og klagesagsbehandling og
  3. udkast til VVM-tilladelse, vedlagt som bilag 2, godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet
  Punkt 1 og 2 behandles af Klima- og Miljøudvalget.
  Punkt 3 behandles af Plan- og Teknikudvalget.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på mødet den 25. november 2015, punkt 335, at igangsætte en VVM-redegørelse for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark. VVM-redegørelsen har været i høring i perioden fra den 3. juni til den 29. juli 2016.
  Der er indkommet 8 skriftlige høringssvar, og Kystdirektoratet har mundtligt udtalt sig ved møde med forvaltningen, jf. hvidbog vedlagt i bilag 3. På baggrund af høringen har forvaltningen i dialog med digelagsbestyrelsen og Kystdirektoratet justeret projektet for at mindske påvirkningen af Natura2000-areal.
  I det justerede projekt er fjorddiget gjort smallere ved, at hældningen på ydersiden er gjort stejlere, og inspektionsarealet på indersiden af diget er fjernet. Endvidere foreslås diget, på en del af strækningen langs Roskilde Fjord, rykket ind haverne på ejendommene Strandvænget 9, 11, 13, 15, 17 og 19 samt Svanevænget 23a. Denne placering svarer til Variant 1 i VVM-redegørelsen. Det justerede projekt reducerer påvirkning af Natura 2000 med omkring 30 %.
  Forvaltningen har i juli, august og september 2016 holdt møder med de 7 berørte grundejere for at drøfte placeringen og afslutning af diget på indersiden. Som en del af dialogen er mulige placeringer af diget blevet afsat i en række haver med pæle og snor, som visualisering af højde og udbredelse af diget. Der er ikke enighed blandt de 7 grundejere om én foretrukken placering af diget på grundene. Forvaltningen har derfor tilpasset projektet ud fra Variant 1 i VVM-redegørelsen, svarende til placering langs indersiden af skel, da dette vurderes at være mindst indgribende samlet set.
  Som følge af tilpasningerne har udkast til VVM-tilladelse været i partshøring hos digelagets medlemmer samt lodsejere i Frederikssund Kommune, hvor fløjdiget over Værebro Å har landfæste. Samtidig har de 7 grundejere, som berøres direkte af ovenstående mindre ændringer haft lejlighed til at udtale sig efter kystbeskyttelseslovens regler.
  Der er indkommet 8 høringssvar til VVM-tilladelsen fra sagens parter, heraf 3 udtalelser til det justerede projekt fra direkte berørte grundejere i 1. række. Endvidere har Danmarks Naturfredningsforening, som ikke er part, sendt en kort kommentar til tilladelsen.
  Opsamling af partshøringssvar og høringssvar er vedlagt i bilag 4 og 5.
  Det vil inden for rammerne af VVM-tilladelsen være muligt at tilpasse digets bagskråning til grundejernes ønsker, såfremt forvaltningen vurderer, at det i øvrigt er rimeligt i forhold til det samlede projekts økonomi og sikkerhed.
  Sagen behandles også i Klima- og Miljøudvalget på mødet den 1. november 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Byrådet har på mødet den 18. juni 2014, punkt 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Heraf er 13,3 mio. kr. afsat til finansiering af kystsikringen i Jyllinge Nordmark. De foreslåede justeringer ændrer ikke på økonomien forbundet med projektet. De samlede omkostninger vil blive kvalificeret ifm. udbud og først ligge endeligt fast når anlægget er etableret.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 225

  Ad. indstillingens punkt 3:
  Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V) stillede ændringsforslag sådan, at stien tages ud af projektet. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V), imod stemt de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter stillede Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O) et ændringsforslag der lyder, at der laves et supplement til VVM-vurderingen, hvor stien vurderes særskilt. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter anbefales forvaltningens indstilling.
  Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V) tager forbehold.

 • Pkt. 226 Bade- og bådebro ud for Frederiksborgvej

  broansoegning.pdf administrationsgrundlag_for_bade-_og_baadebroer.pdf forslag_til_tilladelse_til_bro_ud_for_frederiksborgvej_195a_matr._nr._5mv_himmelev_by_himmelev.pdf oversigtskort_frederiksborgvej_195a.pdf

  Pkt. 226

  Bade- og bådebro ud for Frederiksborgvej

  Sagsnr. 262763 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om en bade- og bådebro på 15 meter ud for Frederiksborgvej 195A. Ansøgningen har været i nabohøring, og forvaltningen har udarbejdet forslag til tilladelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til en bade- og bådebro på 15 meter ud for Frederiksborgvej 195A.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget vedlagte ansøgning om en 15 meter lang åben pælebro ud for Frederiksborgvej 195A. Forinden har der været dialog mellem ansøger og forvaltningen om, hvor lang en bro der jf. Kystdirektoratets praksis sandsynligvis vil kunne gives tilladelse til. Kommunen er myndighed på dette område, når der er tale om en åben pælebro. Kystdirektoratet er myndighed på bade- og bådebroer, hvor der ikke er vandgennemstrømning.
  Ansøgningen har været sendt i naboorientering og til relevante organisationer. Forvaltningen har modtaget ét høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, som ønsker, at broen anlægges på en måde, der hverken forstyrrer færdslen langs stranden eller skaber et for privat udtryk.
  Kommunens administrationsgrundlag for bade- og bådebroer giver ikke mulighed for nye private bade- eller bådebroer, men kun fællesbroer for f.eks. en grundejerforening. Broen skal have offentlig adgang, og der skal være minimum 300 meter til den nærmeste bro.
  Det er almindelig praksis, at der kan gives tilladelse til en bro, hvis det kan påvises, at der har været en bro med samme placering og udformning før 1975, og at broen ikke har været fjernet eller forkortet i den mellemliggende periode. Kystdirektoratet har oplyst, at der kan tillades en bro svarende til den korteste længde i perioden 1975 - 2016.
  Fra luftfotos fra perioden 1999 – 2005 ses det, at broens længde varierer mellem ca. 15 meter og ca. 24 meter. Kystdirektoratet har oplyst, at der i dette konkrete tilfælde vil kunne godkendes en bro af korteste længde.
  På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der gives tilladelse til en bade- og bådebro på 15 meter ud for Frederiksborgvej 195A.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 226

  Sagen udsættes med henblik på, at høringssvar medsendes til sagens behandling.

 • Pkt. 227 Cyklistplan 2017

  cyklistplan_2017.pdf

  Pkt. 227

  Cyklistplan 2017

  Sagsnr. 277945 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet udkast til Cyklistplan 2017 med henblik på høring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til Cyklistplan 2017 sendes i 6 ugers offentlig høring.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgets møde den 2. juni 2016, punkt 118, blev mulige temaer og indsatsområder i en ny cyklistplan drøftet. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet udkast til en ny Cyklistplan 2017.
  Planen er blandt andet udarbejdet på baggrund af undersøgelser af, hvad Roskildes borgere og cyklister efterspørger på cykelområdet. Samtidig inddrages erfaringer fra både gennemførte cykelfremmende projekter i andre byer i Danmark, og de projekter, der er gennemført i de seneste 4 år i Roskilde.
  Indsatsområderne i Cyklistplan 2017 bidrager til at opfylde vision og målsætninger i Trafik- og Mobilitetspolitikken samt Klimapolitikkens mål om, at en mere grøn og bæredygtig transport skal fremmes.
  I Cyklistplan 2017 er der tre fokusområder:

  - Børn og skoler – at få flere store og små børn til at cykle, både i fritiden og på vej til og fra skole, så der tidligt skabes gode transportvaner.

  - Roskilde som Cykelkommune – med fokus på projekter, der fremmer cyklingen bredt ved brug af øget fokus på drift og vedligehold på cykelstier, styrkelse af kombinationen mellem cykling og kollektiv trafik, information, adfærdspåvirkning og events.

  - Det sammenhængende stinet – der skaber sikre og trygge cykelforbindelser både i pedalzonen omkring Roskilde bymidte og på langs og på tværs imellem de større byer, de mindre landsbyer og det åbne land.
  Høringsperioden vil vare fra den 4. november 2016 til den 16. december 2016. Lokalbibliotekerne i kommunen og Byens Hus vil blive brugt aktivt til at gøre opmærksom på cyklistplanen i høringsperioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. I anlægsbudgettet indgår en række projekter, der giver bedre forhold for cyklister.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 227

  Godkendt med den ændring, at planen inden udsendelse til høring justeres, sådan at strækningen fra Assendløse til kommunegrænsen mod Osted ændres til kategorien skolesti.

 • Pkt. 228 Handleplan for aktiviteter i bymidten, et tema under Den dynamiske bymidte

  handleplan_liv_i_bymidten.pdf

  Pkt. 228

  Handleplan for aktiviteter i bymidten, et tema under Den dynamiske bymidte

  Sagsnr. 277619 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger handleplan for aktiviteter i bymidten med særligt fokus på handel og kulturevents på Stændertorvet til udvalgets beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at handleplanen vedtages.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har siden fællesmøde mellem Plan- og Teknikudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget den 2. marts 2016, og efter Stændertorvets indvielse i april, udarbejdet ”Handleplan, et tema under den dynamiske Bymidte”. Planen skal sikre, at Roskilde Bymidte, med særligt fokus på Stændertorvet, kan danne en attraktiv ramme for forskelligartede aktiviteter, for eksempel torvehandel, opsætning af madboder samt afholdelse af større og mindre arrangementer. Planen afspejler kommunens mål om, at Roskilde skal være en levende og dynamisk by, der kan tiltrække mange typer af arrangementer. Der har undervejs været en bred orientering og inddragelse af interessenterne (Torvestaderne, madboderne, naboer til Stændertorvet, Visit Roskilde, Gågadelauget og Roskilde Handel) i form af workshops, informationsmøder samt kaffemøder på Torvet og i Byens Hus.
  Planen beskriver i tekst og kortbilag følgende tiltag:
  - Hvordan der skabes gode betingelser for torvestader og ønske om tiltrækning af nye boder - gerne med lokalt dyrkede produkter.
  - Opsætningsprincipper for Torvestader, betingelser for flytning ved arrangementer samt biler på Stændertorvet.
  - Hvordan vi skaber gode vilkår for et foodcorner omkring ”Pipetten” på Stændertorvet.
  - Beskrivelse af hvilke større og mindre events, der kan afholdes i bymidten, samt hvordan vi tiltrækker nye arrangementer til Roskilde fremadrettet.
  - Beskrivelse af markedsføring og informationen, da målet er, at det skal være nemt og hurtigt at søge via arrangørguiden, hvad enten man ønsker at opsætte en bod eller lave et arrangement.

  Forvaltningen udarbejder på baggrund af handleplanen et administrationsgrundlag.

  Der orienteres om sagen i Kultur- og Idrætsudvalget den 2. november 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 181

  Udsættes med henblik på yderligere oplysninger.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har tilføjet afsnit i Handleplanen om mulige frizoner i bymidten, hvor der kan ske optræden med musik uden særlig tilladelse.
  Afsnit om torvedage på Stændertorvet er justeret således, at beslutningen gælder principper for torvemesterens løbende afvisning af placering af de handlende.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 228

  Godkendt.

 • Pkt. 229 Disponering af 2016 midler til mobilitetsprojekter og fællesskabsprojekter i mindre bysamfund

  Pkt. 229

  Disponering af 2016 midler til mobilitetsprojekter og fællesskabsprojekter i mindre bysamfund

  Sagsnr. 248036 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal tages beslutning om disponering af de frigivne anlægsmidler til projekter i mindre bysamfund for 450.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsmidler i 2016 disponeres til:

  1. Forskønnelse af Herringløse gadekær, 100.000 kr.
  2. Forskønnelse af Hvedstrup gadekær, 50.000 kr.
  3. Trafikforanstaltninger ved Rosentorvet i Gundsømagle, 50.000 kr.
  4. Legestation ved gadekæret i Kamstrup, 150.000 kr.
  5. Færdiggørelse af BMX-banen i Vindinge, 100.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 15. juni 2016, punkt 174, frigivet 1,5 mio. kr. til udvikling af mindre bysamfund. Af de frigivne midler, er der afsat 0,45 mio. kr. til mobilitets- og fællesskabsprojekter i de mindre bysamfund, som skal disponeres af Plan- og Teknikudvalget efter afholdelse af Landsbyrådenes Dag.
  Forvaltningen har sammenfattet ønskerne modtaget på Landsbyrådenes Dag samt de øvrige ønsker, der har været dialog med lokalrådene om at gennemføre.
  Forskønnelsen af Herringløse gadekær omhandler primært oprensningsaktiviteter og forsøg på sikring af vandkvaliteten fremadrettet. Arbejdet planlægges gennemført inden sommer 2017.
  Forskønnelse af Hvedstrup gadekær omhandler at optimere indretningen, så det bliver et attraktivt grønt nærområde der indbyder til ophold. Arbejdet planlægges gennemført i løbet af 2017.
  Der etableres flytbare chikaner, der indsnævrer vejen til et spor på Gulddyssevej ved Rosentorvet. Erfaringerne med etablering af chikanerne bruges til at kvalificere planerne om en mulig større ombygning ved Rosentorvet.
  Lokalrådet i Kamstrup har indsendt ønske om etablering af en legestation ved gadekæret til brug for landsbyens børn, institutioner og turister. Arbejdet planlægges gennemført i løbet af 2017.
  BMX klubben i Vindinge har indsendt ønske om forbedring af den eksisterende cykelbane, samt etablering af tværgående stier i områder. Arbejderne ses i sammenhæng med den udtynding af beplantning og generelle oprydning, der allerede er udført i område. Arbejdet planlægges gennemført i løbet af 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Sagen handler om disponering af 450.000 kr. i budget 2016 som allerede er frigivet.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 229

  Godkendt.

 • Pkt. 230 Optagelse af privat fællesvej Ro's Have som offentlig

  kortbilag_vedr._ros_have.pdf

  Pkt. 230

  Optagelse af privat fællesvej Ro's Have Have som offentlig

  Sagsnr. 46779 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den private fællesvej Ro’s Have er nu færdiganlagt, og på opfordring fra Nordicom A/S og på grund af den almene trafikmængde skal Roskilde Kommune optage vejen som offentlig.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den private fællesvej Ro’s Have optages som offentlig vej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Firmaet Nordicom A/S anlagde vejen Ro’s Have som privat fællesvej i forbindelse med, at byggesagen ”Ro’s Torv” blev gennemført.
  Nordicom A/S afsluttede ikke vejanlægget dengang, da det forventedes, at grusparkeringspladsen også skulle bebygges inden for ret kort tid. Dette blev dog ikke tilfældet, men ejendommen er nu solgt og byggearbejdet er gennemført. Herefter har Nordicom A/S afsluttet vejprojektet som oprindelig planlagt og har på den baggrund bedt Roskilde Kommune gennemføre optagelse af vejen som offentlig vej – i alt 206 meter vej.
  Efter den nye Privatvejslovs § 58 skal kommunalbestyrelsen jævnligt (mindst hvert 5. år) vurdere, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen bør optages som offentlig vej.
  Forvaltningen vurderer, at mere end 50 % af trafikken på vejen er gennemgående almen trafik, og kommunalbestyrelsen skal på den baggrund efter den nye PrivatVejslov § 58 stk. 3 og vejlovens § 15 beslutte at optage vejen som offentlig, da det ikke er hensigtsmæssigt, at beslutte at nedbringe den gennemkørende trafik på vejen. Optagelse omfatter følgende matrikler, der alle er udlagt og anlagt vejareal: 1am, 1ao, 1at, 1i, 1rz, alle Hedegårdene, Roskilde Jorder.
  Der er udsendt partshøring og orientering til grundejere og beboere med frist til den 28. august 2016. Forvaltningen har ikke modtaget nogle indsigelser eller bemærkninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. De øgede driftsomkostninger afholdes indenfor den nuværende driftsramme.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 230

  Anbefales.

 • Pkt. 231 Forslag om H. C. Andersens bænk i Skomagergade

  h.c._andersens_fodspor_-_ide_oplaeg_-_vejlauget_gaagaderne.pdf h.c._andersen_skitse_1.pdf h.c._andersen_skitse_2.pdf fodtur_i_roskilde_med_h._c._andersen.pdf

  Pkt. 231

  Forslag om H. C. Andersens bænk i Skomagergade

  Sagsnr. 284475 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget et forslag fra Vejlauget Gågaderne om opstilling af en H.C. Andersen bænk i Skomagergade.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det besluttes, om forslaget fra Vejlauget Gågaderne om opstilling af en ”H.C. Andersen bænk” skal fremmes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Vejlauget Gågaderne i Roskilde har udarbejdet et skitseprojekt til en ”H.C. Andersen bænk”, der foreslås placeret ud for Skomagergade nr. 13 – 15 (det nuværende Menu). På adressen Skomagergade 13 lå tidligere Postgården, hvor H. C. Andersen har opholdt sig adskillige gange. Bænken udformes i samme granit som bænken med skulpturen af Lise Nørgaard i Algade og bænkene i Schmeltz Have i Allehelgensgade. Bænken skal være 180 cm lang og 40 cm bred. På bænken placeres en høj hat, en rejsetaske og en stok støbt i bronze. Under bænken placeres et par galocher, der er store nok til, at man kan stikke fødderne i dem - ligeledes støbt i bronze.
  Gågadelauget oplyser, at forslaget forventes at blive første nedslag ud af en række, der skal markere steder, som H. C. Andersen har besøgt i Roskilde. H.C. Andersen besøgte Roskilde i alt 28 gange, dels på gennemrejse med overnatning dels på længere ophold af op til 10 dages varighed. Der er udarbejdet et forslag til en vandrerute i
  H. C. Andersens fodspor gennem byen med 15 stop, hvortil der knyttes citater fra H. C. Andersens dagbog, hvor han fortæller om sine oplevelser og indtryk. Beskrivelsen af turen gennem Roskilde med citaterne fra H. C. Andersen dagbog er vedlagt som bilag.
  Der er ideer til flere nedslag på ruten, hvor historien kan underbygges af installationer med lys og/eller lyd.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Hvis det besluttes, at projektet skal gennemføres, vil det være en prioritering af driftsmidlerne der er til rådighed herunder de midler, som forretningerne i Gågaderne betaler for at leje gadearealer til udeservering.
  Der er ikke udarbejdet budget, men det skønnes at projektet koster ca. 350.000 kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 231

  Udvalget besluttede, at midlerne ikke afsættes til det foreslåede projekt, men overføres til finansiering af overdækning af Minibyen, jf. punkt 232 på denne dagsorden.
  Udvalget besluttede at oversende projektet med "H.C. Andersens Bænk" til UVEG med henblik på at UVEG vurderer, om projektet skal realiseres med UVEGS midler.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning, men ønsker projektet sendt til høring i KIU.

 • Pkt. 232 Overdækning af Roskilde Miniby - opfølgning på budgetforlig

  notater_fra_moede_med_roskilde_minibys_venner.pdf

  Pkt. 232

  Overdækning af Roskilde Miniby - opfølgning på budgetforlig

  Sagsnr. 237107 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af vedtagelsen af budget 2017 drøftes overdækning af minibyen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Af budgetforligsteksten fremgår: ”Foreningen Minibyens Venner har i forbindelse med høringen henvendt sig om behovet for en overdækning af minibyen. Parterne er enige om, at henvendelsen tages op i Plan- og Teknikudvalget med henblik på drøftelse af, om overdækning kan finansiere indenfor puljer på Plan- og Teknikudvalgets område.”
  Forvaltningen kan i den forbindelse oplyse, at der ikke som sådan er ”puljer” indenfor Plan- og Teknikudvalgets område på driftsbudgettet. På anlægsbudgettet i 2017 er der ”puljer” vedr. cyklistprojekter, trafiksikkerhed og tilgængelighed.
  Hvis foreningens ønske skal imødekommes, vil midlerne skulle findes ved enten omprioritering indenfor anlægsbudgettet på udvalgets område eller ved at prioritere opgaven ind i driftsbudgettet. Det vil dreje sig om ca. 600.000 kr. jævnfør det vedhæftede referat fra formandens møde med Roskilde Minibys Venner.
  Roskilde Minibys Venners høringssvar til budget 2017 kan ses på hjemmesiden: http://roskilde.dk/sites/default/files/webform/hearings/hoeringssvar_roskilde_miniby_2016.pdf

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Sagen vedrører, om det skal prioriteres at afsætte midler af Plan- og Teknikudvalgets budget til en overdækning.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 232

  Udvalget besluttede, at afsætte 300.000 kr. til overdækning af minibyen. Beløbet finansieres af driftsbudgettet, jf. beslutningen under denne dagsordens punkt 231.
  Karsten Lorentzen (O) og Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning.

 • Pkt. 233 Nedrivning af bygninger og nedlæggelse af boliger, Roskilde Højskole i Himmelev

  Pkt. 233

  Nedrivning af bygninger og nedlæggelse af boliger, Roskilde Højskole i Himmelev

  Sagsnr. 253030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget anmeldelse af nedrivning af boliger og institutionsbygninger på skolens område. Tilladelse til nedrivninger af boligbygningerne kan ikke gives, før der er truffet beslutning om, at boligerne kan nedlægges efter Boligreguleringslovens bestemmelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles tilladelse til at nedlægge boligerne på skolens område efter Boligreguleringslovens bestemmelser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget anmeldelse af nedrivning af 7 boliger og institutionsbygninger som sovesal, produktionshal mv. beliggende på forskellige matrikler, der alle tilhører den tidligere Roskilde Højskole. Den ældste højskolebygning er ikke en del af anmeldelsen.
  Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 507, der fastlægger rammer for det fremtidige byggeri og dets anvendelse til boliger. Derudover skal den ældste højskolebygning bevares, og den kan anvendes til bolig-, offentlige eller erhvervsformål. Nedrivning af de anmeldte bygninger anses for nødvendige, for at efterleve lokalplanens formål og intentioner om nybyggeri på området. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke modtaget et konkret projekt til forvaltningens byggesagsbehandling.
  Vedrørende institutionsbygninger som sovesal, produktionshal mv.
  Der ses ikke nogen hindring for at nedrive disse bygninger, da de ikke er udpeget som bevaringsværdige i lokalplanen, og forvaltningen har derfor meddelt accept til at nedrive disse bygninger.
  Vedrørende boligerne.
  Det omhandlede område består af flere matrikler. Samlet set er der 7 boligenheder på området. Nedrivningen af bygningerne vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanen. Det er imidlertid en forudsætning for nedrivning af en boligbygning, at byrådet har meddelt tilladelse til nedlæggelse af boligenheden efter bestemmelserne i Boligreguleringsloven.
  Boligerne er ubeboede og i meget dårlig stand.
  Forvaltningen vurderer, at de omhandlede boliger ikke vil mangle i den samlede boligmasse. Dette skal samtidig ses i lyset af, at det må forventes, at der på et tidspunkt bliver opført langt flere boliger på området. Forvaltningen indstiller derfor, at der meddeles tilladelse til nedlægningen af boligerne, hvorefter forvaltningen vil meddele tilladelse til nedrivning af disse bygninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 209

  Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalgets behandling.

  Økonomiudvalget, 11-10-2016, pkt. 485

  Økonomiudvalget bemærker, at beslutningsgrundlaget i sagen er tilstrækkeligt oplyst hvorfor sagen sendes tilbage til Plan- og Teknikudvalget med henblik på, at Plan- og Teknikudvalget træffer beslutning om indstilling, da Plan- og Teknikudvalget har kompetencen jf. styrelsesvedtægten.
  Merete Dea Larsen (O) bad om, at referat fra lukket punkt i byrådet den 31. august 2016 medsendes sagen til Plan- og Teknik udvalget.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen er af Økonomiudvalget sendt til behandling i Plan- og Teknikudvalget. Merete Dea Larsen har endvidere anmodet om, at sagsfremstilling samt bilag fra lukket punkt på fra byrådets møde den 31. august 2016 medsendes. Disse bilag er tilknyttet som lukkede bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 233

  Anbefales.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen.

 • Pkt. 234 Sammenlægning af boligerne på Rughaven 8, 4000 Roskilde

  Pkt. 234

  Sammenlægning af boligerne på Rughaven 8, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 285528 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af ejendommen Rughaven 8, 4000 Roskilde søger om tilladelse til at sammenlægge de to boliger på ejendommen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til det søgte, og at tilladelsen tidsbegrænses i 2 år, således at den bortfalder, hvis sammenlægningen ikke er gennemført inden 2 år fra afgørelsen er meddelt ansøger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejerne af ejendommen Rughaven 8 har ansøgt om at sammenlægge de to boliger på ejendommen beliggende i stuen og på 1. sal.
  Ifølge folkeregistret bebos boligerne af ejer og dennes familie. Ejer oplyser, at boligen hverken er helt eller delvist udlejet.
  Ifølge BBR-meddelelsen er der 2 boliger med køkken i ejendommen. Boligen i stuen udgør 85 m2 og indeholder 3 værelser. Det samme gør sig gældende for boligen på 1.sal.
  Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan. Ejendommen er i kommuneplanen beliggende i et rammeområde udlagt til boligformål.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at huset virker utidssvarende med meget små køkkener og uhensigtsmæssige toilet- og badeforhold. Boligen i stueetagen har et meget lille utidssvarende køkken og bad/toilet i kælder. På 1. sal er det oprindelige køkken lavet om til badeværelse, og naboværelset er køkken. Det oprindelige toilet på trappen findes stadig. Nabohusene er alle enfamiliehuse.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke uden byrådets samtykke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse.
  Byrådet kan nægte godkendelse til nedlæggelsen, hvis byrådet vurderer, at boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.
  Byrådets afgørelse må træffes efter en samlet overvejelse af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 234

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen af hensyn til de boligsøgende i kommunen.

 • Pkt. 235 Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2017 på Plan- og Teknikudvalgets område

  Pkt. 235

  Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2017 på Plan- og Teknikudvalgets område

  Sagsnr. 286058 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetaftalen for 2017-2020 på udvalgets område, og der er mulighed for at spille ind med ideer til det analysearbejde, der igangsættes for at kunne håndtere budgetudfordringen for 2018-2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2017 blev vedtaget af byrådet den 12. oktober 2016 og indeholder nye anlægsinitiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.
  Det drejer sig om Jyllinge Centerområde (2 mio. kr. i 2017), Viby Torv (2 mio. kr. i 2017), Cykelpulje Vindinge-Trekroner (5 mio. kr. i 2017) og Trafiksikkerhed ved skoler (2 mio. kr. i 2017). For alle disse sager forventer forvaltningen senest med udgangen af 1. kvartal 2017 at have forelagt for udvalget, hvordan de nærmere skal udmøntes.
  Budgettet indeholder herudover en række anlægsprojekter, som har været kendt fra vedtagelsen af budget 2016. Forvaltningen tilstræber, at der forelægges frigivelsessager for alle projekterne i løbet af første halvår 2017.
  Herudover udmøntes fra Byrådets Udviklingspulje 0,5 mio. kr. i 2017 til facilitering af udeservering på Hestetorvet, sag om proces for iværksættelse forelægges i december 2016. Der udmøntes endvidere 0,8 mio. kr. i 2017 og 2018 til Zebrabyprojektet, sag om fordeling af midlerne i 2017 på de 2 aktuelle zebrabyer (Dommervænget og Ågerup) forelægges i 1. kvartal 2017.
  Endelig indeholder budgetaftalen et punkt om overdækning af Roskilde Miniby. Der henvises til anden sag på udvalgets novemberdagsorden.
  Af præcisering og tillægsaftale til budgetforlig for 2017 fremgår, at forligspartierne konstaterer, at forhandlingsresultatet har en ubalance i overslagsårene, og at partierne derfor er enige om at igangsætte en proces med analyse og vurderinger på tværs af organisationen med henblik på at skabe balance i kommunens økonomi i kommende år. Såfremt udvalget har idéer eller forslag, som udvalget ønsker skal indgå i det videre arbejde, gives der hermed mulighed for at spille ind med idéer til analysearbejdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Sagen vedrører udmøntning af nye initiativer i budgetaftalen 2017

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 235

  Godkendt.

 • Pkt. 236 Orientering om modernisering af Planloven

  modernisering_af_planlov_-_vaesentligste_aendringer_af_betydning_for_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 236

  Orientering om modernisering af Planloven

  Sagsnr. 285650 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om lovforslag om modernisering af Planloven og betydningen for Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Erhvervsstyrelsen har offentliggjort lovudkast til modernisering af Planloven. Lovforslaget svarer indholdsmæssigt til regeringsaftalen "Danmark i bedre balance – bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet" fra juni 2016.
  Et overordnet formål er at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe vækst under fortsat hensyn til natur og miljø.
  Forvaltningen har vurderet betydningen for Roskilde Kommune, se vedlagte notat. På flere punkter giver ændringerne kommunen større råderum for mere lokalt baserede afgørelser ud fra konkrete afvejelser, frem for statslig regelstyring. På enkelte punkter mister kommunen indflydelse i forhold til de enkelte borgeres og virksomheders rettigheder.
  Af betydning for den kommunale planlægning kan især fremhæves mulighed for udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, mindre restriktive detailhandelsregler, mere fokus på miljøforhold ved lokalplanlægning, samt øget mulighed for at dispensere fra lokalplaner til midlertidige anvendelser.
  Af punkter, hvor borgere og virksomheder får mere selvbestemmelse, kan især fremhæves udvidelser af ret til at bo i sommerhuse samt fritidshuse i landzone, ret til at udvide boliger op til 500 m2 uden landzonetilladelse, ret til at tage alle typer overflødiggjorte bygninger i anvendelse til andre formål og til at udvide sådanne bygninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 236

  -

 • Pkt. 237 Orientering om ændring af rute og busstop for bus 600S

  illustration_af_ruteaendring_af_bus_600s.pdf

  Pkt. 237

  Orientering om ændring af rute og busstop for bus 600S

  Sagsnr. 281921 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Rutebus 600S drives og finansieres af Region Sjælland. Efter udbud af materiellet på linie 600S tidligere i 2016 ændres bustypen, og fra december 2016 køres der ikke længere nord om Roskilde Station. Ruten går fremover via Ny Østergade.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Rutebus 600S drives og finansieres af Region Sjælland. Udbud af busmateriellet tidligere i 2016 medfører en ændring af bustypen. De nye busser på linjen vil have to aksler i modsætning til tre på de nuværende busser. Ændringen til to aksler betyder, at kørekurven gennem viadukten ændres, så busserne vil overskride den fuldt optrukne midterlinje med op til 25 cm. Det er uacceptabelt i forhold til trafiksikkerheden og i strid med færdselsloven.
  Linje 600S vil derfor fra december 2016 køre ad Ny Østergade, syd om Roskilde Station med stop på Ny Østergade ved Roskilde Station.
  Passagerer, som tidligere benyttede stoppesteder nord for stationen, skal fremover benytte stoppesteder på sydsiden og derfra gå igennem viadukten under stationen, hvis man har ærinde i bymidten. Det vil medføre en gåtur, som er ca. 300 m længere for at komme til butikker i bymidten. Alternativt kan man skifte til bus 202A fra stoppestederne nær rundkørslen på Køgevej og derfra komme til busterminalen og bymidten.
  Passagerer, som bruger bussen hele vejen gennem bymidten, vil få en kortere rejsetid, beregnet til 3-4 min., fordi turen syd om stationen er kortere, og fremkommeligheden ofte er bedre ad Ny Østergade end gennem Jernbanegade. Jernbanegade aflastes for fire busser i hver retning, i alt otte busser i timen i dagtimerne, hvilket kan få en positiv betydning for trafikafviklingen i Jernbanegade.
  Movia sikrer, at brugerne af bus 600S bliver informeret om ændringerne i god tid. Forvaltningen vil desuden vurdere behovet for eventuelle justeringer af kommunens busser som følge af ændringen på linje 600S. Hvis det viser sig at være nødvendigt udarbejdes et justeringsforslag i forbindelse med den årlige busbestilling i maj 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Bus 600S drives af Region Sjælland.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 237

  -

 • Pkt. 238 Orientering om sagsbehandlingstider 3. kvartal 2016

  Pkt. 238

  Orientering om sagsbehandlingstider 3. kvartal 2016

  Sagsnr. 269912 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger hermed opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager modtaget i 3. kvartal 2016. I 3. kvartal er servicemålet for erhvervssagerne, og den gennemsnitlige svartid for fyldestgørende boligsager overholdt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Boligsager:

  Der er i 3. kvartal oprettet 262 sager, hvilket er et fald på 10 % i forhold til 3. kvartal 2015 (292 sager). De fyldestgørende byggeansøgninger uden dispensation eller helhedsvurdering har i gennemsnit modtaget en afgørelse inden for 10 dage.
  Byggeansøgninger, der var mangelfulde, kræver dispensation eller helhedsvurdering, har i gennemsnit modtaget svar inden for 9 dage.
  Servicemålene er, at der foretages en kvalificeret screening af alle ansøgninger inden 5 dage. Fyldestgørende ansøgninger, uden dispensation og helhedsvurdering, modtager en afgørelse inden for 10 arbejdsdage, og øvrige sager gives svar inden for 10 arbejdsdage med oplysning om mangler, sagsbehandler mv.

  Ervhvervssager:

  Der er i 3. kvartal 2016 oprettet 135 sager om erhvervs- og etagebyggeri. Servicemålet er 8 uger (56 dage) målt fra sagen er fyldestgørende, til der gives tilladelse.

  Der er i 3. kvartal registreret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 21 dage (netto), målt fra ansøgningen var fyldestgørende, til der blev givet tilladelse. Den maksimale sagsbehandlingstid, som er registreret i 3. kvartal, er på 54 dage, målt fra sagen var fyldestgørende.
  Der er en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 40 dage i 3. kvartal (målt fra ansøgningsdato til tilladelsesdato).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 238

  -

 • Pkt. 239 Eventuelt

  Pkt. 239

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 239

  Afrensning af graffiti.

 • Pkt. 240 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 240

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 240

  Intet at referere.