You are here

Referat

Dato: Torsdag, Februar 4, 2016 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 23 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 23

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 23

  Tillægsdagsorden vedr. navngivning tilføjet som punkt 44.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) stillede forslag om, at punkt 39 gøres til en beslutningssag. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Jonas Bejer Paludan (Ø). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Dermed faldt forslaget.
  Herefter godkendt med den tilføjede tillægsdagsorden.

 • Pkt. 24 Helhedsplan for Viby bymidte (endelig vedtagelse)

  endelig_bebyggelsesplan_for_cosmosgrunden_revideret_scenarie_4.pdf hoeringssvar_helhedsplan_viby_bymidte.pdf hoeringsnotat_helhedsplan_viby_bymidte.pdf

  Pkt. 24

  Helhedsplan for Viby bymidte (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 256400 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til helhedsplan for Viby bymidte har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig godkendelse sammen med et forslag til den videre proces frem mod realisering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. scenarie fire i forslag til helhedsplanen for Viby bymidte godkendes med nævnte ændringer, som indarbejdes i helhedsplanen.
  2. der på baggrund af helhedsplanens principper, udarbejdes detailprojekt for Stationspladsen og Søndergade med henblik på realisering i 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog forslag til helhedsplan for Viby bymidte på mødet den 19. august 2015, punkt 129. Forslaget har, sammen med 4 scenarier for udviklingen af Viby bymidte, været i offentlig høring i perioden 29. august til 25. oktober 2015. Under-vejs i høringen er der afholdt debatmøde om planen. Forvaltningen har i løbet af høringsperioden modtaget 14 høringssvar - heraf 5 fra lokale foreninger m.v.
  Høringssvarene og bemærkningerne fra debatmødet omhandler bebyggelsestæthed og udformning af ny bebyggelse på Cosmosgrunden, trafik- og parkeringsforhold i by-midten, bevaring eller nedrivning af Cosmoshallen og mejeriet, forskønnelse af og bedre trafikafvikling på stationspladsen samt at fastholde kulturhuset som ”motor” for at skabe liv i Viby bymidte. Bemærkningerne er samlet i vedlagte høringsnotat.
  Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med det tætteste scenarie (scenarie 4 i forslag til helhedsplan) med følgende justeringer:
  - Butik/erhverv langs revisionsfirmaet udgår, og arealet fastholdes til parkering.
  - Byggemulighed ved tankstationen og Menu udgår, og arealet fastholdes til parkering.
  - Den nedlagte dagligvarebutik mm. fjernes og erstattes af en ny bygning i op til tre etager med butikker og publikumsrelaterede funktioner i stuen og boliger ovenpå. Mod det grønne strøg kan der etableres boliger i stueplan. Bebyggelsen reduceres mod øst, så der kan opnås parkering på egen grund. Samlet set er antallet af parkeringspladser øget ift. i dag. Herudover kan parkeringskapaciteten på Toftehøjen øges ved hensigtsmæssig opstribning.
  - Cosmoshallen nedrives delvist - søjler og tag bevares foreløbigt som ramme for aktivitet.
  - Søndergade 13, 15 samt Mejeriet bevares som del af kulturmiljøet i Søndergade. Mejeriets udformning og proportioner fastholdes. Det kan ske ved restaurering eller alternativt nedrivning og delvis genopførelse.

  I direkte forlængelse af byrådets godkendelse af helhedsplanen igangsættes to aktiviteter for at realisere planen:
  1. Der indledes dialog med ejere og mulige investorer og der udarbejdes en realiseringsstrategi for Cosmosgrunden. Når resultat af indledende drøftelse foreligger fremlægges sag for Økonomiudvalget.
  2. Der udarbejdes detailprojekt for Stationsplads og Søndergade med henblik på realisering i 2016. Endeligt projekt godkendes i Plan- og Teknikudvalget.
  Realiseringen af byggeri på Cosmosgrunden forudsætter en ny lokalplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er afsat 2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til konkrete indsatser på Søndergade, Bytorvet og Stationstorvet.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 24

  Ad. indstillingens punkt 1: Udvalget drøftede sagen, og flertallet tilkendegav en række ønsker til ændringer af helhedsplanen, vedr. nedrivning af mejeribygningen, antallet af p-pladser, cosmosbygningens søjler og busholdepladsen. I forlængelse af drøftelsen udarbejder forvaltningen et revideret forslag til helhedsplan, der forelægges udvalget.
  Ad. indstillingens punkt 2: Udsættes.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tilslutte sig udvalgets beslutning.
  Enhedslisten kan følge udvalget ift. mejeribygningen og busholdepladsen, men ønsker at fastholde at antallet af p-pladser bliver som i forvaltningens indstilling, og at Cosmosbygningen (med overdækning) indgår i helhedsplanen.

 • Pkt. 25 Forslag til lokalplan 634 for små boliger ved Langebjergsø (til høring)

  forslag_til_lokalplan_634_for_smaa_boligerved_langebjergsoe.pdf

  Pkt. 25

  Forslag til lokalplan 634 for boliger ved Langebjergsø (til høring)

  Sagsnr. 270699 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet et lokalplanforslag, som muliggør et blandet boligområde med 100-200 boliger, afhængig af størrelsen, ved Langebjergsø i Trekroner.
  Forvaltningen indstiller at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 634 sendes i offentlig høring fra den 8. februar til den 4. april 2016, og
  2. der holdes borgermøde den 8. marts 2016 på Trekronerskolen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 3. juni 2015, punkt 100, besluttet, at der skal udarbejdes forslag til lokalplan 634 for boliger ved Langebjergsø. Baggrunden er, at efterspørgslen efter små billige boliger til bl.a. flygtninge er stigende. Derfor har Roskilde Kommune indgået en aftale med Rockwool og boligselskabet KAB om at udvikle et projekt for ca. 60 små boliger med lav husleje (hvoraf ca. 2/3 er ungdomsboliger og resten er 1-2 personers boliger tiltænkt flygtninge) i et offentligt/privat innovationsprojekt (OPI). Lokalplanforslaget omfatter et område nord for Langebjergsø i Trekroner. Fordelingen af bebyggelsen udnytter områdets særlige karakter og beliggenhed med boliger beliggende i tre klynger, der hver samles om et torv og forbindes til landskabet mod øst med stræder. Der er mulighed for at opføre forskellige typer bebyggelse fra 1 til 3 etager og med fælleshaver og andre fællesfaciliteter.
  Lokalplanområdet er ca. 20.000 m² og opdeles i 3 delområder. Lokalplanens formål er:
  - at give mulighed for at opføre 100-200 boliger i et mix af boligtyper i op til 3 etager
  - at fastlægge den overordnede struktur i området, placering af interne veje, stier, grønne områder – herunder sti langs Langbjerg Sø,
  - at fastlægge arealer til regnvandsopsamling
  Forvaltningen foreslår, at der holdes borgermøde i høringsperioden.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen omfatter særligt landskabelige kvaliteter, drikkevandsinteresser og trafiksikkerhed. Forvaltningen vurderer, at screeningen ikke nødvendiggør udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Ca. 60 små billige boliger i første etape forventes opført som almennyttigt byggeri, og der vil på et senere tidspunkt blive fremlagt en særskilt sag med en nærmere beskrivelse af byggeriet og de økonomiske konsekvenser – se bilag. Der kan forventes en indtægt ved grundsalg i lokalplanområdet.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 25

  Godkendt, med den tilføjelse at teledækning tilføjes i redegørelsen.

 • Pkt. 26 Godkendelse af endelig overdragelsesaftale for Svogerslev Grusgrav/Lynghøjsøerne

  overdragelses-_og_samarbejdsaftale_om_lynghoejsoeerne.pdf visions-_og_udviklingsplan_svogerslev_grusgrav.pdf

  Pkt. 26

  Godkendelse af endelig overdragelsesaftale for Lynghøjsøerne (Svogerslev Grusgrav)

  Sagsnr. 231532 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der foreligger endeligt forslag til overdragelses- og samarbejdsaftale om Lynghøjsøerne (Svogerslev Grusgrav) til Naturstyrelsen, som har underskrevet aftalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at overdragelses- og samarbejdsaftalen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 28. oktober 2015, punkt 312, at overdrage Lynghøjsøerne til Naturstyrelsen, samt bemyndigede Plan- og Teknikudvalget til at godkende den endelige overdragelsesaftale.
  Overdragelses- og samarbejdsaftalen betyder at:
  - samtlige 96 ha i Svogerslev Grusgrav overdrages til Naturstyrelsen.
  - Naturstyrelsen får ansvaret for og udgiften til den fremtidige drift af Svogerslev Grusgrav.
  - Naturstyrelsen skal etablere de basale anlæg i grusgraven som stier, parkeringspladser og folde til afgræsning.
  - Naturstyrelsen vil i overensstemmelse med Visions- og Udviklingsplanen og indenfor rammerne af lovgivningen administrere arealet.
  - kommunen kan vælge at investere i prioriterede ekstra anlæg, som f.eks. en pavillon til undervisning eller faciliteter ved badestranden.
  Forvaltningen har en god dialog med Naturstyrelsen om den videre udvikling af Svogerslev Grusgrav. Naturstyrelsen forventer at etablere en væsentlig del af de basale anlæg i 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Eventuelle senere bidrag fra Roskilde Kommune til udviklingen af Svogerslev Grusgrav finansieres enten af anlægsbevillingen til Grøn Blå Strategi, andre kommunale puljer, eller som selvstændige bevillingssager. Såfremt kommunen ikke overdrager Lynghøjsøerne til Naturstyrelsen, vil der skulle afsættes en årlig driftsbevilling på 150.000 kr. samt en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til de basale anlæg.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 26

  Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O) stillede ændringsforslag om, at gennemføre model 2 fra den tidligere byrådssag, punkt 312/2015, hvor den vestlige del af arealet ikke overdrages til Naturstyrelsen. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter anbefales forvaltningens indstilling.

 • Pkt. 27 Motorsport på FDM Sjællandsringen

  vurdering_af_motorsport_paa_fdm_sjaellandsringen.pdf

  Pkt. 27

  Motorsport på FDM Sjællandsringen

  Sagsnr. 196826 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  FDM har ansøgt om motorsportsløb på FDM Sjællandsringen. Økonomiudvalget ønsker at kende Plan- og Teknikudvalgets holdning til projektet, inden Økonomiudvalget tager stilling til nødvendig planændring og eventuelt VVM-pligt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes, og at der afgives eventuelle bemærkninger til Økonomiudvalgets behandling af sagen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget vedtog den 13. januar 2016, punkt 12, at sende spørgsmål om motorsport på FDM Sjællandsringen til udtalelse i fagudvalg. Sagen behandles derfor i Klima- og Miljøudvalget den 2. februar og i Plan- og Teknikudvalget den 4. februar 2016.
  FDM har i flere år overvejet muligheder for at afvikle motorsport på FDM Sjællandsringen, og der har været uformelle drøftelser mellem FDM, DASU (Dansk Automobil Sports Union), Team Danmark og Roskilde Kommune. FDM har konkret ansøgt om mindre ændringer af baneforløbet og afvikling af motorsportsløb op til 10 dage om året. Løbsdage forventes samlet i weekender.
  Roskilde Kommune har mulighed for at afvise ansøgningen med henvisning til, at projektet er i et område, som i forvejen er belastet af støj og trafik. Kommunen har også mulighed for at starte en planproces for at realisere projektet. Forvaltningen har i vedlagte notat opridset, hvad der kan tale henholdsvis for og imod motorsport samt de nødvendige godkendelser og planlægningsmæssige tiltag. Det er i korte træk:
  Motorsport kan gøre Roskilde kendt og tiltrække tilskuere, som bidrager til Roskildes turismeomsætning. Lokalisering af et motorsportsanlæg sammen med eksisterende anlæg for knallerter og gokarts kan bidrage til Danmarks talentudvikling inden for motorsport. Motorsport vil give lokale gener og øget miljøbelastning, først og fremmest med støj fra banen, gener fra publikumstrafik samt luftforurening.
  Motorsport på FDM Sjællandsringen forudsætter tillæg til kommuneplanen, ny lokalplan samt tillæg til miljøgodkendelsen til løb uden støjgrænser. Motorsport er desuden omfattet af reglerne om VVM (Vurdering af Virkning på miljøet). Forvaltningen har gennemført en VVM-screening og vurderer, at der bør gennemføres en VVM-redegørelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Ansøger skal afholde udgifter til en eventuel VVM-redegørelse.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 27

  Jonas Bejer Paludan (Ø) stillede forslag således: "Plan- og Teknikudvalget kan ikke på det foreliggende grundlag anbefale, at der gives tilladelse til motorsport på FDM Sjællandsringen, da projektet medfører alvorlige miljømæssige gener". Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Jonas Bejer Paludan (Ø), imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Sagen drøftet.

 • Pkt. 28 Forbedringer for rute 201A

  Pkt. 28

  Forbedringer for rute 201A

  Sagsnr. 272840 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 28. oktober 2015, punkt 318, frigav byrådet midler til projektudvikling og igangsættelse af anlægsprojekter, hvor det første projekt er en vejudvidelse på Herregårdsvej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. vejudvidelse på Herregårdsvej igangsættes
  2. afstribningsprojekt på Ringstedgade igangsættes

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Efter indførelse af en ny busplan med nye ruter og A-busser har Roskilde oplevet en stor vækst i antallet af buspassagerer, og der er politiske visioner og mål om en fortsat vækst. Rute 201A er en af Roskildes vigtigste busruter og en markant bidragsyder til de senere års vækst i den kollektive transport.

  Forvaltningen og Movia har udpeget 15 delprojekter, som samlet set vil nedbringe rejsetiden og styrke regulariteten på linje 201A. Roskilde Kommune har opnået støtte fra statens pulje til anlæg til disse projekter og byrådet frigav i november 2015 midler til at igangsætte projektering og anlæg. De første projekter kan nu sættes i gang og forventes færdige i 2016. På udvalgsmødet den 3. marts 2016 præsenteres kommende projekter, som kan øge fremkommeligheden på linje 201A.

  På Herregårdsvej kan to busser på nuværende tidspunkt ikke passere hinanden, hvilket betyder, at busserne venter på, at strækningen er fri. Ved at udvide den eksisterende vejbane skabes plads til, at busserne frit kan køre, hvilket giver en forbedring af den oplevede rejse og den samlede køretid for busserne på ruten. Afhængig af den kommende udbudsproces kan projektet også indeholde anlæg af busperroner ved Himmelev Rideskole samt forbedringer af krydset ved busslusen mod Nordens Parkvej.

  På Ringstedgade kan den eksisterende spærreflade ved nr. 35 ændres til areal, hvor busserne må køre, således at de lettere kan komme frem til busstoppet ved nr. 33.

  Projekterne forventes startet: februar 2016
  Projekterne forventet afsluttet: ultimo 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 28

  Godkendt.

 • Pkt. 29 Bussluse på Hejnstrupvej

  fordele_og_ulemper_ved_en_bussluse.pdf alle_hoeringssvar_til_bussluse.pdf

  Pkt. 29

  Bussluse på Hejnstrupvej

  Sagsnr. 265418 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Høring og forundersøgelse af en bussluse på Hejnstrupvej er afsluttet, og det skal besluttes, om busslusen skal etableres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der etableres bussluse på Hejnstrupvej.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Cyklistplan 2012 blev vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2012, punkt 297. Her blev der afsat 110.000 kr. i budget 2013 til en forundersøgelse og etablering af bedre cykelforhold på Hejnstrupvej. Forundersøgelsen har klarlagt, at en bussluse samlet set vil være en fordel, og det vil understøtte målsætningen i kommunens Trafik- og Mobilitetspolitik om, at flere børn skal cykle i skole.
  En høring har vist, at størstedelen af beboerne på Hejnstrupvej samt flere forældre til skolebørn på Roskilde Lille Skole ønsker en bussluse. En gruppe af borgere i Tågerup samt Gundsømagle Landsbyråd ønsker derimod ikke en bussluse. På den baggrund har der vist sig behov for at undersøge fordele og ulemper ved en bussluse.
  Fordelene ved en bussluse er, at:
  - den vil skabe en mere sikker og tryg cykelforbindelse mellem Jyllinge, Gundsømagle og Tågerup og understøtter trafik- og mobilitetspolitikken.
  - den vil skabe bedre mulighed for, at flere skolebørn vil cykle til Roskilde Lille Skole og Margretheskolen.
  - trafiksikkerheden vil blive markant forbedret på Hejnstrupvej og vil samlet set være en fordel for trafiksikkerheden i området.
  - den kan anlægges, så der fortsat er plads til, at landbrugskøretøjer, der har et berettiget ærinde på Hejnstrupvej, kan passere busslusen.
  Ulemperne ved en bussluse er:
  - øget omvejskørsel for bilister.
  - at flere bilister vil benytte krydset Gundsølillevej/Frederiksborgvej, der opleves som utrygt, og hvor der kan være ventetid i myldretiden.
  - at Hejnstrupvej ikke vil kunne bruges som hurtig omvejskørselsvej, hvis der sker uheld på en delstrækning af Frederiksborgvej.
  Fordele og ulemper er beskrevet nærmere i vedlagte bilag. Busslusen kan etableres for ca. 200.000 kr. Det resterende beløb kan finansieres via overførte uforbrugte cyklistplanmidler fra 2012.
  Projektet forventes startet og afsluttet i forår 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da merudgiften i forhold til det afsatte beløb kan finansieres af overskydende midler fra Cyklistplan 2012, der er blevet billigere end forventet.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 7

  Udsættes.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 29

  Udvalget kan ikke godkende, at der etableres bussluse, men ønsker at der udføres fartdæmpende foranstaltninger på vejen.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke følge flertallets beslutning og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 30 Ansøgning fra Absalon Skole

  ansoegning_til_byraadet.pdf

  Pkt. 30

  Ansøgning fra skolebestyrelsen ved Absalon Skole

  Sagsnr. 275576 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skolebestyrelsen på Absalon Skole har ansøgt byrådet om at få lagt vejarealet i Absalonsgade til skolens matrikel. Forvaltningen indstiller, at ansøgningen ikke i mødekommes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives et afslag på Absalons Skoles ansøgning om at tillægge 13 p-pladser fra Absalonsgade til skolens matrikel.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Skolebestyrelsen ved Absalon Skole har ansøgt om, at Absalonsgade mod Støden – et stykke vej på ca. 50 m med 13 parkeringspladser - nedlægges og tillægges Absalon Skole som en del af skolens matrikel.
  Baggrunden for ansøgningen er dels trafikale og sikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med afsætning af børn og dels et ønske om at skabe attraktive udendørs lege- og læringsmuligheder på skolen.
  Da der både er butikker, arbejdspladser og boliger i området, er der i dag mange forskellige interessenter, der gør brug af p-pladserne i Absalonsgade. I forbindelse med udarbejdelse af forslagene til en ny cykelsti i Støden er det i dialogen med interessenterne blevet påpeget, at der er et stort behov for p-pladserne. På den baggrund indstiller forvaltningen, at skolebestyrelsens ønske ikke i mødekommes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 4

  Udsættes.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 30

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke godkende udvalgets beslutning, men ønsker at imødekomme ansøgningen fra skolen.

 • Pkt. 31 Nye vejnavne på Roskilde Universitets område

  kortbilag_-_nye_vejnavne_paa_roskilde_universitets_omraade.pdf

  Pkt. 31

  Nye vejnavne på Roskilde Universitets område

  Sagsnr. 265785 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med et landsdækkende adresseprojekt er det aftalt med Roskilde Universitet, at der skal navngives fire vejstrækninger i området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Vej A får vejnavnet Aboretvej
  2. Vej B får vejnavnet Korallens Allé
  3. Vej C får vejnavnet Kommunikationsvej
  4. Vej D er en forlængelse af den eksisterende vej Universitetsvej og får derfor dette vejnavn

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med et landdækkende adresseprojekt har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (i dag Geodatastyrelsen) bedt kommunerne, som er adressemyndighed, om at undersøge, hvorvidt der er behov for flere eller mere præcise adresser på landets universiteter, så beredskabet, studerende, besøgende, vareudbringere, PostDanmark eller andre, der benytter GPS, kan finde hurtigere frem.

  Forvaltningen vurderer, at der skal suppleres med nye og flere adresser på Roskilde Universitets område. Forvaltningen har derfor været i dialog med Roskilde Universitet, hvor det blev tilkendegivet, at det vil være mest hensigtsmæssigt at navngive tre nye vejstrækninger, og at den eksisterende vej til området - Universitetsvej forlænges. Ledelsen på Roskilde Universitet har foreslået, at vej A navngives Aboretvej og vej B navngives Korallens Allé og vej C navngives Kommunikationsvej og vej D som er en forlængelse af den eksisterende vej Universitetsvej navngives Universitetsvej. Vejnavnene til vej A, B og C har været benyttet internt i området i mange år. Se vedlagte kortbilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 31

  Godkendt.

 • Pkt. 32 Nedlæggelse af bolig ved nedrivning - Frederiksborgvej 71, 4000 Roskilde

  Pkt. 32

  Nedlæggelse af bolig ved nedrivning Frederiksborgvej 71, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 278101 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejerne ansøger om nedlæggelse af boligen på Frederiksborgvej 71, fordi de ønsker at nedrive bygningen og opføre et nyt enfamiliehus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til at nedlægge boligen på Frederiksborgvej 71 og at tilladelsen tidsbegrænses således, at den skal være udnyttet inden 2 år efter afgørelsen er meddelt ejer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejerne har ansøgt om tilladelse til at nedlægge den eksisterende bolig på adressen, idet ejerne ønsker at nedrive huset og bygge en ny bolig, der er optimeret imod stormflod og efter gældende energibestemmelser.
  Ejerne oplyser, at huset er fra 1940 og har et boligareal på 128 m2. Boligen er på nuværende tidspunkt beboet, men fraflytning sker frivilligt ultimo februar 2016.
  Ved besigtigelsen kunne ovenstående bekræftes. Ejendommen har et stort energiforbrug og der er problemer i kælderen, når vandet står højt.
  Der er ikke planmæssige hindringer for en nedlæggelse af boligen ved nedrivning.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke, at nedlægge en bolig helt eller delvis uanset om nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved at boligen tages i brug til andet end beboelse. Når en bolig er ledig, kan kommunalbestyrelsen kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk.2.
  Kommunen modtager jævnligt anmodninger om nedrivning af boliger med henblik på opførelse af ny bolig. Formelt set, er der tale om en nedlæggelse af en bolig jf. boligreguleringsloven, også selvom en ny bolig skal opføres. Derfor skal der, jf. Roskilde Kommunes delegationsprincipper, forelægges en sag om nedlæggelse af boligen i forbindelse med at nedrivningstilladelsen gives, også selvom ejer agter at opføre en ny bolig. Forvaltningen har ingen kompetence til at give tilladelse til nedlæggelse af bolig ved nedrivning. Forvaltningen har kun kompetence i sager om nedlæggelse i forbindelse med sammenlægning op til 130m2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 32

  Godkendt.

 • Pkt. 33 Nedlæggelse af bolig ved nedrivning - Bogensevej 11, 4000 Roskilde og delegation til forvaltningen i tilsvarende sager

  Pkt. 33

  Nedlæggelse af bolig ved nedrivning - Bogensevej 11, 4000 Roskilde og delegation til forvaltningen i tilsvarende sager

  Sagsnr. 278096 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejerne har ansøgt om tilladelse til, at nedlægge boligen på Bogensevej 11, fordi de ønsker at nedrive bygningen og opføre et nyt energirigtigt enfamiliehus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives tilladelse til at nedlægge boligen på Bogensevej 11 og at tilladelsen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden 2 år efter afgørelsen er meddelt ejerne.
  2. Plan- og Teknikudvalget delegerer kompetencen til forvaltningen til at træffe afgørelse i sager om nedlæggelse af boliger, hvor ejer søger om nedlæggelse af en bolig, fordi ejer ønsker at nedrive boligen og bygge en ny til ejers brug.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejerne har søgt om tilladelse til at nedlægge den eksisterende bolig på Bogensevej 11, fordi de ønsker at nedrive boligen og bygge et nyt tidssvarende hus på ejendommen. Ejerne vil opføre et nyt hus, der lever op til nutidens krav til indeklima og miljø. Det er ejerne selv der beboer ejendommen.
  Ifølge BBR- meddelelsen er boligen opført i 1961 og har et boligareal på 107 m2.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at ejendommen svarer til det anførte i BBR- meddelelsen og ud fra oplysninger om ejendommens stand, vurderer forvaltningen, at det giver god mening, at opføre et nyt og mere energivenligt hus.
  Der er ikke planmæssige hindringer for en nedlæggelse af boligen ved nedrivning.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke, at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved at boligen tages i brug til andet end beboelse.
  Kommunen modtager jævnligt anmodninger om nedrivning af boliger med henblik på opførelse af ny bolig. Formelt set, er der tale om en nedlæggelse af en bolig jf. boligreguleringsloven, også selvom en ny bolig skal opføres. Derfor skal der, jf. Roskilde Kommunes delegationsprincipper, forelægges en sag om nedlæggelse af boligen i forbindelse med at nedrivningstilladelsen gives, også selvom ejer agter at opføre en ny bolig. Forvaltningen har ingen kompetence til at give tilladelse til nedlæggelse af bolig ved nedrivning. Forvaltningen har kun kompetence i sager om nedlæggelse i forbindelse med sammenlægning op til 130m2.
  Udvalget har på de seneste møder truffet afgørelse i tilsvarende sager og da der forventes flere sager af samme art, indstilles det, at udvalget delegerer kompetencen til at træffe afgørelse i denne type sager til forvaltningen. Forvaltningen skal alene have kompetence i de sager, hvor ejer søger om nedlæggelse af bolig ved nedrivning, fordi ejer ønsker at opføre en ny bolig til eget brug eller i forbindelse med ejerskifte, hvor en ny ejer ønsker at opføre et nyt hus til eget brug.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 33

  Ad indstillingens punkt 1: Godkendt.
  Ad indstillingens punkt 2: Udsættes.

 • Pkt. 34 Nedlæggelse af bolig i juli 2016 - Clermontgade 23A st., 4000 Roskilde og delegation til forvaltningen i tilsvarende sager

  notat_om_nedlaeggelse.pdf notat_om_lovligheden.pdf

  Pkt. 34

  Nedlæggelse af bolig i juli 2016 - Clermontgade 23A st., 4000 Roskilde og delegation til forvaltningen i tilsvarende sager

  Sagsnr. 277530 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Andelsboligforeningen vil omdanne erhvervsarealet beliggende Clermontgade 23A st., til bolig for en periode frem til den 30. juli 2016, hvorefter boligen skal nedlægges og omdannes til erhverv igen. Ejer ønsker denne midlertidige bolig for at imødekomme Roskilde Kommunes opfordring til at stille tomme boliger til rådighed for flygtninge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at:

  1. der gives tilladelse til, såfremt ejendommen Clermontgade 23A st, bliver omdannet fra erhverv til bolig, at boligen nedlægges til den 30. juli 2016.
  2. Plan- og Teknikudvalget delegerer kompetence til forvaltningen til at træffe afgørelse i sager om nedlæggelse af boliger, efter at boligen i en tidsbegrænset periode har været anvendt til flygtningebolig.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren har ansøgt forvaltningen om tilladelse til at omdanne et erhvervsareal til bolig beliggende, Clermontgade 23A st., for at i mødekomme Roskilde Kommunes opfordring til at stille tomme lejligheder til rådighed for flygtninge. Ejeren oplyser, at det er en forudsætning for omdannelse fra erhverv til bolig, at der gives tilladelse til at boligen nedlægges igen den 30. juli 2016, og lejemålet herefter igen får erhvervsstatus. Det er en forudsætning for tilladelse til nedlæggelse, at der er gives byggetilladelse til indretning af bolig efter byggeloven.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved at boligen tages i brug til andet end beboelse. Kriteriet for om man vil nægte nedlæggelse af en bolig, er om boligen vil mangle i boligmassen, idet det fremgår af boligreguleringslovens § 51, stk.2, at det skal vurderes om boligens fortsatte anvendelse som helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen.
  Det er forvaltningens vurdering, at der lovligt kan gives tilladelse til det ansøgte. Tilladelsen kan begrundes med, at lejemålet aktuelt er erhverv, og derved ikke er en del af boligmassen, og boligmassen derfor ved en tilladelse ikke mindskes. Endvidere er ejerens ønske om at oprette en bolig midlertidigt begrundet med at imødekomme kommunens opfordring til at stille tomme boliger til rådighed, hvorfor en sådan imødekommelse bør kunne begrænses til en periode.
  Da der må forventes tilsvarende sager, indstilles det, at udvalget delegerer kompetencen til at træffe afgørelse i denne type sager til forvaltningen.
  Forvaltningen skal alene have kompetence i de sager, hvor ejer har fået tilladelse til at omdanne et areal til midlertidig anvendelse til bolig for at imødekomme Roskilde Kommunes opfordring til at stille tomme boliger til rådighed for flygtninge, og hvor det er en forudsætning for ejeren, at der gives tilladelse til at nedlægge boligen igen efter en periode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 11

  Udsættes.

  Supplerende sagsfremstilling

  Redegørelse for det lovmæssige grundlag for forvaltningens indstilling er vedhæftet.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 34

  Ad. indstillingens punkt 1: Godkendt.
  Ad. indstillingens punkt 2: Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingens punkt 2.

 • Pkt. 35 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

  Pkt. 35

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 195341 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi 2016 i overensstemmelse med Grøn Blå Strategi Handleplan 2016-2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 1,70 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi,
  2. Plan- og Teknikudvalget bemyndiges til at foretage omdisponering indenfor retningslinjerne i Grøn Blå Strategi – Udviklingsprogram.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 6. december 2012, punkt 321, Grøn Blå Strategi. Realiseringen er i gang, og der vil i 2016 blive arbejdet efter Grøn Blå Strategi – Handleplan 2016-2019, som indgik i budgetprocessen til budget 2016.
  Handleplan 2016-19 indeholder et overblik over alle igangværende og planlagte projekter samt et overblik over forventet forbrug i 2016. På grund af de mange hensyn og usikkerheder forbundet med realiseringen af projekter i det åbne land må det forventes, at fordelingen af forbruget kommer til at afvige fra den beskrevne fordeling i handleplanen. Det forventes, at hovedparten af udgifterne til etablering af badestrand i Himmelsøen (Darup Grusgrav) under projektet ’S1: Bynær natur og bevægelse til sydbyen i Roskilde’ bliver afholdt i 2016 og ikke fordeles over flere år, samt at der kommer flere aktiviteter og dermed udgifter indenfor projektet ’N2: Borger som Naturplejere’ (N2). Til gengæld forventes udgifter til projektet ’S14: Børn og bevægelse i Viby/Viby-stierne’ finansieret delvis af midler fra bevillingen til ’ Naturen ind i Viby – Viby ud i naturen’.
  Pengene forventes anvendt løbende igennem året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da beløbet er afsat i budgettet.
  Der bliver måske senere på året fremlagt en sag vedrørende indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling, hvis det lykkes at få medfinansiering til projektet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.700
  Anlæg, indtægter 1.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.700
  Anlæg, indtægter 1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.700
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen: 0

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 35

  Anbefales.

 • Pkt. 36 Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Kristiansmindeparken

  Pkt. 36

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Kristiansmindeparken

  Sagsnr. 274547 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om overførsel og frigivelse af rådighedsbeløb til projektering, hegning samt anlæg af park vest for Kristiansminde til afslutning af den samlede byggemodning for området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. der overføres 1,1 mio. kr. fra budget 2015 til budget 2016 vedr. byggemodning af Kristiansmindeparken
  2. der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. ved frigivelse af det overførte rådighedsbeløb fra budget 2015 vedrørende byggemodning af Kristiansmindeparken.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kristiansmindeparken skal i henhold til lokalplanen anlægges som et rekreativt areal med spredt beplantning, der danner gode rammer for ophold og leg. Der skal ligeledes anlægges et stisystem, som udover at forbinde bebyggelsen også giver gode rekreative muligheder for alle i området - inklusive borgere med rullestol eller barnevogn. Stierne er en del af et samlet stisystem i området. Med etableringen af parken afsluttes den udvikling af Kristiansminde, som har været i gang siden 2004.
  Beløbet omfatter udgifter til projektering, hegning for at beskytte parkarealet mens der bygges, etapevis anlæg af park og rekreativt stisystem, hvor der til at starte med kan sås dækafgrøder, der hvor der senere skal være træer.
  Projektet forventes startet: januar 2016
  Projektet forventet afsluttet: juni 2017

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2015 på 1,1 mio. kr. og en tilsvarende forværring af kassebeholdningen i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.100 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0 -1.100
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter 0 -1.100
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 1.100 -1.100

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 36

  Anbefales.

 • Pkt. 37 Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

  Pkt. 37

  Frigivelse af rådighedsbeløb - forundersøgelser miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

  Sagsnr. 277780 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er behov for rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser (miljø, geoteknik, trafik mv.)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år er der i budget 2016 afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser m.v. i forbindelse med forundersøgelser til blandt andet lokalplaner.
  Beløbet vil blive benyttet løbende igennem året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet der er afsat 0,5 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Forundersøgelser, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Forundersøgelser, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 37

  Anbefales.

 • Pkt. 38 Frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af cyklistplanmidler 2016

  oversift_over_cykelprojekter2016.pdf

  Pkt. 38

  Frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af cyklistplanmidler 2016

  Sagsnr. 276634 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af cyklistplanmidlerne for 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til cyklistplanmidler,
  2. at midlerne prioriteres til de nævnte projekter

  Beslutningskompetence

  Ad 1. Byrådet
  Ad 2. Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2016 afsat 3 mio. kr. til realisering af kommunens cyklistplan. Der er i bilaget redegjort for en række mulige projekter, herunder belysning af en række projekter der skal vurderes jf. budgetaftale 2016. (Sikker skolevej fra Vindinge til Vindingevej, sikker skolevej fra Lynghøjskolen til Lynghøjsøerne (Svogerslev grusgrav) og pendlersti fra Jyllinge til Stenløse Station fra Rema 1000 til Statoiltanken)
  Forvaltningen anbefaler, at 2 mio. kr. af de afsatte midler afsættes til følgende projekter:
  - Sti på nordlig side af Brordrupvej (skolevej) i Gadstrup
  - Cykelparkering i Roskilde By
  - Sti i Kamstrup
  - Alle Børn Cykler og Vi cykler til arbejde (kampagner)
  Projektet forventes startet: foråret 2016
  Projektet forventet afsluttet: i løbet af 2016 – dog for sti på Brordrupvej i sommeren 2017.
  Projektforslag for den sidste mio. kr. fremlægges til politisk behandling i løbet af foråret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Senere på året fremlægges sag om frigivelse af de sidste midler i puljen.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 38

  Ad indstillingens punkt 1: Anbefales.
  Ad indstillingens punkt 2: Godkendt.

 • Pkt. 39 Orientering om indførelse af kommunal ”cykelbutler” ordning

  Pkt. 39

  Orientering om indførelse af kommunal ”cykelbutler” ordning

  Sagsnr. 277708 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med henblik på at skabe bedre orden på stationer og i byrum etableres et korps af cykelbutlere gennem den kommunale nyttejob ordning. Cykelbutlerne sendes på gaden i februar 2016. Den daglige drift styres fra Rute 55 på Gyvelvej.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Flere steder ved togstationer, busstoppesteder og i byrum er cykler enten efterladt eller står ulovligt parkerede udenfor cykelstativer. Det medfører ulemper og gener. Dels er der ofte en dårlig udnyttelse af parkeringskapaciteten, hvis cykler er væltede eller står forkert. Dels kan cykler blokere for ledelinjer for gangbesværede.
  Der iværksættes derfor et initiativ i samarbejde med Beskæftigelse, Social og Økonomi, Job og Udvikling. Initiativet lokaliseres i kommunens nytteindsats, så ledige kan hjælpe med at holde orden på cykelparkeringen rundt om i hele kommunen.
  Målet er at skabe bedre tilgængelighed til cykelparkering og gøre det mere attraktivt at cykle til centrale rejsemål i kommunen.
  Denne indsats vil, udover at være særdeles samfundsnyttig, være med til at frigøre kapacitet i nuværende parkering, reducere behov for anlæg af flere cykelparkeringspladser og sikre god tilgængelighed for alle - herunder gangbesværede. Det er en god og nyttig opgave, som ellers ikke bliver gjort. Det fremgår af de aktuelle forhold ved cykelparkeringer, som flere steder virker temmelig rodede.
  Ordningen får hjemsted hos Rute 55 på Gyvelvej. Rute 55 er et kommunalt nytteindsatscenter. Herfra bliver cykelbutlerne sendt ud udstyret med en synlig vest med cykelbutler logo.
  Forvaltningen orienterer Rute 55 om, hvor oprydningsarbejdet skal udføres og om gældende regler for flytning af cykler.
  Det er aftalt, at ordningen iværksættes primo februar 2016.
  Forvaltningen vil evaluere ordningen ultimo 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 39

  -

 • Pkt. 40 Orientering om Osvejs forlængelse

  Pkt. 40

  Orientering om Osvejs forlængelse (Broengen)

  Sagsnr. 204151 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om status for Osvejs forlængelse ad Broengen og etablering af lysreguleret kryds på hovedvej A6 (Frederiksborgvej).

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet orientere om status for området i forhold til planlægning og proces samt dialog med ejer og investor.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 40

  -

 • Pkt. 41 Eventuelt

  Pkt. 41

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 41

  - Høringssvar
  - Rådhusets p-plads
  - Ågerupvej - gadebelysning
  - Tjærebyvej
  - Brinchhjemmet
  - P-pladser på Kildegården
  - Trafik omkring Sct. Josef Skole
  - Sag om bieng
  - Konkret byggesag
  - Afgørelse fra statsforvaltningen
  - Trafikregulering ifm arbejde ved Stændertorvet
  - Koordineret arbejde i Støden
  - Henvendelser vedr. Stændertorvet
  - Resultat af udbud af vejdrift
  - Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet

 • Pkt. 42 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 42

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 42

  - Nytårskur på Materielgården.
  - Danske Parkdage og Byplanmøde
  - Septembermødet flyttes til den 12. september kl. 17.
  - Oktobermødet flyttes. Dato koordineres efterfølgende.

 • Pkt. 43 Salg af areal(Lukket)

 • Pkt. 44 Henvendelse vedr. ændring af navnet Åben Arena

  navngivning_og_skiltning_for_aaben_arena_og_milen.pdf

  Pkt. 44

  Henvendelse vedr. ændring af navnet Åben Arena

  Sagsnr. 277780 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre foreslår, at navnet Åben Arena ændres til Roskilde Dyrskueplads.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Lars Berg Olsen (V) har bedt om at få optaget et punkt på dagsordenen således:
  "Venstre stiller forslag om, at navnet "Åben Arena" ændres til Roskilde Dyrskueplads. Baggrunden er, at Venstre ønsker at øge brandingværdien af Roskilde som byen, hvor folk mødes.

  Hverken festivalens eller dyrskuets gæster har taget navnet "Åben Arena" til sig i det år, Dyrskuepladsen officielt har haft navnet. Og det er med god grund, for "Åben Arena" siger ikke noget om placeringen af pladsen og fortæller heller ikke noget om den historie, der er knyttet til stedet. Endvidere kan brugen af "Å" være uhensigtsmæssig i international sammenhæng.

  Det er Venstres opfattelse, at "Roskilde" bør indgår i navnet på det område, der lægger plads til så mange store events i kommunen. Navnet "Roskilde Dyrskueplads" er kendt af næsten alle i Danmark og brander Roskilde positivt. Derfor ønsker Venstre, at dyrskuepladsen igen kommer til at hedde "Roskilde Dyrskueplads."

  Plan- og Teknikudvalget godkendte navneændringen på udvalgets møde den 16. april 2015, punkt 71 – se bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-02-2016, pkt. 44

  Jonas Bejer Paludan (Ø) stillede forslag om, at der gennemføres en borgerinddragelse om ny navngivning. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Jonas Bejer Paludan (Ø). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget .
  Udvalget besluttede, at dyrskuepladsen igen skal hedde Roskilde Dyrskueplads.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tilslutte sig flertallets beslutning.