You are here

Referat

Dato: Torsdag, April 4, 2019 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 47 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 47

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 47

  Godkendt.
  Poul Lindor Nielsen (A) kan ikke godkende dagsordenen, idet han finder, at punkt 68 og 69 bør optages på den åbne dagsorden.

 • Pkt. 48 Handicaprådets fællesmøde med Plan- og Teknikudvalget

  Tilgaengelighedsplan_Handicap-_og_Aeldreraadet.pdf

  Pkt. 48

  Handicaprådets fællesmøde med Plan- og Teknikudvalget

  Sagsnr. 314519 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget afholder årligt et fællesmøde med Handicaprådets organisationsrepræsentanter. Fællesmødet er fastsat til kl. 8.00 og forventes at vare en halv time.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, hvordan Plan- og Teknikudvalget i det kommende år kan varetage rådets interesseområder i udvalgets arbejde.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet i Roskilde Kommune består af 14 medlemmer - heraf tre byrådsmedlemmer, fire administrative repræsentanter og syv medlemmer, der er udpeget af Danske Handicaporganisationer i Roskilde (DH). Peter Vonsild fra Dansk Blindesamfund er formand for rådet.
  Handicaprådet er et dialogforum, som rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer med betydning for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder. Det er i denne forbindelse, at DH-organisationsrepræsentanterne ønsker at drøfte, hvordan Plan- og Teknikudvalget kan varetage rådets interesseområder i udvalgets arbejde.
  Fællesmødet er fastsat til kl. 17.00 og forventes at vare en halv time.
  I det forløbne år har Handicaprådet og forvaltningen blandt andet samarbejdet omkring tilgængelighedsplan 2018, ledelinjer i Skomagergade, parkeringshusets forplads, parkeringshuset og senest en gennemgang af udfordringer med tilgængeligheden på Kildegården.
  DH-repræsentanterne ønsker en drøftelse af:

  1. Tilgængelighed på Kildegården
  2. Henvendelse til udvalget fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende tilgængelighedsplan for Roskilde Kommune – se bilag.
  3. ”Tur i byen” med udvalget, hvor udvalget prøver tilgængelighed med kørestol, blindestok mm. Der skal findes en dato for arrangementet.
  4. Besparelser på udvalgets område i forbindelse med budgettet for 2020 til 2022?
  5. Hvad ligger der af kommende opgaver for udvalget det næste halve år, som kan have handicaprådets interesse og involvering?

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 48

  Drøftet.

 • Pkt. 49 Forslag til lokalplan 688 for Skousbo, etape 3 (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_688_for_Skousbo_etape_3.pdf Afgraensning_af_lokalplan_688.pdf

  Pkt. 49

  Forslag til lokalplan 688 for Skousbo, etape 3 (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 317584 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget har på møde den 6. marts 2019, punkt 102, vedtaget at udbyde to storparceller, I.5 og I.7 ved Skousbo til salg i offentligt udbud. En efterfølgende udbygning af de to storparceller forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan for arealet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 688 for boliger på Skousbo, etape 3, på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På Skousbo er byggeriet godt i gang. Boligerne skyder op, og de første beboere er flyttet ind. Første etape af Syvmose Allé er anlagt og sætter sammen med nyetablerede regnvandskanaler og bassiner høje standarder for bydelens offentlige rum. Boligselskabet Sjælland påbegynder første etape af deres i alt 110 almene boliger i foråret 2019. Forvaltningen er løbende i dialog med investorer, udviklere og borgere, som ønsker at bygge og bo i området. Udbuddet af de næste to boligenklaver, I.5 og I.7, er derfor igangsat af Økonomiudvalget.
  Storparcellerne er omfattet af rammelokalplan 637 for boliger i Skousbo. Rammelokalplanen er alene byggeretsgivende for etape 1, hvorfor der skal udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for etape 3, som omfatter enklaverne I.5 og I.7.
  Lokalplan 688 vil have til formål at overføre området til byzone og udlægge storparcellerne til boligformål, herunder etageboliger og tæt-lav boliger. På parcel I.5 kan der opføres op til 25 boliger, og på parcel I.7 kan der opføres op til 35 boliger. Herudover skal der opføres et fælleshus på hver af de to storparceller. Den maksimale bebyggelsesprocent for hver af storparcellerne fastsættes til 70.
  Bebyggelsen langs Syvmose Allé skal opføres i 3 etager, mens den øvrige bebyggelse kan opføres i 2-3 etager, med en nedtrapning til 2 etager mod landskabet. Fælleshuset kan dog opføres i 1-2 plan.
  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser om kantzoner, facader, parkering og vejprofil.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen kun behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation, idet hovedprincipperne for bebyggelserne har været behandlet i rammelokalplan 637. Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for borgermøde i høringsperioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 49

  Godkendt.

 • Pkt. 50 Forslag til lokalplan 687 for Svogerslev Sognegård (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_lp_687_Svogerslev_sognegaard.pdf Skitseprojekt_og_kort_-_lokalplan_687.pdf Naboklager_Lokalplan_687.pdf Ansoegning_med_bilag_-_lokalplan_687.pdf

  Pkt. 50

  Forslag til lokalplan 687 for Svogerslev Sognegård (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 316896 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Svogerslev menighedsråd ønsker at udvide den eksisterende sognegård med ca. 340 m2, hvilket ikke er i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan for Svogerslev Sognegård på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Svogerslev menighedsråd ønsker at udvide den eksisterende sognegård med ca. 340 m2. Ejendommen er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 1 og omfatter et stort areal i Svogerslev, som udlægger dette til åben/lav boligområde med fælles friarealer.

  Sognegården ligger i et delområde som er udlagt til et grønt område/ fælles friarealer, Den eksisterende ejendom og ansøgte tilbygning ønskes fortsat anvendt som sognehus.
  Det fremgår af den partielle byplan, at eksisterende lovlig anvendelse kan bibeholdes, men at udvidelse (ved om- og tilbygning) i strid med byplanvedtægten ikke må finde sted. Der søges derfor dispensation, da man ønsker at opføre en tilbygning til det eksisterende sognehus.
  Arealet er i den gældende kommuneplan fra 2016 udlagt til rekreativt grønt område og offentlige formål. Da sognehuset betragtes som offentlig formål, er ansøgningen hermed i overensstemmelse med gældende kommuneplan, men den kræver dispensation fra den partielle byplan fra 1968.
  Forvaltningen har haft ansøgningen i nabohøring med henblik på, om sagen evt. kunne køre som dispensationssag. Der er i forbindelse med høringen modtaget væsentlige indsigelser fra næsten alle naboer til det grønne område - eksempelvis fra den nærmeste nabo, som mener, at byggeriet er for højt, og at det vil påvirke lysforhold på deres ejendom (Se vedlagte høringssvar).

  Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte projekt bør nyde fremme, idet projektet er tilpasset til den bevaringsværdige bygning og nabobebyggelse og vurderes ikke at give anledning til væsentlige gener.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen kun behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation, og at der holdes borgermøde i høringsperioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 34

  Udsættes.
  Fraværende: Daniel Prehn (A), Torben Jørgensen (A).

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 50

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 51 Byudvikling ved den gamle højskole i Himmelev

  Hoejskolegrunden_-_Forslag_til_ny_situationsplan_februar_2019.pdf Hoejskolegrunden_-_Gaeldende_situationsplan_fra_lokalplan_507.pdf

  Pkt. 51

  Byudvikling ved den gamle højskole i Himmelev

  Sagsnr. 301884 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Siden orienteringssagen på Plan- og Teknikudvalgsmødet den 8. november 2018, punkt 199, har forvaltningen været i dialog med projektudvikler på højskolegrunden med henblik på udarbejdelse af en ny lokalplan, og beder i forlængelse heraf om et forhandlingsmandat til den videre proces.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dialogen med projektudvikler og ejer af højskolegrunden fortsættes med et forhandlingsmandat, som sikrer nedenstående punkter.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har de seneste måneder været i dialog med projektudviklerne af højskolegrunden. Udviklers projektetforslaget har rykket sig i en positiv retning, men der er fortsat en række centrale punkter, der ikke er opnået enighed om. Området er omfattet af lokalplan 507 der fastlægger en bebyggelsesprocent for området som helhed på 25. Projektudvikler ønsker en højere bebyggelsesprocent på 34, og forvaltningen ser positivt på muligheden for at hæve bebyggelsesprocenten, såfremt de følgende punkter indfries. Forvaltningen beder derfor om et forhandlingsmandat på disse punkter til at forsætte dialogen for at sikre en helhedsorienteret udvikling af området, der fastholder stedets landskabelige og kulturhistoriske værdier.

  1. Højskolebygningen, der har en høj bevaringsværdi, skal bevares og renoveres, og dele af dens stueetage skal anvendes til offentlige formål og/eller fællesfaciliteter for beboerne.
  2. Bebyggelsen vest for højskolebygningen (terrassehusene) skal gives en mere åben og landskabelige karakter, der sikre fastholdelsen af arealets landskabelige kvaliteter som et parkrum, med store fuldkronede træer.
  3. Parkering til bebyggelsen vest for højskolebygningen (terrassehusene) skal primært etableres i parkeringskælder, som fastsat i den gældende lokalplan. For at undgå, at friarealet domineres af parkerede biler, hvilket vil kompromittere den landskabelige parkkarakter.
  4. Der skal sikres et stort, offentligt og sammenhængende parkrum øst for højskolebygningen med attraktive forbindelser til de tilstødende bebyggelser og gode opholdsmuligheder.
  5. Hovedparten af de resterende træer skal bevares, særligt ved terrassehusene, og der skal plantes nye store løvtræer imellem terrassehusene, imellem punkthusene og i det store parkrum.
  6. Punkthusene foreslås opført i 4 etager for at firholde en så stor del af parken fra bebyggelse som muligt.

  Såfremt disse punkter indfries og der opnås enighed om en bebyggelsesplan, vil forvaltningen forelægge projektet til politisk behandling, med en indstilling om at sende projektet ud i en indledende offentlig høring, inden der evt. udarbejdes en ny lokalplan.
  Forvaltningen kan endvidere oplyse, at der er fremsendt et påbud om, at taget på højskolebygningen skal reetableres.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 51

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) og Lars-Christian Brask (V) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 52 Etablering af forsøgsvis langtidsparkering

  Pkt. 52

  Etablering af forsøgsvis langtidsparkering

  Sagsnr. 273267 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at mindske utryghed og hærværk i p-huset og for at efterkomme ønske fra borgere og forretningsdrivende i bymidten om langtidsparkering, foreslås der forsøgsvis langtidsparkering på p-husets to nederste dæk.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslag om forsøgsvis langtidsparkering på de to nederste dæk i p-huset i en tidsbegrænset periode på 1 år.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I august 2018 blev det nye p-hus på Sortebrødre Plads indviet. Efter en kort indkøringsperiode, hvor bl.a. husets indkørselsforhold blev optimeret og forpladsen mellem p-huset og Sortebrødrestræde blev anlagt, har huset nu stået færdigt flere måneder. Mange vælger dog fortsat at parkere på terræn på den gamle p-plads, og derfor bliver kun 100 af de 500 pladser benyttet dagligt.
  P-huset bliver imidlertid også benyttet til andet end parkering, da især de nederste dæk anvendes til ”fest og ballade”. Dette betyder øget affald og problemer med at f.eks. p-husets brandslanger rulles ud i trappeopgangen, hvilket skæmmer huset, gør det mindre trygt at færdes i og giver ekstra arbejde for driftspersonalet.
  Flere borgere har henvendt sig med ønske om langtidsparkering i p-huset. De har, før byggeriet af p-huset gik i gang, været vant til at kunne parkere hele dagen på en del af pladsen.
  Forvaltningen har en formodning om, at øget brug af p-huset vil gøre det mindre interessant at anvende huset til andre formål end parkering og dermed mindske de føromtalte problemer. Samtidig forventes det ikke, at p-husets kapacitet vil blive fuldt udnyttet, før p-pladserne på Sortebrødre Plads nedlægges, hvilket sandsynligvis først bliver om et år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 52

  Godkendt.

 • Pkt. 53 Parkeringpladser til delebiler

  Green_Mobility_El-delebiler.pdf

  Pkt. 53

  Parkeringspladser til delebiler

  Sagsnr. 313901 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Et af målene i Forslag til Strategisk Klima- og Energiplan 2019-22 er, at Roskilde Kommune skal være CO2-neutral i 2040. Et vigtigt tiltag for at nå dette, er at reducere CO2-udledningen fra transporten, blandt andet ved at understøtte brugen af delebiler herunder el-delebiler. Imidlertid har delebilfirmaer specielle behov for at kunne udvide deres ordninger til Roskilde i form af reserverede parkeringspladser, ønske om opladning for el-biler og lempelse af parkeringstider.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at:
  1. forvaltningen får kompetencen til at reserverer parkeringspladser til delebiler efter behov.
  2. delebiler gives tilladelse til at parkere i ubegrænset tid på alle offentlige parkeringspladser med parkering tilladt i længere tid end 30 minutter.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I Forslag til Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 (i høring til 28. april 2019) har Roskilde Kommune et mål om at være CO2-neutral i 2040. Et vigtigt tiltag for at nå det-te, er at reducere CO2-udledningen fra transporten, blandt andet ved at understøtte brugen af delebiler herunder el-delebiler.
  Forvaltningen modtager løbende henvendelser fra delebilfirmaer herunder også el-delebilfirmaer, der ønsker at udvide til Roskilde. Delebilordninger understøtter den grønne omstilling og giver gode muligheder for, at reducere biler i bymidten, da delebiler er en godt alternativ til anskaffelse af bil nr. 2.
  Firmaerne har behov for en eller flere parkeringspladser, der er reserveret til dem og for el-delebilers vedkommende ønske om opladningsmulighed.
  Forvaltningen ønsker at kunne reservere pladser til delebiler efter behov, men vurderingen er, at i første omgang vil 2 pladser på Schmeltz Plads og en ikke nærmere defineret plads på Musicon kunne dække behovet.
  Ofte skal delebilerne stå i et stykke tid mellem to bookninger. Det giver problemer, hvis de skal overholde tidsrestriktioner længere tid end 30 minutter, så derfor indstiller forvaltningen, at delebiler får tilladelse/licens til at parkere i ubegrænset tid på alle offentlige parkeringspladser med parkering tilladt i længere tid end 30 minutter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Udgifter til reservering af pladser afholdes over vejdriftsbudgettet.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 53

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) og Lars-Christian Brask (V) kan ikke godkende indstillingen.

 • Pkt. 54 Roskilde Kommunes indmelding i Supercykelstisamarbejdet

  Pkt. 54

  Roskilde Kommunes indmelding i supercykelstisamarbejdet

  Sagsnr. 312169 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det skal besluttes, om Roskilde Kommune skal være en del af supercykelstisamarbejdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Roskilde Kommune indmeldes i det tværkommunale supercykelstisamarbejde
  2. Roskilde Kommune opfordrer Region Sjælland til at indgå i supercykelstisamarbejdet fremover.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Supercykelstien Jyllingeruten til Stenløse Station er under anlæg i 2019, og strækningen i Roskilde Kommune forventes færdig i september 2019. Det er samtidig besluttet, at Københavnsvej skal være supercykelsti (Roskilderuten).

  I planlægning, etablering og drift af supercykelstier, der går på tværs af kommunegrænser, er der behov for fælles koordinering mellem kommunerne på ruterne. Der er behov for en fælles informationsindsats, servicetiltag og skiltning overfor for brugerne samt en fælles evaluering på tværs af kommunegrænser. Dette arbejde varetages af Supercykelstisekretariatet, som er finansieret af Region Hovedstaden og 25 kommuner i Region Hovedstaden.

  Roskilde Kommune er den første kommune i Region Sjælland, der er i gang med at anlægge en supercykelsti. For at sikre fremdriften i planlægningen med Jyllingeruten og Roskilderuten har Supercykelstisekretariatet inviteret Roskilde Kommune med i det fælles samarbejde. Region Hovedstaden har givet tilsagn om at bidrage økonomisk til, at Roskilde Kommunes medlemsbidrag i 2019 bliver udregnet på samme måde som de andre kommuner i samarbejdet i forhold til indbyggertal. Roskildes Kommunes medlemsbidrag i 2019 kommer derfor til at være på 48.500 kr.

  Forvaltningen anbefaler, at Region Sjælland opfordres til fremover at deltage i det fælles samarbejde. Der er perspektiver i, at f.eks. Solrød og Køge kommuner træder ind i samarbejdet f.eks. med henblik på at etablere en mulig supercykelsti mellem Roskilde og Køge, som indgår i Visionsplanen for supercykelstisamarbejdet. Forvaltningen vil tage kontakt til Solrød, Greve og Køge kommuner med henblik på at rette en fælles henvendelse til Region Sjælland.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Medlemsbidraget kan finansieres af vejdriften. Der er afsat midler til afledt drift til både Jyllingeruten og Roskilderuten i anlægsbevillinger.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 54

  Godkendt.

 • Pkt. 55 Prioritering af pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2019 - 2022

  Prioritering_af_projekter_2019_-_2022_i_pulje_til_cyklisme_trafiksikkerhed_og_mobilitet_samt_bruttoliste.pdf Kort_over_prioriterede_projekter_i_puljen_2019_til_2022.pdf Supplerende_bilag_om_prioritering_af_projekterne_2019_til_2022.pdf Oversigt_over_cykeltaellinger_i_kommunen.pdf

  Pkt. 55

  Prioritering af pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2019 til 2022

  Sagsnr. 299552 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Midlerne i puljen til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet skal prioriteres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de nedenfor nævnte projekter prioriteres.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har frigivet 13 mio. kr. i budget 2019 til pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet den 19. december 2018, punkt 418. Der er fra 2020 og i årene derefter afsat 15 mio. kr. til puljen.
  Forvaltningen anbefaler følgende prioritering:

  Note: Projekter markeret med * anbefales at være særligt vigtige at gennemføre i 2019.
  Alle projekterne er uddybet i vedhæftede bilag, hvori der også indgår en bruttoliste over en lang række mulige projekter, der kan realiseres i puljen. I alt er der projekter ud over de prioriterede på i alt over 172 mio. kr.
  Projekterne forventes startet: januar 2019.
  Projekterne forventes afsluttet: Løbende – fra 2019 og frem til 2022.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige i konsekvenser i 2019, da den vedrører udmøntning af budgettet til puljen på 13 mio. kr. i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 9

  Udvalget godkendte planen for 2019 med den ændring, at projekt nr. 7 (4,0 mio. kr.) ikke prioriteres i 2019, mens projekt nr. 15 (hurtigst muligt og op til 3,85 mio. kr. i 2019) og 17 (150.000 kr.) prioriteres frem i 2019.
  Prioritering af eventuelle restmidler i 2019 (jf. beslutning om projekt 15) samt prioritering af projekter i 2020 og frem sættes på dagsordenen til udvalgets møde i februar 2019. Enkelte yderligere projekter analyseres: Nordmarksvej, Fiskervejen, Kongemarksvej og Salløvvej.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et supplerende bilag, der indeholder et opdateret skema med de ændringer, der blev besluttet på mødet den 14. januar 2019 samt beskriver projekter, der blev ønsket analyseret. Endvidere er oversigt over cykeltællinger i kommunen vedlagt som bilag.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 38

  Udsættes, med henblik på opdateret skema.
  Fraværende: Daniel Prehn (A).

  Supplerende Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet opdateret skema på baggrund af mødet den 7. marts 2019. Da projekterne for 2019 er besluttet, fremgår kun projekter fra 2020 til og med 2022. Der foreslås som et nyt projekt (nr. 22) afsat i alt 6,5 mio.kr i 2020 og 2021 til at forbedre skolevejen til Dåstrup og Peder Syv Skolen i Viby som følge af beslutningen om at sammenlægge de to skoler. Forvaltningen vil i løbet af 2019 analysere hvilke konkrete projekter, der kan realiseres for midlerne. Derudover foreslås asfaltering af Syvstien (nr.21), Nordmarksvej 2 minus 1 vej (nr. 22), samt grusstier på Fiskervejen (nr. 23) prioriteret i 2020.
  Følgende prioritering anbefales:

  Beløb (t. kr.)
  Projekt 2020 2021 2022 Lokalitet
  6 Mindre Cyklistplanprojekter 300 300 300 Hele Kommunen
  7 Ramsølille – cykelsti Ramsølille til Gadstrup 3.600 4.000 Roskilde Syd
  9 Små trafiksikkerhedsprojekter 300 300 300 Hele Kommune
  10 Forberedelse og dialog 500 500 500
  11 Viby Station – afsætningspladser og cykelparkering 600 1.700 Viby
  12 Cykelbibliotek – lån en el-, lad- eller specialcykel 500 Hele Kommunen
  13 Københavnsvej som supercykelsti 2.340 Roskilde Midt
  14 Vindingevej – stier Østergade til Ny Østergade 2.300 Roskilde Midt
  15 Køgevej – nyt signalreguleret kryds til Vilvorde 2.600 Roskilde Midt
  16 Sikker krydsning til Tjørnegårdsskolen 150 Roskilde Midt
  18 Cykelsti – Ørsted til Ramsølille Udgår til bruttoliste
  19 Ringstedgade/Rådmandshaven – signalregulering 3.500 1500 Roskilde Midt
  20 Store Valbyvej – sti mellem Østrup og Gundsølille etape 1 2.600 2.800 Roskilde Nord
  21 Maglegårdsvej - Signalregulering 4.000 Roskilde Midt
  22 Skoleveje på tværs i Viby Dåstrup Skole - Peder Syv Skole 4.000 2.500 Viby
  21 Asfaltering af Syvstien 800 Roskilde Syd
  22 Nordmarksvej 2 minus 1 vej 300 Jyllinge
  23 Fiskervejen - grusstier 100 Veddelev
  Ikke prioriterede midler 200 0 1.600
  I alt 15.000 15.000 15.000

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 55

  Godkendt med den tilføjelse at udvalget desuden ønsker at se på den overordnet infrastruktur i Viby, samt se hvor skolevejen skal gå.

 • Pkt. 56 Omlægning af zebraindsatsen fra 2020

  Omlaegning_af_Zebraindsatsen_fra_2020.pdf

  Pkt. 56

  Omlægning af zebraindsatsen fra 2020

  Sagsnr. 313585 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges oplæg om omlægning af zebraindsatsen fra og med 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at oplægget godkendes, og at der indarbejdes 1,5 mio. kr. årligt fra og med 2020 i Strategisk Anlægsplan.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet behandlede på sit møde den 19. december 2018, punkt 415, dels frigivelse af årets zebramidler og dels en anbefaling fra Den Politiske Følgegruppe for Zebraby og Plan- og Teknikudvalget om, at der til forhandlingerne om budget 2020 udarbejdes et oplæg om omlægning af Zebra-indsatsen og -ressourcen, således at indsatsen målrettes sparring med og støttemulighed til alle landsbyråd/laug efter behov (én indgang).
  Byrådet besluttede på sit møde den 19. december, at der skal forelægges en ny sag, som uddyber dette forslag.
  Det vedhæftede notat udgør denne uddybning og indeholder det forslag, som Den Politiske Følgegruppe fremsender til behandling i Plan- og Teknikudvalget og byrådet – med henblik på, at det indarbejdes i Strategisk Anlægsplan.
  Hovedindholdet er, at de gode erfaringer, som Zebra-innovationsprocessen har givet, med:

  1. afsæt i de mange lokale ressourcer i landsbysamfundene og
  2. inddragelse og understøtning af lokale kræfter i landsbysamfundene, fremover skal bruges til at støtte og vejlede alle landsbyråd/laug løbende.

  Der foreslås derfor ansat en medarbejder, der er dedikeret til landsbyindsatsen for at sikre, at de gode innovative elementer og det særegne fra Zebrakonceptet bliver fastholdt: At lokale ressourcer identificeres, og at projekter udvikles i samarbejde med landsbyerne og netop de kræfter, som skal videreføre dem, efter de har fået fødselshjælp og er startet op. Pointen er, at en ide skal drøftes og udvikles i en innovativ proces i landsbyen, så der er sikkerhed for engagement, samskabelse og ikke mindst ejerskab efterfølgende.
  Se mere om landsbymedarbejderens opgaver i det vedhæftede notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, men det foreslås, at der indarbejdes 1,5 mio. kr. i Strategisk Anlægsplan.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 56

  Anbefales.
  Lars-Christian Brask (V) kan ikke godkende indstillingen.

 • Pkt. 57 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - opfølgning på Vores Stemmer - Glowing Plants

  Fra_Ideer_-_Vores_Stemmer_-_Glowing_Plants.pdf

  Pkt. 57

  Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - opfølgning på Vores Stemmer - Glowing Plants

  Sagsnr. 314519 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ønsker sag om opfølgning på Vores Stemmer –Growing Plants på dagsordenen

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Daniel Prehn (A) og Karsten Lorentzen (O) ønsker sag om opfølgning på Vores Stemmer - Glowing Plants optages på dagsordenen således:
  ”Som opfølgning på arrangementet Vores Stemmer, der blev afholdt den 9. februar 2019 ønsker vi, at udvalget ser nærmere på perspektiverne i et af de projekter (Glowing Plants), der var blandt de 10 projekter, som flest af deltagerne stemte på. Projektet er kort beskrevet i bilag 1, samt gennem følgende link:

  http://news.mit.edu/2017/engineers-create-nanobionic-plants-that-glow-1213

  Vi ønsker følgende undersøgt nærmere:

  · (Hvis muligt), tidshorisonten for, hvornår ”Glowing Plants”, er udviklet til et sådan stadie, at de kan anvendes i offentligheden.
  · Perspektiverne i (delvist) at erstatte elektronisk gadebelysning med ”Glowing Plants”.
  · Eventuelle sundhedsmæssige og miljømæssige risici.
  · Muligheden for på kort sigt at anvende en selvlysende plante til kulturelle formål; for eksempel ved udstilling under lysfesten.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 57

  Drøftet.

 • Pkt. 58 Nedlæggelse af bolig ved nedrivning - Københavnsvej 277, 4000 Roskilde

  Pkt. 58

  Nedlæggelse af bolig ved nedrivning - Københavnsvej 277, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 312173 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejer af ovenstående ejendom har søgt om nedlæggelse af boligen på ejendommen, idet ejendommen ønskes nedrevet og anvendt til erhvervsformål. En del af ejendommen er udlejet som bolig, og lejer har været partshørt i forbindelse med sagens behandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til at nedlægge boligen. Tilladelsen tidsbegrænses, således at den er gældende 2 år fra det tidspunkt afgørelsen meddeles ansøger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejer Ejner Hessel Ejendomsselskab A/S har søgt om tilladelse til nedlæggelse af en bolig på ejendommen Københavnsvej 277, 4000 Roskilde. Ifølge BBR-registreret er der tale om et parcelhus med udnyttet tagetage med et samlet boligareal på 508 m² samt 25 m² kælder opført i 1977. Ejer mener, at ejendommen ikke er løbende vedligeholdt, og at en istandsættelse af huset vil være uforholdsmæssigt dyr, og ønsker at anvende arealet til driften af sin forretning.
  På besigtigelse fra terræn kunne det konstateres, at bygningen ikke er løbende vedligeholdt. Der er hovedsageligt tale om mindre ting, døre og vinduers levetid vurderes brugt, og taget fremstår med en del restlevetid. Indvendigt fremstår ejendommen oprindeligt, men funktionelt med ældre badeværelse og køkken. Halvdelen af ejendommen er beboet og har været beboet siden 2004. Lejer har været partshørt i forbindelse med sagens behandling. Lejer er tilfreds med boligen og vil gerne blive boende.
  Byrådet vedtog lokalplan 588 den 30. januar 2013. Boligen er beliggende i område 2 som er udlagt til erhvervsformål som værksted- og servicevirksomhed, lettere industri ol., inden for miljøklasse 3-4.
  Udvalget tager ved denne afgørelse alene stilling til, om boligen kan nedlægges efter reglerne i boligreguleringsloven. Lejeforholdet er et privatretligt forhold, som er reguleret i lejelovens bestemmelser, og kommunen har ikke genhusningspligt. Tilladelse til nedrivning og opførelse af evt. nye bygninger skal søges særskilt hos kommunens byggesagsafdeling.
  I henhold til Boligreguleringslovens § 46, stk. 1, er det ikke uden udvalgets samtykke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse. Udvalget kan nægte godkendelse til nedlæggelsen, hvis udvalget vurderer, at boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.
  Udvalgets afgørelse må træffes efter en samlet overvejelse af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 58

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen.

 • Pkt. 59 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Spareforslag_vedroerende_budget_2020_PTU.pdf

  Pkt. 59

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Sagsnr. 313770 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr., hvilket blev drøftet første gang på udvalgenes martsmøder. Drøftelserne fortsætter på aprilmøderne inden en første, udvalgsvis afrapportering på forårsseminaret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på udvalgets område drøftes med henblik på forelæggelse på forårsseminaret

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. De indledende drøftelser fandt sted på udvalgenes martsmøder og fortsættes i denne sag. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Plan- og Teknikudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 2,2 mio. kr. Ud over sparemålet på de 70 mio. kr. er der i budgetlægningen tillige indregnet en årligt forudsat produktivitetsgevinst på 25 mio. kr. til udmøntning. Plan- og Teknikudvalgets andel heraf udgør 0,7 mio. kr.

  Uddybende bemærkninger vedrørende Plan- og Teknikudvalget

  Der er vedhæftet notat til sagen, som er samme notat, som forelå til martsmødet suppleret med de oplysninger, som udvalget har efterspurgt til det videre arbejde.
  Der har været afholdt møde i forvaltningsmedudvalget (FMU) på udvalgets område med en drøftelse af budgetforberedelsen og herunder mulige besparelser på udvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 59

  Drøftet.

 • Pkt. 60 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur-strøget, Bymidten 2019

  Pkt. 60

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur-strøget, Bymidten 2019

  Sagsnr. 314559 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Kulturstrøget på 1 mio. kr. Beløbet skal anvendes til 1. etape af renoveringen af Rosenhaven ved Roskilde Bibliotek.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Kulturstrøget i Roskilde Bymidte.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2015 blev der udarbejdet en helhedsplan for Kulturstrøget. Med udgangspunkt i denne plan arbejdes der fortløbende på at udvikle Kulturstrøget. I 2019 fokuseres der på at skabe en bedre forbindelse mellem Kulturstrøget og Roskilde Bibliotek ved at etablere en ny indgang til biblioteket på bygningens sydside.
  I den forbindelse omdannes Rosenhaven, og der anlægges et stort nyt trappeanlæg på bibliotekets sydside, som giver mulighed for ophold og udeservering. Med indgangen placeret et nyt sted skal havens gangforbindelser ændres, og haven vil derfor ændre karakter. Dog vil Rosenhaven fortsat bevare sin grønne karakter.
  Med den nye åbning af haven og de ny gangforbindelser bliver der skabt en lettere og mere tydelig forbindelse til Algade, Hestetorvet og stationen og dermed mulighed for mere liv i området.
  Projektet forventes startet: April 2019
  Projektet forventet afsluttet: December 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da sagen vedrører frigivelse af rådighedsbeløb til Kulturstrøget i Roskilde Bymidte afsat i budget 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 60

  Anbefales.

 • Pkt. 61 Frigivelse af rådighedsbeløb - Opsætning af terrorforanstaltninger

  Pkt. 61

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Opsætning af terrorforanstaltninger

  Sagsnr. 299970 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af anlægsmidler til terrorsikring af bymidten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af terrorsikringsmidler til brug for arrangementer i bymidten.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Af budget 2019 fremgår det, at der er afsat 1 mio. kr. hvert år i 2019 til 2022 til terrorsikring af bymidten.
  Terrorsikringen skal sikre de besøgendes tryghed under de mange arrangementer, som afholdes i Roskildes bymidte.
  Midlerne planlægges anvendt til sikring af Byparkens adgange ved opsætning af steler ved Frederiksborgvej og ved indgangene ved Sankt Ibs Vej. Stelerne bliver en kombination af demonterbare og automatiske med en hæve/sænkefunktion, så driften af parken samt varelevering til Pipers Hus stadig kan opretholdes i de perioder, stelerne vil være oppe.
  Der blev i 2018 etableret terrorsikring i Byparken i form af demonterbare steler og udlægning af kampesten. Ved opsætning af automatiske steler, vil der kunne opnås en tilstrækkelig sikring af Byparken til at kunne håndtere de store arrangementer, herunder byparkskoncerterne, så arrangørerne ikke pålægges årlige tilbagevendende udgifter til terrorsikring.
  Terrorsikringsmidlerne for 2020, 2021 og 2022 planlægges anvendt til sikring af bymidtens gågader og torve, Folkeparken, Musicon og Dyrskuepladsen. Ved opsætning af automatiske steler i Byparken, afprøves stelerne, og forvaltningen får en erfaring med driften af stelerne, som kan gavne, når yderligere sikring af gågaderne skal iværksættes.
  Projektet forventes startet: Maj 2019
  Projektet forventet afsluttet: Juni 2019

  Økonomi

  Sagen har igen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da sagen vedrører frigivelse af rådighedsbeløb til terrorsikring afsat i budget 2019.

  Økonomiske konsekvenser for anlægssager i året 2019.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 61

  Anbefales.

 • Pkt. 62 Anlægsbevilling - Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej

  Pkt. 62

  Anlægsbevilling - Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej

  Sagsnr. 314539 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om anlægsbevilling til udvidelse af en strækning af Møllevej i Jyllinge, samt etablering af cykelsti langs med vejen. Udvidelsen sker samtidig med, at den nye vejtilslutning til Bromarken udføres, og der etableres en genvej til hovedvejen rute A6.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af vejudvidelse samt cykelsti fra Møllehaven til Bromarken
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2019 på 6,0 mio. kr. til Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej, finansieret ved omplacering af 6,0 mio. kr. fra afsatte midler til byggemodning i budget 2019.
  3. der i forslaget til Strategisk Anlægsplan 2020 indarbejdes 6 mio. kr. til byggemodning i Trekroner i 2020, samt at der indarbejdes en forhøjelse på 6 mio. kr. af bevilling til tilslutning til A6 via Møllevej i 2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 649 for Bromarken i Jyllinge har Roskilde Kommune indgået en udbygningsaftale med Lind og Risør, der forpligter kommunen til at anlægge en tilslutning fra Møllevej til Bromarken i foråret 2019. Derudover er der i budget 2019 afsat midler i 2019 og 2020 til udvidelse af Møllevej, etablering af cykelstier langs med Møllevej og tilslutning af Møllevej til A6. Projekterne er vigtige for den samlede trafikale udvikling i Jyllinge. Når forbindelsen mellem Bromarken og Møllevej åbner, skabes der mulighed for at lede en stor del af trafikken fra Jyllinge Nordmark via Bromarken og Møllevej direkte til A6. Samtidig kan kørsel til byggepladserne internt i Bromarken foregå med en mere direkte adgang fra A6 uden om Jyllinges eksisterende vejnet. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis anlæg af forbindelsen til Bromarken, ny rundkørsel på Møllevej, udvidelse af Møllevej fra Bromarken til A6, cykelstier langs denne strækning og etablering af en midlertidig vej udføres i én entreprise, så adgangen til Rute 6 ikke skal ske via erhvervsområdet Møllehaven.
  Alternativt kan forbindelsen mellem Møllevej og Bromarken etableres i 2019 og den resterende del af anlægsarbejdet gennemføres i 2020.
  Forvaltningen har igennem 2017 og 2018 haft dialog med Vejdirektoratet om etablering af et signalreguleret kryds ved Møllevejs tilslutning til A6. Etableringen af det nye signalregulerede kryds samt omlægning af Gulddyssevejs tilslutning til A6 forventes i begge tilfælde at kunne gennemføres i 2020.
  Forvaltningen har erhvervet jorden til hele projektet på ekspropriationslignende vilkår, efter indgåelse af en frivillig aftale med grundejeren.
  Fremrykningen vil kunne finansieres ved budgetomplacering af det i budget 2019 afsatte beløb på 2,3 mio. kr. til færdiggørelse af vejen Toppen, samt 2,8 mio. kr. til etablering af stien Omgangen og 0,9 mio. kr. til Lysallé Vest. Forvaltningen forventer ikke, at det vil være muligt at gennemføre disse anlægsarbejder i 2019 grundet en anden udbygningstakt af Trekroner.
  Projektet forventes startet: April 2019
  Projektet forventet afsluttet: Oktober 2021

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2019, idet merforbrug finansieres ved omplacering af allerede afsatte midler i 2019.
  De foreslåede budgetomplaceringer i 2020 indarbejdes i forslag til Strategisk Anlægsplan 2020. Endvidere indarbejdes i Strategisk Anlægsplan en øget budgetramme i 2020 til Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej, idet projektet grundet øgede krav til kryds, samt jordbundsforhold bevirker, at det samlede projekt er blevet dyrere.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Tilslutning til A6 via Møllevej, udgifter -3.800 -11.700
  Trekroner, byggemodning -6.031
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Tilslutning til A6 via Møllevej, udgifter
  Resterende bevilling til A6 via Møllevej
  Forhøjelse af bevilling til A6 via Møllevej
  -9.800 -5.700
  -6.000
  Trekroner - byggemodning -31 -6.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Tilslutning til A6 via Møllevej, udgifter -9.800 0
  Finansiering:
  Budgetomplacering
  Indarbejdes i Strategisk Anlægsplan,
  forhøjelse af bevilling til tilslutning af A6
  6.000 -6.000

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 62

  Anbefales.

 • Pkt. 63 Orientering om Roskilde - Alle Tiders Musikby - handleplan 2019-2022

  Roskilde_-_Alletiders_Musikby_Handleplan_-_2019-2022.pdf

  Pkt. 63

  Orientering om Roskilde - Alle Tiders Musikby - handleplan 2019-2022

  Sagsnr. 301293 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Handleplanen for Alle Tiders Musikby udarbejdes for fire år af gangen. Hvert år justeres den, og der tilføres endnu et år til planen. Forvaltningen har derfor udarbejdet en revideret handleplan gældende for 2019-2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,
  1. at handleplanen for 2019-2022 godkendes.
  2. At handleplanen sendes til orientering i alle fagudvalg.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Initiativerne i den reviderede handleplan er blevet til i dialog med aktører, med afsæt i drøftelser i Musikbyudvalget, samt input fra kommunale og ikke kommunale aktører.
  Den nye handleplan følger den tidligeres struktur og er organiseret i forhold til de to målsætninger ’Musik for alle’ og ’Musik sammen’, hvorunder der er 38 initiativer, der fordeler sig således:
  Under målsætningen MUSIK FOR ALLE er der:
  7 initiativer under indsatsområdet ’Alle børn skal møde musikken’
  12 initiativer under indsatsområdet ’Deltagelse for alle’
  1 initiativ under indsatsområdet ’Musik som økonomisk vækstmotor’
  4 initiativer under indsatsområdet ’Vækstmiljø’
  1 initiativ under indsatsområdet ’Kreative erhverv’
  2 initiativer under indsatsområdet ’Musik skal kunne ses og høres’
  Under målsætningen MUSIK SAMMEN er der:
  5 initiativer under indsatsområdet ’Styrke mødet – også mellem umage par’
  4 initiativer under indsatsområdet ’Regionale, nationale og internationale tråde’
  2 initiativer under indsatsområdet ’Rammer og synlighed’

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Musikby 2020, 12-03-2019, pkt. 5

  Godkendt.
  Fraværende: Signe Lopdrup, Henrik Stougaard.

  Supplerende sagsfremstilling

  Handleplanen forelægges til udvalgets orientering.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 63

  -

 • Pkt. 64 Orientering vedrørende ajourføring af BBR

  Pkt. 64

  Orientering om ajourføring af BBR

  Sagsnr. 309509 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer hermed om status og fremdrift i projekt vedrørende ajourføring af BBR, geokodning og lovliggørelse af byggeri.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der henvises til tidligere sag på Plan- og Teknikudvalget den 15. marts 2018, punkt 46.
  Efter udsendelse af brev til samtlige boligejere i kommunen i sommeren 2018, har forvaltningen nu modtaget godt 4000 henvendelser med rettelser til BBR under frit lejde ordningen i forhold til BBR-bøder, der sluttede 31. december 2018.
  Der har været personaleomsætning, hvorfor der først fra primo april er fuld bemanding på opgaven med BBR og geokodning. For at opkvalificere alle relevante medarbejdere og reducere ekspeditionstid for den enkelte sag, anvendes der ekstern konsulent. Situationen har krævet al fokus på løbende, daglig opdatering af BBR, der også omfatter BBR-registrering af erhvervsbyggeri, da disse data har korte tidsfrister og i øvrigt bl.a. skal bruges til at trække statistik over sagsbehandlingstider. Der har således ikke været ressourcer til også at behandle de mange ekstra henvendelser. Det forventes, at vi primo april kan allokere flere ressourcer til behandling af de ophobede BBR-sager.
  BBR-tilsynsmyndigheden i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen foretog BBR-tilsyn i november 2018. I høringsudkast til den efterfølgende rapport, var der kritikpunkter vedrørende procedurer og svarfrister på de erhvervssager, som Skat lægger ind i systemet. Der er afgivet et høringssvar til styrelsen, og vi afventer den endelige rapport. Vi har rettet op på vores procedurer for indberetning til BBR, og er også igennem de erhvervssager, der lå i indbakken. Dette har vi gjort styrelsen opmærksom på primo marts 2019. Det bemærkes, at det siden 17. december 2018 også har været muligt for borgere at lægge ændringer ind i systemet. Disse vil nu indgå i den daglige drift.
  For at behandle de afledte lovliggørelsessager ensartet og effektivt, som følge af SKAT’s oprindelige overflyvning og de udsendte BBR-breve, er der pr. 1. april fire byggesagsbehandlere dedikeret til at behandle lovliggørelsessager.
  Kommunens hjemmeside bliver løbende opdateret med information og vejledning til opdatering af BBR og lovliggørelse af byggeri. Det er nu muligt for borgerne at bestille tid til et møde vedrørende opdatering af deres BBR. Vi har fastlagt de nødvendige arbejdsgange for behandling af henvendelser omkring rettelser til BBR. Vi har derudover udarbejdet de nødvendige brevskabeloner og procedurer for behandling af sager om lovliggørelse.
  Forvaltningen forventer at orientere Plan- og Teknikudvalget om status på opgavens løsning ultimo 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet ressourcerne er prioriteret inden for den eksisterende budgetramme.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 64

  -

 • Pkt. 65 Orientering om sagsbehandlingstider 4. kvartal og året 2018

  kl-servicemaalsstatistik-2018.pdf

  Pkt. 65

  Orientering om sagsbehandlingstider 4. kvartal og året 2018

  Sagsnr. 303523 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager modtaget i 4. kvartal 2018 samt sagstal for året 2018. Den gennemsnitlige svartid for alle bolig- og erhvervssager er overholdt.

  Sagsfremstilling

  Boligsager:

  Der er i 4. kvartal 2018 modtaget 491 sager, hvilket er en stigning på 86% i forhold til 4. kvartal 2017. Som tidligere orienteret om, er der udsendt breve til alle borgere i Roskilde Kommune om lovliggørelse af byggeri, og der er i øjeblikket modtaget ca. 4.000 BBR-henvendelser om byggeri. En del af disse vil medføre lovliggørelsessager. Lovliggørelsessagerne indgår ikke i servicemålet for sagsbehandlingstiden. Servicemålet er 40 dage målt fra sagen er fyldestgørende. Der er i 4. kvartal 2018 registreret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 37,8 dage (netto) målt fra sagen er fyldestgørende til der gives tilladelse. Servicemålet er overholdt for 87% af de byggetilladelser, som er givet i denne periode. Det betyder at 13% af de tilladelser, som er udstedt 4. kvartal, har haft en sagsbehandlingstid på over 40 dage.Der var en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 115 dage i 4. kvartal målt fra ansøgningsdato til tilladelse. Bruttosagsbehandlingstiden er ikke omfattet af servicemålene. Der har i perioden været flere byggesager, omhandlende rækkehuse, kædehuse mv., på op til 30 boliger pr. byggesag. Disse tæller således kun som en sag i statistikken og i gebyrberegningen. I 2018 blev der oprettet i alt 1.603 sager, hvilket er et fald på 6% i forhold til 2017. I perioden er der oprettet 469 sager om lovliggørelse.

  Erhverv:

  Der er i 4. kvartal 2018 oprettet 208 sager om erhvervs- og etagebyggeri. Servicemålet er 8 uger (56 dage) for erhvervssager målt fra sagen er fyldestgørende. Der er i 4. kvartal 2018 registreret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 30 dage (netto) målt fra sagen er fyldestgørende, til der gives tilladelse. Servicemålet er overholdt i 91% af erhvervssagerne. Det betyder at 9 % af de tilladelser, som blev udstedt 4. kvartal har haft en sagsbehandlingstid på over 8 uger. Der var en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 51 dage i 4. kvartal målt fra ansøgningsdato til tilladelse.
  I 2018 blev der oprettet i alt 796 byggesager om erhvervs- og etagebyggeri, hvilket er en stigning på ca. 12 % i forhold til 2017.

  Generelt

  KL og regeringen har indgået en aftale om fælles servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling, og det er en del af aftalen, at sagsbehandlingstiden skal opgøres og offentliggøres. Statistikken er opgjort på sager indsendt fra 1. juli 2016, som er afgjort i perioden 1. januar – 31. december 2018, se vedlagte bilag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for enfamiliehuse i hele landet er 39 dage, hvor den for Roskilde er 58 dage. Sagsbehandlingstiderne er desværre behæftet med væsentlige usikkerheder, idet der er mange logningsfejl i sagerne, pga. funktionsfejl i Byg og Miljø ved autovisitation og udfordringer med kobling af sager til servicemålskategorierne. Sager omfattet af funktionsfejl og sager indsendt i første halvår 2018 indgår således ikke i KL statistikken. Der er desuden ikke muligt for forvaltningen at rette evt. manglende registreringer eller indberetnings- og logningsfejl i Byg og Miljø. Kommunens egne servicemål vurderes derfor efter de statistikker, som kan trækkes via BBR, da dette efter forvaltningen vurdering giver et mere retvisende billede af de aktuelle sagsbehandlingstider.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 65

  -

 • Pkt. 66 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 66

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 66

  Studietur.

 • Pkt. 67 Eventuelt

  Pkt. 67

  Eventuelt

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 67

  ̵ Støjkonsekvenszonen ved lufthavnen
  ̵ Bevaringsværdig bygning
  ̵ KL's Teknik og Miljø årsmøde i Fredericia
  ̵ Møde i Dansk Byplanslaboratorium
  ̵ Pipetten

 • Pkt. 68 Orientering om politianmeldelse – påbud om lovliggørelse(Lukket)

 • Pkt. 69 Orientering om politianmeldelse - manglende byggetilladelse(Lukket)