You are here

Referat

Dato: Torsdag, Maj 4, 2017 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 98 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 98

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 98

  Godkendt.

 • Pkt. 99 Forslag til lokalplan 665 for boliger i Vindinge Nord (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_665_for_boliger_i_Vindinge_Nord.pdf Kort_over_lokalplanafgraesning_lokalplan_665.pdf

  Pkt. 99

  Forslag til lokalplan 665 for boliger i Vindinge Nord (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 289712 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En privat grundejer ønsker i overensstemmelse med Roskilde Kommunes byudviklingsstrategi at udvikle et areal i Vindinge Nord til boligområde. Udbygningen forudsætter, at der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der udarbejdes forslag til lokalplan 665 for boliger i Vindinge Nord, 1. etape på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram, og
  2. der orienteres om debatoplægget på borgermøde i Vindinge 10. maj 2017. Borgermødet omhandler primært forslag til lokalplan 644 for Vindinge Vest.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2016 på møde den 21. december 2016, punkt 334, besluttet, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, som muliggør boligudbygning i Vindinge Nord. Dette er sket på baggrund af en henvendelse fra privat grundejer i Vindinge Nord. Kommunen har meddelt grundejer, at udvikling af Vindinge Nord kan fremmes under forudsætning af, at der opføres en andel almene boliger, samt at der indgås aftale om etablering af en skolesti nord om den eksisterende bebyggelse langs Tingvej.
  På nuværende tidspunkt kan der planlægges for et areal på 33.000 m2 (første etape). Forvaltningen har igangsat udarbejdelsen af en helhedsplan for hele Vindinge Nord, som skal sikre, at der bliver den ønskede sammenhæng mellem eksisterende by, vej- og stistruktur samt omkringliggende landskaber. På baggrund af helhedsplanen udarbejdes en bebyggelsesplan for den første etape. Denne vil ligge til grund for lokalplanarbejdet.
  Lokalplanen skal sikre påbegyndelsen af en ny attraktiv bydel i Vindinge Nord med blandede boligformer og nem adgang til grønne friarealer. Lokalplanen skal muliggøre, at der kan opføres cirka 50 almene boliger, hvoraf cirka 10 skal være små billige boliger samt omkring 20-25 parcelhuse. Boligbyggeriet skal maksimalt opføres i 2 etager. Området afgrænses af grønne strøg, der skaber luft mellem eksisterende og ny bebyggelse, og hvor den omtalte sti skal indgå. Vejadgang til det ny boligområde forventes etableret fra Tingvej (se kortbilag).
  Lokalplanlægningen er betinget af et kommuneplantillæg og et udlæg til ny byzone på maksimalt 33.000 m2 (grundet restriktioner i statens Fingerplan 2013). Der henvises til sag forelagt Økonomiudvalget den 3. maj 2017 om indledende offentlig høring.
  Plan- og Teknikudvalgets beslutning af nærværende sag forudsætter, at Økonomiud-valget godkender, at der fortsat arbejdes for tilvejebringelse af et kommuneplantillæg.
  Forvaltningen foreslår, at forslag til lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af Skema A (grundkapitalstilskud) i forbindelse med realisering af de almene boliger i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 99

  Godkendt.

 • Pkt. 100 Forslag til lokalplan 622 for Roskilde bymidte, Skilte og Facader (endelig vedtagelse)

  Notat_til_behandling_af_hoeringssvar_til_lokalplan_622.pdf Lokalplan_622_for_Roskilde_bymidte_kompendium.pdf

  Pkt. 100

  Forslag til lokalplan 622 for Roskilde bymidte, facader og skilte (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 275350 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 622 for Roskilde bymidte, facader og skilte har været i offentlig høring, og forvaltningen har modtaget 7 høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan for Roskilde bymidte, facader og skilte godkendes endeligt med de nævnte ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog forslag til lokalplan 622 for Roskilde bymidte, facader og skilte på mødet den 21. december 2016, punkt 335. Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 6. januar til den 16. marts 2017. Der blev afholdt borgermøde den 19. januar 2017 med ca. 50 deltagere. Endvidere har forvaltningen holdt særskilt møde med Roskilde Handel den 17. januar. 2017.
  Forvaltningen har modtaget 7 skriftlige høringssvar fra borgere og foreninger. Se høringssvarene her.
  Bemærkningerne til lokalplanforslaget fokuserer på:
  - Afgrænsningen af planområdet: Der ønskes en anden afgrænsning af området, så der sikres visuel sammenhæng i gadebilledet.
  - Ny bebyggelse: Der ønskes stramning af bestemmelserne om udformning af bebyggelse ved gadehjørner, bedre muligheder for nyt byggeri og lempelse af anvendelsesbestemmelserne med henblik på mulighed for boliger i stueetagerne.
  - Altaner: Der ønskes stramning af bestemmelserne, således at der kun bør tillades altaner mod gade/havesiden.
  - Skiltning: Der ønskes lempelser i forhold til tilladelse til elektronisk skiltning, mulighed for større skilte m.v.
  - Beplantning: Der ønskes præcisering og lempelser af bestemmelserne om vedligeholdelse af træer og etablering af erstatningstræer. Herudover ønskes bedre oplysning om forsikrings- og retsforhold i forhold hertil.
  Forvaltningen foreslår indholdsmæssige ændringer i lokalplanforslaget, som følge af høringssvarene vedrørende bestemmelser om altaner, undtagelse af bestemmelser om tagform for visse ejendomme inden for lokalplanområdet og om ny bebyggelses udformning og om beplantning. Se endvidere vedlagte høringsnotat.
  Forvaltningen har derudover foretaget enkelte redaktionelle ændringer i lokalplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 100

  Anbefales med enkelte redaktionelle ændringer og tilføjelse af "træ" i opremsningen i 7.3.

 • Pkt. 101 Forslag til lokalplan 632 for Det Høje C på Musicon (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_632_for_632_for_det_Hoeje_C_paa_Musicon_endelig_vedtagelse.pdf Behandling_af_bemaerkninger_og_indsigelser_til_lokalplan_631_for_Det_Hoeje_C_paa_Musicon.pdf

  Pkt. 101

  Forslag til lokalplan 632 for Det Høje C på Musicon (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 269649 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 632 for ’Det Høje C’ på Musicon har været i offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 632 for ’Det Høje C’ på Musicon godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 25. januar 2017, punkt 11, at sende forslag til lokalplan 632 for ’Det Høje C’ på Musicon i offentlig høring fra 9. september til 4. november 2016. Der blev afholdt borgermøde i perioden, hvor 4 borgere deltog. Høringen medførte 2 høringssvar. Se høringssvar her.
  De væsentlige emner fra høringen handler om håndtering af trafikstøj i høringssvar fra Vejdirektoratet, samt placering af sti i den østlige del af lokalplanområdet mod Rabalderparken i høringssvar fra projektudvikler.
  Forvaltningen foreslår, at der foretages ændringer i bestemmelser om trafikstøj og hegn, og at redegørelsens afsnit om trafikstøj uddybes for at imødekomme bemærkninger om trafikstøj med det formål at beskrive, hvordan boliger og friarealer kan beskyttes mod trafikstøj og sikre mulighederne herfor.
  Forvaltningen foreslår, at stien i den østlige del af lokalplanområdet fastholdes indenfor lokalplanområdet. Stien sikrer sammen med den diagonale sti – Landskabsstrøget, at planområdet opleves tilgængeligt og i god sammenhæng med resten af Musicon.
  Andre bemærkninger fra projektudvikler foreslås imødekommet, hvad angår reduktion af bredde på stien i den østlige del af lokalplanområdet og muligheder i det østlige del-område for at placere adgangstrapper på gavle af bebyggelsen samt etablere dybere altaner på facader mod fælles friarealer. Bemærkning om foranstaltninger til gasafværge under bygninger foreslås ikke imødekommet.
  Forvaltningen har med udgangspunkt i et eksempel på facader udarbejdet af projektudvikler øget den del af facadelinjen mod Rabalderstræde, hvor der er mulighed for tilbagetrækning, samt foretaget en præcisering af bestemmelser om facader og vinduer. Herudover er der foretaget præciseringer i bestemmelser om tagterrasser. Se vedlagte høringsnotat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Indholdet i lokalplanforslaget danner grundlag for salg af kommunal jord.
  Projektudviklingsaftalen sikrer ca. 50 procent almene og 50 procent private boliger. Særskilt sag om skema A og samlet økonomi vil blive forelagt Økonomiudvalget på et senere tidspunkt. Udgifter til byggemodning af området afholdes af udvikler.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 101

  Anbefales.

 • Pkt. 102 Drøftelse af lokalplan 520 Toppen

  Skyggekastbilleder_mv.pdf Solstudier_disponering_2.1.pdf

  Pkt. 102

  Drøftelse af lokalplan 520 Toppen

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten ønsker lokalplan 520 Toppen drøftet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Venstre, Danske Folkeparti og Enhedslisten har bedt om at få optaget punktet på dagsordenen således:
  ”På baggrund af en borgerhenvendelse, ønsker Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten en drøftelse af lokalplan 520 Toppen på det næstkommende PTU-møde.
  Lokalplanen er vedtaget i 2008, men det er tydeligt at en række forudsætninger har ændret sig siden de, særligt i forhold til det omkringliggende byggeri.
  Særligt ønsker vi en drøftelse af følgende punkter:

  1. Højden på byggeriet med særligt fokus på skyggevirkninger på det omkringliggende byggeri.
  2. Parkeringsforholdene i relation til det nye byggeri.
  3. Byparkens placering i byggeriet.”

  Endvidere er der fremsendt mail med billeder og video om skyggevirkning. Vedhæftet som bilag.
  Forvaltningen kan oplyse, at lokalplanen som nævnt ovenfor er godkendt i byrådet den 27. februar 2008. Økonomiudvalget fik i december 2014 forelagt en sag om, at BOSJ ville etablere almene boliger på Toppen. Økonomiudvalget godkendte at gå videre med projektet på sit møde den 10. december 2014. Byrådet godkendte på sit møde den 28. september 2016 skema A for byggeriet. Den tilhørende salgssag blev godkendt i byrådet på møde den 21. december 2016. Boligselskabet har derfor i god tro fortsat projekteringen af bebyggelsen, der indeholder familieboliger samt en række små boliger, som kommunen har hårdt brug for. En ændring af byggeriet, og evt. en helt ny lokalplan, vil forsinke byggeriet og kan betyde, at projektet ikke bliver realiseret. Det vil endvidere kunne føre til tab for både boligselskabet og Roskilde Kommune.
  På mødet vil forvaltningen orientere nærmere om sagen, herunder om igangværende dialog med Boligselskabet Sjælland om tilpasning og realisering af boligbyggeri på Toppen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 102

  På mødet blev redegjort for skyggevirkninger af det aktuelle projekt, der er bearbejdet ift. tilpasning til naboerne og området. Slides med skyggevirkninger vedhæftes referatet. Det er forvaltningens faglige vurdering, at der ikke vil forekomme væsentlige skyggevirkninger på naboejendommenes solpaneler.
  Udvalget besluttede, at lokalplanen opretholdes.

 • Pkt. 103 Cyklistplan 2017 (endelig vedtagelse)

  Cyklistplan_2017.pdf Hoeringsnotat_-_Cyklistplan_2017.pdf

  Pkt. 103

  Cyklistplan 2017 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 277945 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Cyklistplan 2017 har været i høring, og det skal besluttes om den skal godkendes endelig med de rettelser, som høringen har medført.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Cyklistplan 2017 godkendes endeligt med de tilføjelser og ændringer, der er beskrevet vedhæftede høringsnotat.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgets møde den 3. november, punkt 227, blev det besluttet at sende udkast til Cyklistplan 2017 i 6 ugers offentlig høring. Der er indkommet i alt 62 høringssvar. Se høringssvarene her. På baggrund af høringen foreslår forvaltningen følgende nye projekter og ændringer i projektkataloget:
  - Asfaltering af grusstien langs jernbanen fra Viby til Syvvejen
  - Jernbanegade (cykelsti)
  - Cykelparkeringsstrategi
  - Store Valbyvej fra Gundsølille til Østrup (sti langs hele strækningen)
  - Himmelev Stien (hævet flade/bump ved Himmelev Bygade/Store Valbyvej)
  - Ringstien (ændres fra fællessti til delt sti hvor fodgængere og cyklister adskilles)
  Byrådet vedtog Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde Syd den 29. marts 2017. Følgende godkendte ændringsforslag i Trafik- og Mobilitetsplanen indarbejdes i Cyklistplanen:
  - Stibro over jernbanen i Viby - (udgår)
  - Foranstaltninger for at forbedre sikkerheden for cyklister, når de ankommer til Gadstrup Skole – (tilføjes eksisterende projekt 5c stier på Ramsømaglevej)
  - Stier på Damgårdsvej (nyt projekt)
  - Sikker cykelforbindelse mellem Hovedvejen (Ringstedvej og krydset Vibyvej/Birkevadsvej (nyt projekt)
  Derudover foreslås det at følgende projekt tilføjes:
  - Svogerslev Hovedgade (delte stier)
  Desuden er der foretaget mindre justeringer af layout og sproglige redaktionelle rettelser i planen. Alle forvaltningens forslag til ændringer fremgår vedhæftede høringsnotat.
  Projekterne i Cyklistplan 2017 bidrager til, at opfylde visioner og målsætningerne i Trafik- og Mobilitetspolitikken samt i Klimapolitikken. Projektkataloget er opdelt i tre fokusområder:
  - Børn og Skoler (skolestier, sikre krydsninger og gode transportvaner)
  - Roskilde som Cykelkommune (bedre drift, kombination med kollektiv trafik, information og adfærdspåvirkning)
  - Det Sammenhængende Stinet (sikre og trygge cykelforbindelser i Roskilde bymidte og på langs og på tværs i kommunen mellem byerne og det åbne land).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Realisering af cyklistplanens projekter vil afhænge af den takt de optages i den strategiske anlægsplan og anlægsbudgettet. Flere af cyklistplanens projekter indgår allerede i den strategiske anlægsplan, som forelå til Byrådets Forårsseminar i april 2017, herunder:
  - Cyklistplan (generel pulje), 3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem
  - Store Valbyvej/Campusstien (dobbeltrettet sti), 1 mio. kr. i 2018, 6 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020
  - Industrivej (fællesstier), 5,5 mio. kr. i 2018
  - Tilslutning til A6 via Møllevej i Jyllinge (indeholder cykelstier langs Møllevej fra bygrænsen til A6), 3,8 mio. kr. i 2018 og 11,7 mio. kr. i 2019.
  - Lyngageren (dobbeltrettet sti), 5,5 mio. kr. i 2020.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 103

  V og O stillede forslag således: "Plan- og Teknikudvalget bakker grundlæggende op om en tunnel under Lindenborgvej (Cyklistplanen 8a), men før udvalget evt. beslutter at fremme et projekt, der koster 8-15 mio. kr. i anlæg, ønsker udvalget et større overblik over den samlede buket af initiativer, der kan forbedre trafiksikkerhed og mobilitet i Svogerslev på længere sigt". Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O, imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Forvaltningens indstilling anbefales med den tilføjelse, at der skal indgå et projekt om cykelsti til Veksø St.

 • Pkt. 104 Flydebroer ved Himmelsøen, Milen

  Bilag_1_-_Alternativ_1_-_forslag_til_placering_af_flydebroer_mellem_oeer.pdf Bilag_2_-_Alternativ_2_-_forslag_til_placering_af_flyderbroer_paa_nord-oest_breden.pdf Bilag_3_-_Til_udvalget_for_plan_og_teknik_-_om_vaerdifuld_rekreation.pdf

  Pkt. 104

  Flydebroer ved Himmelsøen, Milen

  Sagsnr. 239313 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget besluttede den 6. april 2017, punkt 96, at genoptage sagen om etablering af flydebroer ved Himmelsøen på baggrund af henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der træffes endelig beslutning om placering af flydebroer ved Himmelsøen, hvor forvaltningen anbefaler en placering langs søbredden, jfr. bilag 2.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på møde den 3. november 2016, punkt 222, at der ikke skal etableres en kabelbanepark ved Himmelsøen, men at der fortsat skal arbejdes for en rekreativ anvendelse af området.
  Forvaltningen har efterfølgende arbejdet for realisering af flydebroer mellem de to øer tættest på strandområdet samtidig med, at der udføres en ekstra plejeindsats på den sidste og største ø, hvor der er registreret fjordterner. I forbindelse med indhentning af landzonetilladelse til flydebroerne har forvaltningen afholdt et møde på stedet med Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening. Begge organisationer har udtalt sig meget kritisk om landgang til øerne, som efter deres vurdering vil være til stor skade for fuglelivet.
  På baggrund af Plan- og Teknikudvalgets tidligere beslutning, samt at Natur- og Miljøklagenævnet i 2015 gav kommunen medhold i dispensationsansøgning til flydebroer, har forvaltningen meddelt landzonetilladelse til flydebroerne mellem øerne. Klagefristen udløber den 2. maj 2017. Hvis Danmarks Naturfredningsforening påklager afgørelsen, vil klagen som udgangspunkt have opsættende virkning.
  Forvaltningen har, for at sikre at flydebroerne kan anvendes allerede i 2017, udarbejdet et alternativt forslag til deres placering. Løsningen ventes at kunne imødekomme foreningernes bekymringer for fuglelivet, da der ikke bliver skabt landgang til øerne. Løsningen bidrager til det samlede stisystem, hvor flydebroerne forbindes inde på land til et åbent areal brugt til ophold med trampestier, og fungerer som alternativ til en højtliggende grussti. Forvaltningen anbefaler realisering af det alternative forslag.
  I forbindelse med projekteringen af Himmelsøen er der af sikkerhedshensyn foretaget et fravalg af brug af flydebroer i direkte forbindelse med strandområdet. Dette er sket for at undgå udspring fra flydebroerne i de dybe dele af søen, hvor vandet kan være meget koldt.
  SLA Landskabsarkitekter, som står bag Milens landskabsstrategi, har været brugt som rådgiver på begge løsninger, for at sikre den landskabelige indpasning i området.
  Realisering er betinget af nødvendige tilladelser, men forvaltningen arbejder for, at flydebroerne kan tages i brug ved indvielse af Himmelsøens badestrand den 6. juni 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 104

  Godkendt.

 • Pkt. 105 P-pladser for enden af strandgade

  Pkt. 105

  P-pladser for enden af Strandgade

  Sagsnr. 266867 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I januar 2015 blev 5 p-pladser for enden af Strandgade nedlagt. Nedlæggelsen skete på baggrund af byrådets godkendelse den 24. april 2013, punkt 97, af lokalplan 586. Efterfølgende har nedlæggelsen vist sig at være problematisk for en stor del af havnens brugere.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at p-pladserne genetableres.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 586 på byrådsmøde den 24. april 2013, punkt 97, blev det besluttet, at fredeliggøre Strandgade ved dels at nedlægge parkeringspladsen for enden af Strandgade, dels en ekstra skiltning samt optegnede spærreflader med steler i siden til at forhindre parkering langs vejen.
  Anlægsarbejderne blev udført tidligt i 2015. I forbindelse med anlægsarbejderne blev forvaltningen kontaktet af brolaugene, der forudså problemer med nedlæggelsen af parkeringspladsen, da de ikke ville kunne aflevere materialer og grej til deres både fra den nye vendeplads. I praksis kan de ikke aflevere deres grej på bådene uden at overskride den tilladte parkeringsperiode. Brolaugene ønskede parkeringspladsen genanlagt med mulighed for halvtimes parkering, således at grejet kan afleveres ved båden og bilen efterfølgende flyttes til parkeringsplads med langtidsparkering.
  Forvaltning har i dialog med brolaugene og beboerne i Strandgade undersøgt forskellige løsningsmodeller, uden at finde et egnet alternativ. På den baggrund foreslår forvaltningen at parkeringspladsen genetableres.
  Forvaltningen vil på udvalgsmødet yderligere redegøre for situationen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Omkostningerne til retablering af p-pladsen finansieres af vejdriften.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 105

  Udvalget besluttede at sende forvaltningens forslag i høring forud for beslutning.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde, at p-pladserne genetableres, idet borgerne har en berettiget forventning om, at Strandgade fredeliggørelse, hvad byrådet allerede har besluttet.

 • Pkt. 106 Borgerrådgiverens beretning 2016

  Borgerraadgiverens_beretning_2016.pdf

  Pkt. 106

  Borgerrådgiverens beretning 2016

  Sagsnr. 289874 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2016.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at borgerrådgiverens beretning for 2016 tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 134

  Økonomiudvalget var enigt om at lave punktet om til en beslutningssag.
  Beretningen blev taget til efterretning.
  Beretningen sendes til alle fagudvalg og UVEG.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 106

  Taget til efterretning.

 • Pkt. 107 Orientering om Planklagenævnets afgørelse om lokalplan 612 - Jyllinge Nordmark

  Planklagenaevnets_afgoerelse_om_lokalplan_612_for_Jyllinge_Nordmark.pdf

  Pkt. 107

  Orientering om Planklagenævnets afgørelse om lokalplan 612 - Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 242772 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Planklagenævnet har meddelt at lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark er ugyldig, og at planprocessen skal gå om. Forvaltningen orienterer om sagen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 25. november 2015, punkt 332, lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark samt tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport. Byrådsbeslutningen blev efterfølgende påklaget, herunder af Danmarks Naturfredningsforening til Natur- og Miljøklagenævnet, nu Planklagenævnet.
  Planklagenævnet har den 21. april 2017 truffet afgørelse om at plangrundlaget ophæves. Afgørelsen betyder, at planprocessen skal gennemføres på ny før lokalplanen bliver gældende. Afgørelsen er truffet på baggrund af tre hovedpunkter:
  Planklagenævnet finder ikke, at den supplerende høring før den endelige vedtagelse har været tilstrækkelig. Nævnet finder, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse er foretaget så væsentlige ændringer af lokalplanens beskrivelse af mulige kystsikringsløsninger (ændret placering af østdiget og ændret placering af slusen), at der reelt er tale om et nyt planforslag, som skulle have været i fornyet høring i 8 uger.
  Miljørapporten, som blev udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget, anses for mangelfuld, da den ikke forholder sig til de ændringer i lokalplanforslaget, som er nævnt ovenfor.
  Planklagenævnet anser tilsvarende Natur 2000 konsekvens- og væsentlighedsvurdering for mangelfulde. Ved opstart af planlægning i et Natura 2000 område skal der laves en konsekvensvurdering og en væsentlighedsvurdering, der begrunder fravigelse af Natura 2000-beskyttelsen. De er udarbejdet, men er vurderet som utilstrækkelige, idet højvandslukke, fløjdige og pumpe ikke er beskrevet og vurderet. Planklagenævnet henviser her til bekendtgørelse om administration af planloven i Natura 2000-områder, hvoraf det fremgår, at det kræves at planmyndigheden (her kommunen) træffer afgørelse om planforslagets påvirkning af beskyttet natur (forvaltningen bemærker, at bekendtgørelsen er trådt i kraft et år efter vedtagelse af lokalplanen).
  I afgørelsen har Planklagenævnet givet kommunen medhold i, at der er hjemmel i planloven til at fastsætte de medtagne bestemmelser i lokalplanen om stier og rekreative arealer. Endvidere har kommunen fået medhold i, at miljørapporten i tilstrækkelig grad opfylder miljøvurderingslovens krav om beskrivelse af alternative forslag til kystsikringsløsninger.
  Forvaltningen vurderer, at afgørelsen primært nødvendiggør en revision af den bagvedliggende miljørapport og Natura 2000-vurderingerne, hvorimod selve lokalplanen kan sendes i fornyet høring alene med ajourføring af den nyeste viden om kystsikringsprojektet. Kommuneplantillægget, som var tilknyttet lokalplanen, er indskrevet i Kommuneplan 2016, og skal derfor ikke sendes i fornyet høring.
  Forvaltningen vurderer, at en fornyet planproces kan gennemføres, så der kan ske vedtagelse af lokalplanen omkring årsskiftet efter offentlig høring i efteråret 2017. Dermed forventes planprocessen ikke at ville forsinke den igangværende proces med realisering af kystsikring af Nordmarken.
  Indtil et nyt forslag til lokalplan 612 bliver offentliggjort vil forvaltningen administrere efter de tidligere lokalplaner for Nordmarken. I forbindelse med byggesagsbehandling vil der blive foretaget en konkret vurdering om nødvendigheden af at nedlægge § 14 forbud for at hindre anlæg, som vil være i strid med intentionerne i lokalplan 612.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 107

  -
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 108 Orientering om status for arbejdet med trafiksikkerhed ved Svogerslev Hovedgade og Lynghøjen

  Pkt. 108

  Orientering om arbejdet med trafiksikkerhed ved Svogerslev Hovedgade og Lynghøjen

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om status for arbejdet med trafiksikkerhed ved Svogerslev Hovedgade og Lynghøjen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgets ekstraordinære møde den 22. marts 2017, punkt 74, blev trafiksikkerheden i forbindelse med lastbiltrafik i Svogerslev og Lynghøjen drøftet.
  Forvaltningen vil på mødet give en status på de initiativer, der er igangsat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 108

  -
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 109 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2017_-_til_udvalg.pdf

  Pkt. 109

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

  Sagsnr. 290868 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr.)

  På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr.
  Merforbruget består af:

  1. Merforbrug på Busdrift på 3,1 mio. kr. til elektronisk information om, hvornår busserne kommer.
  2. Mindreforbrug på Veje og Grønne områder på 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af amfiteatret i Folkeparken og legepladsen ved havneparken, fordi de er helt nyrenoverede.

  Merforbruget finansieres af overførsler fra 2016 til 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 109

  -
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 110 Eventuelt

  Pkt. 110

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 110

  - Vægmaleri
  - Drivers Club
  - Legeplads Skousbo
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 111 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 111

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 111

  Intet at referere.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 112 Salg af ejendom(Lukket)