You are here

Referat

Dato: Torsdag, December 4, 2014 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 234 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 234

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 234

  Godkendt.
  Torben Jørgensen (A) erklærede sig inhabil i forhold til det lukkede punkt 268, udskiftning af tagbeklædning.
  Et mindretal bestående af Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende, at punkt 237, Lokalplan for p-hus på Sortebrødre Plads, behandles på mødet, men finder at behandlingen bør afvente byrådets behandling af kommuneplantillægget for samme område.

 • Pkt. 235 Trafik- og mobilitetspolitik

  trafik-_og_mobiltetspolitik.pdf

  Pkt. 235

  Trafik- og mobilitetspolitik

  Sagsnr. 234888 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af tidligere temadrøftelse er der udarbejdet et forslag til en ny Trafik- og mobilitetspolitik med vision og politiske målsætninger, samt nye kortsigtede mål til realisering inden for et par år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  vedlagte Trafik- og mobilitetspolitik godkendes,
  de 3 prioriterede mål godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Plan- og Teknikudvalgets temadrøftelse af trafik og mobililtet den 2. oktober 2014, punkt 202, har forvaltningen udarbejdet forslag til en Trafik- og Mobilitetspolitik.
  Politikken indeholder en ny vision og politiske målsætninger til at indfri visionen. Målsætningerne findes indenfor fire fokusområder: God og let adgang. Sundhed bevægelse og børn. Grøn mobilitet. Aktivt spændende byliv.
  Forvaltningen foreslår, at der de kommende to år sættes fokus på realisering af følgende 3 politiske mål på kort sigt. Målene er opstillet i prioriteret rækkefølge.
  - Antallet af cykelture og passagerer i busserne skal begge stige med 5 % for at mindske transportens miljøpåvirkning og forebygge trængsel på det overordnede vejnet i kommunen.
  - Der etableres yderligere 3 højklassede trafikknudepunkter, hvor flere busser eller tog mødes, for at øge kvaliteten af rejsen og muligheden for at kombinere forskellige transportmidler.
  - Der gennemføres en ny rekreativ cykel- og gangsti, som skaber sammenhæng mellem et boligområde og et naturområde for at give bedre mulighed for sundhed gennem bevægelse.
  Et eller flere af de foreslåede mål kan erstattes af andre mål, som vist herunder. Der må højst vælges 3 mål i alt.
  - Deltagelsen i kampagnerne ”Alle Børn Cykler” og ”Vi Cykler Til Arbejde” øges med 10 % som middel til at få flere voksne og børn ud af bilerne og op på cyklerne for sundheden.
  - Inden 2016 er der indfaset mindst en bybus, som er mere miljøvenlig og støjer mindre end de nuværende dieselbusser.
  - Der gennemføres en bylivsanalyse i Roskilde, Jyllinge og Viby med registreringer af antal besøgende, arrangementer, tilstrømning til butikker, mv.
  Som opfølgning på politikken udarbejdes et forslag til en mobilitetsstrategi og handleplaner for realisering af de politiske målsætninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015, da sagen omhandler politikudvikling.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 235

  Indstillingens punkt 1: Anbefales med den ændring vedr. mål, som fremgår af indstillingens punkt 2.
  Indstillingens punkt 2: Udvalget besluttede, at anbefale målene:
  - Antallet af cykelture og passagerer i busserne skal begge stige med 5 % for at mindske transportens miljøpåvirkning og forebygge trængsel på det overordnede vejnet i kommunen. Dette mål går med til "Resultater i Roskilde".
  - Der etableres yderligere 3 højklassede trafikknudepunkter, hvor flere busser eller tog mødes, for at øge kvaliteten af rejsen og muligheden for at kombinere forskellige transportmidler.
  - Det prioriteres at etablere cykelstier, hvor der er skoleveje.

 • Pkt. 236 Regional trafikstrategi

  trafikstrategi_2014.pdf

  Pkt. 236

  Regional trafikstrategi

  Sagsnr. 204013 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet en opdatering af kommunens overordnede trafikstrategi med aktuel status og forslag til strategiske positioner og handlinger for vej og bane, blandt andet ud fra et pendlerperspektiv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den regionale trafikstrategi danner grundlag for Roskilde Kommunes regionale interessevaretagelse på trafikområdet, og
  2. projekterne i nødvendigt omfang indarbejdes i den kommende kommuneplan.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2011 blev der udarbejdet et strategisk notat som grundlag for kommunens fremtidige regionale trafikale prioriteringer. Strategien blev godkendt af Økonomiudvalget den 8. maj 2013, pkt. 194. Der har været indledende drøftelser af trafikstrategi på byrådets forårsseminar og i Økonomiudvalget i foråret 2014.
  Nationale infrastrukturplaner har udviklet sig, blandt andet med Togfondens projekter og Timemodellen. De statslige beslutninger vil påvirke trafiksituationen i Roskilde. Derfor er der behov for et overblik over vigtige projekter og handlemuligheder for at varetage Roskildes interesser, herunder mulighederne for at skabe gode muligheder for pendlerne.
  Den regionale trafikstrategi forholder sig til nye vigtige projekter med betydning for Roskilde Kommune:
  Baneprojekter: Togfonden og Timemodellen, nye trafikale knudepunkter, ny forbindelse mellem Roskilde og Københavns Lufthavn.
  Parker og rejs: Trekroner st., Roskilde vest og evt. endestation for S-tog.
  Ny station: Darup.
  Vejprojekter: Frederikssundsmotorvejen og motorvej i ring 5 korridoren.
  Det er generelt vigtigt, at Roskilde Kommune følger tæt op på statslige beslutninger. I forhold til Togfondens projekter om super-lyntog og Timemodellen, bør Roskilde holde sig ajour og fastholde fokus på pendlertrafikken, for at sikre øget betydning som Sjællands pendlerknudepunkt. Vedlagte notat ”Trafikstrategi 2014” rummer en sammenfatning med anbefalinger, samt baggrundsmateriale om vej- og baneprojekter.
  Trængselskommissionen anbefaler forlængelse af S-tog til Roskilde. Kommunen bør undersøge muligheder og konsekvenser grundigt og gå i dialog med Trafikministeriet for at sikre, at eventuel S-togsbetjening ikke vil ske på bekostning af regionaltrafikken.
  Uanset valg af fremtidige togkoncepter er der behov for øget P-kapacitet ved stationer. Dette bør i første omgang ske ved Trekroner Station.
  Frederiksundsmotorvejens 3. etape er den vigtigste i forhold til regionale projekter, og kommunen bør arbejde for at denne realiseres.
  En Kattegatforbindelse er ikke aktuel inden 2050, men bør indgå som en transportvision for opkobling til det overordnede transportnet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-10-2014, pkt. 203

  Forvaltningen arbejder videre med sagen på baggrund af drøftelsen og lægger op til yderligere drøftelse i udvalget på et kommende møde.

  Supplerende sagsfremstilling

  Som ønsket på Plan- og Teknikudvalgets møde den 2. oktober 2014 lægger forvaltningen op til en ny drøftelse.
  På mødet blev yderligere 2 projekter foreslået: Forbedring af vejforbindelse til fra Roskilde til Ringsted og vej- og baneforbindelser fra Roskilde til Køge. Som grundlag for diskussionen indledes med en opdateret præsentation, der lægger op til konkrete politiske prioriteringer.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 236

  Ad. indstillingens punkt 1: Anbefales. Udvalget anbefaler, at der suppleres med, at der også skal tages højde for øget trafik i relation til intensiveret udnyttelse af lufthavnen og herudover, at der bør ske opgradering af Lille Syd af hensyn til trafikbetjening til sygehuset i Køge.
  Ad. indstillingens punkt 2: Anbefales.

 • Pkt. 237 Forslag til lokalplan 610 for parkeringshus på Sortebrødre Plads (11-punktsprogram)

  kortbilag_a.pdf 11-punktsprogram_-_lokalplan_610_for_parkeringshus_paa_sortebroedre_plads.pdf

  Pkt. 237

  Forslag til lokalplan 610 for parkeringshus på Sortebrødre Plads
  (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 236498 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget har besluttet, at der skal planlægges for et parkeringshus med op til 500 pladser på Sortebrødre Plads. Dette indebærer, at der skal udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes et forslag til lokalplan på baggrund af det vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen fremlægges i Økonomiudvalget den 3. december 2014, hvor Økonomiudvalget tager stilling til udarbejdelse af kommuneplantillæg og dermed også start på lokalplanen.
  Forvaltningen har udarbejdet et 11-punktsprogram, der beskriver grundlaget for lokalplanarbejdet. Lokalplanen skal:
  - give mulighed for, at der kan opføres et parkeringshus i 3 etager over jorden og 2 etager under jorden,
  - sikre, at parkeringshuset i videst muligt omfang tager hensyn til den eksisterende bebyggelse i området,
  - fastlægge udformning af ankomstfacaden, så den får en særlig markering (lodret grønt eller lign.),
  - regulere adgangsforholdene, så der bliver en overskuelig ankomst for bilister, gående og cyklister og hensigtsmæssig trafikafvikling.
  Som afsæt for lokalplanen har forvaltningen bestilt flere skitseforslag til et parkeringshus. Skitserne viser, at det er muligt at indpasse et parkeringshus med 4 plan over terræn, og et alternativ (alternativ 2), som reducerer evt. gener for nabobeboelserne, er et hus med 3 plan over terræn og 2 etager under terræn.
  Sideløbende med udarbejdelsen af forslag til lokalplan vil der også blive udarbejdet en miljøvurdering på planerne og eventuelt VVM på projektet. Vurderingen skal især redegøre for de fremtidige trafikale forhold og evt. gener i forhold til de omkringboende.
  Forvaltningen anbefaler, at der afholdes borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.
  Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget den 3. december 2014 har godkendt, at der udarbejdes forslag til tillæg 10 til kommuneplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015. Lokalplanen udvikles indenfor driftsbudgettet.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 237

  A og Ø godkender indstillingen med en tilføjelse om, at der under punkt 3 suppleres med overvejelser om aktivering af pladsen og relationen til Kulturstrøget og under punkt 5 vurderes muligheder for solceller på bygningen. Godkendelsen er under forudsætning af byrådet godkendelse af igangsættelse af kommuneplantillæg for området.
  V og O kan ikke støtte, at der udarbejdes lokalplan til et stort p-hus, når der ikke er påvist et behov for p-pladserne, når det kommende Røde Port projekt forventes at indeholde flere hundrede p-pladser, og når finansieringen af p-hus på sortebrødre Plads ikke er indarbejdet i hverken budget eller overslagsår.
  V og O begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 238 Forslag til lokalplan 620 for lokalcenter med dagligvarebutik Roskildevænget (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_lokalplan_620.pdf kort_-_lokalplan_620_afgraensning.pdf

  Pkt. 238

  Forslag til lokalplan 620 for lokalcenter med dagligvarebutik Roskildevænget (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 256735 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget har besluttet, at der skal arbejdes videre med en privat bygherres ønske om ny dagligvarebutik på hjørnet af Køgevej og Roskildevænget. Projektet forudsætter kommuneplantillæg og lokalplan, og projektet har været i indledende offentlig høring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram udarbejdes forslag til lokalplan 620 for et lokalcenter på Roskildevænget.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på møde den 26. marts 2014, pkt. 172, at arbejde videre med et forslag om ny dagligvarebutik i nyt lokalcenter på hjørnet af Roskildevænget og Køgevej. Projektet forudsætter tillæg til kommuneplanen og en lokalplan, og projektet har været i indledende offentlig høring.
  Naboer har i høringen udtrykt bekymring for trafik, støj, lys og andre gener fra en dagligvarebutik. Resultat af høringen blev behandlet af Økonomiudvalget den 2. september 2014, pkt. 400, og af byrådet den 3. september 2014, pkt. 305. Forvaltningen har i det vedlagte 11-punktsprogram beskrevet, hvordan naboernes bemærkninger kan søges imødekommet.
  Eksisterende bebyggelse med lystfiskerbutik, tandlægeklinik og en nedlagt børneinstitution vil blive revet ned. Kommunen kan ikke lovligt planlægge for en enkeltstående dagligvarebutik. Lokalplanen vil derfor indeholde mulighed for et lokalcenter med dagligvarebutik på 1.000 m2, maksimalt 600 m2 øvrige butikker samt liberalt erhverv, så som klinikker og lignende. Byggeriet vil blive i gule mursten, og arkitekturen vil spille sammen med de eksisterende byggerier i området.
  Byrådet besluttede i forbindelse med opsamlingen på den indledende høring, at en del af byggeriet skal opføres i to etager, og at 1. sal skal anvendes til liberalt erhverv.
  Der skal indgås udbygningsaftale, der sikrer, at bygherren afholder udgifterne til nødvendig ombygning af infrastruktur.
  I henhold til byrådsbeslutning den 31. oktober 2012, punkt 228, om uddelegering af kompetence, skønner forvaltningen, at en lokalplan for området på grund af placering og indhold har en så almen interesse, at den skal behandles i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015. Det er en ekstern rådgiver, der udarbejder lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Rådgiveren betales af bygherre. Bygherre forventes desuden at afholde udgifter til justering af krydset Køgevej/Roskildevænget.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 238

  Godkendt.

 • Pkt. 239 Forslag til lokalplan 621 for boliger ved Hyrdehøj Bygade (til høring)

  forslag_til_lokalplan_621.pdf

  Pkt. 239

  Forslag til lokalplan 621 for boliger ved Hyrdehøj Bygade (til høring)

  Sagsnr. 258597 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det er besluttet at ændre udbygningsplanerne for området vest for Hyrdehøj Center, så det kan udbygges med parcelhuse og tæt-lavt byggeri.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til lokalplan 621 for boliger ved Hyrdehøj Bygade godkendes til offentlig høring fra den 12. december 2014 til 13. februar 2015, og
  2. der afholdes borgermøde den 14. januar 2015.

  I henhold til byrådsbeslutning den 31. oktober 2012, punkt 228, om uddelegering af kompetence skønner forvaltningen, at lokalplanen har et sådant indhold og karakter, at den skal behandles i byrådet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sagen har senest været behandlet på Plan- og Teknikudvalgets møde den 21. august 2014, punkt 156, hvor det blev besluttet at udarbejde forslag til lokalplan 621 for boliger ved Hyrdehøj Bygade.
  For at sætte gang i udbygningen af Hyrdehøj er der nu udarbejdet forslag til en ny lokalplan for området. Planen vil give mulighed for at etablere en blandet boligbebyggelse med 22 parceller og 27 tæt/lav boliger. Udbygningen og fordelingen af nye boliger tager hensyn til de eksisterende boliger og centeret, ligesom der er taget stilling til behovet for støjafskærmning fra trafik på Holbækvej og adgangsvejen til centret. Lokalplanen skal endvidere sikre, at der skabes et grønt opholdsareal område omkring det eksisterende regnvandsbassin i den nordvestlige del af området.
  I lokalplanen er der også indarbejdet et forslag til den endelige bebyggelses-/udstykningsplan for parcellerne.
  Forud for salget af parcelhusgrunde gennemføres byggemodningen af området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015. Udgifter til kommunal byggemodning indgår i den strategiske anlægsplan, men først i 2020 og 2022. I efteråret 2015 fremlægges en sag, der forholder sig til fremrykning af byggemodningsudgifter samt forventede indtægter fra grundsalg.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 239

  Anbefales.

 • Pkt. 240 Forslag til lokalplan 617 for nye boliger på Præstemarksvej i Himmelev (endelig vedtagelse)

  notat_for_behandling_af_bemaerkninger_og_indsigelser_til_lokalplan_617_endelig_vedtagelse.pdf forslag_til_lokalplan_617_endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 240

  Forslag til lokalplan 617 for nye boliger på Præstemarksvej i Himmelev (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 253169 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Lokalplan 617 for nye boliger på Præstemarksvej fremlægges til endelig vedtagelse. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring, og der er afholdt borgermøde, hvilket efterfølgende har ført til 7 ændringer i den endelige lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Lokalplan 617 for nye boliger på Præstemarksvej godkendes med de foreslående ændringer.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på møde den 3. september 2014, punkt 304, besluttet at sende forslag til lokalplan 617 i høring fra den 12. september til 7. november 2014, og at der i høringsperioden afholdes borgermøde.
  Lokalplanen har til formål at muliggøre ombygning af de eksisterende boliger i boligselskabet Sjællands afdeling Præstemarkshusene, samt opstarte en ny afdeling med 15 nye boliger ved at udstykke 2 større arealer i baghaverne til den nuværende bebyggelse. Lokalplanen sikrer, at ombygning og nyopførelse sker i respekt for den eksisterende bebyggelse og bevarelse af områdets særkende. Samtidig muliggør lokalplanen gennemførelse af Universitetsstien hen over lokalplanområdets sydlige ende langs med jernbanen.
  Der er modtaget 7 skriftlige høringssvar i høringsperioden, der sammen med bemærkninger fra borgermødet omhandlede følgende emner med relation til lokalplanen: Beplantning ved fælles parkeringsarealer, bebyggelsens omfang og placering, størrelse af private haver, opdelingen af delområder, bebyggelsens fællesområde, stiføringen langs banen, krav vedrørende kloakering, materialer til facader, størrelse af altaner og udformning af grunde.
  Dette har ført til 7 mindre ændringer i den endelige lokalplan, som beskrevet i vedlagt notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015. Området ejes og udvikles af boligselskabet, som i samarbejde med forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 240

  Godkendt.

 • Pkt. 241 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 548 for Vigen Strandpark og Roskilde Camping - Naturstyrelsens indsigelse

  forslag_til_tillaeg_til_lokalplan_548.pdf hoeringsnotat_tillaeg_1_til_lp_548.pdf

  Pkt. 241

  Forslag til tillæg 1 til lokalplan 548 for Vigen Strandpark og Roskilde Camping - Naturstyrelsens indsigelse

  Sagsnr. 246473 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til tillæg 1 til lokalplan 548 for Vigen Strandpark og Roskilde Camping har været i offentlig høring. Naturstyrelsen har gjort indsigelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Plan- og Teknikudvalget godkender enten
  1. At forslag til tillæg 1 til lokalplan 548 bortfalder, således at lokalplan 548 for Vigen Strandpark og Roskilde Camping fortsat er gældende, eller
  2. At kommunen søger Naturstyrelsen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, og at kommunen i givet fald påklager et afslag til Natur- og Miljøklagenævnet.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog den 13. maj 2014, punkt 106, at sende forslag til tillæg 1 til lokalplan 548 for Vigen Strandpark og Roskilde Camping i offentlig høring. Hensigten var at skabe overensstemmelse mellem afgrænsningen af campingpladsen i lokalplanen og i den forpagtningsaftale for pladsen, som kommunen efterfølgende havde indgået, og som videreførte afgræsningen i tidligere forpagtningsaftale. Uoverensstem­melsen mellem lokalplan og forpagtningsaftale havde betydet misforståelser om retten til færdsel i området.
  Forslaget til tillæg ændrede anvendelsen for en mindre del af strandparken til campingplads med den begrænsning, at arealet på vandsiden af den eksisterende sti kun kan anvendes til teltslagning. Samtidig sikrede forslaget, at der fortsat var adgang for gående fra strandparken til Veddelev Havn, dels ad stien langs vandet, dels ad kørevejen fra bommen ved indkørslen til stien langs vandet.
  Der er indkommet 15 høringssvar, alle imod forslaget, herunder en indsigelse fra Naturstyrelsen, se vedlagte høringsnotat. Kommunen kan ikke vedtage tillægget til lokalplanen, med mindre Naturstyrelsen ophæver sin indsigelse. Naturstyrelsen begrunder indsigelsen med: Offentlighedens adgang til kysten begrænses, der er ikke tilstrækkeligt redegjort for planlægning i kystnærhedszonen, og kommunen har ikke opnået en nødvendig dispensation fra strand­beskyttelses­linjen. Naturstyrelsen har skriftligt og ved møde tilkendegivet, at styrelsen ikke er sindet at meddele dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
  Forvaltningen ser to muligheder:
  - Kommunen kan lade forslaget til tillæg til lokalplanen bortfalde (indstillingens punkt 1).
  - Alternativt (indstillingens punkt 2) kan kommunen søge Naturstyrelsen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen med henblik på at få et forventet afslag prøvet ved Natur- og Miljøklagenævnet. I ansøgningen kan blandt andet henvises til, at området har været anvendt som camping-/teltplads siden slutningen af 1930-erne. Hvis kommunen får medhold, kan Naturstyrelsen ophæve sin indsigelse, og sag om tillæg til lokalplanen vil kunne genoptages. Det er vanskeligt at vurdere sandsynligheden for, om kommunen vil få medhold.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 241

  Plan- og Teknikudvalget godkendte indstillingens punkt 1, dvs. forslag til tillæg 1 til lokalplan 548 bortfalder, således at lokalplan 548 for Vigen Strandpark og Roskilde Camping fortsat er gældende.

 • Pkt. 242 Høring om forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land

  forslag_til_hoeringssvar_om_nationalpark_skjoldungernes_land.pdf forslag_til_nationalpark_skjoldungernes_land._hoeringsmateriale.pdf

  Pkt. 242

  Høring om forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land

  Sagsnr. 263088 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Igennem de sidste ti år er der arbejdet ihærdigt på at etablere en nationalpark i Roskilde-Lejre området. Indsatsen har båret frugt. Miljøministeren fremlagde i august forslag til bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Kommune er høringsberettiget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslaget til høringssvar om Nationalpark Skjoldungernes Land.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 26. februar 2014, punkt 139, anbefalede byrådet, at miljøministeren udarbejdede et forslag om bekendtgørelse til nationalpark.
  Den 21. august 2014 modtog Roskilde Kommune forslaget om bekendtgørelse til Nationalpark Skjoldungernes Land i høring. Materialet er i høring frem til 31. december 2014.
  Naturstyrelsen har udarbejdet hæftet ”Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land”, som beskriver og begrunder forslaget. Hæftet indeholder udkastet til bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land (s. 21-22).
  Forvaltningen har i samarbejde med nationalparkens projektchef gennemgået materialet og fundet, at forslaget er i overensstemmelse med det forslag, som kommunerne og styregruppen har indsendt, og at der ikke er forhold i bekendtgørelsen, der strider mod den kommunale planlægning eller som fastsætter bestemmelser, der ikke er gældende i forvejen eller er i overensstemmelse med den gældende retstilstand.
  Den 27. oktober afholdte Naturstyrelsen borgermøde på Vikingeskibsmuseet om forslaget til nationalpark. Der deltog ca. 100 personer i borgermødet, og der kom mange positive kommentarer på mødet og ingen negative.
  Forslaget til Roskilde Kommunes høringssvar redegør for, at forslaget er i overensstemmelse med kommunens planlægning og begrunder, hvorfor Roskilde Kommune støtter forslaget om Nationalpark Skjoldungernes Land.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 242

  Anbefales.

 • Pkt. 243 Trafikplan for Jyllinge

  trafikplan_for_jyllinge_rapport.pdf notat_-_forslag_til_trafikale_investeringer_i_jyllinge.pdf

  Pkt. 243

  Trafikplan for Jyllinge

  Sagsnr. 255257 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Byrådets møde den 26. marts 2014, punkt 192, blev der givet anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til trafikløsning i Jyllinge. Forvaltningen har siden fået udarbejdet en trafikplan for Jyllinge, der peger på og danner grundlag for en prioritering af trafikforbedrende tiltag i Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til trafikale investeringer i Jyllinge godkendes,
  2. ensretningen af Bygaden gøres permanent og suppleres med hastighedsdæmpende foranstaltninger,
  3. krydset Nordmarksvej/Møllevej/Bygaden bygges om, så prioriteten ændres,
  4. ny rundkørsel i krydset Jyllinge Parkvej/Lindegårdsvej/Baunegårdsvej projekteres i 2014 og anlægges i 2015 under forudsætning af, at der afsættes rådighedsbeløb til trafikløsning i Jyllinge Bymidte i 2015 jf. Strategisk anlægsplan.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Rådgivningsvirksomheden Rambøll har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet en analyse af den trafikale udvikling i Jyllinge. Med udgangspunkt i udviklingsprogrammet for Jyllinge Bymidte og de eksisterende trafikale data, er der udarbejdet et idekatalog med forslag til trafikale investeringer i byen. Formålet med disse tiltag er at fredeliggøre bymidten for gennemkørende trafik, reducere hastigheden generelt på vejene, forbedre mobiliteten i Jyllinge ved et logisk og enkelt trafiksystem, og skabe bedre forhold for lette trafikanter på langs og på tværs i området.
  Forvaltningen har gennemgået analysen og forslagene og udarbejdet notatet: ”Forslag til trafikale investeringer i Jyllinge 2014”, der beskriver to hovedspor i de kommende års trafikale investeringer i Jyllinge:
  Omdannelse af Jyllinge Bymidte og Jyllinge Parkvej herunder Bygaden.
  Bedre vejforbindelser i Jyllinge Nord.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, da rådighedsbeløbet er frigivet.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 166

  Udsættes.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 191

  Ad indstillingens punkt 1-3: Udsættes med henblik på yderligere undersøgelser.
  Ad indstillingens punkt 4: Godkendt.

  Supplerende oplysninger

  På udvalgsmødet den 11. september 2014, punkt 191, blev et forslag om omlægning af Nordmarksvej gennem det grønne område ved Hellig Kors Kirke (område 11) til Agerskellet drøftet. Forvaltningen har undersøgt forslaget og indstiller, at der ikke arbejdes videre med det.
  Vejen vil komme til at gå gennem det grønne område mellem rensningsanlægget og kirken og skade udsigten fra kirken mod fjorden. Det vurderes, at en ny vej muligvis vil øge trafikken på den sydlige del af Værebrovej, Osvej og Rådalsvej. Den øgede trafik på Agerskellet vil være til stor gene for daginstitutionen. Anlægsarbejdet kræver en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Anlægsomkostningerne vurderes til at være mellem 10 og 15 mio. kr.
  Forvaltningen er ved at undersøge mulighederne for sammen med grundejerne at få etableret forbindelsen mellem Værebrovej og Møllevej indenfor en kortere årrække.

  Ny indstilling

  Forvaltningen indstiller at:

  1. forslag til trafikale investeringer i Jyllinge godkendes,
  2. ensretningen af Bygaden gøres permanent og suppleres med hastighedsdæmpende foranstaltninger,
  3. krydset Nordmarksvej/Møllevej/Bygaden bygges om, så prioriteten ændres,
  4. der ikke arbejdes videre med forslaget om at etablere en ny vejforbindelse mellem Nordmarksvej og Agerskellet.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 243

  Udvalget godkendte den nye indstilling, dog sådan at ensretningen af Bygaden tages op igen, når vejføringen Osvej til Møllevej og videre til A6 effektueres.
  Udvalget besluttede endvidere, at forvaltningen skal arbejde for, at projektet forlængelse af Osvej til Møllevej og videre til A6 fremskyndes i dialog med grundejerne.
  V og O kan ikke godkende det element, at ensretningen af Bygaden gøres permanent, men ønsker den ophævet nu.
  V og O begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 244 Trafiksikkerhedsplan 2014 - endelig godkendelse

  bilag_1_populaerudgave_trafiksikkerhedsplan_endelig_udgave.pdf hoeringsnotat.pdf

  Pkt. 244

  Trafiksikkerhedsplan 2014 - endelig godkendelse

  Sagsnr. 254799 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Trafiksikkerhedsplanen har været i offentlig høring og skal endeligt godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Trafiksikkerhedsplan 2014 godkendes og danner udgangspunkt for de kommende års prioriteringer af de midler, der er afsat til trafiksikkerhed i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede den 21. august 2014, punkt 165, at sende udkast til Trafiksikkerhedsplan 2014 i offentlig høring. For at sikre, at vi anvender de fremtidige trafiksikkerhedsmidler bedst muligt, er der i Trafiksikkerhedsplan 2014 forslag til prioritering af indsatsområder og projekter, der kan give mest sikkerhed og tryghed for pengene fra 2014 og frem til 2020.
  Plan- og Teknikudvalget vil i januar 2015 blive forelagt forslag til prioritering af de 2,5 mio. kr., som er afsat i budget 2015 til øget trafiksikkerhed og sikre skoleveje.
  I bilag 1 fremgår den endelige Trafiksikkerhedsplan 2014 med forslag til vision, konkrete målsætninger og prioriterede indsatsområder. I Målsætningerne lægges op til en halvering af antallet af tilskadekomne i trafikken i 2020.
  Udkast til Trafiksikkerhedsplan 2014 har været i offentlig høring i september, og der er indkommet 56 høringssvar.
  Desuden er afholdt et møde med særlige interessenter hvor politiet, FDM, Cyklistforbundet, Handicaprådet og Ældrerådet deltog. Der er tilføjet nye projekter til projektlisterne i trafiksikkerhedsplanen som følge af høringsprocessen. De fleste høringssvar er bemærkninger til, hvorfor en bestemt strækning eller kryds bør medtages på de prioriterede projektlister. I bilag 2 fremgår oversigt over de bemærkninger, der er indkommet, og forvaltningens svar på dem samt referat fra interessentmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015. Planen har fokus på prioritering af de midler, som er afsat i Strategisk Anlægsplan.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 244

  Godkendt.

 • Pkt. 245 Ændring af administrationsgrundlag - Darupvang

  notat_om_administrationsgrundlag_for_darupvang.pdf darupvang_kortbilag.pdf anvendelsesbestemmelser_i_darupvang_og_lokalplanlaegning.pdf administrationsgrundlag_for_byggesagsbehandling_ved_darupvang.pdf

  Pkt. 245

  Forslag til ændring af administrationsgrundlag – for erhvervsområdet ved Darupvang

  Sagsnr. 190434 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har hidtil haft en administrationspraksis for erhvervsområdet ved Darupvang, hvor man har administreret ud fra bestemmelserne i kommuneplanen. Udvalget skal tage stilling til, om man ønsker at ændre denne administrationspraksis og i stedet administrere ud fra en gældende deklaration for området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. det godkendes, at området fremover administreres efter deklarationen,
  2. forslag til administrationsgrundlag for området godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Erhvervsområdet Darupvang er omfattet af kommuneplanramme 4.E.1, som giver mulighed for butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Området er samtidig omfattet af en deklaration, som beskriver, at området kan anvendes til butikker tilknyttet erhverv eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området. Kommunen har administreret området efter kommuneplanens bestemmelser ud fra en opfattelse af, at disse bestemmelser ikke kunne fraviges. Dette har betydet, at flere forespørgsler om etablering af butikker, som ikke har været i overensstemmelse med bestemmelserne, er blevet afvist, herunder to henvendelser fra forretninger med salg af hårde hvidevare.
  Forvaltningen har på baggrund af tre aktuelle forespørgsler om etablering af butikker (børnetøj, bager og biltilbehør) fået en ekstern juridisk vurdering af muligheden for, at administrere Darupvang efter deklarationen og herved ændre praksis, samt om en ændring af praksis kan gøre kommunen erstatningspådragende i forhold til tidligere afviste henvendelser. Vurderingen er, at der kan ændres praksis, men en forudsætning for ikke at ifalde erstatningsansvar er, at der sker en konsekvent praksisændring, som bliver anvendt af kommunen i samtlige senere sager.
  Ved administration efter deklarationens bestemmelse om butikkerne ”naturligt finder plads i området”, lægger forvaltningen op til godkendelse af et administrationsgrundlag for området, der præciserer dette.
  Administrationsgrundlaget fastlægger rammer, der kun giver mulighed for butikker, der ikke hensigtsmæssigt kan placeres i bymidten, samt butikker, som ud fra miljømæssige kriterier, herunder særligt trafikpåvirkning, ikke vil være hensigtsmæssige at placere i området. Det vil begrænse muligheden for eksempelvis bagere og tøjbutikker.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 245

  Godkendt.

 • Pkt. 246 Midlertidig pavillon på Hestetorvet

  foto_pavillon.pdf billeder_pavillon.pdf tegning.pdf

  Pkt. 246

  Midlertidig pavillon på Hestetorvet

  Sagsnr. 251364 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af en pavillon på Hestetorvet med henblik på udeservering i sommerhalvåret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en midlertidig dispensation på 2 år fra lokalplanen til at opstille en pavillon på Hestetorvet i den sydlige del af det angivne område.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har modtaget en ansøgning fra Shawarma Grill House om opstilling af en pavillon til salg af mad med udeservering på Hestetorvet, matr. Nr. 7000 ch, Roskilde Bygrunde. Pavillonen skal være flytbar og skal stå på Hestetorvet i sommerhalvårene.
  Pavillonen ønskes placeret i område A fastlagt i lokalplan nr. 222. I området A er der udlagt byggefelt 1 til torvebygning og byggefelt 2 til en pavillonbygning. Den ønskede pavillon ligger uden for de nævnte byggefelter, og det kræver derfor en dispensation fra lokalplanen.
  Ansøgningen om en permanent tilladelse er blevet afvist af forvaltningen med henvisning til lokalplanen.
  Med henblik på at afprøve om en opstilling af en pavillon med udeservering på Hestetorvet kan give mere liv, indstiller forvaltningen, at der gives midlertidig 2-årig tilladelse, og herunder en dispensation fra lokalplanen. Det indstilles også at pavillonen placeres så sydligt som muligt inden for det område der er angivet på tegningen.
  Tilladelsen betyder, at der udlejes et felt til pavillonen på Hestetorvet i to år. Lejeperioden er kort og kræver derfor ikke et offentligt udbud. Feltet vil blive placeres således, at pavillonen vil stå ude ved fortovet i den sydlige del af området der er angivet på tegningen.
  Efter den 2-årige periode evalueres prøveperioden, og der tages stilling til, om der skal udarbejdes en ny lokalplan for Hestetorvet, hvor der gives mulighed for flere byggefelter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Der vil være en mindre indtægt forbundet med udlejningen, ca. 25.000 kr. årligt afhængig af antal m2, som føres på den eksisterende indtægtskonto: Lejeindtægter, fortovsrestauranter.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 246

  Godkendt.

 • Pkt. 247 Sammenlægning af boliger på Ryttergårdsvej 3 og 3A, Roskilde

  Pkt. 247

  Sammenlægning af boliger på Ryttergårdsvej 3A og 3B, Roskilde

  Sagsnr. 256763 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejerne af ejendommen Ryttergårdsvej 3A og 3B, Gundsømagle, 4000 Roskilde har søgt om tilladelse til at sammenlægge de to boliger på ejendommen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til det ansøgte, og at tilladelsen tidsbegrænses i 2 år, således at den bortfalder, hvis sammenlægningen ikke er gennemført inden 2 år fra afgørelsen meddeles ansøgeren.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af ejendommen Ryttergårdsvej 3A og 3B, Gundsømagle, 4000 Roskilde har søgt om tilladelse til at sammenlægge de to boliger på ejendommen. Ifølge BBR-registret består ejendommen af 3 bygninger; et stuehus, et anneks samt et udhus.
  Stuehuset, Ryttergårdsvej 3B, indeholder 1 bolig med køkken og har et samlet areal på 146 m2. Stuehuset har bad og toilet.
  Annekset, Ryttergårdsvej 3A, indeholder ligeledes 1 bolig med køkken og har et samlet areal på 42 m2. Annekset har bad og toilet.
  Hverken anneks eller stuehus har været udlejet siden de nuværende ejere overtog ejendommen i 2010. I sammenlagt stand vil boligen udgøre 188 m2.
  De nuværende ejere har efter overtagelsen istandsat stuehuset og etableret en 1. sal på annekset. Ejerne ønsker nu at benytte annekset som en del af deres bolig, og vil derfor gerne have stuehus og anneks registreret som én samlet bolig.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at annekset har en størrelse og placering, der ikke egner sig til udlejning. Det ville derfor være naturligt, at slå de to boliger sammen, da de ligger så tæt og på samme grund, at det giver god mening.
  Det er boligreguleringslovens udgangspunkt, at byrådet skal give samtykke til sammenlægning af lejligheder, hvad enten der er tale om en total sammenlægning - og dermed nedlæggelse af en lejlighed - eller kun overførsel af nogle værelser fra en lejlighed til en anden.
  Når det samlede bruttoetageareal vil overstige 130 m2, kan byrådet nægte samtykke til sammenlægning af lejligheder efter reglerne i boligreguleringslovens § 51, stk. 2, hvorefter byrådet dog kun kan nægte godkendelse til sammenlægningen, hvis byrådet vurderer, at den ene boligs fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 247

  Godkendt.

 • Pkt. 248 Sammenlægning af boligerne Asylgade 36, stuen og 1. sal, Roskilde

  Pkt. 248

  Sammenlægning af boligerne Asylgade 36, stuen og 1. sal, Roskilde

  Sagsnr. 264980 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af ejendommen beliggende Asylgade 36, stuen og 1. sal, 4000 Roskilde ønsker at sammenlægge boligerne i ejendommen, således at ejendommen kan sælges som et enfamiliehus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en 2-årig tilladelse til det ansøgte, således at den bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra tilladelsen udstedes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af ejendommen Asylgade 36, 4000 Roskilde har solgt ejendommen betinget af, at de to boliger i ejendommen kan sammenlægges, således at ejendommen bliver et enfamiliehus. Ifølge folkeregistret bebos stueetagen af ejeren, mens 1. salen har været ubeboet siden 1. februar 2000.
  Ifølge BBR-registret er der registreret 2 boliger med køkken i ejendommen. Boligen i stuen udgør 100 m2, og boligen på 1. sal udgør 73 m2. Der er to toiletter og bad i stueetagen og et toilet på 1. sal. I sammenlagt stand vil boligen udgøre 173 m2.
  Ansøger oplyser, at boligen ikke er tidssvarende. Toilettet på 1. sal er inde i et skab, og badeværelset på 1. sal består af en brusekabine, der er sat ind i et rum. Endvidere er døråbningen til badeværelset i stueetagen meget smal, ca. 50 cm. Køberen af ejendommen ønsker at første sal skal fungere som soveafdeling med 2-3 værelser og nyt badeværelse. Det eksisterende køkken på etagen skal nedlægges.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at 1. salen er indrettet med et toilet i et skab, og brusekabinen er opsat i et rum uden vådrumssikring. Det vil koste forholdsvis meget, at få bragt det i en fornuftig stand, så det kan bruges til udlejning.
  Det er boligreguleringslovens udgangspunkt, at kommunalbestyrelsen skal give samtykke til sammenlægning af lejligheder, hvad enten der er tale om en total sammenlægning - og dermed nedlæggelse af en lejlighed - eller kun overførsel af nogle værelser fra en lejlighed til en anden.
  Når det samlede bruttoetageareal vil overstige 130 m2, kan kommunalbestyrelsen nægte samtykke til sammenlægning af lejligheder efter reglerne i boligreguleringslovens § 51, stk. 2, hvorefter kommunalbestyrelsen dog kun kan nægte godkendelse til sammenlægningen, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den ene boligs fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 248

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende indstillingen, fordi Ø vurderer, at der er behov for mindre boliger og billigere boliger.

 • Pkt. 249 Sammenlægning af boliger på Søndergade 34, Viby Sj.

  Pkt. 249

  Sammenlægning af boliger på Søndergade 34, Viby Sjælland

  Sagsnr. 260281 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af ejendommen Søndergade 34, 4130 Viby Sjælland ønsker at sammenlægge de to boliger i ejendommen, således at ejendommen bliver et enfamiliehus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til det ansøgte, og at tilladelsen tidsbegrænses i 2 år, således at den bortfalder, hvis sammenlægningen ikke er gennemført, inden 2 år fra afgørelsen er meddelt ansøgeren. Tilladelsen er betinget af, at lejeren er fraflyttet lejemålet af grunde, som er sammenlægningen uvedkommende.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af ejendommen Søndergade 34, 4130 Viby Sjælland ønsker at sammenlægge de to boliger i ejendommen, således at ejendommen bliver et enfamiliehus.
  Ifølge folkeregistret bebos stueetagen af ejeren, mens 1. sal er udlejet. Ejer oplyser, at der blot er lejet et værelse ud på 1. salen. Ejeren har den 31. juli 2014 opsagt lejemålet til fraflytning den 31. oktober 2014.
  Ifølge BBR-registret er der registreret 2 boliger med køkken i ejendommen. Boligen i stuen udgør 124 m2, og boligen på 1. sal udgør 85 m2. Der er toilet og bad i stueetagen og toilet på 1. sal.
  I sammenlagt stand vil boligen udgøre 209 m2.
  Ansøger oplyser, at hele ejendommen anvendes som én samlet ejendom, idet der ikke skelnes mellem stue og 1. sal. Sammenlægningen kræver ikke bygningsmæssige ændringer. Der er ikke separat adgang til første sal, så de to boliger deler entre.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der er en stor lejlighed på 1. sal med 2 værelser, stue, køkken og et lille bad/wc. Der er fælles entre, som ikke er helt hensigtsmæssig ved udlejning af 1. salen.
  Det er boligreguleringslovens udgangspunkt, at kommunalbestyrelsen skal give samtykke til sammenlægning af lejligheder, hvad enten der er tale om en total sammenlægning - og dermed nedlæggelse af en lejlighed - eller kun overførsel af nogle værelser fra en lejlighed til en anden.
  Når det samlede bruttoetageareal vil overstige 130 m2, kan kommunalbestyrelsen nægte samtykke til sammenlægning af lejligheder efter reglerne i boligreguleringslovens § 51, stk. 2, hvorefter kommunalbestyrelsen dog kun kan nægte godkendelse til sammenlægningen, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den ene boligs fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 249

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende indstillingen, fordi Ø vurderer, at der er behov for mindre boliger og billigere boliger.

 • Pkt. 250 Sammenlægning af boligerne Birkelundsvej 6 a og 6 b, 4000 Roskilde

  Pkt. 250

  Sammenlægning af boligerne Birkelundsvej 6A og 6B, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 265591 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af ejendommen Birkelundsvej 6A, 4000 Roskilde har med fuldmagt fra ejeren af Birkelundsvej 6B ansøgt om en tilladelse til at sammenlægge de to boliger i ejendommen, således at ejendommen bliver et enfamiliehus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til det ansøgte, og at tilladelsen tidsbegrænses i 2 år, således at den bortfalder, hvis sammenlægningen ikke er gennemført, inden 2 år fra afgørelsen er meddelt ansøgeren.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af ejendommen Birkelundsvej 6A har med fuldmagt fra ejeren af Birkelundsvej 6B ansøgt om tilladelse til at sammenlægge de to boliger i ejendommen, således at ejendommen bliver et enfamiliehus.
  Ifølge folkeregistret bebos begge boliger på nuværende tidspunkt af ejerne. Ansøger ønsker at købe Birkelundsvej 6B under forudsætning af, at der kan opnås tilladelse til sammenlægning af boligerne.
  Ifølge BBR-registret er ejendommene selvstændigt udmatrikuleret. Boligen Birkelundsvej 6A udgør 163 m2 og indeholder 2 toiletter og 1 badeværelse, mens boligen Birkelundsvej 6B udgør 105 m2 ligeledes med 2 toiletter og 1 badeværelse.
  I sammenlagt stand vil boligen udgøre 268 m2.
  Ansøger oplyser, at boligerne Birkelundsvej 6A og 6B indtil 2007 udgjorde én samlet bolig. I forbindelse med opdelingen i to boliger blev en dør mellem boligerne muret til. Denne dør kan forholdsvis nemt reetableres.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at ejendommen er opført som to ejendomme, der er bygget af to omgange. En mellembygning med entre forbinder de to bygninger. Det ene dørhul, som deler de to dele, er blændet og er enkelt at genåbne. Det forekommer ikke oplagt, at ejendommen er opdelt i to matrikler.
  Det er boligreguleringslovens udgangspunkt, at kommunalbestyrelsen skal give samtykke til sammenlægning af lejligheder, hvad enten der er tale om en total sammenlægning - og dermed nedlæggelse af en lejlighed - eller kun overførsel af nogle værelser fra en lejlighed til en anden.
  Når det samlede bruttoetageareal vil overstige 130 m2, kan kommunalbestyrelsen nægte samtykke til sammenlægning af lejligheder efter reglerne i boligreguleringslovens § 51, stk. 2, hvorefter kommunalbestyrelsen dog kun kan nægte godkendelse til sammenlægningen, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den ene boligs fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 250

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende indstillingen, fordi Ø vurderer, at der er behov for mindre boliger og billigere boliger.

 • Pkt. 251 Delvis nedlæggelse af bolig - Københavnsvej 19

  Pkt. 251

  Delvis nedlæggelse af bolig - Københavnsvej 19

  Sagsnr. 262738 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af Københavnsvej 19, 4000 Roskilde, har ansøgt om tilladelse til delvist at nedlægge boligen, idet ejendommens stueetage ønskes taget i brug til andet end beboelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til det ansøgte, og at tilladelsen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden 2 år efter afgørelsen er meddelt ansøger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af ejendommen Københavnsvej 19, 4000 Roskilde, har ansøgt om tilladelse til at nedlægge den del af boligen, der ligger i ejendommens stueetage, idet ejer ønsker at anvende stueetagen til andet end beboelse. Ejeren har oplyst, at stueetagen ønskes anvendt til restaurant eller lignende erhverv. 1. salen skal fortsat anvendes til bolig.
  Ejeren af ejendommen har erhvervet ejendommen i juli 2014. Ifølge BBR-meddelelsen er ejendommen opført i 1908, det er et fritliggende enfamilieshus med et samlet bygningsareal på 91 m2 og en udnyttet tagetage på 54 m2, i alt et samlet boligareal på 145 m2.
  Ifølge folkeregistret er der ikke tilmeldt nogen på adressen, og der har ikke boet nogen siden juni 2011.
  Ved besigtigelsen af ejendommen kunne det det konstateres, at ejendommen er ved at blive renoveret med køkken og toilet på 1. sal. Der kan blive en 2-værelses lejlighed med soveværelse, stue og køkkenalrum på 1. sal. Stueetagen er ryddet og er ved at blive renoveret.
  Lokalplan 423 er gældende for området. Der er ikke noget i lokalplanen, der er til hinder for den delvise nedlæggelse af boligen.Lokalplanen giver principielt mulighed for restaurant i bygninger med facade mod Københavnsvej. Ejer er gjort opmærksom på, at der skal søges om byggetilladelse til indretning af restaurant eller lignende erhverv, og der skal udarbejdes et projekt. Der er ligeledes en række andre tekniske krav, som skal overholdes. Det fremgår endvidere af tingbogen, at der er forbud mod visse næringsbrug.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt, at nedlægge en bolig helt eller delvist, ved at boligen helt eller delvist tages i brug til andet end beboelse, uden kommunalbestyrelsens samtykke.
  Når en bolig er ledig, kan kommunalbestyrelsen kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 251

  Godkendt.

 • Pkt. 252 Nedlæggelse af boligen Søndervang 28, Roskilde

  Pkt. 252

  Nedlæggelse af boligen Søndervang 28, Roskilde

  Sagsnr. 265471 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har ansøgt om nedlæggelse af boligen Søndervang 28, 4000 Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til det ansøgte, og at ansøgningen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden 2 år fra godkendelsen er meddelt ansøger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har søgt om tilladelse til at nedlægge boligen Søndervang 28, idet bygningen ønskes nedrevet i forbindelse med miljøundersøgelser på ejendommen og grunden under bygningen.
  En del af ejendommens vestlige areal er kortlagt som muligt forurenet, og der er på baggrund heraf søgt om tilladelse til jord- og anlægsarbejder på ejendommen efter jordforureningslovens § 8. I oktober 2014 er der meddelt tilladelse efter det ansøgte, og tilladelsen omfatter nedrivning, fjernelse af kælder med tilhørende fundamenter, gravearbejde og jordhåndtering.
  Det er forventningen, at grunden, hvis miljøundersøgelserne viser det muligt, efterfølgende sælges som parcelhusgrund. I den situation vil beboelsen genopstå.
  Ifølge BBR-meddelelsen er ejendommen opført i 1947. Det er et fritliggende enfamiliehus med et samlet boligareal på 52 m2. Kommunens Teknik- og Miljøudvalg har den 7. november 2013 kondemneret ejendommen på grund af skimmelvækst, og boligen har stået tom siden juni 2014.
  Det er lokalplan 137, der er gældende for området, og der er intet planmæssigt til hinder for nedlæggelsen.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke, at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved at boligen delvis tages i brug til andet end beboelse.
  Når en bolig er ledig, kan kommunalbestyrelsen kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommenen. Jf. boligreguleringslovens § 52, stk.1

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 252

  Godkendt.

 • Pkt. 253 Anlægsregnskab - Industrivej 52 - etablering af vej

  Pkt. 253

  Anlægsregnskab - Industrivej 52 - etablering af vej

  Sagsnr. 261076 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Industrivej 52, etablering af vej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 14. december 2011, punkt 316, givet en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til forlængelse af Industrivej ud forbi Bauhaus.
  Byrådet har efterfølgende den 4. september 2013, punkt 207 godkendt en reducering af bevillingen på 1,2 mio. kr.
  Den samlede bevilling til etablering af ny Industrivej var derfor 5,8 mio. kr.
  Forlængelsen af industrivej er nu færdigetableret.
  Arbejdet bestod i et større jordflytningsarbejde samt sætning af granitkantsten, opbygning af fortov, og vejarealer med afsluttende grovasfalt og asfaltslidlag. Vejen er blevet udstyret med vejbelysning og gråpopler.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 165.010 kr.
  Mindreforbruget på 165.010 kr. er tilgået kassen tidligere år. Den samlede kasse påvirkning er 0 kr. for 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 253

  Anbefales.

 • Pkt. 254 Anlægsregnskab - Trekroner øst, B 28 - Jernaldergården

  Pkt. 254

  Anlægsregnskab - Trekroner øst, B 28 - Jernaldergården

  Sagsnr. 264840 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for byggemodning af Jernaldergården, Trekroner øst.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes med et merforbrug på 596.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jernaldergården var planlagt som et specielt boligområde, kaldet amok-området, hvor der kun måtte bygges unika huse, og hvor grundformer, overkørsler og vejprojektet afspejlede dette mål.
  Efter salg af de to første grunde inden for dette koncept blev det besluttet at sælge de øvrige grunde til almindeligt parcelhusbyggeri. Denne ændring har krævet omfattende og fordyrende tilpasninger af vejprojektet, som på det tidspunkt var grovbyggemodnet, og derfor ikke umiddelbart kunne ændres til en anden udformning.
  Anlægget har desuden været ramt af vanskelige vejrperioder, der har betydet uforudseelige udgifter. Vejprojektet er nu afsluttet og overdraget til grundejerforeningens drift, selvom der fortsat resterer udbedringsarbejder. Udgifterne hertil forventes afholdt af entreprenøren.
  Der er til projektering og anlæg i perioden 2008 – 2012 bevilget i alt 16.173.000 kr. til byggemodningen. Med et forbrug på 16.769.333 kr. giver det et merforbrug på 596.000 kr.
  Merforbruget på Jernaldermarken kan ses i sammenhæng med mindreforbrug på Jernaldermarken, B 26, og Stormandshøjen, B 24, se sagsnumre 264322 og 264321.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 596.000 kr. i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 254

  Anbefales.

 • Pkt. 255 Anlægsregnskab - Trekroner øst, B 26 - Jernaldermarken

  Pkt. 255

  Anlægsregnskab - Trekroner øst, B 26 - Jernaldermarken

  Sagsnr. 264322 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for byggemodning af Jernaldermarken, Trekroner øst.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes med et mindreforbrug på i alt 833.781 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jernaldermarken, B 26, var sammen med Stormandshøjen, B 24, de første boligområder, der blev byggemodnet i Trekroner øst. De to områder er med lokal afledning af regnvand via granittrug i veje og græsrender i de fælles friarealer udviklet som koncept for byggemodningen af de parcelhusområder langs Trekroner Bæk, der pt. er under udbygning, dvs. B 27 og B 25.
  Vejprojektet var i anlægsfasen belastet af en større udskiftning af jord fra et tidligere vådområde, der havde ligget i vejens tracé. Desuden var projektet belastet af voldsomme regnhændelser.
  Anlæg af vej og friarealer er afsluttet og overdraget til grundejerforeningens drift.
  Byrådet har i perioden 2006 – 2011 bevilget i alt 18.697.000 kr. til Jernaldermarken. Med et samlet forbrug på 17.863.219 kr. medfører det et mindreforbrug på i alt 833.781 kr. I 2014 er der forbrugt 215.513 kr. af et tidligere frigivet rådighedsbeløb på 226.000 kr., og hvorved er der i 2014 et mindreforbrug på 10.487 kr.
  Mindreforbruget på Jernaldermarken kan ses i sammenhæng med merforbrug på Jernaldergården, B 28, se sagsnummer 264840.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 10.487 kr. i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 255

  Anbefales.

 • Pkt. 256 Anlægsregnskab - Stormandshøjen, B 24 - Trekroner øst

  Pkt. 256

  Anlægsregnskab - Stormandshøjen, B 24 - Trekroner øst

  Sagsnr. 264321 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for byggemodning af Stormandshøjen, Trekroner øst.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes med et mindreforbrug på i alt 313.647 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Stormandshøjen, B 24, var sammen med Jernaldermarken, B 26, de første boligområder, der blev byggemodnet i Trekroner øst. De to områder er med lokal afledning af regnvand via granittrug i veje og græsrender i de fælles friarealer udviklet som koncept for byggemodningen af de parcelhusområder langs Trekroner Bæk, der pt. er under udbygning, dvs. B 27 og B 25.
  Sidevejen har dog en anden udformning med stålkanter og regnvandsafledning til vejmidte. Den var en del af den planlagte byggeudstilling, der blev opgivet af udviklingsfirmaet, som følge af Roskilde Banks krak. Projektet blev som følge heraf udført som kommunal byggemodning.
  Anlæg af vej og friarealer er afsluttet og overdraget til grundejerforeningens drift.
  Byrådet har i perioden 2005 – 2013 bevilget i alt 12.814.000 kr. til Stormandshøjen. Med et samlet forbrug på 12.500.790 kr. medfører det et mindreforbrug på i alt 313.210 kr.
  I 2014 er forbrugt 93.353 kr. af et tidligere frigivet rådighedsbeløb på 407.000, og hvorved er der i 2014 et mindreforbrug på 313.647 kr.
  Mindreforbruget på Stormandshøjen kan ses i sammenhæng med merforbrug på Jernaldergården, B 28, se sagsnummer 264840.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 313.647 kr. i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 256

  Anbefales.

 • Pkt. 257 Anlægsregnskab - Musicon - Superstoppested, trafikale tilpasninger og forurening

  Pkt. 257

  Anlægsregnskab – Musicon - Superstoppested, trafikale tilpasninger og forurening

  Sagsnr. 264327 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for superstoppested og trafikale tilpasninger på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 27. februar 2013, punkt 41, har byrådet givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til anlæg af 1. etape af Superstoppested ved Pulsen og Rabalderstræde samt trafikale tilpasninger og forurening på Musicon i øvrigt. I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et netto mindreforbrug på 6.312 kr.
  Delprojekter, der er disponeret på anlægssagen, er følgende:
  - etape af Superstoppestedet anlagt i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole som ’Skovkrydset’ på Musicon.
  - rådgivning i forbindelse med forurenet jord og gashåndtering
  - trafikregulering og byrumsindretning på Rabalderstræde
  - opretning af skilte og belægninger i forbindelse med øget trafik og ændret færdselsmønster skitseprojekt for Søjlepladsen i forbindelse med fundraising på ’Kvantespringet’
  Der er i 2014 forbrugt 1.048.127 kr. af et tidligere frigivet rådighedsbeløb på 1.054.000 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 5.873 kr. i 2014.
  Økonomi
  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 5.873 kr. i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 257

  Anbefales.

 • Pkt. 258 Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser vedr. miljø, geoteknik, trafikteknik m.v.

  Pkt. 258

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser vedr. miljø, geoteknik, trafikteknik m.v.

  Sagsnr. 236811 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er behov for rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling.
  Beslutningskompetence
  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der i lighed med tidligere afsat 0,5 mio. kr. pr. år fra 2015 og frem til forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser m.v. i forbindelse med forundersøgelser til blandt andet lokalplaner. Beløbet vil blive benyttet løbende igennem året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 258

  Anbefales.

 • Pkt. 259 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

  Pkt. 259

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 195341 Plan- og Teknikudvalget Åbent Punkt

  Resume

  I overensstemmelse med Grøn Blå Strategi Handleplan 2015-2018 søges der om frigivelse af rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 1,75 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi,
  2. der gives en indtægtsbevilling på 50.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til eksternt tilskud til udvikling af Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav,
  3. Plan- og Teknikudvalget bemyndiges til at foretage omdisponering indenfor retningslinjerne i Grøn Blå Strategi – Udviklingsprogram.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 6. december 2012, punkt 321, Grøn Blå Strategi. Realiseringen er i gang, og der vil i 2015 blive arbejdet efter Grøn Blå Strategi – Handleplan 2015-2018, som indgik i budgetprocessen til budget 2015, og blev forelagt politisk i maj 2014. Handleplan 2015-18 indeholder et overblik over alle igangværende og planlagte projekter, samt et overblik over forventet forbrug på projekter i 2015. På grund af de mange hensyn og usikkerheder forbundet med realiseringen af projekter i det åbne land, må det forventes, at fordelingen af forbruget kommer til at afvige fra den beskrevne fordeling i handleplanen. Der indgår en mindre indtægtsbevilling på 50.000 kr., som er forventet tilskud fra Naturstyrelsen til udvikling af Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav. Beløbet forventes anvendt løbende igennem året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da beløbet er afsat i budgettet..
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.700
  Anlæg, indtægter 1.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.750
  Anlæg, indtægter 50
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.750
  Anlæg, indtægter 50
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen: 0

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 259

  Anbefales.

 • Pkt. 260 Frigivelse af rådighedsbeløb - Ådalen m.m.

  Pkt. 260

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Ådalen m.m.

  Sagsnr. 265000 Plan og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med den videre byggemodning af Trekroner øst søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 3 mio. kr. som afsat i budget 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning Trekroner, B25.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Grovbyggemodning af Bækken i den nordlige halvdel af boligområde B 25 i Trekroner øst er afsluttet, og grundene er sat til salg med overtagelse pr. 31. december 2014.
  Som planlagt skal den videre byggemodning af B 25 fortsættes med grovbyggemodning af Ådalen, så tidligt i 2015 som det vejrmæssigt er forsvarligt, så grundene kan være klar til salg til august 2015. Desuden indgår etablering af stien Vandgangen langs vestskel af det samlede B 25 med tilknytning til Solopgangen i syd og den kommende Medgangen i nord.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter - 3.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter - 3.000
  Afledt drift:
  Udgifter 75 75
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 260

  Anbefales.

 • Pkt. 261 Orientering om sikre skoleveje i Roskilde Kommune

  skolevejsundersoegelse_2014.pdf trafikpolitik_-_gadstrup_skole.pdf absalons_skole.pdf

  Pkt. 261

  Orientering om sikre skoleveje i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 62184 Plan og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om resultatet af en undersøgelse af de trafikale forhold omkring skolerne, og hvordan forvaltningen i samarbejde med skolerne kan arbejde med trafiksikkerheden fremadrettet.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I aftale om budget 2014-2017 blev det besluttet, at der skulle laves en undersøgelse af ankomst- og parkeringsforholdene omkring skolerne. Forvaltningen har derfor haft dialog med i alt 27 privat- og folkeskoler i Roskilde Kommune. Der er udarbejdet en rapport for hver skole og en sammenfatning af alle skolernes ønsker. Ønskerne og problemerne kan sammenfattes i følgende fire temaer:
  - Elever eller forældres uhensigtsmæssige adfærd i trafikken omkring skolerne.
  - Fysiske forhold ved afsætning af elever ved skolerne om morgenen.
  - Bedre krydsningsmuligheder, hastighedsdæmpende foranstaltninger (bump, indsnævring mv.) og synliggørelse af skoler (f.eks. skoleskilte med din fart).
  - Nye cykelstier til og fra skoler – fra forskellige retninger.
  Der er i budget 2015 afsat 2,5 mio. kr. til trafiksikkerhed og sikre skoleveje. Forvaltningen vil i januar 2015 fremlægge forslag for Plan- og Teknikudvalget om prioritering af midlerne. En model er, at der etableres dynamiske skoleskilte ved min. 2 skoler, og at der ved min. 4 skoler etableres mindre tiltag, samt at der udvælges 1-2 større trafiksikkerhedsprojekter (fx ombygning af en rundkørsel eller kryds), hvor der færdes mange skolebørn. Det vil således kun være muligt at realisere en mindre del af skolernes ønsker for det afsatte beløb. For at opfylde de mange ønsker indenfor en overskuelig årrække, vil det kræve en ekstra tilførsel af økonomiske midler.
  Derudover anbefales det, at opstarte netværksmøder mellem færdselskontaktlærere for at hjælpe skolerne på vej til at få udarbejdet en plan for at forbedre de trafikale forhold og med en særlig fokus på skolebørnenes sundhed og bevægelse. En sådan plan vil systematisere samarbejdet mellem forældre, elever, skole, politi og kommune om sikkertrafik og vil få flere børn til at cykle og gå, samt ruste elever og forældre til at træffe de sikre og rigtige valg i trafikken.
  Forvaltningen foreslår at lave et pilotprojekt med to skoler, og at der udarbejdes en skabelon, som kan gøre det nemt for resten af skolerne at gå i gang.
  Som bilag er vedlagt en rapport fra Absalon skole som et eksempel på de rapporter, der er udarbejdet for hver af skolerne, en sammenfatning af skolernes ønsker og et eksempel på trafikplan fra Gadstrup Skole fra 2005.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015. Sagen handler om prioritering af de midler, som er afsat i Strategisk Anlægsplan.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 261

  -

 • Pkt. 262 Orientering om ny omfartsvej i Tjæreby

  Pkt. 262

  Orientering om ny omfartsvej i Tjæreby

  Sagsnr. 265131 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på den budgetterede omfartsvej udenom Tjæreby.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2013 afsatte byrådet 6 mio. kr. til etablering af en omfartsvej uden om Tjæreby.
  Forvaltningen har drøftet forskellige forslag til linjeføring fra Tjærebyvej til Lufthavnsvej med Roskilde Lufthavns ledelse. Der er skitseret en løsning, hvor omfartsvejen tilsluttes Lufthavnsvej ca. 600 meter fra krydset Lufthavnsvej/Køgevej.
  Efterfølgende har forvaltningen været i dialog med Vejdirektoratet om konsekvenserne af Lufthavnsvejs tilslutning til Køgevej og har fået udarbejdet et forslag til en ombygning af krydset.
  Samlet set betyder løsningerne, at der forventes væsentlige ændringer i det oprindelige projekt. Forvaltningen vil gennemgå projektet på mødet.
  Der vil på et senere møde blive fremlagt en beslutningssag om eventuel ændring af projektet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 262

  Det blev indledningsvis oplyst, at det er en fejl, at byrådet er sat som beslutningskompetence i denne sag, da det er en orienteringssag. Der skulle rettelig stå Plan- og Teknikudvalget.

 • Pkt. 263 Orientering om sagsbehandlingstid for byggesager 3. kvt. 2014

  Pkt. 263

  Orientering om sagsbehandlingstid for byggesager 3. kvt. 2014

  Sagsnr. 253030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger hermed opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager modtaget i perioden 1. juli 2014 til og med 20. september 2014.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Boligsager:
  Der er modtaget 220 sager, hvilket er en stigning på 21% i forhold til samme periode sidste år. Ud over anmeldelsessager er der modtaget 144 byggeansøgninger svarende til en stigning på 45% i forhold til samme periode sidste år, hvilket også er 45 stk. flere end i foregående kvartal.
  I henhold til budgetaftalen skal sagsbehandlingstiderne for boligsager overholde følgende:
  Alle sager gennemgår en kvalificeret screening med en byggesagsbehandler og modtager et svar inden for én uge, 5 kalenderdage.
  Er sagen fyldestgørende, uden dispensationer og overholder den byggeloven, lokalplankrav og anden lovgivning, afgøres den indenfor 2 uger, 10 kalenderdage.
  Ellers modtager ansøger et svar indenfor 2 uger, som indeholder oplysninger om tildelt sagsbehandler og dennes kontaktoplysninger og træffetidspunkter og en beskrivelse af eventuelle mangler i ansøgningen og om muligt en vurdering af den forventede sagsbehandlingstid for den konkrete sag.
  Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, for ansøgninger modtaget i 3. kvartal har ligget inden for de ovennævnte tidsfrister.
  Der arbejdes løbende på at forbedre kvaliteten, men svartider for nye sager kan ikke umiddelbart forventes at kunne forbedres væsentligt. Snarere er der en lille risiko for at det bliver vanskeligt at overholde tidsfristerne i 4. kvartal. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at sagsmængden er stigende, og at der som følge af den hurtigere behandling af nye og flere sager, er en stadig voksende bunke af verserende sager, der skal håndteres og/eller afsluttes. Der skal tillige besvares et væsentligt antal forespørgsler, som ikke er medtaget i statistikken.
  Erhvervssager:
  Der er modtaget 108 sager om erhvervs- og etagebyggeri. Erhvervssager har et servicemål på 8 uger. Der har i perioden været en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 16 dage (netto) målt fra ansøgningen er fyldestgørende, samt på 38 dage (brutto) målt fra ansøgningstidspunktet. Servicemålene overholdes derfor.
  Der er en generel stigning i antallet af erhvervssager i 2014. I perioden fra 1. januar til 20. september 2014 er der modtaget i alt 408 sager, hvilket svarer til en stigning på ca. 34% i forhold til samme periode sidste år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 263

  -

 • Pkt. 264 Orientering om kommende større sager - december 2014

  oversigt_over_kommende_stoerre_sager_-_alle_udvalg.pdf

  Pkt. 264

  Orientering om kommende større sager - december 2014

  Sagsnr. 258315 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i Plan- og Teknikudvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Oversigt over større sager i kommende kvartal i Plan- og Teknikudvalget:
  - Temadrøftelse – Ny Østergadearealet (januar)
  - Klimalokalplan for Jyllinge Nordmark (februar)
  - Lokalplan - Fjordkilen, til høring (februar)
  - Lokalplan - Haraldsborg, 11 pkt. program (februar)
  - Miljørigtig busdrift - biodiesel eller el/hybridbus (februar)
  - Cyklistplan 2015 (februar)
  - Lokalplan - Dagligvarebutik Nordmarken, endelig vedtagelse (marts)
  - Lokalplan - Lokalcenter Roskildevænget, til høring (marts)
  - Lokalplan - Kreative familieboliger, endelig vedtagelse (marts)
  - Lokalplan - Sankt Hans, til høring (marts)
  Oversigt over større sager i Plan- og Teknikudvalget i efterfølgende periode:
  - Lokalplan – Fjordkilen, vedtagelse
  - Busbestilling 2016
  - Igangsættelse af natur- og miljøpolitik
  - Godkendelse af politik for fysiske aktiver
  - Viby bymidte
  - Parkeringshus på Sortebrødre Plads

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 264

  -

 • Pkt. 265 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2014.pdf

  Pkt. 265

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014

  Sagsnr. 260407 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Figuren viser de forventede nettodriftsudgifter fordelt på udvalgets fagområder.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder

  Økonomi

  På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Dette er en forbedring siden sidste budgetopfølgning på 0,9 mio. kr.
  Forbedringen består af:
  Merindtægter på Materielgården på 0,7 mio.kr., der skyldes, at den foreløbigt milde vinter har givet mulighed for mere arbejde og dermed flere indtægter end forventet.
  Mindreforbrug på julehytter på 0,2 mio. kr., som skyldes at udgiften i år afholdes under Økonomiudvalget jf. beslutning på Byrådets møde d. 30. april 2014.
  Indenfor fagområdet busdrift forventes et mindreforbrug på den individuelle handicapordning på 0,8 mio. kr., som skyldes øget fokus på visitationspraksis. De 0,8 mio. kr. omplaceres fra Plan- og Teknikudvalgets område til Økonomiudvalget fra 2014 og frem, hvor de indgår i finansiering af kørselskontor.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 265

  -

 • Pkt. 266 Eventuelt

  Pkt. 266

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 266

  Stianlæg i Viby
  Elevator ved stationen i Viby
  P-pladsen Borchsgade
  Overblik over borgermøder
  Annoncering af borgermøder
  Pontonbroen i havnen
  Domsafsigelse i en byggesag

 • Pkt. 267 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 267

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 04-12-2014, pkt. 267

  Mødet den 10. september foreslås flyttet pga. Danske Parkdage i Esbjerg. Det blev aftalt at flytte det til den 8. september kl. 17.
  Henvendelse fra Ældrerådet vedr. Stændertorvet.
  Mulighed for fællesmøde med Skole- og Børneudvalget.

 • Pkt. 268 Udskiftning af tagbeklædning på bebyggelsen på ejendommen Toldbodgade 14, Roskilde(Lukket)