You are here

Referat

Dato: Torsdag, Februar 5, 2015 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 20 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 20

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 05-02-2015, pkt. 20

  Godkendt.

 • Pkt. 21 Forslag til lokalplan 517 for tæt-lav boliger på industrivej i Viby (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram.pdf oversigtskort.pdf

  Pkt. 21

  Forslag til lokalplan 517 for tæt-lav boliger på Industrivej i Viby (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 47393 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af et tidligere erhvervsareal ved Industrivej i Viby, vest for banen, har anmodet kommunen om at igangsætte lokalplanlægningen for området. Ejeren ønsker at bebygge området med tæt-lav boligbebyggelse, idet anvendelsen som erhvervsområde ikke er hensigtsmæssig.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes lokalplan 517 for tæt-lav boligbebyggelse på Industrivej i Viby på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Et tidligere erhvervsareal ved Industrivej i Viby på ca. 13.500 m2, vest for banen, ønskes bebygget med tæt-lav boligbebyggelse. Den hidtidige anvendelse som erhvervsområde midt i et boligområde er ikke hensigtsmæssig. En bygherre har, på vegne af ejeren af området, anmodet kommunen om at igangsætte lokalplanlægningen for området. Ifølge et skitseprojekt skal der bygges 30-40 tæt-lave boliger i 1-2 etager, svarende til en bebyggelsesprocent på 40.
  Forvaltningen lægger op til, at lokalplanforslaget skal:
  - muliggøre en fremtidig udnyttelse til boligformål
  - fastlægge stier gennem området, som supplerer og understøtter det eksisterende stinet i området samt at
  - sikre fælles friareal og parkering på egen grund.
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende områdets anvendelse. Projektet er i strid med den gældende byplanvedtægt nr. 6, Ramsø. Derfor skal der udarbejdes en ny lokalplan for området.
  Det er forvaltningens vurdering, at projektets indhold og beliggenhed har en sådan karakter, at der bør afholdes borgermøde i høringsperioden.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2015. Området er privatejet og udvikles af grundejeren, og det er en ekstern rådgiver, der har udarbejdet lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Rådgiveren betales af bygherre.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-02-2015, pkt. 21

  Godkendt.

 • Pkt. 22 Forslag til lokalplan 627 for udvidelse af erhvervsområdet Håndværkervænget (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_627_for_udvidelse_af_erhvervsomaadet_ved_haandvaerkervaenget.pdf kortbilag.pdf

  Pkt. 22

  Forslag til lokalplan 627 for udvidelse af erhvervsområdet Håndværkervænget (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 265579 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En lokal håndværker ønsker mulighed for at etablere bolig i tilknytning til erhverv indenfor et lokalplanområde i Gundsømagle. Dette kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 627 for udvidelse af erhvervsområdet Håndværkervænget på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunen har fået en henvendelse fra en lokal håndværker, som ønsker mulighed for at etablere erhverv med tilhørende bolig inden for lokalplanområdet. Det eksisterende erhvervsområde sydvest for det pågældende område giver allerede i dag mulighed for etablering af virksomhed med tilhørende bolig. Økonomiudvalget behandlede 29. oktober 2014, punkt 491, henvendelsen om salg af erhvervsarealer i området. Økonomiudvalget godkendte, at forvaltningen fremlægger en sag om igangsættelse af en planproces.
  Gældende lokalplan giver ikke mulighed for boliger i tilknytning til erhverv i området. Kommuneplanens ramme for området udlægger området til erhvervsområde, således er en ændring af kommuneplanramme nødvendig for at åbne for muligheden for boliger i tilknytning til erhvervene i området.
  Lokalplanen skal sikre, at området kun giver mulighed for boliger, der etableres som en del af en virksomhed.
  Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at holde borgermøde i høringsperioden. Grundejere og nærmeste naboer vil blive inddraget i planlægningsprocessen.
  Igangsætning af lokalplanarbejdet forudsætter, at Økonomiudvalget godkender igangsættelse af udarbejdelsen af kommuneplantillæg 14.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da udgiften ligger i 2016.
  Udgifter til kommunal byggemodning som følge af den tilknyttede lokalplan vil udgøre ca. 1,4 mio. kr.
  Beløbet er ikke afsat i budgettet, men vil indgå i den politiske prioritering i forbindelse med udarbejdelsen af Strategisk Anlægsplan 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-02-2015, pkt. 22

  Godkendt.

 • Pkt. 23 Forslag til lokalplan 614 for boliger på Himmelevvej og Svanevej (til høring)

  forslag_til_lokalplan_614_for_boliger_ved_himmelevvej_og_svanevej.pdf

  Pkt. 23

  Forslag til lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej og Svanevej (til høring)

  Sagsnr. 243428 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af hjørnegrunden Himmelevvej og Svanevej i Himmelev ønsker at rydde arealet for at opføre 12 nye boliger. Der skal udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  forslag til lokalplan 614 for nye boliger ved Himmelevvej og Svanevej godkendes til offentlig høring fra den 13. februar til 10. april 2015, og
  der afholdes borgermøde torsdags den 12. marts 2015 kl. 19.00.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen har senest været behandlet på Plan- og Teknikudvalgets møde den 6. november 2014, punkt 218, hvor det blev besluttet at udarbejde forslag til lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej og Svanevej.
  For at imødekomme en henvendelse fra ejeren af grunden er der nu udarbejdet forslag til lokalplan for området. Bygherre foreslår, at området disponeres, således at boligerne, hver på ca. 100 m2, placeres som en sammenhængende bebyggelse på grundens nordlige del og ud til Svanevej. Derved opnås et sammenhængende fælles opholdsareal mod syd og vest. Bebyggelsen vil være i 2 etager og tænkes opført med pudsede eller murede flader, der matcher den øvrige bebyggelse i området. Området, hvor de nye boligerne ønskes opført, har tidligere huset en lille lampeproducent (samling af enkeltdele). I dag står størstedelen af bygningerne/lokalerne på ejendommen tomme, og det er forvaltningens vurdering, at de nye boliger vil være i god tråd med de eksisterende omgivelser.
  Forvaltningen er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at byggeriet også kræver et tillæg til kommuneplanen, der giver mulighed for etagebyggeri i 2 etager. Derfor er der også udarbejdet kommuneplantillæg 12, der offentliggøres sammen med lokalplanen.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget den 4. februar 2015 har godkendt forslag til tillæg 12 til kommuneplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Området er privatejet og udvikles af grundejeren.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-02-2015, pkt. 23

  Anbefales, idet sagens endelige behandling skal ske i byrådet.

 • Pkt. 24 Forslag til lokalplan 619 for dagligvarebutik ved Ro´s Have (til høring)

  forslag_til_udbygningsaftale.pdf mv_screening.pdf

  Pkt. 24

  Forslag til lokalplan 619 for dagligvarebutik ved Ro´s Have (til høring)

  Sagsnr. 256455 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En bygherre ønsker at etablere en ny dagligvarebutik ved Ro´s Have, øst for Ro´s Torv. Projektet kræver en ny lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  forslag til lokalplan 619 med tilhørende udbygningsaftale godkendes til offentlig høring i perioden fra den 6. marts 2015 til den 1. maj 2015
  der i den forbindelse afholdes et borgermøde den 13. april 2015.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bygherre ønsker at opføre en dagligvarebutik på 1.200 m2 ved Ro´s Have 2, se kortbilag. Byrådet vedtog den 28. maj 2014, punkt 241, at igangsætte lokalplanlægningen for projektet.
  Arealet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.CR.19 og udlagt til centerområde med mulighed for boliger, butikker, liberale erhverv, hotel, restaurant og lignende offentlig og privat service samt offentlige formål. Området er også omfattet af område C3 i lokalplan 423 for Indre Københavnsvej. Gældende lokalplan muliggør ikke en dagligvarebutik på den ønskede lokalitet. For at kunne realisere projektet er det derfor nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan.
  Lokalplanen skal blandt andet sikre, at dagligvarebutikken indpasses i lokalområdet under hensyn til terræn og eksisterende boliger. Lokalplanen skal desuden fastlægge bestemmelser for beplantning og bebyggelsens ydre fremtræden, så der bliver skabt en sammenhæng med de omkringliggende bebyggelser.
  Da butikken placeres ved et trafikbelastet sted, har forvaltningen lavet en undersøgelse af projektets betydning for trafikken. Undersøgelsen viser, at projektet kan få en betydning for trafikafviklingen i krydset mellem Elisagårdsvej og Københavnsvej. For at undgå en negativ påvirkning af trafikafviklingen vil bygherre betale for en svingbane til projektområdet med tilhørende cykelsti og fortov. Projektet er beskrevet i bilag. Forvaltningen vurderer, at det beskrevne projekt kan reducere den negative trafikpåvirkning i tilstrækkelig grad. Derfor fremlægges der sammen med lokalplanen et forslag til en udbygningsaftale.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Forvaltningen vurderer, at der er behov for at afholde borgermøde i høringsperioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Det er en ekstern rådgiver, der har udarbejdet lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Rådgiveren betales af bygherre.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-02-2015, pkt. 24

  Anbefalet.
  Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingen.

 • Pkt. 25 Forslag til lokalplan 605 for boliger på Stærkendevej i Vindinge (endelig vedtagelse)

  indsigelsesnotat.pdf lokalplan_605_endelig.pdf

  Pkt. 25

  Forslag til lokalplan 605 for boliger på Stærkendevej i Vindinge (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 226923 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 605 for boliger på Stærkendevej i Vindinge har været i offentlig høring, og forvaltningen har modtaget 2 høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 605 for boliger på Stærkendevej godkendes endeligt med de nævnte ændringer.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog forslag til lokalplan 605 for boliger på Stærkendevej i Vindinge på mødet den 3. september 2014, punkt 303. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 12. september til 7. november 2014. Der blev afholdt borgermøde den 7. oktober 2014. Forvaltningen har modtaget 2 høringssvar.
  Lokalplanforslaget muliggør, at der kan opføres en bebyggelse med 8 tæt-lav boliger. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen fastlægges til boligformål, og at den indpasses i landsbymiljøet. En forøgelse af boligerne i området vil kunne øge børnetallet, som vil understøtte Vindinge Skole.
  De indkomne 2 bemærkninger handler om den planlagte sti samt beplantningen og belysningen i området.
  Der er foretaget indholdsmæssige ændringer til lokalplanforslaget, som følge af høringssvarene. Se vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2015. Området er privatejet og udvikles af grundejeren.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-02-2015, pkt. 25

  Godkendt.

 • Pkt. 26 Forslag til belægningsarbejder 2015

  bilag_til_belaegningsarbejder_2015.pdf kort_-_belaegningsarbejder_2015.pdf

  Pkt. 26

  Forslag til belægningsarbejder 2015

  Sagsnr. 266991 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I driftsbudgettet 2015 er der afsat midler til asfaltslidlag. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til prioritering af de veje, stier og pladser, som det vil være mest økonomisk forsvarligt at få asfalteret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til prioritering af nye asfaltslidlag i 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har underskrevet en 3-årig kontrakt med mulighed for option på 1 år med Skanska Asfalt i 2013. I 2014 blev Skanska opkøbt af Colas Asfalt. Vores kontraktforhold er uændret.
  Der er i driftsbudgettet afsat 18,217 mio. kr. til nye asfaltslidlag.
  Forvaltningen anvender et vejforvaltningssystem til, efter objektive faglige kriterier, at udpege de vejstrækninger, hvor investeringen kan anvendes mest optimalt. Disse kriterier er en kombination af trafikmængden, vejens nuværende beskaffenhed og vejens betydning. Derudover er der udført visuelt tilsyn af de udvalgte strækninger, samt strækninger hvor vejkvaliteten ligeledes er lav.
  Inden udvælgelse af veje, stier og pladser har der været dialog med ledningsejerne. Der vil dog kunne opstå akutte ledningsarbejder, som bevirker, at enkelte vejstrækninger risikerer at udgå helt eller delvist. Se bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da der er afsat de nødvendige midler på driftsbudgettet for 2015.
  I forbindelse med budgetopfølgningerne følges op på status for gennemførelse af arbejderne.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-02-2015, pkt. 26

  Godkendt.

 • Pkt. 27 Opfølgning på evaluering af hundefolde i Viby

  bilag_1_forslag_til_justeret_stoerrelse_og_udformning_af_hundefoldene_i_kildemosen_i_viby.pdf bilag_2_sammendrag_af_evaluering_af_hundefolde.pdf

  Pkt. 27

  Opfølgning på evaluering af hundefolde i Viby

  Sagsnr. 264485 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I efteråret 2013 etablerede kommunen som forsøg hundefolde i Kildemosen i Viby. Evalueringen af hundefoldene viser, at der er behov for dem, men at en væsentlig andel af borgerne mener, at de er ”grimme og dominerende”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at hundefoldene i Kildemosen reduceres til ca. ½ størrelse efter principperne i bilag 1.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 12. september 2013, punkt 224, ”Placering af hundefolde i Viby” at opsætte hundefolde i Kildemosen som et forsøg i et år. Efter et år skulle hundefoldene evalueres, og der skulle tages stilling til, om hundefoldene skulle fortsætte uændret, justeres, flyttes eller helt nedlægges.
  Forvaltningen har nu gennemført en evaluering af hundefoldene (se bilag 2: Sammendrag af evaluering af hundefolde i Kildemosen).
  Evalueringen viser, at borgerne er meget delte i vurderingen af hundefoldene. En stor gruppe er tilfredse med at bruge hundefoldene, medens en lidt mindre gruppe er utilfredse med hundefoldenes visuelle påvirkning af Kildemosen. Konklusionen på evalueringen er derfor, at der bør være hundefolde i Viby, men at de enten bør være et andet sted eller udformes mindre visuelt dominerende.
  På arealerne i den almindelige parkdrift i Viby er der ikke alternative placeringer, som ikke vil give anledning til de samme uoverensstemmelser, som placeringen i Kildemosen. Inddragelse af nye arealer i parkdriften, vil betyde øgede udgifter til parkdrift.
  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til justeret størrelse og placering af hundefoldene i Kildemosen, som vil gøre foldene mindre visuelt dominerende. Forslaget indgik i evalueringen. Det var 16% (47 personer) som mente, at den alternative udformning var den fremadrettede løsning. 50% (152 personer) mente, at hundefoldene skulle bevares som de er nu og 34% (103 personer) at hundefoldene skulle fjernes helt. Når situationen er, at der er behov for hundefoldene, og at der ikke er gode alternative placeringer, forslår forvaltningen vedhæftede justering af hundefoldene i Kildemosen.
  Det er forvaltningens opfattelse, at kommunen løbende bør justere på anvendelsen af arealerne i parkdrift, så flest mulige behov opfyldes bedst muligt. Erfaringen viser, at justering af anvendelsen af arealerne i nogle tilfælde giver utilfredshed - som f.eks. i Kildemosen. Utilfredsheden med ændringer er som regel mest udtalt i starten.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Udgifterne til justering af hundefoldene afholdes af driftsbudgettet til parkdrift.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-02-2015, pkt. 27

  Godkendt.
  Forvaltningen går i dialog med de implicerede parter om den endelige udformning.

 • Pkt. 28 Orientering om konkurrence om Kulturstrøget

  Pkt. 28

  Orientering om konkurrence om Kulturstrøget

  Sagsnr. 261384 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Første fase af konkurrencen om en helhedsplan for Kulturstrøget er afsluttet.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte den 11. september 2014, punkt 188, at der blev igangsat en konkurrence om Kulturstrøget som afsæt for at udarbejde en helhedsplan for anlægsprojekter på strøget. Helhedsplanen skal sikre, at Kulturstrøget markeres fysisk. Anna Bondo Nielsen og Karsten Lorentzen blev udpeget til dommerkomitéen fra Plan- og Teknikudvalget. Kultur- og Idrætsudvalget udpegede Marianne Kiærulff og Daniel Prehn Nielsen til dommerkomitéen på sit møde den 10. september 2014.
  Tre teams har deltaget i konkurrencen og har afleveret hvert deres forslag.
  Dommerkomitéen har udpeget et vinderteam den 2. februar 2015, og vinderen offentliggøres ved en fernisering den 23. februar 2015, som udvalget inviteres med til. Efter ferniseringen får teamet til opgave at konkretisere sit forslag til en helhedsplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Udgifter til konkurrencen afholdes af driftsbudgettet.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-02-2015, pkt. 28

  -

 • Pkt. 29 Orientering om dialog med aktører ved Hestetorvet

  Pkt. 29

  Orientering om dialog med aktører ved Hestetorvet

  Sagsnr. 266244 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om arbejdet med at finde løsninger til at få mere liv på Hestetorvet, herunder dialogen med aktørerne i området.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede den 19. januar 2015, punkt 7, at der skulle igangsættes et samarbejde med restauratører m.fl. ved Hestetorvet om en løsning om brugen af torvet med henblik på at få mere liv og aktivitet på torvet. På denne baggrund har forvaltning indgået i dialog med relevante aktører, og har igangsat arbejdet med at få udarbejdet en analyse for Hestetorvet.
  Til udvalgsmødet orienterer forvaltningen om status for dialogen og arbejdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-02-2015, pkt. 29

  -

 • Pkt. 30 Orientering om debatoplæg om råstofplan 2016-2027

  Pkt. 30

  Orientering om debatoplæg om råstofplan 2016-2027

  Sagsnr. 255713 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Klima- og Miljøudvalget behandler på møde i februar høringssvar til debatoplæg for råstofplan 2016-2027. Forvaltningen orienterer om den politiske behandling.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Såvel Region Sjælland som Region Hovedstaden har sendt debatoplæg om råstofplan 2016-2027 i høring. Råstofplanlægningen i Region Sjælland er bindende for den kommunale planlægning.
  Forvaltningen orienterer om, at Klima- og Miljøudvalget på møde den 3. februar 2015 behandler udkast til høringssvar til begge debatoplæg.
  I udkast til høringssvar til Region Sjælland foreslår forvaltningen et kritisk høringssvar herunder afstandtagen til udlæg af nye grave- og interesseområder. I udkast til høringssvar til Region Hovedstaden lægges der vægt på, at Region Hovedstaden tager et større ansvar for selvforsyning inden for hovedstadsområdet, så Roskilde kan blive aflastet som attraktivt graveområde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-02-2015, pkt. 30

  -

 • Pkt. 31 Orientering om byggesagsbehandlingstider 4. kvt 2014 og hele 2014

  Pkt. 31

  Orientering om byggesagsbehandlingstider 4. kvartal 2014 og hele 2014

  Sagsnr. 253030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger hermed opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager modtaget i perioderne 1. oktober 2014 - 31. december 2014 samt hele 2014.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Boligsager
  4. kvartal 2014:
  Der er modtaget 282 sager, hvilket er en stigning på 52% i forhold til samme periode sidste år. Ud over anmeldelsessager er der modtaget 126 byggeansøgninger svarende til en stigning på 50% i forhold til samme periode sidste år, hvilket er 12 stk. færre end i foregående kvartal.
  Året 2014:
  Der er modtaget 1156 sager, hvilket er en stigning på 31% i forhold til samme periode sidste år. Ud over anmeldelsessager er der modtaget 531 byggeansøgninger svarende til en stigning på 60% i forhold til samme periode sidste år, hvilket er 200 stk. flere end i 2013. Antallet af byggeansøgninger indeholder 58 stk. nødboliger i forbindelse med stormen Bodil. Medregnes disse byggeansøgninger ikke, er stigningen på 43%.
  Sagsbehandlingstiderne for boligsager skal overholde følgende:
  - Alle sager gennemgår en kvalificeret screening med en byggesagsbehandler og modtager et svar inden for én uge, 5 kalenderdage.
  - Er sagen fyldestgørende, uden dispensationer og overholder den byggeloven, lokalplankrav og anden lovgivning, afgøres den indenfor 2 uger, 10 arbejdsdage.
  - Ellers modtager ansøger et svar indenfor 2 uger, som indeholder oplysninger om tildelt sagsbehandler og dennes kontaktoplysninger og træffetidspunkter og en beskrivelse af eventuelle mangler i ansøgningen og om muligt en vurdering af den forventede sagsbehandlingstid for den konkrete sag.
  Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, for ansøgninger modtaget i 4. kvartal har ligget inden for de ovennævnte tidsfrister.
  Der arbejdes løbende på at forbedre kvaliteten, men svartider for nye sager kan umiddelbart ikke blive væsentligt forbedret. Der er en lille risiko for, at det bliver vanskeligt at overholde tidsfristerne i 2015, da sagsmængden antagelig vil være stigende, og at der som følge af den hurtigere behandling af nye og flere sager, er en stadig voksende bunke af verserende sager, der skal håndteres og/eller afsluttes. Der skal tillige besvares et væsentligt antal forespørgsler, som udgjorde 383 sager i 2014. Disse sager er ikke medtaget i statistikken.
  Erhvervssager:
  Der er i 2014 modtaget 595 sager om erhvervs- og etagebyggeri. Heraf er der modtaget 112 sager i 4. kvartal, hvilket er en stigning på 27% i forhold til 2013.
  Der er et servicemål på 8 uger (56 dage) for erhvervssager. I 2014 har der været en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 19 dage (netto) målt fra ansøgningen er fyldestgørende, samt på 37 dage (brutto) målt fra ansøgningstidspunktet.
  Der har i 4. kvartal været en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 20 dage (netto) målt fra ansøgningen er fyldestgørende, samt på 40 dage (brutto) målt fra ansøgningstidspunktet. Servicemålene for erhvervssager er derfor overholdt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-02-2015, pkt. 31

  -

 • Pkt. 32 Eventuelt

  Pkt. 32

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 05-02-2015, pkt. 32

  Forvaltningen gøres opmærksom på, at der er et øget brug af Kildegården, som medfører trafikale udfordringer i forhold til busserviceringen.
  Udvalget ønsker en præsentation af Stændertorv-projektet og dets status.

 • Pkt. 33 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 33

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 05-02-2015, pkt. 33

  Erindring om det kommende KL Politisk Forum.
  Studietur om "Grønne Tage" i marts.
  Udvalgets besigtigelsestur i april.