You are here

Referat

Dato: Onsdag, Oktober 5, 2016 - 07:30
Sted: Mødelokale 3A
 • Pkt. 196 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 196

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 196

  Godkendt.

 • Pkt. 197 Forslag til lokalplan 642 for små boliger ved Stenvænget, Roskilde (til høring)

  forslag_til_lokalplan_642_for_smaa_boliger_ved_stenvaenget.pdf

  Pkt. 197

  Forslag til lokalplan 642 for små boliger ved Stenvænget, Roskilde (til høring)

  Sagsnr. 275665 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet et lokalplanforslag, som muliggør opførelse af op til 10 små boliger ved Stenvænget, 4000 Roskilde.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 642 for små boliger ved Stenvænget sendes i offentlig høring fra den 10. oktober til den 5. december 2016, og
  2. der ikke holdes borgermøde under den offentlige høring.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 2. december 2015, punkt 237, besluttet, at der skal udarbejdes forslag til lokalplan for skæve boliger ved Stenvænget til voksne hjemløse.
  I budgetforliget 2015 afsatte byrådet 1 mio. kr. til projektet, og ved budgetforliget for 2017 afsatte byrådet yderligere 2 mio. kr. til realisering af projektet (husvildeboliger).
  Boligerne skal opføres som boliger, der er særligt tilpasset til en målgruppe af voksne med længerevarende hjemløshed, som ikke kan finde sig tilrette i en almindelig lejlighed. Det er derfor boliger, som er små og billige, er placeret bynært, ikke indebærer tæt naboskab som i en lejlighed, men alligevel giver mulighed for socialt fællesskab, og hvor der er mulighed for at holde hund.
  Lokalplanen skal sikre, at:
  - der kan opføres op til 10 små tæt-lav boliger samt mulighed for et fælleshus
  - byggeriet opføres som to stænger, der skærmer det fælles udeareal mod omgivelserne
  - der kan etableres vejadgang til arealet fra Søndre Ringvej
  - boligerne afskærmes mod støj fra jernbanen
  Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for at holde borgermøde i høringsperioden.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 197

  Godkendt.

 • Pkt. 198 Forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd (til høring)

  forslag_til_lokalplan_645.pdf

  Pkt. 198

  Forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd (til høring)

  Sagsnr. 279681 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at udvikle et område til større udvalgsvare butikker umiddelbart syd for Trekroner Station. Projektet kræver en ny lokalplan.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 645 godkendes til offentlig høring i perioden fra den 4. november 2016 til den 6. januar 2017, og
  2. der i den forbindelse afholdes et borgermøde den 23. november 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  En projektudvikler har henvendt sig til Roskilde Kommune om udviklingen af et område syd for Trekroner og øst for Bauhaus. Plan- og Teknikudvalget vedtog den 2. juni 2016, punkt 120, at igangsætte lokalplanlægningen for projektet. Der ønskes mulighed for at anvende området til større udvalgsvarebutikker på mellem 1.000-2.000 kvadratmeter. Området skal kunne rumme op til 15.000 kvadratmeter til butikker og 7.000 kvadratmeter til kontor. Det drejer sig i om butikker, som er svære at placere andre steder i Roskilde. Der gives mulighed for 250 offentlige p-pladser til pendlerparkering ved Trekroner St. Der sikres en sti/cykelstiforbindelse fra Trekroner St. til Gl. Marbjergvej og fastlægges bestemmelser for beplantning og bebyggelsens ydre fremtræden samt skiltning.
  En undersøgelse viser, at projektet vil betyde mere trafik ved krydset Betonvej/Industrivej. Ved en ombygning af krydset vurderes det, at de negative effekter vil kunne reduceres væsentligt til et acceptabelt niveau.
  Projektet kræver en ændring af gældende kommuneplan og udarbejdelse af en ny lokalplan. Forslaget til Kommuneplan 2016 indeholder mulighederne for en ny lokalplan. Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Det er en ekstern rådgiver, der har udarbejdet lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Bygherre afholder udgifter til rådgiver og byggemodning.
  Som en del af trafiksikringen af området skal der ombygges et lyskryds ved Betonvej/Industrivej til en udgift på ca. 3,5 mio. kr. Kommunen vil også i forbindelse med realiseringen af projektet flytte en eksisterende sti i område, svarende til en udgift på ca. 1,25 mio. kr. Som en del af forberedelsen af området skal der foretages en arkæologisk udgravning til en udgift på ca. 1,0 mio. kr. Udgifterne udgør samlet 5,75 mio. kr. og finansieres fra provenuet ved salget af grunden. Der vil blive forelagt særskilt bevillingssag vedr. salget og anlægsomkostninger i forbindelse med salget senere – forventeligt medio 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 198

  Anbefales.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling og har følgende mindretalsudtalelse:
  "Enhedslisten kan ikke tiltræde forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner Syd og ønsker derfor følgende mindretalsudtalelse medsendt lokalplanen.
  Enhedslisten kan ikke tiltræde lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner Syd.
  Overordnet set er Enhedslisten utilfredshed med at den overordnede visuelle påvirkning på Trekonerområdet ikke fremgår tydeligt af lokalplanen.
  Oveni denne generelle betragtning vil vi fremføre følgende synspunkter:

  1. Enhedslisten finder at en maksimal bygningshøjde på 25 er alt for voldsom og vil have en negativ visuel påvirkning på Trekonerområdet.
   Hertil skal lægges muligheden for yderligere 3,5 meter til elevatorafkast, elevatorskakt og lignende.
  2. Planen vil tillade pyloner i op til 16 meters højde. Enhedslisten finder at dette vil have en negativ visuel påvirkning på Trekroner-området.
  3. I byggefelt B (Hvor bebyggelsen må have en max højde på 12 meter), gives mulighed for at opsætte et skilt OVER facaden. med en max højde på 5 meter.
   I dag skæmmes Trekroner-området allerede af et lignende reklameskilt placeret på Bauhaus og Enhedslisten ønsker at undgå de voldsomme reklamer i det offentlige rum
  4. Lokalplanen planlægger at sløjfe søen på trods af at denne er registeret som beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Det fremgår at der skal etableres en "erstatningsbiotop", men det fremgår ikke hvordan."
 • Pkt. 199 Forslag til lokalplan 651 for Tjæreby omfartsvej (til høring)

  forslag_til_lokalplan_651_for_tjaereby_omfartsvej.pdf

  Pkt. 199

  Forslag til lokalplan 651 for Tjæreby omfartsvej (til høring)

  Sagsnr. 282355 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet et lokalplanforslag, som muliggør anlæg af en omfartsvej syd om Tjæreby.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 651 for Tjæreby Omfartsvej sendes i offentlig høring i perioden 10. oktober til 5. december 2016, og
  2. der ikke holdes borgermøde under den offentlige høring.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 18. august 2016, punkt 148, besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til lokalplan 651 for Tjæreby omfartsvej.
  Omfartsvejen går syd om Tjæreby og forbinder Tjærebyvej med Køgevej via Lufthavnsvej. Omfartsvejen skal aflaste Tjæreby for gennemkørende trafik, herunder lastbiler fra det nærliggende råstofgraveområde.
  Lokalplanen skal sikre, at området kan anvendes til vejanlæg samt fastlægge placering og indpasning af vejen i landskabet.
  Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for at holde borgermøde i høringsperioden, da der under den indledende offentlig høring af projektet primært var positive bemærkninger.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Midler til anlæg af vejen er afsat og frigivet.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 199

  Godkendt.

 • Pkt. 200 Forslag til lokalplan 631 for Kildegården og kommuneplantillæg 16 (endelig vedtagelse)

  lokalplan_631_for_kildegaarden_endelig_vedtagelse.pdf kommuneplantillaeg_16_endelig_vedtagelse.pdf behandling_af_bemaerkning_og_indsigelser_til_lokalplan_631_for_kildegaarden_og_kommuneplantillaeg_16_endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 200

  Forslag til lokalplan 631 for Kildegården og kommuneplantillæg 16 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 269243 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kildegården skal udvikles til et kraftcenter for idræt, kultur og fritid i Roskilde. Det kræver udarbejdelse af et nyt plangrundlag. Forslag til lokalplan 631 for Kildegården og kommuneplantillæg 16 har været i offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplan og kommuneplantillæg behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 631 og kommuneplantillæg 16 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 15. juni 2016, punkt 169, at sende forslag til lokalplan 631 for Kildegården og kommuneplantillæg 16 i offentlig høring. Planerne har til formål at sikre, at Kildegården kan udvikles til et kraftcenter for idræt, kultur og fritid i Roskilde ved blandt andet at muliggøre opførsel af nyt byggeri på Kildegården til Kunsten Hus og nyt Idræts- og Bevægelsescenter. Samtidig fastlægges rammer, der muliggør en boligudvikling af arealer ved Møllehusvej og omdannelse af tilstødende ejendomme langs Helligkorsvej ved efterfølgende lokalplanlægning.
  Den offentlige høring løb fra 20. juni til 15. september 2016. Der blev afholdt borgermøde i perioden. Høringen medførte to høringssvar. Se høringssvar her.
  Borgerne har udtrykt en overordnet positiv holdning til lokalplanen og projektet på Kildegården i både høringssvar og på borgermøde. De væsentlige emner fra høringen handler om mulighed for byggeri i op til 5 etager indenfor det nye rammeområde 4.BS.7 og stigende problemer med afviklingen af trafikken på Møllehusvej og Helligkorsvej.
  Forvaltningen vurderer, at mulighed for 5 etager indenfor 4.BS.7 bør fastholdes i kommuneplantillægget. Ved udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan for området vil bygningshøjder og placering af nyt byggeri blive undersøgt nærmere med den mulige konsekvens, at den maksimale bygningshøjde reduceres. Trafiknotat, som er udarbejdet i forbindelse med lokalplanen, konkluderer, at udviklingen af Kildegården ikke giver anledning til ændringer på det omkringliggende vejnet.
  DGI har stillet forslag om en række ændringer i forhold til deres ejendom på Helligkorsvej 3. Forslagene er delvist imødekommet. Herudover har forvaltningen foretaget en præcisering af lokalplanens bestemmelser om skiltning. Se vedlagte høringsnotat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Den samlede økonomi for Kildegården blev besluttet af byrådet den 27. april 2016, punkt 128. Punkt 128 er fortsat lukket, da en del af finansieringen hidrører fra salg af fast ejendom, som endnu ikke er afsluttet.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 200

  Anbefales.

 • Pkt. 201 Forslag til lokalplan 636 for erhvervsområde ved Gl. Marbjergvej og Vestre Hedevej (endelig vedtagelse)

  lokalplan_636_for_erhvervsomraadet_ved_gammel_marbjergvej_og_vestre_hedevej_endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 201

  Forslag til lokalplan 636 for erhvervsområde ved Gl. Marbjergvej og Vestre Hedevej (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 271454 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 636 for Gammel Marbjergvej og Vestre Hedevej har været i fornyet offentlig høring. Der er indkommet ét høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 636 for erhvervsområde ved Gammel Marbjergvej og Vestre Hedevej godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 18. august 2016, punkt 149, at sende forslag til lokalplan 636 for erhvervsområde ved Gammel Marbjergvej og Vestre Hedevej i fornyet offentlig høring fra den 26. august til den 9. september 2016. Der er indkommet ét høringssvar til lokalplanforslaget. Se høringssvar her.
  Høringssvaret handler om, at kravet om at sikre en belægningstype på p-arealer, hvor regnvandet kan trænge igennem, ikke giver mening, da hele lokalplanområdet ligger inden for et område, der er udpeget med særlige drikkevandsinteresser.
  Forvaltningen vurderer, at der godt kan foretages nedsivning af regnvand fra p-arealer uden risiko for forurening af grundvandet ved en såkaldt diffus regnvandsnedsivning. Forvaltningen foreslår derfor, at det tilføjes i redegørelsesteksten, at der kun kan gives tilladelse til denne diffuse nedsivning af regnvandet.
  Derudover er der foretaget redaktionelle justeringer.
  Vedtagelsen af lokalplanen forudsætter, at Økonomiudvalget på mødet den 5. oktober 2016 har vedtaget forslag til kommuneplantillæg 18.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 201

  Godkendt.

 • Pkt. 202 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 132 for Vor Frue kirke Karreen (til høring)

  lokalplan_132_for_vor-frue_kirke_karreen.pdf forslag_til_lokalplan_132_tillaeg_1.pdf

  Pkt. 202

  Forslag til tillæg 1 til lokalplan 132 for Vor Frue kirke Karreen (til høring)

  Sagsnr. 285197 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kirkemusikskole ønsker mulighed for at etablere sig inden for Vor Frue Kirke karreen. Dette kræver et tillæg til den eksisterende lokalplan 132 for Vor Frue Kirke karreen.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 132, tillæg 1 godkendes til offentlig høring i perioden fra den 14. oktober 2016 til den 9. december 2016, og
  2. der ikke holdes borgermøde under den offentlige høring.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kirkemusikskole ønsker at flytte fra deres eksisterende adresse til en ny i nærheden. Begge adresser ligger i Allehelgensgade, men er omfattet af to forskellige lokalplaner. Den ønskede adresse ligger inden for den gældende lokalplan 132 for Vor Frue Kirke karreen. Denne lokalplan rummer muligheder for forskellige institutioner, men ikke for en musikskole. Etableringen af kirkemusikskolen på den nye adresse kræver derfor en ændring af plangrundlaget. Da det kun kræver en mindre ændring, kan dette gøres med et tillæg til den eksisterende lokalplan. Med lokalplantillægget gives der mulighed for musikskole med en tilføjelse af ordet ”musikskole” i anvendelsesbestemmelserne. De øvrige bestemmelser fastholdes.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at afholde borgermøde i høringsperioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 202

  Godkendt.

 • Pkt. 203 Delvis aflysning af lokalplan 189, Darup Idrætsanlæg (til høring)

  annoncering_af_delvis_ophaevelse_af_lokalplan_189_darup_idraetsanlaeg.pdf

  Pkt. 203

  Forslag om delvis aflysning af lokalplan 189 for Darup Idrætsanlæg (til høring)

  Sagsnr. 284677 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at muliggøre anlæg af et mellemlager til spildevand samt på grund af kommende råstofgravning anbefaler forvaltningen, at lokalplan 189 for Darup Idrætsanlæg delvis aflyses, og at de pågældende arealer tilbageføres fra by- til landzone.
  Forvaltningen foreslår, at planændringen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag om delvis aflysning af lokalplan 189 for Darup Idrætsanlæg samt ændring af zonestatus sendes i offentlig høring fra den 14. oktober til den 9. december 2016.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune, Roskilde Festival og FORS A/S samarbejder om at forbedre spildevandsforholdene på Milen. Konkret arbejdes der for at Milen kloakeres, hvilket blandt andet indebærer, at der skal anlægges et mellemlager til spildevand på areal nord for Darup Idrætsanlæg.
  Gældende lokalplan 189 for Darup Idrætsanlæg giver ikke mulighed for at realisere det nævnte anlæg. Hertil kommer, at der inden for få år påbegyndes råstofindvinding på de sydlige banearealer, som led i aftale om råstofgravning og flytning af idrætslivet til det nye idrætsanlæg Målfeltet.
  På den baggrund anbefaler forvaltningen, at lokalplan 189 aflyses på de arealer, som ikke fremadrettet skal benyttes til idrætsformål.
  Endvidere anbefaler forvaltningen, at de pågældende arealer tilbageføres til landzone, således at det nævnte mellemlager kan realiseres gennem en landzonetilladelse. Tilbageførsel fra by- til landzone er betinget af, at dette er i overensstemmelse med kommuneplanlægningen. I forslag til Kommuneplan 2016, som byrådet har godkendt på møde den 31. august 2016, punkt 197, er der således foreslået en rammeændring, som muliggør, at de omtalte arealer kan tilbageføres til landzone. Ændring af zonestatus kan derfor tidligst gennemføres, når kommuneplanen er endeligt vedtaget, hvilket ventes at ske i december 2016.
  I henhold til planloven skal såvel den delvise aflysning af lokalplanen samt ændring af zonestatus sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Roskilde Kommune er eneste grundejer på de berørte arealer, men høringen bør også omfatte områdets brugere.
  Sag om endelig vedtagelse af lokalplanændring samt ændring af zonestatus ventes forelagt i januar 2017. Dette sker med henblik på, at mellemlageret kan realiseres inden Roskilde Festival 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 203

  Godkendt.

 • Pkt. 204 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om fredning af områder ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé og erstatninger

  natur-_og_miljoeklagenaevnets_afgoerelse_om_fredning.pdf natur-_og_miljoeklagenaevnets_afgoerelse_om_erstatning.pdf

  Pkt. 204

  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om fredning af områder ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé og erstatninger

  Sagsnr. 226127 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Natur- og Miljøklagenævnet har den 16. april 2016 truffet afgørelse i sagen om fredning af områder ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Natur- og Miljøklagenævnet har endvidere truffet afgørelse om erstatninger og godtgørelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes 280.909 kr. i 2016 til fredningserstatning finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde og Lejre kommuner rejste i oktober 2012 forslag om fredning af et område i Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Sagen blev behandlet på byrådsmøde den 28. november 2012, punkt 245.
  Fredningsnævnet for Østsjælland traf den 11. december 2013 afgørelse om fredning. Sagen blev behandlet af Plan- og Teknikudvalget den 6. februar 2014, punkt 34. Afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af en række lodsejere samt Lejre Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har den 16. april 2016 stadfæstet Fredningsnævnets afgørelse med den undtagelse, at Vejdirektoratets arealer udgik af fredningen. Det fredede område udgør samlet 482 ha. Området tilhører 28 private lodsejere samt Roskilde, Lejre og Københavns kommuner. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig, og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan prøves for retten inden 6 måneder.
  Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet truffet afgørelse om erstatninger. Nævnet har vurderet, at lodsejerne ikke har en berettiget forventning om, at der kan ske råstofgravning på arealerne indenfor fredningsområdet, hvilket er medgået i beslutningen om afgrænsningen af fredningsområdet. Erstatningsafgørelsen kan påklages til Taksationskommissionen, hvilket 4 lodsejere har gjort. Sagen er endnu ikke afgjort.
  Den samlede erstatning for fredningen udgør 3.849.600 kr. samt et godtgørelsesbeløb på 229.375 kr. Miljø- og Fødevareministeriet betaler 75 % af den samlede erstatning, og Roskilde Kommune skal betale 25 % af erstatningerne for de arealer, der ligger i Roskilde Kommune, det vil sige 280.909 kr. Det har i de tidligere dagsordener været oplyst, at Roskilde Kommune skal betale 25 % af fredningserstatningerne i Roskilde Kommune. Afgørelserne om henholdsvis fredning og erstatninger kan ses i bilag.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 280.909 kr. i 2016.
  Indbringelse af erstatningsafgørelsen for henholdsvis domstolene og taksationskommissionen, vil kunne ændre erstatningsudmålingen. De økonomiske konsekvenser heraf er ukendte, men da Staten og kommunerne ikke har påklaget Natur- og Miljøklagenævnets erstatningsafgørelse, vil der udelukkende blive tale om en merudgift. I tilfælde heraf, vil sagen blive forelagt til politisk behandling.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 204

  Anbefales.

 • Pkt. 205 Beflyvningen af Roskilde Lufthavn

  referat_af_moede_med_borgere_vedr._roskilde_lufthavn.pdf brev_fra_trafikstyrelsen.pdf udkast_-_beflyvning_af_roskilde_lufthavn.pdf

  Pkt. 205

  Beflyvningen af Roskilde Lufthavn

  Sagsnr. 87969 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Drøftelse af sag om borgere fra Gadstrup, som oplever støjgener fra beflyvningen af Roskilde Lufthavn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af Plan- og Teknikudvalgets møde den 18. august 2016 med to borgere fra Gadstrup, som oplever støjgener fra beflyvningen af Københavns Lufthavne A/S – Roskilde, ønsker udvalget en drøftelse af forholdene med udgangspunkt i borgernes fremlagte synspunkter.
  Borgerne fra Gadstrup har tidligere overfor forvaltningen fremført, at de gerne vil have at en større andel af starter fra bane 21 afvikles på andre baner. Desuden har de fremført, at de er generet af overflyvninger af Gadstrup.
  Kommunen er myndighed for lufthavnens miljøgodkendelse, som bl.a. regulerer starter og landinger. Trafikstyrelsen er myndighed for selve beflyvningen, herunder flyvevejene og overflyvningsrestriktioner i forhold til bestemte byområder.
  Forvaltningen har tidligere oplyst, at det er kontroltårnet (Naviair), som i den konkrete situation afgør banebenyttelsen og her kan sikkerhedshensyn være afgørende. Se vedlagte referat fra møde med borgere fra Gadstrup.
  Forvaltningen vedhæfter til brug for mødet kopi af tidligere svar til én af borgerne fra Trafikstyrelsen og kan endvidere oplyse, at såfremt der bliver klaget over overflyvninger af byområder behandles klagen af Trafikstyrelsen. I princippet sker behandlingen ved at flyets radartrace kontrolleres. Hvis der konstateres uretmæssig overflyvning kan reglerne indskærpes for piloten, som i sidste instans kan meddeles flyveforbud. Ifølge forvaltningens oplysninger har Trafikstyrelsen i 2015 på baggrund af ca. 70 klager konstateret 13 overflyvninger, hvor der i 8 tilfælde er meddelt indskærpelser.
  I drøftelserne kan det overvejes at inddrage, hvorvidt udvalget, repræsentanter fra udvalget eller udvalgsformand afholder et mødet med lufthavnen med henblik på, at videreformidle borgernes oplevede gener og med anmodning om, at lufthavnen så vidt det er muligt, tager hensyn til omkringliggende beboelser i deres daglige drift.
  At det ligeledes drøftes, hvorvidt udvalget skal rette skriftlig henvendelse til Trafikstyrelsen for at videreformidle borgernes oplevede gener og med anmodning om, at flyveruterne planlægges, så de berører byerne omkring lufthavnen mindst muligt, så vidt det er muligt og under hensyntagen til den samlede trafikafvikling i luftrummet over Danmark.
  Forvaltningen skal for en god ordens oplyse, at Roskilde Lufthavns drift er i overensstemmelse med gældende miljøgodkendelse, som henhører under Klima- og Miljøudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 205

  Udvalget besluttede, at formanden afholder et møde med lufthavnen med henblik på, at videreformidle borgernes oplevede gener og med anmodning om, at lufthavnen så vidt det er muligt, tager hensyn til omkringliggende beboelser i deres daglige drift.

 • Pkt. 206 Kondemnering af Jernbanegade 15, st. th. 4000 Roskilde

  Pkt. 206

  Kondemnering af Jernbanegade 15, st. th. 4000 Roskilde

  Sagsnr. 279514 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om kondemnering af bolig på grund af sundhedsfarlig skimmelvækst.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at boligen Jernbanegade 15, st. th. 4000 Roskilde kondemneres med frist til fraflytning på 4 måneder.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har den 19. februar 2016 modtaget henvendelse fra lejer af Jernbanegade 15, st. th., der oplever, at der er meget fugtigt i køkken og soveværelse, og store misfarvede plamager på væggene. Forvaltningen har den 15. april 2016 besigtiget ejendommen sammen med LPU Rådgivende ingeniør. Den 24. maj 2016 er der modtaget undersøgelsesnotat fra LPU Rådgivende Ingeniør.
  Undersøgelsen har vist, at der er risiko for helbredsgener forbundet med at opholde sig i lejligheden, dvs. der er tale om nærliggende risiko for sundhedsfare. Årsagen til opstået sundhedsfare tilskrives skade i facadeydervæggen ved soveværelset forårsaget af regn- og smeltevand fra skadet og udtjent tagrende. Vandskaden vurderes at have været aktuel i mindst 1½ år, men kan have stået på i længere tid. Omfanget af skjult skimmelvækst i soveværelset vurderes samlet set at berøre flere konstruktioner, med forhøjet fugt, dvs. anslået mere end 10 m2, men kan være betydeligt større.
  I køkkenet er der ligeledes forhøjet fugt i ydervæggen og i bagbeklædning ved køkkenskabe, som kan tilskrives akkumuleret fugt i murværket som følge af kuldebro og manglende opvarmning. Omfanget af skimmelvækst i køkkenet anslås til ca. 2-3 m2, men kan være større. Det vurderes endvidere, at der er tale om skjult skimmelvækst i dele af ejendommens konstruktioner i klimaskærmen (gulvkonstruktionen, facaderne, etageadskillelse etc.), hvorfor der er behov for yderligere og destruktive undersøgelser i lejemålets forskellige bygningsdele. Det vurderes ikke, at skimmelvæksten er forårsaget af uhensigtsmæssig beboeradfærd.
  Kommunen har den 26. maj 2016 sendt undersøgelsesnotatet i høring hos ejer og lejer. Ejer oplyste, at man straks ville iværksætte renovering af ejendommen, men medio august 2016 kan det konstateres, at indvendig renovering endnu ikke er påbegyndt.
  På baggrund af ovenstående anbefales det, at boligen kondemneres på grund af nærliggende sundhedsfare ved ophold, og at beboerne genhuses snarest muligt. Der bør fastsættes en frist på 4 måneder til fraflytning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Lejer har ret til at få tilbud om erstatningsbolig, dækket flytteomkostninger samt eventuel indfasningsstøtte, hvis den nye husleje er højere end den nuværende. Kommunens udgifter hertil refunderes med 50 % af staten.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 206

  Godkendt.

 • Pkt. 207 Nedlæggelse af bolig ved sammenlægning - Skovbogade 13, 4000 Roskilde

  Pkt. 207

  Nedlæggelse af bolig ved sammenlægning af boliger - Skovbogade 13, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 280751 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejendommen Skovbogade 13, 4000 Roskilde ejes af Andelsboligforeningen Skovbogade 13. De tre andelshavere i ejendommen Skovbogade 13 har søgt om tilladelse til at sammenlægge boligerne i stuen og på 1. sal, således at ejendommen bliver en ejendom med 2 lejligheder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til at sammenlægge boligerne i stuen og på 1. sal. Tilladelsen tidsbegrænses, således at den er gældende 2 år fra det tidspunkt afgørelsen meddeles ansøger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Andelshaverne i Andelsboligforeningen Skovbogade 13 har søgt om tilladelse til at sammenlægge de to nederste lejligheder i ejendommen, dvs. stuen og 1. sal. Ifølge BBR-registret er der registreret tre boliger med køkken. Hver bolig er registreret med et boligareal på 101 m2, og de har alle toilet og bad. I sammenlagt stand vil stuen og 1. sal udgøre 202 m2. De tre andelshavere beboer på nuværende tidspunkt hver sin bolig. Ansøgerne oplyser, at beboerne i stuen og på 1. sal ønsker at bo sammen på én folkeregisteradresse, i stedet for to, som de gør nu. Sammenlægningen ønskes gennemført ved, at der opsættes en indvendig trappe mellem stueetagen og 1. sal. Ansøgerne oplyser endvidere, at de efter en sammenlægning af de to lejligheder, har til hensigt at få ophævet andelsboligforeningen og at få ejendommen opdelt i to ejerlejligheder.
  Forvaltningen oplyser, at en sammenlægning ikke er i strid med lokalplan 301, da området overordnet set er et boligområde. Bygningen er oprindelig opført med 3 boliger i 1912-1914. På besigtigelsen kunne det konstateres, at lejlighederne fremstår som to adskilte boliger. En fysisk sammenlægning er mulig ved etablering af fx ny intern trappe.
  Byrådet tager ved denne afgørelse alene stilling til, om boligen kan nedlægges efter reglerne i boligreguleringsloven. Der er således ikke herved taget stilling til ansøgers øvrige hensigter med ejendommen og andelsforeningen, der hører under anden lovgivning, og som kræver opfyldelse af andre kriterier og evt. tilladelser fra andre instanser.
  I henhold til Boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke uden byrådets samtykke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse.
  Byrådet kan nægte godkendelse til nedlæggelsen, hvis byrådet vurderer, at boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. Boligreguleringslovens § 51, stk. 2.
  Byrådet afgørelse må træffes efter en samlet overvejelse af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 207

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen af hensyn til de boligsøgende i kommunen.

 • Pkt. 208 Nedlæggelse af boligen på Birkevang 2B, 3670 Veksø Sj.

  Pkt. 208

  Nedlæggelse af boligen på Birkevang 2B, 3670 Veksø Sj.

  Sagsnr. 285209 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der ansøges om tilladelse til nedlæggelse af boligen Birkevang 2B, 3670 Veksø Sj. Ejendommen henligger som brandtomt og ønskes nedrevet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til det ansøgte, og at tilladelsen tidsbegrænses i 2 år, således at den bortfalder, hvis nedlæggelsen ikke er gennemført inden 2 år fra afgørelsen er meddelt ansøger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  HCS A/S Miljøentreprise har på vegne af ejeren af ejendommen (Vejdirektoratet) ansøgt om tilladelse til at nedlægge boligen Birkevang 2B, 3670 Veksø Sj.
  Ifølge BBR-meddelelsen er boligen 140 m2 og rummer 5 værelser, 2 toiletter og bad.
  Boligen har ifølge Folkeregistret været ubeboet siden 15. marts 2015.
  Ansøger oplyser, at ejendommen blev eksproprieret af Vejdirektoratet den 26. januar 2016, da ejendommens bygninger var nedbrændt, og da ejendommen ud fra det skitserede motorvejsprojekt for 3. etape af Frederikssundsmotorvejen bliver gennemskåret. Af hensyn til et kommende motorvejsprojekt har Vejdirektoratet den opfattelse, at der ikke kan forventes tilladelse til at genopføre en bolig samme eller et andet sted på grunden, da dette ville kunne fordyre vejprojektet. Det var bl.a. derfor ikke muligt for den tidligere ejer at forblive på ejendommen, eller for Vejdirektoratet for at videresælge grunden med henblik på genopførelse af boligen.
  Ejendommen er beliggende i landzone. Ejeren oplyser, at der ikke er landbrugspligt på ejendommen. Der er ingen lokalplan for området.
  I henhold til Boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke uden byrådets samtykke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse. Byrådet kan nægte godkendelse til nedlæggelsen, hvis byrådet vurderer, at boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. Boligreguleringslovens § 51, stk. 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 208

  Godkendt.

 • Pkt. 209 Nedrivning af bygninger og nedlæggelse af boliger, Roskilde Højskole i Himmelev

  Pkt. 209

  Nedrivning af bygninger og nedlæggelse af boliger, Roskilde Højskole i Himmelev

  Sagsnr. 253030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget anmeldelse af nedrivning af boliger og institutionsbygninger på skolens område. Tilladelse til nedrivninger af boligbygningerne kan ikke gives, før der er truffet beslutning om, at boligerne kan nedlægges efter Boligreguleringslovens bestemmelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles tilladelse til at nedlægge boligerne på skolens område efter Boligreguleringslovens bestemmelser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget anmeldelse af nedrivning af 7 boliger og institutionsbygninger som sovesal, produktionshal mv. beliggende på forskellige matrikler, der alle tilhører den tidligere Roskilde Højskole. Den ældste højskolebygning er ikke en del af anmeldelsen.
  Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 507, der fastlægger rammer for det fremtidige byggeri og dets anvendelse til boliger. Derudover skal den ældste højskolebygning bevares, og den kan anvendes til bolig-, offentlige eller erhvervsformål. Nedrivning af de anmeldte bygninger anses for nødvendige, for at efterleve lokalplanens formål og intentioner om nybyggeri på området. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke modtaget et konkret projekt til forvaltningens byggesagsbehandling.
  Vedrørende institutionsbygninger som sovesal, produktionshal mv.
  Der ses ikke nogen hindring for at nedrive disse bygninger, da de ikke er udpeget som bevaringsværdige i lokalplanen, og forvaltningen har derfor meddelt accept til at nedrive disse bygninger.
  Vedrørende boligerne.
  Det omhandlede område består af flere matrikler. Samlet set er der 7 boligenheder på området. Nedrivningen af bygningerne vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanen. Det er imidlertid en forudsætning for nedrivning af en boligbygning, at byrådet har meddelt tilladelse til nedlæggelse af boligenheden efter bestemmelserne i Boligreguleringsloven.
  Boligerne er ubeboede og i meget dårlig stand.
  Forvaltningen vurderer, at de omhandlede boliger ikke vil mangle i den samlede boligmasse. Dette skal samtidig ses i lyset af, at det må forventes, at der på et tidspunkt bliver opført langt flere boliger på området. Forvaltningen indstiller derfor, at der meddeles tilladelse til nedlægningen af boligerne, hvorefter forvaltningen vil meddele tilladelse til nedrivning af disse bygninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 209

  Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalgets behandling.

 • Pkt. 210 Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter 2016

  Pkt. 210

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Tilgængelighedsprojekter 2016

  Sagsnr. 268974 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som opfølgning på kommunens tilgængelighedsplan, søges der om frigivelse af rådighedsbeløb til tilgængelighedsprojekter 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til tilgængelighedsprojekter
  2. der afholdes møde med Ældrerådet og Handicaprådet, hvor det aftales hvilke tilgængelighedsprojekter, der skal gennemføres.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Byrådet
  Ad 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Tilgængelighedsplanen for Roskilde Kommune beskriver 19 tilgængelighedsruter blandt vigtige rejsemål. En del af projekterne på udvalgte ruter er allerede blevet gennemført. Forvaltningen vil nu komme med forslag til det videre arbejde og drøfte det med Ældrerådet og Handicaprådet. Derudover er forvaltningen ved at undersøge mulighederne for at få lavet en app om tilgængelighed i Roskilde Kommune. Tanken er, at app’en skal være et tilbud til handicappede, der færdes i Roskilde Kommune, så det er let at finde fx handicaptoiletter, handicap p-pladser, elevatorer mv.
  Start: November 2016
  Slut: September 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne
  rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling
  Anlæg, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 210

  Ad 1: Anbefales.
  Ad 2: Godkendt.

 • Pkt. 211 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd

  Pkt. 211

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd

  Sagsnr. 283297 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd. Pengene skal bruges til etablering af grøn forbindelse mod øst (Spraglehøj).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd
  2. hele det afsatte beløb anvendes til etablering af en sikker stiforbindelse til Spraglehøj Idrætsanlæg

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med ønsket om bedre stiforbindelser til aktivitetsområder i Jyllinge blev der afsat 0,5 mio. kr. til ”Det Grønne Bånd”, og konkret var der tale om etablering af en grøn forbindelse mod øst (Spraglehøj) og en grøn forbindelse mod nord (fra halområdet til Helligkorsparken). I den forbindelse skulle der arbejdes med at gøre forbindelserne så sikre som muligt via etablering af stier og ekstra belysning m.m.
  Der er udarbejdet et projekt for sikker stiforbindelse til Spraglehøj Idrætsanlæg, der også omfatter sikker krydsning af Baunegårdsvej. Dette sker på baggrund af ønske fra idrætsklubberne. Til realisering af projektet er det nødvendigt, at det afsatte budgetbeløb anvendes fuldt ud. Den grønne forbindelse mod nord forventer forvaltningen bliver etableret i løbet af 2017 i forbindelse med anlæg af supercykelstien.
  Forventet startdato: November 2016
  Forventet slutdato: Foråret 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -500
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 211

  Anbefales.

 • Pkt. 212 Frigivelse af rådgihedsbeløb - Trekroner B21 Toppen

  Pkt. 212

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Trekroner B21 Toppen

  Sagsnr. 284870 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af område B 21 Toppen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,15 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Trekroner B 21 Toppen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projektet omfatter færdiggørelse af byggemodningen for det samlede område, der følger udbygningen af vejen Toppen, og omfatter etablering af grusparkering langs vejen, vandrender samt slidlag. Endvidere omhandler projektet også stien ”Tankegangens” 1. etape fra ”Kirkegangen” til Skademosegård.
  Forventet startdato: November 2016
  Forventet slutdato: December 2017

  Økonomi

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.150
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.150
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 212

  Anbefales.

 • Pkt. 213 Frigivelse af rådighedsbeløb - Østre Ringvej/Navervej, ny vej

  Pkt. 213

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Østre Ringvej/Navervej, ny vej

  Sagsnr. 285523 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til projektering af vejanlæg og etablering af ny vejadgang.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Østre Ringvej / Navervej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med færdiggørelsen af motorvejsudvidelsen (M11), blev der udarbejdet et forprojekt til etablering af et ekstra ben på rundkørslen på Østre Ringvej. Det ekstra ben vil sikre bedre adgang til industriområdet Navervænget og Håndværkervænget, særligt for lastbiler og busser og flytte dele af denne trafik væk fra Københavnsvej og krydsene ved hovedvej A6 og Betonvej. I en lukket orienteringssag på Teknik- og Miljøudvalget 30. maj 2016, punkt 146 er der orienteret om, at den kan etableres som vejbidragssag.
  I sommeren 2016 har Vejdirektoratet givet deres forhåndsgodkendelse af projektet, dog betinget af at der udføres nye trafikanalyser, der kan påvise at etableringen af den ny vej ikke vil påvirke afviklingen af trafikken fra motorvejen og hovedvejen.
  Forvaltningen har igangsat rådgiver med at udarbejde analyserne og opdatere forprojektet. Samtidig genoptages dialog med de lodsejere, som i henhold til lov om vejbidrag, er bidragsydere. Når forprojektet er godkendt af Vejdirektoratet og forhandlingerne med lodsejere afsluttet, kan anlægget færdigprojekteres og udføres.
  Forventet startdato: November 2016.
  Forventet slutdato: Maj 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 213

  Anbefales.

 • Pkt. 214 Frigivelse af rådighedsbeløb – Viby Skousbo, ny dynamik og optimisme

  Pkt. 214

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Viby Skousbo, ny dynamik og optimisme

  Sagsnr. 285668 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning i Skousbo.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Viby – ny dynamik og optimisme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Udviklingen af Skousbo begynder at tage form. I 2017 igangsættes den grønne byggemodning og der skal skabe lokale attraktioner i området.
  Lokalplanen for området er aktuelt i høring. Når lokalplanen er godkendt, skal 1. etape af byggemodningen sættes i gang. Der skal projekteres vejanlæg. Efterfølgende skal anlægget ”grovbyggemodnes”. Projektering af vejanlægget forventes gennemført i vinteren 2016/2017, og entreprisen udbudt til opstart i foråret 2017.
  Forventes startdato: December 2016.
  Forventet slutdato: November 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -4.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -4.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 214

  Anbefales.

 • Pkt. 215 Orientering om opsamling efter indledende offentlig høring om ny campingplads, Gundsømagle

  opsamling_paa_offentlig_hoering.pdf

  Pkt. 215

  Orientering om opsamling efter indledende offentlig høring om ny campingplads, Gundsømagle

  Sagsnr. 280579 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om at Økonomiudvalget behandler sag vedrørende opsamling efter offentlig høring om ny campingplads øst for Gundsømagle på mødet den 5. oktober 2016.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget vedtog på møde den 10. august 2016, punkt 355, at sende debatoplæg om en ny campingplads øst for Gundsømagle i offentlig høring i perioden den 19. august til den 2. september 2016. Dette er sket på baggrund af, at grundejeren af Holmevej 29 ønsker at etablere en campingplads med plads til ca. 112 campingvogne/telte og 22 hytter.
  Der er indkommet i alt 6 høringssvar, som overvejende forholder sig kritiske til en campingplads på den nævnte lokalitet. Høringssvarene kommer fra dels naboer, dels fra Campingrådet, Visit Roskilde og Region Sjælland. Se høringssvar her.
  Som råstofmyndighed fraråder Region Sjælland generelt placering af en støjfølsom anvendelse som en campingplads nær gravområder. Både Campingrådet og Visit Roskilde anbefaler, at der skabes mulighed for flere campingpladser i Roskilde Kommune, men fraråder den valgte beliggenhed. De vurderer, at en campingplads tæt på den kommende Frederikssundsmotorvej og op ad et råstofområde ikke lever op til campisters ønsker om ro og fred og nærhed til særlige attraktioner. De anbefaler en alternativ placering tættere på by og/eller vand.
  Naboernes høringssvar går på. at en campingplads vil skabe for stort et pres på naturen i området samt skabe problemer på Holmevej, der i forvejen er belastet. En nabo hilser en campingplads velkommen, men finder det samtidig problematisk med en nærliggende grusgrav. Der påpeges, at der bor håndværkere i en barak på ejendommen, samt at der muligvis ledes spildevand ud i hegnet. Forvaltningen har fulgt op på de ulovlige forhold.
  På baggrund af de indkomne høringssvar er det forvaltningen vurdering, at der ikke bør gennemføres en planlægning, som muliggør en campingplads på den nævnte lokalitet. I stedet anbefaler forvaltningen, at kommunen i samarbejde med Visit Roskilde og Campingrådet afdækker alternative placeringer for en ny campingplads som led i byrådets Grøn Blå Strategi.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 215

  -

 • Pkt. 216 Orientering om inddragelse af grundejere ifm. justering af kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark

  Pkt. 216

  Orientering om inddragelse af grundejere ifm. justering af kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 217972 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark er ved at blive tilpasset efter dialog med berørte grundejere. VVM-tilladelse til det tilrettede projekt sendes i partshøring sideløbende med at de berørte grundejere får lejlighed til at udtale sig efter kystbeskyttelsesloven.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget, for så vidt angår kystbeskyttelsesloven.
  Plan- og Teknikudvalget, for så vidt angår VVM-tilladelsen.

  Sagsfremstilling

  Som tidligere orienteret i Klima- og Miljøudvalget på mødet den 16. august 2016, punkt 95 og Plan- og Teknikudvalget på mødet den 18. august 2016, punkt 167, forsøges kystbeskyttelsesprojektets påvirkning af Natura2000-arealet mindsket.
  For at imødekomme dette er diget gjort smallere og inspektionsareal på indersiden af diget, er taget ud af projektet. Endvidere foreslås diget, på en del af strækningen langs Roskilde Fjord, rykket ind haverne på ejendommene Strandvænget 9, 11, 13, 15, 17 og 19 samt Svanevænget 23a.
  Forvaltningen har i august og september, holdt møder med grundejerne til ovenstående 7 ejendomme og, med grundejere på Lærkevænget og Marskvænget, som ikke er berørt af ændringerne. Formålet med møderne har været, at tilpasse placering og afslutning af diget på indersiden efter grundejernes ønsker, såfremt det vurderes rimeligt og inden for projektets rammer. Forvaltningens hovedfokus har været på de 7 ejendomme, hvor diget foreslås placeret inden for skel.
  Som grundlag for dialogen har forvaltningen afsat to mulige placeringer af diget med stolper og snore på udvalgte ejendomme. Grundejerne har efter møderne tilkendegivet forskellige ønsker og synspunkter. Der er ikke enighed blandt de 7 grundejere om én foretrukken placering af diget på grunden. Forvaltningen har derfor tilpasset projektet ud fra Variant 1 i VVM-redegørelsen, svarende til placering langs skel, da den vurderes at være mindst indgribende samlet set.
  VVM-tilladelse til det justerede projekt er i partshøring hos alle digelagets medlemmer frem til den 10. oktober 2016. I samme periode vil de 7 grundejere, som berøres direkte af ovenstående mindre ændringer have lejlighed til at udtale sig.
  Forvaltningen fremlægger en samlet beslutningssag med opsamling på høring af VVM-tilladelse, bemærkninger fra berørte grundejere samt endelig VVM-tilladelse i november 2016. Forvaltningen vil på oktober mødet fremlægge en præsentation af sagen, som viser digets udbredelse og den igangværende projektering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Byrådet har på mødet den 18. juni 2014, punkt 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Heraf er 13,3 mio. kr. afsat til finansiering af kystsikringen i Jyllinge Nordmark. Udgifter til VVM-redegørelsen er afholdt inden for denne ramme.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 216

  -

 • Pkt. 217 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2016

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2016.pdf

  Pkt. 217

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2016

  Sagsnr. 280648 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr)

  På Plan- og Teknikudvalgets område forventes en merudgift på 3,2 mio. kr. Dette er en forbedring siden halvårsregnskabet på 0,7 mio. kr.

  Forbedringen skyldes merindtægter på Materielgården på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes flere indtægter end budgetlagt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2016.
  Det forventede årsregnskab for kommunen som helhed viser en forværring af de likvide aktiver på 40,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til halvårsregnskabet 2016 er der tale om en forbedring på 14,7 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2016 uddybes i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 217

  -

 • Pkt. 218 Eventuelt

  Pkt. 218

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 218

  - Prækvalifikation P-hus
  - Grønne områder ved Troldehøj

 • Pkt. 219 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 219

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 05-10-2016, pkt. 219
  - Borgermøde om Skousboområdet
  - Borgermøde om kommuneplanen
  - Henvendelse vedr. trafik i Svogerslev drøftet. Formanden besvarer henvendelsen med redegørelse for aktiviteter hidtil og inddragelse i Trafik- og Mobilitetsplan.
  - TV-indslag om lydsvage og miljørigtige busser