You are here

Referat

Dato: Torsdag, April 6, 2017 - 17:00
Sted: Roskilde Lufthavn, Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde
 • Pkt. 76 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 76

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 76

  Punkt 89 blev taget af dagsordenen.
  Der blev stillet forslag om, at punkt 85 blev udsat. For stemte Jonas Bejer Paludan, imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed opretholdes punkt 85 på dagsordenen.
  Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 77 Besøg hos Roskilde Lufthavn

  Pkt. 77

  Besøg hos Roskilde Lufthavn

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalgets besøg hos Roskilde Lufthavn.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Efter udvalgets ønske afholdes mødet hos Roskilde Lufthavn. Mødet indledes med et oplæg samt kort rundvisning ved direktør Lars Lip med efterfølgende drøftelse.
  Der afsættes ca. 1 time til dette punkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 77

  -

 • Pkt. 78 Busbestilling 2018 og flextur

  Analyse_af_Flextur.pdf Justeringer_til_Busplan_2018.pdf

  Pkt. 78

  Busbestilling 2018 og Flextur

  Sagsnr. 282810 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune skal senest 1. maj 2017 bestille kollektiv bustrafik for 2018. Der er endvidere gennemført en brugeranalyse af Flextur, hvor mulighederne for at justere på egenbetalingen fremgår.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den kollektive bustrafik i kommunen videreføres som den nuværende køreplan inden for de nuværende rammer,
  2. kørselsretningen på linje 202A vendes på Musicon, og der indsættes 1-2 ekstra busser i myldretiden når behovet opstår,
  3. busbetjeningen af Trekroner Øst (linje 220) udvides fra to timers drift til timedrift på hverdagsaftener og i weekenderne,
  4. linje 212 forlænges til Solrød, hvis Solrød Kommune ønsker det,
  5. ½-times drift på linje 207 mod Sankt Hans Vest fortsættes om eftermiddagen fra 6. august 2017 og udvides derudover med 1 ekstra tur om eftermiddagen
  6. taksterne på Flextur forbliver uændret.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Den kommunale bestilling af kollektiv bustrafik forløber med faste aktiviteter i et årshjul. Selve busbestillingen skal ske inden 1. maj 2017.
  Udviklingen i busdriften er i en fortsat positiv udvikling. Antallet af passagerer i de buslinjer, der kører kun i Roskilde, er steget med ca. 280.000 passagerer fra 2015 til 2016.
  Forvaltningen har i samarbejde med Movia og på baggrund af borgerhenvendelser og den forventede boligudbygning i Trekroner udarbejdet et notat der indeholder en uddybning af forslagene til justeringer af busplan 2018. Busplan bliver grundlaget for det kommende udbud af bustrafik. De foreslåede ændringer vil alle kunne medføre flere passagerer i busserne og dermed medvirke til at opfylde målsætninger i Trafik- og Mobilitetspolitikken om at flere skal benytte busserne.
  De foreslåede justeringer vil træde i kraft i forbindelse med den nye køreplan i december 2017. Udvidelsen af linje 207 vil dog træde i kraft allerede 7. august 2017, da det er en del af et udbud om ekstrakørsel, hvor den nuværende aftale udløber 6. august 2017.
  Desuden er der udarbejdet en brugeranalyse af Flextur med henblik på vurdering af konsekvenser for forskellige grupper af borgere ved en eventuel forøgelse af egenbetalingen. Udgifterne til Flextur er faldet fra 2,9 mio. kr. i 2015 til 2,6 mio.kr. i 2016. Flextur er ikke en del af den kollektive busbestilling, og eventuelle ændringer i Roskilde Kommunes aftale med Movia kan ændres med 1 måneds varsel.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. De foreslåede ændringer kan rummes indenfor det almindelige driftsbudget når de træder i kraft.
  Analysen af Flextur vil også indgå i udvalgets drøftelser i juni og august om budget 2018, idet det er en af de analyser, der er bestilt med det formål at forberede mulige budgetforbedringer.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 78

  Godkendt.

 • Pkt. 79 Forslag til lokalplan 652 for boliger ved Store Valbyvej, Himmelev (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_652_for_boliger_ved_Store_Valbyvej_Himmelev.pdf Kort_over_lokalplanomraadet_lokalplan_652.pdf Illustrationsplan_lokalplan_652.pdf

  Pkt. 79

  Forslag til lokalplan 652 for boliger ved Store Valbyvej, Himmelev (11- punktsprogram)

  Sagsnr. 284268 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejer af ejendommen Store Valbyvej 11 ønsker at opføre op til 9 rækkehuse på Store Valbyvej 11 i Himmelev. Ejendommen har tidligere været anvendt til erhverv. Projektet kræver, at der udarbejdes en lokalplan for ejendommen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 652 for boliger ved Store Valbyvej i Himmelev på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Grundejer ønsker at omdanne ejendommen Store Valbyvej 11 i Himmelev til rækkehusbebyggelse med 9 boliger. Kommuneplanrammen for området giver mulighed for både boliger og erhverv med en bebyggelsesprocent på 40. Området er ikke omfattet af en lokalplan. Da projektet betyder, at området skifter anvendelse fra erhverv til boligformål, og da der ønskes opført et større antal boliger, kræver realisering af projektet en ny lokalplan.
  Området ligger tæt på Himmelev Skov i et kvarter, der har blandet parcelhus- og rækkehusbebyggelse og erhverv.
  Grundejer og forvaltningen er i samarbejde nået frem til, at der kan bygges op til 9 boliger på små grunde af min. 225 m2. Bebyggelsen bygges op omkring en intern boligvej og et fælles grønt område med plads til ophold og leg. Boligerne skal opføres i 1½ plan med plads til 1 bil på egen grund. Langs vej etableres yderligere parkeringspladser, således at området lever op til kommunens parkeringsnorm med krav om 1½ p-plads pr. bolig.
  I lokalplanen vil der blive fastlagt bestemmelser, som sikrer, at bebyggelsen fremstår som en samlet bebyggelse ved, at alle bygninger opføres i 1½ plan med ens materiale og udformning, at der skal sikres plads til 1½ bil pr. bolig, samt at området fremstår grønt og markeres mod Store Valbyvej med bebyggelse og beplantning.
  Forvaltningen foreslår, at sagen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget jfr. delegation, og at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 79

  Godkendt.

 • Pkt. 80 Forslag til lokalplan 657 for dagligvare-butik ved Snoldelev Bygade (11-punktsprogram)

  Kortbilag_11_pkt.pdf 11-punktprogram_for_lokalplan_657.pdf Hoeringsnotat_Erhvervsstyrelsens_bemaerkninger_til_forslag_til_Kommuneplan_2016.pdf Bilag_Trafiknotat_af_COWI.pdf Forvaltningens_vurdering_af_trafikforhold.pdf

  Pkt. 80

  Forslag til lokalplan 657 for dagligvare-butik ved Snoldelev Bygade (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 288667 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at etablere en dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade mellem Snoldelev og Gadstrup. Projektet kræver en ny lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 657 for dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  En projektudvikler har henvendt sig til Roskilde Kommune om udviklingen af et område ved Snoldelev Bygade. Projektudvikleren ønsker mulighed for at etablere en dagligvarebutik på 1.000 kvadratmeter.
  Den 18. marts 2015, punkt 119, vedtog Økonomiudvalget, at der kunne arbejdes videre med den konkrete placering. Dette krævede dog en accept fra Staten. Byrådet vedtog den 21. december 2016, punkt 334, en ny kommuneplan. I kommuneplanens rammeområde 5.B.336 åbnes der mulighed for en dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade mellem Gadstrup og Snoldelev på 1.000 kvadratmeter. Det ønskede projektet er således i overensstemmelse med Kommuneplan 2016, men kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Staten har accepteret kommuneplanen og dermed dette udlæg til en butik.
  Lokalplanen skal fastlægge bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, beplantningsprincipper, veje, stier, parkering, skiltning mm. Bestemmelser for den ydre fremtræden herunder skiltning skal sikre, at den visuelle påvirkning af landskabet begrænses. Indretningen af lokalplanområdet skal også sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra butikken.
  Forvaltningen vurderer, at der er behov for at holde borgermøde i offentlighedsperioden. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Det er en ekstern rådgiver, der udarbejder lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Bygherre afholder udgifter til rådgiver og byggemodning.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 45

  Udsættes.

  Supplerende sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikvalgets møde den 9. marts 2017 blev der spurgt til hvilke bemærkninger, der var modtaget i forbindelse med høringen af Kommuneplan 2016, der vedrørte udpegningen af området ved Snoldelev Bygade til butiksformål. Kommunen modtog én bemærkning, der omhandlede en mulig butik ved Snoldelev Bygade. Bemærkningen var fra Erhvervsstyrelsen, som efterspurgte en uddybende redegørelse for udlæg af areal til ny dagligvarebutik ved Snoldelev. Kommuneplan 2016 blev behandlet af Byrådet den 21. december 2016, punkt 334.
  Forvaltningen har modtaget et Trafiknotat fra projektudvikleren udarbejdet af COWI A/S. Notatet tager udgangspunkt i, at projektet ikke vil betyde mere trafik på vejnettet, men et ændret trafikmønster. Se bilag om Trafiknotat fra COWI A/S. Det viser, at projektet vil ”medføre et trafikalt sammenbrud” på Snoldelev Bygade. I notatet lægges der op til, at trafiksituationen vil kunne forbedres ved etableringen af en svingbane ved Køgevej.
  Forvaltningens vurdering er, at trafiksituationen endog vil være mere kritisk, end
  COWIs notat giver udtryk for. Så udover den foreslåede svingbane kan det også vise sig nødvendigt at etablere både en højre- og venstresvingbane ved Snoldelev Bygade i forbindelse med ind- og udkørslen til butikken. Se bilag om forvaltningens vurdering af trafikforhold. Der er ikke afsat midler i Strategisk Anlægsplan hertil. De trafikale tiltag, og herunder finansiering, vil indgå som en væsentlig del af den videre dialog med projektudvikler.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 80

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 81 Forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten i Roskilde (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_654_for_boliger_ved_Roskilde_Ret.pdf Kort_over_lokalplanomraadet_lokalplan_654_-_11-punktsprogram.pdf Illustrationsplan_lokalplan_654_-_11-punktsprogram.pdf

  Pkt. 81

  Forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten i Roskilde (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 285421 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En privat grundejer ønsker at opføre etageboligbebyggelse på Søndre Ringvej 15, på arealet mellem Retten i Roskilde og jernbanen. Projektet er ikke i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan, og derfor kræver projektet, at der udarbejdes en ny lokalplan. Formanden har ønsket at få sagen optaget på dagsordenen igen, idet der foreligger nye oplysninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 654 for boliger ved Roskilde Ret på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram, under forudsætning af, at Økonomiudvalget den 19. april 2017 godkender, at der udarbejdes kommuneplantillæg 3.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget behandlede nedenstående sag på mødet den 7. februar 2017, punkt 26. Her var der ikke flertal for at fremme sagen.
  Der foreligger nu nye oplysninger, og formanden ønsker sagen optaget på dagsordenen. Projektudvikler har tilkendegivet, at man er indstillet på at arbejde med justering af projektet i den videre proces. Desuden er det tilkendegivet, at man ønsker at forbedre cykelparkeringsforholdene.
  En privat grundejer ønsker at udvikle ejendommen Søndre Ringvej 15, ved siden af retsbygningen til en 8.900 m2 stor etageboligbebyggelse. Området er omfattet af en lokalplan, der giver mulighed for erhverv, og der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan.
  Området har i en tidligere lokalplan været udlagt til boligformål, med en bebyggelsesprocent på 50. Da Retten ønskede en placering i området, blev der vedtaget en ny lokalplan til erhvervsformål med en bebyggelsesprocent på 70. Denne bebyggelsesprocent ønsker bygherre at fastholde i ny lokalplan.
  Bebyggelsen ønskes opført som en hesteskoformet karrébebyggelse i 4 til 6 etager, højest mod Retten og lavest mod jernbanen. Bebyggelsens facade mod Søndre Ringvej flugter med retsbygningen og bebyggelsen har samme taghøjde ind mod retsbygningen.
  Området er støjpåvirket fra Søndre Ringvej og jernbanen, og derfor er de primære udendørs opholdsarealer placeret i det indre gårdrum. I den nordlige halvdel af lokalplanområdet ligger en mose, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, der derfor ikke kan tages i brug som opholdsareal. Grundejeren ønsker et p-krav på max. 116 heraf 26 i kælder, understøttet af en aftale om dobbeltudnyttelse af parkeringspladser med Retten samt etablering af en delebilsordning, se bilag. Dette vurderes at være forsvarligt, hvis tilstrækkelig gode aftaler udarbejdes af ejeren. Forvaltningen foreslår, at der før fastsættelse af den endelige parkeringsnorm skal være indgået en aftale med Retten om dobbeltudnyttelse af parkeringspladser samt juridisk bindende delebilsordning.
  Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til de maksimale antal etager, til parkeringsnormen og til andelen af de udendørs opholdsarealer. Der skal derfor også udarbejdes et tillæg 3 til Kommuneplan 2016. Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget den 19. april 2017 godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 3, som muliggør bebyggelse i op til 6 etager, en parkeringsnorm på 1½ p-plads pr. 100 m2 boligetageareal, at boliger under 50 m2 betragtes som ungdomsbolig med krav om 1 p-plads pr. 4 boliger, samt et mindre udendørs opholdsareal end 50 % af boligetagearealet.
  Forvaltningen foreslår, at igangsætningen af lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation, og at der ikke afholdes borgermøde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 81

  Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning. For stemte Torben Jørgensen (A), Daniel Prehn (A) og Kaj V. Hansen (A). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  A begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 82 Forslag til lokalplan 659 for boliger ved Sortebrødre Plads (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokaplan_659_for_boliger_ved_Sortebroedre_Plads.pdf Kort_over_lokaplanomraadet_lokalplan_659.pdf

  Pkt. 82

  Forslag til lokalplan 659 for omdannelse af Sortebrødre Plads (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 289803 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sortebrødre Plads er i dag præget af parkering og biltrafik. Med åbning af P-hus skabes der mulighed for omdannelse og fortætning af parkeringsområderne og bagarealer til Algade 41 (KINO) og Algade 43-51 (Kvickly m.fl.). Omdannelsen skal medvirke til at skabe en bymæssig sammenhængende by, som med handel og kultur vil kunne skabe byliv om dagen og med boliger skabe liv og tryghed om aftenen. Omdannelsen forudsætter, at der udarbejdes lokalplan for området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 659 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget drøftede den 10. maj 2016, punkt 101, skitser og volumestudier for omdannelse af Sortebrødre Plads.
  Efterfølgende har forvaltningen haft møder med samtlige ejere af ejendomme, som omkranser pladsen. Nærmeste naboer, grundejere og lejere deltog endvidere i en byvandring 21. marts, og den 27. marts 2017 blev der afholdt dialogmøde for alle byens borgere om muligheder og potentialer for en omdannelse i området.
  Forvaltningen har haft særligt fokus på dialog med ejerne af Algade 43-51(Kvickly) og 41 (Kino), således at bagarealer til disse ejendomme kan indgå i den samlede omdannelsesplan. Tilsvarende har forvaltningen haft fokus på spørgsmålet om at åbne biblioteket mod kulturstrøget, således at pladsen foran Roskilde Bibliotek omdisponeres med tanke på at gøre den til et knudepunkt, hvor biblioteket “tager imod” og signalerer åbenhed og transparens, afslutter kulturstrøget mod øst og kobler kulturstrøget med Algade.
  Lokalplanens primære formål er at muliggøre omdannelse af Sortebrødre Plads til et nyt levende område, der er tæt integreret med bymidten og de omkringliggende boligområder. Her spiller forbindelserne mellem Algade - Biblioteket, Algade – Dr. Margrethesvej og den nye forbindelse mellem P-huset og Kulturstrøget en central rolle som vigtige byrum, der skal binde området sammen og give gode forbindelser til resten af byen. Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse harmonerer i forhold til skala, udformning og materialer med den bymæssige kontekst.
  Udviklingen af Sortebrødre Plads og et større fokus på Kulturstrøget forventes endvidere at kunne understøtte udviklingen af detailhandlen i denne del af Algade.
  Det er forvaltningens vurdering, at der vil være behov for at afholde borgermøde i offentlighedsperioden, og foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse og beliggenhed jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Udgifter til kommunal bygge-modning som følge af denne lokalplan vil blive indarbejdet i forslag til Strategisk Anlægsplan 2018. Der vil endvidere være salgsindtægter i forbindelse med omdannelsen.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 82

  Godkendt.

 • Pkt. 83 Forslag til lokalplan 661 for boliger på Skousbo, etape 2 (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_661_for_boliger_paa_Skousbo.pdf Kort_over_lokalplanomraadet_lokalplan_661.pdf

  Pkt. 83

  Forslag til lokalplan 661 for boliger på Skousbo, etape 2 (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 290395 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal udarbejdes en lokalplan for anden etape af Skousbo-arealet, som muliggør en udvikling af arealet med parcelhuse, etageboliger og tæt-lav boliger i overensstemmelse med helhedsplanen og lokalplan 634 for boliger på Skousbo.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 661 for boliger på Skousbo, 2. etape på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Lokalplanens formål er at sikre, at området kan udbygges som et varieret boligområde med et bredt spænd af boformer, bebyggelsestyper, fællesfaciliteter, arkitektur og landskabstyper, efter de rammer og principper som er udviklet i helhedsplanen og lokalplan 634 for Skousbo.

  Lokalplan 661 er en detaljering af de bestemmelser, som er fastlagt i rammedelen af lokalplan 634, og som skal muliggøre udbygning af etape 2, hvor der kan opføres parcelhuse, tæt-lav og etageboliger. Det forventes, at der kan opføres minimum 150 boliger fordelt på de nævnte boligtyper.

  Det samlede boligantal er afhængigt af boligstørrelser som tidligst fastlægges i forbindelse med grundsalg.

  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen kun behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation, idet hovedprincipperne for bebyggelserne har været behandlet i lokalplan 634, og at der holdes borgermøde i høringsperioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er afsat midler til byggemodning i budgettet.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 83

  Godkendt.

 • Pkt. 84 Forslag til lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_forslag_til_lokalplan_662_for_boliger_i_halomraadet_i_Jyllinge.pdf Oversigtsplan_fra_helhedsplan_for_halomraadet_i_Jyllinge.pdf

  Pkt. 84

  Forslag til lokalplan 662 for boliger i hal-området i Jyllinge (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 289079 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I helhedsplanen for halområdet i Jyllinge er skitseret en boligbebyggelse på sportsarealet i områdets østlige del. Kommunen ønsker at realisere boligerne som almennyttigt byggeri. Dette forudsætter udarbejdelse af en lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 662 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Helhedsplanen for halområdet i Jyllinge blev vedtaget af byrådet den 16. december 2015, punkt 369. Planen skitserer en boligbebyggelse med 30-40 boliger i halområdet ud mod Lindbjergvej, som kommunen ønsker opført som almennyttigt byggeri. For at realisere boligbyggeriet skal der udarbejdes en lokalplan. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.
  Bebyggelsen indgår i den samlede udvikling af området omkring Jyllingehallerne og vil ligge i kanten af parken, som overgang til parcelhuskvarteret. Parken vil giver boligerne en særlig rekreativ kvalitet, og boligerne vil befolke parken, så den opleves som en levende og integreret del af Jyllinge.
  Boligerne opføres som tæt-lavt byggeri i én etage mod Lindbjergvej og parcelhuskvarteret, mens der mod parkrummet kan bygges i to til tre etager for at skabe en tydelig overgang til parken. Mellem de nye boliger vil der være intime adgangsveje og grønne opholdsarealer, der inviterer til at gå ind i parken fra parcelhuskvarteret. Samtidig giver det beboerne et semiprivat fælles opholdsareal til gavn for bebyggelsens sociale fællesskab.
  Lokalplanen skal fastsætte rammerne for bebyggelsens placering og udformning, samt sikre fysisk og visuel sammenhæng med det grønne rekreative idræts- og legeområde, og med parcelhuskvarteret langs Lindbjergvej.
  Det er forvaltningens vurdering, at der vil være behov for at afholde borgermøde i offentlighedsperioden. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 84

  Der blev stillet ændringsforslag om, at der højst kan bygges i 2 etager. Forslaget blev sat til afstemning. Alle udvalgsmedlemmer stemte for.
  Der blev stillet ændringsforslag om, at udvalget tilkendegiver, at der bør arbejdes for private boliger i området. For stemte Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Dermed faldt forslaget.
  Forvaltningens indstilling blev godkendt med den ændring, at der højst kan bygges i 2 etager.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde lokalplanen. Enhedslisten er glade for opgraderingen af det grønne område, men finder at bygningerne fylder for meget.

 • Pkt. 85 Forslag til lokalplan 626 for boliger ved Folden og Hegnet i Trekroner (endelige vedtagelse)

  Notat_for_behandling_af_hoeringssvar_til_lokalplan_626.pdf Forslag_til_lokalplan_626_for_boliger_ved_Folden_og_Hegnet.pdf

  Pkt. 85

  Forslag til lokalplan 626 for boliger ved Folden og Hegnet i Trekroner
  (endelige vedtagelse)

  Sagsnr. 266937 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune ønsker at fremme opførelsen af nye almene boliger i Trekroner. De almene boliger indgår i en større samlet bebyggelsesplan, der rummer både etageboliger og tæt/lav boliger. Lokalplanen for området har været i offentlig høring, og kommunen har modtaget to høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 626 for boliger ved Folden og Hegnet i Trekroner godkendes endeligt med de nævnte ændringsforslag.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 8. december 2016, punkt 245, at sende forslag til lokalplan 626 for boliger ved Folden og Hegnet i Trekroner i offentlig høring fra den 16. december 2016 til den 17. februar 2017. Der blev afholdt borgermøde den 17. januar 2017, hvor ca. 10 borgere deltog. De fremmødte var positive i forhold til nye almene boliger, som giver en mere blandet boligbebyggelse i Trekroner Øst, men mente, at lokalplanen bør være mere ambitiøs i forhold til byggeriets bæredygtighed. Der blev stillet spørgsmål om grundejerforeningen, skolekapaciteten på Trekronerskolen og placering af BMX-banen. På baggrund af spørgsmålene, der blev fremført på borgermødet vedrørende placeringen af BMX-banen, blev der yderligere afholdt et informationsmøde den 31. januar, hvor 6 borgere deltog.
  I høringsperioden har forvaltningen modtaget skriftligt høringssvar fra bestyrelsen på Munksøgård og fra Grundejerforening Trekroner Øst. Se høringssvar her.
  Bestyrelsen på Munksøgård mener, at lokalplanen ikke er ambitiøs nok med hensyn til byggeriets bæredygtighed og foreslår skærpelser. Indsiger er betænkelig ved muligheden for byggeri i op til 3 etager og for en bebyggelsesprocent på 50. Indsiger er tilfreds med den inddragende proces om BMX-banen.
  Grundejerforeningen Trekroner Øst oplyser om de forpligtigelser, de nye grundejere har, og foreslår i den forbindelse, at det bør overvejes at danne grundejer-/boligforeninger ud fra boligtyper (ejer, lejer, andel mm.). Indsiger ønsker endvidere, at det i lokalplan 626 afsatte areal til GF Trekroners materialegård fastholdes.
  Der er foretaget enkelte ændringer i lokalplanen for at imødekomme bemærkningerne om at sikre mere bæredygtighed i byggeriet. Se vedlagte høringsnotat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Udgifter til kommunal byggemodning som følge af denne lokalplan bliver fremlagt i en særskilt sag.
  Der er afsat midler hertil i det vedtagne budget i 2019 og 2020. Der kan blive tale om fremrykning af udgifterne, der vil dog samtidig være en indtægt.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 85

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke godkende indstillingen, og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 86 Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner for perioden 2016 - 2021

  Natura_2000_handplepaln_for_omraade_nr._150_Gammel_Havdrup_Mose.pdf Natura_2000_handleplan_for_omraade_nr._151_Ramsoe_Mose.pdf Natura_2000_handleplan_for_Roskilde_Fjord_og_Jaegerspris_Nordskov.pdf

  Pkt. 86

  Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner for perioden 2016 - 2021

  Sagsnr. 282593 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter offentlig høring skal de endelige Natura 2000-handleplaner for tre områder i Roskilde Kommune vedtages.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Natura 2000-handleplanerne for Roskilde Fjord, Ramsø Mose og Gl. Havdrup Mose godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Danmark findes 252 Natura 2000-områder. Det er en samlebetegnelse for naturområder, som Danmark har udpeget i henhold til internationale aftaler og direktiver. I Roskilde Kommune findes tre Natura 2000-områder: Roskilde Fjord nr. 136, Gammel Havdrup Mose nr. 150 og Ramsø Mose nr. 151. Områderne omfatter arealer i både Roskilde Kommune og nabokommunerne.
  På baggrund af målene i statens Natura 2000-planer har kommunerne i fællesskab udarbejdet handleplaner for de tre Natura 2000-områder. Handleplanerne har været i offentlig høring siden oktober 2016. Miljøstyrelsen har gjort indsigelse mod en formulering i handleplanerne om, at gennemførelse af naturpleje efter handleplanerne sker ved frivillighed. Miljøstyrelsen er enig i, at den konkrete indsats i videst mulig omfang skal foregå ved frivillighed, men gør opmærksom på, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at gennemføre handleplanen, også hvis det måtte vise sig, at de fornødne frivillige lodsejeraftaler ikke kan indgås. Formuleringen i handleplanen er efter forhandling med Miljøstyrelsen ændret i overensstemmelse med indsigelsen. Desuden har Miljøstyrelsen på møder gjort opmærksom på, at kommunen skal træffe en afgørelse om, hvorvidt der skal foretages en strategisk miljøvurdering af handleplanen. Afgørelse om at der ikke foretages strategisk miljøvurdering er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 86

  Anbefales.

 • Pkt. 87 Samarbejde med Naturstyrelsen og HOFOR om udvidelse af Himmelev Skov

  Kortbilag_-_udvidelse_af_Himmelev_Skov.pdf

  Pkt. 87

  Samarbejde med Naturstyrelsen og HOFOR om udvidelse af Himmelev Skov

  Sagsnr. 272370 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  HOFOR ønsker en udvidelse af Himmelev Skov for at beskytte grundvandet inden for deres vandindvindingsområde. En udvidelse af den bynære skov vil øge skovens rekreative værdi, og forvaltningen vil i samarbejde med HOFOR og Naturstyrelsen arbejde for et forslag til samarbejdsaftale.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der i samarbejde med HOFOR og Naturstyrelsen udarbejdes et forslag til en ny samarbejdsaftale for Himmelev Skov.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  HOFOR ønsker at udvide Himmelev Skov for at beskytte grundvandet indenfor indvindingsområdet til Brokilde og Marbjerg kildepladser, jf. kortbilag. Forvaltningen vurderer, at en udvidelse af skoven vil være attraktivt for Roskilde Kommune. Himmelev Skov ligger bynært, og en udvidelse vil øge borgernes rekreative muligheder. Dele af indvindingsområdet er i Kommuneplan 2016 udlagt som skovrejsningsområde, og dele som område, hvor skovrejsning er uønsket. Områder, hvor skovrejsning er uønsket, vil kunne indgå i skoven som lysåbent areal. Det er normalt, når man rejser skov, at der indgår lysåbne arealer, der giver variation i skoven for både biodiversitet og publikum.
  HOFOR har tilkendegivet, at de finder det attraktivt at indgå i et skovrejsningsprojekt ved Himmelev Skov. Derfor forventer forvaltningen, at HOFOR vil bidrage væsentligt til realisering af en udvidelse af skoven, og at Roskilde Kommune kun i mindre omfang vil skulle bidrage til projektet. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at de vil bidrage med tilplantning og drift.
  Som en del af processen med udarbejdelse af forslag til en ny samarbejdsaftale om udvidelse af skoven, vil der være dialog med borgere og relevante lodsejere. I den detaljerede plan for udformningen af det nye skovområde, skal der tages et stort hensyn til de eksisterende natur- og landskabsværdier, kulturminder samt mulighederne for at opleve landskabet i området. Forslag til samarbejdsaftale vil blive forelagt udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Eventuelle kommende udgifter i medfør af en samarbejdsaftale vil blive fremlagt i forbindelse med godkendelse af aftalen.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 87

  Godkendt.

 • Pkt. 88 Udkast til ordensreglement i parker

  Eksempel_paa_gammelt_regulativ_for_Folkeparken_mm.pdf Ordensregler_for_byens_parker.pdf

  Pkt. 88

  Udkast til ordensreglement i parker

  Sagsnr. 289309 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 9. marts 2017, punkt 56, at forvaltningen skulle udarbejde udkast til nye ordensreglementer med differentieret indhold for byens parker til godkendelse i udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. udkastet til differentierede ordensreglementer godkendes
  2. forvaltningen får bemyndigelse til at justere formuleringen af ordensreglerne i dialog med politiet i en forsøgsperiode på et år.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  De opsatte parkregulativer i Roskilde Kommune er fra 1994 og tidligere. Parkerne har derfor utidssvarende skilte med et mere formelt sprog, end man benytter i dag.
  Samtidig ønsker forvaltningen at fortsætte flere års nudging af unge i Folkeparken, ved Klinten og Skrænten i Jyllinge samt andre steder med mere synlige regler og retningslinjer allerede fra sæsonopstart.
  Forvaltningen arbejder sammen med politiet på at invitere til dialogmøde med naboerne til parkerne og de store uddannelsesinstitutioner i foråret.
  Særligt med hensyn til store musikanlæg, lægger forvaltningen op til at indgå aftaler med de unge om placering, tidsrum, lydstyrke mv. i forbindelse med ansøgninger om anvendelse, sådan at der findes en fornuftig balance mellem de unges udfoldelsesmuligheder og hvad omgivelserne skal tåle. Det forventes, at der kan opnås en konstruktiv dialog med de unge, som har bygget anlæggene.
  Forvaltningen ønsker at have et standardregulativ med en stribe standardformuleringer, der kan vælges til eller fra, så der kan differentieres i de enkelte parker. Fx muligheden for et glasforbud i bestemte tidsrum i Folkeparken, se vedlagte forslag.
  Forvaltningen ønsker at afprøve de differentierede ordensreglementer i en prøveperiode på 1 år, hvorefter disse forelægges udvalget til endelig godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 88

  Jonas Bejer Paludan (Ø) stillede ændringsforslag om, at forbud mod at medbringe glasemballage udgår af listen over tilvalgsmuligheder til ordensreglementet. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte: Torben Jørgensen (A), Daniel Prehn (A) og Jonas Bejer Paludan (Ø). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev forvaltningens indstilling godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen.

 • Pkt. 89 Midlertidig skiltning i Folkeparken

  Forslag_til_midlertidigt_skilt_i_Folkeparken.pdf Forslag_fra_Kaj_V._Hansen.pdf Skilt_i_Lille_Groennegade.pdf

  Pkt. 89

  Midlertidig skiltning i Folkeparken

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kaj V. Hansen (S) foreslår en midlertidig skiltning i Folkeparken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Kaj V. Hansen (S) har bedt om at få optaget punktet på dagsordenen således:
  ”Indtil udvalget finder sammen om en fremtidig løsning på de uønskede forhold ved afviklingen ’fredagstræffene’ i Folkeparken kunne der skiltes som på vedhæftet pdf. Fil.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 89

  Taget af dagsordenen.

 • Pkt. 90 Sammenlægning af boligerne på Bøgevej 12, 4000 Roskilde

  Pkt. 90

  Sammenlægning af boligerne på Bøgevej 12, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 289987 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Køber af ejendommen Bøgevej 12, 4000 Roskilde har med fuldmagt fra den nuværende ejer ansøgt om tilladelse til at sammenlægge de to boliger på ejendommen henholdsvis Bøgevej 12, st. og Bøgevej 12, 1.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til sammenlægning, når boligen i stuen er fraflyttet, og at tilladelsen tidsbegrænses i 2 år, således at den bortfalder, hvis sammenlægningen ikke er gennemført, inden 2 år fra afgørelsen er meddelt ansøgeren.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Køber af ejendommen Bøgevej 12, 4000 Roskilde har med fuldmagt fra den nuværende ejer ansøgt om tilladelse til at sammenlægge de to boliger på ejendommen.
  Ifølge folkeregistret bebos boligen Bøgevej 12, st. af ejendommens ejer. Det er oplyst, at ejer fraflytter Bøgevej 12, st. den 15. august 2017. Bøgevej 12, 1. sal bebos af køberen af ejendommen.
  Ifølge BBR-meddelelsen er der 2 boliger med køkken i ejendommen. Begge boliger udgør 85 m2. I sammenlagt stand vil boligen udgøre 170 m2.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der er 2 køkkener og 2 badeværelser med WC i ejendommen. Såvel badeværelser samt køkkener er meget små og lever ikke op til nutidens pladsbehov. Ejendommen er beliggende i et område med enfamliehuse.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke uden byrådets samtykke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse.
  Byrådet kan nægte godkendelse til nedlæggelsen, hvis byrådet vurderer, at boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.
  Byrådets afgørelse må træffes efter en samlet overvejelse af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 90

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i byrådet

 • Pkt. 91 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby, kraftfelt og spændende bymidte

  Pkt. 91

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby, kraftfelt og spændende bymidte

  Sagsnr. 280836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Viby Stationsplads samt forskønnelse af torvet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Viby, kraftfelt og spændende bymidte.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Viby bymidte skal løftes i overensstemmelse med skitseforslaget som blev behandlet af byrådet den 16. juni 2016, punkt 168.
  Intentionen er, at skabe et nyt tryggere og smukkere byrum, der indbyder til ophold og friholdes for kørende trafik. Det gøres til et indbydende ankomstareal til Viby, uanset om man kommer med tog eller bus. Der vil blive plads til ophold og andre aktiviteter. Ved hjælp af beplantning og plinte (som er nogle simple bænke) skabes sammenhæng på tværs af bymidten.
  Beløbet dækker sammen med de øvrige frigivne midler projektering og renovering af Viby stationsplads samt forskønnelse af torvet. Det omfatter ny belægning og grønt område på stationspladsen, ny indkørsel til eksisterende p-plads, udskiftning og forøgelse af antallet af træer samt siddeplinte og øvrige udgifter i forbindelse med renoveringen. Projekteringen er udført og første del af anlægsarbejdet blev igangsat i januar 2017.
  Den øvrige del af anlægsarbejdet forventes startet i april 2017.
  Projektet i sin helhed forventes afsluttet i september 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der blev den 31. august 2016, punkt 213, frigivet 2 mio. kr. til projektet. De resterende 2 mio. kr. søges frigivet i denne sag.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 91

  Anbefales.

 • Pkt. 92 Anlægsbevilling Byggemodning Trekroner B29 - Skademosen

  Pkt. 92

  Anlægsbevilling Byggemodning Trekroner B29 - Skademosen

  Sagsnr. 290417 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om fremrykning og frigivelse af midler til projektering og anlæg af vej til område B29 Skademosen i Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 6,4 mio. kr. i 2017 til projektering og vejanlæg til Skademosen i Trekroner ved fremrykning af de i budgettet afsatte anlægsmidler i 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på mødet den 25. januar 2017, punkt 18 (lukket sag), salg af arealet Trekroner B29 Skademosen til Boligselskabet Sjælland til opførelse af 44 nye familieboliger, heraf 6 små billige almene familieboliger. Således er der behov for at byggemodningen af området med etablering af vej og ledninger påbegyndes i indeværende år for at følge Boligselskabets tidsplan.
  Byggemodningen forventes udbudt i totalentreprise i forsommeren 2017 og grovbyggemodningen påbegyndt i sensommeren 2017. Færdigmodning af vejanlægget forventes udført i 2019, når Boligselskabet er færdige med byggeriet.
  Arbejdet forventes påbegyndt: April 2017
  Anlæg forventes afsluttet: Januar 2018 (Færdigmodning i 2019-20)

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2017 på 6,4 mio. kr. og en tilsvarende forbedring i 2019.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -12.400 -1.500
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -6.400 -6.000 -1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -6.400 0 0
  Finansiering:
  Forbedring af kassebeholdningen 6.400 0
  Forværring af kassebeholdningen -6.400

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 92

  Anbefales.

 • Pkt. 93 Anlægsbevilling Byggemodning Hyrdehøj Bygade Etape 3

  Pkt. 93

  Anlægsbevilling Byggemodning Hyrdehøj Bygade - Etape 3

  Sagsnr. 290405 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om fremrykning og frigivelse af midler til projektering og anlæg af vej til nyt plejecenter i Hyrdehøj.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2017 ved fremrykning af de i budgettet afsatte midler i 2019 til byggemodning Hyrdehøj Bygade – etape 3.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med etablering af nyt plejecenter i Hyrdehøj skal eksisterende vej fjernes og ny vej skal anlægges. Plangrundlaget for vejen er givet i lokalplan 640 vedtaget i byrådet den 31. august 2016, punkt 199.
  Projektering og udbud opstartes i foråret 2017 og anlægsstart forventes i august 2017 med anlæg af rekreativ sti, der kan fungere som skolesti under anlægsperioden, samt opbrydning af eksisterende vej og grovbyggemodning af ny vej. Finmodningen afventer færdiggørelsen af plejecentret. Vejen bliver ensrettet med pullerter, der kan hæves og sænkes eller lignende, for at undgå gennemkørende trafik.
  Arbejdet forventes påbegyndt: April 2017
  Anlæg forventes afsluttet: Januar 2018 (Færdigmodning i 2019)

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 3 mio. kr. i 2017, og en tilsvarende forbedring i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0 -4.300
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000 -1.300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000 0
  Finansiering:
  Forbedring af kassebeholdningen +3.000
  Forværring af kassebeholdningen -3.000

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 93

  Anbefales.

 • Pkt. 94 Orientering om status for plan for omdannelse af og trafiksikkerhed for området ved Svogerslev Hovedgade og Lynghøjen

  Pkt. 94

  Orientering om status for plan for omdannelse af og trafiksikkerhed for området ved Svogerslev Hovedgade og Lynghøjen

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om status for plan for omdannelse af og trafiksikkerhed for området ved Svogerslev Hovedgade og Lynghøjen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgets ekstraordinære møde den 22. marts 2017, punkt 74, blev trafiksikkerheden i forbindelse med lastbiltrafik i Svogerslev og Lynghøjen drøftet.
  Udvalget tog de allerede gennemførte foranstaltninger i medfør af vejlovgivningen til efterretning. Udvalget besluttede, at der skal afholdes et dialogmøde med borgere, skole, ejere og virksomheder snarest.
  Det blev endvidere besluttet, at forvaltningen skal tage skridt til forberedelse af et beslutningsoplæg for omdannelse i området samt forbedring af trafiksikkerheden med henblik på forelæggelse på et kommende møde i udvalget.
  Forvaltningen vil på mødet give en status på de initiativer, der er igangsat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 94

  -

 • Pkt. 95 Orientering om "Syng foråret ind", indvielse af amfiscene i Folkeparken

  Pkt. 95

  Orientering om ”Syng foråret ind”, indvielse af amfiscene i Folkeparken

  Sagsnr. 290364 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med indvielse af amfiscene i Folkeparken har forvaltningen bedt Roskilde Synger arrangere sang i parken den 19. maj 2017.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Birgit Pedersen og formand for Plan- og Teknikudvalget Torben Jørgensen indvier den nyrenoverede amfiscene i Folkeparken fredag den 19. maj 2017 kl. 16.30 – 17.30 med arrangementet ”Syng foråret ind”.
  Roskilde Synger har bedt lederne af KOR KOR – Camilla Tiedt vælge en håndfuld forårsglade sange og indbyde alle sangglade roskildedensere til en herlig eftermiddag i parken.
  Historikeren Mette Høy indleder arrangementet med et rids gennem Folkeparkens historie.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 95

  -

 • Pkt. 96 Eventuelt

  Pkt. 96

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 96

  Rammer for udvikling af den centrale del af Roskilde Havn behandles på et kommende møde.
  Forslag fra DN vedr. Himmelsøen behandles på et kommende møde.

 • Pkt. 97 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 97

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 06-04-2017, pkt. 97

  Flytning af udvalgsmødet i oktober af hensyn til byplandage.