You are here

Referat

Dato: Torsdag, Juni 6, 2019 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 96 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 96

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 96

  Godkendt.

  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 97 Temadrøftelse - mikrofortætning i Kommuneplan 2019

  Pkt. 97

  Temadrøftelse - mikrofortætning i Kommuneplan 2019

  Sagsnr. 314746 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen lægger op til temadrøftelse af, hvordan mikrofortætning i eksisterende boligområder indarbejdes i kommunal lokalplanlægning og som en del af forslag til Kommuneplan 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes med afsæt i oplæg på mødet.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog Planstrategi 2018 på møde den 24. april 2019, punkt 99. Heri indgår under indsatsområdet ”Fortætning i balance” en målsætning om, at mikrofortætning i eksisterende villaområder skal ske i respekt for naboer og områders særegenhed og kulturarv. Målsætningen skal danne afsæt for revision af kommuneplanen.
  Plan- og Teknikudvalget har tidligere drøftet mikrofortætning i forbindelse med konkrete sager og et stigende antal borgerhenvendelser om gener ved øget og højere byggeri i eksisterende villakvarterer. Dette har blandt andet ledt til udarbejdelse af lokalplan for kvarteret omkring Valhalvej og en anden sag på dagsordenen om Frederiksborgvej.
  Mikrofortætning kan imidlertid også ses som et potentiale i bydele, hvor der med fordel kan opføres nye boligtyper og -størrelser for at skabe et mere varieret botilbud og dermed en mere differentieret beboersammensætning. Dette kan fx være i områder forbeholdt åben-lav bebyggelse, hvor der i højere grad kunne opføres række- og dobbelthuse og små boliger på mindre grunde.
  På mødet vil forvaltningen komme med et oplæg om fordele og ulemper ved mikrofortætning i eksisterende villakvarterer og præsentere mulige styringsværktøjer i kommuneplanen. Forvaltningen vil endvidere komme med bud på, hvor der konkret er potentiale for at slippe mikrofortætningen løs, og hvor der er behov for en strammere styring.
  Opmærksomhedspunkter ved fortætning i eksisterende boligområder er for eksempel:
  ̵ Tab af kulturhistoriske værdier eller bymæssige sammenhænge
  ̵ Kickstart af udvikling i stillestående områder
  ̵ Øget pres på grønne kvaliteter og infrastruktur
  ̵ Variation af boligtilbud imødekommer efterspørgsel og fordrer den blandede by
  Forvaltningen vil på baggrund af drøftelsen udarbejde udkast til nye bestemmelser om mikrofortætning, som kan indgå i forslag til Kommuneplan 2019. Dette vil være en sag, der skal behandles i Økonomiudvalget. Desuden vil der kunne udarbejdes strategi for håndtering af mikrofortætning i lokalplanlægningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 97

  Drøftet.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 98 Forslag til lokalplan 693 for Frederiksborgvej (11-punktsprogram)

  Kortbilag_lokalplan_693_for_Frederiksborgvej.pdf 11-punktsprogram_lokalplan_693_for_Frederiksborgvej.pdf

  Pkt. 98

  Forslag til lokalplan 693 for Frederiksborgvej (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 316932 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter forudgående drøftelse i Plan- og Teknikudvalget i marts 2019 foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en ny lokalplan for Frederiksborgvej langs fjorden i Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 693 for Frederiksborgvej på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget har på møde den 7. marts 2019, punkt 43, fået en orientering om udviklingstendenser på Frederiksborgvej med nedrivning og omdannelse af boliger, som medfører markante ændringer af vejens karakter og udtryk. Frederiksborgvej fremstår i dag, som en meget fin entré til Roskilde med fjordkig mellem husene og indsigtskile til domkirken.
  På baggrund af drøftelsen og flere nye byggesager, som bekræfter tendensen, foreslår forvaltningen, at der udarbejdes et forslag til ny lokalplan for områder på vest- og østsiden af Frederiksborgvej mellem Højskolegrunden og rundkørsel ved Sankt Clara Vej.
  Som beskrevet i vedlagte 11-punktsprogram vil en ny lokalplan tage afsæt i allerede eksisterende lokalplaner for området. En ny lokalplan har især til hensigt at sikre Frederiksborgvejs grønne profil og kig til fjorden gennem en øget regulering af ejendommene langs vejen. I 11-punktsprogrammet er der også lagt op til en øget regulering af byggeriet i øvrigt, dels for at reducere nabogener dels for at beskytte bevaringsværdige bygninger i området
  Forvaltningen anbefaler, at der som minimum udarbejdes en lokalplan, som sikrer, at Frederiksborgvej også i fremtiden fremstår som en grøn og venlig adgangsvej til Roskilde.
  Forvaltningen foreslår en proces med forudgående inddragelse af områdets beboere, som kan danne baggrund for udarbejdelse af et planforslag. Endvidere har forvaltningen været i dialog med Roskilde Museum, der gerne vil bidrage med faglig viden om bevaringsværdige huse i området.
  Forvaltningen foreslår, at igangsætning af lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 98

  Godkendt.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 99 Forslag til lokalplan 682 for boliger ved Holmevej i Gundsømagle (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_682_for_Boliger_ved_Holmevej_i_Gundsoemagle.pdf Kortbilag_for_lokalplan_682.pdf Planskitse_for_lokalplan_682.pdf

  Pkt. 99

  Forslag til lokalplan 682 for boliger ved Holmevej i Gundsømagle (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 313439 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Et område nord for Holmevej i Gundsømagle, der i dag er udlagt til blandet bolig og erhverv, ønsker kommunen at udbygge med knap 60 almene boliger. Dette kræver en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 682 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018, punkt 406, blev det besluttet at omdanne området nord for Holmevej i Gundsømagle fra blandet bolig- og erhvervsområde til ren bolig. Derudover blev det besluttet, at området skal indeholde almene boliger og varierede boligstørrelser.
  Forvaltningen har været i dialog med Boligselskabet Sjælland, som ønsker at opkøbe det kommunalt ejede jord og opføre 60 almene boliger med henblik på realisering i 2020.
  Som det fremgår af vedlagt 11-punktsprogram er der lagt op til rækkehusbyggeri med forskellige boligstørrelser, et fælleshus samt grønne friarealer, der dels omfatter et beskyttet naturområde, dels muliggør regnvandshåndtering. Vejadgang sker fra Holmevej med fordelingsvej, som også kan fungere som tilkørsel til et fremtidigt boligområde på private arealer mod øst.
  Lokalplanen er betinget af en kommuneplanændring, som vil omfatte den del af rammeområde 8.E.11, der ikke er udbygget til erhverv. Dette gælder såvel kommunale som private arealer. Berørte grundejer er informeret om dette.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation. Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for borgermøde i høringsperioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 99

  Godkendt.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 100 Forslag til lokalplan 683 og kommuneplantillæg 17 for Ringstedgade (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_683_for_Ringstedgade_til_hoering.pdf Forslag_til_kommuneplantillaeg_17_for_Ringstedgade_til_hoering.pdf

  Pkt. 100

  Forslag til lokalplan 683 og kommuneplantillæg 17 for Ringstedgade (til høring)

  Sagsnr. 313941 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har med afsæt i helhedsplanen for Ringstedgade udarbejdet forslag til lokalplan 683 og kommuneplantillæg 17, der skal muliggøre fortætning af området. Lokalplanen er byggeretsgivende for Ringstedgade 58. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 683 og kommuneplantillæg 17 for fortætning langs Ringstedgade, Roskilde godkendes til offentlig høring fra den 26. juni til 4. september 2019, og
  2. der afholdes borgermøde den 21. august 2019 kl. 19.00.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte på møde den 14. januar 2019, punkt 4, 11-punktsprogram for udarbejdelsen af forslag til lokalplan 683 for byfortætning langs Ringstedgade. Samtidig igangsatte Økonomiudvalget på møde den 16 januar, punkt 6, udarbejdelsen af kommuneplantillæg 17.
  Lokalplanen er udformet som en rammelokalplan med byggeretsgivende bestemmelser for delområdet 2.2, Ringstedgade 58, hvor grundejer har udviklet et skitseprojekt. For de øvrige delområder i området skal der udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner i takt med, at grundejere ønsker at udvikle.
  Rammelokalplanen og kommuneplantillægget giver mulighed for en sammenhængende udvikling af området langs Ringstedgade med principper for bebyggelse, vej- og stiforbindelser, parkering samt fri- og opholdsarealer. Det giver mulighed for forlængelse af bymidtens købstadsskala med plads til ca. 28.000 m2 bolig og 3.700 m2 erhverv, hvoraf 25 % af boligmassen, som udgangspunkt skal være almene boliger.
  Det konkrete projekt for Ringstedgade 58 efterlever helhedsplanens principper om bl.a. bebyggelse i karrestruktur og købstadsskala, parkering i kælder og mindre erhvervslokaler i stueetagen. Samtidig har det været muligt at øge bebyggelsesprocenten lidt uden at gå på kompromis med parkeringsnorm på 1,5 plads pr. bolig eller friarealer. Dertil er der blevet indarbejdet et fælleslokale til beboerne i bebyggelsens stueetage langs Ringstedgade og sikret en varieret boligsammensætning, der henvender sig til både familier, enlige og seniorer.
  Lokalplanen tager højde for en mulig fremtidig udvidelse af spritkrydset ved at reservere det nødvendige areal på matrikel 5az, som ligger i lokalplanens delområde 3.1.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentligt miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 100

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 101 Status på Helhedsplan for Svogerslev

  Foranalyse_til_helhedsplan_for_Svogerslev_foerste_udkast.pdf

  Pkt. 101

  Status på Helhedsplan for Svogerslev

  Sagsnr. 311778 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives en status på udvikling af helhedsplanen for Svogerslev. Der er nu udarbejdet en foranalyse, der skal danne grundlag for helhedsplanens strategi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. foranalysen til Helhedsplan for Svogerslev drøftes, og
  2. der arbejdes videre med helhedsplanen på baggrund af foranalysen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Helhedsplan for Svogerslev blev igangsat af Plan- og Teknikudvalget den 8. november 2018, punkt 195, og en temadrøftelse på baggrund af opstartsborgermøde i januar med deltagelse af 450 mennesker blev drøftet af Plan- og Teknikudvalget den 7. marts 2019, punkt 33.
  Formålet med helhedsplanen er at sætte rammer for udvikling og planlægning af byen på langt sigt samt styrke og videreudvikle Svogerslev til et helstøbt, attraktivt byområde med blandede boligformer, erhverv og nye private og offentlige funktioner i tæt samarbejde med lokale borgere og interessenter. Roskilde Kommune ønsker at være på forkant med denne udvikling og få udarbejdet en helhedsplan, der kan blive et styringsredskab i forbindelse med identitetsskabende byudvikling, som Roskilde Kommune har anvendt i flere nye og eksisterende byområder.
  Helhedsplanen udarbejdes af forvaltningen med en sideløbende borgerproces. 100 borgerne har tilmeldt sig en ’sparringsgruppe’, hvor man på to workshops i løbet af 2019 kan give input til helhedsplanen. Første sparringsgruppemøde blev afholdt den 24. april med deltagelse af knap 50 borgere.
  Foranalysen vedhæftet dette dagsordenspunkt har til formål at danne grundlag for helhedsplanens strategi, der skal sætte rammerne for udviklingen og planlægningen af byen på lang sigt. Foranalysen giver et billede af udfordringer og potentialer i Svogerslev gennem analyse af demografi/socioøkonomiske forhold, landskabsanalyse, analyse af det byggede miljø samt af trafik og mobilitet.
  Opsamlingen i foranalysens indledning er forvaltningens bud på, hvilke principper der skal strukturere helhedsplanens strategi.
  Foranalysen er også udsendt til sparringsgruppen.
  Helhedsplanen udarbejdes i 2019 og forventes endeligt vedtaget i marts 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 101

  Godkendt.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 102 Lovliggørelse af eksisterende kunstig bakke inden for søbeskyttelseslinje i landzone

  Kortbilag_der_viser_placering_af_raajordsbakken.pdf Udkast_til_afgoerelse_efter_naturbeskyttelseslovens_SS_16_om_soebeskyttelseslinje.pdf udkast_til_landzonetilladelse.pdf Redegoerelse_for_fremtidige_planer_for_raastofindvinding_oest_for_Vindinge.pdf

  Pkt. 102

  Lovliggørelse af kunstig bakke inden for søbeskyttelseslinje i landzone

  Sagsnr. 286080 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Nymølle Stenindustrier A/S har i forbindelse med råstofindvinding henlagt råjord uden for graveområde i landzone. Der er meddelt lovliggørende midlertidig landzonetilladelse og midlertidig dispensation fra søbeskyttelseslinje. Nymølle søger om permanent tilladelse til råjordsbakken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller:

  1. At der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 om søbeskyttelseslinjen til ansøgning om permanent råjordsbakke på en række vilkår, jf. udkast til afgørelse i bilag
  2. At der meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35 til ansøgning om permanent råjordsbakke på en række vilkår, jf. udkast til afgørelse i bilag.

  Beslutningskompetence

  Indstillingens Punkt 1: Klima- og Miljøudvalget
  Indstillingens punkt 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustrier A/S har i forbindelse med råstofindvinding øst for Vindinge placeret et større oplag råjord på matr.nr. 26ad og 9h Vindinge By, Vindinge, uden tilladelse. Oplaget ligger uden for graveområde i landzone inden for søbeskyttelseslinje. Oplaget består af ca. 70.000 m3 råjord og dækker et ca. 1,3 ha stort areal. Nuværende højde over terræn er ca. 10 m målt fra Østre Vindingevej.
  Roskilde Kommune meddelte i februar 2016 lovliggørende landzonetilladelse til midlertidigt oplag af råjordsbakken frem til 1. juli 2020. I april 2018 meddelte Roskilde Kommune afslag på ansøgning om landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til permanent anbringelse af råjordsbakken bl.a. med begrundelse i, at bakken er anbragt uden for graveområde, og der i den vedtagne efterbehandlingsplan ikke indgår en bakke. Endvidere naboers bemærkninger om, at bakken virker dominerende og blokerer for udsyn over det kommende naturområde. Nymølle påklagede afgørelsen.
  Roskilde Kommune og Nymølle har efterfølgende været i dialog, og Nymølle har fremsendt revideret ansøgning om tilladelse til permanent oplag af overjordsbakken i bearbejdet form. Ansøgningen har været i nabohøring, og der er indkommet 3 indsigelser, som er behandlet i vedlagte udkast til landzonetilladelse.
  Bearbejdningen betyder, at bakken får et mindre fodaftryk, og der sker afgravning, så bakken fremstår med to toppe, så den syner mindre dominerende i landskabet og ikke i samme grad blokerer for naboens udsigt. Endvidere skal der ske tilplantning, der bevirker, at indbliksgener til naboer reduceres. Overjordsbakken ligger i I/S Hedelands interesseområde. Uanset at bakken ikke indgår i den vedtagne efterbehandlingsplan eller i Hedelands udviklingsplan, vurderer forvaltningen, at det reviderede projekt medvirker til at øge kontrasterne og dramatikken i Hedeland Naturparks landskab. Et landskab, der er formet af råstofgravning med dybe kløfter, stejle skrænter, mange søer og kunstigt skabte bakker.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 102

  Ad 2.: Godkendt.
  Evan Lynnerup (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde og begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 103 Badebro ud for Veddelev Nordstand

  Udkast_til_tilladelse_til_badebro_i_Veddelev.pdf Redegoerelse_for_broens_placering_Veddelev_Borger_og_Grundejer_Forening.pdf Ny_placering_af_broen.pdf Nabobemaerkninger.pdf

  Pkt. 103

  Badebro ud for Veddelev Nordstand

  Sagsnr. 316480 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til en ny offentlig badebro på 150 meter med en ny placering på Veddelev Nordstrand som erstatning for den tidligere bro. Ansøgningen har været i nabohøring, og forvaltningen har udarbejdet forslag til tilladelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til en badebro på 150 meter ud for Veddelev Nordstrand.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har modtaget ansøgning fra Veddelev Borger og Grundejer Forening, om opsætning af en ny offentlig badebro som erstatning for den gamle ud for Veddelev Nordstrand. Broen ønskes placeret ca. 20 meter længere mod syd ud for kommunens offentlige strandeng. Da broen udskiftes fra træstolper til stålstolper og broens placeringen ændres, kræver broen en ny tilladelse.
  Badebroen har stået med den aktuelle placering siden 1980 og ud for Bygningsstyrelsens ejendom. Fra 1969 til 1979 stod broen ud for Roskilde Kommunes ejendom mod syd, matr. nr. 12s Veddelev By, Himmelev, jf. gældende Lokalplan 103, der udlægger området til offentlige formål, park og lignende rekreative anlæg.
  Grundejerforeningen havde oprindeligt ansøgt om placering samme sted som de seneste år ud fra Bygningsstyrelsens ejendom. Bygningsstyrelsen ønsker dog ikke at indgå kontrakt om denne placering over en længere periode. Derfor har grundejerforeningen fremsendt en ny ansøgning med placering ca. 20 meter længere mod syd på kommunens ejendom, efterfulgt at vedlagte redegørelse for broens placering over tid.
  Ansøgningen har været i nabohøring og der kom bemærkninger fra i alt 5 naboer omhandlende placeringen af broen. Ifølge bemærkningerne vil den nye placering give støj, lugt og affaldsgener fra badegæster, der opholder sig på strandengen, for de beboere der bor tæt ved. Det er forvaltningens vurdering, at flytningen af broen ca. 20 m mod syd ikke giver anledning til væsentligt ændret færdsel på den i forvejen offentligt tilgængelige strandeng.
  Det er forvaltningens vurdering, at der bør gives tilladelse til en offentlig badebro på det ansøgte sted, da området er udlagt til offentligt rekreativt anlæg jf. gældende lokalplan, og broen fremgår af lokalplanens kortbilag 4. Desuden har broen tidligere stået her.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 103

  Godkendt, dog således at max. højde sættes til 1,0 m.
  Udvalget er samtidig indstillet på, at den nuværende placering fastholdes, hvis der åbnes mulighed herfor.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 104 FNs verdensmål i Roskilde Kommune

  FNs_verdensmaal_-_Delmaal.pdf

  Pkt. 104

  FNs verdensmål i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 312922 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af byrådets beslutning om Roskilde Kommunes arbejde med FNs verdensmål, skal fagudvalgene udvælge 2-4 verdensmål, de vil have særlig fokus på.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget udvælger 2-4 verdensmål som skal have et særligt fokus i udvalgets arbejde

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at ”Roskilde Kommunes arbejde med FN’s verdensmål/Bæredygtighedsmål skal intensiveres og synliggøres med henblik på at mobilisere og opfordre til samarbejde.” Der er 17 verdensmål, som understøttes af 169 delmål. En oversigt over disse er vedlagt som bilag.
  Byrådet vedtog den 27. marts 2019, punkt 73, at alle fagudvalg skal udvælge 2-4 verdensmål, som skal have særligt fokus i udvalgets arbejde.
  Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgene ved valget af verdensmål overvejer, hvordan de pågældende verdensmål kan være med til at gøre en forskel for udvalgets arbejde. Det kan være gennem verdensmål, der har en tæt relation til udvalgets fagområde og dermed sætter fokus på kerneværdier i udvalgets arbejde.
  Det kan også overvejes at vælge ét eller flere verdensmål, der ligger uden for udvalgets fagområde, og som derfor tilbyder andre perspektiver på problemer og løsninger. Fx kan verdensmål 3, Sundhed og Trivsel, give andre perspektiver på arbejdet med klimatilpasning eller byudvikling, og verdensmål 13, Klimaindsats, kan give andre perspektiver på arbejdet med dagtilbud eller ældrepleje.
  Det forslås, at arbejdet med de 2-4 udvalgte verdensmål integreres i aktuelle projekter og opgaver inden for fagområdet. Herved sikres det, at verdensmålene kobles til og får indflydelse på fagudvalgets kerneområder.
  Fagudvalgenes beslutninger samles i én sag til Økonomiudvalgets møde i august 2019.

  Særligt for Plan- og Teknikudvalget

  Inden for udvalgets fagområde kan forvaltningen især pege på følgende mål 5, 9, 10, 11 og 17 (de udpegede mål er markeret med understregning):

  1. Afskaf fattigdom
  2. Stop sult
  3. Sundhed og trivsel
  4. Kvalitetsuddannelse
  5. Ligestilling mellem kønnene
  6. Rent vand og sanitet
  7. Bæredygtig energi
  8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  9. Industriel innovation og infrastruktur
  10. Mindre ulighed
  11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  12. Ansvarligt forbrug og produktion
  13. Klimaindsats
  14. Livet i havet
  15. Livet på land
  16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  17. Partnerskab for handling

  Disse fem mål indfanger både de sociale og fysiske forhold, der er på spil, når vi udvikler land og by.
  Mål 5 ’Ligestilling mellem kønnene’ og mål 10 ’mindre ulighed’ er begge mål, der vedrører de sociale processer, der udspiller sig i vores bymiljøer, og som vi har et ansvar for at sikre, hverken diskriminerer eller fastholder nogle samfundsgrupper i utrygge eller socialt udsatte positioner. Derfor handler det bl.a. om, at tænke i køn, etnicitet og social kapacitet, når vi planlægger og udvikler byrum, stiforbindelser, boligkvarterer mm, så vi sikrer lige adgang og vilkår for alle. Lige så vigtigt er det at tænke med, når vi tilrettelægger og afvikler inddragelsesprocesser og nærdemokrati.
  Mål 9 ’Industriel innovation og infrastruktur’ og mål 11 ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’ vedrører i høj grad den fysiske planlægning, men også det sociale i nogen grad. Med disse mål arbejdes der bl.a. for en omstilling til bæredygtige transportformer, at miljøbelastningen pr. indbygger i Roskilde Kommune reduceres og at vi kan tilbyde alle vores borgere en god og sund bolig, de kan betale.
  Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, helhedsplaner og strategier for udvikling af by og land i Roskilde Kommune arbejdes aktivt med de udvalgte verdensmål – det være sig både i de konkrete planer og processerne, der ligger forud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 104

  Udvalget besluttede, at sætte fokus på følgende mål: 5, 9, 10, 11 og 17

  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 105 Sammenlægning af boliger, Clermontgade 7, 4000 Roskilde

  Pkt. 105

  Nedlæggelse af boliger ved sammenlægning af boliger – Clermontgade 7, st. th med st. tv.

  Sagsnr. 318518 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af ejendommen Clermontgade 7, st.th. og st.tv, 4000 Roskilde ansøger om at sammenlægge boligerne, således at ejendommen herefter fremstår som et enfamiliehus. Lejerne har været partshørt i sagen, men er ikke vendt tilbage.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til at nedlægge boligen ved sammenlægning, således at ejendommen, Clermontgade 7, 4000 Roskilde herefter fremstår som et enfamilieshus og at tilladelsen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden 2 år efter afgørelsen er meddelt ansøger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejerne af ovenstående to boliger, Clermontgade 7 st.tv. med st.th. har ansøgt om tilladelse til at sammenlægge boligerne.
  Ejerne skriver i deres ansøgning, at de ønsker at sammenlægge de to boliger, idet huset så vil være lettere at sælge som enfamiliehus, og da toiletforholdene til lejligheden st.th. ikke er tidssvarende. Toilettet til denne bolig ligger i kælderen, hvor loftshøjden kun er 1,83 m. Ejerne oplyser, at lejerne af boligen st.th. har opsagt lejemålet og derfor er lejemålet ledig pr. 1. august 2019.
  Iflg. BBR-registret udgør boligen st.tv. 142 m2 og indeholder køkken, wc og bad. Ejerne bor selv i denne bolig. Boligen st.th. udgør 62 m2 og har toilet og bad i kælderen, men eget køkken i boligen.
  Ved besigtigelsen fremstod ejendommen i god stand og pænt vedligeholdt. Lejemålet er pænt og velholdt men utidssvarende med bad og toilet i kælderen som tilgås fra en fælles entre.
  Udvalget tager ved denne afgørelse alene stilling til, om boligen kan nedlægges efter reglerne i boligreguleringsloven. I henhold til Boligreguleringslovens § 46, stk. 1, er det ikke uden udvalgets samtykke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse. Udvalget kan nægte godkendelse til nedlæggelsen, hvis udvalget vurderer, at boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.
  Udvalgets afgørelse må træffes efter en samlet overvejelse af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 105

  Godkendt.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 106 Nedlægning af boliger Hestetorvet 1B, 4000 Roskildemed henblik på omdannelse til erhverv

  Pkt. 106

  Nedlægning af boliger Hestetorvet 1B, 4000 Roskilde med henblik på omdannelse til erhverv

  Sagsnr. 318819 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejer af Hestetorvet 1, Roskilde har søgt om nedlæggelse af klubværelser på ejendommen, idet klubværelserne ønskes omdannet til erhverv. Der bor ingen lejere i ejendommen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til at nedlægge klubværelserne. Tilladelsen tidsbegrænses, således at den er gældende 2 år fra det tidspunkt afgørelsen meddeles ansøger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejer af ejendommen Hestetorvet 1, har søgt om tilladelse til nedlæggelse af 4 klubværelser på ejendommens 1. sal. Ejer ønsker klubværelserne nedlagt, så de kan omdannes til erhverv, idet 1. salen ønskes tilknyttet eksisterende erhverv i stueetagen med direkte adgang mellem de 2 etager.
  Ifølge BBR-registreret er der tale om etagebolig-bygning opført i 1880. De 4 klubværelser på 1. sal har et samlet bolig areal på 152 m².
  Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan. Ejendommen er derfor reguleret af kommuneplanen, som fastlægger området til bolig og erhverv herunder det ønskede erhverv oplyst af ansøger.
  Ved besigtigelse af 1. salen i ejendommen kunne det konstateres, at etagen indeholder 4 klubværelser med tilhørende fælles køkken samt to badeværelser. Klubværelserne fremstår slidte, men vil nemt kunne istandsættes. Køkken og badeværelser fremstår ligeledes slidte, men vil ligeledes kunne istandsættes.
  Udvalget tager ved denne afgørelse alene stilling til, om boligen kan nedlægges efter reglerne i boligreguleringsloven. Tilladelse til anvendelsesændring fra bolig til erhverv skal søges særskilt hos kommunens byggesagsafdeling.
  I henhold til Boligreguleringslovens § 46, stk. 1, er det ikke uden udvalgets samtykke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse. Udvalget kan nægte godkendelse til nedlæggelsen, hvis udvalget vurderer, at boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.
  Udvalgets afgørelse må træffes efter en samlet overvejelse af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 106

  Godkendt.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 107 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Parkeringsforhold ved Vindinge Skole

  Pkt. 107

  Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Parkeringsforhold ved Vindinge Skole

  Sagsnr. 314519 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti ønsker sag om parkeringsforhold ved Vindinge Skole på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) ønsker sag om parkeringsforhold ved Vindinge Skole optages på dagsordenen.:
  ”Dansk Folkeparti foreslår, at der tages stilling til, om der skal ændres på parkeringsforholdene på og omkring Vindinge Skole.

  Parkeringsforholdende omkring Vindinge Skole giver på nuværende tidspunkt store problemer både for lærere, forældre og trafiksikkerheden.

  Udvidelse af antal årgange, fulde klasser og flere spor grundet tilflytninger og nye udstykninger i Vindinge har øget antallet af både lærere, der pendler dagligt til skolen samt forældre, der skal aflevere børn på vej på arbejde. Dette har gennem de senere år, givet store parkeringsproblemer på og omkring skolen. Disse parkeringsproblemer er forstærket yderligere grundet 3 ting:

  1. Skiltning på Stærkendevej og Østre Vindingevej er inden for den senere tid blevet ændret, hvilket har forstærket parkeringsproblemet, i det områder med parkering forbudt er udvidet.
  2. Ombygninger på Vindinge Hallen og Vindinge Skole, har yderligere beslaglagt en lang række parkeringspladser i længere perioder. De perioder, hvor der ikke har været byggeri har dog ikke løst problemet.
  3. Vindinge Skole har pt. reserveret halvdelen af parkeringspladsen til skolens personale. Ombygningen af Vindinge Hallen tager ca. halvdelen af den resterende parkeringsplads, hvilket giver forældrene ca. 9-10 pladser.

  Derudover er skolens parkeringsplads omkredset og inddelt ved store bredde bøgehække, der giver dårlige oversigtsforhold for både biler, gående og cyklende.

  Helt konkret kunne man løse problemet ved:

  - Fjerne de bredde bøgehække og stien i midten.
  - Etablere en Kiss and Ride, så forældrene lettere kan afsætte deres børn uden behov for parkering.
  - Ændre skiltningen på Stærkendevej.
  - Ændre sti langs skolen, så børnene der skal rundt om skolen og til hallen, kan komme sikkert rundt uden at komme i direkte kontakt med bilerne.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 107

  Udvalget besluttede at sende forslaget til belysning i forvaltningen, så det kan tages op i sammenhæng med andre projekter til puljen for cyklismen, trafiksikkerhed og mobilitet og evt. andre budgetter.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 108 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Lastbiler på Lillevangsvej

  Pkt. 108

  Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Lastbiler på Lillevangsvej

  Sagsnr. 314519 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti ønsker sag om lastbiler på Lillevangsvej på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) ønsker sag om lastbiler på Lillevangsvej optages på dagsordenen således:

  ”Dansk Folkeparti ønsker en spærring – eventuelt i prøveperiode – for gennemkørsel på Lillevangsvej i Vindinge, da mange borgere er irriteret over specielt lastbilers ignorering af forbud for kørsel med køretøjer med vægt på over 3.500 kg.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 108

  Drøftet. Forvaltningen har iværksat trafiktælling.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 109 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. stibro

  Pkt. 109

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. stibro

  Sagsnr. 195015 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt 100.000 kr. i 2019 af Statens Kunstfond til arbejdet med den nye stibro over Holbækmotorvejen, som skal forbinde Musicon med Dyrskuepladsen og Milen. Bevillingen er givet til det kunstneriske arbejde med broen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. i 2019 vedr. udgifter til gennemførelse af det indledende arbejde med stibroen,
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. i 2019 vedr. indtægter til gennemførelse af det indledende arbejde med stibroen fra Statens kunstfond.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på møde den 27. februar, punkt 57, at frigive 1,0 mio. kr. til at igangsætte og gennemføre udviklingsfasen for den nye stibro.
  Udviklingsfasen har til formål at afklare de tekniske og økonomiske krav, som broen skal leve op til, og vil samtidig indeholde en inddragelsesproces, som grundlag for en arkitektkonkurrence for broens udformning. Som en del af udviklingsfasen arbejdes der også med fundraising, der kan understøtte det kunstneriske og arkitektoniske arbejde med broen.
  Et rådgivende ingeniørfirma er i gang med en teknisk og økonomisk foranalyse af stibroens overordnede forløb fra Musicon til Dyrskuepladsen og Milen. Resultaterne af dette forarbejde forventes at være på plads i løbet af sommeren.
  På nuværende tidspunkt er der påbegyndt dialog med flere fonde, herunder afsendt ansøgninger for at rejse støtte til det kunstneriske og arkitektoniske arbejde med broen. Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur har givet tilsagn om at støtte det indledende kunstneriske arbejde med stibroen med 100.000 kr. Kunstfonden er en markant aktør inden for kunst og arkitektur, og deres støtte er en vigtig blåstempling af visionerne for og arbejdet med stibroen. Det vil styrke det videre fondsansøgningsarbejde og samtidig bidrage til at løfte projektets kunstneriske og arkitektoniske ambitioner.
  Støtten fra Statens Kunstfond skal bidrage til inddragelsesprocessen og den efterfølgende udarbejdelse af konkurrenceprogrammet. Det skal bl.a. sikre, at borgernes ideer og ønsker kan omsættes og defineres til kunstneriske elementer i en kommende broforbindelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der som følge af tilskuddet fra Statens Kunstfond sker en forhøjelse af både udgifts- og indtægtsbevillingen:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, indtægter 0
  Anlæg, udgifter -1.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, indtægter 100
  Anlæg, udgifter -1.100
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, indtægter 100
  Anlæg, udgifter -100
  Finansiering:
  Forbedring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 109

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 110 Frigivelse af anlægsmidler cykelsti Jernbanegade

  Pkt. 110

  Frigivelse af anlægsmidler cykelsti Jernbanegade

  Sagsnr. 268597 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af cykelsti på sydsiden af Jernbanegade langs stationen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af cykelsti i Jernbanegade.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der blev oprindeligt i budget 2015 afsat 1,1 mio. kr. til etablering af cykelsti på sydsiden af Jernbanegade fra busterminalen til stationsforpladsen. Disser er overført til 2019-budgettet. I dag er der en afmærket cykelbane, men der er sket uheld mellem bilister og cyklister på strækningen, hvor der er parkerede biler. Strækningen er den eneste på Ring 01, som ikke har cykelstier adskilt med kantsten.
  Projektet har hidtil afventet Ny Østergade-projektet. Forvaltningen vurderer, at det giver mening at etablere cykelstien nu, da det dels er en mindre delstrækning af den kommende cykelsti, der i givet fald skal ombygges i Ny Østergade-projektet, og dels at der er en længere tidshorisont for Ny Østergade-projektet.
  Der er efter idriftsættelse af elbusserne kommet en ekstra busoperatør på stationsholdepladsen, hvorfor der er blevet behov for at etablere plads til 1-2 busser ude foran 7-Eleven. Dette indarbejdes i cykelsti-projektet som et permanent stoppested. Der er parkering tilladt på strækningen i maksimalt 15 minutter. Det forventes, at der nedlægges maksimalt 4 parkeringspladser i projektet, så der fortsat bevares minimum 2 pladser til af- og pålæsning. Det endelige behov for nedlæggelse af p-pladser besluttes af forvaltningen efter registrering af brugen af pladserne. Den eksisterende handicapplads bevares eller flyttes til en anden plads i umiddelbar nærhed.
  Projektet forventes startet: September 2019
  Projektet forventet afsluttet: December 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da beløbet er afsat i anlægsbudgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.100
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.100
  Finansiering:
  Påvirkning af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 110

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 111 Orientering om helhedsplan for Sankt Hans Vest

  Luftfoto_og_bygninger_-_Sankt_Hans_Vest.pdf Udsnit_fra_landskabsanalyse.pdf

  Pkt. 111

  Orientering om helhedsplan for Sankt Hans Vest

  Sagsnr. 289037 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Helhedsplan for Sankt Hans Vest er under udarbejdelse og forventes fremlagt efter sommerferien. Udvalget orienteres hermed om status på sagen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på sit møde den 28. oktober 2018, punkt 464, besluttet at igangsætte arbejdet med en helhedsplan for Sankt Hans Vest.
  Helhedsplanen er derfor under udarbejdelse med henblik på at fremlægge forslag til helhedsplanen til efteråret. Helhedsplanen skal lægge retningen og bruges som styringsredskab for den kommende udvikling af bydelen, så visionen for områdets fremtidige identitet kan indfries. Helhedsplanen udarbejdes af forvaltningen i samarbejde med en ekstern rådgiver. Helhedsplanens hovedformål er at styrke og udvikle de store eksisterende arkitektoniske, landskabelige og rekreative kvaliteter med fokus på også at åbne området, så områdets mange kvaliteter kommer hele Roskilde til gavn. Det udmønter sig i følgende overordnede greb:
  De eksisterende landskabsformer og naturtyper bevares og styrkes, samtidig med, at der skabes flere kig ind og ud af området og bedre forbindelser internt og til de omkringliggende naturområder, herunder især bedre kontakt til fjorden.
  De bevaringsværdige og fredede bygninger er en af områdets største styrker og skal bevares i videst mulige omfang. En bygningsgennemgang fra en ekstern rådgiver viser, at de fleste bygninger er oplagte til omdannelse til boliger og/eller erhverv og offentlige formål. Helhedsplanen anviser, hvad de forskellige bygninger bedst anvendes til. Det fredede Kurhus kan dog vise sig vanskelig at anvende, idet bygningen er fredet. Helhedsplanen arbejder derfor med flere scenarier for Kurhus, herunder konferencehotel omend businesscases viser, at det kan være svært at få økonomi i hotelvirksomhed.
  Nybyggeri kan kun ske i to byggefelter, hvor de eksisterende bygninger kan nedrives, idet de ikke har en bevaringsværdi og ikke bidrager til oplevelsen af område.
  Forvaltningen forventer, at bydelen får et indbyggertal på 700-900 borgere, samt en mindre del erhverv, herunder erhverv, der tiltrækker besøgende udefra.
  Den nye anvendelse udløser behov for flere parkeringspladser, der delvist placeres på de mindst følsomme steder i området, delvist i konstruktion i forbindelse med nybyggeri. Samtidig fjernes en del af de nuværende parkeringspladser for at styrke landskab og underbygge fremtidige funktioner. Med nye boliger bliver der også behov for private udendørs opholdsrum (nærhaver), der placeres nænsomt i tilknytning til de enkelte bygninger, men samtidig som et element i den park, som alle bygningerne ligger i.
  Med helhedsplanen som grundlag for en fremtidig mere detaljeret lokalplanlægning og som baggrund for prioriteringer af indsatser kan kommunen sikre en god sammenhængende udvikling af området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 111

  -
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 112 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  Groen_Blaa_Strategi_-_Handleplan_2020-23.pdf Den_Dynamiske_Bymidte_-_Handleplan_2020-23.pdf Viby_-_Handleplan_2020-23.pdf Jyllinge_-_Handleplan_2020-23.pdf Roskilde_Dyrskueplads_og_Milen_-_Handleplan_2020-23.pdf Musicon_-_Handleplan_2020-23.pdf

  Pkt. 112

  Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  Sagsnr. 319100 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handlingsplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:
  - Grøn Blå Strategi
  - Den Dynamiske Bymidte
  - Viby
  - Jyllinge
  - Roskilde Dyrskueplads og Milen
  - Musicon
  Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som f.eks. udviklingen i det grønne og blå.
  Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.
  Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2020.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 112

  Udvalget tager planerne til orientering og konstaterer, at de større konkrete projekter, som nævnes i handleplanerne, forelægges politisk forud for iværksættelse.

  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 113 Orientering om anlæg af ny vej via Vejbidrag - Østre Ringvej/Navervejj

  Pkt. 113

  Orientering om anlæg af ny vej via Vejbidrag - Østre Ringvej/Navervej

  Sagsnr. 285523 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om, at anlægsopgaven af vejforbindelse mellem Navervænget og rundkørslen på Østre Ringvej er klar til at blive udbudt og anlagt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 26. oktober 2016, punkt 271, frigav byrådet et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til anlæg af en ny vejforbindelse fra rundkørslen ved Østre Ringvej til tilslutningsanlægget ved Holbækmotorvejen.
  Det er tidligere besluttet, at vejen anlægges med vejbidrag. Det betyder, at det pålægges ejerne af de tilstødende ejendomme at betale for udgifterne til vejanlægget. Vejbidraget fordeles på grundlag af en fordelingsnøgle baseret på facadelængde, areal og benyttelse.
  Forvaltningen orienterede på mødet den 30. maj 2013, punkt 146, Teknik- og Miljøudvalget om muligheden for at anlægge vejen med vejbidrag. Efterfølgende har forvaltningen haft en orienterende dialog med grundejerne.
  Siden er projektet udviklet i samarbejde med Vejdirektoratet, der er vejmyndighed på Østre Ringvej og tilslutningsanlægget til Holbækmotorvejen. Roskilde Kommune har nu fået den endelige godkendelse til at gennemføre projektet og vil genoptage dialogen med grundejerne.
  Den nye forbindelse vil sikre bedre adgang til industriområdet Navervænget og Håndværkervænget. Den nye forbindelse vil fjerne en del tung trafik i krydset mellem A6 og Københavnsvej.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er afsat midler i anlægsbudgettet, som er frigivet jf. ovenfor.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 113

  -

  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 114 Orientering om information om ikke tilladte byggeaktiviteter

  Pkt. 114

  Orientering om information om ikke tilladte byggeaktiviteter

  Sagsnr. 317596 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om, at der på baggrund af en stigning i antallet af ikke tilladte byggeaktiviteter, vil blive udarbejdet informationsmateriale om reglerne til kommunens hjemmeside og Roskilde Avis.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune oplever, i lighed med flere andre kommuner, at der er en stigning i antallet af ikke tilladte byggeaktiviteter af selv større byggearbejder.
  Forvaltningen konstaterer i stigende grad, at byggearbejder påbegyndes uden de nødvendige tilladelser. Senest er to huse helt revet ned, hvoraf den ene var bevaringsværdigt. Et andet bevaringsværdigt hus er blevet delvist nedrevet og på en rækkehusbebyggelse blev fundamenter og terrændæk udført på trods af manglende byggetilladelse og to standsningsmeddelelser. Forvaltningen har desuden kendskab til én ejendom, hvor der fortsat bygges, på trods af meddelelse om standsning og en politianmeldelse. I de fleste af de nævnte sager er der tilknyttet professionelle rådgivere.
  Forvaltningen har allerede politianmeldt flere af ejerne for overtrædelse af bygge- og/eller planloven, og frygter at flere vil komme til. Det er dog ikke alle sager, der bliver politianmeldt, da forvaltningen i visse tilfælde vurderer, at forholdet ikke er væsentligt nok. Fortsætter udviklingen kan denne praksis dog ændres, både af hensyn til retsopfattelsen og for at få stoppet adfærden.
  På baggrund af denne stigning i byggeaktiviteter orienterer forvaltningen om, at der vil blive udarbejdet en tekst, der lægges på hjemmesiden, og som vil blive annonceret i Roskilde Avis. Formålet med teksten er, at gøre borgerne opmærksomme på, at det er vigtigt, at et byggearbejde ikke påbegyndes uden de nødvendige tilladelser foreligger, og at forvaltningen efter en konkret vurdering kan overdrage sager til politiet med henblik på at udstede bøder.
  Det er den til enhver tid værende ejer, der er ansvarlig for, at byggeriet på en ejendom overholder bygge- og planloven. Det vil derfor også være ejer, der vil modtage f.eks. påbud om standsning af byggearbejde eller om fysisk lovliggørelser, ligesom det vil være ejer, der vil blive politianmeldt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 114

  -
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 115 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 115

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 115

  -
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 116 Eventuelt

  Pkt. 116

  Eventuelt

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 116

  Opfølgning på drøftelse på sidste møde.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 117 Orientering om politianmeldelse vedr. nedrivning af et bevaringsværdigt enfamiliehus(Lukket)

 • Pkt. 118 Orientering om politianmeldelse(Lukket)