You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 6, 2018 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 155 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 155

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2018, pkt. 155

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 156 Udviklingsstrategi for Roskilde Sydby

  Roskilde_Sydby_kort.pdf

  Pkt. 156

  Udviklingsstrategi for Roskilde Sydby

  Sagsnr. 307641 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår, på baggrund af en bestilling fra den boligpolitiske følgegruppe, at der udarbejdes en samlet udviklingsstrategi for Roskilde Sydby. Den skal sikre Roskilde Kommune det strategiske lederskab af omdannelsesprocessen, så bydelen udvikles stærk og mangfoldig i overensstemmelse med kommunens politikker.
  Der gives en fælles og samlet introduktion til denne og to andre sager relateret til boligpolitikken for Plan- og Teknikudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes en udviklingsstrategi for Roskilde Sydby.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Den boligpolitiske følgegruppe afholdt sit første møde den 11. juni 2018. Følgegruppen besluttede på mødet at anmode Plan- og Teknikudvalget om at udarbejde en plan for Roskilde Sydby, der skal omsætte boligpolitikkens visioner om mere blandede by- og boligområder til konkrete initiativer. Samtidigt peger forvaltningens analyser af sydbyen på, at der er et stort potentiale for at skabe en mere sammenhængende og helstøbt bydel, hvis der sættes det fornødne strategiske fokus på områdets samlede udvikling.
  Roskilde Sydby er et sammensat område med kvaliteter, udfordringer og et potentiale til at udvikle sig til en sammenhængende og levende bydel. I dag er sydbyen meget opdelt og fremstår flere steder slidt og uattraktiv. Der er behov for at skabe nye forbindelser og styrke fællesskabet på tværs af hidtidige grænser.
  Udviklingsstrategien forventes at sætte fokus på at styrke eksisterende knudepunkter og gennem byomdannelse og fortætning at skabe nye byrum og mødesteder. Uddannelses- og erhvervsområdet omkring Maglegårdsvej kan udvikles til et inspirerende campusmiljø med mere synergi mellem uddannelser og virksomhederne. Musicon området kan i højere grad integreres med den omkringliggende by, og sydbyens rekreative kvaliteter kan bringes mere i spil. Udviklingsstrategien vil have et helhedsblik på området og vil, foruden fysiske initiativer, arbejde med både sociale og kulturelle tiltag, der i relation til boligpolitikkens indsatsområder kan styrke naboskabet samt understøtte byliv og fællesskab.
  Området afgrænses geografisk af jernbanen mod nord og vest, af motorvejen mod syd og af Vindingevej mod øst. Udviklingsstrategien vil blive udarbejdet over efteråret 2018 og foråret 2019 med inddragelse af borgere og nøgleaktører i området. Efter udviklingsstrategiens vedtagelse vil forvaltningen udarbejde rullende handleplaner, der skal virke som styringsværkstøj for realiseringen af strategien.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget har fået denne sag til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2018, pkt. 156

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 157 Æblehaven og Rønnebærparken - udviklingspotentialer

  AeblehavenRoennebaerparken_-_potentialer_og_muligheder_august_2018_PTU.pdf Ortofoto-_AeblehavenRoennebaerparken_-_august_2018_PTU.pdf

  Pkt. 157

  Æblehaven og Rønnebærparken - udviklingspotentialer

  Sagsnr. 298729 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et notat om udviklingspotentialer for Æblehaven og Rønnebærparken i Roskilde på efterspørgsel af den boligpolitiske følgegruppe.
  Der gives en fælles og samlet introduktion til denne og to andre sager relateret til boligpolitikken for Plan- og Teknikudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de foreslåede indsatser i det vedlagte notat drøftes forud for det videre arbejde i den boligpolitiske følgegruppe.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Den boligpolitiske følgegruppe afholdt sit første møde den 11. juni 2018. Følgegruppen besluttede på mødet at anmode Plan- og Teknikudvalget om følgende:
  - vurdere muligheder og komme med idéer til, hvordan Æblehaven/Rønnebærparken kan åbnes op og gøres mere attraktiv, både for beboerne, men også for resten af kommunens borgere
  - i samarbejde med Boligselskabet Sjælland vurderes muligheden for, at et antal familieboliger i forbindelse med helhedsplanen for Æblehaven /Rønnebærparken omdannes til ungdoms- og/eller seniorbofællesskaber
  Forvaltningen har på den baggrund været i dialog med Boligselskabet Sjælland om udviklingspotentialerne i Æblehaven og Rønnebærparken, som er mundet ud i det vedlagte notat. Notatet svarer på begge de ovenstående punkter.
  Som notatet opsummerer, er der allerede truffet beslutning om en helhedsplan, som nu er i gang med at blive realiseret med midler fra blandt andet Landsbyggefonden. Notatet peger derfor på indsatser, der kan supplere de allerede igangsatte tiltag.
  På baggrund af de indledende drøftelser i Plan- og Teknikudvalget og den boligpolitiske følgegruppe, vil forvaltningen på et senere tidspunkt forelægge udvalget konkrete politiske beslutningssager.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget har fået denne sag til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2018, pkt. 157

  Drøftet.
  Notatet sendes videre til Den Boligpolitiske Følgegruppe.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 158 Mangfoldighed i boligområder

  Pkt. 158

  Mangfoldighed i boligområder

  Sagsnr. 298729 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget får forelagt status på initiativ under Boligpolitik i social balance vedrørende mangfoldighed i udvalgte boligområder.
  Der gives en fælles og samlet introduktion til denne og to andre sager relateret til boligpolitikken for Plan- og Teknikudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgene drøfter det videre arbejde med indsatsen for mangfoldige boligområder.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Den boligpolitiske følgegruppe har på sit møde den 11. juni 2018 anmodet Plan- og Teknikudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget om et oplæg til initiativ om, hvordan det kan muliggøres og med succes at få mindre ressourcestærke borgere til at bosætte sig i de mere ressourcestærke boligområder.
  Mindre ressourcestærke borgere kan i denne sammenhæng forstås som borgere med fysisk handicap, udviklingshæmning og autisme og/eller psykisk sårbare borgere med psykiske problemer og adfærdsproblemer mv. Disse grupper af borgere bor i selvstændige lejligheder i et boligselskab, herunder også i varianter som udslusnings- og inklusionsboliger, bo- og opgangsfællesskaber eller døgnbemandede botilbud, som alle er karakteriseret ved at modtage støtte fra personale, som kommer i borgernes hjem.
  Dertil er borgere, som kommunen anviser fra den boligsociale akutventeliste, relevante. Det er fx borgere, som er økonomisk udfordrede og bl.a. har problemer med ledighed. Denne gruppe af borgeres boligbehov vil typisk være små, billige boliger. For enkelte grupper af borgere kan der være tale om bofællesskaber med fællesfaciliteter.
  Initiativet vil først og fremmest fokusere på at reducere eller måske helt afvikle placeringen af udsatte borgere i udsatte boligområder og i stedet skabe rammer for, at de kan få et hjem i mere ressourcestærke områder. Dermed vil der som udgangspunkt ikke være tale om at udflytte borgere fra deres eksisterende bolig.
  Der findes mange boligområder i Roskilde, der kan betragtes som ressourcestærke boligområder. Der vil typisk være tale om parcelhusområder eller tæt-lav bebyggelser med meget høj koncentration af ejerboliger eller privat udlejning, hvor andelen af borgere fra den udsatte gruppe vil være yderst begrænset.
  Næste skridt består i at vurdere omfanget af boligbehovet, hvilke boligtyper og hvilke faciliteter, de pågældende borgere har brug for. På den baggrund kan der udpeges forskellige områder, hvor konkrete initiativer kan igangsættes, ligesom der kan udarbejdes generelle strategiske greb, som over tid vil sikre, at de ressourcestærke områder vil løfte mere.
  Forvaltningen foreslår en indledende drøftelse, som kan indgå i det videre boligpolitiske arbejde herunder i den boligpolitiske følgegruppe. Udvalgene vil til november blive præsenteret for en ny status.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2018, pkt. 158

  Drøftet.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 159 Forslag til lokalplan 679 for Holmehøj, sidste etape (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_679.pdf Kort_over_lokalplan_679.pdf

  Pkt. 159

  Forslag til lokalplan 679 for Holmehøj, sidste etape (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 307542 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En privat grundejer ønsker at udvikle den sidste etape af boligområdet Holmehøj i Gundsømagle med 18 boliger. Det kræver en lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes et forslag til lokalplan 679 for boliger på Holmehøj - sidste etape i Gundsømagle - på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra grundejer, der ønsker at udbygge den sidste etape af Holmehøj i Gundsømagle. Holmehøj er inddelt i 7 etaper for udbygningen, og denne er sidste etape. Udbygningen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2016.
  Lokalplanen skal muliggøre opførelsen af 10 parcelhuse og 6-8 tæt-lav boliger. Projektet er i overensstemmelse med principperne i helhedsplanen fra 2007.
  Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for borgermøde i høringsperioden og foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Området er privat ejet og udvikles af grundejeren. Det er en ekstern rådgiver, der udarbejder lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2018, pkt. 159

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 160 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 571 for ROCKmagneten og Musicon C (endelig vedtagelse)

  Tillaeg_1_til_lokalplan_571_for_Musicon.pdf Behandling_af_bemaerkning_og_indsigelser_til_tillaeg_1_til_lokalplan_571_for_ROCKmagneten_og_Musicon_C.pdf

  Pkt. 160

  Forslag til tillæg 1 til lokalplan 571 for ROCKmagneten og Musicon C (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 301937 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til tillæg 1 til lokalplan 571 for ROCKmagneten og Musicon C har været i offentlig høring. Et borgermøde har været afholdt, og der er indkommet to høringssvar. Høringsperioden har kun givet anledning til mindre ændringer uden væsentlig betydning for lokalplanens indhold.
  Forvaltningen foreslår, at tillægget alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg 1 til lokalplan 571 for ROCKmagneten og Musicon C godkendes endeligt med de nævnte ændringer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede den 15. maj 2018, punkt 79, at sende tillæg til lokalplan 571 for ROCKmagneten og Musicon C i høring.
  Tillægget omfatter kun en mindre del af lokalplan 571, og formålet er at muliggøre en større sammenhængende bebyggelse i området nord for Lydmuren og vest for Rabalderstræde på Musicon. Til gengæld ændres bygningens maksimale højde fra max 6 etager til max 4 etager af hensyn til naboerne.
  Der er kommet to høringssvar i høringsperioden, se svarene her. Under høringsperioden er forvaltningen endvidere blevet opmærksom på enkelte forhold i lokalplanen, som ønskes ændret. I byggefelt E tilføjes mulighed for etablering af handicapparkering. Se også vedlagte notat for behandling af høringssvar og bemærkninger fra borgermødet. Derudover er der kun foretaget mindre præciseringer/ændringer uden væsentlig betydning for lokalplanens indhold.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2018, pkt. 160

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 161 Nedlæggelse af del af Hyrdehøj Bygade i forbindelse med Plejecenter

  Udstykningsplan_Plejecenter_ved_Hyrdehoej.pdf

  Pkt. 161

  Nedlæggelse af del af Hyrdehøj Bygade i forbindelse med Plejecenter

  Sagsnr. 288788 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Del af Hyrdehøj Bygade nedlægges som offentlig vejareal, idet vejarealet skal bruges til plejecenter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. vejarealet nedlægges som offentlig vej
  2. vejarealet udgår som vejareal

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse byggemodning af Hyrdehøj - Etape 3 anlæg af vej til nyt plejecenter vedtaget på byrådet 26. april 2017, punkt 107, skal vejarealet nedlægges.
  Arealet er udlagt og anlagt som offentligt vejareal, men der er ved at blive bygget plejecenter, og arealet skal derfor nedlægges og tildeles et matrikelnummer inden, den matrikulære sag kan færdiggøres. Kommunalbestyrelsen skal efter vejlovens § 15 beslutte, at vejarealet nedlægges. Efter vejlovens § 124 skal kommunalbestyrelsen ligeledes tage stilling til vejarealets fremtidige status. Vejarealet skal udgå som vejareal, idet det skal anvendes til byggeri. Efter § 127 i vejloven kan kommunalbestyrelsen frit råde over det nedlagte vejareal.
  Byrådets beslutning efter vejlovens § 124 stk.1 skal offentliggøres.
  Vejarealet, der skal nedlægges, fremgår af vedlagte kortbilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da omkostningerne afholdes af anlægsbevillingen.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2018, pkt. 161

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 162 Indsats for bekæmpelse af graffiti

  Pkt. 162

  Indsats for bekæmpelse af graffiti

  Sagsnr. 310106 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2018 afsat 0,5 mio. kr. (étårig) til at forhindre/fjerne graffiti. Forslag til udmøntning forelægges udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de afsatte midler til bekæmpelse af grafitti går til den nedenfor foreslåede indsats.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2018 afsat 0,5 mio. kr. til at forhindre/fjerne graffiti. Det fremgår, at Plan- og Teknikudvalget skal have forelagt en sag om anvendelsen af midlerne.
  Forvaltningen foreslår at midlerne, som er afsat i ét år, anvendes til at udvide små-jobordningen på Materielgården til også at omfatte graffitiafrensning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet den vedrører anvendelse af 0,5 mio. kr., som allerede er afsat i budgettet.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2018, pkt. 162

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 163 Mødeplan for 2019

  Udkast_politisk_moedeplan_2019.pdf

  Pkt. 163

  Mødeplan for 2019

  Sagsnr. 307332 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Plan- og Teknikudvalgets mødeplan for 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2018 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Skoleferien er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Fagudvalgsmøderne for januar måned starter grundet juleferien op i uge 3.
  Derfor er møde i Plan- og Teknikudvalget lagt på en mandag, da der ligeledes er seminar for ØU og Direktionen torsdag-fredag samme uge.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2018, pkt. 163

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 164 Plan- og Teknikudvalgets studietur 2019

  Pkt. 164

  Plan- og Teknikudvalgets studietur 2019

  Sagsnr. 300235 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget har mulighed for at tage en studietur til udlandet i løbet af byrådsperioden. Der lægges op til en drøftelse af tema, destination og tidspunkt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. udvalgets studietur afholdes i perioden onsdag den 13. marts til fredag den 15. marts 2019, og
  2. der drøftes mulige temaer for studieturen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget har mulighed for at gennemføre en studietur i løbet af byrådsperioden. Forvaltningen har vurderet forskellige temaer, forskellige destinationer og forskellige datoer. Anbefalingen er på den baggrund blevet, at Plan- og Teknikudvalget fastlægger datoer for studietur i marts 2019.
  Forvaltningen foreslår, at følgende temaer drøftes:

  • Boligpolitik. Udfordringer med at løfte udsatte boligområder og med at skabe nye boligområder i social balance er kendt i mange europæiske byer, og der er derfor mange gode – og dårlige – eksempler på, hvordan man strategisk har skabt mere mangfoldighed i byerne igennem boligpolitiske indsatser.
  • Konflikter imellem turisme og lokalbefolkning. I mange europæiske byer har øget turisme ledt til konflikter imellem turismens interesser og lokalbefolkningen. Særligt har boligområdet givet anledning til konflikt, fordi nye udlejningstjenester som AirBnB presser boligpriserne opad og gør sværere for studerende og lavere bemidlede borgere at finde bolig i byen. I forlængelse af denne konflikt har flere byer indført begrænsninger på anvendelse af AirBnB og lignende tjenester.
  • Mobilitet og byliv. Mange byer oplever en voksende udfordring med trængsel i byerne, der sætter et tydeligt præg på bylivet. Forskellige byer har valgt at imødekomme denne udfordring med mobilitetsstrategier og -planer, der fremmer livet i byen ved at skabe bedre rammer for fodgængere og cyklister og ved at fremme anvendelsen af kollektiv transport.
  • Smart City. Flere byer har i mange år arbejdet strategisk med at anvende Big Data i deres byudvikling, mobilitet og i den kommunale drift. Byerne er derfor fyldt med sensorer, der alle er en lille brik i en meget stor fortælling om datadrevet byudvikling og drift.

  Det foreslås, at Plan- og Teknikudvalget drøfter ovenstående og andre mulige temaer, og at forvaltningen på den baggrund udarbejder et program for studieturen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2018, pkt. 164

  Ad 1.: Godkendt, dog således at afrejsen er sidst på dagen den 12. marts.
  Ad 2.: Drøftet. Forvaltningen vender tilbage med et oplæg.

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 165 Orientering om separering af privat belysning i boligforeninger

  Pkt. 165

  Orientering om separering af privat belysning i boligforeninger

  Sagsnr. 300980 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har i enkelte tilfælde betalt for drift og vedligeholdelse af belysning i private boligområder, idet de ikke har været adskilt fra de offentlige veje. I forbindelse med renovering af vejbelysningen skilles disse private belysninger fra den offentlige vejbelysning.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med den igangværende renovering af vejbelysningen i Roskilde Kommune har forvaltningen konstateret, at kommunen betaler drift og vedligeholdelse af belysningen i flere private boligområder.
  Kommunen har ikke lovhjemmel til at betale for belysning på private områder. I forbindelse med renoveringen af vejbelysningen bliver disse anlæg, skilt fra vejbelysningsanlægget ved opsætning af særskilt måler på de enkelte anlæg. Denne enkeltudgift afholdes over renoveringen. Målerne overdrages herefter til de enkelte boligforeninger, som herefter står for den fremtidige drift og vedligeholdelse på egen grund.
  Overdragelsen forventes gennemført pr. 1. januar 2019, idet boligforeningerne orienteres umiddelbart.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssig konsekvens i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2018, pkt. 165

  -
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 166 Orientering om kommende større sager - september 2018

  Pkt. 166

  Orientering om kommende større sager - september 2018

  Sagsnr. 301127 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Udmøntningssager for evt. nye initiativer i budget 2019 (november)
  2. Parkeringsregler efter åbning af P-huset på Sorte Brødre Plads (november)
  3. Igangsættelse af helhedsplan for Københavnsvej (november)
  4. Forslag til lokalplan 677 for Ny Højagergård (til høring) (december)
  5. Trafikanalyse for Svogerslev (december)
  6. Frigivelse af midlerne i puljen til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet (december)
  7. Forslag til lokalplan 674 for Bifaldet Nord (december)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Forslag til lokalplan 655 for Ny Østergade (igangsætning)
  2. Forslag til lokalplan 672 og kommuneplantillæg 13 for Byomdannelse ved Køgevej og Sønder Ringvej (til høring)
  3. Forslag til lokalplan 659 for Sortebrødre Plads og kommunetillæg 6 (endelig vedtagelse
  4. Forslag til lokalplan 678 for Kavsbjerggård i Viby (til høring)
  5. Helhedsplan for Viby Syd
  6. Helhedsplan for Sankt Hans Vest

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2018, pkt. 166

  -
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 167 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._30._juni_2018.pdf

  Pkt. 167

  Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

  Sagsnr. 301070 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er uændret siden sidste budgetopfølgning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2018, pkt. 167

  -
  Fraværende:
  Karsten Lorenzen (O) og
  Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 168 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 168

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2018, pkt. 168

  -
  Fraværende:
  Karsten Lorenzen (O) og
  Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 169 Eventuelt

  Pkt. 169

  Eventuelt

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2018, pkt. 169

  ̵ P-huset.
  ̵ RUC-studerende til introarrangement om konkrete projektideer.
  ̵ Lys på Musiconstien.
  ̵ Trafikregulering i Svogerslev.
  Fraværende:
  Karsten Lorenzen (O) og
  Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.