You are here

Referat

Dato: Torsdag, November 6, 2014 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 216 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 216

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 06-11-2014, pkt. 216

  Godkendt.

 • Pkt. 217 Studietur for Plan- og Teknikudvalget - forslag til tidspunkt

  Pkt. 217

  Studietur for Plan- og Teknikudvalget - forslag til tidspunkt

  Sagsnr. 249636 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget skal fastsætte tidspunkt for studietur.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgets fastsætter tidspunkt for studieturen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede den 2. oktober 2015, punkt 204, at udvalgets studietur skal gå til destinationen München-Rosenheim-Salzburg.
  Pr. mail har følgende to muligheder været meldt ud:
  - Søndag den 22. marts til onsdag den 25. marts 2015, med hjemkomst før byrådsmødet.
  - Onsdag den 8. april til lørdag den 11. april 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015. Udvalgets mødebudget indeholder plads til en studietur i løbet af byrådsperioden.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-11-2014, pkt. 217

  Udvalget fastlagde tidspunktet for studietur til den 8.-11. april 2015.

 • Pkt. 218 Forslag til lokalplan 614 for boliger på Himmelevvej og Svanevej (11-punktsprogram)

  Pkt. 218

  Forslag til lokalplan 614 for boliger på
  Himmelevvej og Svanevej
  (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 243428 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget en henvendelse fra ejeren af hjørnegrunden Himmelevvej og Svanevej i Himmelev. Ejeren ønsker at rydde grunden for at give plads til 12 nye boliger. Det ønskede byggeri kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan for området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 614 for nye boliger ved Himmelevvej og Svanevej på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Tilbage i 2013 modtog kommunen en henvendelse fra ejeren af hjørnegrunden Himmelevvej og Svanevej i Himmelev. Han ønskede at opføre en mindre bebyggelse på 12 boliger. Projektet blev dog aldrig realiseret som et udfald af økonomiske forhold. Nu har bygherre fået nye muligheder for at kunne realisere projektet.
  Området, hvor de nye boligerne ønskes opført, har tidligere huset en lille lampeproducent, men i dag står størstedelen af bygningerne/lokalerne på matriklen tomme. Bygherre forslår derfor at rydde grunden for at give plads til de nye boliger.
  Området disponeres således, at de 12 boliger, hver på ca. 100 m2, placeres som en sammenhængende bebyggelse på grundens nord-del og ud til Svanevej. Derved opnås et sammenhængende fælles opholdsareal, der vender mod syd og vest. Der er flere store træer på grunden primært nær skellet mod syd og øst, og det er tanken, at disse forsøges bevaret i en kommende lokalplan.
  Formålet med lokalplanen er at sikre, at området anvendes til boliger, og at den nye bebyggelse tilpasses grundens kvaliteter og omgivelsernes karakter. Lokalplanen skal ligeledes fastlægge bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, beplantnings-principper, veje/stier/parkering mm.
  Forvaltningen foreslår, at der holdes borgermøde i høringsperioden, og at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Området er privatejet og udvikles af grundejeren.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-11-2014, pkt. 218

  Godkendt.

 • Pkt. 219 Forslag til lokalplan 618 for dagligvarebutik i Nordmarken lokalcenter (til høring)

  lokalplan_618_-_forslag.pdf

  Pkt. 219

  Forslag til lokalplan 618 for dagligvarebutik i Nordmarken lokalcenter (til høring)

  Sagsnr. 254473 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En grundejer på Osvej ønsker at flytte en dagligvarebutik fra Osvej til Bromarken. Projektet kræver lokalplan for den nye dagligvarebutik på Bromarken i Nordmarken lokalcenter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til lokalplan 618 godkendes til offentlig høring i perioden fra den 13. november 2014 til den 8. januar 2015, og
  2. der holdes borgermøde den 3. december 2014.

  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 13. maj 2014, punkt 104, et 11-punktsprogram for lokalplan 618 for dagligvarebutik i Nordmarken lokalcenter. Lokalplanen imødekommer et ønske fra ejeren af en nedlagt dagligvarebutik på Osvej 3-5, så der bliver mulighed for en ny dagligvarebutik på Bromarken og boliger på grunden på Osvej. Forvaltningen har i samarbejde med bygherre udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan for den nye dagligvarebutik.
  Forslag til lokalplan 618 gør det muligt at bygge en ny dagligvarebutik på Bromarken. Butikken vil erstatte en nedlagt butik på Osvej, hvor der i stedet forventes at blive bygget boliger. Lokalplanen sikrer mulighed for en dagligvarebutik på op til 1.000 m2. Formålet med lokalplanen er desuden at fastlægge bestemmelser for anvendelse, adgang, parkering, afskærmning og udformning, som kan sikre en god tilpasning til omgivelserne.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Forslaget til lokalplan behandles af Plan- og Teknikudvalget under forudsætning af, at Økonomiudvalget på møde den 5. november 2014 vedtager forslag til kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2013 til høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Området er privatejet og udvikles af grundejer.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-11-2014, pkt. 219

  Godkendt.

 • Pkt. 220 Handleplan for opfølgning på Kulturarv

  1._processkema.pdf 2._moeder_og_deltagere.pdf 3._tidsplan.pdf

  Pkt. 220

  Handleplan for opfølgning på Kulturarv og lokalplan for Roskilde bymidte

  Sagsnr. 194732 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til handleplan for opfølgning på Kulturarvssejlturen der sammenfatter de 5 punkter til det videre arbejde med kulturarv, udarbejdelse af lokalplan for Bymidten og opdatering af registerering af bevaringsværdige bygninger (Byatlas) for Roskilde bymidte i en samlet proces.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at handleplanen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgets møde den 21. august 2014, punkt 162, blev det besluttet at udarbejde en handleplan til opfølgning på de temaer, der blev peget på i forlængelse af Kulturarvssejlturen. Forvaltningen har valgt en strategi med en fastsat møderække med forskellige aktører, som i en planlagt proces arbejder med de temaer, der enten skal arbejdes videre med i et selvstændigt forløb, eller som skal indgå i lokalplanarbejdet. På nuværende tidspunkt er det derfor ikke hensigtsmæssigt at fastlægge det videre forløb detaljeret, da det er høj grad lægges op til deltagerne at definere opgaverne og føre dem ud i livet.
  Processen starter med en Fokusgruppe, der kan give kvalificeret sparring på form af indhold i det videre forløb.
  Derefter indkaldes til Ambassadørmøde, hvor alle, der har budt ind med en interesse for at arbejde med forskellige temaer indenfor kulturarv, inviteres. På dette møde vil de øvrige 4 temaer: Kulturarv i skolen, lokal formidling, turisme og oprettelse af bylaug, blive drøftet med henblik på at finde ildsjæle, der vil gå videre med disse temaer, med velvillig støtte fra forvaltningen. Desuden vil der være mulighed for at komme med forslag til nye temaer.
  Dernæst afholdes to Byvandringer og idéværksteder, som opvarmning til drøftelse af kulturmiljøer, værdikatalog og bygningsbevaring. Disse arrangementer skal således give væsentlige input fra borgerne til lokalplanen for Roskilde bymidte.
  Parallelt hermed sættes lokalplanarbejdet i gang i overensstemmelse med det vedtagne 11-punktsprogram og vedlagte tidsplan.
  Samtidig startes en proces, der skal sikre en opdatering af registreringen fra 1989/90 af bevaringsværdige bygninger. Denne opdatering skal gennemføres med bistand fra bygningsejerne og resultatet skal ligeledes indarbejdes i lokalplanen.
  Processen er beskrevet mere detaljeret i vedlagte 3 bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015. Forventede konsulentudgifter forventes afholdt indenfor driftsbudgettet.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-11-2014, pkt. 220

  Godkendt.

 • Pkt. 221 Placering af permanente lukning af Brøndgade

  Pkt. 221

  Placering af permanent lukning af Brøndgade

  Sagsnr. 50790 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal træffes beslutning, om den permanente lukning af Brøndgade mellem Kirkegade og Havnevej skal flyttes op mod Kirkegade.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den permanente spærring af Brøndgade placeres ved Kirkegade.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 12. september 2013, punkt 225, besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at Brøndgade skulle lukkes permanent, og den 3. april 2014, punkt 81, blev det besluttet, at spærringen skulle placeres mellem Kirkegade og Havnevej som erstatning for det eksisterende pudebump ca. midt på Brøndgade mellem Havnevej og Kirkegade.
  Efter beslutningen blev taget, er Brøndgade 1 blevet opkøbt af L.A. Rings venner, som vil renovere bygningen og etablere besøgshus til minde om L.A. Ring. Derfor ønsker L.A. Rings Venner og lokalrådet på Sct. Jørgensbjerg, at spærringen placeres længst oppe mod Kirkegade, for at sikre adgangen til Brøndgade 1 både under renovering, og når det skal være besøgshus efterfølgende, uden at trafik fra øst til Brøndgade 1 skal køre via Sankt Hans Gade.
  Der er gennemført en opfølgende høring om placeringen, og alle høringssvar er positivt indstillet overfor placeringen. Spærringen vil blive udført som flytbare steler på vejen, så der fortsat kan gennemføres gadeløb igennem Brøndgade.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, da projektet kan afholdes indenfor det eksisterende driftsbudget.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-11-2014, pkt. 221

  Godkendt.

 • Pkt. 222 Justering af Cykelpendlersti til Stenløse

  kortbilag.pdf

  Pkt. 222

  Justering af cykelpendlersti til Stenløse

  Sagsnr. 82207 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Gennemførelse af den ønskede stiforbindelse fra Jyllinge og Gundsømagle til S-togsnettet i Egedal Kommune har vist sig vanskelig at realisere. Der er derfor i samarbejde med Egedal Kommune udarbejdet et nyt forslag, der forbinder Jyllinge og Stenløse Station.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller:

  1. At ændringen af stiforbindelsen til Stenløse Station godkendes.
  2. At Roskilde Kommune sammen med Egedal Kommune søger om statslig medfinansiering fra den nye pulje til supercykelstier.
  3. At de 1,7 mio. kr. der er afsat til projektet i stedet anvendes til en ny cykelsti fra Gundsømagle til Gulddyssegård (eventuelt helt til hovedvej A6) langs med Gulddyssevej.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Cyklistplan 2012 indeholder et stiprojekt til 1,7 mio. kr., som skal forbinde Jyllinge og Gundsømagle med Stenløse Station. Den principielle linjeføring var en kombination af eksisterende infrastruktur og 1,4 km ny cykelsti i åbent land i Roskilde Kommune samt en cykelbro over Værebro Å til Egedal Kommune. I Egedal Kommune ville der desuden være behov for yderligere stianlæg i åbent land.
  Forvaltningen har gennemført et forarbejde til stiprojektet, og flere større udfordringer har i den forbindelse vist sig. Blandt andet vil krydsningen af Værebro Å med en stibro være vanskelig og ikke forenelig med beskyttelse af naturen. Samtidig vurderer administrationen i Egedal Kommune, at det vil være vanskeligt at gennemføre det foreslåede forløb af stien i deres kommune. Samlet set betyder det, at den skitserede sti ikke kan gennemføres.
  Forvaltningen har været i dialog med administrationen i Egedal Kommune om et nyt forslag til en nordlig pendlercykelforbindelse mellem Jyllinge og Stenløse Station. Forslaget betyder, at pendlerstien vil forløbe langs Værebrovej, men den resterende del af forløbet vil ligge i Egedal Kommune. Administrationen i Egedal Kommune er positiv overfor, at der i fællesskab søges om statslig medfinansiering fra den nye pulje til supercykelstier med ansøgningsfrist i marts 2015. Hvis der opnås tilskud fra puljen vil det foreslåede fælles stiprojekt blive forelagt til politisk beslutning i de 2 kommuner.
  Forvaltningen foreslår, at de 1,7 mio. kr. der er afsat til projektet i stedet anvendes til en ny cykelsti fra Gundsømagle til Gulddyssegård (eventuelt helt til hovedvej A6 såfremt der er penge til det) langs med Gulddyssevej. Denne sti indgår i cyklistplanen og det har i flere år været et stort ønske blandt borgerne i Gundsømagle at få en sikker cykelrute til Gulddyssegård og hovedvej A6.
  Forslaget til det ændrede stiforløb og et muligt alternativ fremgår af vedlagte kort.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, idet rådighedsbeløbet på 1,7 mio. kr. er afsat i anlægsbudgettet under cyklistplanen, frigivet i december 2012, punkt 302.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-11-2014, pkt. 222

  Godkendt.

 • Pkt. 223 Løsning på Cykelsti i Støden

  alternativ_1.pdf alternativ_2.pdf

  Pkt. 223

  Løsning på cykelsti i Støden

  Sagsnr. 258510 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det er besluttet, at der skal etableres cykelsti i Støden. Der skal tages stilling til hvilken af 2 mulige løsninger, der skal etableres i Støden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at alternativ 1 (anbefalede bredder uden parkering) godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede den 10. juni 2014, punkt 141, at der skal etableres cykelsti i Støden. Støden er en af de mest brugte adgangsveje for cyklister, da det er den direkte adgang til og fra bymidten og Absalon Skole. Støden er udpeget som et af de mest utrygge steder at cykle i Roskilde, og på hverdage cykler der op til 1800 cyklister om dagen. Der er i dag plads til parkering af 11 biler langs med Støden.
  Der er udarbejdet følgende to løsningsforslag til etablering af cykelsti i Støden:
  Alternativ 1 (anbefalede bredder uden parkering)
  Alternativ 1 er den bedste i forhold til trafiksikkerheden og trafikafviklingen generelt. Fordelene er, at der skabes plads til de bedst mulige forhold for cyklister, busser, skolebørn og fodgængere, der overholder vejreglernes anbefalede bredder - med cykelstier på 2,2 meters bredde i begge sider, fortove på 2,0 meter, og kørebane på 3,25 m. Der vil desuden blive bedre af- og påstigningsforhold for buspassagerer og mulighed for mere cykelparkering. Ulempen er, at der ikke vil være bilparkeringspladser langs Støden. Det vil stadig være muligt at parkere på en af de to sideveje til Støden, og p-henvisningen viser vej til Schmeltz Plads med oplysning om antal ledige pladser der.
  Alternativ 2 (minimumsbredder og parkering)
  Fordelen er, at der sikres fortsat bilparkering langs Støden, hvor parkeringssporet eventuelt kan udnyttes fleksibelt, så det i bestemte tidsrum udnyttes til varelevering fx uden for butikkernes åbningstider. Løsningen vil bevare 6-7 parkeringspladser. Ulemperne er, at der vil blive minimumsbredder på fortove, cykelsti og kørebane på strækningen mellem Byvolden og Store Højbrøndsstræde. Løsningen vil forbedre forholdene for cyklister generelt, men der vil være risiko for uheld mellem parkerede biler, der åbner døre og cyklister på den smalle cykelsti. Fortovene vil blive markant smallere på den sydlige strækning i forhold til i dag og generelt forringe forholdene for fodgængere og skolebørn. Lysmasterne skal sandsynligvis udskiftes med wireophængt belysning på den sydlige strækning for at skabe plads til parkeringen.
  Når valg af løsning er besluttet igangsættes dialog med beboere og detailhandlen i gaden om de detaljerede løsninger, for eksempel forhold for varelevering, placering af cykelparkering med videre. Input fra borgerdialogen indarbejdes så vidt muligt i det endelige hovedprojekt. Anlægsarbejdet forventes udført i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da der er frigivet rådighedsbeløbet på 3 mio. kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-11-2014, pkt. 223

  Udsat med henblik på dialog med butikker, virksomheder og borgere i området.

 • Pkt. 224 Forbindelse fra Roskilde til Hedeland

  aftale_om_tilskud_til_tunnel_og_etablering_af_forbindelse.pdf bilag_til_aftale_kortbilag_med_tunnel_og_efterbehandling.pdf oversigtskort.pdf

  Pkt. 224

  Forbindelse fra Roskilde til Hedeland.

  Sagsnr. 263816 Plan- og Teknikudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Etablering af en landskabsforbindelse fra Roskilde til Hedeland er et væsentligt mål i Grøn Blå Strategi. Ved et tilskud på 200.000 kr. til Nymølle Stenindustrier A/S sikres, at der etableres en tunnel under Østre Vindingevej, som om 2-3 år kan bruges til gang- og cykelsti fra Roskilde til Hedeland.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune tiltræder ” Aftale mellem Roskilde Kommune og Nymølle Stenindustrier A/S vedrørende, tunnel under Østre Vindingevej, efterbehandling af St. Hede samt forbindelsessti mellem St. Hede og Hedeland” og disponerer 200.000 kr. fra anlægsbevillingen til Blå Grøn Strategi til dette.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  En landskabsforbindelse fra Roskilde til Hedeland er et væsentligt mål i Grøn Blå Strategi, og indgår som projektet ”O11:Forbinde Hedeland med sydbyen i Roskilde” i handleplanen for Grøn Blå Strategi. Der har nu vist sig en mulighed for at opfylde dette mål tidsmæssigt og bedre end først forventet.
  Nymølle Stenindustrier skal i de kommende år udvinde råstoffer umiddelbart syd for Østre Vindingevej, på et areal som senere overtages af Hedeland. En tunnel under Østre Vindingevej umiddelbart øst for Vindinge vil gøre det muligt for Nymølle at udnytte et eksisterende sorteringsanlæg og få en mere effektiv transport. Tunnelen vil koste i størrelsesordenen 1,5 millioner kroner at anlægge, og dette overstiger gevinsten for Nymølle Stenindustrier A/S. De har derfor spurgt forvaltningen, om Roskilde Kommune vil give et tilskud til etablering af tunnelen, mod at kommunen får ret til at bruge tunnelen, når den ikke længere skal bruges i forbindelse med råstofudvindingen.
  Forvaltningen vurderer, at tunnelen vil gøre det muligt at lave en attraktiv landskabsforbindelse til Hedeland og vil give et bedre forløb for den regionale sti ”Hedebostien”.
  Forvaltningen har derfor forhandlet et forslag til aftale, som betyder:
  - at Roskilde Kommune overtager tunnelen efter endt råstofindvinding syd for Østre Vindingevej, og får ret til at etablere stien på dette tidspunkt.
  - at Roskilde Kommune betaler 200.000 kr. til Nymølle Stenindustrier
  - at Roskilde Kommune løser Nymølle Stenindustrier fra en forpligtigelse til at etablere et beplantningsbælte omkring Store Hede industriområde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Plan- og Teknikudvalget disponerer 200.000 kr. af den allerede frigivne anlægsbevilling til Grøn Blå Strategi i overensstemmelse med byrådets beslutning den 30. april 2014, punkt 217.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-11-2014, pkt. 224

  Godkendt.

 • Pkt. 225 Ændring af delegationsplan på taxi området

  bilag_1_-_delegationsplan_paa_taxiomraadet.pdf bilag_2_-_vejledning_dansk_taxa_raad.pdf bilag_3_-_mail_fra_taxaformand_ole_palsberg.pdf

  Pkt. 225

  Ændring af delegationsplan på taxi området

  Sagsnr. 263730 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med fornyelse af taxatilladelser har det vist sig vanskeligt for vognmænd med kun én vogn at opfylde minimumskravene til indkørt beløb, hvorfor det er nødvendigt at justere kravene i delegationsplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der tilføjes følgende afsnit i delegationsplanen: ”Ved bedømmelse af, om en tilladelse er udnyttet i rimeligt omfang, vil der blive lagt vægt på, at der i sidste regnskabsår har været indkørt mindst 455.112,- kr. (2007-niveau - reguleres efter nettoprisindekset fra Danmarks Statistik) for vognmænd med én kørselstilladelse”. Dette svarer til ca. 514.400 kr. i 2013 niveau.
  2. der ændres i delegationen, således at teksten: ”Taxatilladelse opslås minimum 1 gang om året.” ændres til ”Taxitilladelser opslås, når de er ledige.”.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Taxaområdet administreres på grundlag af Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. og Lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013 med underliggende bekendtgørelser.
  Bekendtgørelserne indeholder blandt andet bestemmelser om etablering af nye og fornyelse af eksisterende taxitilladelser.
  Der er i kommunen 50 taxitilladelser, hvoraf de 13 tilladelser for nærværende skal fornyes ved ansøgning.
  Ved forlængelse af kørselstilladelser påser forvaltningen i henhold til taxilovgivningen, bl.a. om den eksisterende tilladelse er udnyttet i rimeligt omfang. En måde at vurdere dette på er ved at sætte et minimumskrav for indkørsel.
  Der er i nugældende delegationsplan fastsat et minimumskrav for vognmænd med flere vogne, men ikke nævnt et minimumskrav for vognmænd med blot én køretilladelse. Når disse alene kører vognen, har de ifølge formanden for Dansk Taxi Råd, Region Sjælland ikke mulighed for at indkøre det krævede minimumsbeløb, der er fastsat for vognmænd med flere vogne. Forvaltningen foreslår derfor, at der sættes en lavere grænse for indkørselskravet for vognmænd med kun én vogn, svarende til halvdelen af indkørselskravet på ca.1.028.800 kr. (2007-niveau - reguleres efter nettoprisindekset fra Danmarks Statistik) for vognmænd med mere end en kørselstilladelse.
  Der er endvidere i delegationen nævnt, at taxitilladelser skal slås op hvert år. Dette har rent faktisk ikke fundet sted i mange år, da de alene er slået op, når de er ledige. Forvaltningen foreslår derfor, at delegationen rettes derefter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-11-2014, pkt. 225

  Godkendt.

 • Pkt. 226 Byggesagsgebyr 2015 - timepris

  bilag_til_dagsorden._notat_-_kopi_af_mail_fra_kl.pdf

  Pkt. 226

  Byggesagsgebyr 2015 - Timepris for byggesagsbehandling jf. byggeloven

  Sagsnr. 253037 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fra 1. januar 2015 skal byggesagsgebyrer for tilladelser mv. beregnes efter medgåede timer til sagsbehandlingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. timeprisen for byggesagsbehandlingen i 2015 sættes til 360,00 kr., og
  2. der tages timegebyr for sagsbehandling vedrørende tilladelser og lovliggørelser

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 10. juni 2014, pkt. 130, at oversende sagen om timepris for byggesagsbehandling til budgetforhandlingen for 2015. I henhold til budgetforliget og det vedtagne budget skal timeprisen for byggesagsbehandling fastsættes således, at den samlede gebyrindtægt i 2015 vil blive 2,8 mio. kr.
  Ifølge økonomiaftalen mellem KL og Finansministeriet skal der gennemføres ensartet gebyrmodel på tværs af kommunerne. På grund af fortsatte forhandlinger er der endnu ikke kommet en udmelding fra parterne (se bilag).
  Forvaltningen har på baggrund af beregningsmæssig fremskrivning baseret på tidligere års sagsantal og forventet sagsantal for 2015, nået frem til en timepris på 360 kr. for at opnå den ønskede indtægt. Der tages timegebyr for medgået tid i sager, der behandles i henhold til byggeloven, for hvert påbegyndt kvarter. Der medregnes sagsbehandlingstid, herunder journaliseringstid og den tid der medgår til at identificere, om sagen også skal behandles efter anden lovgivning. Der tages alene gebyr for tilladelser og lovliggørelser. Der medregnes således ikke gebyrtimer for forhåndsdialog, dispensationer, afslag, nabohøring mv. Anmeldelsessager er som tidligere ikke gebyrbelagte. Timegebyret forventes at indebære, at alle kategorier får et lavere gebyr på nær nogle få tunge sager, hvor der f.eks. skal anvendes meget tid på at få det nødvendige materiale fra ansøgeren. Her kan der endda forekomme et større gebyr. Det bemærkes, at især store erhvervssager vil falde markant i gebyrstørrelse.
  Sagen forelægges Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering på mødet den 31. oktober 2014. Indstillingen herfra vil foreligge på Plan- og Teknikudvalgets møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2015. Der er i budget 2015 budgetteret med en indtægt på 2,8 mio. kr. for byggesagsbehandling. Gebyrindtægten i 2015 for erhvervs- og enfamiliehusbyggeri med den foreslåede timepris skønnes til 2,8 mio. kr., hvor indtægten for erhverv udgør 1,4 mio. kr. og for enfamiliehuse 1,4 mio. kr.
  De bemærkes, at indtægter for byggesagsbehandling som hidtil bør ses som et gennemsnit henover en årrække, og at det afsatte beløb i budgettet sjældent ”rammes” præcist i det enkelte år. Der er en særlig usikkerhed forbundet med overgang fra den hidtidige beregningsmetode (fast pris og m2-afhængigt gebyr) til timepris.
  Forvaltningen følger løbende gebyrindtægten i forbindelse med budgetopfølgningen.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-11-2014, pkt. 226

  Anbefales.

 • Pkt. 227 Anlægsregnskab Trekroner syd erhverv vest, etape 2

  Pkt. 227

  Anlægsregnskab Trekroner syd erhverv vest, etape 2

  Sagsnr. 248923 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Trekroner syd erhverv vest, etape 2.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 27. februar 2013, punkt 38, givet en bevilling på 2,5 mio. kr. til opstart af etape 2 og den 4. september 2013, punkt 81, blev der endvidere bevilliget 1 mio. kr. fra samlede overførselssager fra 2012 til 2013.
  Trekroner Centervej syd som blandt andet er adgangen til HP huset er nu færdigetableret.
  Arbejdet bestod i sætning af granitkantsten, opbygning af fortov, forsegling af eksisterende grovasfalt med et asfaltslidlag, samt etablering af belysning tilsvarende resten af området ved Trekroner Station.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på kr. 1.012.748.
  Der er i 2014 afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.000.000 og afholdt et forbrug på kr. 0 svarende til en positiv kasseeffekt på kr. 1.000.000.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-11-2014, pkt. 227

  Anbefales.

 • Pkt. 228 Anlægsregnsskab for Rabalder Parken fase 2

  Pkt. 228

  Anlægsregnskab for Rabalder Parken fase 2

  Sagsnr. 263752 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Rabalder Parken på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 22.6.2011 har Byrådet meddelt anlægsbevilling på 7.500.000 kr. til udgifter og 6.650.000 kr. til indtægter. Efterfølgende er der givet en tillægsbevillinger, så den samlede bevilling herefter lyder på 11.323.635 kr. til udgifter og 7.653.000 kr. til indtægter svarende til en nettoudgift på 3.670.635 kr.
  Anlægsregnskabet viser et nettoforbrug på 5.397.168 kr., hvilket er et merforbrug i forhold til den samlede bevilling på netto 1.726.533 kr.
  Merforbruget skyldes, at
  - der er den 23. september 2013 indgået økonomisk forlig med entreprenøren Hoffmann AS i slutopgørelsen. Forliget har givet Roskilde Kommune en merudgift på 645.000 kr.

  - der er den 13. februar 2014 indgået økonomisk forlig med Roskilde Forsyning om fordeling af udgifter mellem det rekreative anlæg og regnvandsanlægget samt deponering af jord. Forliget har givet Roskilde Kommune en merudgift på 420.000 kr.

  - Omfanget af de uforudseelige udgifter har været større end budgetteret på særligt poster som brokker i jorden og forurenet jord.
  - besparelser i projektet for at imødegå merudgifter, der viste sig sent, har været vanskelige at kapitalisere og implementere i projektet.
  De to forlig skal ses i lyset af at det samlede krav fra de forhandlende parter var på 4.3 mio. kr. Merudgiften er opgjort på baggrund af Roskilde Kommunes budget og synspunkter.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et netto merforbrug på 1.726.533 kr.
  Der er i 2014 afsat rådighedsbeløb vedrørende udgifter på -1.679.000 kr. Det negative rådighedsbeløb skyldes et overført merforbrug fra 2013.
  Der er i 2014 afsat rådighedsbeløb vedrørende indtægter på 2.570.000 kr.
  Der er afholdt udgifter på -51.332 kr. og indtægter på 2.470.000 kr. svarende til en negativ kasseeffekt på kr. 1.727.688 i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-11-2014, pkt. 228

  Anbefales.

 • Pkt. 229 Orientering om Fredningsnævnets afgørelse vedrørende Værebro Ådal

  fredningsnaevnets_beslutning_om_fredning.pdf fredningskort.pdf

  Pkt. 229

  Orientering om Fredningsnævnets afgørelse vedrørende Værebro Ådal

  Sagsnr. 72176 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde og Egedal kommuner og Danmarks Naturfredningsforening indsendte i april 2014 et fælles forslag til Fredningsnævnet for Østsjælland om at frede Værebro Ådal. Fredningsnævnet har nu truffet afgørelse om fredning.

  Sagsfremstilling

  Danmarks Naturfredningsforening og de to kommuner Roskilde og Egedal startede i 2009 et samarbejde om at udarbejde et fredningsforslag for Værebro Ådal. Samarbejdet resulterede i et fælles forslag til fredning af ådalen, som blev rejst overfor Fredningsnævnet for Østsjælland i april 2014 med de tre parter som fredningsrejsere.
  Byrådet besluttede den 27. februar 2013, punkt 34, at Roskilde Kommune ville være medrejser af fredningen.
  Fredningen omfatter ca. 612 ha i Værebro Ådal, hvoraf ca. 321 ha ligger i Roskilde Kommune.
  Fredningsnævnet for Østsjælland meddelte den 26. august 2014, at nævnet vil frede de ejendomme, der er nævnt i det indsendte fredningsforslag. Fredningsnævnets bemærkninger og endelige fredningsbestemmelser fremgår af bilag.
  Lodsejerne skulle senest den 26. september 2014 fremkomme med krav om erstatning for de tab, som de mener fredningen medfører. Herefter træffer Fredningsnævnet den endelige afgørelse, herunder afgørelse om erstatningernes størrelse. Sagen skal efterfølgende behandles af Natur- og Miljøklagenævnet, og alle lodsejere har mulighed for at klage over Fredningsnævnets afgørelse om fredning og erstatningernes størrelse. Forvaltningen forventer, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tidligst foreligger i 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Hvis Natur- og Miljøklagenævnet træffer afgørelse om fredning, skal staten afholde ¾ af erstatningerne og vedkommende kommune den sidste ¼ . Roskilde Kommunes andel anslås at blive i størrelsesordenen 250.000 kr. og udbetaling forventes tidligst at skulle ske i 2016. Endvidere skal der påregnes udgifter til etablering og efterfølgende drift af udlagte vandrestier samt øget naturpleje, skønnet til 100.000-150.000 kr. årligt, første år tidligst i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-11-2014, pkt. 229

  -

 • Pkt. 230 Orientering om Svogerslev Grusgrav

  Pkt. 230

  Orientering om Svogerslev Grusgrav

  Sagsnr. 231532 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er i færd med at købe Svogerslev Grusgrav syd for Svogerslev. Der skal i løbet af vinteren 2014-2015 laves en Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 30. april 2014, punkt 228, at kommunen skulle søge at købe Svogerslev Grusgrav. Der er nu indgået aftale med Nymølle Stenindustrier A/S om en revideret attraktiv efterbehandlingsplan, og vilkårene for købet er aftalt. Kommunen forventer at overtage grusgraven formelt den 31. december 2014. Forvaltningen har sideløbende haft en god dialog med Naturstyrelsen om rammerne for deres mulige overtagelse og fremtidige drift af Svogerslev Grusgrav. Parterne har aftalt, at et væsentligt element i en overdragelsesaftale skal være en Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav. Aftale om evt. overdragelse af arealet samt Visions- og Udviklingsplan vil blive forelagt til politisk godkendelse.
  Visions- og Udviklingsplanen for Svogerslev Grusgrav skal være et kortfattet dokument på 3-5 siders tekst samt en række kortbilag og illustrationer. Planen skal fastlægge målene for området, beskrive og eksemplificere typer af aktiviteter samt fastlægge en zoneinddeling af grusgraven. Planen skal udvikles i en åben proces, hvor interesserede borgere og foreninger inddrages i arbejdet. Der afholdes et åbent borgermøde 18. november 2014 i Svogerslev. På dette møde indsamles ideer til grusgravens anvendelse, der laves en vejledende prioritering af ideerne, og der nedsættes en brugergruppe. I løbet af december-februar udarbejdes udkast til Visions- og Udviklingsplanen i dialog med brugergruppen. Udkastet præsenteres og diskuteres på et åbent borgermøde i Svogerslev i februar eller marts 2015 og derefter færdiggøres forslaget til planen for Svogerslev Grusgrav.
  På Økonomiudvalgets møde den 5. november 2014 behandles en sag om nedsættelse af en politisk følgegruppe på fire personer, som skal følge udviklingen af Visions- og Udviklingsplanen for Svogerslev Grusgrav.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Udgifterne til udviklingen af Visions- og Udviklingsplanen deles imellem Roskilde Kommune og Naturstyrelsen. Kommunens andel betales af den eksisterende bevilling til realisering af Grøn Blå Strategi. Tilskuddet fra Naturstyrelsen anføres som indtægt på frigivelsessagen for bevillingen til Grøn Blå Strategi i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-11-2014, pkt. 230

  -

 • Pkt. 231 Orientering om formidlingscenter til domkirken (indledende offentlig høring)

  materiale_til_tidlig_borgerinddragelse.pdf

  Pkt. 231

  Orientering om formidlingscenter til domkirken (indledende offentlig høring)

  Sagsnr. 198777 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Domkirken ønsker at bygge et formidlingscenter. Nu igangsættes en indledende offentlig høring.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Domkirken vil bygge et nyt formidlingscenter. Formidlingscenteret forudsætter en proces, der blandt andet omfatter tidlig borgerinddragelse, arkitektkonkurrence og lokalplanlægning.
  12. marts 2014, pkt. 155, principgodkendte Økonomiudvalget byggefelt og tidsplan for et formidlingscenter til domkirken. Samtidig godkendte udvalget, at der skulle arrangeres en tidlig borgerinddragelse.
  Forvaltningen fremlægger materiale (se bilag) til den tidlige borgerinddragelse i form af en indledende offentlig høring til Økonomudvalgets godkendelse den 5. november. Materialet er udarbejdet i samarbejde med fonden bag formidlingscenteret.
  Høringen starter den 14. november og slutter den 19. december. Der afholdes borgermøde i Byens Hus den 2. december kl. 19-21, hvor borgmesteren byder velkommen og Torben Jørgensen er mødeleder.
  Aftenens program fremgår i bilaget.
  Efter høringen samler forvaltningen op på høringssvarene og udstikker rammer for arkitektkonkurrencens program, som udarbejdes af fonden. Før konkurrencen udskrives, godkender Økonomiudvalget konkurrenceprogrammet og udpeger medlemmer til at deltage i dommerkomitéen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015. Der er ingen udgifter forbundet med at afholde den indledende offentlige høring.

  Plan- og Teknikudvalget. 06-11-2014, pkt. 231

  -

 • Pkt. 232 Eventuelt

  Pkt. 232

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 06-11-2014, pkt. 232

  - Havneudvidelsen, bekymringsbrev
  - Trafikplan Jyllinge

 • Pkt. 233 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 233

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 06-11-2014, pkt. 233

  HMN-naturgas møde