You are here

Referat

Dato: Torsdag, December 6, 2018 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 212 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 212

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 212

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 213 Forslag til lokalplan 679 for boliger ved Holmehøj sidste etape, Gundsømagle (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_679_for_boliger_ved_Holmehoej_Gundsoemagle.pdf

  Pkt. 213

  Forslag til lokalplan 679 for boliger ved Holmehøj sidste etape, Gundsømagle (til høring)

  Sagsnr. 307542 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En privat grundejer ønsker at udvikle den sidste etape af boligområdet Holmehøj i Gundsømagle med 18 boliger. Dette kræver en ny lokalplan.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 679 for boliger ved Holmehøj, Gundsømagle godkendes til offentlig høring fra den 10. december 2018 til den 4. februar 2019, og
  2. der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 6. september 2018, punkt 159, godkendte Plan- og Teknikudvalget 11-punktsprogrammet for udarbejdelsen af forslag til lokalplan 679 i Gundsømagle. Lokalplan 679 giver mulighed for at opføre 18 nye boliger, fordelt på 10 parceller og 8 tæt-lav boliger, samt et fælles friareal til områdets beboere. For at spejle de eksisterende bebyggelser i Holmehøj fastlægger lokalplanen, at der maksimalt kan bygges i en etage med udnyttede tagetage. Derudover fastlægger lokalplanen retningslinjer for bebyggelsens udformning, adgangsveje, parkering, området friarealer, regnvandsafledning mm.
  Holmehøj er inddelt i etaper for udbygningen, og denne del er sidste etape, der afslutter området. Udbygningen sker i overensstemmelse med den vedtagne helhedsplan for hele Holmehøj-området.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 213

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 214 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 570 for boliger i Vindinge Øst (endelige vedtagelse)

  Tillaeg_1_til_lokalplan_570_for_boliger_i_Vindinge_Oest.pdf Gaeldende_lokalplan_570_for_boliger_i_Vindinge_Oest.pdf

  Pkt. 214

  Forslag til tillæg 1 til lokalplan 570 for boliger i Vindinge Øst (endelige vedtagelse)

  Sagsnr. 305465 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til tillæg 1 til lokalplan 570, som giver mulighed for opførelse af carporte inden for et mindre område, der er omfattet af gældende lokalplan 570, har været i høring. Der er kommet to høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at tillæg 1 til lokalplan 570 alene behandles i Plan- og Teknik-udvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tillæg 1 til lokalplan 570 for boliger i Vindinge Øst godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 16. august 2018, punkt 128, at sende forslag til tillæg 1 til lokalplan 570 for boliger i Vindinge Øst i offentlig høring fra den 24. august til 19. oktober 2018. Der er ikke afholdt borgermøde. Forvaltningen har modtaget to skriftlige høringssvar.
  Tillæg 1 omfatter en tilføjelse til § 6.5 i den gældende lokalplan 570, som skal gøre det muligt, at der i område 3 kan opføres carporte med plads til op til to biler. Der er ligeledes fastlagt principper for placering og udformning af carportene.
  Begge indsiger foreslår, at teksten ”Carporte må ikke placeres nærmere skel mod vej end 2 meter.” i paragraf 6.5 fjernes med den begrundelse, at en dobbeltcarport på 5 x 5 meter vil give en uhensigtsmæssig placering i forhold boligen. Den ene indsiger forslår endvidere, at det skal være muligt, at opsætte en mellemstolpe til at understøtte en evt. sideafskærmning. Se høringssvar her.
  Da lokalplan 570 blev udarbejdet tilbage 2010, var det helt bevist, at delområdet midt i bebyggelsen skulle opføres uden mulighed for carporte. De 10 ens boliger er placeret på små grunde, og bebyggelsen skulle fremstå let og med en åben karakter. I de øvrige delområder indenfor lokalplanområdet blev det fastlagt, at garager, carporte, skure ol. ikke måtte placeres nærmere skel mod vej end 2 meter. For at give hele lokalplanområdet et fællestræk har det været forvaltningens ønske at videreføre denne bestemmelse i tillæg 1.
  Som følge af de små grunde har det efterfølgende vist sig, at placeringsmulighederne med en 5 x 5 meter carport er begrænset. Derfor foreslår forvaltningen at fjerne bestemmelsen om, at carporte ikke må placeres nærmere skel mod vej end 2 meter, samt imødekomme forslaget om opsætning af mellemstolper i carporten.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 214

  Godkendt.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 215 Nyt vejnavn - lokalplan 679 for boliger ved Holmehøj sidste etape

  Birkeholmen_kortbilag.pdf

  Pkt. 215

  Nyt vejnavn - lokalplan 679 for boliger ved Holmehøj sidste etape

  Sagsnr. 307542 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 679 for boliger ved Holmehøj sidste etape er der behov for et nyt vejnavne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnet Birkeholmen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i samarbejde med ejerne af den sidste del af udbygningsområdet ved Holmehøj fundet frem til vejnavnet Birkeholmen. Navnet passer fint til de andre vejnavne i området, som alle indeholder ”holme”, og der er allerede flere veje, som starter med trænavne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 215

  Godkendt.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 216 Ændring af vejnavn - Industrivej til Vandgranen

  Kort_over_Industrivej_Dalvangen_og_Vandgranen.pdf

  Pkt. 216

  Ændring af vejnavn – Industrivej i Viby til Vandgranen

  Sagsnr. 303159 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Tre borgere ønsker at ændre navnet på deres vej i Viby fra Industrivej til Vandgranen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Industrivej i Viby ændres til at være en del af Vandgranen, og Industrivej dermed slettes som vejnavn.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 517 for en ny bebyggelse ved Dalen og Industrivej i Viby blev de tre ejere af Industrivej 4, 6 og 8 spurgt, om de ønskede at ændre adresse til Dalvangen. Det er vejnavnet til en andelsboligforening vest for Industrivej, som kun har ulige numre. Tanken var, at hele området kunne komme til at hedde Dalvangen, da Industrivej ikke længere er relevant for områdets karakter.
  De tre ejere ønskede ikke at ændre adresse til Dalvangen. Forvaltningen fremlagde derfor et andet vejnavn til Plan- og Teknikudvalget, som blev foreslået af ejeren af den nye udstykning: Vandgranen, på mødet den 3. marts 2016, punkt 53.
  De tre ejere på Industrivej har nu søgt om at skifte vejnavn til Vandgranen. Det er forvaltningens vurdering, at dette kan godt lade sig. De tre ejendomme vil dog få husnumre over 76, og det kan være nødvendigt at opsætte et henvisningsskilt ved den nye bebyggelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019. Udgifterne afholdes indenfor vejbudgettet. Ændring af husnumre skilte står ejerne for.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 216

  Godkendt.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 217 Forslag til ændring i tidsrestriktioner i Roskilde Bymidte

  Pkt. 217

  Forslag til ændring i tidsrestriktioner i Roskilde Bymidte

  Sagsnr. 272965 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ændring i reglerne for brug af parkeringsskive har medført, at der flere steder i bymidten parkeres hele dagen på parkeringspladser med tidsbegrænsning, uden at P-vagterne har mulighed for at udskrive afgifter. Ved at udvide den tidsbegrænsede parkeringsperiode til kl. 7.00, kan intentionen om, at det skal være muligt for handlende at finde ledige p-pladser i forretningernes åbningstider, igen opfyldes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den tidsbegrænsede periode for parkering i bymidten ændres til på hverdage fra kl. 7-19 og på lørdage fra kl. 7-15.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde bymidte er parkeringen i dag begrænset til to eller tre timer hverdage kl. 10-19 og lørdage kl. 9-15. Dette giver mulighed for, at erhvervslivets kunder og turister kan finde p-pladser i bymidten i forretningernes åbningstid.
  Den 1. januar 2017 blev der vedtaget en ny bekendtgørelse om p-skiver. Man skal indstille sin parkeringsskive til ankomsttidspunktet, hvis man ankommer efter den tidsbegrænsede periodes start eller til den tidsbegrænsede periodes start, hvis man ankommer før. Nu må der ikke længere kontrolleres og udskrives afgifter i de første 3 timer. Det betyder, at man på p-pladser med 3 timers parkering i perioden mellem kl. 10-19 (som er gældende i Roskilde bymidte) kan stille p-skiven til kl. 13, når man ankommer kl. 8. Før kl. 13 må parkeringsvagterne ikke udskrive afgifterne og efter kl. 13 er p-skiven retvisende, og man kan parkere til kl.16. Dette er ikke lovligt, men hvis det skal afsløres, kræver det, at p-vagterne skal udføre en omstændelig og tidskrævende ventilkontrol.
  For at sikre så mange ledige parkeringspladser som muligt i bymidten, indstiller forvaltningen, at de tidsbegrænsede perioder ændres til kl. 7-19 på hverdage og på lørdage kl. 7-15. Beboerne i området vil ikke blive berørt, da deres parkeringslicens fritager dem for tidsbegrænsningerne. Forvaltningen forventer, at ændringen af tidsbegrænsning vil afhjælpe den nuværende mangel på flowet på p-pladserne.
  Plan- og Teknikudvalget behandlede sagen på udvalgsmødet den 7. september 2017, punkt 193, og besluttede, at forvaltningen skulle følge situationen i en periode med henblik på yderligere vurdering af, hvordan de nuværende tidsrestriktioner virker under de nye rammer. Desuden ønskede udvalget belyst, hvordan problemstillingen håndteres i andre byer.
  Forvaltningen har nu i 1 år vurderet situationen og konkluderer, at flere parkanter vælger at sætte p-skiven på en måde, så de ulovligt benytter p-pladsen i længere tid, end den angivne tidsperiode. Dermed bliver færre p-pladser i løbet af dagen frigivet og det ønskede flow på de mest attraktive p-pladser opnås ikke. I andre kommuner ses den samme tendens og her håndteres situationen ved hjælp af ændring af tidsperioden for p-skiverne eller med flere personaleressourcer til ventilkontrol.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019. Ændringen af tidsrestriktionen kan foretages ved hjælp af klistermærker, som finansieres af vejbudgettet.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 217

  Godkendt.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 218 Kommissorium for analyse af betalingsparkering

  Analyse_af_betalingsparkering_i_Roskilde.pdf

  Pkt. 218

  Parkeringsstrategi og kommissorium for analyse af betalingsparkering

  Sagsnr. 312659 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budgetaftalen for 2019 blev budgetforligspartierne enige om, at der skal gennemføres en analyse af indførsel af betalingsparkering. Forvaltningen anbefaler, at analysen bliver første skridt i en opdatering af den eksisterende parkeringsstrategi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Opdatering af parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte, indeholdende analyse af betalingsparkering, igangsættes
  2. Kommissorium for analyse af betalingsparkering godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2019 for Roskilde Kommune fastlægger, at der skal udføres en analyse af betalingsparkering i Roskilde.
  Betalingsparkering kan være et af flere virkemidler i en parkeringsstrategi.
  Der blev i 2012 gennemført en analyse af betalingsparkering i Roskilde, som er indeholdt i den eksisterende parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte fra 2013. En opdatering af parkeringsstrategien med nyeste viden og erfaringer inden for parkeringsområdet, skal ses som et led i den igangværende udvikling af Roskilde Bymidte. Parkeringsstrategien skal udstikker retningslinjer og løsningsforslag for parkering i bymidten både på kort og lang sigt.
  Som et første trin i udarbejdelsen af opdateret parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte, skal betalingsparkering analyseres som mulige virkemidler til parkeringsregulering.
  Den kommende analyse af betalingsparkering vil blive udarbejdet med udgangspunkt i de nye forudsætninger for parkeringsområdet, som træder i kraft pr. 1.januar 2019 med ”Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering”. Analysen vil afdække fordele og ulemper ved indførelse af betalingsparkering.
  Der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra Roskildes erhvervsliv og detailhandel.
  Der kan gennemføres et udbud af opgaven ”analyse af betalingsparkering i Roskilde 2019” i januar 2019.
  Projektet forventes startet: Januar 2019
  Projektet forventet afsluttet: November 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 218

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Godkendt, dog således at der også analyseres på 3. time gratis (i dot 5), og at der inddrages overvejelser om abonnementsordning til parkeringspladser i periferien for ansatte i bymidten.

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 219 Oprettelse af to el-bil pladser på Schmeltz Plads

  Pkt. 219

  Oprettelse af to el-bil pladser på Schmeltz Plads

  Sagsnr. 96984 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Primo 2012 blev der opstillet 3 ladestandere for opladning af 6 elbiler på Schmeltz Plads. Det blev tidligere besluttet, at kun 4 af pladserne skulle være forbeholdt elbiler.
  Forvaltningen har modtaget flere henvendelser fra borgere, som efterlyser elbil pladser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. de sidste 2 pladser med ladestandere også bliver forbeholdt el-biler.
  2. forvaltningen bemyndiges til at opsætte skiltning for elbiler og tidsrestriktion på 4 timer på de 2 resterende ladestandepladser på Schmeltz Plads.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 9. juni 2011, punkt 153, godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at opstille 2 dobbeltstandere på Schmelz plads (i alt 4 p-pladser), samt at forvaltningen selv beslutter, hvor en 3. dobbeltstander (2 p-plader) skal etableres. Denne 3. dobbeltstander blev ligeledes opsat på Schmeltz Plads. Ladestandere blev opsat primo 2012.
  Herved blev der 6 pladser til opladning af elbiler på Schmeltz Plads.
  Det blev besluttet, at kun de 4 pladser skulle være forbeholdt elbiler. Hvis der med tiden blev behov for flere elbilpladser, kunne de sidste to pladser inddrages til el-biler.
  Antallet af el-biler er de senere år steget markant – også i Roskilde. Forvaltningen har modtaget flere henvendelser, som er indkommet over det seneste år, om mangel på elbilpladser fra borgere og en virksomhed. Forvaltningen har bedt parkeringsvagterne om at føre tilsyn med elbil pladserne på Schmeltz Plads. Deres vurdering er, at pladserne ofte er optaget og at det, i ca. 7 ud af 10 parkeringer, er elbiler som parkerer på de 2 resterende ladestandepladser.
  Særligt i myldretiden bliver parkeringsvagterne kontaktet af elbil førere, som forgæves leder efter en plads til opladning. Derfor indstiller forvaltningen, at de sidste 2 pladser reserveres til el-biler.
  Endvidere ønsker forvaltningen at sætte tidsrestriktion på 4 timer på de 2 sidste ladestandepladser, ligesom der allerede er på de 4 reserverede pladser. Dette for at give elbiler bedre mulighed for kortvarig opladning, så pladserne ved el-ladestanderne kan udnyttes optimalt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Udgifterne afholdes indenfor vejbudgettet.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 219

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 220 Evaluering af torsdagstræf på havnen i 2018

  Baggrundsnotat_om_torsdagstraef_i_2018.pdf Flyer_uddelt_paa_havnen_af_politi_og_kommune.pdf Brev_fra_foreningen_Den_Groenne_Linie.pdf

  Pkt. 220

  Evaluering af torsdagstræf på havnen i 2018

  Sagsnr. 274338 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunens indsats i forhold til torsdagstræf på havnen i 2018 skal evalueres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. kommunens indsats i samarbejde med politiet om at reguleretorsdagstræf på havnen fortsætter
  2. der på torsdage fra den 1. maj til og med september, kan søges om tilladelse til opstilling af madboder på Vindeboder, og der åbnes for parkering, ved det grønne område ved Vikingeskibsmuseet.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte den 15. marts 2018, punkt 40, at der blev givet permanent tilladelse til madboder på havnen om torsdagen, og der skulle etableres trafikregulerende tiltag.
  Der har i løbet af 2018 været mange mennesker, biler og motorcykler til torsdagstræf på havnen. Dette har skabt liv på havnen til glæde for mange. Problemerne ved torsdagstræf har været trafiksikkerhed og utryghed på havnen, hastigheden på vejene, stopklods for, at både kan sættes i vandet, samt støjgener fra trafikken.
  Forvaltningen har derfor i 2018 haft et tæt samarbejde med politiet for at løse problemerne. Politiet har været til stede, hver torsdag med forebyggende indsats på havnen, og der har været meget hastighedskontrol på indfaldsvejene. Forvaltningen har justeret skiltningen af parkeringen, og opsat mere afspærring (bl.a. fodhegn) omkring de grønne arealer. Forvaltningen og politiet har haft dialog med mange naboer, gæster og MC’ere til torsdagstræffet, og der er uddelt flyer, med oplysning om parkeringen.
  Det er overordnet vurderingen, at indsatsen i 2018 har gavnet. Det er lykkedes, at styre de parkerede motorcykler til gavn for trafiksikkerhed, byliv og for trygheden på havnearealerne tættest på vandet, og det er blevet nemmere, at sætte både i vandet.
  Der opleves dog stadig støjgener fra motorcykler i 2018. Forvaltningen har modtaget flere klager over støjen bl.a. fra foreningen Den Grønne Linie (se bilag). Mange af klagerne kommer fra borgere, der bor langs de større trafikveje længere væk fra havnen. Mange naboer til havnen, fx langs Sankt Clara Vej, har omvendt givet udtryk for, at støjen er blevet mindre i 2018 i forhold til 2017.
  Da der ikke er en arrangør af torsdagstræffet, er det i praksis umuligt helt at forhindre begivenheden. Det er ikke muligt at forbyde motorcykler, at køre på de offentlige veje generelt, så støjgener fra motorcykler kan ikke undgås.
  Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at indsatsen i 2018 fortsættes i 2019, så begivenheden kan foregå i trygge og så ordnede forhold, som muligt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 220

  Godkendt.

 • Pkt. 221 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Opholdssted ved FAKTA-Køgevej

  Kort_-_FAKTA_Koegevej.pdf

  Pkt. 221

  Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Opholdssted ved FAKTA-Køgevej

  Sagsnr. 300235 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Daniel Prehn (A) ønsker sag om opholdssted ved FAKTA på Køgevej på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Daniel Prehn (A) ønsker sag om opholdssted ved FAKTA på Køgevej optages på dagsordenen således:
  ”Der har i gennem længere tid været on and off drøftelser mellem kommunen og BOSJ/Ringparkens Beboerforening, vedrørende muligheden for at skabe en permanent opholdssted for de personer, der opholder sig ved Fakta på Køgevej (Bilag 1).

  Dette har både været drøftet på et bestyrelsesmøde i den boligsociale bestyrelse samt i den boligsociale samarbejdsgruppe.

  Det er særligt gjort aktuelt grundet det kommende byggeri på faktagrunden, hvorfor jeg ønsker en orientering om kommunens kommunikation med BOSJ / Ringparkens Beboerforening vedrørende dette, samt drøftelse af muligheder for, at kommunen kan hjælpe med at realisere dette, samt kommunal assistance til at finde rette placering.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 221

  Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes et oplæg om muligheder, fordele og ulemper ved at etablere et opholdssted i området. Oplægget skal behandles i udvalget på et senere møde.
  Lars-Christian Brask (V) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning.

 • Pkt. 222 Særlige småjobs i 2019

  Pkt. 222

  Særlige småjobs i 2019

  Sagsnr. 311911 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2019 i Roskilde Kommune er det besluttet at afsætte 1 mio. kr. til småjobs. Forvaltningen foreslår, at den eksisterende ordning i regi af Materielgården videreføres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Plan- og Teknikudvalget godkender videreførelsen af ordningen om oprettelse af særlige småjobs i regi af Materialegården.
  2. Økonomiudvalget godkender, at der flyttes 1 mio. kr. fra Økonomivalget til Plan- og Teknikudvalget.

  Beslutningskompetence

  Ad. 1: Beskæftigelses- og Socialudvalget og Plan- og Teknikudvalget
  Ad. 2: Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2018 afsatte budgetforligspartierne 1 mio. kr. til etablering af særlige småjobs. De særlige småjobs blev oprettet på Materielgården.
  Forligspartierne bag budgetforliget 2019 i Roskilde Kommune har i budget 2019, som en del af Byrådets Udviklingspulje på 7 mio. kr., afsat en pulje på 1 mio. kr. til etablering af særlige småjobs primært rettet mod kontanthjælpsmodtagere, der har behov for at opfylde 225 timers kravet, men med særligt sigte på at få dem videre i faste job.
  Forvaltningen foreslår, at ordningen omkring oprettelse af småjobbene i regi af Materielgården fortsættes.
  Ordningen indebærer, at småjobbene oprettes på Materielgården efter funktionærlovens bestemmelser til overenskomstmæssig løn og omfattes af de almindelige ansættelsesretlige regler om ansættelsesbeviser, ferie, arbejdsskadesikring osv.
  Kandidaterne til småjobs formidles via jobcentret efter konkret aftale med Materielgården, der afholder den indledende jobsamtale og vurderer, om kandidaten har de fornødne kvalifikationer til at påtage sig et småjob.
  Hvert småjob indledes med to ugers virksomhedspraktik med henblik på afprøvning af borgerens motivation. Herefter oprettes småjob op til 37 timer om ugen i minimum 4 uger og maksimum 15 uger afhængig af det ugentlige antal timer og ift. om den enkelte borger i forvejen skulle have optjent nogle af de 225 timer.
  Indtil udgangen af november 2018 er der oprettet 9 forløb i regi af Materialegården. 6 borgere er påbegyndte ordinær beskæftigelse efterfølgende.

  Økonomi

  Det indstilles, at der bliver overført 1 mio. kr. fra Økonomiudvalgets ramme til Plan- og Teknikudvalgets ramme til udgifterne til etablering af småjobs. Midlerne anvendes til lønninger til småjobs, inkl. Materielgårdens almindelige overhead.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 222

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Anbefales.

 • Pkt. 223 Frigivelse af rådighedsbeløb - Zebraby 2019 og fremover

  Zebraby_i_2019_-_og_fremover.pdf

  Pkt. 223

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Zebraby 2019 og fremover

  Sagsnr. 313585 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag om Zebraby 2019, frigivelse af anlægsbevillingen til Zebraby i 2019 samt forslag om forberedelse af et oplæg til omlægning af indsatsen frem mod budget 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Zebraby.
  2. Gadstrupområdet er Zebraby i 2019
  3. der til forberedelse af budget 2020 forberedes et oplæg om omlægning af Zebra-indsatsen og ressourcen, således at den målrettes sparring med og støttemulighed til alle landsbyråd/laug efter behov (én indgang).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den Politiske Følgegruppe for Zebraby har afholdt møde den 20. november 2018.
  Zebrabykonceptet er udviklet i Roskilde Kommune siden 2012. Overordnet er der opnået den erfaring, at Zebraby i den foreliggende form er mest meningsfuld som en saltvandsindsprøjtning i landsbysamfund, hvor der er et naturligt fællesskab og mange lokale ressourcer til at bære videre efter projektperioden.
  Den Politiske Følgegruppe for Zebraby har besluttet at foreslå Gadstrupområdet udpeget som Zebraby i 2019. Det foreslås, at Zebramidlerne 2019 fokuseres på indsatser i Gadstrupområdet, som opnår lokal opbakning og trækkræft.
  Det er samtidig følgegruppens vurdering, at Gadstrup er det sidste bysamfund, der bør have en Zebrabyproces, og at behovet fremover i højere grad er at sikre en struktureret løbende dialog med alle mindre bysamfund.
  Den Politiske Følgegruppe for Zebraby foreslår i forlængelse heraf, at der til forhandlingerne om budget 2020 udarbejdes et forslag til omlægning af Zebra-indsatsen og –ressourcen fremover, sådan at den målrettes sparring med alle landsbyråd/laug efter behov (én indgang), og at de afsatte Zebramidler i anlægsbudgettet fra og med 2020 omlægges til dels en koordinatorressource samt en pulje, som alle landsbysamfund kan søge - og som Den Politiske Følgegruppe for Zebraby får kompetencen til at prioritere. Den Politiske Følgegruppe vil drøfte et oplæg hertil på sit møde i første kvartal 2019.
  Forventes påbegyndt januar 2019.
  Forventes afsluttet ultimo 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, da sagen vedrører frigivelse af beløb afsat i budget 2019.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 223

  Anbefales.

 • Pkt. 224 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Trafik

  Pkt. 224

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Trafik

  Sagsnr. 312487 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af ensrettede cykelstier i hver side af Værebrovej og Møllevej, herunder også arealerhvervelse på Møllevej, som en del af den kommende pendlersti Jyllingeruten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af enkeltrettede cykelstier på hver side af Værebrovej.
  2. det besluttes, at kommunen har til hensigt at ekspropriere arealer langs Møllevej efter reglerne om ekspropriation i ”Lov om offentlige veje” til at forbinde supercykelstien ved Jyllingehallen med den kommende supercykelsti på Værebrovej, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.
  3. stien optages som en offentlig sti i overensstemmelse med vejlovens § 23.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har frigivet en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i budget 2016 den 16. december 2015, punkt 379. Plan- og Teknikudvalget har godkendt, at der skal etableres enkeltrettede cykelstier på Værebrovej den 17. august 2017, punkt 172. Byrådet godkendte den 30. august 2017, punkt 191, at frigive yderligere 1,2 mio. kr. og godkendte, at der igangsættes forhandlinger med lodsejere på Værebrovej om opkøb af jord til stien. Statens cykelpulje har givet et samlet tilsagn om tilskud på i alt 4,0 mio. kr.
  For at skabe en samlet pendlersti fra Jyllingehallen til Værebrovej anbefaler forvaltningen, at der etableres enkeltrettede cykelstier i begge sider af Møllevej, på strækningen Solvej og Værebrovej. Til dette kræves køb af jord fra anslået 10 lodsejere. Det nødvendige areal er arealer fra forhaver langs Møllevej. Forvaltningen er i dialog med de berørte lodsejere og forventer, at den kan indgås frivillige skriftlige aftaler med lodsejerne om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignede vilkår.
  Projektet forventes startet: Januar 2019
  Projektet forventes afsluttet: Juli 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 224

  Anbefales.

 • Pkt. 225 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner - B22

  Pkt. 225

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner - B22

  Sagsnr. 285436 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til byggemodning af Trekroner B22. Beløbet skal bruges til anlæg af adgangsvej til ’Tunet’ – billige ungdoms og flygtningeboliger. Samt anlæg af sti ved Langebjerg Sø.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Trekroner B22.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I maj 2017 blev første spadestik til opførelse af bebyggelsen ’Tunet’ i Trekroner taget. ’Tunet’ er 62 nyopførte boliger til unge og flygtninge med integration og social bæredygtighed som bærende element. Bebyggelsen kommer blandt andet til at indeholde fælleshaver og et medansvar for områdets drift. Denne nye og billige boligform er dannet på baggrund af et samarbejde mellem Rockwool, KAB og Roskilde Kommune. Et af kravene til dette byggeri er at skabe boliger med en meget lav husleje ved at tænke kreativt og utraditionelt, så anlægsudgifterne kan holdes nede. Derfor anlægges adgangsvej og p-areal til bebyggelsen i grus i stedet for asfalt.
  Projektet forventes startet: November 2018
  Projektet forventet afsluttet: Juli 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Budgetomplacering 0

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 225

  Anbefales.

 • Pkt. 226 Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

  Pkt. 226

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

  Sagsnr. 299552 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af puljen til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet på 13 mio. kr. i 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 13 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2019 er der vedtaget en pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet. Puljen er på 13 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Byrådet besluttede den 28. februar 2018, punkt 126, principper for prioritering af projekterne i puljen, der skal udmøntes af Plan- og Teknikudvalget. Mindst 40 % af puljen skal øremærkes til cyklister og andre lette trafikanter.
  Der forelægges en sag for Plan- og Teknikudvalget i januar 2019 om forslag til prioritering af midlerne i puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -13.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -13.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 226

  Anbefales.

 • Pkt. 227 Anlægsregnskab for Cyklistplanmidler 2017

  Pkt. 227

  Anlægsregnskab for Cyklistplanmidler 2017

  Sagsnr. 307260 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for cyklistplanmidlerne 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  For cyklistplanmidlerne i 2017 er der brugt i alt 5.684.540 kr. i 2017, og følgende 3 projekter er gennemført:
  a) Anlæg af Gulddyssestien langs Gulddyssevej (2 km i alt)
  b) Hastighedsdæmpning på Himmelev Bygade med bump
  c) Jordkøb langs Store Valbyvej, som del af forberedelsen til etablering af cykelsti på strækningen.
  Cykelstien langs Gulddyssevej har i alt kostet 9.662.081 kr., fordelt over udgifter i både 2016 og 2017. Den samlede anlægssum på projektet langs Gulddyssevej kan bl.a. forklares med et stort jordarbejde, herunder en stor mængde forurenet jord.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på cyklistplanmidlerne for 2017 på 2.252.213 kr., som er overført til cyklistplanmidler 2018. De resterende midler er reserveret til etablering af stier langs Brordrupvej i Gadstrup, der forventes anlagt i 1. halvår af 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019. Mindreforbruget på 2.252.213 kr. er overført til cyklistplanmidlerne for 2018 i forbindelse med overførselssagen vedrørende anlæg i byrådet den 21. marts 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 227

  Anbefales.

 • Pkt. 228 Orientering om licitation af udbud af park- og idrætsområder i Roskilde Syd

  Pkt. 228

  Orientering om licitation af udbud af park- og idrætsområder i Roskilde Syd

  Sagsnr. 307261 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har i 2018 gennemført en udbudsproces, hvor 2 tidligere udbudte entrepriser er blevet genudbudt. Forvaltningen orienterer om udbuddets udfald, som i det store hele opretholder status quo.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 21. oktober 2018 blev der, efter prækvalifikation, afholdt licitation på et genudbud af 2 driftsentrepriser. En entreprise med et antal parker i den sydlige del af Roskilde by og en entreprise med et antal idrætsanlæg. Begge entrepriser har senest været udbudt i december 2012.
  3 eksterne entreprenører søgte om prækvalifikation til at byde på parkentreprisen og 2 eksterne entreprenører om at give bud på idrætsentreprisen. Materielgården har afgivet kontrolbud på begge entrepriser. Alle ansøgninger var konditionsmæssige, og de blev derfor alle prækvalificeret.
  På parkentreprisen havde Materielgårdens kontrolbud den laveste pris. Det betyder, at licitationen annulleres, og Materielgården fortsætter derfor arbejdet i de berørte parker. Prisen er lavere end den nuværende pris, og forvaltningen er ved at beregne, hvor stort bidraget til produktivitetsforbedringerne på Plan- og Teknikudvalgets område bliver. Idrætsentreprisen blev genvundet af den private entreprenør, der også vandt opgaven ved sidste udbud. Forvaltningen skriver kontrakt med entreprenøren med opstart pr 1. januar 2019. Der er ikke opnået besparelse på idrætsentreprisen.
  Der er i de aktuelle udbud ikke tale om virksomhedsoverdragelse.
  Udbuddene er gennemført med beskrivelse af samme serviceniveau som hidtil leveret, der har været små justeringer i de enkelte områder, men intet der ændrer kvaliteten overordnet i hverken opad eller nedadgående retning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Parkentreprisens bidrag til produktivitetsforbedring på Plan- og Teknikudvalgets område er ved at blive beregnet, det forventes at blive ca. 300.000 kr. årligt. Der er ikke opnået nogen besparelse på idrætsområdet.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 228

  -

 • Pkt. 229 Orientering om taxikapacitet under Roskilde Festival

  Pkt. 229

  Orientering om taxikapacitet under Roskilde Festival

  Sagsnr. 300220 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med dialogmødet med Roskilde Festival og Plan- og Teknikudvalget den 1. november 2018 blev der rejst spørgsmål om taxikapaciteten under Roskilde Festival, herunder hvilke tiltag taxiselskabet foretog for at opretholde god service under arrangementet.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Baggrund for spørgsmålet er, at der var oplevet meget lange ventetider og ingen taxier ved stationen, og at det kunne give borgere store gener, såfremt der ikke kunne opnås taxiservice til begravelser, lufthaven og til andre situationer, hvor det er bydende nødvendig med adgang til en taxi. Forvaltningen har i den anledning bedt Sammenslutning Roskilde Taxa, tidligere Selandia Taxi, om at kommentere på spørgsmålene, og vi har modtaget følgende svar:
  ”Ved årets festival havde vi, i samarbejde med Roskilde Festival, lavet en aftale med Dantaxi 4x48, som vi nu er en del af efter fusionen mellem Dan Taxi og Taxi 4x48, (Taxa Selandia ophørte reelt driftsmæssigt i oktober 2014). Idet vi trak på hele dette netværk ved årets festival, sikrede vi os en bedre taxibetjening end nogensinde tidligere. Der har aldrig før været så mange taxi tilgængelige i festivalperioden. Dette vil blive yderligere forstærket i 2019, når den nye taxilov er fuldt implementeret, vognene er konverteret til ny tilladelsesform og Kørselskontoret Dantaxi4x48 Øst, der indeholder alle i Dantaxi netværket på Sjælland, kan deltage i de såkaldte ”radioture”, og dermed også betjene telefon eller app. bestillinger fra Roskildes borgere.
  Vi har bedt Dantaxi 4x48 om en stikprøve statistik ved dette års festivalperiode:
  ̵ 73% af alle forudbestillinger er kørt til tiden
  ̵ 27% af alle forudbestillinger er kørt med små forsinkelser, ikke over 6 min
  ̵ Ingen registrerede forsinkelser over 6 min
  ̵ Der er ikke registreret nogen klager over forsinkelser etc. i Roskilde området i perioden.
  Sluttelig skal det bemærkes, at Sammenslutningen Roskilde Taxa ophører med dette års udgang, hvorfor spørgsmål til taxibetjening fremover skal rettes til Dantaxi4x48, www.dantaxi4x48.dk. Stort set samtidig med at Roskilde Kommune overdrager administration af taxiloven til Trafikstyrelsen.”
  Forvaltningen bemærker i øvrigt, at taxiområdet, herunder udstedelse og inddragelse af kørselstilladelser allerede nu varetages af Erhvervs- og Trafikstyrelsen, efter beslutning på Plan- og Teknikudvalgets møde den15. marts pkt. 47. Hvilke konsekvenser denne lovmæssige overførsel vil have, vil efter forvaltningens vurdering først kunne konstateres når alt er implementeret og på plads. Ifølge loven vil det dog ikke være muligt for kommunalbestyrelsen, at have direkte indflydelse på antallet af taxi og hvor de skal befinde sig.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 229

  -

 • Pkt. 230 Orientering om kommende større sager - december 2018

  Pkt. 230

  Orientering om kommende større sager - december 2018

  Sagsnr. 301127 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Forslag til lokalplan 672 og kommuneplantillæg 13 for byomdannelse ved Køgevej og Sønder Ringvej (til høring) (februar)
  2. Helhedsplan for Ringstedgade og rammelokalplan for Ringstedgade (11-punktsprogram) (februar)
  3. Forslag til lokalplan 678 for Kavsbjerggård i Viby (til høring) (marts)
  4. Helhedsplan for Viby Øst (til høring) (marts)
  5. Orientering om lokalplan 675 for Knud Den Stores Vej/Kong Valdemarsvej (marts)
  6. Forslag til lokalplan 674 for Bifaldet Nord (marts)
  7. Bevarende lokalplan for Hørhusene (marts)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Forslag til lokalplan 675 for Knud Den Stores Vej/Kong Valdemarsvej (til høring)
  2. Højskolegrunden
  3. Helhedsplan for Svogerslev
  4. Helhedsplan for Københavnsvej

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 230

  -

 • Pkt. 231 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2018_PTU.pdf

  Pkt. 231

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

  Sagsnr. 301070 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen.
  I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er uændret siden sidste budgetopfølgning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 231

  -

 • Pkt. 232 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 232

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 232

  Supercykelsti.

 • Pkt. 233 Eventuelt

  Pkt. 233

  Eventuelt

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 233

  ̵ Tunnel under Lindenborgvej
  ̵ Studietur