You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Februar 7, 2017 - 17:00
Sted: Byens Hus
 • Pkt. 23 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 23

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 23

  Der er udsendt en tillægsdagsorden, punkt 41, som optages på dagsordenen.
  Herefter godkendt.

 • Pkt. 24 Besøg i ByLivsLab i Byens Hus

  Pkt. 24

  Besøg i ByLivsLab i Byens Hus

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalgets besøg i Byens Hus.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Mødet afholdes i Byens Hus, sådan at udvalget kan få en introduktion til ByLivsLab.
  ByLivsLab er det område i Byens Hus, hvor der kan være skiftende udstillinger af udviklingsprojekter og andre initiativer i kommunen. ByLivsLab kan på en ny og anderledes måde invitere borgere og besøgende til at deltage i dialogen om kommunens udvikling. I nogle tilfælde vil det også være relevant at benytte ByLivsLab til at understøtte aktuelle høringer og borgermøder om bl.a. kommuneplantillæg og lokalplaner.
  Indtil videre har der været en test opstilling, som i den kommende tid evalueres med henblik på videre udvikling.
  Leder af Byens Hus Kathrine Krone giver en introduktion til området. Der forventes oplæg på ca. 15 minutter og derefter kort drøftelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 24

  -

 • Pkt. 25 Endelig vedtagelse af Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd

  Hoeringsnotat_for_behandling_af_bemaerkninger_til_Trafik-_og_Mobilitetsplan_Roskilde_Syd.pdf Trafik-_og_Mobilitetsplan_for_Roskilde_syd.pdf Mulige_fremtidige_loesninger_for_det_overordnede_vejnet_i_Roskilde_syd.pdf Spoergsmaal_rejst_paa_Plan-_og_Teknikudvalgets_moede_den_12._januar_2017.pdf

  -

  - Pkt. 25

  - Vedtagelse af Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd

  - Sagsnr. 234888 - Plan- og Teknikudvalget - Åbent punkt

  - Resume

  - Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd var i høring fra den 7. marts til den 20. maj 2016. Borgernes høringssvar gav anledning til flere justeringer og tilføjelser til planens katalog af muligheder.

  - Indstilling

  - Forvaltningen indstiller, at Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd godkendes med de ændringer, som høringsprocessen har givet anledning til, beskrevet i notatet ”Høring – Trafik- og Mobilitetsplan Roskilde syd”.

  - Beslutningskompetence

  - Byrådet

  - Sagsfremstilling

  - På Plan- og Teknikudvalgets møde den 3. marts 2016, punkt 51, blev det besluttet, at sende Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd i høring. Høringsperioden strakte sig fra den 7. marts til 20. maj 2016. I løbet af høringsperioden blev der afholdt to borgermøder. Udvalget havde en temadrøftelse den 18. august 2016, punkt 147.
  -
  - Kommunen modtog 59 høringssvar, 50 udfyldte postkort på borgermødet i Viby og 3 underskriftsindsamlinger. Se høringssvarene her.
  -
  - Høringssvarene gav anledning til følgende justeringer:
  -
  - En omdannelse af det trebenede vejkryds Slotsbakken – Ramsømaglevej – Ramsølillevejen til en minirundkørsel for at øge trygheden og tydeliggøre vigepligtsforholdene.
  - Indsatsen for sikre skoleveje i Gadstrup, projekt 10, udvides med cykelstier på Ramsømaglevej fra Svanevej til krydset Slotsbakken – Ramsømaglevej. Derved vil der være sammenhængende stiforbindelse fra Gadstrup skole til Slotsbakken - Ramsølillevejen, hvor købmand og posthus også findes.
  -
  - Evt. realisering af Projekt 4, åbning for biltrafik fra Parkvej til Tofthøjvej, skal ledsages af en trafiksikkerhedsrevision på grund af områdets relativt høje andel af beboere med nedsat evne til at færdes i trafikken.
  -
  - Mange høringssvar udtrykker modstand mod en udvidelse af viadukten i Viby. Udvidelsen af viadukten fastholdes som en mulighed, men eventuel realisering og endelig udformning kræver forudgående undersøgelser af de økonomiske og miljømæssige forhold.
  -
  - Mange høringssvar udtrykker ønsker om en omfartsvej. Omfartsvejen, Sydvejen, er ikke med i kataloget. Med de estimerede fremtidige trafikmængder står projektet ikke omkostningsmæssigt mål med de mulige gevinster. Muligheden på lang sigt fastholdes imidlertid som fremtidig vejforbindelse i Kommuneplan.
  -
  - Høringssvarene udtrykker bekymring for lastbiltrafik gennem byerne, særligt i Viby og Gadstrup, hvor der samtidig er skolebørn. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at åbne Finervej til Køgevej for lastbilkørsel for derved at begrænse lastbiltrafikken på Salløvvej og forbedre sikkerheden for skolebørn og cyklister. Vejdirektoratet har imidlertid givet afslag på kommunens forespørgsel.

  - Økonomi

  - Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  - Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 2

  - Udsættes med henblik på yderligere oplysninger.

  - Supplerende sagsfremstilling

  - På Plan- og Teknikvalgets møde den 12. januar 2017 blev en række mulige ændringer af Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd drøftet. Forvaltningen har vurderet forslagene i vedlagte notat.
  -
  - På den baggrund indstiller forvaltningen følgende ændringer af planen:
  -
  - Signalregulering af krydset Salløvej – Egegårdsvej (projekt 6).
  - Projektet udvides således: ”Krydset skal indrettes og udstyres med lys- og signalteknik, som prioriterer og sikrer cyklister, og samtidig gør lastbilchauffører ekstra opmærksomme på cyklisterne”.
  -
  - Stibro der binder Viby sammen (projekt 14).
  - Projektet tilføjes, at der forud for anlægsprojektet skal gennemføres en nærmere analyse af de miljømæssige, økonomiske og trafikale konsekvenser ved Stibro-projektet.
  -
  - Cykelstiprojektet Assendløse – Osted i samarbejde med Lejre Kommune (som indgår i cyklistplan 2016) også indarbejdes i Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd.

  - Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 25

  - Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V) fremsatte ændringsforslag således:
  - "1. Pkt. 1, ”Nyt kryds i Viby” udgår og ændres til: ”Dalen og den vestlige del af Ørstedvej gøres til stillevej, når omfartsvejen nord om Viby er etableret.”
  - 2. Pkt. 4, Åbning af Tofthøjvej til Parkvej udgår af hensyn til trafiksikkerheden for medarbejderne og beboerne på plejehjemmet Tofthøjen.
  - 3. Pkt. 5, ”Udvidelse af viadukt” ændres til, at der etableres en omfartsvej nord for Viby, fra Vibyvejen til Ørstedvej, øst for klubben, Ørstedvej 61.
  - 4. Pkt. 6, ”Forbedringer på Salløvvej” ændres til, der etableres en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Salløvvej og Snoldelev Bygade fra Sandhøjsvej til Gadstrup Hovedgade. Dette vil gøre skolevejen mere sikker, da cyklister og lastbiler adskilles.
  - 5. Pkt. 14, ”Stibro der forbinder Viby sammen”, udgår.
  - 6. Der tilføjes et nyt punkt: Der etableres cykelsti fra Assendløse til Osted i samarbejde med Lejre kommune."
  -
  - Ændringsforslaget blev sat samlet til afstemning. For stemte Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  -
  - Lars Berg Olsen (V) og Peter Madsen (V) fremsatte herefter 5 ændringsforslag (a-e nedenfor), der blev sat til afstemning ét ad gangen:
  -
  - a):
  - "Pkt. 1, ”Nyt kryds i Viby” udgår og ændres til: ”Dalen og den vestlige del af Ørstedvej gøres til stillevej, når omfartsvejen nord om Viby er etableret.”
  - Pkt. 5, ”Udvidelse af viadukt” ændres til, at der etableres en omfartsvej nord for Viby, fra Vibyvejen til Ørstedvej, øst for klubben, Ørstedvej 61."
  - Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O. Imod stemte A og Ø. Hermed faldt forslaget.
  -
  - b):
  - "Pkt. 4, Åbning af Tofthøjvej til Parkvej udgår af hensyn til trafiksikkerheden for medarbejderne og beboerne på plejehjemmet Tofthøjen."
  - Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V. Imod stemte A, O og Ø. Hermed faldt forslaget.
  -
  - c):
  - "Pkt. 6, ”Forbedringer på Salløvvej” ændres til, der etableres en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Salløvvej og Snoldelev Bygade fra Sandhøjsvej til Gadstrup Hovedgade. Dette vil gøre skolevejen mere sikker, da cyklister og lastbiler adskilles samt at Gadstrup Hovedgade og Slotsbakken gøres ensrettet samt at der opmales cykelsti i begge sider jf. forslaget fra skolebestyrelsen.".
  - Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, V, O. Imod stemte Ø. Hermed blev ændringsforslaget godkendt.
  -
  - d):
  - "Pkt. 14, ”Stibro der forbinder Viby sammen”, udgår."
  - Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V. Imod stemte A, O og Ø. Hermed faldt forslaget.
  -
  - e):
  - "Der tilføjes et nyt punkt: Der etableres cykelsti fra Assendløse til Osted i samarbejde med Lejre Kommune."
  - Forslaget blev sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
  -
  - A fremsatte ændringsforslag således:
  - "Det tilføjes til planen, at der etableres en omfartsvej fra Vibyvej over banen til Damgårdsvej og at punkt 5 "Udvidelse af Viadukten" udgår af planen og erstattes af supplerende tiltag for forbedring af forholdene for de bløde trafikanter i Dalen og Viadukten"
  - Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, O og V. Imod stemte Ø. Hermed blev ændringsforslaget godkendt.
  -
  - Planen med de 3 ovenfor vedtagne ændringsforslag blev sat til afstemning. For stemte A og O. Imod stemte V og Ø. Hermed anbefales dette til Økonomiudvalget.
  -
  - Enhedslisten kan ikke tiltræde Trafik- og Mobilitetsplanen for Roskilde syd, idet Ø finder, at planen fortsat ikke sikrer en bæredygtig transport i den sydlige del af kommunen.Ø finder at fokusområderne "Grøn Mobilitet" og fokusområdet "Sundhed, bevægelse og børn" ikke vægtes i tilstrækkelig høj grad. I særdeleshed finder Enhedslisten, at planens punkt om at 50 % af alle ture skal være bæredygtige i 2025 ikke er realiserbart, hvis ikke indsatsen på dette område styrkes markant. Hertil vil Ø gerne gøre opmærksom på, at et flertal i udvalget helt bevidst fravælger den mest trafiksikre løsning (udvidelse af Viadukten) hvad Enhedslisten vender sig imod.
  -
  -

 • Pkt. 26 Forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten i Roskilde (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_654_for_boliger_ved_Roskilde_Ret.pdf Kort_over_lokalplanomraadet_lokalplan_654_-_11-punktsprogram.pdf Illustrationsplan_lokalplan_654_-_11-punktsprogram.pdf

  Pkt. 26

  Forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten i Roskilde (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 285421 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En privat grundejer ønsker at opføre etageboligbebyggelse på Søndre Ringvej 15, på arealet mellem Retten i Roskilde og jernbanen. Projektet er ikke i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan, og derfor kræver projektet, at der udarbejdes en ny lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 654 for boliger ved Roskilde Ret på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram, under forudsætning af, at Økonomiudvalget den 8. februar 2017 godkender, at der udarbejdes kommuneplantillæg 3.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  En privat grundejer ønsker at udvikle ejendommen Søndre Ringvej 15, ved siden af retsbygningen til en 8.900 m2 stor etageboligbebyggelse. Området er omfattet af en lokalplan, der giver mulighed for erhverv, og der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan.
  Området har i en tidligere lokalplan været udlagt til boligformål, med en bebyggelsesprocent på 50. Da Retten ønskede en placering i området, blev der vedtaget en ny lokalplan til erhvervsformål med en bebyggelsesprocent på 70. Denne bebyggelsesprocent ønsker bygherre at fastholde i ny lokalplan.
  Bebyggelsen ønskes opført som en hesteskoformet karrébebyggelse i 4 til 6 etager, højest mod Retten og lavest mod jernbanen. Bebyggelsens facade mod Søndre Ringvej flugter med retsbygningen og bebyggelsen har samme taghøjde ind mod retsbygningen.
  Området er støjpåvirket fra Søndre Ringvej og jernbanen, og derfor er de primære udendørs opholdsarealer placeret i det indre gårdrum. I den nordlige halvdel af lokalplanområdet ligger en mose, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, der derfor ikke kan tages i brug som opholdsareal. Grundejeren ønsker et p-krav på max. 116 heraf 26 i kælder, understøttet af en aftale om dobbeltudnyttelse af parkeringspladser med Retten samt etablering af en delebilsordning, se bilag. Dette vurderes at være forsvarligt, hvis tilstrækkelig gode aftaler udarbejdes af ejeren. Forvaltningen foreslår, at der før fastsættelse af den endelige parkeringsnorm skal være indgået en aftale med Retten om dobbeltudnyttelse af parkeringspladser samt juridisk bindende delebilsordning.
  Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til de maksimale antal etager, til parkeringsnormen og til andelen af de udendørs opholdsarealer. Der skal derfor også udarbejdes et tillæg 3 til Kommuneplan 2016. Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget den 8. februar 2017 godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 3, som muliggør bebyggelse i op til 6 etager, en parkeringsnorm på 1½ p-plads pr. 100 m2 boligetageareal, at boliger under 50 m2 betragtes som ungdomsbolig med krav om 1 p-plads pr. 4 boliger, samt et mindre udendørs opholdsareal end 50 % af boligetagearealet.
  Forvaltningen foreslår, at igangsætningen af lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation, og at der ikke afholdes borgermøde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 26

  Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning. For stemte Torben Jørgensen (A), Daniel Prehn (A) og Kaj V. Hansen (A). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Dermed faldt forslaget.

 • Pkt. 27 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 67 for Viby Bymidte (endelig vedtagelse)

  Tillaeg_1_til_lokalplan_67_for_Viby_Bymidte.pdf Notat_for_behandling_af_hoeringssvartil_forslag_til_tillaeg_1_til_lokalplan_67_for_Viby_bymidte.pdf

  Pkt. 27

  Forslag til tillæg 1 til lokalplan 67 for Viby Bymidte (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 285587 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til tillæg 1 til lokalplan 67 for Viby Bymidte har været i offentlig høring. Der er kommet 4 høringssvar i høringsperioden.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg 1 til lokalplan 67 for Viby Bymidte godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 3. november 2016, punkt 223, at sende forslag til tillæg 1 til lokalplan 67 for Viby Bymidte i offentlig høring fra den 11. november 2016 til den 6. januar 2017.
  To lokale erhvervsdrivende har udtrykt ønske om, at der i Søndergade gives mulighed for at etablere boliger i stueetagen. Det er der ikke mulighed for inden for den gældende lokalplan. For at muliggøre dette kræver det en ændring af lokalplanen. Da det kun kræver en mindre ændring, kan dette gøres med et tillæg til den eksisterende lokalplan. I området er der etableret serviceerhverv og liberale erhverv i stueetagen. Dette er heller ikke muligt med den gældende lokalplan.
  Med lokalplantillægget gives der derfor mulighed for at etablere boliger i stueetagen i en del af Søndergade, dog ikke tættest på Viby Station. Der gives også mulighed for serviceerhverv og liberale erhverv i stueetagen i Søndergade, samt i området tættest på Viby Station. Ændringerne omfatter kun ændringer i lokalplanens anvendelsesbestemmelser. De øvrige bestemmelser fastholdes.
  Der kom 4 høringssvar i høringsperioden. Se høringssvar her. Høringssvarene omhandler primært bekymring for, at planen kan betyde mere trafik i og omkring Viby.
  Det vurderes, at planen ikke giver anledning til mere trafik i og omkring Viby, da der ikke gives muligheder for yderligere byggeri i forhold til eksisterende plangrundlag. Bemærkningerne vedr. trafik giver derfor ikke anledning til ændringer. Der er som følge af en bemærkning foretaget en enkelt sproglig rettelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 27

  Godkendt.

 • Pkt. 28 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 132 for Vor Frue Kirke karreen (endelig vedtagelse)

  Tillaeg_1_til_lokalplan_132_for_Vor_Frue_kirke_Karren.pdf Hoeringsnotat_for_forslag_til_tillaeg_1_til_lokalplan_132_for_Vor_Frue_kirke_Karren.pdf

  Pkt. 28

  Forslag til tillæg 1 til lokalplan 132 for Vor Frue Kirke karreen (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 285197 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til tillæg 1 til lokalplan 132 for Vor Frue Kirke karren har været i offentlig høring. Der er kommet ét høringssvar i høringsperioden.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg 1 til lokalplan 132 for Vor Frue Kirke karren godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 5. oktober 2016, punkt 202, at sende forslag til tillæg 1 til lokalplan 132 for Vor Frue Kirke karren i offentlig høring fra den 14. oktober til den 9. december 2016.
  Roskilde Kirkemusikskole ønsker at flytte fra deres eksisterende adresse til en ny i nærheden. Begge adresser ligger i Allehelgensgade, men er omfattet af to forskellige lokalplaner. Den ønskede adresse ligger inden for den gældende lokalplan 132 for Vor Frue Kirke karreen. Denne lokalplan rummer muligheder for forskellige institutioner, men ikke for en musikskole. Etableringen af kirkemusikskolen på den nye adresse kræver derfor en ændring af plangrundlaget. Da det kun kræver en mindre ændring, kan dette gøres med et tillæg til den eksisterende lokalplan. Med lokalplantillægget gives der mulighed for musikskole med en tilføjelse af ordet ”musikskole” i anvendelsesbestemmelserne. De øvrige bestemmelser fastholdes.
  Der kom ét høringssvar i høringsperioden. Se høringssvar her. Høringssvaret er fra en naboadresse til den ønskede adresse for Kirkemusikskolen. Naboerne ønsker ikke lokalplantillægget, da det ikke kan garanteres, at der ikke vil være støjgener fra aktiviteterne i Kirkemusikskolen. Forvaltningen vurderer, at der ved byggesagsbehandlingen i et vist omfang kan stilles krav til indretning, der kan reducere evt. støjpåvirkninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 28

  Godkendt.

 • Pkt. 29 Bygaden 29 i Jyllinge - byggemuligheder

  Bygaden_29_Jyllinge_kort_over_omraadet.pdf Bygaden_29_Jyllinge_-_fotos.pdf Bygaden_29_Jyllinge_-_Notat_om_senarier.pdf Bygaden_29_Jyllinge_-_Scenarier_skitser.pdf

  Pkt. 29

  Bygaden 29 i Jyllinge - byggemuligheder

  Sagsnr. 245175 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejendommen Bygaden 29 er et enfamiliehus med have. Den er kommunalt ejet og har stået tom i flere år. Det skal besluttes, om ejendommen skal udstykkes, før den sælges.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at scenarie 2: Der udarbejdes en ny lokalplan for Bygaden 29, som muliggør udstykning i to parceller, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Bygaden 29 i Jyllinge er en kommunalt ejet ejendom. Den er bebygget med et enfamiliehus, der er kondemneret. Ejendommen ligger i landsbymiljøet tæt ved Jyllinge Kirke, på hjørnet af Kirkebjergvej og Bygaden.
  Bygaden 29 var omfattet af lokalplanforslag 615 for Fjordkilen Vest, som Plan- og Teknikudvalget besluttede at igangsætte på mødet den 11. september 2014, punkt 185. I forhandlingerne om budget 2017 besluttede byrådet, at kommunen ikke vil udstykke byggegrunde fra Bygaden 28, som var omfattet af lokalplan 615. Derfor blev lokalplanforslaget skrinlagt. Forvaltningen har nu udarbejdet tre scenarier for Bygaden 29 med hhv. en, to og tre boliger, som er nærmere beskrevet i vedlagt notat.

  Scenarie 1:

  Bygaden 29 udstykkes med 800 m² grund efter gældende lokalplan og sælges som enfamiliehus. Huset kan renoveres eller erstattes af et nyt.

  Scenarie 2:

  Der udarbejdes ny lokalplan for Bygaden 29, som muliggør udstykning i to byggegrunde på hver ca. 500 m². Det eksisterende enfamiliehus nedrives. Der kan opføres en bolig på ca.150 m² på hver grund.

  Scenarie 3:

  Der udarbejdes en ny lokalplan for Bygaden 29, som muliggør opførelse af i alt 3 små boliger på hver ca. 100 m² med grundstørrelse på ca. 330 m² pr. stk. Det eksisterende hus nedrives.
  Området nord for Bygaden 29 er præget af mindre ejendomme på 300-700 m² tilbage fra byens tid som fiskerleje. Boligerne er små, smalle og lave. Mod øst ligger kirken og mod syd p-pladser og Kirkebjergvej. Vest for ligger Bygaden 28, der skal omdannes til park.
  Nutidens krav til boliger (bygningsreglement og komfort) gør, at nye boliger er bredere og højere end de gamle landsbyboliger. Forvaltningen vurderer derfor, at 2 boliger med tilhørende p-pladser og udhuse kan indpasses, hvis det med en lokalplan sikres, at de i proportioner, taghældning, placering mv. passer ind i omgivelserne. 3 boliger vil virke for fremmed og voldsomt i området, der netop er sårbart overfor ændringer af landsbymiljøet. Ligeledes svarer grundstørrelsen ved 2 boliger til den gennemsnitlige grundstørrelse i nærområdet, mens grundstørrelsen ved 3 boliger er markant mindre end gennemsnittet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 29

  Udvalget besluttede scenarie 1.

 • Pkt. 30 Henvendelse til transportministeren vedrørende situationen for pendlere i Viby

  Pkt. 30

  Henvendelse til transportministeren vedrørende situationen for pendlere i Viby

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti foreslår, at byrådet retter henvendelse til transportministeren vedrørende udbedring af situationen for pendlere i Viby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (DF) har bedt om at få optaget punktet på dagsordenen således:
  "Dansk Folkeparti ønsker, at byrådet retter henvendelse til transportministeren med anmodning om øjeblikkelig udbedring af situationen for pendlerne i Viby, eftersom en rettidighed på 50 procent af togafgangene fra Viby Station ikke alene truer pendlernes velfærd, men også spænder ben for Roskilde Kommunes planer om udvikling af Viby, herunder udbygningen af Skousboarealet."
  Sagen er sendt til Plan- og Teknikudvalget. Idet den indeholder en opfordring til, at byrådet retter henvendelse til ministeren, vil sagen i givet fald skulle videresendes fra Plan- og Teknikudvalget til Økonomiudvalgets og byrådet til beslutning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 30

  Udvalget besluttede at anbefale byrådet at rette henvendelse til ministeren om udbedring af situationen for pendlerne i Viby.

 • Pkt. 31 Reservation af landsbyramme efter byfornyelsesloven til Gundsømagle Forsamlingshus' klimaskærm

  Pkt. 31

  Reservation af landsbyramme efter byfornyelsesloven til Gundsømagle Forsamlingshus' klimaskærm

  Sagsnr. 266087 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune reserverer den statslige tildelte landsbyramme efter byfornyelsesloven til istandsættelse af Gundsømagle Forsamlingshus klimaskærm.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  landsbyrammen på 0,5 mio. kr. reserveres i to år til 70 % støtte til renovering af Gundsømagle Forsamlingshus’ klimaskærm,
  støtten gives under forudsætning af, at Kultur- og Idrætsudvalget bevilliger de resterende 30 % af udgifterne til renoveringen nævnt i punkt 1,
  forvaltningen bemyndiges til at administrere landsbyrammen herunder vurdering af ”særligt tilfælde”, at meddele støttetilsagn og udbetale støtte på byrådets vegne i overensstemmelse med indstillingens punkt 1 og 2 og
  der afsættes en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2017, jf. punkt 1.

  Beslutningskompetence

  Punkt 1-3: Plan- og Teknikudvalget
  Punkt 4: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har indtil sommeren 2017 til at hjemtage den statslige tildelte landsbyramme efter byfornyelsesloven på 0,5 mio. kr. Rammen kan nu efter lovændring sommeren 2016 gives som 70 % statsligt tilskud til fx istandsættelse af ikke offentlige bygningers klimaskærm. For forsamlingshuse kan kommunalbestyrelsen desuden i særlige tilfælde yde støtte til samtlige støtteberettigede udgifter, hvor istandsættelse ellers ikke kan gennemføres.
  Eventuel støtte til Gundsømagle Forsamlingshus er i god overensstemmelse med tidligere anvendte principper og tildeling af støtte til vedligeholdelse af forsamlingshuse, hvor der tidligere har været afsat midler i kommunens budget til vedligeholdelse af forsamlingshuse. Forvaltningen vurderer, at uden kommunal støtte til de resterende 30 % af udgifterne har Gundsømagle Forsamlingshus ikke mulighed for at gennemføre en påtrængende renovering af klimaskærmen, som det har været forsøgt at finde midler til i mange år. Gundsømagle Forsamlingshus vurderes dermed at være et særligt tilfælde, og Gundsømagle Forsamlingshus har søgt om støtte til de resterende 30 % af finansieringen fra Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter med frist den 15. januar 2017. Sagen behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 9. marts 2017.
  Gundsømagle Forsamlingshus vil maksimalt kunne modtage 0,714 mio. kr. i støtte, hvoraf staten finansierer de 0,5 mio. kr. og Roskilde Kommune de 0,214 mio. kr. Kommunen betinger sig i tilsagnet til foreningen vedrørende byfornyelsesstøtten, at udbetaling først sker, når foreningen gennem håndværkerregninger har dokumenteret, at renoveringen er betalt, og når kommunen har besigtiget, at byggeriet er gennemført.
  Roskilde Kommune har været i dialog med Dåstrup Forsamlingshus, som også har et tag, der på sigt bør udskiftes. Det er dog ikke realistisk på nuværende tidspunkt, da bestyrelsen endnu ikke har arbejdet med aktuelle planer. Roskilde Kommune er derfor ikke bekendt med andre projekter, der kan udnytte den statslige landsbyramme på nuværende tidspunkt. Hvis der ikke træffes beslutning, er det derfor sandsynligt, at rammen ikke vil blive udnyttet og dermed bortfalde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da staten refunderer de afholdte udgifter. Der foreslås afsat en udgifts- og indtægtsbevilling i 2017 på 0,5 mio. kr. med fuld overførselsadgang.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 31

  Ad. indstillingens punkt 1-3: Godkendt.
  Ad. indstillingens punkt 4: Anbefales.

 • Pkt. 32 Orientering om status for igangværende lokalplanprocesser

  Pkt. 32

  Orientering om status for igangværende lokalplanprocesser

  Sagsnr. 288584 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om halvårlig status for igangværende lokalplaner.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 18. august 2016, punkt 159, at der skulle være en halvårlig status for igangværende lokalplanprocesser.
  Oversigten over lokalplaner vil blive gennemgået på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 32

  -

 • Pkt. 33 Orientering om muligheder for mere klimavenlig drift af Materielgårdens biler

  Mere_klimavenlig_drift_af_Materielgaardens_koeretoejer.pdf Kortlaegning_-_Klimavenlig_drift_af_Materielgaardens_biler.pdf

  Pkt. 33

  Orientering om muligheder for mere klimavenlig drift af Materielgårdens biler

  Sagsnr. 258452 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Af kommunens klimapolitik fremgår det, at der skal udarbejdes forslag til mere klimavenlig drift af Materielgårdens biler.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget
  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge Roskilde Kommunes klimapolitik, godkendt i Byrådet den 17. december 2014, punkt 427, skal der udarbejdes forslag til mere klimavenlig drift af Materielgårdens biler.
  Forvaltningen har set nærmere på Materielgårdens eksisterende vognpark, og om der kunne være muligheder for optimering af driften i forhold til en potentiel CO2-besparelse.
  Det vedlagte notat viser:
  at Materielgården allerede har fokus på klimavenlig drift og CO2-reduktion og bl.a. har skiftet til 2 elbiler, arbejder med optimering af kørselsruter og løbende udfører forsøg med eldrevne værktøjer,
  at Materielgården netop nu overvejer indenfor eget budget i 2017 at udskifte en udtjent diesel-lastbil til en ny lastbil, som kører på biogas,
  at der med en engangsinvestering (tilførsel af midler) på ca. 0,5 mio. kr. vil kunne skiftes yderligere 6-8 vare- og ladbiler til eldrift.
  På sigt vil der kunne vise sig muligheder for yderligere udskiftning af lastvogne, vare- og ladvogne til biogasdrift i takt med, at de står til udskiftning. Dette vil dog kræve, at der etableres tankanlæg i Roskilde. Et tankanlæg forudsætter, at der er andre køretøjer i Roskilde-området, der kører på biogas, fx renovationsbiler og/eller busser.
  På flere områder i Materielgårdens drift er der endnu ikke en CO2-neutral teknologi til rådighed, som kan matche behovene og er rentabel. Materielgården følger løbende udviklingen.
  Materielgården hører under Plan- og Teknikudvalget, mens Klimapolitikken hører under Klima- og Miljøudvalget. Derfor forelægges denne sag til orientering i begge udvalg. Hvis der er ønske om det, vil ledelsen fra Materielgården kunne deltage med et oplæg på et kommende møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Eventuelle overvejelser om tilførsel af midler til indkøb af el-køretøjer vil kunne tages op i forbindelse med budget 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 33

  -

 • Pkt. 34 Orientering om udviklingsprojekt om indførelse af elbusser ved næste busudbud

  Pkt. 34

  Orientering om udviklingsprojekt om indførelse af elbusser ved næste busudbud

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget drøftede på mødet den 3. november 2016 mulighederne for at indføre elbusser på Roskilde Kommunes A-bus ruter i forbindelse med det kommende udbud af busdriften. Forvaltningen vil på mødet orientere om status for sagen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet orientere om status på samarbejdet med Movia, om at forberede det kommende udbud af busdriften i Roskilde Kommune.
  Den foreløbige tidsplan for udbuddet er tilrettelagt med henblik på, at der træffes beslutning om projektet på udvalgets møde i marts, og at der efterfølgende arbejdes på, at der kan indføres elbusser på busruterne 201A og 202A fra december 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Det må forventes, at der skal indarbejdes en anlægsbevilling til ladeinfrastruktur i budgettet for 2018, og en stigning i udgifterne for busdrift fra 2019 og frem.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 34

  -

 • Pkt. 35 Orientering om busfremkommelighed for 201A og 202A

  Pkt. 35

  Orientering om busfremkommelighed for 201A og 202A

  Sagsnr. 264994 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Analyser af busfremkommeligheden for linje 202A viser positive resultater med passagertilvækst og reducerede driftsudgifter. På linje 201A har Roskilde Kommune fået tilskud fra statslig pulje til at etablere en række projekter, således at visionerne fra Danmarks bedste trafikby og +Way kan realiseres.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Som følge af kommunens busplan 2012, kommunens +Way vision og midler fra statslige puljer til medfinansiering i fremkommelighedsprojekter er det lykkedes at forbedre fremkommeligheden betydeligt for kommunens A-busnet. Fremkommelighedsindsatsen har i høj grad løftet kvaliteten af bustrafikken med kortere rejsetid og bedre overholdelse af køreplanen, hvilket sikrer god korrespondance forbindelse til andre bus - og togforbindelser.
  Der er foretaget en evaluering af de tidligere gennemførte fremkommelighedstiltag på linje 202A. De målelige effekter viser, at rejsetiden på linje 202A er reduceret mellem 10 % og 20 %, og passagertallet er stigende. En efterfølgende samfundsmæssig beregning har vist en positiv intern rente.
  Der arbejdes nu på at forbedre fremkommeligheden på linje 201A. Her har Roskilde Kommune opnået tilskud til en række projekter, som samlet vil give en mere robust køreplan og kortere rejsetid. Ud af i alt 15 planlagte projekter er de 9 nu gennemført og de resterende projekter forventes udført jævnfør tidsplanen med udgangen af 2018.
  De 9 udførte projekter består af opsætning af signalteknik, som gør det muligt at kommunikere mellem A-busserne og lyskrydsene. Når bussen er indenfor rækkevidde af lyskrydset prioriteres bussen med forlængelse af grønttiden.
  I 2017 gennemføres en vejudvidelse på Herregårdsvej, som på nuværende tidspunkt er for smal til, at to busser kan passere hinanden. For at genere færrest muligt passagerer, udføres anlægsarbejdet i løbet af sommeren 2017, hvor der traditionelt er færre passagerer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 35

  -

 • Pkt. 36 Orientering om overdækning af Roskilde Miniby

  Overbygning_-_nede.pdf Overbygning_-_oppe.pdf

  Pkt. 36

  Orientering om overdækning af Roskilde Miniby

  Sagsnr. 237107 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I dialog med Roskilde Minibys Venner er der fundet en løsning for overdækning, som kan realiseres indenfor det afsatte budget.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på sit møde i november 2016, punkt 232, at afsætte 300.000 kr. til en overdækning af minibyen.
  Forvaltningen har på denne baggrund holdt møde med Roskilde Minibys Venner den 30. november 2016.
  Roskilde Kommune fremlagde en foreløbig skitse til en overdækning, hvor taget er en kombination af glas og ”grønt tag”, som kan optage regnvand. Den eksisterende ramme vil blive stående.
  Roskilde Minibys Venner er indforstået med, at der ikke vil være tale om en lukket bygning, men en åben konstruktion.
  Overdækningen skal byggesagsbehandles og i den forbindelse foretages en naboorientering.
  Overdækningen forventes etableret og klar i maj/juni, hvorefter Roskilde Minibys Venner kan renovere minibyens bund og opstille de nye bygninger, som pt. er på lager. Indvielse forventes i løbet af sommeren.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er afsat 300.000 kr. til løsningen.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 36

  -

 • Pkt. 37 Orientering om opsætning af brune turistinformationsskilte til Hedeland

  VDR_Praesentation.pdf

  Pkt. 37

  Orientering om opsætning af brune turistinformationsskilte til Hedeland

  Sagsnr. 274744 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om at Hedeland I/S på vegne af ejerkommunerne har ansøgt om opstilling af turistinformationsskilte ved motorveje, nord og syd for Hedeland. 1 eller 2 skilte opsættes, såfremt ansøgningen udvælges af det regionale udvalg, som er udpeget af Transport- og Bygningsministeren.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forsøgsordningen med de brune turistoplysningstavler ved motorvejsafkørsler bliver nu gjort permanent. Der er mulighed for at få opsat tavler, hvis attraktionen ligger maksimalt 15 km fra nærmeste motorvej. I/S Hedelands bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 besluttet at spørge de tre ejerkommuner om et muligt samarbejde omkring opsætning af brune turistoplysningstavler.
  Forvaltningen har godkendt, at Hedeland I/S sender en ansøgning til Vejdirektoratet. Sagen behandles af det regionale udvalg, som er udpeget af Transport- og Bygningsministeren. Der er ansøgningsfrist i februar og august 2017, pladserne fordeles efter ”først til mølle”. Der arbejdes på, at I/S Hedeland indsender ansøgningen i februar, men vil forespørge om opsætning af tavler kan afvente visionarbejdets afslutning af hensyn til sikkerhed om parkens fremtidige navn og brandingprofil.
  Da parken ligger unikt placeret indenfor den maksimale afstand af 15 km til begge afkørsler vil der blive søgt om tilladelse til at opsætte i alt 2 skilte – ét skilt ved afkørsel 29 på Køge Bugt motorvejen (E47/E55) og ét skilt ved afkørsel 9 på Holbækmotorvejen (21). Skiltene ønskes opsat ved afkørslerne fra København. Kan der ikke opnås godkendelse til opsætning af skilte ved begge motorvejsafkørsler, ønsker I/S Hedeland tavle opsat ved afkørsel 29 fra København på Køge Bugt motorvejen. Ved at lede førstegangsbesøgende til Hedeland Naturpark ad denne vej, ankommer de besøgende ad større trafikåre til ”midt” i parken. Her kan det endelige destinationspunkt let vælges via opfølgende vejvisning til hoveddestinationer i parken, som f. eks. Amfiteatret, Naturlegepladsen, ”motorkraftsområdet”(Go-kart bane, Motorcrossbane, Sjællandsringen).
  Tavlerne finansieret med en fjerdedel fra hver af de fire parter. Herudover kan der evt. blive brug for mindre vejvisning fra afkørsel til park.
  Projektet forventes startet: Februar 2017
  Projektet forventet afsluttet: December 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da Roskilde Kommunes omkostninger afholdes af vejdriftsbevillingerne, såfremt ansøgningen godkendes.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 37

  -

 • Pkt. 38 Orientering om sagsbehandlingstider 4. kvartal 2016 og året 2016

  Pkt. 38

  Orientering om sagsbehandlingstider 4. kvartal 2016 og året 2016

  Sagsnr. 269912 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager modtaget i 4. kvartal 2016 samt sagstal for året 2016. I 4. kvartal er servicemålet overholdt i alle erhvervssager, og den gennemsnitlige svartid for alle boligsager er 8 dage.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Boligsager:

  Der er i 4. kvartal modtaget 273 sager, hvilket svarer til 4. kvartal 2015. De fyldestgørende byggeansøgninger, uden dispensationer, har i gennemsnit modtaget en afgørelse inden for 7 arbejdsdage. Byggeansøgninger, der var mangelfulde eller krævede dispensation, har i gennemsnit modtaget svar ingen for 8 arbejdsdage.
  Året 2016
  Der er modtaget i alt 1278 sager, hvilket er en stigning på 8 % i forhold til 2015. Udover anmeldelsessager og forespørgsler mv. er der modtaget 538 byggeansøgninger, svarende til et fald på 8 % i forhold til 2015. Den gennemsnitlige svartid var ca. 9 dage.
  Servicemålene er, at der foretages en kvalificeret screening af alle ansøgninger inden 5 dage, fyldestgørende ansøgninger uden dispensation / helhedsvurdering afgøres inden for 10 arbejdsdage og øvrige sager gives svar inden for 10 arbejdsdage med oplysning om mangler, sagsbehandler mv.

  Erhvervssager:

  Der blev i 4. kvartal 2016 oprettet 193 sager om erhvervs- og etagebyggeri. Servicemålet er 8 uger (56 dage) for erhvervssager målt fra sagen er fyldestgørende.
  Der er i 4. kvartal 2016 registreret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 11 dage (netto) målt fra sagen er fyldestgørende til der gives tilladelse. Den maksimale sagsbehandlingstid, som er registreret i 4. kvartal er på 49 dage (netto).
  Der var en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 41 dage (brutto) i 4. kvartal målt fra ansøgningsdato til tilladelsesdato.
  Året 2016
  Der er i 2016 oprettet 706 sager om erhvervs- og etagebyggeri og der har i 2016 været en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 16 dage (netto) for disse sager.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 38

  -

 • Pkt. 39 Eventuelt

  Pkt. 39

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 39

  Henvendelser vedr. terrænændringer og forvaltningens indsats.
  Konkret sag.
  Henvendelse vedr. sti.

 • Pkt. 40 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 40

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 40

  Møde med borgere om lokalplan på Vindingevej.
  Sag til næste møde.

 • Pkt. 41 Orientering vedr. ansøgning om vagtordning på Vigen Strandpark

  Oversigt_over_ansoegninger_og_afslag_vedr._vagtvirksomhed_paa_Vigen_Strandpark.pdf Referat_af_moede_den_18._januar_2017_med_Midt-_og_Vestsjaellands_Politi.pdf

  Pkt. 41

  Orientering vedrørende ansøgning om vagtordning på Vigen Strandpark

  Sagsnr. 230008 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at imødegå problemer med støjende adfærd i strid med ordensreglementet på Vigen Strandpark har forvaltningen kontaktet et vagtfirma med henblik på patruljering af strandparkens areal.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Naboer og forpagterparret på Roskilde Camping har over de seneste 4 - 5 somre haft store problemer med unge, der holder fest og larmer i de sene aftentimer på det offentlige strandareal.
  Hovedproblemet har været støj fra musikanlæg og støjende adfærd, som naturligvis har været generende for de overnattende betalende gæster på campingpladsen. Ordensreglerne for Strandparken foreskriver, at der skal være ro efter kl. 22.00. Forpagterparret har i de situationer kontaktet Roskilde Politi, men har ikke fået den bistand fra politiet, som de har håbet på, da politiet har andre og højere prioriterede opgaver.
  Roskilde Kommune har derfor kontaktet et vagtfirma for at indgå kontrakt vedrørende patruljering på arealet om aftenen i sommerperioden og sørge for, at ordensreglementet for strandparken bliver overholdt. Ved problemer med direkte konfrontationer skal vagtfirmaet tilkalde Politiet. Benyttelse af vagtvirksomhed på offentlige arealer kræver imidlertid en tilladelse fra politiet efter vagtvirksomhedsloven.
  Forvaltningen har derfor siden februar 2015 flere gange ansøgt Københavns Vestegns Politi, Administrationscenter Øst om tilladelse til at lade et vagtfirma foretage tilsyn på arealet om aftenen i sommerperioden.
  Københavns Vestegns Politi har senest den 4. januar 2017 meddelt afslag på ansøgning om at benytte privat vagtvirksomhed. Afslaget er begrundet i, at Vigen Strandpark er et offentligt og frit tilgængeligt strandområde, som har en sådan karakter, at det er politiets opgave at opretholde ro og orden. Det fremgår af bemærkningerne til vagtvirksomhedsloven, at politiet bør være yderst tilbageholdende med at meddele tilladelse til vagtvirksomhed for så vidt angår offentlige veje, pladser, og andre infrastrukturelle knudepunkter som jernbane- og busstationer, færgelejer, lufthavne og lignende, medmindre der foreligger en særlig grund, f.eks. at politiet i forbindelse med den almindelige politimæssige indsats ikke har ressourcer til at foretage den tilstrækkelige patruljering på et bestemt offentligt område.
  Forvaltningen har den 18. januar 2017 afholdt møde med Midt- og Vestsjælland Politi om den fremadrettede indsats på området, som bl.a. vil kunne indebære en forbedret skiltning samt en opprioritering af opgaven fra Midt- og Vestsjælland Politis side. Mødereferat er vedlagt som bilag. Der er aftalt et opfølgende møde den 3. marts 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 41