You are here

Dagsorden

Dato: Tirsdag, Februar 7, 2017 - 17:01
Sted: Byens Hus
 • Pkt. 41 Orientering vedr. ansøgning om vagtordning på Vigen Strandpark

  Oversigt_over_ansoegninger_og_afslag_vedr._vagtvirksomhed_paa_Vigen_Strandpark.pdf Referat_af_moede_den_18._januar_2017_med_Midt-_og_Vestsjaellands_Politi.pdf

  Pkt. 41

  Orientering vedrørende ansøgning om vagtordning på Vigen Strandpark

  Sagsnr. 230008 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at imødegå problemer med støjende adfærd i strid med ordensreglementet på Vigen Strandpark har forvaltningen kontaktet et vagtfirma med henblik på patruljering af strandparkens areal.

  Beslutningskonpetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Naboer og forpagterparret på Roskilde Camping har over de seneste 4 - 5 somre haft store problemer med unge, der holder fest og larmer i de sene aftentimer på det offentlige strandareal.
  Hovedproblemet har været støj fra musikanlæg og støjende adfærd, som naturligvis har været generende for de overnattende betalende gæster på campingpladsen. Ordensreglerne for Strandparken foreskriver, at der skal være ro efter kl. 22.00. Forpagterparret har i de situationer kontaktet Roskilde Politi, men har ikke fået den bistand fra politiet, som de har håbet på, da politiet har andre og højere prioriterede opgaver.
  Roskilde Kommune har derfor kontaktet et vagtfirma for at indgå kontrakt vedrørende patruljering på arealet om aftenen i sommerperioden og sørge for, at ordensreglementet for strandparken bliver overholdt. Ved problemer med direkte konfrontationer skal vagtfirmaet tilkalde Politiet. Benyttelse af vagtvirksomhed på offentlige arealer kræver imidlertid en tilladelse fra politiet efter vagtvirksomhedsloven.
  Forvaltningen har derfor siden februar 2015 flere gange ansøgt Københavns Vestegns Politi, Administrationscenter Øst om tilladelse til at lade et vagtfirma foretage tilsyn på arealet om aftenen i sommerperioden.
  Københavns Vestegns Politi har senest den 4. januar 2017 meddelt afslag på ansøgning om at benytte privat vagtvirksomhed. Afslaget er begrundet i, at Vigen Strandpark er et offentligt og frit tilgængeligt strandområde, som har en sådan karakter, at det er politiets opgave at opretholde ro og orden. Det fremgår af bemærkningerne til vagtvirksomhedsloven, at politiet bør være yderst tilbageholdende med at meddele tilladelse til vagtvirksomhed for så vidt angår offentlige veje, pladser, og andre infrastrukturelle knudepunkter som jernbane- og busstationer, færgelejer, lufthavne og lignende, medmindre der foreligger en særlig grund, f.eks. at politiet i forbindelse med den almindelige politimæssige indsats ikke har ressourcer til at foretage den tilstrækkelige patruljering på et bestemt offentligt område.
  Forvaltningen har den 18. januar 2017 afholdt møde med Midt- og Vestsjælland Politi om den fremadrettede indsats på området, som bl.a. vil kunne indebære en forbedret skiltning samt en opprioritering af opgaven fra Midt- og Vestsjælland Politis side. Mødereferat er vedlagt som bilag. Der er aftalt et opfølgende møde den 3. marts 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.