You are here

Referat

Dato: Torsdag, Februar 7, 2019 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 20 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 20

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 07-02-2019, pkt. 20

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 21 Igangsættelse af udvikling af ny stibro over Holbækmotorvejen

  Udkast_til_overordnet_tidsplan_for_ny_stibro_over_holbaekmotorvejen.pdf

  Pkt. 21

  Igangsættelse af udvikling af ny stibro over Holbækmotorvejen

  Sagsnr. 195015 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En stibro over Holbækmotorvejen skal binde Roskilde Sydby og Musicon bedre sammen med Milen og dyreskuepladsen. For at sikre en spændende udformning af stibroen skal der afholdes en konkurrence om udformningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forberedelserne til en arkitektkonkurrence for den nye stibro igangsættes nu.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Det har siden vedtagelsen af strategihæftet "Musicon – strategi og spilleregler" i 2007 været kommunens vision, at Rabalderstræde skal videreføres med en bro over Holbækmotorvejen. Den skal styrke sammenhængen mellem Musicon og dyreskuepladsen, der danner ramme for nogle af Danmarks største begivenheder; Roskilde Dyreskue og Roskilde Festival samt en række større enkeltstående eller tilbagevendende events.
  Stibroen skal også sikre en bedre adgang til natur og oplevelser i Milen året rundt for borgerne. Samtidig forbedres fremkommeligheden på tværs af kommunen med en sammenhængende forbindelse fra Roskilde til Viby Sj. Udover at styrke mobiliteten skal stibroen samtidig være et synligt vidnesbyrd på de aktører og aktiviteter, som findes i området. Musikken, kunsten, kulturen, naturen, fællesskabet, kreativiteten m.m. er kvaliteter og egenskaber, der skal sætte sit præg på broen og sikre, at den bliver en del af områdets signatur.
  Arbejdet med en ny stibro inddeles i to overordnede faser; en udviklingsfase og en anlægsfase. Udviklingsfasen omfatter en inddragelsesproces, og resultaterne af den vil blive indarbejdet i broens konkurrencegrundlag og arkitektkonkurrence, hvor teams af kunstnere, arkitekter og ingeniører skal sætte udtryk og form på den nye broforbindelse. Som en del af udviklingsfasen vil der også blive arbejdet målrettet med fundraising, der kan understøtte det kunstneriske og arkitektoniske arbejde med broen.
  Udviklingsfasen forventes at løbe fra januar 2019 og til foråret 2020 og består af følgende hovedaktiviteter:
  - Trin 1: Forundersøgelser
  - Trin 2: Fundraising
  - Trin 3: Inddragelsesforløb
  - Trin 4: Konkurrenceprogram
  - Trin 5: Arkitektkonkurrence
  Anlægsfasen omfatter projekteringen af et vinderforslag og den efterfølgende etablering og opførelse. Processen for anlægsfasen vil blive konkretiseret ved udviklingsfasens afslutning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Af budget 2019 fremgår det, at der er afsat 1 mio. kr. i 2019, 18 mio. kr. i 2020 og 21 mio. kr. i 2021 til broens udvikling og opførelse. Frigivelse af midler til broens udvikling fremgår af anden sag på dagsordenen.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-02-2019, pkt. 21

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 22 Ændring af vejnavn – fjernelse af bindestreger i Øde Hastrup Vej

  Hoeringssvar_til_vejnavnsaendring_Oede_Hastrup_Vej.pdf

  Pkt. 22

  Ændring af vejnavn – fjernelse af bindestreger i Øde Hastrup Vej

  Sagsnr. 311087 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er søgt om at få fjernet bindestregerne i Øde-Hastrup-Vej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnet Øde-Hastrup-Vej ændres til Øde Hastrup Vej.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har modtaget en ansøgning fra Øde Hastrups Landsbylaug om at ændre vejnavnet Øde-Hastrup-Vej til enten Øde Hastrupvej eller Øde Hastrup Vej.
  Vejens navn blev ændret af Byplan- og Ejendomsudvalget i 1972, hvor Dansk Sprognævn anbefalede opdelingen og bindestregerne i navnet. Vejen hed tidligere Øde Hastrupvej. Sprognævnet anbefalede den gang flere vejnavne i Roskilde skulle deles om i tre ord, men det var alene for Øde-Hastrup-Vej, at udvalget besluttede at skrive det med bindestreger.
  I dag anbefales det at undgå bindestreger i vejnavne, og derfor kan de godt fjernes. Det er dog ikke muligt at gå tilbage til Øde Hastrupvej. Det skyldes, at det stadig er sprognævnets anbefalede stavemåde at skrive navnet i tre ord. Dette anbefales, når et vejnavn henviser til et stedet i to ord - her Øde Hastrup. Ifølge loven skal et vejnavn være i overensstemmelse med den officielle danske retskrivning fastsat af Dansk Sprognævn.
  Forvaltningen har endvidere forhørt sig hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som står for Danmarks Adresser, om vejnavnet kunne ændres tilbage til, hvad det hed før. Det viste sig ikke at være muligt, da vejen ikke har heddet det gamle navn kontinuerligt. Vejnavnet skal derfor følge samme retningslinjer som et nyt vejnavn, hvilket Øde Hastrup Vej gør. Det er styrelsen, som skal acceptere vejnavnets stavemåde via databasen Danmarks Adresser.
  Forvaltningen har sendt forslaget til den lille vejnavnsændring i høring i 6 uger hos de berørte ejere og beboere, hvilket er et krav, inden ændringen kan vedtages, jf. bekendtgørelse for vejnavne og adresser.
  Der er kommet 5 høringssvar. Tre høringssvar foretrækker Øde Hastrupvej, og en er imod forslaget om tredeling af vejnavnet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-02-2019, pkt. 22

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 23 Nyt vejnavn - Lokalplan 660 for Indfaldet, Musicon

  Kortbilag_Musicon_Indfaldet_Vejnavne.pdf

  Pkt. 23

  Nyt vejnavn - Lokalplan 660 for Indfaldet, Musicon

  Sagsnr. 72104 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med udviklingen af Indfaldet på Musicon efter lokalplan 660 er der brug for 3 nye vejnavne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnene Optakten, Indfaldet og Premieren godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Lokalplan 660 for Indfaldet, Musicon giver mulighed for at bebygge et stort areal på Musicon, med rækkehuse, en etagebebyggelse med blandede funktioner og udlæg til nye veje. Forvaltningen foreslår, at vejene, som på det øvrige Musicon, navngives efter musiske udtryk for at tydeliggøre områdets identitet, som en kreativ og musisk bydel.
  Den øst-vest gående vej, der forbinder bebyggelsen med Køgevej, foreslås navngivet Optakten. Den østlige sidevej, der giver adgang til rækkehusene, foreslås navngivet Indfaldet, og den vestlige sidevej, der giver adgang til den øvrige bebyggelse og et kommende byrum, foreslås navngivet Premieren. Se vedlagte kort.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-02-2019, pkt. 23

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 24 Nyt vejnavn - Søjlepladsen på Musicon

  Kortbilag_Soejlepladsen.pdf

  Pkt. 24

  Nyt vejnavn - Søjlepladsen på Musicon

  Sagsnr. 72104 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrummet på Musicon, der ligger ud til Rabalderstræde, har siden indvielsen i 2016 gået under navnet Søjlepladsen. Navnet ønskes registeret som pladsens officielle navn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at navnet Søjlepladsen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrummet på Musicon, der er kendt som Søjlepladsen, ønskes registeret med Søjlepladsen som dets officielle navn. Godkendelsen og registreringen af navnet vil sikre, at Søjlepladsen kan fremsøges som stednavn på digitale kort.
  Navnet formidler byrummets karakter, hvor betonsøjlerne fra betonvarefabrikken er bevaret som et rumdannende element, der samtidig formidler bydelens historie.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-02-2019, pkt. 24

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 25 Ansøgning om lovliggørelse af tilbygning til bolig i landzonen

  Bilag_1_Ejendommens_historik.pdf Bilag_2_Roskilde_Kommune_Den_26._april_2017_Landzonetilladelse_til_indretning_af_bolig_i_tidligere_driftsbygning_paa_Svenstrupvejen_7_4130_Viby_Sjaelland.pdf Bilag_3_tegninger_fra_ansoegning_fra_2017.pdf Bilag_4_tegninger_fra_ansoegning_om_lovliggoerelse_fra_2018.pdf Bilag_5_Skraafoto_af_bygningen.pdf Bilag_6_Luftfoto_af_ejendommen.pdf

  Pkt. 25

  Ansøgning om lovliggørelse af tilbygning til bolig i landzonen

  Sagsnr. 311664 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af en tilbygning til en bolig, som er indrettet i en overflødiggjort driftsbygning i landzonen. Tilbygningen er opført ulovligt, og det skal besluttes, hvordan tilbygningen skal lovliggøres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives afslag på ansøgningen om landzonetilladelse til lovliggørelse af tilbygningen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejendommen Svenstrupvejen 7 ligger i landzone og er derfor omfattet af planlovens landzonebestemmelser. På ejendommen er et stuehus samt en bolig, der er indrettet i en overflødiggjort driftsbygning. En bolig, der indrettes i en overflødiggjort driftsbygning, kræver ikke landzonetilladelse, hvis der kun sker mindre udvendige ombygninger. I dette tilfælde vurderede forvaltningen, at der var tale om væsentlige udvendige ombygninger af driftsbygningen og meddelte landzonetilladelse i 2017. Forvaltningens begrundelse for at give landzonetilladelse var, at ombygningen ikke var så omfattende, at der var tale om en ny bygning.
  Til denne bolig er der uden forudgående tilladelse opført en tilbygning på 47 m² med fuld kælder samt 26 m² overdækning, således at boligen i alt har et areal på 195 m² samt i alt 49 m² overdækning. Det er forvaltningens vurdering, at tilbygningen er opført, samtidig med at bygningen blev indrettet til bolig.
  I følge planloven er det på landbrugsejendomme kun stuehuset, der er omfattet af retten til at udvide boligen op til 500 m² uden landzonetilladelse. Normalt er der ikke mulighed for tilbygninger til boliger indrettet i driftsbygninger, da hensigten med loven er at give mulighed for at bevare den værdi bygningerne og bygningsstrukturen repræsenterer og ikke at bygge nyt. Det er forvaltningens vurdering, at såfremt tilbygning havde fremgået af ansøgningen i 2017, var der ikke blevet meddelt landzonetilladelse, da boligen nu fremstår som en helt ny bygning med parcelhuskarakter, hvor bygningens historik som driftsbygning er udslettet. Dette skyldes både bygningens udseende, men også den ændrede bygningsstruktur, hvor tilbygningen er udført som en stor karnap, der er fremmed for driftsbygninger.
  Der er nu ansøgt om landzonetilladelse til lovliggørelse af tilbygningen. En lovliggørelsessag skal behandles på samme måde som en helt ny ansøgning, hvor samme overvejelser skal ligger til grund for afgørelsen. Hver enkelt sag behandles ud fra en konkret vurdering. Der skal tages stilling til, om der skal gives landzonetilladelse til tilbygningen eller afslag med nedrivning til følge.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-02-2019, pkt. 25

  Udvalget beslutter, at et udkast til afgørelse med afslag på landzonetilladelse sendes i partshøring, og at sagen forelægges for udvalget efterfølgende til endelig afgørelse.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 26 Frigivelse af rådighedsbeløb - Ny stibro over Holbækmotorvejen

  Pkt. 26

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Ny stibro over Holbækmotorvejen

  Sagsnr. 195015 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En ny stibro skal etableres over Holbækmotorvejen og for at sikre en bro, der er teknisk og økonomisk realiserbar, og samtidig har en kunstnerisk og arkitektonisk værdi, foreslår forvaltningen, at der igangsættes et udviklingsarbejde og hertil frigives midler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til at igangsætte og gennemføre udviklingsfasen for den nye stibro.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Af budget 2019 fremgår det, at der er afsat 1 mio. kr. i 2019, 18 mio. kr. i 2020 og 21. mio. kr. i 2021 til udvikling og opførelse af en ny stibroforbindelse over Holbækmotorvejen.
  Den nye stibroforbindelse skal styrke sammenhængen mellem Musicon og dyreskuepladsen og samtidig forbedre adgang til natur og oplevelser i Milen året rundt for borgerne. Broen styrker også fremkommeligheden på tværs af kommunen med en sammenhængende forbindelse fra Roskilde til Viby Sj.
  Foruden at styrke mobiliteten skal stibroen være et synligt vidnesbyrd på de aktører og aktiviteter, som findes i området. Musikken, kunsten, kulturen, naturen, fællesskabet, kreativiteten m.m. er kvaliteter og egenskaber, der skal sætte sit præg på broen og sikre, at den bliver en del af områdets signatur.
  Arbejdet med stibroen inddeles i to overordnede faser; en udviklingsfase og en anlægsfase. Udviklingsfasen har til formål at afklare de tekniske og økonomiske krav, som broen skal leve op til, og vil samtidig indeholde en inddragelsesproces, som grundlag for en arkitektkonkurrence for broens udformning. Som en del af udviklingsfasen vil der også blive arbejdet målrettet med fundraising, der kan understøtte det kunstneriske og arkitektoniske arbejde med broen.
  Udviklingsfasen forventes startet: Januar 2019
  Udviklingsfasen forventes startet: April 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da sagen vedrører frigivelse af beløb afsat i budget 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:

  Ændring i kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 07-02-2019, pkt. 26

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 27 Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundesøgelser miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

  Pkt. 27

  Frigivelse af rådighedsbeløb - forunder-søgelser miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

  Sagsnr. 314519 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er behov for løbende rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større byudviklings- og anlægsprojekter, der endnu ikke har eget budget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser (miljø, geoteknik, trafik mv.)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år er der i budget 2019 afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser m.v. i forbindelse med forundersøgelser til blandt andet lokalplaner.
  Beløbet vil blive benyttet løbende igennem året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet der er afsat 0,5 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Forundersøgelser, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Forundersøgelser, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 07-02-2019, pkt. 27

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 28 Orientering om regeringens udspil til styrkelse af hovedstadsområdet

  Pkt. 28

  Orientering om regeringens udspil til styrkelse af hovedstadsområdet

  Sagsnr. 314519 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regeringen har udsendt et udspil til styrkelse af hovedstadsområdet samt forslag til revision af Fingerplanen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen har spillet ud med forslaget ”Danmarks hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet”. Udspillet indeholder regeringens visioner for flere boliger, håndtering af trængsel, konkurrencedygtigt erhverv og fastholdelse af hovedstaden som en attraktiv og grøn hovedstad. Visionerne er konkret omsat i forslag til Fingerplan 2019, som regeringen samtidig offentliggjorde med høringsfrist den 21. marts 2019.
  På mødet i Plan- og Teknikudvalget vil forvaltningen orientere om forslaget til styrkelse af hovedstadsområdet, særlig med fokus på de elementer, som kan få betydning for Roskilde Kommune.
  Forvaltningen vil desuden i marts 2019 forelægge en sag for Økonomiudvalget med orientering om statens forslag til ny fingerplan og forslag til høringssvar fra Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-02-2019, pkt. 28

  -
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 29 Orientering om status for igangværende lokalplanprocesser

  Pkt. 29

  Orientering om status for igangværende lokalplanprocesser

  Sagsnr. 288584 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om halvårlig status for igangværende lokalplaner.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 18. august 2016, punkt 159, at der skal være en halvårlig status for igangværende lokalplanprocesser.
  Oversigt over lokalplaner vil blive gennemgået på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-02-2019, pkt. 29

  -

  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 30 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 30

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 07-02-2019, pkt. 30

  ̵ Udvalgets møde i oktober flyttes til den 3. oktober kl. 7:30 af hensyn til Byplandage. Sag forelægges i marts.
  ̵ Vandring på Kulturstrøget - P-hus, gader og pladser.
  ̵ Borgermøde i Svogerslev.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 31 Eventuelt

  Pkt. 31

  Eventuelt

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 07-02-2019, pkt. 31

  ̵ Trafik i Svogerslev
  ̵ Uheld på Frederiksborgvej
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).