You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 7, 2019 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 32 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 32

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 32

  Godkendt. Udvalget besluttede en anden rækkefølge i behandlingen af punkterne.
  Fraværende: Daniel Prehn (A), Torben Jørgensen (A), Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 33 Temadrøftelse Helhedsplan for Svogerslev

  Pkt. 33

  Temadrøftelse Helhedsplan for Svogerslev

  Sagsnr. 311778 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives en status på udvikling af helhedsplan for Svogerslev, herunder opsamling på borgermøde den 31. januar 2019 og indledende analyse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at opsamlingen på borgermøde og indledende analyse drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Helhedsplan for Svogerslev blev igangsat af Plan- og Teknikudvalget den 8. november 2018, punkt 195, og et opstartsborgermøde blev afholdt den 31. januar 2019. 450 borgere deltog, og der er kommet god respons i pressen, på sociale medier og i mails til forvaltningen.
  Formålet med helhedsplanen er at sætte rammer for udvikling og planlægning af byen på langt sigt samt styrke og videreudvikle Svogerslev til et helstøbt, attraktivt byområde med blandede boligformer, erhverv og nye private og offentlige funktioner i tæt samarbejde med lokale borgere og interessenter. Roskilde Kommune ønsker at være på forkant med denne udvikling og få udarbejdet en helhedsplan, der kan blive et styringsredskab i den identitetsskabende byudvikling, som Roskilde Kommune har haft succes med i andre byudviklingsprojekter.
  Helhedsplanen udarbejdes af forvaltningen med en sideløbende borgerproces. Borgerne har kunnet tilmelde sig en ’sparringsgruppe’, hvor man på to workshops i løbet af 2019 kan give input til helhedsplanen. Omkring 100 borgere har tilmeldt sig.
  Til mødet præsenteres opsamling på borgernes mange input samt forvaltningens analyser i tematiseret form med henblik på at drøfte materialet med Plan- og Teknikudvalget forud for det videre arbejde.
  Helhedsplanen udarbejdes i 2019 og forventes endeligt vedtaget i marts 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 33

  Drøftet.
  Fraværende: Daniel Prehn (A), Torben Jørgensen (A), Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 34 Forslag til lokalplan 687 for Svogerslev Sognegård (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_lp_687_Svogerslev_sognegaard.pdf Skitseprojekt_og_kort.pdf

  Pkt. 34

  Forslag til lokalplan 687 for Svogerslev Sognegård (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 316896 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Svogerslev menighedsråd ønsker at udvide den eksisterende sognegård med ca. 340 m2, hvilket ikke er i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan for Svogerslev Sognegård på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Svogerslev menighedsråd ønsker at udvide den eksisterende sognegård med ca. 340 m2. Ejendommen er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 1 og omfatter et stort areal i Svogerslev, som udlægger dette til åben/lav boligområde med fælles friarealer.

  Sognegården ligger i et delområde som er udlagt til et grønt område/ fælles friarealer, Den eksisterende ejendom og ansøgte tilbygning ønskes fortsat anvendt som sognehus.
  Det fremgår af den partielle byplan, at eksisterende lovlig anvendelse kan bibeholdes, men at udvidelse (ved om- og tilbygning) i strid med byplanvedtægten ikke må finde sted. Der søges derfor dispensation, da man ønsker at opføre en tilbygning til det eksisterende sognehus.
  Arealet er i den gældende kommuneplan fra 2016 udlagt til rekreativt grønt område og offentlige formål. Da sognehuset betragtes som offentlig formål, er ansøgningen hermed i overensstemmelse med gældende kommuneplan, men den kræver dispensation fra den partielle byplan fra 1968.
  Forvaltningen har haft ansøgningen i nabohøring med henblik på, om sagen evt. kunne køre som dispensationssag. Der er i forbindelse med høringen modtaget væsentlige indsigelser fra næsten alle naboer til det grønne område - eksempelvis fra den nærmeste nabo, som mener, at byggeriet er for højt, og at det vil påvirke lysforhold på deres ejendom.

  Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte projekt bør nyde fremme, idet projektet er tilpasset til den bevaringsværdige bygning og nabobebyggelse og vurderes ikke at give anledning til væsentlige gener.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen kun behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation og at der holdes borgermøde i høringsperioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 34

  Udsættes.
  Fraværende: Daniel Prehn (A), Torben Jørgensen (A).

 • Pkt. 35 Forslag til lokalplan 664 for boliger ved Kildegården, Roskilde (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_664_for_boliger_ved_Kildegaarden.pdf Kortbilag_for_lokalplan_664_for_boliger_ved_Kildegaarden.pdf

  Pkt. 35

  Forslag til lokalplan 664 for boliger ved Kildegården, Roskilde (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 289199 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune ønsker at sælge et areal på Møllehusvej ved Kildegården og give mulighed for at bygge boliger. Det kræver en byggeretsgivende lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 664 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Arealet på Møllehusvej er udlagt til boliger og indgår i den samlede helhedsplan for Kildegården, der skal sikre gode fysiske rammer for aftenskoler, foreninger, klubber og andre brugere på det tidligere kaserneområde. Visionen for området er at skabe et centrum for idræt-, kultur- og fritidsliv og samtidig sikre en blandet by ved at indpasse nye boliger i området.
  Lokalplanens primære formål er at sikre, at fremtidig boligbebyggelse nænsomt tilpasses Kildegårdens eksisterende bebyggelse og de omkringliggende vej- og parkrum.
  Lokalplanen skal bl.a.
  ̵ muliggøre ny boligbebyggelse
  ̵ sikre, at nyt byggeris omfang og placering tilpasses de nære omgivelser
  ̵ sikre, at nyt byggeris materialer og bygningsdetaljering tilpasses de nære omgivelser
  ̵ sikre, at nyt byggeris stueetager og kantzoner tilpasses tilstødende byrum
  ̵ sikre, at et nyt parkeringsanlæg fremstår grønt
  ̵ sikre grønne fælles friarealer
  ̵ sikre offentlig adgang til de fælles friarealer
  Forvaltningen foreslår, at der holdes borgermøde i høringsperioden, samt at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 35

  Godkendt.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V).

 • Pkt. 36 Skitseforslag til nyt Havnehus

  Skitseforslag_-_Nyt_Havnehus.pdf

  Pkt. 36

  Skitseforslag til nyt Havnehus

  Sagsnr. 208396 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har i dialog med Havneselskabet fået udarbejdet skitseforslag til et nyt Havnehus på Roskilde Havn, for at sikre et byggeri i en god kvalitet, og som arkitekttonisk vil bidrage positivt til oplevelsen af Roskilde Havn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte skitseforslag godkendes som Roskilde Kommunes udfaldskrav til den ydre fremtræden på Havneselskabets byggeri af nyt Havnehus.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 27. februar 2019, punkt 69, vilkår for nedrivning af havnekontor på kommunens ejendom Strandgade 2, efterfølgende byggemodning af arealet og udlejning af arealet til Havneselskabet til opførelse af nyt Havnehus.
  Forvaltningen har i dialog med Havneselskabet fået udarbejdet skitseforslag til et nyt Havnehus, med henblik på at sikre et byggeri på kommunens ejendom i en god kvalitet og med et arkitektonisk udtryk, der vil bidrage positivt til oplevelsen af Roskilde Havn. Skitseprojektet er udført i henhold til lokalplan 603 for Roskilde Havn – Havnepromenaden.
  Havneselskabet er positive over for skitseprojektet, som opfylder deres behov for et nyt Havnehus på havnen, og som de vurderer kan udføres inden for en for Havneselskabet acceptabel økonomisk ramme.
  Lokalplan 603 fastsætter en placering af det nye byggeri længere fremme mod havnebassinet end det nuværende havnekontor. Der skal derfor ske en samtidig omlægning af kommunale arealer tilstødende det nye byggeri, herunder etablering af parkeringsplads ved det nuværende havnekontor, samt ny matrikulering i området.
  Forvaltningen og Havneselskabet planlægger i fælleskab, at invitere naboer i Strandgade og havnens aktører til et åbent hus arrangement på Havnekontoret den 27. marts fra kl. 16 -19, hvor interesserede vil kunne se og høre nærmere om projekt for det nye Havnehus og omlægning af tilstødende arealer.
  Sag om ny matrikulering i området, der omfatter nedlæggelse af offentlig vej, fremlægges parallelt med denne sag til godkendelse i byrådet – se anden sag på dagsordenen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet denne del er behandlet på byrådets møde i februar 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 36

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V).

 • Pkt. 37 Nedlæggelse af del af Strandgade som offentligt vejareal

  Aendringskort_-_Strandgade.pdf Kort_-_strandgade.pdf Skematisk_redegoerelse_-_jnr1900455-Ny.pdf Kort_-_Strandgade_visende_vejareal_A_og_B.pdf

  Pkt. 37

  Nedlæggelse af del af Strandgade som offentligt vejareal

  Sagsnr. 208396 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Havneselskabet ønsker at etablere nyt havnekontor i henhold til lokalplan 603. Som konsekvens heraf skal en del af Strandgade nedlægges som offentligt vejareal, idet arealet skal overgå til bebyggelse, samtidig skal en anden del af Strandgade optages som offentlig vej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. vejareal mærket A på kortbilag nedlægges som offentlig vej
  2. vejareal mærket B på kortbilag optages som offentlig vej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med gennemførelse af en byggesag på matr.nr. 66a Sct. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder, skal en del af vejarealet, litra 7000ar, nedlægges og overføres til matr. 66a, sådan at et nyt havnekontor kan opføres iht. til den gældende lokalplan for området. Ligeledes skal en del af vejarealet, litra 7000ar, nedlægges og overføres til matrikel 73 samt en del af matrikel 73 nedlægges og overføres til matr. 66a. Endvidere nedlægges en del af matrikel 66a og overføres til vejareal, så en nye offentlig p-plads kan etableres i forbindelse med havnekontoret.
  Vedlagte kortbilag viser det nye matrikulære forhold.
  Efter Lov om offentlige veje § 15 skal kommunalbestyrelsen beslutte, at vejarealet skal nedlægges. Efter Lov om offentlige veje § 124 stk.1 skal kommunalbestyrelsen tage beslutning om arealets fremtidige status. Kommunalbestyrelsens beslutning skal offentliggøres og ejere af ejendomme, der bliver berørt af beslutningen, skal høres om nedlæggelsen. Umiddelbart berøres naboejendommene ikke, idet der opretholdes offentlig vejforbindelse via den kommende p-plads, så eksisterende adgange opretholdes. Når vejarealet er nedlagt og tildelt matrikelnummer, råder kommunalbestyrelsen frit over arealet.
  Start: Marts 2019
  Slut: Høring afsluttes maj 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 37

  Anbefales.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V).

 • Pkt. 38 Prioritering af pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2019 - 2022

  Prioritering_af_projekter_2019_-_2022_i_pulje_til_cyklisme_trafiksikkerhed_og_mobilitet_samt_bruttoliste.pdf Kort_over_prioriterede_projekter_i_puljen_2019_til_2022.pdf Supplerende_bilag_om_prioritering_af_projekterne_2019_til_2022.pdf Oversigt_over_cykeltaellinger_i_kommunen.pdf

  Pkt. 38

  Prioritering af pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2019 til 2022

  Sagsnr. 299552 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Midlerne i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet skal prioriteres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de nedenfor nævnte projekter prioriteres.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har frigivet 13 mio. kr. i budget 2019 til pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet den 19. december 2018, punkt 418. Der er fra 2020 og i årene derefter afsat 15 mio. kr. til puljen.
  Forvaltningen anbefaler følgende prioritering:

  Note: Projekter markeret med * anbefales at være særligt vigtige at gennemføre i 2019.
  Alle projekterne er uddybet i vedhæftede bilag, hvori der også indgår en bruttoliste over en lang række mulige projekter, der kan realiseres i puljen. I alt er der projekter ud over de prioriterede på i alt over 172 mio. kr.
  Projekterne forventes startet: januar 2019.
  Projekterne forventes afsluttet: Løbende – fra 2019 og frem til 2022.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige i konsekvenser i 2019, da den vedrører udmøntning af budgettet til puljen på 13 mio. kr. i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 9

  Udvalget godkendte planen for 2019 med den ændring, at projekt nr. 7 (4,0 mio. kr.) ikke prioriteres i 2019, mens projekt nr. 15 (hurtigst muligt og op til 3,85 mio. kr. i 2019) og 17 (150.000 kr.) prioriteres frem i 2019.
  Prioritering af eventuelle restmidler i 2019 (jf. beslutning om projekt 15) samt prioritering af projekter i 2020 og frem sættes på dagsordenen til udvalgets møde i februar 2019. Enkelte yderligere projekter analyseres: Nordmarksvej, Fiskervejen, Kongemarksvej og Salløvvej.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et supplerende bilag, der indeholder et opdateret skema med de ændringer, der blev besluttet på mødet den 14. januar 2019 samt beskriver projekter, der blev ønsket analyseret. Endvidere er oversigt over cykeltællinger i kommunen vedlagt som bilag.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 38

  Udsættes, med henblik på opdateret skema.

  Fraværende: Daniel Prehn (A).

 • Pkt. 39 Belægningsarbejder 2019

  Liste_over_veje_stier_og_pladser_2019.pdf Belaegningsarbejder_2019_-_kort.pdf

  Pkt. 39

  Belægningsarbejder 2019

  Sagsnr. 315712 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I driftsbudgettet for 2019 er der afsat midler til asfaltslidlag. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til prioritering af de veje, stier og pladser, som det vil være mest økonomisk forsvarligt at få asfalteret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til prioritering af nye asfaltslidlag i 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Asfaltarbejder er udbudt i en 3-årig kontrakt i perioden fra 2017-2019 med option på yderligere 1 år. Colas Danmark A/S vandt kontrakten.
  Der er i driftsbudgettet afsat ca.19 mio. kr. til nye asfaltslidlag.
  Forvaltningen anvender et vejforvaltningssystem til, efter objektive faglige kriterier, at udpege de vej- og stistrækninger, hvor investeringen kan anvendes mest optimalt. Disse kriterier er en kombination af trafikmængden, vejens/stiens nuværende beskaffenhed, vejens betydning samt indmelder fra ”Giv et praj” – app´en. Derudover er der udført visuelt tilsyn af de udvalgte strækninger samt strækninger, hvor vejkvaliteten ligeledes er lav.
  Inden udvælgelse af veje, stier og pladser har der været dialog med ledningsejerne, for at det i videst muligt omfang kan undgås, at de graver i de nyasfalterede veje. Der vil kunne opstå akutte ledningsarbejder, som bevirker, at enkelte veje- og stistrækninger udgår helt eller delvist. De udvalgte veje, stier og pladser fremgår af bilaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er afsat de nødvendige midler på driftsbudgettet for 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 39

  Godkendt.
  Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V).

 • Pkt. 40 Forslag om modernisering af campingreglementet

  politisk-aftale-om-modernisering-af-campingreglementet.pdf

  Pkt. 40

  Forslag om modernisering af campingreglementet

  Sagsnr. 313503 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om en aftale om et nyt forslag til modernisering campingreglementet, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter mulighederne i det fremsatte forslag til modernisering af camping reglementet.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om et forslag til et nyt campingreglement. Det indebærer blandt andet, at campingpladserne kan få mulighed for at opstille flere, større og højere hytter uden for strandbeskyttelseslinjen. Desuden indeholder forslaget mulighed for, at campingpladserne får mulighed for at etablere nye og anderledes overnatningstilbud, blandt andet campingværelser, sammenbyggede campinghytter og campinghytter der er internt forbundne. Aftaleparterne har til hensigt at fremsætte lovforslag inden udgangen af 2019.
  Forvaltningen vil på mødet gennemgå de nye muligheder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 40

  Drøftet.
  Fraværende: Daniel Prehn (A).

 • Pkt. 41 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  PTU_sparemaal_for_budget_2020-23.pdf

  Pkt. 41

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Sagsnr. 313770 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Dette er første drøftelse i fagudvalgene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på udvalgets område drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Plan- og Teknikudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 2,2 mio. kr.
  Budgetmæssigt fordeler Plan- og Teknikudvalgets nettoudgifter i 2020 på 135 mio. kr. sig således på udvalgets fagområder i mio. kr.

  Forvaltningen vil på mødet give en introduktion til udvalgets budget, hvordan en forholdsmæssig fordeling af besparelsen vil falde ud på udvalgets fagområder og lægge op til en drøftelse af, hvordan besparelsen vil kunne udmøntes på udvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 41

  Drøftet.
  Der arbejdes videre med et oplæg til det kommende møde.
  Fraværende: Daniel Prehn (A), Lars-Christian Brask (V) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 42 Flytning af udvalgsmøde den 3. oktober 2019

  Pkt. 42

  Flytning af udvalgsmøde den 3. oktober 2019

  Sagsnr. 314519 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Af hensyn til afholdelse af Byplandage den 3. – 4. oktober 2019 forslås udvalgsmødet afholdt den 3. oktober kl. 7.30.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgsmødet den 3. oktober 2019 afholdes kl. 7.30.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Af hensyn til afholdelse af Byplandage den 3. – 4. oktober 2019 forslås udvalgsmødet den 3. oktober flyttet til afholdelse kl. 7.30.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 42

  Godkendt.
  Fraværende: Daniel Prehn (A), Lars-Christian Brask (V) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 43 Orientering om Frederiksborgvej

  Pkt. 43

  Orientering om Frederiksborgvej

  Sagsnr. 316932 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen konstaterer flere nedrivninger og omdannelse af eksisterende boliger langs Frederiksborgvej, der medfører ændringer af vejens karakter og udtryk.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen konstaterer flere nedrivninger og omdannelse af eksisterende boliger ved en del af Frederiksborgvej langs Roskilde Fjord. Det medfører ændringer af vejens karakter og udtryk, specielt på landsiden fra omkring Himmelev sognevej og ned mod ringvejen. Her er der ingen eller ringe regulering af byggeri, og det bør overvejes, om der skal reguleres for bevaring og nybyggeri.
  Forvaltningen vil på mødet forelægge en række af de dilemmaer, der opstår i sagsbehandlingen af byggeprojekter i området og vise eksempler på de omdannelser, der finder sted som udgangspunkt for en drøftelse af muligt lokalplanarbejde.
  Såfremt der på mødet fremkommer ønsker om en regulering af området, vil der på Plan- og Teknikudvalgets møde den 4. april 2019 blive fremlagt et 11-punktprogram, samt en beslutningssag om, at nedlægge forbud mod byggeri jf. planlovens § 14. Forvaltningen vil sende forbuddet i høring således, at evt. høringssvar vil foreligge på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 43

  -
  Fraværende: Daniel Prehn (A).

 • Pkt. 44 Orientering om kommende større sager - marts 2019

  Pkt. 44

  Orientering om kommende større sager - marts 2019

  Sagsnr. 301127 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  1. Fællesmøde med Handicaprådet (april)
  2. Temadrøftelse Sankt Hans Vest (april)
  3. 2. drøftelse af budget 2020-23 – besparelser i udvalgets budget (april)
  4. Rammelokalplan for areal mellem St. Valby og Ågerup, vest for Tofteengen (11-punktsprogram) (maj)
  5. Orientering om lokalplan 675 for området omkring Valhalvej, Himmelev (maj)
  6. Forslag til helhedsplan for Sankt Hans Vest (juni)
  7. Forslag til lokalplan 675 for området omkring Valhalvej, Himmelev (til høring) (juni)
  8. Forslag til lokalplan for Rytterkær 3, Herringløse (11-punktsprogram) (juni)
  9. Forslag til Rammelokalplan 683 for Ringstedgade og kommuneplantillæg (til høring) (juni)
  10. Budget 2020-23 – afsluttende drøftelse af besparelser i udvalgets budget (juni)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  1. Budget 2020-23 – afsluttende budgetdrøftelse
  2. Udviklingsstrategi for Roskilde Sydby
  3. Forslag til lokalplan 678 for boliger og institution ved Kavsbjerggård, Viby (til høring)
  4. Forslag til lokalplan for 2 storparceller på Skousbo, Viby (til høring)
  5. Ny stibro over Holbækmotorvejen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 44

  -
  Fraværende: Daniel Prehn (A), Lars-Christian Brask (V) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 45 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 45

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 45

  ̵ Veddelev Bådelaug og havneselskab
  ̵ Initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet
  Fraværende: Daniel Prehn (A), Lars-Christian Brask (V) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 46 Eventuelt

  Pkt. 46

  Eventuelt

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 46

  ̵ En konkret sag.
  ̵ Studietur.
  Fraværende: Daniel Prehn (A), Lars-Christian Brask (V) og Poul Lindor Nielsen (A).