You are here

Referat

Dato: Torsdag, April 7, 2016 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 72 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 72

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 72

  Tillægsdagsorden udsendt. Herefter godkendt.

 • Pkt. 73 Busbestilling 2017

  busrapport_2015.pdf nyhedsbrev._movia._fakta_om_flextrafik.pdf prioritering_af_mulige_besparelser_ved_busbestilling_2017.pdf hoeringssvar_fra_aeldreraadet.pdf hoeringssvar_handicapraadet.pdf

  Pkt. 73

  Bustrafikbestilling 2017

  Sagsnr. 275288 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune skal senest 1. maj 2016 bestille kollektiv bustrafik for 2017.
  Der har været en temadrøftelse om buskørslen, og der er gennemført en analyse af udviklingen i passagertal og økonomi for den kollektive bustrafik. Temadrøftelse og analyse er sammen med budgettet for 2017 grundlag for bestilling af bustrafik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. den kollektive bustrafik i kommunen videreføres som den nuværende køreplan inden for de nuværende rammer,
  2. linjevariant på 202A nedlægges til Hyrdehøj, og der i stedet køres til Margrethehåb, som herefter får kvartersdrift på A-busnettet,
  3. der indføres fuld A-bus dækning på rute 201A, så der er kvartersdrift til kl. 20.00 på hverdage
  4. det nye plejecenter ved Hyrdehøj busbetjenes med rute 206, når det er etableret. Tidligst i 2018.
  5. der gennemføres en brugeranalyse af Flextur med henblik på vurdering af konsekvenser for forskellige grupper af borgere ved forøgelse af egenbetaling.
  6. udvalget drøfter, om man på nuværende tidspunkt vil igangsætte besparelsesinitiativer i forhold til busdriften.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der har været en temadrøftelse om buskørslen, og der er gennemført en analyse af passagertal og busøkonomi. Temadrøftelse og analyse er sammen med budgettet for 2017 grundlag for bestilling af bustrafik. I 2015 er passagertallet faldet med ca. 100.000 i forhold til 2014. Nedgangen er blandt andet en følge af den langvarige omlægning af bybusserne uden om bymidten under anlægsarbejdet i Allehelgensgade.
  Regnskabet for 2015 viser, at kommunens tilskud til rutebusser, blandt andet som følge af omlægningen, er steget fra 49,3 mio. kr. i 2014 til 51,6 mio. kr. i 2015. Driften af busser i rute er dermed øget med 2,3 mio. kr. Kommunen har betalt acontobeløb på i alt 52,1 mio. kr. til rutebusser i 2015. Kommunens indbetalinger balancerer således omtrent Movias regnskab i 2015.
  Movias første budget for kollektiv rutebustrafik i 2017 er på 53,8 mio. kr. Kommunens budget for 2017 er på 55,1 mio.kr. Det er dog usikkert, om der vil være luft i den samlede økonomi til busdrift i 2017, og der anbefales ikke driftsudvidelser. Behovet for forbindelse til Hyrdehøj på linje 202A er blevet undersøgt, og har vist sig meget begrænset. Derfor foreslår forvaltningen at køre alle afgange til Margrethehåb, som derved har bus hvert kvarter. Rejsende til Hyrdehøj skal fremover bruge 201A. Driftsændringen forventes at give en reduktion i det kommunale tilskud på ca. 225.000 kr. og 8.000 ekstra påstigere.
  Den kollektive bustrafik i kommunen videreføres som den nuværende køreplan inden for de nuværende rammer. Eventuelle ønsker om driftsreduktioner anbefales efter prioriteringsrækkefølgen beskrevet i vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Den samlede busbestilling er dækket af det afsatte budget for 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 73

  Indledningsvis blev konstateret, at der efter udsendelsen af dagsordenen er kommet høringssvar fra Handicaprådet. Dette tilknyttes referatet.
  Indstillingens punkt 1-5: Godkendt.
  Indstillingens punkt 6: Drøftet.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) og Kaj V Hansen (A) kan ikke tiltræde indstillingens punkt 5.

 • Pkt. 74 Helhedsplan for Skousbo (endelig vedtagelse)

  helhedsplan_for_skousbo_endelig_vedtagelse.pdf notat_for_behandling_af_hoeringssvar_til_helhedsplan_for_skousbo_endelig_vedtagelse.pdf hoeringssvar_til_helhedsplan_for_skousbo_endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 74

  Helhedsplan for Skousbo (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 270377 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Helhedsplanen for Skousbo har været i offentlig høring og fremlægges til endelig vedtagelse. Samtidig orienterer forvaltningen om den videre proces for udviklingen af Skousbo.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at helhedsplanen for Skousbo vedtages endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på møde den 25. november 2015, punkt 330, helhedsplanen for Skousbo til offentlig høring.
  Forvaltningen har i perioden modtaget et høringssvar, som primært omhandler trafikforhold. Indsiger udtrykker bekymring for, at boligudbygningen på Skousbo vil resultere i en øget trafikbelastning af vejnettet omkring viadukten ved Dalen, der i forvejen opleves presset. I stedet foreslås det, at Parkvej forlænges og kobles på en ny omfartsvej.
  Der blev i høringsperioden afholdt borgermøde. På borgermødet blev der spurgt ind til blandt andet trafik, regnvandshåndtering samt boligtyper og -variation.
  Høringssvar og borgermøde medfører ingen ændringer i planen.
  Helhedsplanen danner afsæt for den videre udvikling af Skousbo, herunder udarbejdelse af lokalplan, byggemodning inklusiv en tidlig grøn landskabsmodning samt markedsføring og grundsalg.
  Lokalplanlægning for etape 1 gennemføres i 2016, og forventes afsluttet ved årets udgang. Byggemodning og grundsalg følger i naturlig forlængelse heraf.

  Sideløbende med lokalplanarbejdet arbejdes der med en tidlig grøn byggemodning af området, der skal skabe grundlag for at udføre stier og rekreative besøgsmål i området - herunder en mindre sø. Projektet har udgangspunkt i helhedsplanens forslag til grøn landskabsmodning og forventes udført medio 2016. Projektet vil skabe adgang til området for Vibys borgere, og opmærksomhed på, at det nye boligområde er på vej.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er i 2015 afsat 2 mio. kr. til udvikling af området, og yderligere 2 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2019 til byggemodning. Efterfølgende år skal påregnes udgifter til den fortsatte byggemodning i området afhængig af udbygningstakten. Udgifterne hertil forventes modsvaret af indtægter for grundsalg.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 74

  Anbefales.

 • Pkt. 75 Forslag til lokalplan 626 for boliger ved Folden og Hegnet i Trekroner (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_-_lokalplan_626_for_boliger_ved_folden_og_hegnet_i_trekroner.pdf kortbilag_a_-_lokalplan_626.pdf

  Pkt. 75

  Forslag til lokalplan 626 for boliger ved Folden og Hegnet i Trekroner
  (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 266937 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune ønsker at fremme opførelsen af nye almene boliger i Trekroner. Boligerne skal indgå i en samlet bebyggelsesplan, der også rummer etageboliger og tæt/lav boliger. I alt forventes der at blive opført ca. 105 boliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 626 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015, punkt 587, godkendte udvalget et revideret forslag til placering af almene boliger, som grundlag for videre dialog med boligselskaber. Forvaltningen har efterfølgende haft dialog med et boligselskab, der har vist interesse for at opføre boliger i området.
  Lokalplanforslag 626 omfatter Folden og Hegnet (område 23), som ligger langs Skrænten og ned til vådområdet ved Trekroner Bæk. Området er på ca. 34.000 m2, og forvaltningen vurderer, at området kan rumme ca. 105 boliger, fordelt på ca. 50 almene boliger og ca. 35 etageboliger i op til 3 etager, samt ca. 20 tæt/lav boliger i op til to etager.
  Byggeri skal opføres som parkbebyggelse, hvor bygninger placeres i terrænet med mindst mulig terræntilpasning og uden synlige skel i form af hække, hegn mv. mellem boliger eller bebyggelserne.
  Ud mod Trekroner Bæk skal bebyggelsen danne overgang til landskabet og sikre kig for de bagvedliggende boliger. Der vil være vejadgang fra Skrænten, via Folden og Hegnet, og der vil blive etableret stier, som forbindes til det eksisterende stinet i Trekroner. Regnvand fra lokalplanområdet skal afledes til Himmelev Bæk ad åbne render og grøfter samt i mindre omfang ved nedsivning.
  Forslag til den endelige disponering af området vil blive indarbejdet i lokalplanen.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Udgifter til kommunal byggemodning som følge af denne lokalplan bliver fremlagt i en særskilt sag.
  Der er afsat midler hertil i det vedtagne budget i 2019 og 2020. Der kan blive tale om fremrykning af udgifterne, der vil dog samtidig være en indtægt.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 75

  Godkendt.

 • Pkt. 76 Forslag til lokalplan 644 for boliger i Vindinge Vest (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_-_lokalplan_644_for_boliger_i_vindinge_vest.pdf kortbilag_a_-_loklaplan_644.pdf

  Pkt. 76

  Forslag til lokalplan 644 for boliger i
  Vindinge Vest (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 278962 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget henvendelser fra to projektudviklere, som ønsker at udbygge området vest for Vindinge med en blanding af parcelhuse og tæt/lav boliger. Udbygningen forudsætter, at der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 644 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  De to projektudviklere ønsker at udbygge arealet mellem Vindinge By, Tingvej og Vindingevej med en blanding af parcelhuse og tæt/lav boliger. Henvendelsen er i god tråd med kommunens ønsker om en forsat udvikling i Vindinge.
  Projektudvikleren for arealet mellem Vindinge by og Vindingevej ønsker at opføre 131 boliger. Boligerne bliver fordelt med 55 parceller og 76 tæt/lav boliger i et og to plan. Projektudvikleren for arealet mellem Tingvej og Vindingevej ønsker at opføre 14 tæt/lav boliger i ét plan. På dette areal placeres en ny vej, der vil give adgang til begge bebyggelser.
  Projektudviklerne har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et skitseforslag til bebyggelsesplanen. Der er indgået aftale om etablering af en ny adgangsvej, der kan betjene hele området. Den nye vej kobles på Tingvej i vest og på Lønbjergvej i øst.
  Forvaltningen har udarbejdet en række planprincipper, der ligger til grund for den nye bebyggelse. Principperne fastsætter, at det nye område skal danne overgang mellem den nye bebyggelse og den eksisterende by; ny bebyggelse skal fremstå med blandede boligtyper; historiske grønne træk skal kunne genfindes i planen; nye stier skal tilkobles eksisterende stisystem, og der skal ved udformningen af bebyggelsesplanen etableres mindre fællesskaber med fælles opholdområder.
  Det er forvaltningens vurdering, at der vil være behov for at afholde borgermøde i offentlighedsperioden. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.
  Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget den 6. april 2016 har godkendt, at der udarbejdes forslag til tillæg 24 til kommuneplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Området er privat ejet.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 76

  Godkendt.

 • Pkt. 77 Forslag til lokalplan 545 for ny retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans Øst (til høring)

  forslag_til_lokalplan_545_for_ny_retspsykiatrisk_afdeling_paa_sankt_hans_oest.pdf forslag_til_kommuneplantillaeg_8_for_ny_retspsykiatrisk_afdeling_paa_sankt_hans_oest.pdf forslag_til_miljoevurdering_til_lokalplan_545.pdf

  Pkt. 77

  Forslag til lokalplan 545 for ny retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans Øst og kommuneplantillæg 8 (til høring)

  Sagsnr. 81615 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Hovedstaden vil bygge en ny afdeling på Sankt Hans Øst til de retspsykiatriske patienter. Det forudsætter en ny lokalplan, et tillæg til kommuneplanen og en miljørapport. Forvaltningen fremlægger forslag til lokalplan 545, kommuneplantillæg 8 og miljørapport til godkendelse til offentlig høring.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 545 og kommuneplantillæg 8 for ny retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans samt miljørapport godkendes til offentlig høring fra den 6. maj 2016 til 1. juli 2016, og
  2. der afholdes borgermøde den 30. maj 2016 kl. 19-21 i kantinen på Sankt Hans Øst.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På mødet den 20. august 2014, punkt 348, godkendte Økonomiudvalget udarbejdelsen af forslag til tillæg 8 til kommuneplanen. På mødet den 21. august 2014, punkt 154, godkendte Plan- og Teknikudvalget 11-punktprogrammet for udarbejdelsen af forslag til lokalplan 545 for en ny retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans Øst.
  Baggrunden for kommuneplantillæg og lokalplanen er, at Region Hovedstaden ønsker at samle sit psykiatriske hospital. Det forudsætter, at der bliver bygget en ny afdeling til de retspsykiatriske patienter på Sankt Hans Øst. Afdelingen skal bygges i den vestlige del af området ud mod de åbne, fredede arealer mellem Sankt Hans Øst og Sankt Hans Vest. Den nye bebyggelse kræver kommuneplantillæg og ny lokalplan. Derudover er der udarbejdet en miljørapport om de miljømæssige konsekvenser. Rapporten giver ikke anledning til væsentlige ændringer af projektet.
  Forslag til kommuneplantillægget er udarbejdet på grundlag af Økonomiudvalgets beslutning om at udpege et nyt rammeområde med en bebyggelsesprocent på 35 og et maksimalt etageantal på 3. Forslag til lokalplanen er udarbejdet på baggrund af 11-punktprogrammet bortset fra enkelte, væsentlige ændringer. Omfanget af den nye afdeling er reduceret fra 25.000 til 19.000 m2. Ankomstbygningen er reduceret fra tre til én etage. Det skyldes, at behovet for administrationslokaler løses andre steder på Sankt Hans Øst.
  I overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 20. august 2014, punkt 348, skal lokalplan 545 godkendes af byrådet til offentlig høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Region Hovedstaden betaler alle udgifter, der er forbundet med byggeriet.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 77

  Anbefales.

 • Pkt. 78 Forslag til lokalplan 628 for Rughaven og Sankt Hans Gade (endelig vedtagelse)

  lokalplan_628_for_rughaven_og_sankt_hans_gade.pdf notat_for_behandling_af_hoeringssvar_til_lokalplan_628_og_kommuneplantillaeg_13.pdf hoeringssvar_til_lokalplan_628_og_kommuneplantillaeg_13.pdf

  Pkt. 78

  Forslag til lokalplan 628 for Rughaven og Sankt Hans Gade (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 261842 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af Rughaven 24 i Roskilde vil bygge et enfamiliehus på sin grund. Det kræver en ny lokalplan og kommuneplantillæg. Planforslagene har været i offentlig høring, hvor der kom ét høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. de-legation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 628 for Rughaven og Sankt Hans Gade godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte den 1. oktober 2015, punkt 189, forslag til lokalplan 628 for Rughaven og Sankt Hans Gade med offentlig høring fra 9. oktober til 3. december 2015. Der blev ikke afholdt borgermøde.
  I løbet af den offentlige høring har Roskilde Kommune modtaget ét høringssvar fra ejeren af Sankt Hans Gade 13-15. Ejeren ønsker at fastholde bykarakteren i området og en bebyggelsesprocent på 90 svarende til den eksisterende bebyggelse på ejendommen. Han ønsker samtidig at fastholde muligheden for at placere parkeringspladser på Rughaven 24. Ejeren overvejer at søge erstatning, fordi lokalplanen efter hans vurdering forringer muligheden for at udnytte ejendommen.
  Lokalplan 628 hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse bevares. De fremtidige muligheder for at udnytte grunden er de samme, som i den hidtil gældende byplanvedtægt. Kommuneplantillæg 13 fastsætter, at parkering til en ny bebyggelse skal placeres på egen grund, og lokalplanen viser, hvordan det vil være muligt. Ejeren af Sankt Hans Gade 13-15 har ingen tinglyst ret til at placere parkeringspladser på Rughaven 24, og kommunens planlægning er som udgangspunkt erstatningsfri. Derfor vurderer forvaltningen, at der ikke er noget grundlag for at rejse erstatning.
  Ejeren af Rughaven 24 ønsker mulighed for at bevare det eksisterende hegn langs Rughaven. Lokalplanforslaget er ændret, så hegnet kan bevares. På baggrund af høringssvaret er lokalplanforslagets begrænsning af udstykning af Sankt Hans Gade 13-15 og 17-19 fjernet, fordi de er en forringelse af de nuværende muligheder for udnyttelsen af ejendommen. Derudover er der ikke foretaget ændringer i forslaget.
  Vedtagelsen af lokalplanforslaget forudsætter, at Økonomiudvalget på mødet den 6. april 2016 har vedtaget forslag til kommuneplantillæg 13.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2016. Lokalplanen omfatter private ejendomme.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 78

  Godkendt.

 • Pkt. 79 Forslag til lokalplan 633 for boliger på Holmehøj, etape 4 - sydøst, Gundsømagle (endelig vedtagelse)

  lokalplan_633_for_boliger_paa_holmehoej_etape_4_-_sydoest_gundsoemagle.pdf notat_for_behandling_af_hoeringssvar_til_lokalplan_633.pdf hoeringssvar_til_lokalplan_633.pdf

  Pkt. 79

  Forslag til lokalplan 633 for boliger på Holmehøj, etape 4 - sydøst, Gundsømagle (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 270557 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En privat grundejer ønsker at videreudvikle etape 4 i boligområdet Holmehøj ved Gundsømagle med yderligere 28 parcelhusgrunde. Lokalplan 633 har været i offentlig høring. Kommunen har modtaget 4 skriftlige bemærkninger til lokalplanen og kommuneplantillægget.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 633 for Holmehøj, Etape 4 – sydøst, Gundsømagle vedtages endeligt med de foreslåede ændringer og præcisioner.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 2. december 2015, punkt 236, at fremlægge forslag til lokalplan 633 i offentlig høring fra den 11. december 2015 til den 5. februar 2016. Lokalplanen omfatter etape 4 i boligområdet Holmehøj og indeholder 28 parcelhusgrunde med tilhørende fælles friarealer, veje og stier.
  Forvaltningen har modtaget i alt 4 skriftlige indsigelser i høringsperioden, heraf to til lokalplanen og to til kommuneplantillægget, se vedlagte høringsnotat. Bemærkningerne til lokalplanforslaget omhandler placering og udformning af sti samt bemærkning til illustration af buske og træer i lokalplanen. På baggrund af de indkomne bemærkninger foreslår forvaltningen, at lokalplanens bestemmelser og redegørelse om stiernes belægningsmateriale justeres.
  Området udbygges på baggrund af en helhedsplan. I helhedsplanen er vist et stinet i og omkring området. Det er forvaltningens vurdering, at stien bør videreføres og have et forløb langs boligområdets østlige kant. Det beskrives derfor i redegørelsen, at der skal tinglyses en sti langs lokalplanområdet efter aftale med grundejer. Denne sti tegnes ind i kortbilag 3 og på illustrationen på side 9.
  En mindre del af lokalplanområdet på ca. 6.275 m2 ligger uden for kommuneplanrammen. Derfor er der parallelt med lokalplanen udarbejdet et nyt kommuneplantillæg, der skal skabe overensstemmelse mellem helhedsplanen og kommuneplanrammen.
  Med lokalplan 633 overføres denne mindre del fra landzone til byzone, og dermed klassificeres området som byzonejord, jf. jordforureningsloven. Klima- og Miljøudvalget vil på mødet den 5. april 2016 tage stilling til, at området kan undtages af denne områdeklassificering.
  Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget godkender tillæg 21 til kommuneplanen på mødet den 6. april 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da området er privat ejet, og bygherre udvikler det. En realisering af projektet indebærer etablering af indsnævring på Østrupvej. Der er indgået en udbygningsaftale herom.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 79

  Godkendt.

 • Pkt. 80 Nyt vejnavn - lokalplan 633 for boliger på Holmehøj, etape 4 - sydøst, Gundsømagle

  kort_over_de_to_nye_vejnavne_ved_holmehoej.pdf

  Pkt. 80

  Nyt vejnavn - lokalplan 633 for boliger på Holmehøj, etape 4 - sydøst, Gundsømagle

  Sagsnr. 270557 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 633 for boliger på Holmehøj, etape 4 – sydøst, Gundsømagle er der behov for to nye vejnavne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnene Egeholmen og Elmeholmen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af sydøstlige del af udbygningsområdet ved Holmehøj i Gundsømagle har i samarbejde med forvaltningen foreslået vejnavnet Egeholmen for den nordlige del af etape 4 og Elmeholmen for den sydlige del. Navnene passer fint til de andre vejnavne i området, som alle indeholder ”holme”, og der er allerede en vej, der hedder Bøgeholmen i området.
  Den gennemgående vej i området Holmehøjen forlænges samtidig til Østrupvej.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 80

  Godkendt.

 • Pkt. 81 Anmodning om optagelse af Hyldekærsvej i Gundsømagle som offentlig vej

  kortbilag_-_hyldekaersvej.pdf

  Pkt. 81

  Anmodning om optagelse af Hyldekærsvej i Gundsømagle som offentlig vej

  Sagsnr. 279021 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget anmodning om optagelse af den private fællesvej Hyldekærsvej i Gundsømagle som offentlig vej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at:

  1. vejen ikke optages som offentlig
  2. mængden af den almene trafik søges nedbragt

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har modtaget anmodning om optagelse af privat fællesvej Hyldekærsvej i Gundsømagle som offentlig vej. Baggrunden for anmodningen er, at grundejeren vurderer, at vejen anvendes til almen gennemkørende trafik. Efter ændringerne i den nye privatvejslov skal kommunen tage stilling til en sådan anmodning.
  Efter lov om offentlige veje § 15 beslutter kommunalbestyrelsen, hvilke veje der skal være offentlige. Efter privatvejslovens bestemmelser i § 58 stk. 1 skal kommunalbestyrelsen mindst hvert 5. år vurdere, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene trafik, at vejen bør optages som offentlig eller, at man gennemfører foranstaltninger, der nedbringer den almene trafik på vejen. Trafik til beboere og virksomheder ved vejen er ikke almen gennemkørende trafik.
  Det er forvaltningens vurdering, at den almene trafik på grund af genvejskørsel kan have et sådant omfang, at vejen derfor bør optages som offentlig eller, at der gennemføres færdselsregulering, der nedbringer den almene motorkørende trafik på den private fællesvej, så den kommer under 50 % - privatvejslovens § 58 stk. 3.
  Da kommunen normalt ikke optager privat fællesvej som offentlige, idet det medfører øgede driftsudgifter, er det forvaltningens vurdering, at løsningen med at nedbringe den gennemkørende almene trafik bør vælges. Det kan forsøges gjort enten med forbud mod gennemkørsel ved skiltning - hvilket er den billigste løsning - eller ved at lukke vejen i den ene ende med bomme eller anden chikane. Denne løsning er noget dyrere, men sikrer også, at trafikken nedbringes effektivt. Cykeltrafik på vejen opretholdes. Udgifterne til den valgte løsning afholdes af kommunen.
  Hvis det besluttes ikke at optage vejen, vil forvaltningen gå i dialog med beboerne på vejen for at finde en tilfredsstillende løsning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, udgiften kan afholdes inden for driftsbudgettet.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 81

  Anbefales.

 • Pkt. 82 Omfartsvej i Tjæreby

  Pkt. 82

  Omfartsvej i Tjæreby

  Sagsnr. 265131 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget behandlede på mødet den 14. januar 2016, punkt 6, sagen om en omfartsvej ved Tjæreby. Det blev besluttet, at der skal forelægges en sag via Plan- og Teknikudvalget til byrådets godkendelse om omprioritering, salg og frigivelse af anlægsmidlerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har været i dialog med Vejdirektoratet, NCC Roads og Roskilde Lufthavn og vil på mødet orientere om sagens udvikling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 82

  Plan- og Teknikudvalget finder, at det er nødvendigt at etablere en trafiksikker løsning for gruskørsel i området omkring Tjæreby - en omfartsvej. En løsning, som kan godkendes af Roskilde Lufthavn og Vejdirektoratet vil koste ca. 12 mio. kr., hvoraf 6 mio. kr. er afsat i budgettet. Plan- og Teknikudvalget må konstatere, at kommunalbestyrelsen i Greve Kommune har besluttet ikke at imødekomme Roskilde Kommunes henvendelse om at medvirke til finansiering af en løsning. På denne baggrund anbefaler Plan- og Teknikudvalget følgende til videre behandling i Økonomiudvalget og byrådet:
  Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2016 til en omfartsvej i Tjæreby på samlet 12 mio. kr. finansieret ved:
  1) De allerede afsatte 6 mio. kr. til omfartsvej i Tjæreby (overført fra tidligere år)
  2) Det afsatte beløb på 0,5 mio. kr. i Plan- og Teknikudvalgets anlægsbudget 2016 til "Trekroner Campus - udvikling af regional busforbindelse til Lyngby" (overført fra tidligere år)
  3) 1,0 mio. kr. i Plan- og Teknikudvalgets anlægsbudget 2016 vedr. cyklistplanmidler, som endnu ikke er frigivet
  4) 4,5 mio. kr. ved kassebeholdningen
  Forvaltningen skal arbejde med at gøre projektet så billigt som muligt, således at kassetrækket formindskes mest muligt.
  Plan- og Teknikudvalget opfordrer herudover Økonomiudvalget til at igangsætte forberedelsen af salg af grusindvindingsretten på et mindre, kommunalt ejet areal, som støder direkte op til grusgraven ved Tjæreby. Denne indvindingsret forventes at kunne bidrage til at reducere trækket på kassebeholdningen. Der vil i givet fald skulle forelægges en sag for Økonomiudvalget på et senere tidspunkt med en tillægsbevilling til indtægter til kassen.

 • Pkt. 83 Ombygning af kryds mellem Sdr. Ringvej og Rabalderstræde

  sdr._ringvej_rabalderstraede_projektforslag.pdf

  Pkt. 83

  Ombygning af kryds mellem Sdr. Ringvej og Rabalderstræde

  Sagsnr. 203976 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i etableringen af en stiforbindelse mellem Musicon og Roskilde Station skal krydset Sdr. Ringvej/ Rabalderstræde signalreguleres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. krydset udformes som et 4-benet kryds med svingbaner på Sdr. Ringvej
  2. signalreguleringen etableres med 3-faser, der prioriterer langsgående trafik på Sdr. Ringvej højest og lette trafikanter på tværs af Sdr. Ringvej næsthøjest
  3. krydset ombygges i efteråret 2016.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Det indgår i visionen for Musicon, at der skal anlægges en direkte og oplevelsesrig cykel- og gangsti til stationen. Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 30. august 2012, punkt 199, besluttet tre hovedprincipper for stiens udformning herunder, at stiens krydsning med Sdr. Ringvej skal signalreguleres. Byrådet har den 28. januar 2015, punkt 18, givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. ved frigivelse af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb til stien.
  Krydset er i dag et T-kryds, der samtidig har tilslutning til stien til Eriksvej. Desuden er der tæt på krydset et fodgængerfelt og en overkørsel til vuggestue og beboerhus på Sdr. Ringvej 51-53. Forvaltningen foreslår, at krydset udformes som et 4-benet kryds ved, at overkørslen flyttes ind i krydset for sammen med stien at udgøre det fjerde ben. På den måde bliver krydset mest muligt symmetrisk og dermed overskueligt.
  Der skal etableres svingbaner på Sdr. Ringvej til Rabalderstræde for at sikre den nødvendige kapacitet til at trafikbetjene en fremtidig dagligvarebutik på Musicon og sikre bedst mulig fremkommelighed på ringvejen. Projektet er blevet tilgængeligheds- og trafiksikkerhedsrevideret.
  Forvaltningen foreslår, at signalreguleringen i krydset etableres med tre faser og fordeles, så den primære trafikstrøm er trafikken på ringvejen, den sekundære er cyklende og gående på tværs af ringvejen, og den tertiære er trafik ud fra Rabalderstræde, beboerhuset og vuggestuen.
  Forvaltningen vil arbejde videre med en kreativ udformning af belysning, der supplerer vejbelysningen for at skabe opmærksomhed på de cyklende og gående på tværs af Sdr. Ringvej som en vigtig trafikstrøm.
  Den foreslåede udformning af krydset forudsætter aftaler med de omgivende grundejere om overdragelse af jord. Forvaltningen har derfor ført dialog med grundejerne og forventer på den baggrund, at der kan indgås frivillige aftaler i foråret 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da rådighedsbeløbet allerede er frigivet.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 83

  Godkendt.

 • Pkt. 84 Bienge på kommunens grønne områder

  notat_-_bienge_paa_kommunens_groenne_omraader.pdf forslag_-_bienge.pdf

  Pkt. 84

  Bienge på kommunens grønne områder

  Sagsnr. 280152 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  På byrådets møde den 30. september 2015, punkt 277, blev det besluttet, at forvaltningen skulle undersøge hvor i Roskilde Kommune, der kan placeres bienge. Forvaltningen orienterer om forslag til opstilling af bistader og om, hvordan forvaltningen arbejder med naturindhold i driften af kommunens grønne områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at opstilling af bistader på seks steder godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen arbejder på mange forskellige måder for at fremme diversitet for flora og fauna. Det gøres ved at kombinere flere forskellige metoder til naturpræget og parkpræget drift, som det bl.a. ses i Folkeparken. På kommunens grønne områder bruges forskellige metoder i kombinationer, der passer til det enkelte anlæg.
  Forvaltningen har undersøgt muligheden for at lave bienge i Roskilde Kommune.
  Efter dialog med Gl. Roskilde Amts Biavlerforening indgås der aftale om opstilling af bistader på 1-2 kommunale arealer. Aftalen træffes med en biavler, der er udpeget af foreningen.
  Forvaltningen har foreslået følgende opstillingssteder: Græsningsfold ved Svogerslev Sø, ”Stjernen” ved Ledreborg Allé, ubebygget areal omkring gravhøjen Hyrdehøj, ”Himmelsøen” ved Milen, 1.000 års skoven ved Trekroner og området omkring Roskilde Ring.
  Kriterierne for udpegning af opstillingsstederne er udviklet i dialog med biavlerforeningen: Arealet til opstilling af bistader skal være ejet af Roskilde Kommune, der skal være gode adgangsforhold for biavler og for publikum, et forholdsvis stort publikum skal kunne nå arealet til fods eller på cykel og endelig udvælges steder, hvor mulige konflikter mellem publikum og bier kan undgås.
  Fra biavlerforeningen var man mest interesseret i området omkring Roskilde Ring, Hyrdehøj og ”Stjernen” i prioriteret rækkefølge.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da aftalen med biavleren kan afholdes indenfor driftsbudgettet.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 84

  Godkendt med følgende tilføjelse:
  1) at kommunen beplanter mindst 1 hektar med bivenlige planter i anledning af Danmarks Biavlerforenings 150 års jubilæum i år. I forbindelse med jubilæet har foreningen igangsat et initiativ for at øge biernes fødegrundlag i kommunerne. Kommunen vil modtage et certifikat (i form af et roll-up banner, som kan placeres ved eks. borgerservice), som brander kommunen som særligt bivenlig. Der skal tages kontakt til Danmarks Biavlerforening for at undersøge muligheden for at opnå et sådan certifikat.
  2) at Plan- og Teknikudvalget anerkender, at Roskilde Kommune allerede i dag arbejder med biodiversitet og har udlagt kommunale arealer der søges holdt næringsfattige.
  3) Udvalget ønsker, at ambitionsniveauet øges således at flere steder i kommunen udlægges som blomsterenge.
  4) at Plan- og Teknikudvalget anerkender, at insekthoteller kan være med til at øge den biologiske mangfoldighed, men ønsker ikke at dette skal være en beskæftigelse for nyttejobbere. I stedet bør denne opgave udføres af arbejdere, som har tegnet overenskomst.
  Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende en placering af bistader på lokalitet 3, ved Hyrdehøj, af hensyn til beboerne på det fremtidige plejecenter. Endvidere kan V og O ikke godkende punkt 3 i beslutningen.

 • Pkt. 85 Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Frederiksborgvej 193, 4000 Roskilde

  Pkt. 85

  Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Frederiksborgvej 193, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 204950 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har den 11. januar 2012 meddelt afslag på nedrivning af bevaringsværdig bygning. På foranledning af politisk ønske forelægges sagen til fornyet overvejelse.

  Indstilling

  Forvaltningen forelægger sagen til udvalgets beslutning.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i forbindelse med ejendomssalg i 2012 modtaget ansøgning fra en ejendomsmægler om tilladelse til nedrivning. Forvaltningen har den 11. januar 2012 meddelt afslag på nedrivning, og ejendommen er efterfølgende handlet under den forudsætning.
  Udvalget har været på besigtigelse på ejendommen den 4. februar 2016, og der er efterfølgende udtrykt politisk ønske om at genoverveje sagen.
  Forvaltningen har i sin afgørelse lagt vægt på, at huset har tilstrækkelig originalitet til at kunne håndhæve lokalplanen. I afslaget indgik følgende begrundelser:
  - Enfamiliehuset er udpeget som bevaringsværdig, jf. lokalplan 245 § 8.
  - Enfamiliehuset er registreret med høj bevaringsværdi (3).
  - Bevaring af enfamiliehuset er væsentlig af kulturhistoriske årsager, og Roskilde Museum har vurderet, at bygningens kulturhistoriske bevaringsværdi er af sådan en karakter, at nedrivning ikke kan anbefales.
  - Den oprindelige bygning står i rimelig original stand og godt vedligeholdt.
  - Der kan ved arkitektonisk velovervejede tilbygninger tilgodeses både bevaring og stor moderne bolig.
  Forvaltningen kan pege på følgende saglige hensyn, der kan tale for en nedrivningstilladelse:
  - Taget er ikke helt originalt, da det er ændret fra strå til tegl. En omlægning kan være forholdsvis omkostningstung for så lille hus.
  - Bygningen ligger langt fra offentlig vej, og er ikke særlig synlig.
  - Bygningen ligger ikke i et bevaringsværdigt område, og er ikke omgivet af tilsvarende bygninger.
  - Bygninger har en del tilbygninger, der ikke respekterer den oprindelige bygning.
  Forvaltningen har vurderet, at begrundelserne for bevaring vægter tungest. Det er naturligvis muligt, at foretage en anden vægtning af de modsatrettede hensyn.
  Såfremt udvalget ønsker at vægte disse hensyn i en sådan grad, at man beslutter at se velvilligt på en nedrivning, vil forvaltningen, efter normal dispensationsprocedure med naboorientering, meddele dispensation og tilladelse til nedrivning af bygningen, medmindre der kommer væsentlige indsigelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 85

  Udvalget besluttede at igangsætte proceduren med naboorientering med henblik på at give dispensation til nedrivning med henvisning til de i sagen oplyste saglige begrundelser for nedrivning.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan med henvisning til Roskilde Museums historiefaglige anbefaling ikke anbefale, at bygningen på Frederiksborgvej nedrives.

 • Pkt. 86 Kondemnering af Søndre Ringvej 8, 1., 4000 Roskilde

  Pkt. 86

  Kondemnering af Søndre Ringvej 8, 1., 4000 Roskilde

  Sagsnr. 277354 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om kondemnering af bolig på grund af sundhedsfarlig skimmelsvamp.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at boligen Søndre Ringvej 8, 1 sal, 4000 Roskilde kondemneres med frist til fraflytning på 4 måneder.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har den 10. december 2015 modtaget henvendelse fra LLO Hovedstaden, på vegne af lejerne af boligen Søndre Ringvej 8, 1. sal, 4000 Roskilde.
  På baggrund af henvendelsen har forvaltningen besigtiget lejemålet den 6. januar 2016 sammen med lejer, ejer og LPU Rådgivende Ingeniør, hvorfra kommunen den 8. februar 2016 har modtaget undersøgelsesnotat. Undersøgelsen har vist, at der er nærliggende risiko for sundhedsfare forbundet med at opholde sig i lejemålet, hvilket tilskrives skimmelvækst forårsaget af flere af hinanden uafhængige vand- og fugtskader.
  Årsagen til skaderne og den påviste skimmelsvamp tilskrives navnlig utæt tag over skråvæggen i toiletrummet på 2. sal, skade efter utæt vandinstallation til WC’et på 2. sal, fejlinstalleret afløb fra opvaskemaskinen, kuldebroer i konstruktionen i kombination med manglende varmeinstallation og at loftlemmen er fjernet til tagrummet uden at installere fast varmeinstallation med fugtskader til følge.
  Omfanget af synlig skimmelvækst i lejemålet som følge af fugt- og vandskaderne vurderes at være ca. 2-2½ m2. Omfanget af skjult skimmelvækst i lejemålet, som følge af fugt- og vandskaderne vurderes at være ca. 3-4 m2 men kan være større.
  Kommunen har den 16. februar 2016 sendt undersøgelsesnotatet i partshøring hos lejere og ejer. Lejere oplyser, at de ønsker, at kommunen nedlægger forbud mod, at boligen benyttes til beboelse. De oplyser desuden, at en beboer har helbredsmæssige problemer, der godt kunne have relation til skimmelsvampen. Ejer har oplyst, at man har i sinde at følge kommunens tiltag, idet de ikke har til hensigt at misligholde deres ejendom.
  På baggrund af ovenstående anbefales det, at boligen kondemneres på grund af nærliggende sundhedsfare ved ophold, og at beboerne genhuses snarest muligt. Der bør fastsættes en frist på 4 måneder til fraflytning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Lejer har ret til at få tilbud om erstatningsbolig, dækket flytteomkostninger samt eventuel indfasningsstøtte, hvis den nye husleje er højere end den nuværende. Kommunens udgifter hertil refunderes med 50 % af staten.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 86

  Godkendt.

 • Pkt. 87 Sammenlægning af Frederiksborgvej 15, 2. th. og 2. tv., 4000 Roskilde

  Pkt. 87

  Sammenlægning af Frederiksborgvej 15, 2. th. og 2. tv., 4000 Roskilde

  Sagsnr. 279603 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af boligen Frederiksborgvej 15, 2. th., 4000 Roskilde ønsker at sammenlægge boligen med boligen beliggende Frederiksborgvej 15, 2. tv., 4000 Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til det ansøgte, og at tilladelsen tidsbegrænses i 2 år, således at den bortfalder, hvis sammenlægningen ikke er gennemført, inden 2 år fra afgørelsen er meddelt ansøgeren.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af boligen Frederiksborgvej 15, 2. th., 4000 Roskilde har med fuldmagt fra ejeren af boligen Frederiksborgvej 15, 2. tv., 4000 Roskilde ansøgt om tilladelse til at sammenlægge de to boliger.
  Ifølge folkeregistret bebos boligen 2. th. af ansøger, mens boligen 2. tv. har været ubeboet siden februar 2016.
  Ifølge BBR-registret er boligen 2. th. en 3-værelses lejlighed med WC og bad på i alt 106 m2, hvoraf 21 m2 er beliggende i tagetagen. Boligen 2. tv. er en 2-værelses bolig på 55 m2 med WC og bad.
  I sammenlagt stand vil boligen udgøre 161 m2.
  Ansøger oplyser, at sammenlægningen vil kræve, at den ikke-bærende væg mellem lejlighederne nedrives, og at begge eltavler flyttes. Samme metodik er brugt og godkendt i stuelejligheden, som i 2007 fik tilladelse til at sammenlægge de to stuelejligheder.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at lejligheden 2. th. består af entré, bad og toilet, køkken og stue med adgang til to værelser, hvoraf det ene ligger i tagetagen via intern trappe. Lejligheden 2. tv. består af entré, to værelser og køkken med adgang til toilet og bad.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet en beboelse. Når det samlede bruttoetageareal overstiger 130 m2, kan byrådet nægte samtykke til sammenlægning af lejligheder efter reglerne i boligreguleringslovens § 51, stk. 2. Herefter kan byrådet nægte godkendelse til sammenlægningen, hvis byrådet vurderer, at den ene boligs fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 87

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, idet Enhedslisten finder at der mangler små boliger i kommunen. Jonas Bejer Paludan (Ø) begærer sagen i byrådet.
  .

 • Pkt. 88 Budgetudfordring på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område i 2016

  sammenfatning_af_notat_om_budgetudfordring_paa_voksensocialomraadet_i_2016.pdf budgetudfordring_paa_voksensocialomraadet_i_2016.pdf finansiering_af_forventet_merforbrug_paa_beskaeftigelses-_og_socialudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 88

  Budgetudfordring på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område i 2016

  Sagsnr. 270448 Plan- og Teknikudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Der foreslås givet en udgiftsbevilling på i alt 12,2 mio. kr. i 2016 som følge af et forventet merforbrug på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på voksensocialområdet og som følge af reducerede refusionsindtægter fra staten til beskæftigelsesindsatsen. I sagen fremlægges en række forslag til finansiering af det forventede merforbrug.
  Sagen forelægges Plan- og Teknikudvalget vedr. indstillingens punkt 4.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Der gives en udgiftsbevilling på 12,2 mio. kr. fordelt med 11 mio. kr. på voksensocialområdet og 1,2 mio. kr. til beskæftigelsesindsatser.
  2. 4,0 mio. kr. finansieres af Økonomiudvalgets overførsler fra 2015 til 2016, som ikke er disponeret i 2016
  3. 2,0 mio. kr. finansieres af Skole- og Børneudvalgets overførsler fra 2015 til 2016, som ikke er disponeret i 2016,
  4. 3,2 mio. kr. finansieres af Plan- og Teknikudvalgets overførsler fra 2015 til 2016, som ikke er disponeret i 2016,
  5. 3,0 mio. kr. finansieres ved omplacering fra overførselsrammen til løn og driftsrammen på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område i 2016 som følge af forventet mindreforbrug på førtidspensioner. Der indarbejdes endvidere en tilsvarende omplacering på 2 mio. kr. i Budget 2017 og følgende år.
  6. nedsætte indtægtsbevillingen på fagområdet beskæftigelsesindsats med 8,7 mio. kr. som følge af reduceret driftsloft,
  7. udgiftsbevillingen til sygedagpengemodtagere på fagområdet beskæftigelsesindsats nedsættes med 6,3 mio. kr., udgiftsbevillingen til jobafklaringsforløb under fagområdet sygedagpenge, fleksjob mv. forøges med 6,3 mio. kr., og refusionsindtægterne på fagområdet sygedagpenge, fleksjob mv. forøges med 3,2 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2016 skønner administrationen indtil videre forventede nettomerudgifter på 11 til 13 mio. kr. på voksensocialområdet. De forventede merudgifter på området består primært af et øget antal borgere både på psykiatri- og handicap-området med behov for omfattende støtte.
  Generelt er Roskilde Kommunes udgifter til voksne med særlige behov lave sammenlignet med andre kommuner, hvilket er dokumenteret løbende i ECO-nøgletal, benchmarkanalyser og lignende, se også vedlagte bilag om den økonomiske udfordring på voksensocialområdet.
  På beskæftigelsesområdet blev en sag om reducerede refusionsindtægter som følge af statens nedsættelse i finansloven af driftslofter i 2016 (BSU 1. marts 2016, punkt 25) begæret i Byrådet af Enhedslisten. Efter politiske forhandlinger er denne sag nu erstattet af denne samlede sag på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område med henblik på en samlet finansieringsløsning.
  I sagen om de reducerede refusionsindtægter gjorde forvaltningen rede for en teknisk omlægning mellem fagområderne beskæftigelsesindsats og sygedagpenge, fleksjob mv. Omlægningen er en følge af den ændrede praksis på sygedagpengeområdet i forlængelse af Ankestyrelsens praksisundersøgelse. Praksisændringen medfører, at flere fremover kommer i jobafklaringsforløb og derfor foreslås en budgetomplacering fra beskæftigelsesindsats til sygedagpenge mv., hvilket har som konsekvens, at tabet på refusionsindtægterne på i alt 8,7 mio. kr. reduceres. Herefter er budgetudfordringen 5,5 mio. kr.. Punkt 7 i denne sags indstilling rummer denne omlægning.
  Hertil kommer, at forvaltningen har omlagt og effektiviseret indsatsen overfor kriminelle og banderelaterede ledige. Dette betyder en reduktion af nettoudgiften med ca. 0,7 mio. kr., hvilket sammen med den foreslående forøgede merbevilling på 1,2 mio. kr. reducerer det samlede provenuproblem på beskæftigelsesområdet til 3,6 mio. kr. i 2016.
  I vedlagte bilag om finansiering af forventet merforbrug på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område redegøres nærmere for indholdet af de enkelte forslag. Finansieringen er ikke fuldt ud dækkende i forhold til det forventede merforbrug i 2016.
  For så vidt angår bidraget fra Plan- og Teknikudvalget til finansieringen af budgetudfordringen på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område er der tale om et engangsbeløb på budgettet for busdrift, der er et mindreforbrug i 2015 pga. lavere brændselspriser end forudsat. Disse midler er overført til 2016. Det vurderes, at det nuværende aktivitetsniveau kan fortsættes uden disse midler.
  Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget og Plan- og Teknikudvalget i forhold til henholdsvis indstillingens punkt 3 og 4.

  Økonomi

  Sagen medfører umiddelbart en forværring af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr., som regnskabsmæssigt søges imødegået ved tæt opfølgning og fortsat effektivisering på områderne. Der vil blive redegjort for dette i forbindelse med budgetopfølgningerne.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 88

  Indstillingens punkt 4: Anbefales.

 • Pkt. 89 Anlægsbevilling - Udviklingsprojektet Lighting Metropolis

  oekonomiskema_-_lighting_metropolis.pdf visionsnotat_-_lighting_metropolis.pdf

  Pkt. 89

  Anlægsbevilling - Udviklingsprojektet Lighting Metropolis

  Sagsnr. 279236 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunen indgår som partner i et nyopstartet interreg-projekt ’Lighting Metropolis’. Projektet er medfinansieret af EU, og forvaltningen søger i den forbindelse om en anlægsbevilling vedr. indtægter og en tilsvarende anlægsbevilling vedr. udgifter til anlægsprojektet Lighting Metropolis.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. vedr. indtægter fra Lighting Metropolis. Beløbet tilgår kassebeholdningen.
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. vedr. udgifter til Lighting Metropolis. Beløbet fragår kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunen indgår nu som partner i et nyopstartet interreg-projekt ’Lighting Metropolis’. Projektet er det første skridt i en ambitiøs vision om at få regioner, kommuner, erhvervsliv og vidensinstitutioner i Øresundsregionen til at arbejde sammen om at udvikle og demonstrere verdens fremmeste løsninger indenfor urban belysning. Fra Roskilde-området deltager også DTU Risø og HesaLight.
  Kommunens formål med at deltage i projektet er at:
  - øge glæden, trygheden og orienteringsevnen for borgerne i døgnets mørke timer gennem realisering af mindst to konkrete demonstrationsprojekter,
  - reducere kommunens CO2-udledning med energieffektiv belysning,
  - profilere kommunen internationalt som del af regionen og
  - blive en attraktiv lokalitet for virksomheder indenfor smart urban belysning
  Det ene demonstrationsprojekt er udvikling af en unik Roskilde-lampe, der ved anvendelse af smart teknologi kan belyse og markere Kulturstrøget. Det andet er belysning af stiforbindelsen mellem Musicon og stationen med tilknyttede opholdsarealer, så ruten bliver let at følge og attraktiv at færdes på. Projektsamarbejdet skal desuden benyttes til at højne kvaliteten af belysningen i en række andre aktuelle projekter bl.a. Søjlepladsen på Musicon og den nye svømmehal.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da der søges en enslydende indtægts- og udgiftsbevilling.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 89

  Anbefales.

 • Pkt. 90 Anlægsbevilling - Musicon, Rockmagneten og det omkringliggende kvarter

  Pkt. 90

  Anlægsbevilling - Musicon, Rockmagneten og det omgivende kvarter

  Sagsnr. 217791 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om anlægsbevilling vedr. indtægter på 1,15 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden som del af tilskud til Kvantespringet på Musicon. Der søges samtidig en tilsvarende anlægsbevilling vedr. udgifter til Musicon ’Rockmagneten og det omgivende kvarter’.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der:

  1. afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,15 mio. kr. vedr. indtægter til ’Rockmagneten og det omgivende kvarter’. Beløbet tilgår kassebeholdningen.
  2. afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,15 mio. kr. vedr. udgifter til ’Rockmagneten og det omgivende kvarter’. Beløbet fragår kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udvikling af Rockmagneten som et samlet byrum til events og byliv, ansøgte Roskilde Kommune sammen med Rockmuseet, Lokale- og Anlægsfonden om tilskud til projektet Kvantespringet. Kvantespringet udgøres af Lydmuren - del 1, Søjlepladsen, Grejbank og Den Røde Løber. Den første del - Lydmuren - er færdiganlagt, mens Søjlepladsen og Grejbank udføres i 2016. Lydmurens og Grejbankens andel af støttebeløbet på i alt 2,6 mio. kr. er 1,15 mio. kr. Søjlepladsens andel frigives i marts sammen med anlægsbevilling til Søjlepladsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Anlæg, indtægter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1150
  Anlæg, indtægter 1150
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1150
  Anlæg, indtægter 1150
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 90

  Anbefales.

 • Pkt. 91 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2016

  Pkt. 91

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2016

  Sagsnr. 92981 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der blev i budget 2016 afsat penge til vedligeholdelse af Musiconområdet. Derfor søges der nu om frigivelse af midlerne i budget 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til udvikling af Musicon.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Musicon sekretariatet skal fortsat understøtte ’livet før byen’ ved at facilitere det voksende aktørnetværk og tilpasse de fysiske rammer. Projektet omfatter Opturen, et hævet gadeforløb mellem containerne i Containerstriben. Det er en sammenbinding af hele området i forskellige niveauer med ramper og trapper. Der skal ske forureningssikring bag Hal12, opførelse af toilethus ved Rabalderparken og loftet skal sænkes i Laboratoriet.
  Projektet forventes startet: april 2016
  Projektet forventet afsluttet: december 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 91

  Anbefales.

 • Pkt. 92 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø

  oekonomiskema_frigivelse_af_raadighedsbeloeb_musicon_byrum_og_miljoe.pdf

  Pkt. 92

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø

  Sagsnr. 209082 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til Byrum og Miljø.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en:

  1. anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser og rådgivning i forbindelse med støjskærm langs M11
  2. anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til ’håndtering af forurening 2016’
  3. anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til ’håndtering af gas dannede områder 2016’

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Budgettet disponeres til igangsætning af støjskærm langs M11 samt til håndtering af jordforurening og gas på Musicon i forbindelse med projekter i 2016.
  I forbindelse med Musicons fortsatte udvikling og grundsalg til boligbyggeri i blandt andet Det Høje C, er det aktuelt at igangsætte projekt for støjskærm langs Holbækmotorvejen. Projektforløbet skal blandt andet rumme undersøgelser af støjskærmens præcise udstrækning, dialog med Vejdirektoratet og beboerne i området samt et afklaringsforløb om muligheder for etablering af støjskærm i genbrugsmateriale fra vindmøllevinger. Herudover er det væsentligt at sikre, at støjskærmen ud for Musicon får et spændende og iøjefaldende udtryk.
  Projektet forventes igangsat i august og afsluttet i december 2016.
  Håndtering af forurening vil ske i forbindelse med anlægsprojekterne og gashåndteringen sker som en del af den løbende rådgivning, gasmonitering og afrapportering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Se vedhæftede økonomiskema.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 92

  Anbefales.

 • Pkt. 93 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, trafik og Parkering

  Pkt. 93

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, trafik og parkering

  Sagsnr. 256122 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til direkte cykel- og gangsti til stationen
  2. der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til skiltning og forbedring af stier og parkeringspladser

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Musicons fortsatte udvikling er det nu aktuelt at forbedre forbindelsen til stationen ved at anlægge den centrale del af Musiconstien gennem det grønne område ved rådhuset. Dette ved, at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr.
  Herudover er det aktuelt at etablere god skiltning til og på Musicon og forbedre de interne stier og parkeringspladser ved at give anlægsbevilling på 2,0 mio. kr.
  Projektet forventes igangsat i maj 2016 og afsluttet i 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg -4.800
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, sti til stationen
  Anlæg, skilte og trafik
  -2.800
  -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, sti til stationen
  Anlæg, skilte og trafik
  -2.800
  -2.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 93

  Anbefales.

 • Pkt. 94 Anlægsregnskab - Musicon Frizonen/Rockmagneten

  Pkt. 94

  Anlægsregnskab - Musicon Frizonen/Rockmagneten

  Sagsnr. 275885 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Musicon – Frizonen/Rockmagneten med en samlet bevilling på i alt 8 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Musicon – Frizonen/Rockmagneten godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med opførelse af Danmarks Rockmuseum er grunden blevet byggemodnet i form af nedrivning af eksisterende byggeri. Vejene i Rockmagneten er projekteret og Lydmuren er delvist byggemodnet med forsyningsledninger, nye vejbelægninger og belysning. Det samlede forbrug til Frizonen/Rockmagneten er 4.800.727 kr., hvilket i forhold til den samlede bevilling medfører et mindreforbrug på 3.199.273 kr.
  Mindreforbruget skyldes, at bevillingen gik på flere overslagsår, men nu delvist indgår i budgetposten for Rockmagneten og det omgivende kvarter i budget 2016-2019.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på kr. 3.199.273 kr., som er tilgået kassen i tidligere år.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 94

  Anbefales.

 • Pkt. 95 Orientering om udbud af P-hus på Sortebrødre plads

  program_for_parkeringhus_uddrag.pdf

  Pkt. 95

  Orientering om udbud af P-hus på Sortebrødre Plads

  Sagsnr. 273267 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet bevilligede den 29. april 2015, punkt 114, 84 mio. kr. til opførsel af p-hus på Sortebrødre Plads og godkendte forslag til lokalplan 610 for p-hus på Sortebrødre Plads den 30. marts 2016, punkt 73.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Jf. delegation har forvaltningen igangsat indledende forundersøgelser af Sortebrødre Plads samt udarbejdelse af udbudsmateriale for udbud af nyt p-hus opført i 5 etager med 2 etager over terræn, 2 etager under og parkering på taget. En sammenskrivning af byggeprogrammet kan læses i vedhæftede bilag.
  Parkeringshuset udbydes i begrænset totalentreprisekonkurrence med 5 deltagere. Konkurrencen annonceres primo april 2016, de konkurrerende teams får besked om deltagelse medio maj, og forslag indleveres primo august 2016. Hvis der kan findes et vinderforslag indenfor budgetrammen, indgås der kontrakt medio september 2016. Forventet byggestart er marts 2017.

  I udbudsperioden, april 2016 til ultimo 2016, foretages arkæologiske undersøgelser af pladsen. Gradvis udgraves pladsen af ca. 10 arkæologer, som løbende vil informere byens borgere og besøgende om interessante fund. Der vil bl.a. blive opsat en lille informationsvogn ved siden af Inges Pølser.

  Efterhånden som arkæologerne graver sig igennem pladsen, vil der blive inddraget parkeringspladser. Fra ultimo 2016 til p-huset står færdigt, vil der være inddraget omkring 300 pladser. Bilisterne henvises til andre p-pladser i bymidten og der sørges for behørig skiltning.

  For at afhjælpe de øvrige gener byggeriet vil bevirke, er forvaltningen i kontakt med naboer til byggeriet og vil løbende være i dialog med dem. Medio april inviteres naboer til møde på rådhuset, hvor den vedtagne lokalplan gennemgås og hvor der orienteres om udbuddet. Gennem hele byggeperioden, vil naboerne løbende modtage nyhedsinformationer om byggearbejderne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da midlerne finansieres inden for det eksisterende afsatte rådighedsbeløb.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 95

  -

 • Pkt. 96 Orientering om lukning af nordlig udkørsel fra Håndværkervej

  kortbilag_-_udkoersel_fra_haandvaerkervej.pdf

  Pkt. 96

  Orientering om lukning af nordlig udkørsel fra Håndværkervej

  Sagsnr. 279035 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Vejdirektoratet har af trafiksikkerhedsmæssige årsager som opfølgning på motorvejsudbygningen bedt om, at Roskilde Kommune lukker den nordlige udkørsel fra den private fællesvej (del af) Håndværkervej ud i motorvejsudfletningen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Den offentlige vej Håndværkervej går i den østlige ende over i en nordgående privat fællesvej ligeledes benævnt Håndværkervej. Den private fællesvej har i nordenden udkørsel til Københavnsvej i udfletningsbanen til motorvejen og Københavnsvejs fortsættelse mod Hedehusene.
  Vejdirektoratet har på baggrund af de trafikale forhold på stedet bedt Roskilde Kommune om at lukke denne udkørsel mod Københavnsvej. Det skyldes bl.a., at trafik fra Håndværkervej ureguleret kører ud over cykelsti og ud i den stærke trafikstrøm mod motorvejen og yderligere, at der køres ulovligt over midterhellen for at gennemføre venstresving ind mod Roskilde centrum og ligeledes fra afkørselsbanen fra motorvejen svinges til venstre ind over midterhellen over det østgående spor og ind på Håndværkervej.
  Disse forhold er trafiksikkerhedsmæssigt ikke acceptable. Forvaltningen forventer, at Vejdirektoratet følger op med opsætning af autoværn i midterhellen.
  Lukning af en overkørsel kan ske efter bestemmelserne i privatvejsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet lukningen finansieres over restbeløb fra motorvejsudbygningen.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 96

  -

 • Pkt. 97 Eventuelt

  Pkt. 97

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 97

  Udskiftning af skilte vedr. Roskilde Dyrskueplads.
  Stibelysning i Folkeparken
  Trafiksikkerhed ved Skt Josefs Skole
  P-henvisningssystem
  Sløjfning af olietanke
  Naturfolkemøde
  KL's Teknik og Miljømøde i Ålborg

 • Pkt. 98 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 98

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 98

  Intet at referere.

 • Pkt. 99 Trafik- og mobilitetsplan for Roskilde syd - forlængelse af høringsfrist

  Pkt. 99

  Trafik- og mobilitetsplan for Roskilde Syd – forlængelse af høringsfrist

  Sagsnr. 234888 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til Trafik- og mobilitetsplan for Roskilde Syd er i offentlig høring. Der forslås en forlængelse af høringsfristen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afholdes borgermøde den 3. maj 2016 kl. 19:00 på Peder Syv Skolen
  2. høringsfristen forlænges til den 20. maj 2016.

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgets møde den 3. marts 2016, punkt 51, godkendte udvalget, at forslag til Trafik- og mobilitetsplan for Roskilde Syd blev sendt i offentlig høring fra den 7. marts 2016 til og med den 15. april 2016, samt at der skulle afholdes borgermøde den 4. april 2016 på Gadstrup Skole.

  På borgermødet den 4. april 2016 blev der fremsat ønske om supplerende borgermøde og forlængelse af høringsfristen på baggrund af sagens omfang og indhold. Dette gav formanden tilsagn om på mødet.

  Forvaltningen foreslår et supplerende borgermøde den 3. maj 2016 og en forlængelse af høringsfristen til den 20. maj 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-04-2016, pkt. 99

  Godkendt.