You are here

Referat

Dato: Torsdag, Juni 7, 2018 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 101 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 101

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 101

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 102 Helhedsplan for Viby Øst (igangsætning)

  Kortbilag_afsaet_for_helhedsplan_for_Viby_Oest.pdf

  Pkt. 102

  Helhedsplan for Viby Øst (igangsætning)

  Sagsnr. 305249 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for nyt boligområde og institution ved Kavsbjerggård foreslår forvaltningen, at der parallelt udarbejdes en samlet helhedsplan for udvikling af Viby Øst.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der udarbejdes forslag til en helhedsplan for Viby Øst, og
  2. i helhedsplanen indgår scenarier til etapevis udvikling af området afstemt med Vibys øvrige byudviklingsmuligheder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I Kommuneplan 2016 er der rammelagt for potentielle byudviklingsmuligheder øst for Viby. Dette gælder dels udlæg til boliger på Kavsbjerggård og det kommunalt ejede areal Langdyssegård samt udlæg til offentlige formål ved Viby Sjælland Idrætscenter.
  Lokalplanarbejdet for institution og boliger ved Kavsbjerggård foreslås igangsat i anden sag på dagsordenen. For at sikre at lokalplanen indgår i en samlet strategisk plan for udviklingen af Viby Øst, foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en helhedsplan, som bliver styrende for udviklingen af det samlede område. Heri kan fx sættes ramme for, hvilke boligtyper der skal gives plads til, hvordan Viby idrætsanlæg kan udvikle sig på sigt, infrastrukturelle sammenhænge, og hvordan bydelen bindes sammen med den eksisterende by og det omkringliggende landskab.
  Endvidere skal helhedsplanen ses i sammenhæng med Vibys øvrige byudviklingspotentialer, herunder på Skousboarealet og i bymidten. I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen foreslår forvaltningen, at der indgår scenarier for en etapevis udbygning af Viby Øst, som er afvejet i forhold til Vibys øvrige udvikling. Her vil der blive taget afsæt i Kommuneplan 2016 og byrådets vedtagne ”Strukturbillede – Viby Sjælland” fra juni 2014.
  Forvaltningen vurderer, at arbejdet med helhedsplanen vil være et aktiv i dialogen med staten om revision af fingerplanen, som i øjeblikket sætter begrænsninger for Vibys udvikling. Erhvervsstyrelsen har varslet, at et forslag til revision af fingerplanen sendes i høring i efteråret 2018. Samtidig vil arbejdet med helhedsplanen fungere som optakt til den kommende revision af Kommuneplan 2016.
  Helhedsplanen foreslås udarbejdet parallelt med lokalplanen for Kavsbjerggård, hvor forslag til såvel lokalplan som helhedsplan ventes forelagt ultimo 2018. Forvaltningen foreslår, at både lokalplan og helhedsplan igangsættes med et dialogmøde i Viby i august 2018 for at sikre en tidlig inddragelse af lokalsamfundet.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplan og helhedsplan behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 102

  Udsættes.
  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 103 Forslag til lokalplan 678 for institution og boliger ved Kavsbjerggård (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_678_for_institution_og_boliger_ved_Kavsbjerggaard.pdf Omplacering_af_Lindegaardshusene_notat.pdf Kort_over_lokalplanomraadet_for_lokalplan_678.pdf

  Pkt. 103

  Forslag til lokalplan 678 for boliger og institution ved Kavsbjerggård (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 305228 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En privat grundejer ønsker i overensstemmelse med Roskilde Kommunes byudviklingsstrategi at udvikle et areal i Viby til bolig- og institutionsformål. Udbygningen forudsætter, at der tilvejebringes en lokalplan for området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 678 for institution og boliger ved Kavsbjerggård i Viby på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  En privat grundejer har henvendt sig med ønske om at påbegynde udbygningen af Kavsbjerggård i Viby, der i Kommuneplan 2016 er udlagt til boligformål. Udbygning af Kavsbjergård vil supplere udviklingen af Skousbo med flere parcelhuse, som der opleves lokal efterspørgsel på.
  Parallelt med denne henvendelse har forvaltningen været i dialog med Københavns Kommune, som ønsker at opføre en institution i Viby med botilbud til sindslidende uden behov for specialiseret indsats. Dette sker som led i en omplacering af Center Lindegården, hvor dele af institutionen forbliver ved Skt. Hans i Roskilde. Grundejeren er indstillet på, at institutionen placeres i tilknytning til boligprojektet ved Kavsbjerggård og er i dialog med Københavns Kommune om et muligt salg af et areal på ca. 2 hektar til institutionen. Arealet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 6.D.242, Vibyhallen, som må anvendes til offentlige formål, herunder institutioner.
  Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en samlet lokalplan, hvis formål dels er at skabe plads til institutionen og dels at skabe et blandet boligkvarter med parcel- og rækkehuse med en klar bygrænse mod det åbne land. Lokalplanen skal derudover sikre, at stier og grønne fællesarealer skaber gode og rekreative forbindelser til den eksisterende by og det omgivende landskab. Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Ørstedvej.
  I anden sag på dagsordenen foreslår forvaltningen, at lokalplanen udarbejdes parallelt med en samlet helhedsplan for Viby Øst. Dette skal sikre, at lokalplanen indgår i en samlet helhedsvurdering af områdets udvikling, men udarbejdelse af lokalplanen er ikke betinget af helhedsplanen.
  Forvaltningen foreslår, at der i august afholdes et indledende dialogmøde, som omhandler såvel institutionen, boliger på Kavsbjerggård og den samlede udvikling af Viby Øst. Forvaltningen anbefaler, at dialogmødet følges op med et borgermøde under den offentlige høring af lokalplanforslaget.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplan og helhedsplan behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 103

  Udsættes.
  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 104 Forslag til lokalplan 677 for nye boliger ved Ny Højagergård, Veddelev (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_677_for_nye_boliger_ved_Ny_Hoejagergaard_Veddelev.pdf Kort_over_lokalplanomraadet_for_lokalplan_677.pdf

  Pkt. 104

  Forslag til lokalplan 677 for nye boliger ved Ny Højagergård, Veddelev (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 302856 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune ønsker at sælge Ny Højagergård i Veddelev samt markarealerne nord og syd for gården og muliggøre, at et mindre areal ved selve gården kan udbygges med boliger. Markerne skal fortsat være ubebyggede. Dette kræver en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 677 på baggrund af
  vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2017 fra den 29. september til 27. oktober afholdte Roskilde Kommune en indledende offentlig høring angående udstykning til boliger på markarealerne nord og syd for Ny Højagergård. Den indledende offentlige høring resulterede i et meget entydigt ønske fra borgerne om at bevare de grønne markarealer nord og syd for Ny Højagergård ubebyggede. Til gengæld pegede mange høringssvar på, at man kunne ombygge Ny Højagergård til ældreegnede boliger, samt bygge på et mindre areal omkring selve gården.
  Økonomiudvalget godkendte den 13. december 2017, punkt 518, igangsætning af en lokalplanproces på baggrund af resultatet fra den indledende offentlige høring.
  Veddelev Landsbylaug samt Veddelev Grundejerforening har været til en indledende workshop med forvaltningen, hvor borgerne har haft mulighed for komme med idéer og synspunkter vedrørende planlægning af nyt byggeri omkring Ny Højagergård. I den kommende lokalplanproces vil de to foreninger blive løbende inddraget.
  Ved at koncentrere nyt byggeri omkring selve Ny Højagergård bliver det muligt at opføre ca. 20-30 mindre boliger, og sikre bevaring af de grønne arealer nord og syd for gården, derved fastholdes intentionen med Roskildes Grønne Ring, som er at adskille Veddelev gamle landsby og Veddelev parcelhusområde
  Lokalplanens formål er bl.a.:
  • at sikre og fastholde bevaring af de grønne arealer nord og syd for Ny Højagergård
  • at muliggøre at Ny Højagergård kan ombygges og anvendes til flere boliger
  • at muliggøre ny bebyggelse omkring Ny Højagergård
  • at sikre, at det nye byggeris udseende og størrelse tilpasses landsbymiljøet hidtidige karakter
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen sammen med kommuneplantillægget behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.
  Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget den 6. juni 2018 har godkendt, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 12.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 104

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 105 Forslag til lokalplan 656 for Viby bymidte (til høring)

  Forslag_til_Lokalplan_656_for_Viby_bymidte.pdf Hoeringssvar_til_Plan-_og_Teknikudvalgsmoedet_i_juni_2018.pdf

  Pkt. 105

  Forslag til lokalplan 656 for Viby bymidte (til høring)

  Sagsnr. 288651 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet ønsker at skabe et attraktivt centrum I Viby bymidte, som skal skabe liv og aktivitet ved at koncentrere så mange aktive byfunktioner som muligt I byens centrum.
  Lokalplanen skal danne grundlag for etablering af et nyt biblioteks- og kulturhus, offentlige grønne byrum, almene familie- og ældreegnede boliger og bofællesskaber samt dagligvare- og udvalgsbutikker.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegationen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 656 for Viby bymidte godkendes til offentlig høring fra den 29. juni til 7. september 2018, og
  2. der afholdes borgermøde den 22. august 2018 på Viby Bibliotek.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 8. februar 2018, punkt 18, godkendt et 11-punktsprogram for udarbejdelse af lokalplan 656 for Viby bymidte. Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan.
  Det overordnede formål med lokalplanen er at skabe et attraktivt centrum i byen ved at koncentrere så mange aktive byfunktioner som muligt i området omkring Torvet og Cosmosgrunden. En attraktiv og livlig bymidte skal ved at styrke og støtte bylivet trække nye beboere til og skabe sammenhæng og synergi med det store byudviklingsområde på Skousbo.
  Lokalplanen skal danne grundlag for etablering af et nyt biblioteks- og kulturhus på Cosmoshallens og det gamle mejeris nuværende placering. I tilknytning til biblioteks- og kulturhuset skal der etableres et udeareal, som kan anvendes af publikum og fungere som byplads. Derudover skal lokalplanen muliggøre etablering af boliger og butikker på ejendommen Tofthøjvej 10 samt værksteder, restaurant, beboerhus el. lign.
  Søndergade 13 (nuværende Kulturcosmos) bevares og indrettes til bolig eller erhverv, herunder iværksætterhus/kontorfællesskaber. Søndergade 15 kan nedrives og ny boligbebyggelse opføres med respekt for Søndergades profil og karakter. På den sydligste del af Cosmosarealet bygges familieboliger. Biblioteksgrunden bebygges med ældreegnede boliger og seniorfællesskaber. Alle boliger opføres som almennyttige. Endelig muliggør lokalplanen en renovering af Tofthøjvej med opstramning og ny beplantning af vejen.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering. Den konstaterede jordforurening vil blive kortlagt og behandlet forud for opførelse af ny bebyggelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 105

  Der forelå høringssvar fra Ældrerådet i forbindelse med sagens behandling. Dette tilknyttes referatet.
  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 106 Forslag til lokalplan 661 for boliger på Skousbo, etape 2 (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_661_for_Boliger_paa_Skousbu_etape_2.pdf

  Pkt. 106

  Forslag til lokalplan 661 for boliger på Skousbo, etape 2 (til høring)

  Sagsnr. 290395 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan for anden etape af Skousbo-arealet, som muliggør en udvikling af arealet med etage- og tæt-lave boliger i overensstemmelse med helhedsplan for Skousbo og lokalplan 634 for boliger på Skousbo.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen udelukkende behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 661 for boliger på Skousbo, etape 2 godkendes til offentlig høring fra 15. juni til 7. september 2018, og
  2. der afholdes borgermøde den 22. august på Viby Bibliotek sammen med lokalplan 656 for Viby bymidte.

  Beslutningskompetence
  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 6. april 2017, punkt 83, godkendt et 11-punktsprogram for udarbejdelse af lokalplan 661 for boliger på Skousbo, etape 2.
  Grundet forhandlinger om salg af større arealer inden for rammelokalplanens område, som ikke er afsluttede, har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan for den mindre del af området, som skal udvikles til almene boliger.
  Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af en ny boligbebyggelse og sikre disponering af området med parkering, veje samt fælles opholdsarealer, der kan benyttes til leg og ophold. Området udvikles som et boligområde med et varieret udbud af etage- og tæt-lave boliger. Bebyggelsen langs Syvmose Allé opføres med en tæt, høj og bymæssig karakter, mens bebyggelsen mod Damgårdsvej opføres som lavere og mere åbne bebyggelser. Lokalplan 661 er en detaljering af de bestemmelser, som er fastlagt i rammedelen af lokalplan 634, og som skal muliggøre udbygning af etape 2, hvor der kan opføres etage- og tæt-lave boliger. Det forventes, at der kan opføres 76 boliger i området.

  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Området er belastet af støj fra jernbanen og trafik på Damgårdsvej. Støj fra Damgårdsvej er håndteret ved afstandsdæmpning med et støjbælte imellem vej og bebyggelse. Desuden skal der sikres en støjdæmpende udformning af facader og primære friarealer skal placeres på ikke støjbelastede arealer. Støj fra jernbanen håndteres med støjskærm. Da den ligger uden for lokalplanområdet, er der indgået aftale med Banedanmark om en støjskærm i 2019.

  Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden, da lokalplanen ikke medfører væsentlige ændringer i forhold til rammelokalplanens indhold.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 106

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 107 Forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 for Roskilde Idrætspark (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_667_for_Roskilde_Idraetspark_endelig_vedtagelse.pdf Kommuneplantillaeg_5_for_Roskilde_Idraetspark_endelig_vedtagelse.pdf Behandling_af_bemaerkninger_og_indsigelser_til_lokalplan_667_og_kommuneplantillaeg_5_for_Roskilde_Idraetspark.pdf

  Pkt. 107

  Forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 for Roskilde Idrætspark (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 291722 Plan- og Teknikudvalget 2018-2021 Åbent punkt

  Resume

  Der skal skabes rammer for en udvikling af idrætsanlægget i Rådmandshaven med blandt andet en ny idrætspark. Det kræver udarbejdelse af et nyt plangrundlag. Forslag til lokalplan 667 for Kildegården og kommuneplantillæg 5 inklusive miljøvurdering har været i offentlig høring. Der er indkommet 7 høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer herunder afsnit i lokalplan med sammenfattende redegørelse af miljøvurdering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 21. marts 2018, punkt 185, at sende forslag til lokalplan 667 for Roskilde Idrætspark og kommuneplantillæg 5 inklusive miljøvurdering i offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde i høringsperioden. Se høringssvar og resume af borgermøde her.
  De væsentligste emner fra høringen handler om den mulige anvendelse af det nye stadion til forskellige typer af arrangementer og den støjpåvirkning af naboer, som kan forventes herfra samt om størrelsen af det planlagte byggeri.
  Forvaltningen vurderer, at lokalplanen samt kommunens praksis ved afholdelse af enkeltstående koncerter og lignende arrangementer, vil kunne sikre, at naboer ikke udsættes for unødig støj fra aktiviteter på det nye stadion i et væsentligt omfang. Størrelse og placering af det nye byggeri vurderes rimelig og bør fastholdes.
  For at imødekomme indsigelser om adgangsforhold til træningsbaner og anvendelse heraf foreslås sikret mulighed for en intern forbindelse på den nordlige side af den nye kunstbane samt mulighed for etablering af boldrum mv. i forbindelse med baner.
  Herudover foreslår forvaltningen en mindre ændring af lokalplanens afgrænsning mod FORS i forlængelse af dialog med FORS herom. Ændringen konsekvensrettes i kommuneplantillæg i afgrænsningen mellem rammeområde 4.F.1 og 4.BS.3. Der er herudover foretaget redaktionelle ændringer i planen. Se vedlagte høringsnotat.
  På baggrund af de indkomne høringssvar og forslag til ændringer er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse, som er indarbejdet i lokalplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da en kommende investor fortsat skal betale for det samlede byggeri, herunder ny kunstgræsbane med lys samt tilhørende midlertidige publikumsfaciliteter i byggeperioden for det nye stadion, mod overdragelse af kommunale byggeretter. Der kan dog senere komme udgifter til f.eks. trafiksikkerhed, herunder omlægning af veje og stier i Rådmandshaven, som ikke er indeholdt i det planlagte EU-udbud.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 107

  Anbefales.
  Karsten Lorentzen (O) tager forbehold.

  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 108 Oprettelse og ændring af stednavne

  Kort_over_Snoldelev_Mark.pdf Kort_over_Radhuse_og_Birkede_Skov.pdf

  Pkt. 108

  Oprettelse og ændring af stednavne

  Sagsnr. 298193 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er to stednavne i Roskilde Kommune, som ikke stemmeroverens med Danske Stednavne. Forvaltningen foreslår, at dette rettes ved at søge om at få oprettet et nyt stednavn og ændret et andet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommunen indstiller til Stednavneudvalget, at:

  1. Snoldelev Mark oprettes som stednavn, og
  2. stednavnet Radhuse ændres til Birkede Skov.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med det landdækkende adresseprojekt, som køres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, konverteres data fra CPR til det nye adresseregister (DAR). Samtidig skal supplerende bynavn fremover svare til en grafisk afgrænsning i GIS. I den anledning har forvaltningen tjekket de supplerende stednavne i CPR og de officielle stednavne i Danske Stednavne.
  Forvaltningen har fundet et supplerende bynavn ”Snoldelev Mark”, som ikke findes som stednavn i Danske Stednavne, se kort. Der er 6 adresser, som bruger dette stednavn. Forvaltningen vurderer, at det vil give færrest gener for beboerne i området, hvis Snoldelev Mark oprettes som stednavn.
  Endvidere har forvaltningen fundet, at ingen bruger stednavnet Radhuse (Danske Stednavne), som ligger langs Svenstrupvejen og Mosevej ved Birkede Skov, mens flere i området har Birkede Skov tilknyttet deres adresse, se kort. Historiske set tilhører kun husrækken på Mosevej Radhuse, som nævnes første gang i A. Bull’s Atlas over Danmark, 1858. Birkede Skov blev kun anvendt til skoven.
  Forvaltningen har foretaget en høring hos de berørte borgere om, hvilket stednavn de foretrækker. Der er kommet 12 høringssvar, og alle ønsker Birkede Skov. En enkelt foreslog, at dele området i Radhuse for Mosevej og Birkede Skov for resten. Det er forvaltningens vurdering, at området er for lille til to stednavne. Der er allerede stillet 3 byskilte med Birkede Skov op i området. Forvaltningen foreslår derfor, at Radhuse ændres til Birkede Skov i Danske Stednavne.
  Det er Stednavneudvalget, som træffer beslutning om oprettelse og ændring af stednavne. Udvalget hører under Kulturministeriet med sekretariat i Center for navneforskning, Københavns Universitet. Kommunen kan indstille forslag til Stednavneudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 108

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 109 Tomme boliger

  Pkt. 109

  Tomme boliger

  Sagsnr. 301990 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om hvordan praksis kan ændres, så boligreguleringsloven fremadrettet anvendes mere aktivt for at forebygge situationer med tomme boliger og dermed skaffe boliger til boligsøgende i Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, hvorvidt der skal sættes yderligere initiativer i gang for at imødegå, at boliger står tomme i kommunen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til boligreguleringsloven har en ejer pligt til at anmelde, når en bolig har stået tom i mere end 6 uger. Efter udløbet af fristen kan kommunen anvise en lejlighedssøgende til boligen. Kommunen er berettiget til ved fogeden at indsætte en anvist i boligen. Hvis ejeren undlader at anmelde en tom bolig eller anmelder for sent, kan ejeren straffes med bøde. Har ejeren i sin anmeldelse godtgjort, at der er indgået en aftale om senere salg eller boligen er midlertidigt ubeboelig på grund af ombygning, kan der indrømmes en yderligere frist, hvilket i praksis vil ske i langt de fleste tilfælde.
  Forvaltningen har indtil nu kun behandlet sager på baggrund af henvendelser og har således ikke aktivt undersøgt, om der er tomme boliger.
  Kommunen kan på flere måder være mere aktiv i forhold til ejerne og deres anmeldelsespligt:
  Ved at samkøre folkeregister og BBR-register kan der trækkes en liste over tomme boliger. En liste trukket den 17. maj 2018 viste, at der var 585 boliger i kommunen, som ikke havde en tilmeldt folkeregisteradresse (ikke offentligt ejede). Det vil kræve, at der tages kontakt til hver enkelt ejer for at afklare, hvad årsagen er til at boligen står tom, og om der er en gyldig grund hertil.
  Den nye persondataforordning, der netop er trådt i kraft, stiller imidlertid skærpede krav til hjemmelsgrundlaget til at føre kontrol, når der indgår personoplysninger. Efter oplysninger fra ministeriet, så arbejdes der på nuværende tidspunkt med mulighederne for at indskrive særhjemmel i loven, for at løse dette. Bech-Bruun anbefaler, at man afventer at indføre en praksis om samkøring før hjemlen er på plads.
  Kommunen kan oplyse om reglerne i dagspressen, for derved at sætte fokus på ejernes anmeldelsesforpligtelse. Det er forvaltningens opfattelse, at mange borgere er uvidende om anmeldelsespligten. Der er ikke erfaring med, om sådan et initiativ vil merføre et øget antal anmeldelser.
  Kommunen kan anmelde de ejere til politiet, som enten ikke har anmeldt den tomme bolig, eller som har anmeldt for sent til kommunalbestyrelsen. En ejer kan blive idømt en bøde på ca. 5.000 kr. Bøder kan have en præventiv virkning, men kræver bl.a. politirapport, politianmeldelse og retssag og er derfor meget ressourcekrævende. I praksis er anmeldelse kun relevant, hvor ejer ikke vil i dialog, hvilket så vidt vides ikke har været tilfældet endnu.
  Såfremt kommunen får identificeret en tom bolig, kan kommunen håndhæve et krav om bopælspligt ved at anvise en lejer. Forvaltningen er ikke bekendt med, at der inden for de sidste 10 år, er blevet anvist efter boligreguleringsloven, hvorfor vi ikke har praksis herom.
  Udlejningen af boligen skal ske efter lejelovgivningens normale vilkår. Såfremt der er tale om en større bolig og dermed en højere leje, fx et parcelhus, vil det i praksis være vanskeligt at anvise lejere, da vilkårene ikke er attraktive. I andre kommuner har man af samme årsag truffet politisk beslutning om, at man fx ikke anviser lejere til parcelhuse.
  Hvis en ejer ikke frivilligt går med til at udleje til den anviste lejer, så kan kommunen indsætte en anvist lejer via fogeden. Processen er kompleks og omfattende og derfor uhensigtsmæssig i forhold til den lejlighedssøgende. I andre kommuner er erfaringen med ovenstående meget sparsom af samme årsag.
  I de særlige situationer, hvor en bolig står tom, men ikke er beboelig, fx på grund af vedligeholdelsesstand eller væsentlige mangler, så har kommunen meget begrænsede muligheder, idet hverken boligreguleringsloven eller lejeloven giver hjemmel til at pålægge udbedring. I henhold til byfornyelsesloven, har kommunen hjemmel til at træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til byfornyelse af private udlejningsboliger, under visse betingelser. Derudover er der hjemmel vedrørende kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum.
  Efter en gennemgang af ovenstående, så kan det konkluderes, at det er et ressource krævende arbejde, at få identificeret, hvilke boliger der står tomme uden gyldig grund. Det kan endvidere konstateres, at det i praksis er vanskeligt at gennemføre anvisning af lejere til boliger der er store(dyre), eller hvor ejeren ikke frivilligt indgår en lejeaftale.
  Tilbage er så de mindre boliger, som er tomme, og hvor ejeren frivilligt går med til udlejning.
  En metode til at finde disse er, som ovenfor nævnt, en samkøring af registre. Denne metode anbefales dog ikke på nuværende tidspunkt, da der ikke er sikkerhed for hjemlen hertil, men det må forventes, at den fornødne hjemmel vil blive tilvejebragt, hvorefter dette tiltag kan sættes i værk.
  Hvis det besluttes, at denne metode skal anvendes på sigt, så skal det vurderes, eventuel ved stikprøver, hvad samkøringen betyder og vil kræve af ekstra ressourcer til administration og juridisk sagsbehandling af samtlige boliger. Det vurderes foreløbig, at det vil kræve, at der afsættes ekstra ressourcer i forvaltningen til juridisk sagsbehandling af sagerne svarende til ét årsværk. Indtil den fornødne hjemmel er tilvejebragt, kan det som nævnt overvejes at oplyse om reglerne i dagspressen med henblik på, at flere anmelder, at deres bolig er ledig. Hvor stor effekt, det vil have, er dog meget usikkert.
  Økonomi
  Såfremt der skal igangsættes initiativer med samkøring vil det kræve, at der afsættes ressourcer til ét årsværk i forvaltningen svarende til 600.000 kr. årligt.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 109

  Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes et forslag til budgetblok (med alternativer) vedr. opfølgning på tomme boliger til budgetpunktet på udvalgets augustdagsorden.
  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 110 Muligt påbud om renovering - Allehelgensgade 11a

  Pkt. 110

  Muligt påbud om renovering - Allehelgensgade 11a

  Sagsnr. 290440 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag vedr. mulig kondemnering og påbud af sundhedsskadelige boliger på Allehelgensgade 11a

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen indleder påbudssag efter byfornyelsesloven om renovering af ejendommen Allehelgensgade 11a.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget blev den 17. april 2018 orienteret om, at der er 6 tomme boliger i ejendommen Allehelgensgade 11a, hvoraf 3 boliger allerede er kondemneret i 2013 og 14 og de resterende 3 boliger også er undersøgt og fundet kondemnable. Der foreligger undersøgelsesrapporter fra LPU Rådgivende Ingeniører fra januar 2018, som dokumenterer, at der er nærliggende risiko for sundhedsfare ved ophold i boligerne.
  Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med ejeren af ejendommen, Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse for at få ejer til at udarbejde en frivillig handlingsplan for renovering af ejendommen.
  Ejer har imidlertid ikke fremlagt den aftalte tidsplan for renovering af ejendommen eller en plan for et evt. salg. Forvaltningen forelægger derfor denne sag for udvalget til beslutning om hvad der skal ske med ejendommen. Efter forvaltningens opfattelse bør ejendommen kondemneres og samtidig bør der gives et påbud om renovering efter byfornyelsesloven, idet det ud fra en samlet økonomisk og bebyggelses-, brand- og sundhedsmæssig vurdering vil være rimeligt, at der gennemføres foranstaltninger, som afhjælper faren. Der er efter forvaltningens vurdering tale om en god ejendom, som bør istandsættes af ejer, så alle boliger igen kan udlejes.
  Forinden der udstedes et påbud om renovering skal kommunen imidlertid have foretaget en samlet økonomisk og bygningsmæssig vurdering, herunder af omfanget af evt. påbudte foranstaltninger, idet evt. renoveringsudgifter, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse efter lejeloven skal erstattes af kommunen. Det er således vigtigt at få klarlagt hvilken økonomisk risiko kommunen løber i forbindelse med et evt. påbud om renovering.
  Forvaltningen vil på denne baggrund iværksætte nærmere vurdering af istandsættelsesomkostningerne, og der vil blive fremlagt en ny sag til beslutning af kondemneringer og påbud, herunder en økonomisk udredning af sagen. Sagen fremlægges herefter til fornyet beslutning i Plan- og Teknikudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 110

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 111 Nedlæggelse af bolig Allershøjvejen 4, 4621 Gadstrup

  Pkt. 111

  Nedlæggelse af bolig Allershøjvejen 4, 4621 Gadstrup

  Sagsnr. 277524 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Naturstyrelsen har ansøgt om tilladelse til at nedlægge boligen beliggende Allershøjvejen 4, 4621 Gadstrup, idet samtlige af ejendommens bygninger ønskes nedrevet, for at arealet skal indgå i skovens areal.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til at nedlægge boligen, og at tilladelsen tidsbegrænses i 2 år, således at den bortfalder, hvis nedlæggelsen ikke er gennemført inden 2 år fra afgørelsen er meddelt ansøger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Naturstyrelsen har ansøgt om tilladelse til at nedlægge boligen med henblik på nedrivning, idet man ønsker at fjerne en bebygget enklave inde i et skovrejsningsområde og pålægge arealet fredsskovs pligt af hensyn til at sikre grundvandet og skabe et rekreativt areal. Både i tankerne bag skovrejsningsplanen og bygningsplanen, fremgår det, at ejendommen ønskes nedrevet.

  Naturstyrelsen har erhvervet ejendommen i 2010 som led i skovrejsningsprojekt Tune Skov. Ved erhvervelsen var ejendommen lejet ud. Lejer er nu fraflyttet, og ejendommen står nu tom.
  Ejendommen er opført i 1912, og der er et boligareal på 287 m2. Ved en tidligere besigtigelse er det konstateret, at stuehuset er af ældre dato og fremstod også som sådan.
  Der er ingen landbrugspligt, og der er ingen lokalplan for ejendommen. I henhold til rammeplanen skal området hovedsagelig anvendes til jordbrugsformål, herunder landbrug, gartneri og skovbrug samt råstofindvinding, fritidsformål, naturområde o.l. Andet byggeri og anlæg samt anden anvendelse kan kun ske med landzonetilladelse og i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1 er det ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke at nedlægge en bolig, hvad enten nedlæggelse sker ved nedrivning, sammenlægning, eller ved at boligen tages i brug til andet end beboelse. Kommunalbestyrelsen kan nægte godkendelse til nedlæggelsen, hvis det vurderes, at boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 111

  Godkendt.

  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 112 Resultater i Roskilde 2018

  Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2018.pdf Notat_vedr._Resultater_i_Roskilde_2018.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2018.pdf

  Pkt. 112

  Resultater i Roskilde 2018

  Sagsnr. 239364 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Plan- og Teknikudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde beskriver hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater, og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2017, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn) samt eventuelle ændringer af resultatkrav.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag. Der er ikke forslag til ændringer på Plan- og Teknikudvalgets område.
  På Plan- og Teknikudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - Kvaliteten af kommunens fysiske aktiver, fx veje
  - Sagsbehandlingstider på byggesager
  - Trafiksikkerhed
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Plan- og Teknikudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 112

  Anbefales

  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 113 Frigivelse af rådighedsbeløb - ombygning af Industrivej

  Pkt. 113

  Frigivelse af rådighedsbeløb - ombygning af Industrivej

  Sagsnr. 288450 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til ombygning af Industrivej og etablering af fællesstier mellem Præstemarksvej og Betonvej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Industrivej og etablering af fællesstier.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Industrivej mellem Præstemarksvej og Betonvej er slidt og trænger til ny asfalt, og vejen har ingen særskilte cykelarealer. FORS er ved at renovere fjernvarmeledningerne under Industrivej. Derfor vil der i et tæt samarbejde med FORS blive etableret fællesstier med kantsten til kørebanen og lagt ny asfalt på både stier og kørebane.
  På Bytoften mellem Byageren og Præstemarksvej er der i 2017 etableret afmærkede cykelbaner på kørebanen efter fjernvarmearbejde og nyasfaltering.
  På Industrivej, mellem Præstemarksvej og Østre Ringvej, forventes fjernvarmearbejdet afsluttet medio 2018. Projektet med etablering af fællesstier på denne strækning forventes startet umiddelbart derefter og afsluttes ultimo 2018.
  På grund af fjernvarmen forventes strækningen Østre Ringvej – Betonvej først at være afsluttet i løbet af 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da den vedrører frigivelse af rådighedsbeløb, der er afsat i budgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -5.500
  Finansiering:
  Påvirkning af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 113

  Anbefales
  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 114 Budget 2019-2022 - Indledende drøftelser

  Plan-_og_Teknikudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf Budgetnotat_for_Plan-_og_Teknikudvalget_2019_til_junimoedet.pdf Takster_PTU_2019_junimoedet.pdf PTU_-_blokliste.pdf PTU_-_bloktekster.pdf Strategisk_anlaegsplan_2019-2026.pdf

  Pkt. 114

  Budget 2019-2022 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 302991 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  sagen indledes budgetdrøftelserne for Plan- og Teknikudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgets budget drøftes samt at det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for 2019 indgår 2 fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 129,4 mio. kr., mens der indgår anlæg for 95,6 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  På baggrund af forårsseminarets drøftelser er den overordnede målsætning økonomisk balance i hele budgetperioden 2019-2022. Det er endvidere besluttet at indarbejde et forslag til strategisk anlægsplan med byggemodningsprojekter på 37,1 mio. kr. og et anlægsniveau ekskl. byggemodning på 182,6 mio. kr.
  For at skabe mulighed for et budget i balance er der igangsat temaanalyser på følgende områder, som indgår i budgetdrøftelserne i august: SFO- og skoleområdet, ældreområdet samt en tværgående analyse på ejendomsområdet.
  Herudover har direktionen igangsat udarbejdelse af budgetforbedringsforslag på de områder, der ikke er omfattet af temaanalyse. Disse forslag vil blive forelagt på augustmøderne.
  I budgetprocessen 2019-2022 indgår en øget borgerinddragelse med afholdelse af borgermøder, hvor en række temaer drøftes i forhold til en mere fokuseret indsats.

  Særlige forhold vedr. Plan- og Teknikudvalget

  Der er som bilag 2 vedhæftet et notat om Plan- og Teknikudvalgets budget 2019.
  Budgetforbedringsforslag på udvalgets område, som forventes fremlagt på mødet i august, vil forvaltningen kort redegøre for på udvalgets møde. Der er ikke igangsat temaanalyse på udvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da det vedrører budget 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 114

  Drøftet.
  Udvalget ønsker et forslag til budgetblok vedr. Den dynamiske bymidte/aktiviteter til udvalgets møde i august.

  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 115 Orientering om grundlag for udarbejdelse af lokalplan 655 for Ny bydel ved Ny Østergade

  Rammer_for_udarbejdelse_af_lokalplan_655.pdf Underbilag_1_-_Volumenstudier_februar_2018.pdf Underbilag_2_-_Projektudviklers_material_maj_2018.pdf

  Pkt. 115

  Orientering om grundlag for udarbejdelse af lokalplan 655 for Ny bydel ved Ny Østergade

  Sagsnr. 287558 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ny Østergadeprojektet er siden januar 2017 blevet konkretiseret af forvaltningen og en privat udvikler. Da lokalplansagen på et senere tidspunkt skal forelægges Plan- og Teknikudvalget orienterer forvaltningen om, at Økonomiudvalget på møde 6. juni 2018 behandlede sagen, der går videre til behandling på byrådets møde den 20. juni 2018.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet og en privat udvikler har gennem flere år ønsket at byudvikle Ny Østergade-arealet, og i 2015 blev arkitektkonkurrencen Bind Roskilde sammen afholdt. På baggrund af team Effekts vinderforslag til byudvikling af Ny Østergade-arealet blev der i efteråret 2016 gennemført en indledende offentlig høring og afholdt borgermøde. I hø-ringsperioden var det primært de trafikale konsekvenser af byggeriet, samt byggeriets omfang og højde, der blev udtrykt bekymring for.
  Efter høringsperioden vedtog byrådet den 25. januar 2017, punkt 7, en liste med 18 pejlemærker, der skulle anvendes i konkretiseringen af vinderforslaget. Pejlemærkerne er fordelt i fire strategiske overskrifter: Bind Roskilde sammen, Byg by, Byg levende og Byg bæredygtigt.
  Forvaltningen og projektudvikler har siden arbejdet intensivt med at videreudvikle og detaljere projektet for at indfri alle pejlemærkerne. Arbejdet er forløbet i to parallelle spor:
  - Det planfaglige spor: Bearbejdning og konkretisering af projektet, der vil danne et præcist grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for området

  - Forhandlingssporet: Forhandlinger med grundejere om vilkår for realisering af projektet, der vil danne grundlag for endelige aftaler imellem grundejere, Roskilde Kommune og projektudvikler
  I det planfaglige spor er det lykkedes at nå til enighed og finde løsninger på stort set alle punkter. Dog er der endnu enkelte punkter, som ikke er faldet helt på plads, og forvaltningen og projektudvikler er ikke nået til enighed om byggeriets samlede omfang. Hvor forvaltningen ønsker at fastholde vinderforslagets skala og de oprindelige bygningshøjder og byrumsnetværk med 84.500 etagemeter som resultat, så ønsker projektudvikler at fastholde de oprindelige 91.500 etagemeter ved at øge bygningshøjden og tætheden. Derudover drøftes parkeringsløsningen stadig mellem forvaltningen og projektudvikler.

  Der er derfor brug for en politisk beslutning om rammerne for lokalplanarbejdet. Forvaltningens forslag til ramme for udarbejdelse af lokalplanen fremgår af det vedlagte bilag.

  Sideløbende med konkretiseringen af projektet har forvaltningen og projektudvikler været igennem et længere forhandlingsforløb med de nuværende grundejere DSB og Banedanmark om betingelserne for overtagelse af jorden og mulighederne for realiseringen af projektet. Det har hidtil ikke været muligt at nå til enighed i forhandlingerne.
  Forvaltningen finder det afgørende, at forhandlingerne mellem parterne afsluttes, inden der udarbejdes et endeligt lokalplanforslag, da ejerforholdene naturligvis er afgørende for, hvorvidt byggeriet kan realiseres. Forvaltningen indstiller derfor, at der træffes politisk beslutning om at fokusere på forhandlingerne med grundejerne, og dermed ikke arbejdes videre med udvikling og lokalplanlægning af projektet, før der er en aftale på plads, som sikrer, at det samlede projekt inklusiv underføringen kan realiseres.

  Når der er indgået endelig aftale med grundejerne om køb af Ny Østergade-arealet og i forlængelse heraf udarbejdet udbygningsaftale med projektudvikleren som grundejer, kan lokalplanarbejdet færdiggøres.

  Resultatet af forhandlingerne og de endelige rammer for udarbejdelsen af en lokalplan vil blive forelagt til politisk beslutning inden færdiggørelsen af plangrundlaget for den ny bydel ved Ny Østergade.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Der er i den strategiske anlægsplan afsat i alt 60 mio. kr. i 2022 og 2023. Når aftalen med grundejerne er på plads og arbejdet med færdiggørelse af lokalplan og vvm igangsættes, vil det være hensigtsmæssigt at frigive 1 mio. kr. til indledende projektering af underføringen. Omkostninger til projektering og anlæg af underføringen deles med udvikler. Der vil på et senere tidspunkt blive fremlagt en sag herom.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 115

  -

  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 116 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  A_-_Groen_Blaa_Strategi_Handleplan_2019-22_-_UDKAST.pdf C_-_Den_Dynamiske_Bymidte_Handleplan_2019-22_UDKAST.pdf E_-_Viby_Handleplan_2019-22_UDKAST.pdf F_-_Jyllinge_Handleplan_2019-22_UDKAST.pdf G_-_Roskilde_Dyrskueplads_og_Milen_Handleplan_2019-22_UDKAST.pdf H_-_Musicon_Handleplan_2019-22_UDKAST.pdf

  Pkt. 116

  Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  Sagsnr. 303494 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handlingsplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:
  - Grøn Blå Strategi
  - Den Dynamiske Bymidte
  - Viby
  - Jyllinge
  - Roskilde Dyrskueplads og Milen
  - Musicon
  Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som f.eks. udviklingen i det grønne og blå.
  Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.
  Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 116

  -

  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 117 Orientering om opgradering af Tømmer-grunden ved Frederiksborgvej

  Pkt. 117

  Orientering om opgradering af Tømmer-grunden ved Frederiksborgvej

  Sagsnr. 217972 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen er i gang med at skitsere mulige løsninger på opgradering af Tømmergrunden, beliggende syd for Frederiksborgvej 65A-65E, som samtidig klimasikrer de kommunale arealer fremover.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen giver en mundtlig orientering til udvalget. Der vil ske en tilsvarende orientering til Klima- og Miljøudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 117

  -

  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 118 Orientering om borgerrådgiverens beretning 2017

  Borgerraadgiverens_beretning_2017.pdf

  Pkt. 118

  Orientering om borgerrådgiverens beretning 2017

  Sagsnr. 303137 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beret-ningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2017.
  Borgerrådgiver Kresten Gaub deltager på Økonomiudvalgets møde under behandling af punktet.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at borgerrådgiverens beretning for 2017 tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 203

  Taget til efterretning.
  Økonomiudvalget opfordrer til at beretningen sættes på til orientering i relevante fagudvalg.

  Byrådet, 30-05-2018, pkt. 220

  Taget til efterretning.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 118

  -

  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 119 Orientering om kommende større sager - juni 2018

  Pkt. 119

  Orientering om kommende større sager - juni 2018

  Sagsnr. 301127 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Afsluttende budgetdrøftelser, herunder fællesmøde med FMU (august)
  2. Forslag til lokalplan 672 for Byudvikling ved KøgevejogSøndre Ringvej (11-punktsprogram) (august)
  3. Forslag til lokalplan 660 for Indfaldet (endelig vedtagelse) (august)
  4. Landzoneadministrationsgrundlag (september)
  5. Forslag til lokalplan for Tofteengen (11-punktsprogram) (september)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Trafikanalyse for Svogerslev
  2. Sankt Hans Vest
  3. Forslag til lokalplan 677 for Ny Højagergård (til høring)
  4. Forslag til lokalplan 678 for Kavsbjerggård i Viby (til høring)
  5. Forslag til lokalplan 659 for Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 6 (endelig vedtagelse)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 119

  -

  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 120 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 120

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 120

  Vigen Strandpark - skiltning

  Fraværende: Lars-Christian Brask

 • Pkt. 121 Eventuelt

  Pkt. 121

  Eventuelt

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 121

  Torsdagstræf
  Materielgårdens årsregnskab 2017
  Lastbiler Lynghøjen
  Fraværende: Lars-Christian Brask