You are here

Referat

Dato: Torsdag, November 7, 2019 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 177 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 177

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 177

  Godkendt, dog således at punkt 182 sendes til endelig godkendelse i byrådet.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 178 Forslag til lokalplan 672 for byudvikling ved Køgevej og Søndre Ringvej (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_672_for_Koegevej_og_Soendre_Ringvej.pdf Udkast_til_udbygningsaftale.pdf Bilag_til_udbygningsaftalen.pdf

  Pkt. 178

  Forslag til lokalplan 672 for byudvikling ved Køgevej og Søndre Ringvej (til høring)

  Sagsnr. 264685 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En privat ejendomsudvikler ønsker at udvikle grunden på det nordvestlige hjørne af Køgevej og Søndre Ringvej til en boligbebyggelse med en dagligvarebutik, mindre forretninger og 0-6 års dagtilbud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. forslag til lokalplan 672 for byudvikling ved Køgevej og Søndre Ringvej godkendes til offentlig høring fra den 6. december 2019 til 7. februar 2020.
  2. der afholdes borgermøde onsdag den 15. januar 2020 kl. 19.00.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 16. august 2018, punkt 127, at der skal udarbejdes et forslag til lokalplan 672 for byudvikling ved Køgevej og Søndre Ringvej.
  Lokalplanens primære formål er at omdanne arealet til en attraktiv bebyggelse med høj arkitektonisk kvalitet, der understøtter bylivet, det lokale handelsliv og bidrager til udviklingen af Roskilde Sydby. Lokalplanforslaget muliggør en bebyggelse med boliger, dagligvarebutik, mindre forretninger og liberalt erhverv, samt etableringen af en ny daginstitution. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen markerer sig mod krydset Køgevej og Søndre Ringvej, mens etageantallet nedtrappes mod Ringparken for at tilpasse sig konteksten. Halvdelen af parkeringen etableres i p-kælder, og der sikres sammenhængende friarealer og etableringen af et nyt lokalt bytorv.
  Lokalplanen forudsætter, at kommuneplanrammerne revideres i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplan 2019.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Der er sammen med lokalplanen udarbejdet et forslag til en udbygningsaftale, der fastsætter, hvilke anlægsarbejder ejendomsudvikleren skal bekoste og udføre på offentlige veje mv. Anlæggene er: Ny adgang fra Køgevej og etablering af bytorv, ombygning af adgang fra Søndre Ringvej, opgradering af fortov langs Køgevej og etablering af cykelsti, samt anlæg af cykel- og gangstier. Udbygningsaftalen vil blive fremlagt til godkendelse i en selvstændig sag samtidig med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. I det vedtagne budget 2020-23 er der afsat samlet 37 mio. kr. på Skole- og Børneudvalgets området til nyt dagtilbud ved Ringparken. I udbygningsaftalen indgår anlæg af fremført cykelsti på Køgevej, denne finansieres af beløb afsat fra puljen til Cyklisme, Trafiksikkerhed og Mobilitet i 2018, til busfremkommelighed for 202 A.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 178

  Anbefales.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 179 Etablering af opholdssted for borgergruppe i Roskilde Sydby

  Pkt. 179

  Etablering af opholdssted for borgergruppe i Roskilde Sydby

  Sagsnr. 319790 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har undersøgt fordele og ulemper ved at etablere et opholdssted for en gruppe af udsatte borgere ved Fakta-grunden på Køgevej og foreslår at involvere gruppen i et samskabelsesprojekt omkring Roskilde Ring og Rådhusparken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at borgergruppen på Køgevej involveres i et samskabelsesprojekt omkring etablering af et opholdssted i Roskilde Ring og Rådhusparken, som en del af projektet med at forny og sammenbinde parkerne.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der har igennem en længere årrække været en gruppe borgere, der har opholdt sig ved Fakta på Køgevej og ved den tilstødende garagebygning, hvor der er blevet drukket en del øl og ført højlydte samtaler, hvilket nogle af områdets beboere oplever som utryghedsskabende.
  Arealet, hvor borgergruppen opholder sig i dag, er ejet af en privat projektudvikler, der sammen med Roskilde Kommune planlægger en omfattende fornyelse af området med nye private boliger, et blandet butiksliv og etablering af en ny kommunal daginstitution. Som en del af omdannelsen vil det garageanlæg, hvor borgerne opholder sig, blive revet ned, butikken vil i en årrække være lukket, og området vil være præget af byggepladsaktiviteter. Nedrivning og nybyggeri forventes igangsat i maj 2020.
  Plan- og Teknikudvalget behandlede på sit møde den 6. december 2018, punkt 221, spørgsmålet om etableringen af et opholdssted ved Fakta på Køgevej til denne gruppe af borgere. Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes et oplæg om muligheder, fordele og ulemper ved at etablere et opholdssted i området. Derudover vedtog byrådet på mødet den 24. april 2019, punkt 98, at igangsætte en boligpolitisk handleplan i forlængelse af den vedtagne boligpolitik, hvor en af de konkrete indsatser i handleplanen er at understøtte fællesskaber i sydbyen og sikre hurtige synlige resultater af strategiarbejdet for Roskilde Sydby.
  Forvaltningen har på baggrund af borgerinddragelsen i forbindelse med udviklingsstrategien for Roskilde Sydby igangsat et arbejde med at udvikle Roskilde Ring og Rådhusparken til et sammenhængende og mere levende parkrum. Da der ses mulighed for synergi mellem de to projekter, foreslår forvaltningen, at gruppen af udsatte borgere, der opholder sig ved Fakta-grunden, samt Udsatterådet involveres i projektet omkring Roskilde Ring og Rådhusparken, og derigennem gives mulighed for at et etablere et nyt opholdssted i parken.
  Den konkrete placering af opholdsstedet udpeges ud fra hensyn til borgergruppen, beboerne i området og den generelle udvikling af parken.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Den Boligpolitiske Følgegruppe og Økonomiudvalget har samlet afsat 1 mio. kr. i 2019 og 2020 til projekter i Roskilde Sydby, og opholdsstedet kan finansieres af disse midler.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 179

  Godkendt.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 180 Forslag til lokalplan 687 for Svogerslev Sognegård (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_687_for_udvidelse_af_Svogerslev_Sognegaard.pdf

  Pkt. 180

  Forslag til lokalplan 687 for udvidelse af Svogerslev Sognegård (til høring)

  Sagsnr. 316896 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan for udvidelse af Svogerslev Sognegård.
  Byrådet vedtog på sit møde den 24. april 2019, punkt 111, at forslag til lokalplanen skal behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 687 for udvidelse af Svogerslev Sognegård godkendes til offentlig høring fra den 6. december 2019 til den 7. februar 2020 og
  2. der afholdes borgermøde den 9. januar 2020 på Svogerslev Sognegård.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på mødet den 24. april 2019, punkt 111, et 11-punktsprogram for udarbejdelse af lokalplan 687 for udvidelse af Svogerslev Sognegård og besluttede, at der skal afholdes borgermøde i forbindelse med offentlighedsperioden.
  Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at området kan bebygges med en udvidelse til Svogerslev Sognegård i et nutidigt formsprog. For at sikre, at den nye bebyggelse tilpasses det gamle bevaringsværdige hovedhus, er der i lokalplanen bl.a. fastsat bestemmelser om etagehøjde, materialer og tagform.
  For at dokumentere, at der ikke vil forekomme skyggegener for naboerne, er der udarbejdet skyggediagrammer for den nye bebyggelse.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 180

  Anbefales.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 181 Forslag til lokalplan 659 for omdannelse af Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 6 (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_659_for_omdannelse_af_Sortebroedre_Plads.pdf Kommuneplantillaeg_6.pdf Hoeringsnotat_for_lokalplan_659.pdf

  Pkt. 181

  Forslag til lokalplan 659 for omdannelse af Sortebrødre Plads og kommuneplan-tillæg 6 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 289803 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 659 for omdannelsen af Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 6 har været i offentlig høring. Der er kommet 8 høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 659 for omdannelse af Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 6 godkendes endeligt med de nævnte ændringsforslag.
  Vedtagelsen af lokalplanen er betinget af, at byrådet tiltræder sag om aftale med tilstødende grundejer, som fremlægges i lukket sag for Økonomiudvalget på mødet den 6. november 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 30. august 2017, punkt 201, at sende forslag til lokalplan 659 for omdannelse af Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 6 i offentlig høring fra den 8. september til 3. november 2017. Der blev afholdt borgermøde den 21. september 2017, hvor ca. 30 borgere deltog. Forvaltningen har modtaget 8 skriftlige høringssvar. Se høringssvar til lokalplan 659 her.
  Lokalplanens endelige vedtagelse har afventet forhandlingerne med en central grundejer i området, som det er nødvendigt at indgå en aftale med, for at projektet på det kommunalt ejede grundareal kan realiseres. Aftalen regulere forhold om færdselsret, anlægsarbejder og mindre arealoverførelser. Vedtagelsen af lokalplaner er således også betinget af at Byrådet tiltræder aftalen, som fremlægges i en selvstændig sag.
  Generelt er kommunen blev mødt med positive tilkendegivelser, som støtter forslaget om omdannelse af Sortbrødre Plads til et nyt levende område i bymidten. Flere høringssvar tilslutter sig kommunens ønske om at skabe et nyt boligområde med købstadspræg. Flere borgere er dog betænkelige ved at tillade 3½ etager i et par af byggefelterne. De mener, at det giver skygge- og indbliksgener og forslår 2½ etage. Nogle borgere mener, at den forslåede bygningsstruktur i delområde B fremstår for opdelt og usammenhængende og forslår i stedet en bebyggelse, der hænger sammen om karrernes hjørner.
  Forvaltning foreslår følgende indholdsmæssige ændringer i lokalplanforslaget som følge af høringssvarene. Etageantal for byggefelt 4 reduceres fra 3½ til 2½, bestemmelserne for udformning af delområde B justeres. Derudover er der foretaget redaktionelle rettelser. Se vedlagte høringsnotat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. I 2019 er afsat 1 mio. kr., og i det netop vedtagne budget 2020-23 er der afsat 5 mio. kr. i 2020 til byggemodning af Sortebrødre Plads Vest.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 181

  Anbefales.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 182 Forslag til lokalplan 675 for området omkring Valhalvej, Himmelev (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_675_for_omraadet_omkring_Valhalvej_Himmelev.pdf Notat_for_behandling_af_hoeringssvar_til_lokalplan_675_for_omraadet_omkring_Valhalvej_Himmelev.pdf

  Pkt. 182

  Forslag til lokalplan 675 for området omkring Valhalvej, Himmelev (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 300151 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslaget til lokalplan 675 for området omkring Valhalvej, Himmelev har været i 10 ugers offentlig høring. Kommunen har modtaget 27 skriftlige høringssvar. Der har været afholdt borgermøde i høringsperioden.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 675 for området omkring Valhalvej, Himmelev godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 16. maj 2019, punkt 76, at sende forslag til lokalplan 675 for området omkring Valhalvej, Himmelev i offentlig høring fra den 24. maj til den 2. august 2019. Borgermødet blev afholdt den 25. juni 2019, hvor der deltog 55 borgere, heraf var alle naboer og flere var gengangere fra tidligere workshops og dialogmøder. Se høringssvar til lokalplan 675 her.
  I de indkomne skriftlige bemærkninger og fra bemærkningerne på borgermødet er der generelt stor opbakning og tilfredshed med lokalplanens overordnede indhold og processen i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen. De to emner, der nævnes oftest, omhandler muligheden for at opføre helvalmede tage og regulering af træer. Begge kritikpunkter har ført til ændringer i lokalplanens bestemmelser, da forvaltningen er enig i, at argumentationen for ikke at tillade helvalmede tage er utilstrækkelig. Samtidig er det forvaltningens vurdering, at en så stram regulering af træer i et eksisterende villaområde er for restriktiv. Derfor erstattes denne med en vejledende udpegning af træer med særlig værdi for områdets karakter samt en bibeholdelse af en allerede gældende fredning af et enkelt træ.
  Ud over de to ovennævnte emner har der også været andre emner, der er gået igen i høringssvarene. Disse emner omhandler bestemmelser om antallet af parkeringspladser pr. bolig, bestemmelse om at tagbeklædning, kviste og ovenlys skal fremstå i jordfarver og bestemmelser om udformning af kviste, altaner og tagterrasser. Alle emner har ledt til indholdsmæssige ændringer i lokalplanforslaget. Bestemmelserne om udformning af kviste, altaner og tagterrasser er lempede for at imødekomme indsigelserne, og ordlyden om parkeringspladser og farvevalg til tagbeklædning, kviste og ovenlys er ændret og har dermed gjort bestemmelserne mere lempelige.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 182

  Anbefales.
  Lars-Christian Brask (I) og Karsten Lorentzen (O) tager forbehold.
  Udvalget sender sagen til endelig godkendelse i byrådet jf. punkt 177 (godkendelse af dagsorden).

  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 183 Forslag til lokalplan 683 for byfortætning langs Ringstedgade (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_683_Ringstedgade_-_Politisk_2._behandling_november_2019.pdf Kommuneplantillaeg_17_Ringstedgade_-_Politisk_2._behandling_november_2019.pdf Hoeringsnotat_for_lokalplan_683.pdf

  Pkt. 183

  Forslag til lokalplan 683 for byfortætning langs Ringstedgade (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 313941 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslaget til lokalplan 683 og kommuneplantillæg 17 for byfortætning langs Ringstedgade har været i 10 ugers offentlig høring. Kommunen har modtaget 11 skriftlige høringssvar, og der har været afholdt borgermøde i høringsperioden.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 683 og kommuneplantillæg 17 for byfortætning langs Ringstedgade godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

  Beslutningskompetencer

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 19. juni 2019, punkt 170, at sende forslag til lokalplan 683 og kommuneplantillæg for byfortætning langs Ringstedgade i offentlig høring fra den 26. juni til den 4. september 2019. Kommunen har modtaget 11 skriftlige høringssvar primært fra borgere og grundejere. Der har været afholdt borgermøde i høringsperioden den 21. august, hvor der deltog ca. 30 borgere samt enkelte udviklere.
  Høringsperioden for lokalplanen og kommuneplantillægget har afspejlet en lokal interesse i projektet. Gennemgående er der tilfredshed med, at kommunen udarbejder en samlet plan for forskønnelse og fortætning af området.

  Dog er der nogle emner, der dominerer høringssvarene og går igen som kritiske kommentarer. De vedrører først og fremmest lokalplanen. De to forhold, der nævnes oftest, er bygningshøjderne langs Ringstedgade og trafikforhold. Indsigernes ønsker om at sænke bygningshøjderne langs Ringstedgade har givet anledning til, at der i redegørelsen stilles krav om, at fremtidige skitseprojekter udformer sol/skygge-diagrammer, der skal identificere mulige nabo/genbogener, nye bebyggelser kan forårsage. Da lokalplanen ikke er byggeretsgivende for andet end Ringstedgade 58, giver indsigelserne ikke anledning til ændringer i lokalplanens princip om 3-3½ etager og punktvist 4 for bebyggelsen langs Ringstedgade. Dog vil det blive skærpet i lokalplanens redegørelse, at der er tale om punktvist 4 etager, hvorfor fremtidig bebyggelse fortrinstvist vil blive indrettet som 3 etagers boliger evt. med en ekstra etage indrettet som tagetage.
  Vejprojektet for Ringstedgade er ikke reguleret i lokalplanen, hvorfor indsigelserne til dette ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. Dog vil bemærkningerne indgå i forvaltningens videre arbejde med vejprojektet for Ringstedgade.
  Ud over disse to emner har der også været bemærkninger til de interne sti- og vejadgange, lysregulering af krydset ved Ringstedgade/Skovbogade, krav til almene boliger, områdets træer og beplantning, parkeringsløsning og bevaring af den eksisterende andelsboligforening. Disse forhold har givet anledning til mindre justeringer i lokalplanen og er alle beskrevet i vedlagte høringsnotat. Ingen høringssvar har givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 183

  Anbefales.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 184 Indførelse af 3 timers parkering ved Tinghuset

  Tinghuset_parkeringsplads.pdf

  Pkt. 184

  Indførelse af 3 timers parkering ved Tinghuset

  Sagsnr. 316574 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Tinghusets parkeringsplads har i dag 2 timers parkering. Dette ønskes ændret til 3 timers parkering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at 3 timers parkeringszone ved Tinghuset i perioden kl. 7:00 – 19:00 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Da arealerne omkring Tinghuset blev overtaget af Roskilde Kommune i 2016, blev det besluttet, at parkeringsarealerne skulle være offentlige, og at de skulle have samme tidsrestriktioner som i bymidten. En 2-timers grænse i tidsrummet 7:00 til 19:00.
  Det er nødvendigt at have en tidsrestriktion på Tinghusets parkeringsplads, da pladsen ellers vil blive fyldt af langtidsparkerede biler på grund af placeringen i forhold til stationen og til bymidten.
  Fordelen ved at ændre tidsrestriktionen til 3 timer er, at man imødekommer brugerne af Frivilligcenter Roskilde, som har til huse i Tinghuset. Her er der ofte aktiviteter med en længere varighed end 2 timer.
  De øvrige parkeringspladser i udkanten af bymidten (Bønnelyckes Plads, Maglekilde Plads og Sortebrødre Plads) har alle 3 timers parkeringsrestriktion. Samme restriktion bør anvendes ved Tinghuset, da denne afstandsmæssigt er placeret i samme afstand fra bymidten som de ovennævnte p-pladser, se bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 184

  Godkendt.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 185 Lade-muligheder for el-biler

  Pkt. 185

  Lade-muligheder for el-biler

  Sagsnr. 314519 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Drøftelse af muligheder og udfordringer i forbindelse med at kunne imødekomme borgeres ønsker om at kunne oplade elbiler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der igangsættes en dialog med leverandører af ladestandere med henblik på at tilrettelægge en proces for udvikling af en ladestander-intrastruktur i kommunen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Både udvalgsformanden og forvaltningen får flere og flere henvendelser fra borgere, som overvejer at købe elbil og i den forbindelse forespørger om muligheder for opladning. Der er i dag opladningsmuligheder i Roskilde Kommune, og de fremgår af dette kort: https://www.plugshare.com/
  Der er flere spørgsmål og dilemmaer knyttet til lade-infrastruktur:
  - Hvor kan borgere, som ikke har p-plads på egen grund, lade op?
  - Kan el-nettet klare, hvis alle husstande på en villavej har én eller flere elbiler?
  - Hvad er den mest effektive ladestruktur?
  - Hvem skal finansiere udbygningen af infrastrukturen? Elselskaberne, leverandøren af laderne, kommunen eller?
  - Er der behov for en mellemkommunal eller statslig strategi for at forhindre fejlinvesteringer eller suboptimering?
  Den hidtidige dominerende forståelse har været, at en elbil skal lade op ”hjemme på matriklen” eller på p-pladsen, hvor den er parkeret om natten eller i forbindelse med arbejde/pendling. Men i takt med, at el-bilernes batterier kan lade hurtigere op, og batterikapacitet og dermed bilernes rækkevidde stiger, kan løsningen for eksempel være mange ladestandere, der er placeret på lokaliteter, hvor der foretages ophold af 1 til 2 timers varighed i forbindelse med indkøb, idrætsaktiviteter eller kulturelle events. Eller en struktur, hvor mange biler benytter samme lader på en slags ”tankstationer”. I øjeblikket ser det ud til, at der arbejdes i alle retninger. Der er imidlertid en overgangsperiode, hvor der skal sikres en struktur, som gør, at borgerne ikke fravælger elbilen.
  Forvaltningen vil på mødet uddybe ovenstående i et oplæg og lægge op til en drøftelse af de forskellige udfordringer og muligheder.
  Ladeinfrastruktur er også et tema i det netop indgåede budgetforlig for 2020, som foreskriver, at der skal fremlægges et oplæg om bæredygtig mobilitet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 185

  Godkendt. Udvalget finder endvidere, at der skal inddrages erfaring fra Norge, samt at det skal vurderes, hvordan der i forbindelse med nybyggeri i kommunen kan sikres ladefaciliteter.
  Lars-Christian Brask (I) kan ikke tilslutte sig flertallets beslutning for så vidt angår sikring af ladefaciliteter i forbindelse med nybyggeri.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 186 Lovændring vedrørende korttidsudlejning af helårsboliger

  Pkt. 186

  Lovændring vedrørende korttidsudlejning af helårsboliger

  Sagsnr. 324450 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folketinget vedtog i april 2019 lovændring af korttidsudlejning af helårsbolig, som giver ret til korttidsudlejning af egen helårsbolig i op til 70 dage pr. kalenderår. Kommunen har mulighed for at træffe beslutning om udvidelse af antallet af udlejningsdage op til 100 dage pr. kalenderår.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der i Roskilde Kommune tillades en udlejning af egen helårsbolig på 100 dage, jf. Lov nr. 368 af 9. april 2019 pr. 1. januar 2020.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Feriehusudlejernes Brancheforening har den 2. september 2019 henvendt sig til borgmesteren, da Folketinget i april 2019 vedtog en ny lov, som blandt andet vedrører en ret til korttidsudlejning af egen helårsbolig i 70-100 dage og sikrer, at der bliver betalt skat af lejeindtægterne.
  Med loven fastsættes udlejningsgrænser for borgernes korttidsudlejning af egen helårsboligtil ferie- og fritidsformål m.v., således at der skabes klarhed over, hvor lang tid en ejer eller en bruger må udleje egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.

  Fra den 1. januar 2021 afhænger udlejningsgrænserne af, om boligejerne anvender en udlejningsvirksomhed, som indberetter udlejningsindtægterne til skattemyndighederne, eller om de selv forestår udlejningen. Hvis en boligejer anvender en udlejningsvirksomhed til udlejningen, må de fortsat udleje i 70 dage eller op til 100 dage pr. kalenderår, hvis kommunalbestyrelsen beslutter dette. Hvis boligejeren selv står for udlejningen, må boligen kun udlejes i 30 dage pr. kalenderår.

  Der vil være en overgangsperiode fra 1. maj 2019 og frem til den 31. december 2020, hvor borgere må udleje deres helårsbolig i op til 70 dage, uanset om boligejeren selv står for udlejningen eller bruger en udlejningsvirksomhed til formidling af udlejningen. I denne periode kan antallet af dage hæves til 100 dage, hvis kommunalbestyrelsen beslutter dette.
  Loven bestemmer, at en ejer eller en lejer kan korttidsudleje sin helårsbolig til ferie- og fritidsbolig mv. i 70 dage pr. kalenderår. Udlejningen omfatter kun den bolig, udlejeren selv bor i, og ikke andre boliger ejet af udlejer. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at hæve den maksimale tidsgrænse for udlejning fra 70 dage og op til 100 dage pr. kalenderår med virkning fra et kommende kalenderår. Det betyder, at der kan træffes beslutning om, at grænsen skal være f.eks. 80 eller 90 dage. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid nedsætte antallet af maksimumdage, dog ikke lavere end 70 dage pr. kalender år. Håndhævelse af ændringen ligger hos erhvervsministeren.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 186

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 187 Administrationsgrundlag - Boligreguleringsloven

  Administrationsgrundlag_samt_forvaltnignens_hidtidige_administrationspraksis.pdf

  Pkt. 187

  Administrationsgrundlag – Boligregu-leringsloven

  Sagsnr. 313413 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har siden 1. januar 2019 opsøgt boligejere i Roskilde Kommune, når det ved samkøring af registre er blevet registreret, at ejers bolig/ejendom fremstår som værende ubeboet pga. manglende persontilmelding.
  Forvaltningen finder, at der nu er grundlag for et klart administrationsgrundlag. Derudover ønsker forvaltningen, at der tages stilling til anvendelse af fleksboligordningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives kompetence til, at forvaltningen administrativt kan give dispensation i op til 1 år, hvor ejer har meddelt, at boligen er ubeboet på grund af personlige forhold eller lignende
  2. der ikke gives tilladelse til flexboliger i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget har anmodet forvaltningen om at foretage en målrettet indsats for at sikre, at helårsboliger anvendes til beboelse i overensstemmelse med boligreguleringslovens kapitel VII - Benyttelse af boliger.
  Forvaltningen har siden den 1. januar 2019 rettet direkte henvendelse til boligejere, hvis helårsboliger fremstår som værende ubeboede. Ejerne er blevet gjort bekendt med pligten til at udnytte boliger til helårsbeboelse. En del af ejerne har inden udløb af det efterfølgende kvartal bragt forholdet i orden ved fornyet persontilmelding på adresse.
  Enkelte boligejere har efterfølgende oplyst forvaltningen om, at boligen ikke er beboet på grund af eksempelvis salg, renovering, genopførelse eller lignende. Forvaltningen er i dialog med ejerne, og der er i forbindelse hermed givet kortvarige dispensationer på maksimalt et år, med henblik på at boligen snarligt ibrugtages til helårsbeboelse.
  Det fremgår af boligreguleringslovens § 48, stk. 5, at der kan gives dispensation fra pligten til helårsbeboelse, såfremt ejerne på en tilfredsstillende måde har godtgjort at brugsretten er overdraget ved eksempelvis salg, eller at boligen kun midlertidigt er ubeboet som følge af ombygning. Derudover fremgår det af boligreguleringslovens § 48, stk. 6, at pligten til helårsbeboelse ikke kan gøres gældende over for ejere og andelshavere, som er fraflyttet deres bolig, som uanset forsøg derpå ikke har kunne afhænde boligen/ejendommen.
  Forvaltningens dispensationspraksis i salgs- og genopførelsessager er beskrevet i vedlagte bilag. Derudover har forvaltningen på baggrund af et konkret skøn givet dispensation i sager, som ikke direkte er omfattet af ordlyden i boligreguleringslovens § 48, stk. 5 og 6. Forvaltningen finder, at der er behov for en videre adgang til at dispensere i ét år, hvor det er usikkert, om fraflytningen fra boligen alene er af midlertidig karakter.
  Forvaltningen er i forbindelse med det opsøgende arbejde blevet bekendt med, at helårsboliger benyttes til fritidsbolig for eksempelvis udlandsdanskere. Forvaltningen har fastholdt kravet om pligt til helårsbeboelse jf. boligreguleringslovens § 50, stk. 4, hvorefter ejerne har sat deres ejendomme til salg, hvorfor de er fritaget fra pligten til helårs beboelse.
  Det fremgår, at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at helårsboliger anvendes midlertidigt til sommerhus eller lign. jf. boligreguleringslovens § 50, stk. 2 (boligfleks tilladelse). En boligflekstilladelse efter boligreguleringsloven er en mulighed for, at tage en eksisterende helårsbolig i brug som fritidsbolig, med mulighed for senere at genoptage anvendelsen som helårsbolig igen. Formålet med ordningen er at modvirke affolkning i landdistrikterne og undgå at unødig mange boliger står og forfalder.
  Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om, at boligfleksordningen ikke anvendes i Roskilde Kommune, da ordningen er tilsigtet landdistriktområder, som affolkes samt, at der ikke tidligere er givet tilladelse til flexboliger i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 187

  Godkendt.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 188 Nedlæggelse af en bolig ved sammenlægning - Møllehusene 3, 3. mf. og th.

  Pkt. 188

  Nedlæggelse af en bolig ved sammenlægning - Møllehusene 3, 3. th., 4000 Roskilde

  Sagsnr. 322829 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af boligen Møllehusene 3, 3. th., 4000 Roskilde ansøger om at sammenlægge boligerne Møllehusene 3, 3. th. og mf. Ejeren af Møllehusene 3, 3. mf., 4000 Roskilde har givet fuldmagt til, at der ansøges om sammenlægning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til at nedlægge boligen Møllehusene 3, 3. mf. ved sammenlægning, således at tilladelsen skal være udnyttet inden 2 år efter afgørelsen er meddelt ansøger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af Møllehusene 3, 3. th. har med fuldmagt fra ejeren af Møllehusene 3. 3, mf, ansøgt om tilladelse til at sammenlægge de to boliger til en.
  Ejeren af Møllehusene 3, 3., th. skriver i sin ansøgning, at den primære årsag til ansøgningen er et ønske om mere plads. Den fysiske sammenlægning af de to ejerlejligheder vil nemt kunne udføres med en enkelt åbning mellem de to lejligheder. Dette vil dog kræve, at køkkenet i lejligheden 3. mf. nedlægges.
  Iflg. BBR-registret er der tale om en etageejendom. Boligerne som ønskes sammenlagt er beliggende på 3. sal. Lejligheden, 3. mf. er på 76 m² og lejligheden 3. th. er på 109 m². Den samlede bolig vil efter en evt. sammenlægning udgøre 185 m².
  Ved besigtigelsen fremstod begge lejligheder i pæn stand. Lejligheden 3. th. er beboet af ansøger og indeholder køkken, badeværelse, stue, to værelser samt en forholdsvis lang gang der går uden om lejligheden 3. mf. Lejligheden 3. mf. er ikke beboet, den indeholder køkken, badeværelse, stue samt et værelse.
  Udvalget tager ved denne afgørelse alene stilling til, om boligen kan nedlægges efter reglerne i Boligreguleringsloven. I henhold til Boligreguleringslovens § 46, stk. 1, er det ikke uden udvalgets samtykke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse. Udvalget kan nægte godkendelse til nedlæggelsen, hvis udvalget vurderer, at boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.
  Udvalgets afgørelse må træffes efter en samlet overvejelse af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 188

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingen.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 189 Nedlæggelse af bolig ved sammenlægning af to boliger - Holbæk 15, st. og 1. sall

  Pkt. 189

  Nedlæggelse af bolig ved sammenlægning af to boliger – Holbæk 15, st. og 1. sal

  Sagsnr. 321440 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er på vegne af ejerne af ejendommen Holbæk 15, st. og 1. sal, 4000 Roskilde ansøgt om at sammenlægge boligerne, således at ejendommen herefter fremstår som et enfamiliehus. Ejendommen er beboet af ejerne, som har givet fuldmagt til ansøger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til at nedlægge boligen ved sammenlægning, således at ejendommen, Holbæk 15, 4000 Roskilde herefter fremstår som et enfamilieshus og at tilladelsen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden 2 år efter afgørelsen er meddelt ansøger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med køb af hele ejendommen, Holbæk 15, st. og 1. sal ansøges der om tilladelse til at sammenlægge boligerne. Ansøger har oplyst, at der ikke skal ske nogen bygningsændringer ved en sammenlægning.
  Efter ansøgningen er modtaget hos kommunen er ejendommen solgt under forudsætning af, at de to boliger kan sammenlægges. De nye ejere ønsker de to boliger sammenlagt, så ejendommen fremadrettet kan anvendes som et enfamilieshus.
  Iflg. BBR-registret udgør boligen i stuen 123 m2, mens boligen på 1. sal udgør 77 m2. Efter en evt. sammenlægning vil ejendommen udgøre et enfamilieshus på 200 m².
  Ved besigtigelsen fremstod ejendommen i god og velholdt stand. Ejendommen er opført som én bolig, og senere registreret som to boliger i BBR-registeret. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at ejendommen på nuværende tidspunkt ikke var fysisk opdelt i to boliger.
  Udvalget tager ved denne afgørelse alene stilling til, om boligen kan nedlægges efter reglerne i boligreguleringsloven. I henhold til Boligreguleringslovens § 46, stk. 1, er det ikke uden udvalgets samtykke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse. Udvalget kan nægte godkendelse til nedlæggelsen, hvis udvalget vurderer, at boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.
  Udvalgets afgørelse må træffes efter en samlet overvejelse af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 189

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingen.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 190 Plan for udmøntning af budget 2020-2023 på Plan- og Teknikudvalgets område

  Pkt. 190

  Plan for udmøntning af budget 2020-2023 på Plan- og Teknikudvalgets område

  Sagsnr. 324451 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2020-2023 på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2020-2023 blev vedtaget af byrådet den 30. oktober 2019 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan og hvornår forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.

  Kommuneplan – VE-anlæg

  Det skal i kommuneplanen sikres, at der er mulighed for etablering af vedvarende energianlæg. Dette tages med i kommuneplanarbejdet, som gennemføres i regi af Økonomiudvalget.

  Bæredygtig mobilitet

  Som et projekt på tværs af Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Teknikudvalget vil der i 1. kvartal 2020 blive fremlagt et oplæg om bæredygtig mobilitet med forslag til indsatsområder, herunder hvordan der kan arbejdes med at mindske behov for at eje egen bil og mindske antallet af kørte kilometer i bymidten.

  Budgetforbedringer

  Budgetforbedringsforslagene på udvalgets område udmøntes administrativt i overensstemmelse med de vedtagne bloktekster.

  Anlægsprojekter

  Stibro over motorvejen

  Midlerne til anlægget er rykket ét år, og i budgetforliget foreskrives, at der skal analyseres muligheder for sammenhænge med andre projekter. Projektet skal endvidere vurderes og sammentænkes med etableringen af det tredje p-hus på Musicon. Der vil blive udarbejdet et oplæg til udvalget.
  Der er ikke introduceret nye anlægsprojekter på udvalgets område med det vedtagne budget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetforliget 2020-2023.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 190

  Godkendt.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 191 Frigivelse af rådighedsbeløb - Cykelsti langs Store Valbyvej

  Pkt. 191

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Cykelsti langs Store Valbyvej

  Sagsnr. 299697 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til afslutning af anlæg af 1. etape af cykelsti langs Store Valbyvej (Campusstien).

  Indstilling

  Forvaltning indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til Cykelsti langs Store Valbyvej (Campusstien).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på mødet den 30. maj 2018, punkt 232, frigivet 7,0 mio. kr. til etablering af cykelsti langs Store Valbyvej. Det samlede budget til stien er anslået til 10,0 mio. kr. Stien er i løbet af 2018 udbudt og anlagt i 2019. Stien strækker sig fra Himmelev Skovvej i syd og frem til Søager i St. Valby. Den ca. 3,5 km lange sti har skabt en længe ønsket sikker forbindelse for de bløde trafikanter mellem Ågerup, St. Valby og Roskilde.
  Arbejdet er gået hurtigere end forventet, og derfor blev stien indviet op til efterårsferien i oktober måned. Anlægsarbejderne afsluttes endeligt i løbet af vinteren 2019/2020.
  Cykelstien er det første skridt i etablering af ”Campusstien”, der kan sikre gode forhold for cyklister fra Trekroner Campus til det kommende Risø Park.
  Projektet forventes startet: Januar 2020
  Projektet forventes afsluttet: Oktober 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2020.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 191

  Anbefales.
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 192 Orientering om grundejerforpligtigelser på renholdelse og vintertjeneste af fortove

  Vinter-_og_Renholdelsesregulativ_2017.pdf

  Pkt. 192

  Orientering om grundejerforpligtigelser på renholdelse og vintertjeneste af fortove

  Sagsnr. 296158 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om grundejerforpligtigelser på renholdelse, glatførebekæmpelse og snerydning af fortove, samt orientering om ændring af ruter ved vintertjeneste af fortovene.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet den 3. oktober 2019 bad udvalget om at få en orienteringssag om grundejeres forpligtigelser til renholdelse af fortove.
  Grundejerne har som udgangspunkt pligt til at renholde, glatførebekæmpe og snerydde (vintervedligeholde) fortovet ud for deres matrikel. Reglerne er i henhold til Lov om offentlige veje, og er desuden beskrevet i Roskilde Kommunes Vinter- og Renholdelsesregulativ, som er vedlagt.
  Hvis grundejerne ikke overholder pligten, har kommunen mulighed for at udstede et påbud om at renholde eller vintervedligeholde et fortov i henhold til Lov om offentlige veje. Gennemførelse af et påbud kræver, at der er foretaget en partshøring inden udstedelse.
  Hvis en kommune ønsker en ensartet drift og renholdelse af for eksempel en gågade er der i Lov om offentlige veje en hjemmel til, at kommunen helt eller delvis kan overtage grundejernes forpligtigelse til renholdelse og vintertjeneste og opkræve omkostningerne hos grundejerne. Kommunen skal da sikre, at arbejdet udføres billigst muligt ved at indhente minimum 3 tilbud.
  Nye vinterruter:
  Lov om offentlige veje blev opdateret i 2014. I den nye lov er der sket ændringer i reglerne for hvilke grundejere, der kan fritages for deres renholdelsesforpligtelser. Det betyder, dels at kommunen har fået pligten til at renholde og udføre vintertjeneste på nye fortove, dels at kommunens renholdelsespligt ophører andre steder.
  Med udgangspunkt i de nye regler har forvaltningen gennemgået vejnettet og konstateret, at der er behov for at omlægge en del af ruterne til vintervedligeholdelse på fortovene. De nye ruter betyder, at der vil være grundejere, som ikke længere får udført vintertjeneste på fortovet, mens andre grundejere, der hidtil selv har renholdt fortovet, nu får udført vintertjeneste. Det er planen, at de nye ruter er fuldt implementeret til vinteren 2020/2021. I vinteren 2019/2020 ændres ruterne i den sydlige del af Roskilde Kommune – det vil sige i området syd for Holbækmotorvejen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet de nye vinterruter på fortovene ikke er længere end de tidligere vinterruter.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 192

  -

  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 193 Orientering om udvikling på Roskilde Camping

  Pkt. 193

  Orientering om udvikling på Roskilde Camping

  Sagsnr. 230008 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forpagterne af Roskilde Camping oplever stor efterspørgsel og ser et stort potentiale i yderligere udvikling af pladsen. Denne udvikling vil kræve ændringer i rammevilkårene for campingpladsen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2013 overtog de nuværende forpagtere forpagtningen af Roskilde Camping efter et offentligt udbud. Som en væsentlig del af dette udbud, udarbejdede forpagterne en udviklingsplan for campingpladsen, der er en del af den gældende forpagtningsaftale.
  Ifølge udviklingsplanen skal servicebygningerne løbende fornys og investeringerne til fornyelsen skal afholdes af forpagterne.
  De væsentligste elementer i udviklingsplanen er nu gennemført, men forpagterne oplever en stor efterspørgsel, der ikke kan imødekommes inden for de nuværende rammer, og de ser et stort potentiale i yderligere udvikling af campingpladsen. Denne udvikling vil dog kræve væsentlige ændringer i lokalplanen for området og dispensationer fra anden lovgivning.
  På mødet vil forvaltningen orientere yderligere om forpagternes ønsker.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 172

  Udsættes.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 193

  -

  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 194 Orientering om støjgener fra Vigen Strandpark

  Oversigt_over_ansoegninger_og_afslag.pdf

  Pkt. 194

  Orientering om støjgener fra Vigen Strandpark

  Sagsnr. 230008 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forpagteren af Roskilde Camping har gennem flere år henvendt sig til forvaltningen vedr. støjgener fra besøgende på Vigen Strandpark.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har uden resultat siden 2015 forsøgt at få politiets tilladelse til at lade et privat vagtfirma udøve vagtvirksomhed om aftenen/natten på arealet for at imødekomme ønsket fra forpagteren af Roskilde Camping.

  Henvendelserne til politiet har senest udmøntet sig i et co-creation-projekt mellem Midt- og Vestsjællands Politi, Rigspolitiet og Roskilde Kommune, forankret i tværfagligheden og med fokus på borgerinddragelse. Projektet er netop stoppet og har desværre ikke medført reducering af genepåvirkningerne.
  Forvaltningen vil tage initiativ til et evalueringsmøde med Midt- og Vestsjællands Politi i forlængelse af sæsonens afslutning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 171

  Udsættes.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 194

  -
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 195 Orientering om Grøn Blå Strategi

  Groen_Blaa_Strategi_hoering_PTU.pdf

  Pkt. 195

  Orientering om Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 306386 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny Grøn Blå Strategi. I sagen orienteres om, at Klima- og Miljøudvalget behandler forslaget på sit møde tirsdag den 5. november 2019.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Grøn Blå Strategi er en strategi, der går på tværs af fagområderne og er bygget op over fire hovedtemaer: ”Natur”, ”Sundhed”, ”Klima” og ”Oplevelser”. Strategien har fokus på at videreudvikle kommunens grønne og blå værdier, med større biologisk mangfoldighed både på landet og i byerne, udvikling af nye naturområder, sammentænkning med klimaindsats samt bedre tilgængelighed og mulighed for oplevelser, læring og bevægelse i naturen. Som fælles ramme for strategien er et ambitiøst ønske om, at udviklingen skal ske i fællesskab med lokale kræfter.
  Grøn Blå Strategi er en vigtig løftestang for realisering af planstrategiens ”Robuste grønne milijøer”. I Grøn Blå Strategi kan plan- og anlægsprojekter kobles med f.eks. naturprojekter, klimaprojekter og sundheds- og læringsprojekter. Det giver mulighed for at skabe synergi mellem projekterne, så vi udnytter muligheder for at gennemtænke løsninger, sætte ressourcer i spil og skabe endnu bedre tilbud til kommunens borgere. Eksempelvis kan nævnes helhedsplaner, der kan afføde mange nye projekter på tværs, som f.eks. Roskilde Ring og Rådhusparken – med fokus på motion og biodiversitet og Viby Øst – med fokus på koblingen mellem idræt, natur og landskab.
  Der er i 2018 og 2019 været arbejdet med indhold til en ny Grøn Blå Strategi. Dette er sket gennem en omfattende involveringsproces, hvor borgere, foreninger og samarbejdspartnere er kommet med ideer ved 7 lokale arrangementer. En udstilling i Byens hus, en borger workshop på Boserup Naturcenter, samt en sparringsgruppe der har været med i arbejdet hele vejen til det nuværende udkast af Grøn Blå Strategi som nu foreligger.
  Under den offentlige høring vil Byens hus danne ramme for formidling af Grøn Blå Strategi, med en udstilling, der takker for det store lokale engagement, samt indbyder til fortsat at bidrage med input. Grøn Blå Strategi forventes endelig vedtaget i marts 2020.
  Klima- og Miljøudvalget behandler forslaget på sit møde tirsdag den 5. november 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 195

  -
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 196 Orientering om tomme helårsboliger 2. og 3. kvartal 2019

  Opgoerelse_2._og_3._kvartal_antal_tomme_boliger.pdf

  Pkt. 196

  Orientering om tomme helårsboliger 2. og 3. kvartal 2019

  Sagsnr. 313413 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Status på boligudnyttelsen i Roskilde Kommune efter målrettet indsats - håndhævelse af pligt til helårsbeboelse 2. og 3. kvartal 2019.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 besluttet en forstærket indsats i forhold til tomme boliger i kommunen. Nedenstående er en opfølgning på udviklingen i 2. og 3. kvartal 2019.
  Den 1. januar 2019 blev det lovligt at samkøre registre, således at kommunen kan konstatere hvilke boliger, der fremstår som værende ubeboede pga. manglende persontilmelding på adressen.
  Antallet af boliger uden persontilmelding opgjort pr. kvartal:
  - Den 1. januar 2019 blev der i alt registret 842 boliger uden persontilmelding
  - Den 1. april 2019 blev der i alt registreret 759 boliger uden persontilmelding
  - Den 1. juli 2019 blev der i alt registreret 807 boliger uden persontilmelding
  - Den 1. oktober 2019 blev der i alt registreret 785 boliger uden persontilmelding
  Forvaltningen bemærker, at der fortsat ses et fald i antallet af boliger, som har været uden persontilmelding over 180 dage og under 5 år. Derudover ses der en stigning af boliger, som har været uden persontilmelding i mere end 6 uger og under 180 dage.
  Udviklingen er beskrevet i bilag 2. og 3. kvartal 2019.
  Forvaltningen er i forbindelse med indsatsen kommet i direkte dialog med flere ejere af parcelhuse samt ejerlejligheder, hvor der er registreret en eller flere tomme boliger.
  Der er i enkelte tilfælde givet kortvarige dispensationer på maksimalt 1 år til at bringe forholdet i orden. Dispensation er givet på følgende adresser i 2. og 3. kvartal 2019:
  - Korvetvej 27, 4040 Jyllinge – Dispensation 01.10.19 – Evt. Salg
  - Toftegade 19E, st. tv., 4000 Roskilde – Dispensation 31.12.19 – Evt. salg
  - Veddelev Bygade 57, 4000 Roskilde – Dispensation 01.02.20 – Genopførelse/ny bygning
  Ovenstående dispensationer er personlige og kan ikke overdrages til ny ejer. Forvaltningen vil kontakte ejerne, såfremt boligerne stadig fremgår af listen ved fristens udløb.
  Forvaltningen vil forelægge sager for Plan- og Teknikudvalget, såfremt der søges om dispensation udover 1 år, samt hvis dispensationen ønskes på et tvivlsomt eller uhjemlet grundlag. Eksempelvis at boligen står tom pga. længerevarende udlandsophold, sommerhuskonstruktioner m.v.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 196

  -

  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 197 Orientering om sagsbehandlingstider 3. kvartal 2019

  Pkt. 197

  Orientering om sagsbehandlingstider 3. kvartal 2019

  Sagsnr. 318903 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager modtaget i 3. kvartal 2019 som viser, at de gennemsnitlige sagsbehandlingstider overholder servicemålene.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Boligsager

  Der er i 3. kvartal 2019 modtaget 387 sager, hvilket er en stigning på 18% i forhold til 3. kvartal 2018. Som tidligere orienteret om, er der udsendt breve til alle borgere i Roskilde Kommune om lovliggørelse af byggeri. Der modtages fortsat mange sager om lovliggørelse af byggeri. Lovliggørelsessagerne indgår ikke i servicemålet for sagsbehandlingstiden.
  Det er tidligere besluttet på Plan- og Teknikudvalgets møde den 15. marts 2018, punkt 45, at sagsbehandlingstiden alene skal måles på overholdelse af de nationale servicemål. Dette gøres midlertidigt via Bygnings- og Boligregistret (BBR), da der er tekniske problemer med at trække det fra Byg og Miljø (BOM). Servicemålet er 40 dage målt fra sagen er fyldestgørende. Der er i 3. kvartal 2019 registreret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 29 dage (netto) målt fra sagen er fyldestgørende til der gives tilladelse.
  Servicemålet er overholdt for 72% af de byggetilladelser, som er givet i denne periode.
  Det betyder at 28% af de tilladelser, som er udstedt 3. kvartal har haft en sagsbehandlingstid på over 40 dage.Der var en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 122 dage i 3. kvartal målt fra ansøgningsdato til tilladelse. Bruttosagsbehandlingstiden er ikke omfattet af servicemålene.

  Erhvervssager:

  Der blev i 3. kvartal 2019 oprettet 156 sager om erhvervs- og etageboligbyggeri, hvilket er lidt lavere end samme periode i 2018 - og lidt højere vurderet i forhold til perioden i 2017.
  Servicemålet er 8 uger (56 dage) for erhvervssager, målt fra sagen er fyldestgørende. Der er i 3. kvartal 2019 registreret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 27 dage (netto) målt fra sagen er fyldestgørende til der gives tilladelse.
  Der er heraf registreret fire byggetilladelser - som har haft en sagsbehandlingstid som overskrider servicemålet.
  Der var en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 97 dage (brutto) i 3. kvartal målt fra ansøgningsdato til tilladelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 197

  -

  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 198 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 198

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 198

  Møde i Vindinge
  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 199 Eventuelt

  Pkt. 199

  Eventuelt

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 199

  Konkret byggeri.

  Fraværende: Pierre Kary (A) og Jens Børsting (A).