You are here

Referat

Dato: Torsdag, December 7, 2017 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 258 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 258

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 258

  Tillægsdagsorden blev optaget på dagsordenen. Punkt 278 blev taget af dagsordenen. Herefter godkendt.

 • Pkt. 259 Højagergaard i Veddelev - opsamling på indledende offentlig høring

  Hoeringsnotat_opsamling_paa_indledende_hoering_for_Hoejagergaard_Veddelev.pdf Kortbilag_Hoejagergaard_Veddelev.pdf

  Pkt. 259

  Højagergaard i Veddelev - opsamling på indledende offentlig høring

  Sagsnr. 296003 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har været afholdt indledende offentlig høring om fremtidig anvendelse af Højagergaard i Veddelev. På den baggrund forelægger forvaltningen anbefaling til den videre proces.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. de to marker nord og syd for Højagergaard fastholdes som grønne friarealer i planlægningen,
  2. forvaltningen udarbejder en række scenarier for realisering af mindre, ældreegnede boliger på og i nær tilknytning til selve Højagergaard, hvor scenarier også indeholder en præcisering af grønningernes fremtidige anvendelse, og
  3. planarbejdet sker i tæt dialog med Veddelev Landsbylaug og Veddelev Grundejerforening.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på møde den 7. september 2017, punkt 187, at igangsætte en indledende offentlig høring om den fremtidige anvendelse af den kommunalt ejede Højagergaard i Veddelev. Høringsperioden fandt sted fra den 29. september til den 28. oktober 2017, og der blev afholdt et velbesøgt borgermøde den 12. oktober 2017. Der er indkommet 58 høringssvar under høringen.
  Forvaltningen har sammenfattet høringssvarene i et høringsnotat, hvori indgår en vurdering af de indkomne bemærkninger. De indkomne høringssvar kan ses her.
  De fleste høringssvar indeholder indsigelse mod byggeri på de to grønninger nord og syd for Højagergaard. Det begrundes i Veddelevs grønne profil, som ønskes fastholdt. I flere høringssvar indgår der forslag om, at et eventuelt boligbyggeri kunne finde sted på selve Højagergaard. Andre ønsker ikke nyt byggeri i området og henviser til den bevarende lokalplan for Veddelev landsby. I mange høringssvar indgår der forslag til en mere intensiv rekreativ udnyttelse af de to grønninger.
  På baggrund af høringen og det afholdte borgermøde er det forvaltningens anbefaling, at de to grønninger ikke bebygges. I stedet foreslår forvaltningen, at der arbejdes for realisering af mindre, ældreegnede boliger på arealet, hvor selve Højagergaard ligger, og at der samtidigt ses på muligheden for at skabe et større naturindhold og en mere intensiv rekreativ udnyttelse af Højagergaards marker.
  Primo 2018 vil forvaltningen forelægge en ny sag med anbefaling til det videre planarbejde med afsæt i en række scenarier for Højagergaards fremtid. Forvaltningen vurderer, at der kan blive behov for ændring af lokalplan 179 for Veddelev Landsby og en ændring af berørte kommuneplanrammer, men at der ikke er behov for at ændre på Strategi for Roskildes Grønne Ring, hvis boligudbygningen alene koncentreres ved selve Højagergaard.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018, men har indirekte betydning for kommunens økonomi i forbindelse med et fremtidigt salg af ejendommen.
  En selvstændig sag vedrørende salg af ejendommen vil blive forelagt Økonomiudvalget i 2018, når der foreligger en politisk beslutning om Højagergaards fremtid.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 259

  Anbefales.

 • Pkt. 260 Forslag til helhedsplan for boliger i Vindinge Nord (endelig vedtagelse)

  Forslag_til_Helhedsplan_2._behandling.pdf Hoeringsnotat_A_2._behandling.pdf

  Pkt. 260

  Forslag til helhedsplan for boliger i Vindinge Nord (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 289712 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Helhedsplan for Vindinge Nord har været i offentlig høring. Forvaltningen foreslår få mindre ændringer før endelig vedtagelse.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til helhedsplan for Vindinge Nord med foreslåede ændringer godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog 17. august 2017, punkt 160, at sende forslag til helhedsplan for Vindinge Nord i offentlig høring fra den 8. september til den 3. november 2017. Høringen blev afholdt parallelt med høring af forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for Vindinge Nords 1. etape. I høringsperioden blev der afholdt borgermøde, hvor ca. 150 borgere deltog. Forvaltningen har modtaget 23 høringssvar, herunder ét med 17 husstande som afsender. Se alle høringssvar her.
  Flere høringssvar omhandler den rækkefølge, som helhedsplanen forslås etableret i. Det foreslås, at udviklingen starter i vest – ikke mindst for at få en kort adgangsvej til første etape. Derudover er der kommet et forslag om at udvide helhedsplanen med en ny boligbebyggelse i forlængelse af Stålmosevej.
  Forvaltningen anbefaler, at helhedsplanens etapevise rækkefølge fastholdes, så kommuneplanens generelle retningslinjer, om at byudvikling skal ske inde fra og ud, overholdes. Endvidere foreslår forvaltningen, at der sker en konsekvensrettelse af vejadgangen til Vindinge Nords 1. etape i overensstemmelse med anbefaling i sag om endelige vedtagelse af lokalplan 655, som også er på dagsordenen.
  Endeligt foreslår forvaltningen, at muligheden for at udvide helhedsplanen med en ny boligbebyggelse beskrives og illustreres indledningsvist i forslag til Helhedsplan for Vindinge Nord. Det med henvisning til, at forslaget tages op til genovervejelse i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 260

  Anbefales.

 • Pkt. 261 Forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for boliger i Vindinge Nord (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_665_for_boliger_i_Vindinge_Nord.pdf Kommuneplantillaeg_4_2._behandling.pdf Hoeringsnotat_A_-_lokalplan_665_2._behandling.pdf Hoeringsnotat_B_-_lokalplan_665_2._behandling.pdf Aftale_om_sti_underskrevet_2._behandling.pdf

  Pkt. 261

  Forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for boliger i Vindinge Nord (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 289712 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 665 og tilhørende kommuneplantillæg har været i høring. Forvaltningen foreslår en række ændringer før endelig vedtagelse.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 665 for boliger i Vindinge Nord og kommuneplantillæg 4 godkendes endeligt med de foreslåede ændringer, og
  2. det godkendes, at forvaltningen indgår vedlagte aftale, om etablering af cykelsti som forudsætning for realisering af Vindinge Nords 1. etape, med udvikler.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog 17. august 2017, punkt 161, at sende forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for Vindinge Nords 1. etape i offentlig høring fra den 8. september til den 3. november 2017. Høringen foregik parallelt med høring af forslag til helhedsplan for Vindinge Nord, og der blev afholdt et borgermøde, hvor ca. 150 borgere deltog.
  Forvaltningen har modtaget 23 høringssvar, herunder ét med 17 husstande som afsender. I høringsnotatet indgår forvaltningens vurdering af indkomne bemærkninger. Alle høringssvar kan ses her. De væsentligste bemærkninger retter sig mod vejadgang til lokalplanområdet, som i stedet foreslås placeret på Tingvej vest for byen, samt et ønske om reduceret bygningshøjde mod eksisterende bebyggelse. Dette kom også til udtryk på borgermødet. Alle bemærkninger er behandlet i Høringsnotatet A
  På baggrund af høringen foreslår forvaltningen, at lokalplanen ændres, så vejadgang skal ske fra nord, mens tidligere foreslået vejudlæg fra Tingvej reserveres til sti. Endvidere at der mod boligområdet Stålmosen kun kan bygges i én etage. Hertil kommer en række mindre justeringer. Da forslag om ændring af vejadgang til lokalplanområdet anses for væsentlig, er der gennemført en supplerende høring i perioden 7. til 21. november 2017. Forvaltning har modtaget 13 skriftlige bemærkninger. Langt de fleste høringssvar er positive overfor, at kommunen anbefaler, at vejadgangen flyttes, så der kommer indkørsel til Vindinge Nord vest for byen. Alle bemærkninger er behandlet i Høringsnotatet B, og alle høringssvar kan ses her. Øvrige bemærkninger er behandlet i Høringsnotat A.
  Den ændrede vejadgang til lokalplanområdet vil få et forløb som det, der er skitseret i helhedsplanen. Realisering af vejen kræver ikke lokalplan, men der vil i forbindelse med en landzonetilladelse blive stillet krav til vejens udformning. Udgifter til realisering og drift af vejen påhviler ikke Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Økonomiudvalget vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af Skema A (grundkapitalindskud) i forbindelse med realisering af almene boliger.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 261

  Anbefales.

 • Pkt. 262 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 224 for Gullandsstrædekarréen (til høring)

  Forslag_til_tillaeg_1_til_lokalplan_224.pdf

  Pkt. 262

  Forslag til tillæg 1 til lokalplan 224 for Gullandsstrædekarréen (til høring)

  Sagsnr. 296561 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til tillæg 1 til lokalplan 224 for Gullandsstrædekarréen, som muliggør en ændret anvendelse af ejendommene Allehelgensgade 6 og 8, centralt i Roskilde.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til tillæg 1 til lokalplan 224 godkendes til offentlig høring i perioden fra den 12. december 2017 til den 9. januar 2018,
  2. der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er blevet kontaktet af en potentiel køber af Allehelgensgade 8, som ønsker at indrette erhverv i stueetagen og boliger på førstesalen. I henhold til gældende lokalplan 224 for Gullandsstrædekarréen, må stueetagerne i strøgbebyggelsen langs Gullandsstræde, Stændertorvet og Allehelgendsgade kun anvendes til butikker, kulturelle aktiviteter, restauranter o.lign. Ejendommene, Allehelgensgade 6 og 8, er imidlertid ikke velegnede til butiksformål, idet begge har høj stueplan, uden åbne, ”kundeorienterede” facader. Bygningerne, som er bevaringsværdige med hhv. kategori 4 og 5, egner sig i højere grad til liberalt erhverv, serviceerhverv og/eller boliger, som kan indrette sig uden behov for facadeændringer.
  For at muliggøre, at stueetagerne langs dele af Allehelgensgade kan indrettes til bolig- og erhvervsformål, kræver det en ændring af lokalplanen. Da der kun er tale om en mindre ændring, kan dette gøres med et tillæg til den eksisterende lokalplan.
  Forslag til tillæg 1 til lokalplan 224 ændrer alene anvendelsen for ejendommene Allehelgensgade 6 og 8 (matr.nr. 202a og 255b, Roskilde Bygrunde). Således er de bebyggelsesregulerende bestemmelser, som lokalplan 224 indeholder, bevaret.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Forvaltningen skønner, at lokalplantillægget har et sådant indhold og karakter, at høringsperioden kan sættes til 4 uger. Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at afholde borgermøde i høringsperioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 262

  Godkendt.

 • Pkt. 263 Forslag til lokalplan 657 for dagligvare-butik ved Snoldelev Bygade (endelig vedtagelse)

  Lokalplan657_forslag.pdf Behandling_af_bemaerkninger_og_indsigelse_til_forslag_til_lokalplan_657_for_dagligvarebutik_ved_Snoldelev_Bygade.pdf Underskriftsindsamling_mod_realiseringen_af_lokalplan_657.pdf Udbygningsaftale_mellem_Roskilde_Kommune_og_Rema_ejendom_Danmark.pdf

  Pkt. 263

  Forslag til lokalplan 657 for dagligvare-butik ved Snoldelev Bygade (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 288667 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at etablere en dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade. Projektet kræver en ny lokalplan.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 667 godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  En projektudvikler har henvendt sig til Roskilde Kommune om mulighed for at etablere en dagligvarebutik på 1.000 m2 Snoldelev Bygade.
  Den 18. marts 2015, punkt 119, vedtog Økonomiudvalget, at der kunne arbejdes videre med den konkrete placering. Det krævede en accept fra Staten. Byrådet vedtog den 21. december 2016, punkt 334, en ny kommuneplan, som åbner for mulighed for en dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade på 1.000 m2. Det ønskede projektet er således i overensstemmelse med Kommuneplan 2016, men kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Staten har accepteret kommuneplanen og dermed udlægget til denne butik.
  Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, veje, stier, pakering, skiltning, beplantningsprincipper. mm. Bestemmelser for den ydre fremtræden bl.a. skiltning skal sikre, at den visuelle påvirkning af landskabet begrænses.
  Projektet vil betyde mere trafik på Snoldelev Bygade og ved krydset Køgevej/Snoldelev Bygade. For at reducere de negative trafikale konsekvenser ønsker projektudvikler at indgå en udbygningsaftale omkring etablering venstresvingbane ved krydset Køgevej/Snoldelev Bygade og helleanlæg ved Snoldelev Bygade. (Udkast til udbygningsaftale er vedlagt som bilag)
  Byrådet vedtog den 30. august 2017, punkt 200, at sende forslaget til lokalplan 657 i offentlig høring fra 8. september til 3. november 2017. I forbindelse med høringen blev der afholdt et borgermøde 4. oktober 2017 med omkring 150 deltagere, hvor stort set alle fremmødte var positive overfor projektet og dermed en realisering af lokalplanen.
  Efterfølgende er der modtaget 8 høringssvar. Se høringssvar her. Høringssvarene er hovedsageligt positive. Enkelte omhandler trafik og natur. Endelig er der modtaget ca. 90 underskrifter, hovedsageligt fra borgere i Gadstrup, som ikke ønsker, at der etableres en dagligvarebutik på det pågældende sted, da de vurderer, at det kan betyde en lukning af den eksisterende dagligvarebutik i Gadstrup.
  Høringssvarene og underskriftsindsamlingen giver ikke anledning til ændringer af forslag til lokalplan 657.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Det er en ekstern rådgiver, der udarbejder lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Bygherre afholder udgifter til rådgiver og byggemodning.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 263

  Jonas Bejer Paludan (Ø) stillede ændringsforslag om, at der skal ske en bearbejdning af lokalplanen, så man i videst mulig omfang imødekommer det skitseprojekt, som er foreslået i DNs høringssvar. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A og Ø. Imod stemte O og V. Hermed blev forslaget vedtaget. Lokalplanen bearbejdes og forelægges Plan- og Teknikudvalget på et kommende møde.

  O og V kan ikke godkende udvalgets beslutning, men anbefaler forvaltningens indstilling.

 • Pkt. 264 Forslag til lokalplan 662 for boliger i Halområdet i Jyllinge (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_662_for_boliger_i_halomraadet_i_Jyllinge.pdf Notat_om_behandling_af_hoeringssvar_vedr._lokalplan_662_for_boliger_i_halomraadet_i_Jyllinge.pdf

  Pkt. 264

  Forslag til lokalplan 662 for boliger i Halområdet i Jyllinge (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 289079 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge har været i offentlig høring. Der kom tre høringssvar i høringsperioden.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge godkendes med de nævnte ændringer og rettelser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på mødet den 30. august 2017, punkt 202, at sende forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge i offentlig høring fra den 5. september til den 31. oktober 2017.
  Lokalplanen skal give mulighed for at opføre 40 til 50 tæt-lav boliger i et og to plan. Lokalplanen skal sikre, at området anvendes til boligbebyggelse, der tilpasses omgivelserne i skala, som skaber gode visuelle forbindelser mellem parcelhuskvarteret øst for Lindbjergvej og aktivitetsparken. Endvidere, at boligerne får god solorientering og attraktive friarealer på terræn.
  I høringsperioden modtog forvaltningen 3 høringssvar, herunder et fra en grundejerforening, og der var ca. 70 fremmødte ved borgermødet. Se høringssvar her. Høringen har givet anledning til mindre ændringer i enkelte bestemmelser. Herudover er byggefelterne justeret, således at byggeri i to etager ikke må være nærmere skel mod Lindbjergvej end 12 m (tidligere 15 m), samt at der ved p-pladsen for enden af Lindbjergvej kan bygges i to etager 5 m fra skel mod Lindbjergvej. Dette begrundes i projekttilpasninger, samt at p-pladsen i sig selv giver den nødvendige afstand til boligerne overfor. Se også vedlagte høringsnotat.
  Godkendelse af lokalplanforslaget er forudsætning for godkendelse af skema A for nye almene boliger samt aftale om salg af kommunalt areal ved Jyllingehallerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 264

  Anbefales.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke anbefale indstillingen, idet Enhedslisten finder at man burde reservere en større andel af lokalplansområdet til grønne og rekreative aktiviteter.
  V tager forbehold.

 • Pkt. 265 Forslag til lokalplan 663 for Bifaldet (endelig vedtagelse)

  NOTAT_Behandling_af_bemaerkninger_og_indsigelser_til_lokalplan_663_Bifaldet.pdf Lokalplan_663_for_Bifaldet.pdf

  Pkt. 265

  Forslag til lokalplan 663 for Bifaldet (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 288771 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 663 for Bifaldet, Musicon har været i offentlig høring, hvor der er indkommet 3 høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 663 for Bifaldet, Musicon godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på sit møde den 17. august 2017, punkt 159, at sende forslag til lokalplan 663 for Bifaldet i offentlig høring fra den 25. august til den 20. oktober 2017.
  Lokalplanens formål er at sikre, at området udvikles til et attraktivt kvarter på Musicon, ved at sikre en blanding af funktioner med boliger og mindre forretninger i en åben bystruktur. Derudover rummer lokalplanen mulighed for opførelse af et p-hus til brug for hele Musicon.
  De indkomne høringssvar retter sig primært mod ønske om lempeligere forhold for etableringen af erhverv i det nordlige byggefelt F og ønske om reduktion af friarealsnormen. Se høringssvar her. Derudover har forvaltningen modtaget forslag fra projektudvikler i forhold til lempelse af krav til cykelparkering.
  Forvaltning foreslår følgende indholdsmæssige ændringer i lokalplanforslaget som følge af høringssvarene vedrørende bestemmelserne om øget mulighed for at etablere erhverv i det nordlige byggefelt F og en justering af kvadratmeterfordelingen mellem byggefelt D og E. Se vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Vedtagelsen af lokalplanen muliggør salget af kommunalt ejet jord på Musicon og etableringen et parkeringshus, der indgår i den strategiske anlægsplan med 46 mio. kr. i 2019-2021.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 265

  Godkendt.

 • Pkt. 266 Forslag til lokalplan 666 for Holmehøj, Etape 3 Nord-Øst, Gundsømagle (endelig vedtagelse)

  Forslag_til_lokalplan_666_for_Holmehoej_Etape_3_nord-oest_Gundsoemalg.pdf Nedsivningsmuligheder_i_omraadet.pdf Behandling_af_bemaerkninger_og_indsigerlser_til_lokalplan_666_for_Holmehoej_Etape_nord-oest_Gundsoemagle.pdf

  Pkt. 266

  Forslag til lokalplan 666 for Holmehøj, Etape 3 Nord-Øst, Gundsømagle (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 291087 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 666 for Holmehøj, Etape 3 Nord-Øst, Gundsømagle har været i offentlig høring. Der kom ét høringssvar i høringsperioden.
  Forvaltningen foreslår, at sagen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 666 for Holmehøj, Etape 3 Nord-Øst, Gundsømagle godkendes endeligt med de foreslåede ændringer og præciseringer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 7. september, punkt 184, at fremlægger forslag til lokalplan 666 i offentlig høring fra den 15. september til den 10. november 2017, med bemærkning om at nedsivningsmulighederne undersøges i høringsperioden.
  Lokalplanen omfatter etape 3 i nord-øst i boligområdet Holmehøj og indeholder 16 parcelhusgrunde med tilhørende fælles friareal, vej og sti.
  Forvaltningen har modtaget i alt ét høringssvar i høringsperioden omhandlende beplantning, sti, grundejerforening og afledning af regnvand, se høringssvar her og vedlagte høringsnotat. Høringssvaret giver anledning til at lokalplanforslaget ændres, så det fremgår af kortbilag 2 samt §5.6, at der skal etableres en sti langs Holmevej, samt at bestemmelsen om, at grundejerforeningen overtager området efter endt byggemodning og basisbeplantning slettes.
  Angående nedsivningsmuligheder i området beskriver lokalplanen, at området har en befæstelsesgrad på 30 % for at overholde kommunens spildevandsplan. Det betyder, at området skal suppleres med faskiner langs vej og evt. på egen grund for at vandet forsinkes, før det ledes videre til regnvandsbassinet i området, se vedlagte redegørelse om nedsivningsmuligheder i området.
  Med lokalplan 666 overføres området fra landzone til byzone, og dermed klassificeres området som byzonejord, jf. jordforureningsloven. Klima- og Miljøudvalget vil på mødet den 5. december 2017 tage stilling til, at området kan undtages af denne områdeklassificering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018, da området er privat ejet, og bygherre udvikler det.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 266

  Godkendt.

 • Pkt. 267 Forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_649_for_boliger_ved_Bromarken_i_Jyllinge.pdf Udbygningsaftale.pdf Behandling_af_bemaerkning_og_indsigelser_til_lokalplan_649_for_boliger_ved_Bromarken_i_Jyllinge.pdf Anmodning_fra_Lind_Risoer.pdf Skitseprojekt_af_Forlaengelsen.pdf Yderligere_krav_til_Forlaengelsen.pdf Skitseprojekt_til_Tilsutningsanlaeggene.pdf Tidsplan.pdf

  Pkt. 267

  Forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 230967 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge har været i offentlig høring. Der kom to høringssvar i høringsperioden.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 649 godkendes endeligt med de nævnte ændringer og rettelser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 17. august 2017, punkt 155, at sende forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge i offentlig høring fra den 25. august til 20. oktober 2017.
  Lokalplanen skal give mulighed for at opføre ca. 215 boliger fordelt på ca. 105 parcelhuse og 110 rækkehuse. Lokalplanen skal sikre, at området anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, at bebyggelserne placeres, så der dannes en grønning tværs gennem bebyggelsen, at bebyggelsen opdeles i mindre boligområder samt Bromarkens vejføring med tilhørende støjafskærmning.
  I høringsperioden modtog forvaltningen to høringssvar, og der var ca. 30 fremmødte ved borgermødet. Se høringssvar her. Høringen har givet anledning til at tilføje en bestemmelse i lokalplanen om højst en etage på den vestlige tæt-lav bebyggelse, der ligger ud mod Broengen. Se også vedlagte høringsnotat.
  Parallelt med høringsperioden har forvaltningen søgt om reduktion af en fortidsmindebeskyttelseslinje omkring en brodæmning, lige uden for lokalplanområdet. Miljøstyrelsen har givet afslag på ansøgningen, og derfor er bebyggelsesplanen i delområdet D i lokalplanen justeret, så beskyttelseslinjen respekteres, samtidig med at lokalplanens principper følges. Se kortbilag 3 i lokalplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Plan- og Teknikudvalgets godkendelse af lokalplanen er under forudsætning udbygningsaftale i forhold til anlæg af vejen Bromarken godkendes på samme møde.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 267

  Anbefales.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) tager forbehold.

 • Pkt. 268 Udbygningsaftale og anlægsbevilling for Bromarken i Jyllinge

  Udbygningsaftale.pdf Anmodning_fra_Lind_Risoer.pdf Udkast_til_lokalplan_nr._649.pdf Skitseprojekt_af_Forlaengelsen.pdf Yderligere_krav_til_Forlaengelsen.pdf Tidsplan.pdf Skitseprojekt_til_Tilslutningsanlaeggene.pdf

  Pkt. 268

  Udbygningsaftale og anlægsbevilling for Bromarken i Jyllinge

  Sagsnr. 295255 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 649, har forvaltningen i samarbejde med projektudvikler udarbejdet en udbygningsaftale, der sikrer etableringen af vejen Bromarken. Der søges en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til anlægsarbejderne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. udbygningsaftalen for Bromarken godkendes
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. i 2017 vedr. udgifter til etablering af Bromarken med tilslutninger til henholdsvis Møllevej og Værebrovej. Beløbet fragår kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 649 - tidligere behandling på dette møde - er der i samarbejde med projektudvikler udarbejdet en udbygningsaftale, der beskriver omfanget og opgavefordelingen mellem Roskilde Kommune og projektudvikler i forbindelse med etableringen af et boligområde på Bromarken i Jyllinge. Projektudvikler vil som følge af udbygningsaftalen forestå etablering og finansiering af stamvejen, Bromarken, indenfor egen matrikel. Da Bromarken efter anlæg skal optages som offentlig vej, vil Roskilde Kommune medfinansiere med 2 mio. kr. Desuden skal Roskilde Kommune etablere tilkoblinger til henholdsvis Møllevej og Værebrovej. Disse to tilkoblinger vurderes at koste ca. 4 mio. kr.
  Bromarken vil blive Osvejs forlængelse fra Værebrovej til Møllevej. Der er i strategisk anlægsplan i årene 2019 og 2020 afsat i alt 15,5 mio. kr. til udbygning af Møllevej fra Dalvej til Rute 6 og etablering af et signalanlæg ved tilkoblingen til Rute 6. Afledt drift til vejen Bromarken indarbejdes i strategisk anlægsplan for tilkoblingen til Rute 6.
  Projektet forventes startet: december 2017
  Projektet forventet afsluttet: december 2019

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 6 mio. kr. i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -6.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -6.000
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -6.000

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 268

  Anbefales.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) tager forbehold.

 • Pkt. 269 Placeringsmuligheder til en ny dagligvarebutik i Vindinge

  Kortbilag_-_dagligvarebutik_i_Vindinge.pdf

  Pkt. 269

  Placeringsmuligheder til en ny dagligvarebutik i Vindinge

  Sagsnr. 288670 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med kommuneplan 2016 blev muligheden for at placere en dagligvarebutik i Vindinge udvidet til også at omfatte området langs Tunevej, der går mellem Lønbjergvej og Stenlandsvej. En bygherre ønsker at udnytte denne mulighed, og dermed erhverve et grundstykke af kommunen for at kunne opføre en butik. Bygherre har henvendt sig med to mulige placeringer, og der skal tages stilling til, hvilken placering forvaltningen skal arbejde videre med.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen forbereder igangsætningen af en lokalplan, som tager udgangspunkt i placering 2.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Indenfor et centralt område i Vindinge er der med Kommuneplan 2016 givet mulighed for etablering af en dagligvarebutik. Arealet ejes af Roskilde Kommune, og en realisering af projektet betyder derfor, at kommunen skal sælge det aktuelle areal. For at en dagligvarebutik kan opføres, er det nødvendigt, at der udarbejdes det nødvendige plangrundlag i form af en lokalplan. Før planlægningsarbejdet kan igangsættes, skal det besluttes hvilket areal, der skal planlægges for. Bygherren der ønsker at etablere butikken har peget på to forskellige placeringer – 1 og 2 (se vedlagte kortbilag).
  Borgerne i Vindinge har været bevidste om, at disse to muligheder har været under overvejelse. I den anledning har kommunen modtaget en række forskellige henvendelser fra lokale borgere, som enten peger på den ene eller anden placering. Borgere der har givet udtryk for, at man helst ser placering 1(nordvest for børnehuset Hjortekær), har især lagt vægt på potentielle gener fra butikken i form af støj ved en placering 2 (sydøst for børnehuset Hjortekær). Borgere der har peget på placering 2, har primært lagt vægt på bevarelse af et grønt træbevokset område, hvor der også er etableret boldbane og BMX/cykelbane. Forskellige borgere har ligeledes påpeget trafikale udfordringer ved såvel den ene som den anden placering. Trafikalt anbefaler forvaltningen at der arbejdes videre med placering 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 269

  Udvalget besluttede, at der skal gennemføres en forhøring forud for igangsættelse af lokalplanarbejde. Forvaltningen udarbejder et debatoplæg, som forelægges udvalget på et kommende møde.

 • Pkt. 270 Medlemsforslag - Forslag om dispensation/ændring af lokalplan 570

  Lokalplan_nr._570.pdf

  Pkt. 270

  Medlemsforslag - Forslag om dispensation/ændring af lokalplan 570

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre ønsker sag om dispensation/ændring af lokalplan 570 på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Peter Madsen (V) ønsker at sag om dispensation/ændring af lokalplan 570 optaget på dagsordenen således:
  ”Venstre vil gerne have følgende på dagsordenen ved næste PTU-møde:

  Forslag om dispensation/ændring af lokalplan 570

  På Østervænget i Vindinge forhindrer en lokalplan 10 ud af 40 ejendomme i at etablere en carport. Ikke så meget som fire stolper med plexiglas foroven eller overdækning til cykler/barnevogne må der sættes op. Alle øvrige ejendomme har carport/garage.

  Venstre foreslår, at udvalget beslutter, at der kan dispenseres fra lokalplanen, eller at den ændres, således at også de sidste 10 ejendomme kan etablere en carport.

  Lokalplan 570 omfatter et boligområde i Vindinge Øst. Der er ca. 40 boliger i området, alle i ét plan. Boligerne er hovedsageligt parcelhuse, men på Østervænget ligger der rækkehuse på den ene side af vejen. Det er disse 10 ejendomme, derforhindres af lokalplanen i at etablere carport.”
  Forvaltningen oplyser, at lokalplanen fra den 25. maj 2011 i § 6.5 fastlægger, at i områderne med enfamiliehuse eller dobbelthuse må garager, carporte, udhuse og lignende ikke placeres nærmere skel mod vej end 2 m, og for rækkehusene må sådanne bygninger ikke opføres mellem boligbebyggelsen og vejen. Der er således foreskrevet åbne forarealer i hele lokalplanområdet.
  Hvis der er tale om, at placere en carport eller en garage foran et rækkehus, vil bygningen komme til at befinde sig tæt på eller helt ude i skel mod vej. Såfremt udvalget ønsker mulighed for småbygninger foran rækkehusene, foreslås lokalplanen ændret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 236

  Udsættes med henblik på mere oplysning i sagen, herunder vedlæggelse af den gældende lokalplan.

  Supplerende sagsfremstilling

  Lokalplanen vedlægges sagen, og det bemærkes, at forvaltningen har foreslået, at man alternativt arbejder på en løsningsmodel, hvor det fælles parkeringsareal overdækkes.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 270

  Udvalget besluttede at igangsætte udarbejdelse af et lokalplantillæg.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke støtte beslutningen, men ønsker at fastholde den gældende lokalplan.

 • Pkt. 271 § 14-forbud mod nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på Toftegade 4

  Forslag_til_brev_til_ejer_om_nedlaeggelse_af_SS14-_forbud.pdf

  Pkt. 271

  § 14-forbud mod nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på Toftegade 4

  Sagsnr. 298270 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af ejendommen Toftegade 4, 4000 Roskilde har ansøgt om at nedrive eksisterende bebyggelse og opføre ny bygning på grunden. Ejendommen er bevaringsværdig og udgør en vigtig del af kulturmiljøet omkring Sankt Jørgensbjerg Gadekær. Bygningerne kan alene sikres mod nedrivning med en ny lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at:
  1. der nedlægges forbud mod nedrivning af ejendommen Toftegade 4, 4000 Roskilde i henhold til § 14 i lov om planlægning,
  2. vedlagte forslag til brev om nedlæggelse af § 14-forbud godkendes og
  3. lokalplanarbejdet igangsættes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af ejendommen Toftegade 4 har ansøgt om at nedrive eksisterende bebyggelse og opføre ny bygning på grunden. Ejendommen er bevaringsværdig i kategori 5 (middel bevaringsværdi) og udgør en vigtig del af kulturmiljøet omkring Sankt Jørgensbjerg Gadekær. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan, men af kommuneplanramme 4.BS.5, Sankt Hans Gade / Clermontgade, der fastlægger arealet til boligformål, erhvervsformål, lokalbutikker, offentlige formål, liberale erhverv samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed.
  Da bygningen er bevaringsværdig, er det forvaltningens vurdering, at den bør bevares, fordi den har kulturhistorisk værdi og dermed stor betydning for det omgivende miljø omkring Sankt Jørgensbjerg Gadekær. Kommunen har dog tidligere tilkendegivet, at en nedrivning af bygningerne kunne være mulig, da området ikke er omfattet af en lokalplan.
  Nedrivning af ejendommen kan forhindres ved, at der nedlægges et § 14 forbud efter Planloven. Forbuddet medfører, at forvaltningen arbejder hen imod snarest at kunne forelægge udkast til lokalplan for ejendommen samt de fornødne omgivende bebyggelser og friarealer m.v.
  Forslaget til ny lokalplan ventes at kunne fremlægges til offentlig høring i sidste halvdel af 2018. Når det nye plangrundlag er tilvejebragt, skal ansøgningen om nedrivning vurderes på baggrund af det nye plangrundlag. Der meddeles således ikke afslag på ansøgningen, da den først kan behandles, når kommunen har haft lejlighed til at vurdere, om der er behov for at tilvejebringe et ændret plangrundlag for området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Beslutningen om at nedlægge et forbud efter planlovens § 14 er ikke erstatningsudløsende for kommunen.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 271

  Udvalget besluttede, at der ikke skal nedlægges § 14 forbud.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning, men støtter forvaltningens indstilling punkt 1 og 3.

 • Pkt. 272 Vognmandsvirksomhed på Østre Vindingevej 140 i landzone, opsamling på nabohøring

  Oversigtskort_-_Oestre_Vindingevej_140.pdf Behandling_af_hoeringssvar.pdf Hoeringssvar_fra_nabohoeringen._pdf.pdf

  Pkt. 272

  Vognmandsvirksomhed på Østre Vindingevej 140 i landzone, opsamling på nabohøring

  Sagsnr. 289049 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har sendt en ansøgning om landzonetilladelse til midlertidig vognmandsvirksomhed på Østre Vindingevej 140 i nabohøring. Høringsperioden er afsluttet, og der kom 2 høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til, om der skal meddeles enten:

  1. landzonetilladelse til midlertidig vognmandsvirksomhed på Østre Vindingevej 140 med vilkår om, at der ikke køres igennem Vindinge, at lastbilerne kun må kører inden for normal arbejdstid, dvs. kl. 7-18 mandag til fredag og kl. 7-14 lørdag samt at lastbiler kun må parkere på den 28 x 25 meter store eksisterende parkeringsplads, eller
  2. afslag på ansøgning om landzonetilladelse.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen gav den 6. juli 2017 afslag på landzonetilladelse til vognmands-virksomhed på Østre Vindingevej 140. Sagen blev rejst politisk og ejer søgte efterfølgende landzonetilladelse til midlertidig vognmandsvirksomhed med ophør, når gravtilladelse i det nærliggende råstofområde udløber. Plan- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 7. september 2017, punkt 189, at sende ansøgning om landzonetilladelse til midlertidig vognmandsvirksomhed på Østre Vindingevej 140 i nabohøring. Udvalget godkendte under samme punkt, at sagen behandles i udvalget efter endt høring.
  Ansøgningen har været sendt i nabohøring og forvaltningen har modtaget 2 høringssvar.
  En direkte nabo til ejendommen ønsker, at der ikke køres fra ejendommen om natten, da han vågner, når lastbilerne starter.
  En anden beboer på Østre Vindingevej gør indsigelse mod, at der gives landzonetilladelse til en midlertidig vognmandsvirksomhed og mener, at en midlertidig godkendelse kan føre til en permanent tilladelse. Beboeren mener, at ejendommen ligger naturskønt i det kommende Hedeland, samt at virksomheden ikke hører hjemme sådan et sted. Endvidere at lastbiler giver gener i form af støj og trafik i landsbyen og er til fare for skolevejen. Beboeren henviser til en eksisterende lastbilparkering på Mørbjergvænget ved DK Beton (tidligere BC-Beton), der kan anvendes i stedet for.

  Forvaltningen vurderer, at der jf. betænkningen til Planlovens § 35,a stk.1, generelt ikke bør gives landzonetilladelse til en ny vognmandsvirksomhed uden for erhvervsområder. Hver enkelt sag behandles ud fra en konkret vurdering og det kan derfor overvejes, om der skal gives en midlertidig landzonetilladelse med udløb den 23. august 2021, hvor den nuværende råstof-gravetilladelse udløber, og med vilkår om, at der ikke køres igennem Vindinge, at der køres inden for normal arbejdstid samt at lastbiler kun må parkeres på eksisterende parkeringsplads.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 272

  A stillede ændringsforslag om forvaltningens indstilling punkt 1, dog sådan at tidsrummet øges til 6-18 mandag til fredag og 6-14 lørdage, og at tidsbegrænsningen er 2 år. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, V og O. Imod stemte Ø. Hermed blev forslaget godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) støtter forvaltningens indstilling punkt 2, idet Enhedslisten ikke kan støtte flertallets beslutning, da tilladelsen vil give mere trafik i et forvejen belastet område, samt vil medføre yderligere gener for beboerne i området. Desuden kan tilladelsen danne præcedens, hvad der kan få uheldige konsekvenser på sigt.

 • Pkt. 273 Nyt vejnavn - lokalplan 649 for boliger ved Bromarken

  Kort_over_vejforloeb_-_lokalplan_649.pdf

  Pkt. 273

  Nyt vejnavn - lokalplan 649 for boliger ved Bromarken

  Sagsnr. 230967 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med lokalplan 649 for boliger ved Bromarken er der brug for 5 vejnavne til området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Lauravej, Ellenvej, Dagmarvej, Pernillevej og Johannevej godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Bygherre foreslog i første omgang vejnavne, der alle startede med Bro…, men det er forvaltningens vurdering, at vejnavnene vil blive for enslydende.
  Vejnavne, som ligger op ad Møllekærgård (Det er gårdens jorde der udstykkes fra), blev også foreslået. Det er dog svært at finde nok vejnavne med dette. Der er ikke umiddelbart andet i området, som kan danne grundlag for vejnavne.
  Forvaltningen foreslår derfor vejnavne i en helt anden retning, nemlig gamle dansk (landlige) pigenavne. Det kan være med til at vise, at udstykninger er på gammelt landbrugsjord. Samtidig er der også andre veje med både pige- og drengenavne i Jyllinge Nordmark.
  Området udstykkes til både række- og parcelhuse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 273

  Godkendt.

 • Pkt. 274 Nyt vejnavn - lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge

  Kort_over_vejforloeb_-_lokalplan_662.pdf

  Pkt. 274

  Nyt vejnavn - lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge

  Sagsnr. 289079 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med udviklingen af lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge er der brug for 2 nye vejnavne til området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnene Linderækkerne og Lindehusene godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet, som er bygherre, har foreslået vejnavne Linderækkerne og Lindehusene. Stikvejene går ud til Lindbjergvej, så navnene passer fint til områdets vejnavne.
  Lokalplanen, som giver mulighed for rækkehuse og lejligheder i 2 etager, forventes vedtaget af byrådet på mødet den 20. december 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 274

  Godkendt.

 • Pkt. 275 Nyt vejnavn - lokalplan 666 for boliger på Holmehøj etape 3 øst, Gundsømagle

  Kort_over_vejforloebet_-_lokalplan_666.pdf

  Pkt. 275

  Nyt vejnavn - lokalplan 666 for boliger på Holmehøj etape 3 øst, Gundsømagle

  Sagsnr. 291087 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 666 for boliger på Holmehøj etape 3 øst er der behov for to nye vejnavne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnet Holmeengen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i samarbejde med ejeren af den nordvestlige del af udbygningsområdet ved Holmehøj fundet frem til vejnavnet Holmeengen for den sidste del af den nordlige udstykning. Navnet passer fint til de andre vejnavne i området, som alle indeholder ”holme”.
  Hvis ejeren af Holmelunden 15 ønsker at ændre adresse, vil Holmeengens vejforløb i syd være helt hen til t-krydset med Holmelunden (vist med stiplet linje på vedlagt kort).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 275

  Godkendt.

 • Pkt. 276 Ændring af vejnavne på 9 veje i Roskilde Kommune (endelig vedtagelse)

  Notat_for_behandling_af_hoeringssvar_-_aendring_af_9_vejnavne.pdf Kort_over_vejforloebene_-_aendring_af_9_vejnavne.pdf Hoeringssvar_-_aendring_af_9_vejnavne.pdf

  Pkt. 276

  Ændring af vejnavne på 9 veje i Roskilde Kommune (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 285002 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  9 veje skal have ændret vejnavn i Roskilde Kommune. Forslag til vejnavne har været i høring. Der er kommet 14 høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. den nordlige del af Blommehaverne ændres til Platanhaven,
  2. der laves endnu en høring for Mirabellehaven,
  3. den sydlige del af Klinten ændres til Udsigten,
  4. den nordvestlige del af Holmevænget ændres til Dyssevænget,
  5. Stougården ændres til henholdsvis Stoustien, Stoustrædet, Stouvænget,
  6. den sydlige del af Ågerupvænge ændres til Åbakkevænge,
  7. den sydlige del af Store Valbyvej ændres til Himmelev Skovvej,
  8. den sydlige del af Præstemarksvej ændres til Præstemarksvænge, og
  9. Hf-Rørmosen ændres til Hf-Rørmosen Vest og Hf-Rørmosen Øst.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med det landdækkende adresseprojekt, som køres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skal kommunerne som adressemyndighed rette op på evt. uoverensstemmelser med adresselovgivningen.
  Der er 9 veje i Roskilde Kommune, hvor vejene er permanent delt i to eller flere, og hvor den ene del skal have ændret vejnavn som følge heraf. Det drejer sig om: Blommehaverne, Mirabellehaven, Klinten, Holmevænget, Stougården, Ågerupvænge, Store Valbyvej, Præstemarksvej og Hf-Rørmosen.
  Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 7. september 2017, punkt 188, at sende 9 forslag til nye vejnavne i høring. Kommunen har modtaget 14 høringssvar, se vedlagte høringssvar og notat.
  Forvaltningen foreslår, at to vejnavne ændres som resultat af høringen. Det foreslås endvidere, at der laves endnu en høring for Mirabellehaven, da der i høring er kommet to nye mulige løsninger, som borgerne bør høres om - se notat.
  Baggrunden for adresseprojektet og lovgivningen er at sikre klare og utvetydige adresser, så beredskabet hurtigst mulig kan finde vej, samt at myndigheder, forsyningsselskaber, posten og besøgende mv. ikke kommer i tvivl om adressen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Kommunen står for at sætte nye vejskilte op. Udgifterne afholdes indenfor budgettet.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 276

  Godkendt.

 • Pkt. 277 Nedlæggelse af del af Sortebrødre Plads som færdselsareal

  Bilag_1.pdf

  Pkt. 277

  Nedlæggelse af del af Sortebrødre Plads som færdselsareal

  Sagsnr. 289344 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med omdannelse af Sortebrødre Plads fra parkeringsplads til et aktivt byområde med boliger, kultur og handel, skal en del af pladsen udgå som færdselsareal.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at byggefelterne A og B beskrevet i forslag til lokalplan 659 og indtegnet på vedhæftede kortbilag udgår som færdselsareal.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Det er Roskilde byråds vision, at bymidten i Roskilde skal være hele kommunens dynamiske centrum for handel og kultur. Derfor skal bymidten udvikles med fokus på byliv og tilgængelighed, og udviklingen skal tage afsæt i bymidtens karakter og historie. Som led i realiseringen af denne vision har byrådet en strategi om, at bymidtens parkering skal samles i centralt beliggende parkeringshus. Sommeren 2018 står det første p-hus færdigt på Sortebrødre Plads, og det har åbnet muligheden for, at de store parkeringspladser kan omdannes til nybyggeri til blandt andet boliger, så der bliver plads til de nye borgere, som gerne vil bo i Roskilde.
  Sortebrødre Plads er udlagt som offentlig vej, og skal derfor nedlægges i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser i lovens § 15 og kap.11.
  Kommunalbestyrelsen skal tage bestemmelse om, at den del af vejarealet, som ifølge forslag til lokalplan 659 er udlagt som byggefelter, skal nedlægges, og at det skal udgå som færdselsareal. De omhandlede arealer fremgår af vedhæftede kortbilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 277

  Anbefales.

 • Pkt. 278 Vejbump på Kongemarksvej

  Pkt. 278

  Vejbump på Kongemarksvej

  Sagsnr. 291111 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det skal drøftes om, der skal etableres vejbump på Kongemarksvej, som en gruppe af borgere har foreslået.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  En gruppe borgere har foreslået, at der etableres flere vejbump på Kongemarksvej i byzonen i Svogerslev, for at dæmpe hastigheden. Der er i august 2017 etableret busvenlige pudebump, chikaner og lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t på hver side af fodgængerovergangen på Kongemarksvej. Det er etableret som del af anlægsbevillingen ”Sikker skolevej til Lynghøjskolen”, jf. byrådets beslutning den 14. juni 2017, punkt 158.
  Fodgængerfeltet på Kongemarksvej er eneste naturlige sted at krydse Kongemarksvej for skolebørn. Derfor blev de hastighedsdæmpende foranstaltninger målrettet at sikre fodgængerovergangen.
  Gruppen af borgere ønsker imidlertid, at der etableres yderligere vejbump i hele vejens bredde for at dæmpe hastigheden på hele strækningen.
  Forvaltningen kan ikke anbefale, at der etableres yderligere bump på Kongemarksvej. Vejen er facadeløs uden overkørsler fra private matrikler, og der er ikke registreret uheld på strækningen. Der er samtidig gode alternative cykelforbindelser parallelt med Kongemarkvej i det veludbyggede stisystem, der forbinder boligområderne i Svogerslev. Den trafiksikkerhedsmæssige effekt af at etablere bump vurderes derfor til at være meget begrænset. Der er mange andre steder i kommunen, hvor der er et større behov for at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger end på Kongemarksvej.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
  Der er ikke er afsat midler til etablering af bump på Kongemarksvej i budget 2017 og 2018. Prisen per bump er mellem 25.000 – 30.000 kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 278

  Sagen blev taget af dagsordenen.

 • Pkt. 279 Høring om ændring af Natura 2000-grænser

  Miljoestyrelsens_hoeringsbrev.pdf

  Pkt. 279

  Høring om ændring af Natura 2000-grænser

  Sagsnr. 299289 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt et høringsforslag til ændring af afgræsningen af Natura 2000-områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen bemyndiges til at foreslå følgende justeringer af Natura 2000-grænserne på Miljøstyrelsens høringsportal:

  1. Plads til fjorddiget i Jyllinge Nordmark
  2. Boserup Skov inddrages i Natura 2000-område Roskilde Fjord
  3. Rørhøg tilføjes og sortterne fjernes på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område Ramsø Mose
  4. Mindre tekniske justeringer

  Beslutningskompetence
  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved Folketingets vedtagelse af Naturpakken blev det besluttet at undersøge muligheden for at revidere grænserne for Natura 2000-områderne, som omfatter habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Områderne blev udpeget i begyndelsen af 1990’erne på baggrund af et kortmateriale, som var væsentlig mere grovkornet end de muligheder, der findes i nutidens GIS-værktøjer. På baggrund af ny viden vil det nu være muligt at inddrage nye arealer i Natura 2000-områder, såfremt de kan bidrage væsentligt til at beskytte arterne og naturtyperne.
  Natura 2000-område Roskilde Fjord omfatter arealer, som skal anvendes til at bygge diger ved Jyllinge Nordmark. Driften af det fremtidige fjorddige vil muligvis blive lettere ved at indskrænke Natura 2000-området på strækningen med diget. Fløjdiget, som skal bygges tværs over Værebro Å, kan ikke efter statens kriterier undgå at komme til at ligge i Natura 2000-området.
  Boserup Skov ligger i dag uden for, men grænser op til Natura 2000-område Roskilde Fjord. Skoven indeholder skovnaturtyper, som er omfattet af habitatdirektivet og er levested for stor vandsalamander, som allerede er en del af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. Boserup Skov vil med fordel kunne indgå i Natura 2000-område Roskilde Fjord. Høringssvar skal indgives på kort via en høringsportal på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 279

  Det blev besluttet, at sagen sendes til høring i Dansk Ornitologisk Forenings og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdelinger. Sagen forelægges udvalget igen på kommende møde.

 • Pkt. 280 Kondemnering af bolig

  Pkt. 280

  Kondemnering af bolig

  Sagsnr. 294656 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag vedrørende kondemnering af sundhedsfarlig bolig på grund af skimmelsvamp, beliggende Store Valbyvej 203.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at boligen Store Valbyvej 203, 4000 Roskilde kondemneres med frist til fraflytning på 3 måneder

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra lejeren af boligen beliggende Store Valbyvej 203, 4000 Roskilde vedrørende mistanke om omfattende skimmelsvamp i lejemålet.
  Forvaltningen har besigtiget lejemålet og LPU Rådgivende Ingeniører har udarbejdet undersøgelsesrapport af 5. oktober 2017. Undersøgelsen viser, at der er risiko for helbredsgener forbundet med at opholde sig i lejemålet, dvs. der er tale om nærliggende risiko for sundhedsfare. Risikoen for helbredsgener tilskrives skimmelvækst forårsaget af flere af hinanden uafhængige vand- og fugtskader. Omfanget af skjult skimmelvækst i lejemålet vurderes samlet set at berøre flere konstruktioner med forhøjet fugt, anslået mere end 50-60 m2, men kan være større.
  Kommunen har sendt undersøgelsesnotatet i høring hos ejer og lejer. Ejer har hyret egne rådgivere, der også finder, at der er meget forhøjet niveau af skimmelsvampe i bygningen og en unormal sammensætning med høje niveauer af fugtindikatorer, som sandsynliggør tilstedeværelsen af en fugtskade, der på virker indeklimaet.
  På baggrund af ovenstående anbefales det, at boligen kondemneres på grund af nærliggende sundhedsfare ved ophold, og at beboerne genhuses snarest muligt. Der bør fastsættes en frist på 3 måneder til fraflytning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Lejer har ret til at få tilbud om erstatningsbolig, dækket flytteomkostninger samt eventuel indfasningsstøtte, hvis den nye husleje er højere end den nuværende. Kommunens udgifter hertil refunderes med 50 % af staten.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 280

  Godkendt.

 • Pkt. 281 Kommunalopkrævning på skorstensfejerområdet

  Anmodning_om_kommunalopkraevning.pdf

  Pkt. 281

  Kommunalopkrævning på skorstensfejerområdet

  Sagsnr. 291080 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes 3 skorstensfejere har anmodet om kommunal opkrævning af lovpligtige skorstensfejergebyrer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. der i forbindelse med den besluttede sammenlægning af distrikter ved årsskiftet tilbydes kommunal opkrævning af skorstensfejergebyret frem til og med 2020 mod et administrationsgebyr på 5%, og
  2. at der gives en indtægtsbevilling på 4.500.000 kr. årligt i årene 2018-2020 til skorstensfejergebyret og en tilsvarende udgiftsbevilling.
  3. at der gives en indtægtsbevilling på 225.000 kr. årligt i årene 2018-2020 til administrationsgebyret og en tilsvarende udgiftsbevilling.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskildes 3 skorstensfejere har den 27. juni 2017 anmodet om kommunal opkrævning af det lovpligtige skorstensfejergebyr. Begrundelserne er, at de ofte oplever: at borgere betaler et andet beløb end opkrævet, at man ønsker uddybende redegørelser ift. priserne eller klager over, at man ikke har mulighed for at betale girokort.
  I henhold til Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder
  § 23, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at husejerne skal betale gebyr for lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne, gebyrstørrelsen og forfaldstid. Efter kommunalbestyrelsens beslutning kan gebyrerne opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter.
  Kommunal opkrævning kan have den fordel, at der er mere ensartet sagsbehandling af gebyrspørgsmål. Modsat vil der være en mindre forøgelse af arbejdsbyrden til kommunen, hvorfor der kan aftales et gebyr for ydelsen. Det er forvaltningens vurdering, at et administrationsgebyr på 5 % vil dække omkostningerne til den kommunale opkrævning. Ud fra tidligere års gebyrindtægt, vurderes det samlede skorstensfejergebyr til at være ca. 4.500.000 kr., hvorfor der skal gives indtægts- og udgiftsbevilling på dette beløb.
  Fra 2021 overtager staten opkrævning af ejendomsskatter, hvilket også kan betyde ændringer vedr. opkrævning af skorstensfejergebyr. En aftale bør derfor ikke løbe længere end til og med 2020. Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 8. juni 2017, punkt 126, besluttet, at sammenlægge de 3 nuværende skorstensfejerdistrikter til 2 fra 1. januar 2018. Aftalen om kommunal opkrævning kan træde i kraft samtidig hermed.
  I 2018 opkræves det samlede skorstensfejergebyr i anden rate af ejendomsskatten, mens den fra 2019 deles over 2 rater.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018, idet der er tale om enslydende udgifts- og indtægtsbevilling i årene 2018-20. Administrationsgebyret vil dække omkostningerne til den kommunale opkrævning.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 281

  Anbefales.

 • Pkt. 282 Medlemsforslag - ansøgning fra Herringløse Landsbyråd

  Ansoegning_om_stoette_til_fremtidsvaerksted_2017.pdf

  Pkt. 282

  Medlemsforslag - ansøgning fra Herringløse Landsbyråd

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre ønsker sag om Herringløse Landsbyråds ansøgning til arrangement.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Peter Madsen (V) ønsker sag om tilskud til arrangement optaget på dagsordenen således:
  ”Hermed fremsendes på vegne af Herringløse Landsbyråd en ansøgning om tilskud mv. til et spændende arrangement. Hvis ikke I mener at kunne imødekomme ansøgningen fra forvaltningen, vil jeg gerne bede om, at den behandles i det relevante udvalg (PTU eller KMU).”
  Det kan oplyses, at en enslydende ansøgning var fremsendt af landsbyrådet til Landsby- og Bydelsprisen 2017, men at den ikke blev vinder. Der vil være mulighed for at søge igen i 2018.
  På Plan- og Teknikudvalgets område er der ikke i driftsbudgettet afsat puljer til ansøgninger fra bydele og landsbyer. I 2018 er imidlertid afsat 1,0 mio. kr. til ”Zebraby puljen”. Hidtil har de midler, som har været afsat til Zebraby, tillige været brugt til udvikling i andre mindre bysamfund. Ansøgningen vil kunne henvises til denne pulje og prioriteres i sammenhæng med frigivelse af disse midler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 282

  Udvalget besluttede at henvise ansøgningen til disponering af Zebraby-puljen i forbindelse med frigivelsessagen og prioriteringen af disse midler.

 • Pkt. 283 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trafikafvikling – system til indsamling af data

  Pkt. 283

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Trafikafvikling – system til indsamling af data

  Sagsnr. 261533 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til ”Trafikafvikling – system til indsamling af data” på 210.000 kr.. Pengene skal bruges til det elektroniske trafikovervågningssystem, City Sense.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 210.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløbet til Trafikafvikling – system til indsamling af data.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med undersøgelse af trafikafviklingen i Roskilde er der opstillet et system, som via Bluetooth signaler fra elektroniske apparater i køretøjer, indsamler informationer om rejsehastigheder og -ruter.
  Der er budgetteret 210.000 kr. årligt i 2015 – 2017 til trafikovervågningssystemet.
  Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb for 2017 på 210.000 kr. til kommunens elektroniske trafikovervågningssystem, City Sense.
  Beløbet skal blandt andet anvendes til dataindsamling i forbindelse med igangværende trafik- og mobilitetsplanlægning.
  City Sense trafikovervågning indgår som værktøj til at undersøge trafikken på det overordnede vejnet, herunder indfaldsvejene til Roskilde bymidte med henblik på at sikre den bedst mulige trafikafvikling og adgang til bymidtens handels- og kulturtilbud

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
  Økonomiske konsekvenser for anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -210
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -210
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 283

  Anbefales.

 • Pkt. 284 Frigivelse af rådighedsbeløb - forundersøgelser miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

  Pkt. 284

  Frigivelse af rådighedsbeløb - forundersøgelser miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er behov for løbende rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større byudviklings- og anlægsprojekter, der endnu ikke har eget budget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser (miljø, geoteknik, trafik mv.)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år er der i budget 2018 afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser m.v. i forbindelse med forundersøgelser til blandt andet lokalplaner.
  Beløbet vil blive benyttet løbende igennem året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018, idet der er afsat 0,5 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Forundersøgelser, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Forundersøgelser, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 284

  Anbefales.

 • Pkt. 285 Frigivelse af rådighedsbeløb - Hyrdehøj bygade Etape 2

  Pkt. 285

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Hyrdehøj Bygade Etape 2

  Sagsnr. 268124 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodningen Hyrdehøj Bygade etape 2.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5,26 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Hyrdehøj Bygade etape 2.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projektet omfatter færdiggørelse af byggemodningen Hyrdehøj Bygade etape 2 som blev grovbyggemodnet i 2016. Det sidste arbejde skal nu færdiggøres, så vejen
  Krogkær står færdig.
  Den første anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. blev frigivet i 2015 ved byrådsbeslutning den 29. april 2015, punkt 137.
  Projektet forventes afsluttet i slutningen af 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.264
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -5.264
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 285

  Anbefales.

 • Pkt. 286 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B21 Toppen byggemodning

  Pkt. 286

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B21 Toppen byggemodning

  Sagsnr. 284870 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af område B 21 Toppen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Trekroner B 21 Toppen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projektet omfatter færdiggørelse af byggemodningen for det samlede område, der følger udbygningen af vejen Toppen. Arbejdet omfatter etablering af grusarealer langs vejen, vandrender samt slidlag.
  Projektet forventes startet: December 2017
  Projektet forventet afsluttet: December 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.200
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -5.200
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 286

  Anbefales.

 • Pkt. 287 Tillægsbevilling til omfartsvej ved Tjæreby

  Pkt. 287

  Tillæg til anlægsbevilling - omfartsvej ved Tjæreby

  Sagsnr. 265131 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har været afholdt licitation til anlæg af omfartsvejen ved Tjæreby. Licitationsresultatet betyder, at omkostningerne til arbejdet vil blive 16,3 mio. kr. Da den givne bevilling er på 12 mio. kr. indstiller forvaltningen, at der gives en yderligere bevilling på 4,3 mio. kr..

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling 4,3 mio. i 2017 kr. vedr. udgifter til omfartsvej ved Tjæreby, finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 27. april 2016, punkt 110, blev det besluttet, at give en tillægsbevilling på 6 mio. kr. til anlæg af omfartvej ved Tjæreby, således at den nuværende bevilling er på 12 mio. kr. i alt.
  Siden har forvaltningen haft forhandlinger med Lufthavnen om køb af arealer til vejen, med Vejdirektoratet om tilkoblingen til Køgevej og afslutningsvis med Lufthavnen igen om køb af mere jord.
  Det godkendte projekt har været udbudt henover sommeren. 5 entreprenører blev inviteret til at afgive bud, men kort før licitationen meldte 3 af dem fra på grund af travlhed. Ved licitationen mødte kun 1 entreprenør med et bud så det samlede projekt vil komme til at koste ca. 18 mio. kr.. Forvaltningen har efterfølgende forhandlet med denne entreprenør om alternative løsninger og er endt med et revideret tilbud på de samlede omkostninger til gennemførelse af anlægsarbejdet vil blive 16,3 mio. kr.. På den baggrund indstiller forvaltningen, at der gives en tillægsbevilling på 4,3 mio. kr..
  Alternativt kan licitationen aflyses, og der kan laves nyt udbud af anlægsarbejdet med håb om at opnå lavere priser. Der er dog ikke noget, der tyder på, at markedet bevæger sig mod lavere priser.
  Projektet forventes startet: December 2017
  Projektet forventet afsluttet: Foråret 2018

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 4,3 mio. kr. 2017.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.519
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -14.819
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -4.300
  Finansiering
  Forværring af kassebeholdningen 4.300

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 242

  Udsættes.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 287

  Anbefales.

 • Pkt. 288 Orientering om status vedrørende betonknuseanlæg i råstofgrav nord for Vindinge

  Betonknuseanlaeg_nord_for_vindinge_-_behandling_af_hoeringssvar.pdf Betonknuseanlaeg_nord_for_Vindinge_-_hoeringssvar_og_underskriftindsamling.pdf Betonknuseanlaeg_nord_for_Vindinge_-_placering_og_vinddata.pdf

  Pkt. 288

  Orientering om status vedrørende betonknuseanlæg i råstofgrav nord for Vindinge

  Sagsnr. 286050 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har sendt en ansøgning om landzonetilladelse til betonknuseanlæg i en eksisterende råstofgrav nord for Vindinge i nabohøring. Forvaltningen modtog 9 høringssvar og en underskriftindsamling. Forvaltningen orienterer om status i sagen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 9. november, punkt 247, at der i sagen om et midlertidigt betonknuseanlæg og anlæg til produktion af cementstabiliseret grus i en eksisterende råstofgrav nord for Vindinge, skulle udarbejdes en procesplan og holdes et borgermøde.
  I denne sag afrapporteres høringen og der orienteres om status i sagen.
  Ansøgningen om betonknuseanlæg kræver landzonetilladelse og efterfølgende miljøgodkendelse. En landzoneafgørelse kan påklages til Planklagenævnet, og en klage over en landzoneafgørelse har opsættende virkning. En miljøgodkendelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der beslutter, om klagen har opsættende virkning.
  Ansøgningen har været sendt i nabohøring, og forvaltningen har modtaget 9 skriftlige høringssvar samt en underskriftindsamling med 416 underskrifter. Der er nærmere redegjort for høringssvar og underskriftindsamling i vedlagte notat. Høringssvar og underskriftindsamling vedrører primært bekymringer over støj og støv fra betonknuseanlægget, herunder risiko for sundhedsskadeligt støv.
  Støj: Parallelt med høringen har ansøger vurderet, at betonen kan knuses på det eksisterende stenknuseanlæg, så der ikke opstilles et nyt knuseanlæg. Anlægget er placeret ca. 390 m fra nærmeste bolig i overensstemmelse med råstofgravetilladelsen. Miljøstyrelsens håndbog om miljø og planlægning anbefaler en afstand på 500 m til nærmeste bolig for nedknusningsanlæg for byggeaffald. Det eksisterende anlæg har ifølge ansøger en sådan størrelse, at det ikke er muligt at flytte det. I forhold til støj vil man ikke kunne skelne, om der knuses sten eller beton.
  Støv: Om sundhedsskadeligt betonstøv (respirabelt støv) oplyser ansøger, at der er tale om grovknusning, og den fine fraktion herunder støv derfor vil være begrænset. Anlæggets placering i en åben råstofgrav og med den aktuelle afstand til boliger betyder, at koncentrationen af det fine respirable støv i luften vil være meget lav. Ved mange større nedrivninger i dag foretages knusningen af beton på stedet, også i byområder. Vindmålinger fra Roskilde Lufthavn viser, den mindst udbredte vindretning og den retning, hvorfra vinden er svagest er fra nord-øst, som svarer til anlæggets placering i forhold til Vindinge.
  Naturklagenævnet (nu Planklagenævnet) har fastslået, at deres praksis i lignende sager er, at knuseanlæggene tillades, fordi de ligger naturligt i råstofgravene, hvad angår støj og støv samt transportlogistik.
  Efter høringsperiodens afslutning har forvaltningen været i yderligere dialog med ansøger, som har tilkendegivet, at de vil vurdere på mulighederne for at foretage en bearbejdning af projektet, så det medfører færre gener. Dette initiativ afventes nu. Når det er afklaret, om ansøgningen opretholdes eller der eventuelt foreligger et bearbejdet projekt, vil forvaltningen forelægge udvalget beslutningssag med forslag til procesplan og herunder afholdelse af borgermøde som besluttet af udvalget på mødet i november.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 288

  -

 • Pkt. 289 Orientering om ansøgning til statslig pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

  Pkt. 289

  Orientering om ansøgning til statslig pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

  Sagsnr. 298806 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om, at forvaltningen har ansøgt den statslige pulje til investeringer i kollektiv bustrafik.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 11. september 2017 blev Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik offentliggjort af Trafik- Bygge og Boligstyrelsen med frist for ansøgning den 2. oktober 2018. Forvaltningen har indsendt en ansøgning til puljen om støtte til ombygninger på linje 202A’s ruten med overskriften: ”Bus til hoveddøren”
  Langt hovedparten af passagererne på linje 202A fra Roskilde Station mod Musicon er studerende ved områdets uddannelsesinstitutioner. Disse institutioner ligger alle på ”ydersiden” af den ring, som linje 202A danner gennem Musicon. På nuværende tidspunkt sættes passagerne af på indersiden af denne ring i morgentrafikken med det resultat, at passagererne skal krydse Maglegårdsvej eller Pulsen for at komme frem til deres uddannelsesinstitutioner. Ved køreplanskiftet den 14. december 2017 vendes kørselsretningen på linje 202A gennem Musicon, så passagererne efterfølgende bliver sat af ud for deres respektive institutioner i morgenmyldretiden.
  Når kørselsretningen ændres, giver det anledning til at justere på de eksisterende forhold og fortage nogle tilpasninger, så linje 202A også fremover er en attraktivt transpportmulighed for området beboere og studerende.
  Følgende delprojekter indgår i ansøgningen:
  - Forlænget højresvingsbane på Køgevej
  - Forlænget venstresvingsbane på Søndre Ringvej
  - Nyt busstop ud for det kommende Erhvervsakademi Sjælland
  - Information om bus og togforbindelser til kommende og nuværende studerende og beboere i Musicon
  - Overdækning af eksisterende stoppested ved Rabalderstræde/Pulsen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Såfremt der opnås tilsagn om støtte, skal der findes kommunal egenfinansiering til gennemførelse af projekterne indenfor udvalgets puljer eller af driftsbevillingen på busområdet.
  Forslag til egenfinansiering vil i givet fald blive fremlagt i en bevillingssag primo 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 289

  -

 • Pkt. 290 Orientering om kommende større sager - december 2017

  Pkt. 290

  Orientering om kommende større sager - december 2017

  Sagsnr. 258315 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Introduktion til Plan- og Teknikudvalgets område (januar)
  - Forslag til lokalplan 660 for Hal 1-området (til høring) (januar)
  - Forslag til lokalplan 639 for Eriksvej (til høring) (januar)
  - Forslag til lokalplan xxx for Bifaldet Nord (11-punktsprogram) (februar)
  - Forslag til lokalplan xxx for boliger på Knud Den Stores Vej og Kong Valdemars Vej (11-punktsprogram) (feb.)
  - Forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten i Roskilde og kommuneplantillæg 3 (endelig vedtagelse) (februar)
  - Frigivelse af zebramidler (februar)
  - Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet, principper og frigivelse af rådighedsbeløb (februar/marts)
  - Delegation fra Plan- og Teknikudvalget til forvaltningen (marts)
  - Ny Østergade - status på planarbejdet for og indledende offentlig høring /VVM (marts)
  - Forslag til lokalplan 667 for Roskilde Idrætspark og kommuneplantillæg 5 (til høring) (marts)
  - Forslag til lokalplan 659 for Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 6 (endelig vedtagelse) (marts)
  - Midlertidig landzonetilladelse til betonknuseanlæg i råstofgrav nord for Vindinge, procesplan (marts)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Forslag til 639 for Eriksvej (endelig vedtagelse)
  - Forslag til lokalplan for Skousbo, etape 2 (til høring)
  - Forslag til lokalplan 655 for Ny Østergade og kommuneplantillæg 2 (til høring)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 290

  -

 • Pkt. 291 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2017.pdf

  Pkt. 291

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

  Sagsnr. 290871 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1

  På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. hvilket er uændret siden seneste budgetopfølgning. Merforbruget finansieres af rammeoverførsler fra 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 291

  -

 • Pkt. 292 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 292

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 292

  Intet at referere.

 • Pkt. 293 Eventuelt

  Pkt. 293

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 293

  - Østre Vindingevej, oplag
  - Sag afgjort i Planklagenævnet
  - Knækkede fortovsfliser

 • Pkt. 294 Dispensation til byggeri på Frederiksborgvej

  Frederiksborgvej_165B_-_Facadetegninger.pdf Frederiksborgvej_165B_-_Situationstegning.pdf Frederiksborgvej_165B_-_Naboorientering.pdf Frederiksborgvej_165B_-_Svar_paa_naboorientering_-_1.pdf Frederiksborgvej_165B_-_Svar_paa_naboorientering_-_2.pdf

  Pkt. 294

  Dispensation til byggeri på Frederiksborgvej

  Sagsnr. 293580 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er igangsat et lokalplanarbejde med et tillæg til den eksisterende lokalplan for et område ved Frederiksborgvej. Samtidigt behandles ansøgning om byggetilladelse til et byggeri på Frederiksborgvej 165B med fladt tag, som er i strid med den gældende lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles dispensation til det ansøgte byggeri.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har den 31. maj 2017 modtaget en ansøgning om byggetilladelse til et nyt hus på Frederiksborgvej 165B. Projektet er efterfølgende blevet revideret, men kan kun realiseres, hvis forvaltningen dispenserer fra bestemmelserne i lokalplan 245 vedr. taghældning, tagmateriale, bebyggelsesprocent og til en mindre terrænregulering. De enkelte dispensationer er nærmere beskrevet i vedlagte kopi af naboorienteringen. Der er indkommet bemærkninger til det ansøgte, som ligeledes er vedlagt.
  Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 4. oktober 2017, punkt 207, besluttet igangsætning af planarbejde med henblik på at udarbejde et tillæg til den gældende lokalplan 245 for et område ved Frederiksborgvej. Lokalplansagen blev videresendt fra Byrådet ved deres møde den 30. august 2017, punkt 205, på baggrund af en politisk anmodning.
  Lokalplanarbejdet er igangsat, og det forventes, at den kommende lokalplan vil medføre, at der kan bygges med fladt tag og med andet tagmateriale end tegl. Bestemmelser vedr. højde i forhold til afstand til naboskel reguleres af Bygningsreglementets generelle bestemmelser, som i et vist omfang begrænser et byggeris omfang i forhold til afstand til skel og højde i forhold til afstanden til skel (det skrå højdegrænseplan).
  Forvaltningen forventer, at et byggeri som det ansøgte vil kunne realiseres efter den nye lokalplan, dog efter dispensation til en mindre grad af terrænregulering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 294

  Godkendt.