You are here

Referat

Dato: Torsdag, November 8, 2018 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 193 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 193

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 193

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A).

 • Pkt. 194 Helhedsplan for Sankt Hans Vest (igangsætning)

  Sankt_Hans_Vest_omraadeafgraensning.pdf Sankt_Hans_Vest_overordnet_tidsplan.pdf

  Pkt. 194

  Helhedsplan for Sankt Hans Vest
  (igangsætning)

  Sagsnr. 289037 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hospitalsfunktionen på Sankt Hans Vest ophører i 2021. Herefter kan området omdannes til andre funktioner. For at sikre, at områdets værdier styrkes og udvikles i omdannelsesprocessen, foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en helhedsplan.
  Beslutningskompetencen i sagen er sat til Økonomiudvalget, idet der pågår overvejelser om køb af areal.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af en helhedsplan for Sankt Hans Vest igangsættes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Region Hovedstaden er i gang med at opføre et nyt retspsykiatrisk center ved Sankt Hans Øst. Byggeriet forventes at blive taget i brug i 2021, hvor funktioner, der nu ligger i Sankt Hans Vest, flyttes over i det nye byggeri. Det gældende plangrundlag for Sankt Hans Vest udlægger området til hospitalsfunktion.
  For at være på forkant med udviklingen foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en helhedsplan for området. Helhedsplanen skal danne grundlag og være styringsredskab for den fremtidige udvikling af området til et blandet bolig- og erhvervsområde - herunder kommende kommuneplanændringer og lokalplaner.
  Formålet med helhedsplanen er at sikre en nænsom udvikling af Sankt Hans Vest, så det bliver et helstøbt byområde med blandede boligformer, erhverv og nye private og offentlige funktioner. Udgangspunktet er en styrkelse og udvikling af de store eksisterende arkitektoniske, landskabelige og rekreative kvaliteter med fokus på også at åbne området, så områdets mange kvaliteter kommer hele Roskilde til gavn. Store dele af Sankt Hans Vest er beskyttet af fredninger, strandbeskyttelse og skovbyggelinje. Disse forudsætninger vil indgå i arbejdet med helhedsplanen.
  De foreløbige analyser viser, at der er relativt få byggemuligheder til nybyggeri, og det derfor primært er omdannelse af eksisterende bygninger til andre formål, der bliver aktuelt. Der kan blive ca. 35.000 m² boligareal og ca. 14.000 m² erhverv/institution, heraf 9.000 m² i det fredede kurhus. Det giver mulighed for ca. 800 - 900 indbyggere i området.
  Processen for helhedsplanen forløber i to faser:
  Fase 1, Analyse og grundlag: 4. kvartal 2018
  Fase 2, Udvikling af helhedsplan: 1. og 2. kvartal 2019
  Herefter forventer forvaltningen, at helhedsplanen bliver fulgt op af en handleplan.
  Undervejs i projektet vil aktører, interessenter, borgere og byråd blive inddraget i udvikling og drøftelse af visionerne for området, som det fremgår af bilaget ”overordnet tidsplan”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 194

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A).

 • Pkt. 195 Helhedsplan for Svogerslev (igangsætning)

  Pkt. 195

  Helhedsplan for Svogerslev (igangsætning)

  Sagsnr. 311778 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er igennem de sidste år igangsat flere trafikprojekter i Svogerslev. Samtidig er der mulighed for at udvikle byen med flere boliger og ændret anvendelse af byens arealer. Derfor foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en helhedsplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af helhedsplan for Svogerslev igangsættes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I de seneste år er der igangsat flere større og mindre trafikprojekter i Svogerslev, herunder etablering af flere cykelstier, ny tunnel under Lindenborgvej samt mindre trafikreguleringer. Der er ligeledes lokalt formuleret et ønske om flere store trafikprojekter, hvilket har medført et behov for at få udarbejdet en samlet mobilitetsplan for hele byområdet.
  Samtidig er der pres på boligmarkedet, som blandt andet har medført, at Svogerslev oplever ”Mikrofortætning”, der dækker over fortætningsprojekter i mindre skala, udført af privatpersoner eller små byggefirmaer - typisk som små udstykninger eller opførelse af dobbelthuse. Det store markedspres giver med den rette styring nye muligheder for at sætte skub i en ny udvikling. Det kunne fx være ved at skabe nye ældrevenlige boliger centralt, der kan understøtte en rokade, som vil give plads til nye børnefamilier i parcelhusene.
  Svogerslev bymidte fungerer i dag ikke optimalt som centrum for byen og trænger derfor til en opgradering. Samtidig er der muligheder for at arbejde med omdannelse og fortætning af byens arealer.
  På denne baggrund foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en helhedsplan for området. Helhedsplanen, som skal udvikles sammen med borgere, virksomheder og politikere, skal danne grundlag og være styringsredskab for den fremtidige udvikling af området. Det foreslås derfor, at der indledes med et borgermøde, der planlægges i samarbejde med Svogerslev Lokalråd.
  Endvidere skal den sætte retningen for byens udvikling ved at stille skarpt på byens identitet og borgernes ressourcer. Planen skal afsøge mulighederne for omrokering af arealer, fortætning og ny bosætning samt give bud på afhjælpning af de trafikale udfordringer. Samtidig skal byens kulturhistoriske, landskabelige og rekreative kvaliteter tilgodeses. Endelig skal planen indeholde ideer til udvikling af bymidten.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 195

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A).

 • Pkt. 196 Helhedsplan for Københavnsvej (igangsætning)

  Pkt. 196

  Helhedsplan for Københavnsvej (igangsætning)

  Sagsnr. 300241 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med flere anlægsprojekter på Københavnsvej – bl.a. etablering af en supercykelsti – kombineret med en stigende markedsinteresse er der en oplagt mulighed for at se helhedsorienteret på udviklingen. Forvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes en helhedsplan for området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udarbejdelsen af en helhedsplan for Københavnsvej igangsættes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Københavnsvej er i dag den mest benyttede indfaldsvej til Roskilde med op til 20.000 daglige gennemkørende biler og lastbiler. Derudover er strækningen præget af mange overkørsler samt en spraglet palet af bygningsstørrelser. Samlet set er Københavnsvej gennem årene blevet et sammensat område med en svag identitet og uden byrumsmæssig sammenhæng til Roskilde bymidte. Dette er en ærgerlig udviklingstendens, da strækningen er en af Roskildes vigtigste indfaldsveje og fungerer som byport til Roskilde fra øst.
  Med anlægsmidler afsat i budget 2019 til Københavnsvej, forskønnelse af indfaldsveje (2 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020) samt anlægsmidler til supercykelsti fra den statslige pulje, signalregulering ved RO’s Torv, begrønning og evt. medfinansiering til busfremkommelighed er det oplagt at se på gaderummet som en helhed. Samtidig oplever forvaltningen en øget markedsinteresse fra udviklere, der ønsker at skabe forandring langs Københavnsvej, hvilket skaber grundlag for at løfte blikket yderligere. Forvaltningen foreslår derfor, at der igangsættes en helhedsplan, der ud over en revitalisering af gaderummet, sætter retning for en kommende byfortætning langs strækningen.
  Helhedsplanen skal benyttes som styringsredskab for en fremtidig omdannelse langs strækningen. Et redskab der rækker langt frem og sikrer, at kommunen er på forkant med udviklingen. Dermed kan der gives en mere helhedsorienteret sagsbehandling, når nye projektudviklere henvender sig.
  Hovedfokus i helhedsplanens er at understøtte visionen om Københavnsvej som attraktiv bygade. Københavnsvej skal også fremover fungere som en vigtig trafikal åre, og derfor skal det sikres, at fremkommeligheden og trafiksikkerheden ikke forringes som resultat af en byfortætning.
  Midlerne til supercykelstien ’Roskilderuten’ er givet på betingelse af, at projektet koordineres med de øvrige kommuner på ruten. For at sikre det helhedsorienterede blik skal helhedsplanen derfor være færdig, inden projekteringen af supercykelstien påbegyndes.
  Helhedsplanen fremlægges politisk til foråret 2019, og det påtænkes derefter at invitere beboere, erhvervsdrivende, Roskilde Handel og øvrige med interesse i Københavnsvej, til at høre om de fremtidige visioner og planer for strækningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 196

  Godkendt.

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 197 Forslag til lokalplan 656 for Viby Bymidte (endelig vedtagelse)

  Notat_til_behandling_af_hoeringssvar_til_lokalplan_656_for_Viby_bymidte.pdf Lokalplan_656_Viby_bymidte_kompendie.pdf

  Pkt. 197

  Forslag til lokalplan 656 for Viby Bymidte (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 288651 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 656 for Viby bymidte har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig godkendelse. Forvaltningen modtog 8 høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet jf. delegation, da det er vurderingen, at der er stor bevågenhed i forhold til planen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 656 for Viby bymidte godkendes endeligt med de nævnte ændringer og rettelser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan 656 for Viby bymidte har været i høring fra den 29. juni til den 7. september 2018. Kommunen har modtaget 8 skriftlige høringssvar, hovedsagelig fra lokale borgere og foreninger samt erhvervsstyrelsen. Der har været holdt borgermøde den 22. august 2018, hvor der deltog ca. 50 borgere. Se høringssvarene her.
  Lokalplanforslaget er i store træk blevet modtaget positivt, og der har været stor interesse for Viby bymidtes udvikling. Debatten har hovedsageligt gået på bekymring for, om der fremover vil være nok parkeringspladser til rådighed for de handlende og for biblioteks- og kulturhusets brugere. Bekymringerne har givet anledning til, at forvaltningen endnu engang har vurderet parkeringskapaciteten, og konklusionen er, at den samlede parkeringskapacitet rigeligt dækker parkeringsbehovet.
  Det er vigtigt, at Viby ikke bliver bragt i en situation, hvor der ikke er tilstrækkelige parkeringspladser i bymidten. Der er dog fortsat mange p-pladser uden for lokalplanområdet.
  Derudover er der en del borgere og handlende, som ikke ønsker en ny dagligvarebutik i området på nuværende tidspunkt, hvilket begrundes i, at det vil true de nuværende butikker. Detailhandelsanalyser viser dog, at der før eller siden vil være behov for endnu en dagligvarebutik, når bymidten og Skousbo efterhånden bliver udbygget. Forvaltningen oplever allerede i dag interesse fra dagligvarebutikker, som ønsker at placere sig ved indfaldsvejene – altså uden for bymidten. Det er efter forvaltningens vurdering afgørende, at en evt. dagligvarebutik placeres i bymidten, så den kan være med til at skabe liv og aktivitet i byen. Med lokalplanen på plads er rammerne derfor skabt for, at det netop er i bymidten, at der er mulighed for at etablere en dagligvarebutik, når behovet opstår. På den baggrund er muligheden for at etablere en dagligvarebutik fastholdt.
  Se også vedlagte notat for behandling af høringssvar.
  Derudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i lokalplanforslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 197

  Anbefales.
  Evan Lynnerup (V) tager forbehold.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 198 Forslag til lokalplan 661 for boliger på Skousbo, etape 2 (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_661_for_boliger_paa_Skousbo_etape_2_kompendie.pdf

  Pkt. 198

  Forslag til lokalplan 661 for boliger på Skousbo, etape 2 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 290395 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 661 for boliger på Skousbo, etape 2 har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig godkendelse. Der er ikke indkommet høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 661 for boliger på Skousbo, etape 2 godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan 661 for boliger på Skousbo, etape 2 har været i offentlig høring fra den 15. juni til den 7. september 2018. Kommunen har ikke modtaget skriftlige høringssvar i høringsperioden. Der har været afholdt borgermøde den 22. august 2018, hvor der deltog ca. 50 borgere. Deltagerne var hovedsagelig lokale borgere og erhvervsdrivende.
  Debatten har væsentligst gået på bekymring for, om der fremover vil være nok parkeringspladser til rådighed for beboerne i området, og på den baggrund har forvaltningen igen vurderet parkeringsbehovet. Parkeringsnormen for lokalplanområdet er bevidst sat lidt lavere (1,2 plads pr. bolig) end kommuneplanens generelle rammer (1,5 plads pr. bolig) for at stimulere brug af offentlig transport, som lokalplanområdets stationsnære beliggenhed lægger op til. Der er samtidig tale om fælles parkeringspladser, som i modsætning til private parkeringspladser muliggør dobbeltudnyttelse. Ligeledes er der tale om almene boliger, hvor bilejerskabet forventes at være lavere end gennemsnittet. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at antallet af p-pladser i lokalplanen er tilstrækkelig og har derfor ikke foretaget ændringer.
  Der blev endvidere stillet spørgsmål til, hvordan man kommer sikkert fra Skousbo til midtbyen. Det er selvfølgelig afgørende, at der skabes sikre forbindelser til området, og lokalplanområdet er en del af den allerede vedtagne rammelokalplan 637, Helhedsplan for Skousbo, hvor det blandt andet fremgår: For at øge trafiksikkerheden vil der blive etableret to nye signalregulerede kryds på Ørstedsvej mellem Ørstedsvej, Damgårdsvej og Tofthøjvej og mellem Ørstedsvej og Parkvej. De nye kryds skal skabe vejadgang for de kommende beboere i Skousbo og skabe et sammenhængende vejforløb for alle typer af trafikanter mellem de nuværende og kommende boligområder i Viby. Forvaltningens vurdering er på den baggrund, at der er fortaget tilstrækkelige trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger.
  Endvidere var der ønske om, at der planlægges for forskellige boligtyper og -størrelser, herunder små boliger til ældre i ét plan, eller at etageboligerne forsynes med elevator. Variation af boligtyper og -størrelser er i høj grad et af formålene med planlægningen i området. I den nye bebyggelse bliver der indrettet ældreegnede boliger i stueetagerne, mens familieboliger i to plan indrettes i de to øverste etager. Når bebyggelsen indrettes på denne måde, vil der ikke blive etableret elevatorer. Deciderede etplansboliger vil indgå som mulighed i den kommende planlægning for den resterende del af Skousbo-området.
  Endelig var der bekymringer i forhold til, hvordan støj fra jernbanen håndteres. Støj fra jernbanen håndteres med en støjskærm, som opsættes i 2019 efter aftale med Banedanmark.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 198

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 199 Byudvikling ved den gamle højskole i Himmelev

  Pkt. 199

  Byudvikling ved den gamle højskole i Himmelev

  Sagsnr. 301884 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Siden orienteringssagen på Plan- og Teknikudvalgsmødet den 4. oktober 2018, punkt 186 har forvaltningen været i dialog med udvikleren af højskolegrunden. Forvaltningen giver derfor en fornyet status på dialogen med ejer og udvikler af højskolegrunden i Himmelev samt om den planlagte proces for udarbejdelse af en eventuel ny lokalplan for arealet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dialogen med projektudvikler og ejer af højskolegrunden fortsættes, med henblik på at sikre en helhedsorienteret udvikling af området.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Arealet ved den gamle højskole i Himmelev står ubebygget hen, og højskolebygningen er i forfald. En ny ejer af arealet har kontaktet kommunen med ønske om, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan, der øger bebyggelsesprocenten for arealet fra den gældende lokalplans grænse på 25% til 34%.
  Forvaltningen er gået i dialog med den nye ejer, der i løbet af efteråret 2018 vil fremlægge et forslag til en bebyggelsesplan. På baggrund af det nye projektforslag skal det afklares, hvordan trafikken kan håndteres, og hvilke påvirkninger projektet vil have på kystlandskabet. Forvaltningen vil lægge vægt på at videreføre den eksisterende lokalplans formål om at sikre, at bebyggelsen udformes med et stort sammenhængende parkareal, der er offentlig tilgængeligt.
  Når der foreligger et samlet projekt, hvor ovenstående aspekter er tilstrækkeligt belyst, vil forvaltningen fremlægge projektet for Plan- og Teknikudvalget med henblik på en indledende offentlig høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 199

  Godkendt med den præcisering, at udvalget ønsker, at dialogen med ejer og udvikler fortsættes med henblik på at højskolen istandsættes, og med henblik på at sikre en helhedsorienteret udvikling af området.

  Karsten Lorentzen (O) kan ikke støtte udvalgets beslutning, og ønsker ikke dialogen med projektudvikler fortsat, førend denne fremlægger en plan for renovering af højskolebygningen. Karsten Lorentzen (O) begærer sagen i byrådet.
  Evan Lynnerup (V) tager forbehold.

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 200 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Forslag om seniorboliger i Ågerup

  Pkt. 200

  Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Forslag om seniorboliger i Ågerup

  Sagsnr. 312781 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at få optaget sag på Plan- og Teknikudvalgets dagsorden med forslag om seniorboliger i Ågerup.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Venstre har anmodet om at få optaget følgende på Plan- og Teknikudvalgets dagsorden:
  ”Seniorboliger i Ågerup
  Venstre ønsker, at den kommunale grund bag Gundsø omsorgscenter i Ågerup skal udlægges til seniorboliger.
  Vi stiller forslag om, at der hurtigst muligt startes en proces for at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag og de div. tilladelser, der muliggør seniorboliger på grunden bag Gundsø omsorgscenter.
  Baggrunden for forslaget er, at der er mangel på seniorboliger i Ågerup. Mange borgere har ønske om at kunne blive boende i lokalområdet og opretholde sit netværk efter at have boet i området i rigtig mange år. Det er efter Venstres opfattelse vigtigt for Ågerup-området, at der snarest muligt opstartes et byggeri af seniorboliger. Samtidig kan der blive frigivet villaer, hvor der kan flytte nye børnefamilier ind.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 200

  Udvalget noterer sig, at der allerede har været drøftelser om seniorboliger på det nævnte areal og beslutter, at der skal fremlægges en sag om, hvordan et konkret projekt vil kunne udvikles.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 201 Godkendelse af Tilgængelighedsplan 2018

  Tilgaengelighedsplan_2018.pdf Praesentation_-_tilgaengelighedsplan_2018.pdf Hoeringssvar_tilgaengelighedsplan.pdf Bemaerkninger_til_Tilgaengelighedsplan_2018.pdf Hoeringssvar_tilgaengelihedsplan.pdf Bemaerkninger_til_tilgaengelihedsplan.pdf

  Pkt. 201

  Godkendelse af Tilgængelighedsplan 2018

  Sagsnr. 293659 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet et udkast til Tilgængelighedsplan 2018. Planen er udarbejdet i samarbejde med Handicaprådet og Ældrerådet. Der er udarbejdet en detaljeret baggrundsrapport og en kortere udgave med de overordnede linjer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Tilgængelighedsplan 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Det er vigtigt, at der er gode muligheder for at færdes mellem egen bolig og kollektiv trafik, biblioteker, rådhus og andre servicefunktioner og kulturelle tilbud, som har stor betydning for den enkelte borgers livskvalitet. Især for ældre og færdselshandicappede er det afgørende, at de offentlige færdselsarealer er tilgængelige for alle.
  Forvaltningen har siden vedtagelsen af Tilgængelighedsplan 2008, arbejdet på at forbedre tilgængeligheden i kommunen. Der er løbende anlægsarbejder fx i form af anlæg af cykelstier, sikring af skoleveje, renovering af ledninger osv. samtidig med den løbende udvikling af kommunens servicetilbud. Derfor var der behov for at få opdateret tilgænge­lighedsplanen.
  Planen blev påbegyndt i 2017, men i december 2017 udgav Vejdirektoratet en ny vejregelhåndbog for tilgængelighed ”Færdselsarealer for alle - Universelt design og tilgænge­lighed”. De nye anbefalinger i håndbogen er derfor efterfølgende blevet indarbejdet i Tilgængelighedsplan 2018.
  Opdateringen af tilgængelighedsplanen er sket i samarbejde med Handicaprådet og Ældrerådet, som har bidraget med viden om ruter og rejsemål, problemer på ruterne samt forslag til løsning eller forbedring af disse.
  Sammen med Handicaprådet og Ældrerådet (brugergruppen) er de eksisterende 19 tilgængelighedsruter udvidet til 21 ruter, som bl.a. også omfatter Musicon. Tilgængelighedsruterne er som udgangspunkt fastlagt som logiske ruter for gående mellem rejse­mål og offentlig transport.
  Med tilgængelighedsplanen har vi et værktøj til mål­rettet at fortsætte arbejdet med, internt og med kom­munens samarbejdspartnere, at skabe bedre tilgæn­gelighed for alle i trafikken.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019. Der er årligt afsat 0,5 mio. kr. i anlægsbudgettet til tilgængelighedsprojekter.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 201

  Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet var udsendt inden og blev omdelt i mødet og disse tilknyttes referatet.
  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 202 Vejnavn - lokalplan 661 for Skousbo etape 2

  Vejnavn_-_Skousbo_Lp661.pdf

  Pkt. 202

  Vejnavn - lokalplan 661 for Skousbo etape 2

  Sagsnr. 286465 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med udviklingen af Skousbo-området efter lokalplan 661 er der brug for et nyt vejnavn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnet Hvidpilevej godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Lokalplan 661 for boliger på Skousbo etape 2 giver mulighed for at bebygge næste del af Skousbo-området, hvorfor der skal etableres en mindre vej fra Damgårdsvej, se vedlagte kort.
  Forvaltningen foreslår, at navnene i denne del af Skousbo-området navngives efter træer, som blandt andet plantes langs Syvmose Allé. At navngive vejene efter skov og træer er med til at understrege, at det nye byområde har fokus på samspillet mellem byen og natur/landskab. I de kommende rekreative områder fastholdes de naturlige landskabstyper, som mose, vådområder og skov.
  Forvaltningen foreslår, at adgangsvejen fra Damgårdsvej ind til Syvmose Allé kommer til at hedde Hvidpilevej.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 202

  Godkendt.

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 203 Vejnavn til Musiconstien

  Kort_over_stiforloeb_-_Musiconstien.pdf

  Pkt. 203

  Vejnavn til Musiconstien

  Sagsnr. 72104 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Stien fra Gormsvej til Musicon går under navnet Musiconstien. Forvaltningen foreslår, at dette navn vedtages som stiens officielle vejnavn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnet Musiconstien godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Stien, der blev indviet den 23. juni 2018, er en ny direkte cykel-gangsti fra Gormsvej til Musicon, som i sin endelige etablering i tre etaper vil forbinde bymidten via Roskilde Station til Musicon.
  Stien er belyst med Roskildes standard stibelysning, og med særlige programmerede effektbelysninger. Der er en pumptrack, BMX cykelbane, en trafiklegeplads for små cyklister, en multibane og et boldbur langs stien. Æbletræer og staudeengblandinger giver stien et præg af have og biodivers natur.
  Navnet Musiconstien er blevet anvendt som arbejdstitel for projektet med at etablere en stiforbindelse fra Roskilde Station til Musicon. Forvaltningen foreslår, at dette bliver stiens officielle vejnavn, som registreres i Danmarks Adresser. Der er flere stier bl.a. i Trekroner, der har registrerede vejnavne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 203

  Godkendt.

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 204 Optagelse af Musiconstien som offentligt vejareal

  Matrikulering_af_ny_sti_Musiconstien.pdf

  Pkt. 204

  Optagelse af Musiconstien som offentligt vejareal

  Sagsnr. 295626 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Musiconstien er en ny direkte cykel-gangsti fra Roskilde Station til Musicon, som i sin endelige etablering i tre etaper vil forbinde bymidten fra Roskilde Station til Musicon. I forbindelse med etape 1’s færdiggørelse indstilles denne til optagelse som offentlig vej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at etape 1, der omfatter areal som vist på vedlagte kortbilag, optages som offentlig vej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen indstiller, at arealet i Rådhusparken fra Gormsvej til Eriksvej 44 optages som offentlig vej i overensstemmelse med vejlovens § 15.
  Musiconstien er en nyetableret fællessti, som er 4,35 m. bred fra kantsten til kantsten. Den nyanlagte sti, der erstatter et jordtrådt spor i græsset i parken, er med nordlig adgang fra Gormsvej og krydset ved Thyrasvej. Stien fortsætter ved Ringparken sti i et nyetableret signalkryds ved Sdr. Ringvej og Rabalderstræde. Hele strækningen fra Gormsvej til Sdr. Ringvej er i dag tilsammen kaldet Musiconsti. I anden sag på Plan- og Teknikudvalgets dagsorden foreslås navnet som officielt navn til stien.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 204

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 205 Ændring af vejnavn for to dele af Hyrdehøj Bygade (endelig vedtagelse)

  Kort_over_de_nye_vejnavne_for_2_dele_af_Hyrdehoej_Bygade.pdf

  Pkt. 205

  Ændring af vejnavn for to dele af Hyrdehøj Bygade (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 277997 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  To dele af Hyrdehøj Bygade skal have nye vejnavne. Vejnavnene har været i høring, og der er ikke indkommet høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. den midterste del af Hyrdehøj Bygade ændres til Hyrdehøj Alle, og
  2. den østlige del ændres til Hyrdehøj Stræde.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede den 16. august 2018, punkt 133, at sende de to forslag til nye vejnavne i høring. Der er ikke kommet høringssvar i høringsperioden. Forvaltningen foreslår derfor, at vejnavne vedtages, som vist på vedlagte kort.
  Alle husnumre ændres, hvilket også gælder for ældreboligerne i øst, uanset om de har adresse til Hyrdehøj Bygade eller Hyrdehøj.
  Det er i forbindelse med det landdækkende adresseprojekt, som køres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, at Roskilde Kommune som adressemyndighed skal rette op på evt. uoverensstemmelser med adresselovgivningen. En vej med samme vejnavn skal ifølge loven være sammenhængende. Derfor skal alle vejnavne, der er permanent delt op i to, have den ene del ændret. Hyrdehøj Bygade har længe været delt i tre.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.Kkommunen står for opsættelse af nye vejskilte, og udgiften afholdes inden for budgettet. Ændring af husnumre skilte står ejerne for.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 205

  Godkendt.

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 206 Forbud mod byggearbejder i "Hørhusene"

  Kort_over_ejendomme_der_hoerer_til_Hoerhusene.pdf

  Pkt. 206

  Forbud mod byggearbejder i "Hørhusene"

  Sagsnr. 300220 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning vedrørende bl.a. nye kviste på et af ”Hørhusene”. Ansøger ønsker ikke, at efterleve kommunens hidtidige praksis for bevaring af disse ejendomme og det vurderes, at byggeriet alene kan standses ved et forbud efter Planlovens § 14.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der nedlægges forbud mod byggearbejder i ”Hørhusene” indtil, der foreligger en lokalplan jf. Planlovens § 14 og
  2. lokalplanarbejdet igangsættes

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning vedrørende om- og tilbygning med bl.a. nye kviste på ejendommen Hørhusene 52. Sammen med andre bygninger i omegnen hører dette dobbelthus under de såkaldte ”Hørhusene”, men adresser på henholdsvis Vesterdal, Bjergmarken og Hørhusene. ”Hørhusene” er markeret med høj bevaringsværdi i kommuneatlasset, og er endvidere hver især pålagt en deklaration fra 1980, der bl.a. fastlægger, at alle ombygninger skal godkendes af kommunen. Ved vurdering af placering og størrelse af tagvinduer/kviste er det kommunens praksis at tage udgangspunkt i bestemmelserne i den nærliggende lokalplan 250, der indeholder nogle meget præcise bevaringsbestemmelser for tilsvarende bygninger - herunder størrelsen på tagvinduer/kviste.
  Det ansøgte strider mod denne praksis, idet vinduer/kviste vurderes at være for store og for tæt på hinanden. Der har været holdt møde med ansøger for at finde en løsning. Der er modtaget et ændret forslag, der dog heller ikke lever op til praksis, og som har været sendt i partshøring for bl.a. at fremme dialogen mellem de to naboer i dobbelthuset. Naboen finder, at der er for stor forskel på egne og ansøgers kviste. Ansøger ønsker ikke at gøre kvistene mindre bl.a. med henvisning til at en mindre størrelse vil indebære, at vinduet ikke kan anvendes som redningsåbning. Forvaltningen bemærker, at praksis er fastholdt selv om, der i mange år har været krav til redningsåbninger, og at disse i øvrigt er uændrede i hvert fald de sidste 40 år. Det er således altid op til den enkelte ejer at vælge de planmæssige løsninger, der sikrer at ejendommens sikkerhed er i orden.
  For at bevare ejendommen og skabe større klarhed om bevaring af ejendommen ved ændringer, foreslås det, at der nedlægges forbud mod byggearbejder på denne ejendomme, samt mod evt. byggearbejder på de på bilagskortet angivne ejendomme, indtil der er udarbejdet en lokalplan jf. Planlovens § 14. en lokalplan skal i givet fald være godkendt inden for et år. Udvalget er tidligere blevet orienteret om denne sag på baggrund af en henvendelse til udvalget fra naboen, ligesom der senere er kommet henvendelse fra ansøger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 206

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Godkendt med den bemærkning, at lokalplanprocessen skal gennemføres hurtigst muligt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 207 Anlægsbevilling - busfremkommelighed for linje 201A

  Pkt. 207

  Anlægsbevilling - busfremkommelighed for linje 201A

  Sagsnr. 272840 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har søgt og fået tilsagn fra statens trafikpulje til busfremkommelighed med fokus på linje 201A. Der søges om indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Puljeprojekter – medfinansiering,
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedr. indtægter til busfremkommelighed 201A, via tilskud fra statens pulje vedr. busfremkommelighed,
  3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedr. udgifter til busfremkommelighed 201A, finansieret af tilskud fra statens pulje vedr. busfremkommelighed.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune fik i 2015 tilsagn fra Trafikstyrelsen om 50 % tilskud til projektet Busfremkommelighed på 201A. Projektet indeholdt 15 projekter, hvoraf 11 nu er gennemført fx udvidelsen af Herregårdsvej og busprioritering i 9 signalregulerede kryds. Det er nu muligt at igangsætte næste projekt, som er en busbane på Holbækvej.
  Busbaneprojektet på Holbækvej består af tre tiltag. Ombygning af buslommen ved Kristiansminde til et såkaldt fremrykket stoppested. En busbane mellem Låddenhøj og Hyrdehøj, samt en mindre ombygning i krydset ved Låddenhøj. Det samlede projekt betyder, at busser prioriteres bedre, mens bilernes fremkommelighed dæmpes moderat, men kun når en bus skal starte fra det nye fremrykkede stoppested.
  Anlægsprojekterne færdiggøres i første halvår af 2019. Forvaltningen orienterer på et senere møde i Plan- og Teknikudvalget om anlægsprojektet.
  Projektet starter: 1. december 2018
  Projektet afsluttes: 1. august 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019. I 2018 er der afsat 2,0 mio. kr. i anlægsbudgettet ”Puljemidler – medfinansiering”. Der foreslås anvendt netto 1,5 mio. kr. til anlæg af projekter for linje 201A.
  Der ansøges samlet om udgifter svarende til i alt 3,0 mio. kr. finansieret af ”Puljeprojekter – medfinansiering” med 1,5 mio. kr. samt indtægter på 1,5 mio. kr. fra statens pulje vedr. busfremkommelighed.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Puljemidler medfinansiering, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Puljemidler medfinansiering, udgifter -500
  Busfremkommelighed 201A, udgifter -3.000
  Busfremkommelighed 201A,, indtægter 1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Busfremkommelighed 201A, udgifter -3.000
  Busfremkommelighed 201A,, indtægter 1.500
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdning 0

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 207

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 208 Plan for udmøntning af budgetforlig 2019-2022 på Plan- og Teknikudvalgets område

  Pkt. 208

  Plan for udmøntning af budgetforlig 2019-2022 på Plan- og Teknikudvalgets område

  Sagsnr. 305942 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2019-2022 på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2019-2022 blev vedtaget af byrådet den 10. oktober 2018 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan og hvornår forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.

  Socialøkonomisk indsats til bymæssig vedligeholdelse (0,1 mio. kr. årligt, drift)

  Der forelægges sag i 1. kvartal 2019 med forslag til udmøntning i relation til renholdelse af gader og pladser. Samtidig orienteres Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Analyse af betalingsparkering

  Der forelægges sag i december 2018 med forslag til analysens indhold.
  De besluttede besparelser på udvalgets område indarbejdes administrativt på de relevante driftsrammer.

  Anlæg

  Der er som noget nyt afsat 2 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020 til Københavnsvej, forskønnelse af indfaldsveje. Midlerne skal ses i sammenhæng med det foreslåede arbejde med helhedsplan og supercykelsti-projektet. Der er endvidere afsat 1 mio. kr. årligt til terrorsikring.
  Herudover er der en række anlægsprojekter på udvalgets område, som er videreført (og eventuelt justeret/ændret) fra tidligere år, og disse forelægges til frigivelse løbende igennem året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetforliget 2019-2022.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 208

  Godkendt.

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 209 Orientering om sagsbehandlingstider 3. kvartal 2018

  Pkt. 209

  Orientering om sagsbehandlingstider 3. kvartal 2018

  Sagsnr. 303523 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager modtaget i 3. kvartal 2018 som viser, at servicemålet er overholdt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Boligsager:

  Der er i 3. kvartal 2018 modtaget 324 sager, hvilket er et fald på 5,8% i forhold til 3. kvartal 2017. Som tidligere orienteret om, er der udsendt breve til alle borgere i Roskilde Kommune om lovliggørelse af byggeri. Dette betyder, at der i øjeblikket er modtaget ca. 1.850 BBR-henvendelser om byggeri. En del af disse vil medføre lovliggørelsessager. Lovliggørelsessagerne indgår ikke i servicemålet for sagsbehandlingstiden.
  Det er tidligere besluttet på Plan- og Teknikudvalgets møde den 15. marts 2018, punkt 45, at sagsbehandlingstiden alene skal måles på overholdelse af de nationale servicemål. Dette gøres i Byggesag midlertidigt via Bygnings- og Boligregistret (BBR), på samme måde som Erhvervsafdelingen, da der er tekniske problemer med at trække det fra Byg og Miljø (BOM). Servicemålet er 40 dage målt fra sagen er fyldestgørende. Der er i 3. kvartal 2018 registreret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 38 dage (netto) målt fra sagen er fyldestgørende til der gives tilladelse.
  Servicemålet er overholdt for 73% af de byggetilladelser som er givet i denne periode.
  Det betyder at 27% af de tilladelser, som er udstedt 3. kvartal har haft en sagsbehandlingstid på over 40 dage.Der var en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 69 dage (brutto) i 3. kvartal målt fra ansøgningsdato til tilladelse. Bruttosagsbehandlingstiden er ikke omfattet af servicemålene.

  Erhvervssager: Erhvervsafdelingen har i 3. kvartal 2018 oprettet 230 sager om erhvervs- og etagebyggeri, hvilket er en stigning på 45% i forhold til samme periode sidste år.

  Servicemålet er 8 uger (56 dage) for erhvervssager målt fra sagen er fyldestgørende.
  Der er i 3. kvartal 2018 registreret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 37 dage (netto) målt fra sagen er fyldestgørende til der gives tilladelse.
  Den maksimale sagsbehandlingstid, som er registreret i 3. kvartal er på 97 dage (netto). Servicemålet er overholdt for 73% af de byggetilladelser som er givet i denne periode. Det betyder derfor, at 27% af de tilladelser, som er udstedt 3. kvartal har haft en sagsbehandlingstid på over 8 uger.
  Der var en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 78 dage (brutto) i 3. kvartal målt fra ansøgningsdato til tilladelsesdato.
  Ansøgere oplever derfor i øjeblikket, at der er en noget længere sagsbehandlingstid på byggesagsbehandlingen af erhvervs- og etagebyggeri. Årsagen til den længere sagsbehandlingstid skyldes en stigning i antallet af indkomne byggesager.
  Afdelingen har desuden en række større og komplicerede byggesager som påvirker sagsbehandlingstiden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 209

  -

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 210 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 210

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 210

  ̵ Lysfest.
  ̵ Indvielse i Gadstrup.
  ̵ Cykelstativer i bymidten.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 211 Eventuelt

  Pkt. 211

  Eventuelt

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 211

  ̵ Støjkonsekvenszonen.
  ̵ Omfartsvejen ved Tjæreby, skiltning.
  ̵ Ny Højagergård.
  ̵ Netværksmøde for seniorer med interesse i bofællesskaber.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.
  Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).