You are here

Referat

Dato: Torsdag, December 8, 2016 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 241 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 241

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 241

  Godkendt.

 • Pkt. 242 Temadrøftelse - Realisering af Grøn Blå Strategi

  Groen_Blaa_Strategi_Handleplan_2017-20.pdf

  Pkt. 242

  Temadrøftelse - Realisering af Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 195341 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen vil på mødet give en kort status for realiseringen af Grøn Blå Strategi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at realisering af Grøn Blå Strategi drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog Grøn Blå Strategi for Roskilde Kommune den 19. december 2012, punkt 290, og Plan- og Teknikudalget blev senest orienteret om status for Grøn Blå Strategi den 1. oktober 2015, punkt 187.
  Grøn Blå Strategi består af et udviklingsprogram, som beskriver kommunens vision for det grønne og blå og de fire fokusområder natur, sundhed, oplevelser samt erhverv og økonomi. Rammerne for gennemførsel af projekter i 2016 er fastlagt i Grøn Blå Strategi Handleplan 2016-19.
  Nogle af de væsentligste indsatser og begivenheder i det forløbne år har været:
  - Afslutning af anlæg af Hedebostien som forbinder Roskilde med Køge Bugt.
  - Aftale om køb af 11 ha jord til udvidelse af Gulddysse Skov.
  - Etablering af badestrand i Himmelsøen og anlæg af faciliteter i tilknytning hertil.
  - Etablering af trampesti fra Veddelev til Højklint, nord for Veddelev.
  - Overdragelse af Lynghøjsøerne til Naturstyrelsen, og efterfølgende udvikling.
  - Gravning af 7 nye vandhuller syd for Viby.
  - Etablering af 7 ha græsning ved Svogerslev Sø for at udvikle overdrev.
  - Natur- og Miljøklagenævnets stedfæstelse af fredningen af Ledreborg Allé.
  - Udarbejdelse af Strategi for Roskildes Grønne Ring
  - Udviklingsplan for Naturpark Hedeland.
  I 2017 vil der være særligt fokus på at forbedre adgangen til den bynære natur i Roskilde, Viby og Jyllinge, sikring og forbedring af biodiversiteten i kommunens værdifulde naturområder, videreudvikling af Lynghøjsøerne (i samarbejde med Naturstyrelsen), videreudvikling af Himmelsøen, samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land om realisering af nationalparkplan, de store fredninger af Ledreborg Allé og i Værebro Ådal, samt formidling og markedsføring af mulighederne for oplevelser i naturen i kommunen.
  Udkast til handleplan 2017-20, der ligger til grund for budgetblokken i den vedtagne Strategisk Anlægsplan 2017, giver en mere detaljeret status samt et overblik over prioriteringen i de kommende år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Der er i budget 2017 afsat 1,7 mio. kr. til realisering af Grøn Blå Strategi.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 242

  Drøftet.

 • Pkt. 243 Forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_-_forslag_til_lokalplan_649_for_boliger_ved_Bromarken.pdf Principper_for_bebyggelsesplan_-_forslag_til_lokalplan_649_for_boliger_ved_Bromarken.pdf kort_over_lokalplanomraade_-_forslag_til_lokalplan_649_for_boliger_ved_Bromarken.pdf

  Pkt. 243

  Forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 230967 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget en henvendelse fra en projektudvikler, der ønsker at bygge boliger på området syd for Broengen i Jyllinge. Udbygningen forudsætter, at der udarbejdes lokalplan, samt at kommuneplanrammen for en del af området ændres fra erhverv til boliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 649 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  En udvikler har henvendt sig med ønske om at bygge 144 parcelhuse og 49 rækkehuse syd for Broengen i Jyllinge. Udbygningen er i overensstemmelse med den gældende rammelokalplan for den vestlige del af området. I den kommende Kommuneplan 2016 ændres rammebestemmelserne for den østlige del af området fra erhverv til boliger, således at udbygningen i sin helhed er i overensstemmelse med kommuneplanen.
  Området er i dag landbrugsjord i landzone. Derfor skal der udarbejdes en lokalplan for at muliggøre boligbyggeri.
  Vejadgang til området etableres via en forlængelse af Bromarken (tidligere kaldet Osvejs forlængelse) til Møllevej. Vejen er en vigtig del af trafikplanen for Jyllinge. Der skal indgås en udbygningsaftale med udvikler om etablering af vejen samt vejens tilslutning til Møllevej, hvilket er uddybet i sagen: Anlæg - Jyllinge Bromarken – ny vej, der også behandles på dette møde.
  Forvaltningen og udvikler har i samarbejde fastlagt en række planprincipper, som ligger til grund for udviklerens skitseforslag til bebyggelsesplan. Principperne fastsætter, at Bromarken skal have et slynget forløb, at der skal være en grøn bufferzone ud mod Broengen, at der skal være gode stiforbindelser internt i området og til naboområder, at rækkehusene skal have udsigtskiler og attraktive fælles grønne arealer, og at parcellerne skal orienteres omkring grønne fælles områder.
  Lokalplanen skal fastsætte rammerne for bebyggelsens placering og udformning. Lokalplanen skal også fastlægge udformningen og forløbet af Bromarken.
  Det er forvaltningens vurdering, at der vil være behov for at afholde borgermøde i offentlighedsperioden. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Området er privatejet og udvikles af grundejeren. Det er en ekstern rådgiver, der udarbejder lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Rådgiveren betales af bygherre.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 243

  Godkendt, dog således at der skal indgå en vurdering af, om vejtilslutningen fra syd kan flyttes længere mod øst af hensyn til den eksisterende ejendom.

 • Pkt. 244 Forslag til lokalplan 622 for Roskilde Bymidte, facader og skilte (til høring)

  Lokalplan_622_Roskilde_bymidte_facader_og_skilte.pdf

  Pkt. 244

  Forslag til lokalplan 622 for Roskilde bymidte, facader og skilte (til høring)

  Sagsnr. 275350 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Foranlediget af en konkret sag om vinduesudskiftning på en ejendom på Hestetorvet besluttede udvalget at få udarbejdet forslag til lokalplan 622, som er en revision af den gældende lokalplan 221, facader i bymidten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 622 for Roskilde bymidte, facader og skilte godkendes til offentlig høring fra 6. januar til 16. marts 2017, og
  2. der afholdes udvidet borger/debatmøde med inviterede interessenter fra bymidten i Byens Hus den 19. januar 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På baggrund af en konkret sag om vinduesudskiftning på en ejendom på Hestetorvet behandlede Plan- og Teknikudvalget den 3. april 2014, punkt 87, en sag om ophævelse af bestemmelse vedrørende trævinduer i lokalplan 221 for facader i bymidten. Efterfølgende vedtog Plan- og Teknikudvalget på mødet den 21. august 2014, punkt 153, et 11-punktsprogram for forslag til lokalplan 622. Her besluttede udvalget ud over at ændre en enkelt bestemmelse at revidere den gældende lokalplan 221 fra 1994, som på visse punkter er utidssvarende.
  Forslag til lokalplan 622 fokuserer på øget vejledning om bevaring set i forhold til udskiftning af bygningselementer samt vejledning om materialer, farver, skilte mv., som der er konstateret et behov for i byggesagsbehandlingen. Derudover moderniseres og præciseres bestemmelserne, så det bliver mere forståeligt, hvad der præcist gælder. Herudover medtages emner, som ikke hidtil har været omfattet af den gældende lokalplan 221, bl.a. altaner og byrumsinventar.
  Som optakt til lokalplanarbejdet har forvaltningen afholdt en række foredrag, workshops, byvandringer og debatter om bygningskulturarven i Roskilde. Videre har der været afholdt et inspirationsmøde, hvor grundejerforeninger, Roskilde Handel, museet, m.fl. var inviteret. Lokalplanens indhold er inspireret af debatten på disse arrangementer. Forvaltningen foreslår, at Plan- og Teknikudvalget afholder et udvidet borger/debatmøde for bymidtens interessenter, som på den måde kan drøfte det endelige indhold i lokalplanforslaget.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplan 622 ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 244

  Anbefales.

 • Pkt. 245 Forslag til lokalplan 626 for boliger ved Folden og Hegnet i Trekroner (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_626.pdf

  Pkt. 245

  Forslag til lokalplan 626 for boliger ved Folden og Hegnet i Trekroner (til høring)

  Sagsnr. 266937 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune ønsker at fremme opførelsen af nye almene boliger i Trekroner. Boligerne skal indgå i en samlet bebyggelsesplan, der også rummer etageboliger og tæt/lav boliger. I alt forventes der at blive opført ca. 114 boliger. Udbygningen kræver, at der udarbejdes en lokalplan.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 626 for boliger ved Hegnet og Folden i Trekroner sendes i offentlig høring fra den 16. december 2016 til 17. februar 2017, og
  2. der ikke afholdes borgermøde i offentlighedsperioden.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte den 7. april 2016, punkt 75, udarbejdelsen af lokal-plan 626 på baggrund af 11-punktsprogrammet.
  Lokalplanområdet inddeles i tre delområder. Delområde I indeholder 20 tæt-lav boliger i op til to etager. Delområde II indeholder ca. 59 almene etageboliger, hvoraf ca. 16 vil være ”billige boliger” med en maksimal husleje på 3500,- pr. måned. Delområde III indeholder ca. 35 etageboliger. Fælles for delområde II og III er, at der kan bygges op til 3 etager, og byggeriet skal opføres som parkbebyggelse. Dvs. at bygningerne placeres i terrænet med mindst mulig terræntilpasning. Boligerne skal ligeledes placeres, så de primære udeopholdsarealer vender mod syd og/eller vest og på en måde, så boligerne ikke ”skygger” for hinanden.
  Ud mod Himmelev Bæk skal bebyggelsen i delområde I (tæt-lav boliger) danne overgang til landskabet og skal placeres på en måde, så de bagvedliggende boliger kan få kik ud til landskabet omkring Himmelev Bæk. Boligerne skal fremstå med indbyrdes forskydninger, der bl.a. giver mulighed for opholdarealer med lækroge.
  Der vil være vejadgang fra Skrænten, via Folden og Hegnet, og der bliver anlagt nye stier, som forbindes med det eksisterende stinet i Trekroner.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Udgifter til kommunal byggemodning som følge af denne lokalplan bliver fremlagt i en særskilt sag.
  Der er afsat midler hertil i det vedtagne budget i 2019 og 2020. Der kan blive tale om fremrykning af udgifterne, der vil dog samtidig være en indtægt.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 245

  Ad indstillingens punkt 1: Godkendt.
  Ad indstillingens punkt 2: Der afholdes borgermøde i høringsperioden.

 • Pkt. 246 Forslag til lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 og kommuneplantillæg 22 (endelig vedtagelse)

  Notat_for_behandling_af_hoeringssvar_til_lokalplan_635.pdf Lokalplan_635_for_boliger_paa_Vindingevej_4-6.pdf Kommuneplantillaeg_22.pdf

  Pkt. 246

  Forslag til lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 og kommuneplantillæg 22 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 93201 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at opføre en bebyggelse i op til 3 etager med ca. 25 nye boliger ved Vindingevej 4 og 6. Planerne har været i offentlig høring, og kommunen modtog 15 høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplan og kommuneplantillæg behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 og kommuneplantillæg 22 godkendes endeligt med de nævnte ændringsforslag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 15. juni 2016, punkt 170, at sende forslag til lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 og forslag til kommuneplantillæg 22 i offentlig høring fra den 24. juni til den 26. august 2016. På grund af en teknisk fejl med offentliggørelsen af kommuneplantillægget blev høringsperioden forlænget til den 9. september 2016. Der blev afholdt borgermøde den 10. august 2016, hvor ca. 40-50 borgere deltog.
  Forvaltningen har modtaget 14 skriftlige høringssvar og én underskriftindsamling med 31 underskrivere i høringsperioden. Se høringssvar her.
  Naboer og borgere kan ikke tilslutte sig projektet, som lokalplan 635 giver mulighed for. Det er deres opfattelse, at projektets omfang, udformning og antal boliger ikke harmonere med omgivelserne.
  Bemærkninger og indsigelser har ikke givet anledning til ændring af bebyggelsesprocenten, antal etager eller antal boliger, men lokalplanen er tilrette for at imødekomme nogen af bemærkningerne. F.eks. fælleshuset er fjernet, der er tilføjet flere p-pladser til cykler, skabt større afstand med beplantning til nabo mod Vindingevej 8, placeret fortov langs med Plantagen. Der er ligeledes foretaget justeringer af skitser/ kortbilag, tilføjet tekstmæssige præciseringer og to nye kortbilag samt redaktionelle rettelser.
  Notat om behandling af modtagne bemærkninger, forvaltningens vurdering og forslag til ændringer er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Området er privat ejet, og projektudviklere forestår udarbejdelsen af lokalplan i samarbejde med Roskilde Kommune.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 246

  Indledningsvis blev oplyst, at der er en fejl på side 35, og at fejlen rettes ifm. referatet og videresendelse til Økonomiudvalgets behandling.
  Et flertal i udvalget kan ikke godkende forslaget til lokalplan. Man støtter, at der er opføres boliger ved Vindingevej 4-6, men kan ikke støtte lokalplanen og kommuneplantillægget. Det er der tre grunde til:
  Flertallet finder 1: at bebyggelsesprocenten er alt for høj, idet den øges fra 60% til 80%, 2: er bekymret for forøgelsen af højden i projektet til 3 etager og 3: Betænkelighed ved udformning af parkeringskælderen.
  Torben Jørgensen (A), Daniel Prehn (A) og Kaj V. Hansen (A) kan ikke følge flertallets beslutning og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 247 Forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_637_for_boliger_paa_Skousbo_endelig_vedtagelse.pdf Behandling_af_bemaerkning_og_indsigelser_til_lokalplan_637_for_boliger_paa_Skousbo.pdf

  Pkt. 247

  Forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 271473 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skousbo-arealet ved Viby er et af Roskilde Kommunes nye store byudviklingsområder. Forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo, der omfatter første etape, har været i offentlig høring. Der er indkommet 7 høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 637 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 31. august 2016, punkt 198, at sende forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo i offentlig høring. Skousbo-arealet er et af Roskilde Kommunes nye store byudviklingsområder, og lokalplanen sætter rammerne for en udvikling af første etape af helhedsplanen for Skousbo. Planen er udarbejdet som en rammelokalplan for i alt ca. 220 boliger og giver mulighed for realisering af de første ca. 75 - 100 boliger.
  Den offentlige høring løb fra 9. september til 4. november 2016. Der blev afholdt borgermøde i perioden. Høringen medførte 6 høringssvar. Se høringssvar her. De væsentlige emner fra høringen handler om parkeringsnormen for lokalplanområdet, samt den overordnede trafikstruktur i Viby, med alternative forslag i forhold til løsninger i Mobilitetsplan for Roskilde Syd.
  -
  Forvaltningen vurderer, at den fastsatte parkeringsnorm er tilstrækkelig til at dække områdets behov. Lokalplanen kan fungere med de løsningsforslag til den overordnede trafikstruktur i Viby, som indsigere stiller forslag om. Ingen af løsningerne skønnes dog optimale i forhold til lokalplanen.
  Bemærkninger fra FORS om håndtering af overfladevand har medført en præcisering i lokalplanen. FORS vil blive involveret i realiseringen med mulighed for yderligere at påvirke det endelige projekt. DSB har bemærkninger om de trafikale faciliteter ved Viby Station. Faciliteterne ved stationen, der ligger udenfor lokalplanområdet, behandles i Mobilitetsplan for Roskilde Syd. Bemærkninger fra Museumskoncernen ROMU om arkæologiske interesser er indarbejdet i planen.
  Herudover har forvaltningen fjernet oplysninger om teledækning fra redegørelsen og foretaget en præcisering af lokalplanens bestemmelser om udstykning, veje, renovation, belysning og grundejerforening samt oplysninger om varmeforsyning. Se vedlagte høringsnotat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Der er i 2015 afsat 2 mio. kr. til udvikling af området og yderligere 2 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2019 til byggemodning. Efterfølgende år skal påregnes udgifter til den fortsatte byggemodning i området.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 247

  Anbefales.

  Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende lokalplanen, idet man ønsker, at p-normen i bebyggelserne øges til 1,5, som er den gængse norm i kommuneplanen.

 • Pkt. 248 Forslag til lokalplan 647 for boliger på Ramsøbakken IV (endelig vedtagelse)

  Forslag_til_lokalplan_647_for_boliger_paa_Ramsoebakken_IV_endelig_vedtagelse.pdf

  kt. 248

  Forslag til lokalplan 647 for boliger på Ramsøbakken IV (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 280687 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 647 for boliger på Ramsøbakken IV har været i offentlig høring. Der kom et høringssvar. Lokalplanen giver mulighed for, at den sidste del af Ramsøbakken i Gadstrup kan udstykkes til 5 parcelhusgrunde.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 647 for boliger på Ramsøbakken IV godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 12. september 2016, punkt 176, at sende forslag til lokalplan 647 for boliger på Ramsøbakken IV i offentlig høring fra den 16. september til den 11. november 2016.
  Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at en mindre del af Ramsøbakken kan udstykkes til 5 parcelhusgrunde i stedet for rækkehuse, som gældende lokalplan 515 giver mulighed for. Lokalplanen skal sikre med bestemmelser om bebyggelsens materialer og højder, at de 5 parcelhuse indpasses i det eksisterende boligområde.
  Der kom ét høringssvar fra en nabo, der ønsker forslaget forkastet. Naboen mener, at den oprindelige lokalplan bør fastholdes, og at én ny overkørsel til et parcelhus vil føre til farlige trafikforhold. Indsiger har desuden kommentarer til manglende rundkørsel, belysningen og stisystem i området uden for lokalplanområdet.
  Det er forvaltningens vurdering, at to modstående overkørsler over fortov til parcelhusgrunde, er helt normalt og anses ikke for problematisk. Se indsigelsen her. Kommentarerne giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.
  Der er kun foretaget redaktionelle justeringer i lokalplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 248

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende lokalplanen, men ønsker at fastholde, at der skal udstykkes til rækkehuse i området.

 • Pkt. 249 Bade- og bådebro ud for Frederiksborgvej

  Bemaerkning_i_naboorienteringen.pdf Administrationsgrundlag_for_bade-_og_baadebroer.pdf Forslag_til_tilladelse_til_bro_ud_for_Frederiksborgvej_195A_matr._nr._5mv_Himmelev_By_Himmelev.pdf Oversigtskort_Frederiksborgvej_195A.pdf Broansoegning.pdf

  Pkt. 249

  Bade- og bådebro ud for Frederiksborgvej

  Sagsnr. 262763 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om en bade- og bådebro på 15 meter ud for Frederiksborgvej 195A. Ansøgningen har været i nabohøring, og forvaltningen har udarbejdet forslag til tilladelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til en bade- og bådebro på 15 meter ud for Frederiksborgvej 195A.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget vedlagte ansøgning om en 15 meter lang åben pælebro ud for Frederiksborgvej 195A. Forinden har der været dialog mellem ansøger og forvaltningen om, hvor lang en bro der jf. Kystdirektoratets praksis sandsynligvis vil kunne gives tilladelse til. Kommunen er myndighed på dette område, når der er tale om en åben pælebro. Kystdirektoratet er myndighed på bade- og bådebroer, hvor der ikke er vandgennemstrømning.
  Ansøgningen har været sendt i naboorientering og til relevante organisationer. Forvaltningen har modtaget ét høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, som ønsker, at broen anlægges på en måde, der hverken forstyrrer færdslen langs stranden eller skaber et for privat udtryk.
  Kommunens administrationsgrundlag for bade- og bådebroer giver ikke mulighed for nye private bade- eller bådebroer, men kun fællesbroer for f.eks. en grundejerforening. Broen skal have offentlig adgang, og der skal være minimum 300 meter til den nærmeste bro.
  Det er almindelig praksis, at der kan gives tilladelse til en bro, hvis det kan påvises, at der har været en bro med samme placering og udformning før 1975, og at broen ikke har været fjernet eller forkortet i den mellemliggende periode. Kystdirektoratet har oplyst, at der kan tillades en bro svarende til den korteste længde i perioden 1975 - 2016.
  Fra luftfotos fra perioden 1999 – 2005 ses det, at broens længde varierer mellem ca. 15 meter og ca. 24 meter. Kystdirektoratet har oplyst, at der i dette konkrete tilfælde vil kunne godkendes en bro af korteste længde.
  På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der gives tilladelse til en bade- og bådebro på 15 meter ud for Frederiksborgvej 195A.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 226

  Sagen udsættes med henblik på, at høringssvar medsendes til sagens behandling.

  Supplerende sagsfremstilling

  Høringssvar er vedlagt sagen.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 249

  Godkendt.

 • Pkt. 250 Nyt vejnavn - lokalplan 631 for Kildegården

  Kort_-_Lokalplan_631_for_Kildegaarden.pdf

  Pkt. 250

  Nyt vejnavn - lokalplan 631 for Kildegården

  Sagsnr. 284948 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med udviklingen af Kildegården og lokalplan 631 er der brug for et vejnavn til området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnet Kildegården godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Området ved den gamle kaserne skal udvikles til et kraft-center for kultur-, idræts- og fritidslivet. I helhedsplanen og lokalplan 631 for området er der givet mulighed for en ny vejadgang via Møllehusvej og et nyt vejforløb i området, se kort. Den nye vej skal have et vejnavn.
  Området er kendt som Kildegården og det nye kraft-center for kultur-, idræts- og fritidslivet har allerede fået identitet som ”Kildegården”. Forvaltningen foreslår derfor, at vejen også kommer til at hedde Kildegården, så de fleste bygninger i området får adresse hertil.
  Navnet Kildegården stammer fra Kildehuset, der blev opført af Christian 6. i 1740. Huset blev opført til den kongelige opsynsmand, der skulle være behjælpelig med tapning og ladning af vand fra Hellig Kors Kilden. Kilden udsprang på den anden side af Helligkorsvej i forhold til, hvor Kildegården ligger i dag. Ved selve kilden havde man opført et tappehus. Kilden blev populær efter, at Frederik 4. i 1729 begyndte at drikke vand hentet fra kilden for at kurere sin uhelbredelige sygdom. Frederik 4. blev rask, og kilden blev kongelig hofleverandør. Vandtransporten forsatte med de følgende konger. Kilden tørrede ud i 1906, og kildehuset blev revet ned i 1920. I nyere tid har området fungeret som Roskilde Kaserne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 250

  Godkendt.

 • Pkt. 251 Nyt vejnavn til passage ved Lützhøfts Købmandsgård, Ringstedgade

  Kort_over_stiforloeb_Lutzhoefts_koebmandsgaard.pdf

  Pkt. 251

  Nyt vejnavn til passage ved Lützhøfts Købmandsgård, Ringstedgade

  Sagsnr. 284948 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal etableres en adgang fra Ringstedgade til Absalons Skole og videre til Kildegården. Forvaltningen foreslår, at denne passage navngives.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnet Lützhøfts Passage godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der skal etableres en adgang fra Ringstedgade til Absalons Skole forbi Lützhøfts Købmandsgården og videre til Kildegården, se kort.
  Det er forvaltningens vurdering, at det vil give mening at navngive passagen gennem Lützhøfts Købmandsgård, se kort. Først blev det foreslået, at passagen skulle hedde Absalons Passage, hvilket blev sendt i høring hos Absalons Skole og Roskilde Museum. Museet foreslog, at passagen i stedet skulle hedde Lützhøfts Passage, da den går gennem Lützhøfts gamle købmandsgård. Dette navn vil desuden være med til at understrege Roskildes fortid som købstad med mange store og små købmandsgårde, hvor der både har været butik og hushold i baggården.
  Forvaltningen anbefaler at følge Roskilde Museums forslag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2016 og 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 251

  Godkendt.

 • Pkt. 252 Nyt vejnavn - lokalplan 637 for Skousbo

  Kort_over_vejforloebet_-_lokalplan_637.pdf

  Pkt. 252

  Nyt vejnavn - lokalplan 637 for Skousbo

  Sagsnr. 286465 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med udviklingen af lokalplan 637 for boliger på Skousbo er der brug for et vejnavn til området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnet Syvmose Allé godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan 637, som er fremlagt til endelig vedtagelse på samme møde, giver mulighed for en ny vej i den første del af Skousbo-området.
  Vejen forbinder Viby og stationsområdet til den nye bebyggelse og videre ud til det åbne landskab og naturen. Vejområdet skal invitere til byliv og fællesskab og sikre gode betingelser for de bløde trafikanter. En sti forsætter vejforløbet ud i landskabet.
  Forvaltningen foreslår, at vejen får navnet Syvmose Allé. Den grønne og blå kile i helhedsplanen for området kaldes Syvmose-kilen og Syvholme Mose og Syv Bækken ligger i naturområdet op til området. Navnet understreger dermed forbindelsen mellem bebyggelsen og naturen. Samtidig plantes træer langs vejen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 252

  Godkendt.

 • Pkt. 253 Nyt vejnavn på Musicon, Bifaldet

  Kort_-_vejnavn_paa_Musicon.pdf

  Pkt. 253

  Nyt vejnavn på Musicon, Bifaldet

  Sagsnr. 72104 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Musicons næste vej skal navngives. Vejen løber igennem kvarteret med kaldenavnet ’Bifaldet’, hvilket gør det oplagt, at vejen får samme navn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnet Bifaldet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Teknik- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  På mødet den 28. september 2016, punkt 245, besluttede byrådet at sælge en byggegrund i Bifaldet, og på samme møde, punkt 243, blev der afsat rådighedsbeløb og givet anlægsbevilling til anlæg af ny vej til forsyning af byggegrunden. I forbindelse med, at byggegrunden skal udstykkes, og byggeriet startes, er der behov for at få navngivet vejen.
  Vejen vil forløbe parallelt med Rabalderstræde som forbindelse mellem Havsteensvej og Lydmuren. Foruden den netop solgte byggegrund skal vejen også betjene andre byggegrunde i kvarteret ’Bifaldet’. Den skal også give adgang til scenen i Laboratoriet samt den sydligste del af BECs parkeringsplads, som kommunen - uden for almindelig kontoråbningstid - har brugsret over.
  Da ’Bifaldet’ blev taget i brug som kaldenavn til kvarteret, skete det efter dialog med Musicons aktører og med udgangspunkt i Musicons navne-idébank. Et af kriterierne for valget har været, at navnet skulle signalere en munter velkomst med applaus ved ankomsten til Musicon. Ved at give vejen samme navn vil kaldenavnet blive kvarterets rigtige navn, der anvendes til adresser og lignende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2016 og 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 253

  Godkendt.

 • Pkt. 254 Optagelse af sti, Tofteengen i Ågerup, inden for lokalplan 523 og 577 som offentlig

  Aftale_indgaaet_med_Grundejerforeningen_Tofteengen_om_fordeling_af_den_fremtidige_drift_og_vedligeholdelse_af_stier_inden_for_lokalplanomraaderne_lokalplan_523_.pdf

  Pkt. 254

  Optagelse af sti, Tofteengen i Ågerup, inden for lokalplan 523 og 577 som offentlig

  Sagsnr. 73883 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Optagelse af 500 meter sti inden for lokalplan 523 og 577 – Tofteengen i Ågerup som offentlig sti.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at stien optages som offentlig.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Efter vejlovens § 15 bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke private fællesveje/private fællesstier, der skal optages som offentlige. I lokalplan 523 anføres i redegørelsesdelen, at stierne inden for området skal optages som offentlige. I lokalplan 577, der dækker området nord for Tofteengen, udlægges stierne inden for lokalplanens område.
  Som udgangspunkt fastlægges en vej/stis status ved en konkret beslutning efter vejlovens bestemmelser. På den baggrund har forvaltningen gennemført forhandlinger med den oprettede grundejerforening om fordeling af den fremtidige drift og vedligeholdelse vedrørende, hvilke stier der bør være offentlige og hvilke der bør være private fællesstier.
  Der er opnået enighed om, at den gennemgående sti fra den offentlige vej Ågerupvej til den offentlige sti Kildemosestien optages som offentlig, men at de øvrige stier inden for områderne bibeholdes som private fællesstier under grundejerforeningens ansvar.
  Det vil sige, at Roskilde Kommune overtager drift og vedligeholdelse af denne sti inklusiv drift af vejbelysning og vintervedligeholdelse. På de øvrige stier, som er interne stier i bebyggelsen uden egentlig offentligt formål, afholder grundejerforeningen disse udgifter i overensstemmelse med privatvejslovens bestemmelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Opgaven løses indenfor det eksisterende driftsbudget.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 254

  Anbefales.

 • Pkt. 255 Nedlæggelse af 7 boliger på Baldersvej 1, 4000 Roskilde

  Pkt. 255

  Nedlæggelse af 7 boliger på Baldersvej 1, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 286836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om tilladelse til nedlæggelse af 7 boliger på Baldersvej 1, 4000 Roskilde, idet ejendommen ønskes indrettet til skole i tilknytning til Julemærkehjemmet på Haraldsborg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til nedlæggelse af boligerne pr. 31. december 2016, og at tilladelsen tidsbegrænses, således at den bortfalder, hvis nedlæggelsen ikke er gennemført senest 2 år fra afgørelsen er meddelt ansøger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune søger om tilladelse til at nedlægge 7 små boliger i den kommunalt ejede ejendom Baldersvej 1, 4000 Roskilde.
  Ansøgningen er begrundet i, at Roskilde Kommune - som besluttet af Økonomiudvalget den 8. juni 2016 - sælger ejendommen til Liljeborg ejendomme Roskilde I/S. Køber skal anvende ejendommen til skole, der vil blive indrettet i tilknytning til Julemærkehjemmet på Haraldsborg. Der er aftalt overtagelsesdag den 1. februar 2017.
  Ejendommen har hidtil været anvendt af Roskilde Kommune som udslusningsboliger for personer, som er bevilget socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Udslusningsboligerne er indtænkt i boligerne i Folden/Hegnet.
  6 af de 7 boliger er/har været udlejet på sædvanlig lejekontrakt, alle tidsbegrænset til den 31. december 2016. Den 7. bolig anvendes i dag ikke til beboelse.
  Boligerne, der hver er 42-43 m2 og indeholder ét værelse med WC og bad, er fordelt med 3 værelser i stueplan (dør 1-3) og 4 på 1. sal (dør 4-7). Der er fælles køkken og opholdsrum. I dag er boligerne dør 1, 3 og 6 fraflyttede, mens de resterende 3 boliger fraflyttes den 31. december 2016.
  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 625 for social institution ved Baldersvej. Lokalplanen udlægger ejendommen til formål såsom børne- eller ældreinstitution, socialinstitution, døgninstitution, uddannelsescenter, rådgivningscenter, kursuscenter eller boligformer så som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse, kollegium, ældrecenter o.l. samt mulighed for anvendelse til liberalt erhverv eller erhverv, som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af de nærmeste omgivelser.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke uden byrådets samtykke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse.
  Byrådet kan nægte godkendelse til nedlæggelsen, hvis byrådet vurderer, at boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.
  Byrådets afgørelse må træffes efter en samlet overvejelse af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 255

  Godkendt.

 • Pkt. 256 Udbygningsaftale i forbindelse med forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge

  Pkt. 256

  Udbygningsaftale i forbindelse med forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge

  Sagsnr. 286733 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken, har forvaltningen haft dialogmøder med en projektudvikler om bl.a. etablering og finansiering af Bromarken. Det forventes, at der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen laves en udbygningsaftale med udvikler. Forslag til 11 punkts program for lokalplanen behandles på Plan- og Teknikudvalgets møde den 8. december 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen gives mandat til at færdigforhandle en udbygningsaftale med projektudvikler i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 649 for boliger ved Bromarken. Udbygningsaftalen vil efterfølgende blive forelagt til politisk godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i forbindelse med forarbejdet til udarbejdelse af ny lokalplan 649 for boliger ved Bromarken, haft en dialog med projektudvikleren om etablering af Bromarken fra Osvej i nordvest til Møllevej i sydøst. Projektudvikleren har tilbudt at stå for anlæg af den væsentligste del vejen, såfremt Roskilde Kommune medfinansierer med 2 mio. kr. Den resterende del af vejen og de nødvendige sideanlæg samt ombygninger af tilslutninger skal ifølge tilbuddet anlægges af Roskilde Kommune. Dette vurderes til at koste ca. 4 mio. kr.
  I trafikplan for Jyllinge fra foråret 2014 er Osvejs forlængelse via vejen Bromarken udpeget som nøglepunkt for afviklingen af trafikken fra Jyllinge Nordmark. Bromarken er betinget af, at en ny tilslutning til A6 kan realiseres. Der viser sig med denne sag en mulighed for at fremrykke den ønskede trafikale løsning.
  Anlæg af Bromarken er medtaget i det vedtagne anlægsbudget i overslagsårene. Vejen er i rammelokalplanen 526 for Broengen udlagt som offentlig vej, og det forventes, at vejen fremover skal bære offentlig gennemkørende trafik. Derfor skal Roskilde Kommune bære en del af omkostningerne til anlægget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Når der foreligger forslag til aftale fremlægges en sag om anlægsbevilling på ca. 6 mio. kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 256

  Godkendt.

 • Pkt. 257 Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

  Pkt. 257

  Frigivelse af rådighedsbeløb - forundersøgelser miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

  Sagsnr. 277780 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er behov for rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser (miljø, geoteknik, trafik mv.)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år er der i budget 2017 afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser m.v. i forbindelse med forundersøgelser til blandt andet lokalplaner.
  Beløbet vil blive benyttet løbende igennem året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er afsat 0,5 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Forundersøgelser, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Forundersøgelser, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 257

  Anbefales.

 • Pkt. 258 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2017

  Pkt. 258

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2017

  Sagsnr. 286742 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2017 afsat penge til udvikling og vedligeholdelse af Musicon-området. Derfor søges der om frigivelse af de i budget 2017 afsatte midlerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til udvikling og vedligeholdelse af Musicon.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Musiconsekretariatet skal fortsat understøtte ’livet før byen’ ved at facilitere aktørnetværk og tilpasse de fysiske rammer. Projektet omfatter i 2017 bl.a. etablering af alternativ el-forsyning, grundet ændringer i overordnet forsyning, og etablering af nødvendig regnvands afledning på arealet bag Hal 12. Derudover har Musicon behov for løbende at kunne disponere over et anlægsbudget til uforudsete anlægsopgaver i løbet af året.
  Projektet forventes startet: Januar 2017
  Projektet forventet afsluttet: December 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.
  Økonomiske konsekvenser for anlægssager i 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Ændringen af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 258

  Anbefales.

 • Pkt. 259 Anlægsregnskab - Stændertorvet, ombygning etape 2 (2014)

  Pkt. 259

  Anlægsregnskab - Stændertorvet, ombygning etape 2 (2014)

  Sagsnr. 266717 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Stændertorvet, ombygning etape 2.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 28. november 2012, punkt 261, bevilliget 10.000.000 kr. til ombygning af Stændertorvet, den 25. marts 2015, punkt 62, givet en tillægsbevilling på -460.000 kr. og den 2. september 2015, punkt 254, givet en tillægsbevilling på 8.000.000 kr. I alt 17.540.000 kr.
  Regnskabet udviser udgifter for i alt 17.540.095 kr. Der er således en merudgift på 95 kr. i forhold til den givne bevilling.
  Anlægsmidlerne er brugt på omlægning af torvets vestlige del. Det vil bl.a. sige kørebanen i Palæstræde, Fondens Bro og arealet foran Sankt Laurentii tårnet. Der er endvidere indkøbt inventar og træer.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 95 kr. Der er i 2016 afsat et rådighedsbeløb på kr. 428.493 og afholdt et forbrug på kr. 428.106 svarende til en positiv kasseeffekt på kr. 386.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 259

  Anbefales.

 • Pkt. 260 Orientering om renovering af højskolen

  Raadgivers_beskrivelse_af_arbejde_paa_den_bevaringsvaerdige_del_af_hoejskolen.pdf

  Pkt. 260

  Orientering om status på renovering af højskolen

  Sagsnr. 261043 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget har på møde den 16. november 2016, punkt 545, bedt om en redegørelse for ejerens renovering af den bevaringsværdige højskolebygning. Den gamle bevaringsværdige højskole i Himmelev er i øjeblikket tildækket af stillads, imens ejerens rådgivere udbedrer skader og undersøger bygningen for svamp.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren har over sommeren sat stillads op omkring den bevaringsværdige del af højskolen i Himmelev og er i øjeblikket i gang med at sikre mod nedbrydning. Forvaltningen har i sommer besigtiget højskolen og har konstateret, at der blev foretaget et professionelt arbejde med at fjerne alt materiale, der er skadet, og udbedre skader, jf. vedlagte skrivelse af 15. juli 2016 fra ejerens rådgiver.
  Ejeren har oplyst forvaltningen, at der er fundet svampeskader på bygningen. Svampeskaderne undersøges yderligere, med henblik på at finde ud af, hvordan det fjernes. Det er uvist, hvor længe stilladset skal blive stående, da reparationerne endnu ikke er færdige. Ejeren oplyser, at der er fremdrift i renoveringen. Forvaltningen har efterfølgende bedt om en tidsplan for arbejdet.
  En bevaringsværdig bygning må jf. Planloven kun ombygges, nedrives eller på anden måde ændres med kommunalbestyrelsens tilladelse. Karakteren af de foranstaltninger, der foretages for at stoppe nedbrydningen af bygningen, f.eks. hvis der sættes finerplader foran vinduespartier, er ikke en del af kommunens beføjelser, så længe bygningens kulturværdier sikres, og den sikres mod hærværk samt ulovlig indtrængen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 260

  -

 • Pkt. 261 Orientering om behov for trafikdæmpende foranstaltninger på H. H. Kochs Vej

  Pkt. 261

  Orientering om behov for trafikdæmpende foranstaltninger på H. H. Kochs Vej

  Sagsnr. 218170 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med vedtagelsen af lokalplan 602 for H. H. Kochs Vej og Ibsgården besluttede byrådet, at der skulle undersøges behov for fartdæmpende foranstaltninger. Forvaltningen har vurderet behovet efter byggeriet står færdigt og vurderer ikke, at der er behov for fartdæmpende foranstaltninger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. marts 2014, punkt 187, lokalplan 602 for Boliger ved Ibsgården og H. H. Kochsvej med følgende ændringsforslag:
  ”A, B, F og C stillede følgende ændringsforslag som en tilføjelse til Økonomiudvalgets indstilling:
  ”Der undersøges muligheder for nye fartdæmpende foranstaltninger på H. H. Kochs Vej og Ibsgården, samt at der arbejdes for mulige løsninger hvis der opstår parkeringsproblemer ved nybyggeriet.”
  For stemte 16, bestående af A, B, F og C. Imod stemte 12 bestående af V og O, Ø undlod at stemme. Forslaget blev herefter godkendt.”
  Byggeriet af de nye boliger Himmelev Have er nu opført. Forvaltningen har observeret trafiksituationen efterfølgende. Vejene er blinde veje, og har dermed ingen gennemkørende trafik. På Ibsgården har der i mange år været chikaner, der indsnævrer vejen punktvis og langs hele vejen. Dette er med til at holde hastigheden nede.
  På baggrund af observationer på H. H. Kochs Vej vurderer forvaltningen, at der ikke er behov for fartdæmpende foranstaltninger på vejen og der er heller ikke observeret parkeringsproblemer på vejen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 261

  -

 • Pkt. 262 Orientering om ændring af vejnavn på et lille stykke vej, Vindinge

  Kort_-_aendring_af_vejnavn_-_Vindinge.pdf

  Pkt. 262

  Orientering om ændring af vejnavn på et lille stykke vej, Vindinge

  Sagsnr. 244022 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Grundejerforeningen for Stålmosevej og Skovmosevej i Vindinge ønsker at ændre vejnavnet på det sidste stykke af Stålmosevej til Skovmosevej.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Grundejerforeningen for Stålmosevej og Skovmosevej i Vindinge har ændret krydset mellem vejene, så Stålmosevej nu fremstår som en sidevej til Skovmosevej, se kort. Før var Stålmosevej ”hovedvejen” ind i området. De ønsker derfor, at vejstykket fra Sandvej til krydset skal hedde Skovmosevej, så Skovmosevej starter ved Sandvej, og Stålmosevej starter ved krydset med Skovmosevej.
  Ændringen kræver dog, at ejendommen Stålmosevej 1B ændrer adresse til Skovmosevej. Ejeren er indforstået med ændringen. Det er efter forvaltningens vurdering en fin løsning. Skiltningen er allerede rettet til, og forvaltningen vil sørge adresseændringen og rette dvs. kort.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 262

  -

 • Pkt. 263 Orientering om kommende større sager - december 2016

  Pkt. 263

  Orientering om kommende større sager - december 2016

  Sagsnr. 258315 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Mobilitetsplan for Roskilde Syd (januar)
  - Forslag til lokalplan 655 for Ny Østergade (11-punktsprogram) (januar)
  - Forslag til lokalplan 632 for Det Høje C på Musicon (høring) (januar)
  - Forslag til lokalplan 644 for boliger i Vindinge vest (endelige vedtagelse) (februar)
  - Forslag til lokalplan 654 for boliger ved Sdr. Ringvej (11-punktsprogram) (februar)
  - Endelig vedtagelse af cyklistplanen (februar)
  - Oversigt over status for lokalplaner (februar)
  - Forslag til lokalplan 650 for boliger på det tidligere skoleslagteri (endelig vedtagelse) (marts)
  - Udmøntning af midler til Zebrabyprojekterne (marts)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Forslag til lokalplan 655 for Ny Østergade-arealet (til høring)
  - Temadrøftelse af Mobilitetsplan for Roskilde Midt
  - Temadrøftelse om busbestilling
  - Busudbud
  - Forslag til lokalplan 622 for Bymidten, skilte og facader (endelig vedtagelse)
  - Forslag til lokalplan for boliger ved Jyllinge halområde (11-punktsprogram)
  - Helhedsplan for Sortebrødre Plads
  - Forslag til lokalplan for Gråbrødre Skole (11-punktsprogram)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 263

  -

 • Pkt. 264 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2016.pdf

  Pkt. 264

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016

  Sagsnr. 280649 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr)

  På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. hvilket er en forværring på 0,3 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.
  Forværringen består af et merforbrug på Vejvæsen og Grønne områder på 0,3 mio. kr., idet et efterslæb forventes indhentet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det forventede årsregnskab for kommunen som helhed viser en forbedring af de likvide aktiver på 20,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om en forbedring på 60,8 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2016 uddybes i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 264

  -

 • Pkt. 265 Eventuelt

  Pkt. 265

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 265

  - Trekroner Parkvej og belysning.
  - Liv på Hestetorvet, budgetblokken.
  - Skiltning Universitetsstien
  - Stændertorvet
  - Tung transport og biogas
  - Cyklistarrangement
  - Ledelinier

 • Pkt. 266 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 266

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 266

  Intet at referere.