You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 9, 2017 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 41 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 41

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 41

  Punkt 45 udsættes.
  Punkt 51 tages af dagsordenen.
  Herefter godkendt.

 • Pkt. 42 Handicaprådets fællesmøde med Plan- og Teknikudvalget

  Pkt. 42

  Handicaprådets fællesmøde med Plan- og Teknikudvalget

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget afholder årligt et fællesmøde med Handicaprådets organisationsrepræsentanter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, hvordan Plan- og Teknikudvalget i det kommende år kan varetage rådets interesseområder i udvalgets arbejde.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet i Roskilde Kommune består af 14 medlemmer - heraf tre byrådsmedlemmer, fire administrative repræsentanter og syv medlemmer, der er udpeget af Danske Handicaporganisationer i Roskilde (DH). Peter Vonsild fra Dansk Blindesamfund er formand for rådet.
  Handicaprådet er et dialogforum, som rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer med betydning for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder. Det er i denne forbindelse, at DH-organisationsrepræsentanterne ønsker at drøfte, hvordan Plan- og Teknikudvalget kan varetage rådets interesseområder i udvalgets arbejde. Fællesmødet er fastsat til kl. 17.00 og forventes at vare en halv time.
  I det forløbne år har Handicaprådet og Plan- og Teknikudvalget været på tur i Roskilde by med efterfølgende drøftelse af turen. Det forventes desuden, at der afholdes et møde med rådet, når forslag til anvendelse af midlerne til tilgængelighed foreligger.
  Kommunens Grøn Blå Strategi og handicaptilgængelige udflugtssteder drøftes løbende med Handicaprådet, og der aftales videre aktiviteter omkring realisering af strategien.
  DH-repræsentanterne ønsker en drøftelse af:

  1. Tilgængelighedsplan: status, planlagte tiltag og forslag om en revision med nedsættelse af arbejdsgruppe og tilhørende kommissorium samt tidsplan.
  2. Tilgængelighed i bymidten.
  3. Buskørsel – linje 220 der kører fra Trekroner Station til Solrød Strand Station: Hvorfor stopper bussen i Ny Østergade (bagsiden af Roskilde Station) og ikke i Jernbanegade (Forsiden af stationen). Spørgsmålet er opstået grundet henvendelse fra Handicaprådsmedlem i Greve Kommune, der mener, at der er for langt for gangbesværede at gå over til stationsbygningen og de andre busser.
  4. Hvad ligger der af projekter mv. på udvalgets område i 2017?
  5. Adgang til handicapparkeringspladser i Algade og på Hestetorvet.
  6. Spørgsmål om DSB har gjort indsigelse mod ombygningsprojekt for Viby Stationsforplads.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 42

  Drøftet.

 • Pkt. 43 Revideret vinter- og renholdelsesregulativ for Roskilde Kommune

  Vinter-_og_renholdelsesregulativ_2017.pdf

  Pkt. 43

  Revideret vinter- og renholdelsesregulativ for Roskilde Kommune

  Sagsnr. 286314 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Vintertjeneste af kørebaner i Roskilde Kommune skal genudbydes. Som grundlag for udbuddet skal vinter- og renholdelsesregulativ godkendes inden. Ligeledes er der lavet analyse af at hæve serviceniveauet fra 4 timer til 3 timer for saltning af a-vejene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. vinter- og renholdelsesregulativet godkendes, og
  2. serviceniveauet på 4 timer for saltruter på a-vejene fastholdes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Vinter- og renholdelsesregulativet danner bl.a. grundlaget for, hvilket serviceniveau som skal være gældende. Regulativet er vedlagt som bilag.
  På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. oktober 2012, punkt 245, blev det besluttet at undersøge, hvad de økonomiske konsekvenser vil være, hvis serviceniveauet for saltning af a-vejene bliver hævet fra 4 timer til 3 timer.
  I dag bruges der 8 enheder til de ruter, som indbefatter a-vejene. Det er 6 eksterne vognmænd/lastbiler (udbudte ruter) og 2 af Materielgårdens enheder. Hvis forvaltningen skal opgradere fra 4 til 3 timer pr. saltrute, betyder det, at nuværende ruter skal gøres kortere. Dette betyder, at der skal bruges 3 ekstra enheder til samme arbejde.
  Det er kommunens eget materiel, der anvendes til saltruterne, og 3 ekstra ruter vil resultere i en nyinvestering på cirka 1,5 mio. kr.
  Reinvesteringer i nyt materiel vil ligeledes stige årligt med ca. 250.000 kr., idet sprederlevetiden vurderes at være 6 år. Mere materiel kræver mere løbende vedligeholdelse. Denne udgift er vurderet til årligt at beløbe sig til 50 – 75.000 kr. for 3 ekstra spredere.
  Der vil ligeledes være ekstra udgifter til entreprenørerne, mandskabet og deres rådighedsbeløb. Forvaltningen har taget udgangspunkt i seneste vinterperiode, hvor der i alt har været 60 saltninger på en sæson. Med 3 ekstra ruter, vil der til entreprenører, mandskab og rådighedsbeløb være en merudgift på cirka 530.000 kr.
  Samlet vil det koste i ca. 850.000 kr. pr. vintersæson at hæve serviceniveauet fra 4 timer for en saltrute til 3 timer på a-vejene i Roskilde Kommune.
  Forvaltningen anbefaler på denne baggrund ikke at hæve serviceniveauet fra 4 timer til 3 timer, idet udgiften ikke står mål med den oplevede serviceforbedring for borgerne. Der vil procentvis blive brugt flere penge og timer på klargøring af maskiner, læsning af salt på maskinerne osv. Alt dette betyder mere ineffektive enheder. Greve, Køge og Høje Taastrup Kommuner har et serviceniveau på 4 timer, mens Lejre Kommune har et serviceniveau på 2 timer, men på meget få veje. Vejdirektoratet har et serviceniveau på 3 timer på landevejene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Hvis det besluttes at hæve serviceniveauet til 3 timer, vil udgiften på en nyinvestering være på ca. 1,5 mio kr. og herudover yderligere ca. 0,9 mio.kr. årligt til driften.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 43

  Godkendt.

 • Pkt. 44 Forslag til lokalplan 663 for Bifaldet, Musicon (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_663_for_Bifaldet.pdf Bifaldet_oversigtskort.pdf Lokalplan_663_Bifaldet_oversigtskort.pdf

  Pkt. 44

  Forslag til lokalplan 663 for Bifaldet, Musicon (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 288771 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af rammelokalplanen for Musicon er der interesse fra en investor til at etablere boliger og publikumsorienterede aktiviteter i kvarteret Bifaldet. Realisering af projektet forudsætter, at der udarbejdes lokalplan for området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 663 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i 2010 lavet en ramme- og lokalplan 540 for etablering af byggeri og aktiviteter på Musicon som led i forsøget på at gøre Musicon til et nyt og spændende byområde i Roskilde: ”Musicon skal være en tæt bebygget og bæredygtig bydel med et levende bymiljø, hvor det musiske - i bred forstand - er det overordnet tema. Vi vil blande kulturelle erhverv, butikker, boliger, kultur- og fritidsaktiviteter, hotel, restauranter, caféer og uddannelse, der tilsammen skaber liv i bydelen det meste af døgnet”.
  Endvidere er der udarbejdet en samlet parkeringsstrategi for bydelen, som skal understøtte det overordnede formål om at give plads til aktiviteter ved, at der opføres flere parkeringsanlæg i området i løbet af de kommende år til betjening af Musicon bydelen.
  Der er en stigende interesse fra forskellige udviklere om at realisere byggeprojekter. En udvikler har option på en del af kvarteret Bifaldet med aftale om, at forslag til lokalplan skal til politisk behandling senest i august 2017.
  Lokalplanen skal sikre mulighed for opførelse af boligbebyggelse med publikumsorienterede aktiviteter i form af kunstværksteder, aktivitetsmuligheder mv. i stueetagen. Endvidere skal lokalplanen give mulighed for, at der kan etableres parkeringsanlæg, der skal medvirke til at gøre Musicon til et område, der opleves bilfrit.
  Området kan rumme ca. 14.200 etagemeter byggeri til ca. 55 boliger, parkeringsanlæg og med en markering af hjørnet Rabalderstræde og Havstensvej. Boligbebyggelse skal udformes i fritstående bygningsblokke på 3-7 etager.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Parkeringsanlægget skal opføres af kommunen og anlægsudgiften indgår i kommunens strategiske anlægsplan med 46 mio. kr. i 2019-2021.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 44

  Godkendt.

 • Pkt. 45 Forslag til lokalplan 657 for dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_657.pdf Kort_over_lokalplanomraadet.pdf

  Pkt. 45

  Forslag til lokalplan 657 for dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 288667 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at etablere en dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade mellem Snoldelev og Gadstrup. Projektet kræver en ny lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 657 for dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  En projektudvikler har henvendt sig til Roskilde Kommune om udviklingen af et område ved Snoldelev Bygade. Projektudvikleren ønsker mulighed for at etablere en dagligvarebutik på 1.000 kvadratmeter.
  Den 18. marts 2015, punkt 119, vedtog Økonomiudvalget, at der kunne arbejdes videre med den konkrete placering. Dette krævede dog en accept fra Staten. Byrådet vedtog den 21. december 2016, punkt 334, en ny kommuneplan. I kommuneplanens rammeområde 5.B.336 åbnes der mulighed for en dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade mellem Gadstrup og Snoldelev på 1.000 kvadratmeter. Det ønskede projektet er således i overensstemmelse med Kommuneplan 2016, men kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Staten har accepteret kommuneplanen og dermed dette udlæg til en butik.
  Lokalplanen skal fastlægge bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, beplantningsprincipper, veje, stier, parkering, skiltning mm. Bestemmelser for den ydre fremtræden herunder skiltning skal sikre, at den visuelle påvirkning af landskabet begrænses. Indretningen af lokalplanområdet skal også sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra butikken.
  Forvaltningen vurderer, at der er behov for at holde borgermøde i offentlighedsperioden. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Det er en ekstern rådgiver, der udarbejder lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Bygherre afholder udgifter til rådgiver og byggemodning.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 45

  Udsættes.

 • Pkt. 46 Forslag til lokalplan 638 for informationscenter i L. A. Rings atelier på Brøndgade 1 (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_638_for_L.A._Rings_Atelier.pdf

  Pkt. 46

  Forslag til lokalplan 638 for informationscenter i L.A. Rings atelier på Brøndgade 1, 4000 Roskilde (til høring)

  Sagsnr. 271546 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Foreningen L.A. Rings Venner har indrettet et besøgs- og informationscenter for maleren L.A. Ring og bydelen Sankt Jørgensbjerg i hans tidligere atelier på Brøndgade 1. Det forudsætter en ny lokalplan, samt at boligen nedlægges.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 638 for informationscenter i L.A. Rings atelier sendes i offentlig høring fra den 17. marts til den 12. maj 2017, og
  2. der meddeles tilladelse til at nedlægge boligen på Brøndgade 1, såfremt lokalplan 638 vedtages.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 19. august 2015, punkt 135, godkendte Plan- og Teknikudvalget 11-punktprogrammet for udarbejdelsen af forslag til lokalplan 638. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at L.A. Rings tidligere atelier på Brøndgade 1 kan indrettes til besøgs- og informationscenter. I henhold til Partiel Byplan nr. 32 må ejendommen kun anvendes til boligformål, hvorfor der skal tilvejebringes en ny lokalplan. Udvalget besluttede også, at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.
  Lokalplan 638 har til formål at sikre, at L.A. Rings atelier kan indrettes til besøgs- og informationscenter, at ejendommen i vid udstrækning bevares og at mindre, nye bygninger tilpasses omgivelserne. Lokalplanforslaget er udarbejdet i tæt dialog med L.A. Rings Venner.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

  Ejeren af Brøndgade 1 har søgt om tilladelse til at nedlægge boligen i ejendommen med henblik på at realisere forslag til lokalplan 638. Ejendommen er et fritliggende enfamiliehus opført i 1822 og senere ombygget. Det er lavloftet bolig med et samlet boligareal på 125 m2. Ejer oplyser, at ejendommen ikke er beboet og ønskes nedlagt. Huset fremstår som et traditionelt, stråtækt og lerklinet længehus. Der er ikke indlagt varme og alle ruder er sprossede enkeltruder med mundblæst glas. Huset er renoveret i stil med dets oprindelse, men vil ikke i den nuværende skikkelse være egnet til bolig.
  Der er ikke planmæssige hindringer for nedlæggelsen af boligen, såfremt lokalplan 638 vedtages.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt at nedlægge en bolig ved uden kommunalbestyrelsens samtykke. Når en bolig er ledig, kan kommunalbestyrelsen nægte samtykke, hvis boligen fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk.2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 46

  Godkendt.

 • Pkt. 47 Forslag til lokalplan 644 for boliger i Vindinge Vest - udvidelse af lokalplanområdet (fornyet høring)

  Kortbilag_A_fornyet_hoering_Forslag_til_udvidelse_af_lokalplanomraade.pdf Kortbilag_B_fornyet_hoering_Forslag_til_aendringer_paa_baggrund_af_hoerringssvar.pdf Forslag_til_lokalplan_644_for_boliger_i_Vindinge_Vest_fornyet_hoering.pdf

  Pkt. 47

  Forslag til lokalplan 644 for boliger i
  Vindinge Vest - udvidelse af lokalplanområdet (fornyet høring)

  Sagsnr. 278962 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 644 har været i offentlig høring. Den efterfølgende bearbejdning af høringssvar og dialog med projektudvikler og grundejere har medført et forslag om at udvide lokalplanområdet til anlæggelse af nye stier, som sikre bedre sammenhæng med lokalplanområdet og Vindinge by. Udvidelsen kræver, at lokalplanen sendes i fornyet offentlig høring.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. lokalplanområdet udvides for at sikre optimale stiforbindelse mellem Vindinge Vest og byen,
  2. de på foreslåede ændringer indarbejdes i forslag til lokalplan 644
  3. forslag til lokalplan 644 for boliger i Vindinge Vest sendes i fornyet offentlig høring fra den 31. marts til 29. maj 2017, og
  4. der afholdes borgermøde om det justerede lokalplanforslag onsdag den 10. maj 2017, kl. 19.00 på Vindinge Skole.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 28. september 2016, punkt 229, at sende forslag til lokalplan 644 for boliger i Vindinge Vest i offentlig høring fra den 30. september til den 25. november 2016. Der blev afholdt borgermøde den 27. oktober 2016, hvor ca. 125 borgere deltog. Forvaltningen har modtaget 12 skriftlige høringssvar.
  Naboer og borgere kan i stor udstrækning tilslutte sig den bebyggelsesplan, som lokal-plan 644 giver mulighed for. En del af indsigerne påpeger dog, at den foreslåede sti ud til Tingvej ikke er en god løsning. Det er deres opfattelse, at stien ikke er sikker nok - især for cyklister. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt andre løsninger og foreslår en trafiksti for både cyklister og gående ud til Tingvej ved ejendommen Tingvej 15 (ved den røde lade) og en stitilslutning ved ejendommen Tingvej 21B og at den oprindelige sti jf. lokalplan 644 fastholdes som natursti. (Kortbilag A).
  Forvaltningen har været i dialog med projektudvikler, der har indgået aftaler med de berørte grundejere om køb af jord til anlæggelse af begge stiforbindelser. Ved ejendommen Tingvej 15 foreslås en trafiksti og to parcelgrunde. Ved Tingvej 21B foreslås en gangsti og en udstykning af ejendommen i 3 parceller. Ved udstykningen af Tingvej 21B vil der blive fastlagt særlige bestemmelser for udformningen af byggeriet, så det bliver i overensstemmelse med byggestilen i det gamle Vindinge. Udbygningen af Vindinge Vest vil herefter omfatte i alt 150 boliger, fordelt på 60 parceller og 90 tæt-lav boliger.
  For at sikre anlæggelse af de nye stiforbindelser foreslår forvaltningen, at lokalplanområdet udvides. Det er forvaltningen vurdering, at udvidelsen kræver en fornyet offentlig høring på 8 uger. Kortbilag viser forslag til øvrige ændringer i lokalplan 644 på baggrund af modtagne høringssvar.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 47

  Anbefales.

 • Pkt. 48 Forslag til lokalplan 650 for byomdannelse på det tidligere Skoleslagteri og kommuneplantillæg 1 (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_650_kompendium.pdf Kommuneplantillaeg_1_kompendium.pdf Hoeringsnotat_-_Lokalplan_650.pdf

  Pkt. 48

  Forslag til lokalplan 650 for byomdannelse på det tidligere Skoleslagteri og kommuneplantillæg 1 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 275302 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 650 for omdannelse af det tidligere Skoleslagteri har været i offentlig høring, hvor der er indkommet 5 høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 650 for det tidligere Skoleslagteri og kommuneplantillæg 1CR.15 godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde 30. november 2016, punkt 296, at sende forslag til lokalplan 650 for det tidligere Skoleslagteri i offentlig høring fra den 9. december 2016 til den 3. februar 2017. Under høringen har der været afholdt borgermøde den 26. januar med 80 fremmødte.
  Lokalplanens formål er at sikre, at området udvikles til et attraktivt bykvarter med boliger i karréer, gode friarealer og forbindelser til resten af Roskilde, at bevare de eksisterende kvaliteter i bevaringsværdige bygninger og kulturaktiviteter i området, samt at sikre rammer for fortsat udvikling af kulturaktiviteter.
  De indkomne høringssvar og kommentarer på borgermødet retter sig primært mod trafik, parkering og delebilsordningen, støj fra jernbanen og ønske om friholdelse af byggefelt mod Jernbanegade. Se høringssvarene her. Derudover har vi modtaget forslag fra projektudvikler i forhold til: øgning af bygningshøjde, regler om kantzoner og øget mulighed for tagterrasser.
  Forvaltningen forslår indholdsmæssige ændringer i lokalplanforslaget, som følge af høringssvarene vedrørende bestemmelser om terræn, kantzoner og mindre bygninger. Dernæst foreslår forvaltningen præciseringer omkring veje.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Realisering af projektet forudsætter dog kommunale udgifter til vejanlæg, parkering og byrum. Dernæst muliggør lokalplanen salg af kommunal grund til boligbebyggelse mod Jernbanegade.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 48

  Anbefales.
  Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen, idet Venstre og DF principielt er modstandere af at tvinge borgere til at deltage i en delebilsordning, og partierne er skeptiske over for, om konstruktionen er tilstrækkelig robust over for den teknologiske og samfundsmæssige udvikling på længere sigt.

 • Pkt. 49 Forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd (endelig vedtagelse)

  Behandling_af_bemaerkninger_og_indsigelse_til_forslag_til_lokalplan_645_for_centeromraade_ved_Trekroner_syd.pdf Lokalplan_645_for_centeromraade_ved_Trekroner_Syd.pdf

  Pkt. 49

  Forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 279681 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at udvikle et område til større udvalgsvarebutikker umiddelbart syd for Trekroner Station. Projektet kræver en ny lokalplan. Forslaget til lokalplan 645 har været i offentlig høring. Der kom 13 svar i høringsperioden. På baggrund af høringssvarene er skiltningen blevet justeret.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 645 godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  En projektudvikler har henvendt sig til Roskilde Kommune om udviklingen af et område syd for Trekroner og øst for Bauhaus. Der ønskes mulighed for at anvende området til større udvalgsvarebutikker mellem 1.000-2.000 m2. Området skal kunne rumme op til 15.000 m2 butikker og 7.000 m2 kontor. Det drejer sig om butikker, som er svære at placere andre steder i Roskilde. Lokalplanen sikrer etablering af pendlerparkering ved Trekroner St. samt en sti/cykelstiforbindelse fra Trekroner St. til Gl. Marbjergvej. Endelig fastlægges bestemmelser for beplantning og bebyggelsens ydre fremtræden samt skiltning.
  En undersøgelse viser, at projektet vil betyde mere trafik ved krydset Betonvej/Industrivej. Ved en ombygning af krydset vurderes det, at de negative effekter vil kunne reduceres væsentligt til et acceptabelt niveau.
  Byrådet vedtog den 26. oktober 2016, punkt 120, at sende forslaget lokalplan 645 i offentlig høring fra 4. november 2016 til 6. januar 2017. I forbindelse med høringen blev der afholdt et borgermøde den 23. november 2016, og efterfølgende er der modtaget 13 høringssvar. Se høringssvar her. Høringssvarene omhandler primært den visuelle påvirkning af Trekroner.
  På baggrund af høringssvarene er der foretaget mindre ændringer af forslag til lokalplan 645. For at imødekomme hovedparten af høringsvarerne er der foretaget ændringer, der begrænser skiltningen mod Trekroner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Som en del af trafiksikringen af området skal der ombygges et lyskryds ved Betonvej/Industrivej til en udgift på ca. 3,5 mio. kr. Kommunen vil også i forbindelse med realiseringen af projektet flytte en eksisterende sti i område, svarende til en udgift på ca. 1,25 mio. kr. Som en del af forberedelsen af området skal der foretages en arkæologisk udgravning til en udgift på ca. 1,0 mio. kr. Udgifterne udgør samlet 5,75 mio. kr. og finansieres fra provenuet ved salget af grunden. Der vil blive forelagt særskilt bevillingssag vedrørende salget og anlægsomkostninger i forbindelse med salget senere – forventeligt medio 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 49

  Anbefales.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, idet Enhedslisten overordnet set er utilfreds med, at den overordnede visuelle påvirkning på Trekonerområdet ikke fremgår tydeligt af lokalplanen. Oveni denne generelle betragtning vil Enhedslisten fremføre følgende synspunkter:
  -Enhedslisten finder, at en maksimal bygningshøjde på 25 er alt for voldsom og vil have en negativ visuel påvirkning på Trekronerområdet. Hertil skal lægges muligheden for yderligere 3,5 meter til elevatorafkast, elevatorskakt og lignende.
  -Enhedslisten finder, at skilte over facaden mod motorvejen vil have en negativ visuel påvirkning på Trekroner-området.

 • Pkt. 50 Strukturplan for Hal 1-området, Musicon

  Strukturplan.pdf

  50

  Strukturplan for Hal 1-området, Musicon

  Sagsnr. 288721 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byggegrunde i Hal 1-området (byggefelt 5 og 6) på Musicon skal udbydes til salg med henblik på opførelse af boliger, erhverv og et parkeringsanlæg. I den forbindelse har forvaltningen udarbejdet en strukturplan, som grundlag for salg af grunde og den fremtidige lokalplanlægning af området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte strukturplan godkendes som grundlag for salg af grunde i Hal 1-området på Musicon.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog i 2010 Ramme- og lokalplan 540 for Musicon, som fastlægger områdets anvendelse til blandede byformål og danner grundlag for lokalplanlægning af Musicon. Flere private udviklere har nu vist interesse for Hal 1-området. Udviklingen af området forudsætter tilvejebringelse af en byggeretsgivende lokalplan.
  Forvaltningen har udarbejdet en strukturplan for Hal 1-området, som grundlag for den kommende planlægning. Hovedgrebet i strukturplanen er et øst-vest orienteret rekreativt strøg, der forbinder Søjlepladsen og Rabalderstræde i vest med et parkeringsanlæg i øst og herimellem en lokal plads, som opføres om en rest af Hal 1. Indkørsel til området og parkeringsanlægget vil primært ske fra øst. Bebyggelsen har bymæssig karakter mod Rabalderstræde og er tæt-lav mod øst, hvor bebyggelsen er centreret omkring en eksisterende regnvandsrende, som udvikles til et blåt/grønt, rekreativt strøg. Bebyggelsen her skal invitere til etablering af blandede boligformer.
  Strukturplanen skal understøtte dialogen med potentielle købere.
  Forvaltningen foreslår, at sagen behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 50

  Godkendt.

 • Pkt. 51 Rammer for udvikling af den centrale del af Roskilde Havn

  Rammer_for_udvikling_af_den_centrale_del_af_Roskilde_Havn.pdf

  Pkt. 51

  Rammer for udvikling af den centrale del af Roskilde Havn

  Sagsnr. 274807 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har gennemført et dialog- og samarbejdsforløb med klubber, institutioner erhvervsdrivende mv. i Roskilde Havn og fremlægger på den baggrund et forslag til rammer og retning for udvikling af den centrale del af havnen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte forslag vedtages som ramme og retning for den fremtidige udvikling af den centrale del af Roskilde havn.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på sit møde i december 2015, punkt 240, at i gang-sætte et dialog- og samarbejdsforløb med brugere af det centrale havneområde med henblik på at samordne forskellige initiativer og forslag til nye aktiviteter i området og sikre en fælles retning for udviklingen af den centrale havn.
  Baggrunden var, at forvaltningen havde modtaget henvendelser fra flere sider om nye aktiviteter, funktioner og byggerier på den centrale del af havnen. Det drejer sig blandt andet om en udvidelse af vandrehjemmet, ny facade på Snekken, ønsker fra Havneselskabet om etablering af et legeelement til børn tværs over kanalen bag vandrehjemmet og overdækning af opmagasinering/ affald på havnepladsen. Hertil kommer udfordringer med parkering og afvikling af trafikken særligt ved torsdagsarrangementer og andre travle sommerdage.
  Forvaltningen har afviklet 2 dialogmøder med alle brugerne i havnen og i samarbejde med dem udarbejdet vedlagte forslag til ramme og retning for områdets udvikling. Forslagets skal overordnet skabe bedre muligheder for ophold og oplevelse af fjorden på arealer nærmest vandet, udvikling af en aktiv gade mellem vandrehjemmet og Snekken samt forbedre mulighed for en fleksibel anvendelse af grusarealet foran Gasværket.
  Derudover er indarbejdet muligheder for, at vandrehjemmet kan udvide med både sengepladser, fællesarealer og udadvendte funktioner som f.eks. madservering. Havneselskabet kan etablere en legeplads samt bygninger til miljøaffald med videre. Affaldscontainere og andet oplag flyttes fra de fjordnære arealer til den bagerste del af området. Der kan etableres bygninger til omklædning for vinterbadere, oplag til Sagafjord samt servering af mad ved ny opholdsplads i det nordvestlige hjørne af Museumsøen.
  Forslaget er afstemt med planerne for udvikling af Vikingeskibsmuseet og udvikling af Lystbådehavnen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Realisering af flere af planens elementer vil kræve, at forskellige aktører i området vælger at gøre brug af de muligheder planen giver.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 51

  Taget af dagsordenen.

 • Pkt. 52 Ændring af praksis vedr. lokalplan 440

  Bilag_1_-_Delomraader_i_lokalplan_440_kortbilag_3A.pdf Bilag_2_-_Delomraader_i_lokalplan_440_kortbilag_3B.pdf

  Pkt. 52

  Ændring af praksis vedr. lokalplan 440

  Sagsnr. 289191 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udtrykt ønske om, at området øst for Frederiksborgvej kan fortættes ved, at praksisændring giver mulighed for, at der på ejendommen inden for lokalplanområde 440, kan indrettes mere end et enfamiliehus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der ændres praksis, så der kan meddeles dispensation til at der etableres tætlav bebyggelse i hele området under lokalplan 440, efter en konkret vurdering af dispensationsansøgning.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Lokalplan 440 er egentlig en temalokalplan vedtaget af Roskilde Byråd den 25. oktober 2006. Formålet med lokalplanen er at regulere, hvordan hegn og beplantning ud til Frederiksborgvej ser ud. Bestemmelserne i en kommuneplan finder ikke anvendelse, når det pågældende område er omfattet af en lokalplan. Lokalplanen indeholder derfor også bestemmelser om anvendelse og bebyggelsens omfang.
  Lokalplanens område omfatter de fleste ejendomme på østsiden af Frederiksborgvej fra rundkørslen ved Kong Valdemarsvej, Sankt Clara Vej og Frederiksborgvej og næsten op til Østre Ringvej.
  Området er delt i to områder med forskellige anvendelser, henholdsvis tætlav boligbebyggelse for et mindre område, og resten skal anvendes til åbenlav boligbebyggelse. Det vil betyde, at der åbnes for, at store dele af østsiden af Frederiksborgvej – fra rundkørslen ved Sankt Clara Vej til Veddelev – har mulighed for tætlav efter en konkret vurdering, se vedlagte bilag. Forvaltningen har ikke hidtil meddelt dispensation til tætlav boligbebyggelse inden for området udlagt til åbenlav.
  Der er imidlertid udtrykt ønske om en vis fortætning i kommunen, f.eks. ved at større boliger på større grunde kan opdeles i flere boliger. Ønskes der en fortætning i dette område, kræver det en praksisændring. Fortætning ved opdelingen i ejerlejligheder vil dog altid kræve en dispensation fra lokalplanen og en konkret vurdering i den enkelte sag.

  Eksempel Fjordvænget 2

  På ejendommen Fjordvænget 2 er der i dag en bolig på 375 m2 beliggende på en grund på 1.676 m2. Grunden kunne indenfor lokalplanen bestemmelser udstykkes til to parcelhusgrunde, hvis det eksisterende hus blev nedrevet.
  Ejendommen er udpeget med en bevaringsværdi på 5, og har fra 1949 huset Himmelev Børnehjem. Ejer af ejendommen ønsker at opdele den eksisterende bolig i to boliger med lodret lejlighedsskel, frem for nedrivning af boligen og udstykning af grunden. Dette vil altså kunne lade sig gøre, såfremt der besluttes ønske om at ændre praksis i dette område

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 52

  Godkendt.

 • Pkt. 53 Endelig vedtagelse af Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd

  Hoeringsnotat_for_behandling_af_bemaerkninger_til_Trafik-_og_Mobilitetsplan_Roskilde_Syd.pdf Trafik-_og_Mobilitetspan_for_Roskilde_Syd.pdf Mulige_fremtidige_loesninger_for_det_overordnede_vejnet_i_Roskilde_Syd.pdf Spoergsmaal_rejst_paa_Plan-_og_Teknikudvalgets_moede_den_12._januar_2017.pdf

  Pkt. 53

  Endelig vedtagelse af Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd

  Sagsnr. 234888 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd var i høring fra den 7. marts til den 20. maj 2016. Borgernes høringssvar gav anledning til flere justeringer og tilføjelser til planens katalog af muligheder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd godkendes med de ændringer, som høringsprocessen har givet anledning til, beskrevet i notatet ”Høring – Trafik- og Mobilitetsplan Roskilde syd”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalgets møde den 3. marts 2016, punkt 51, blev det besluttet, at sende Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd i høring. Høringsperioden strakte sig fra den 7. marts til 20. maj 2016. I løbet af høringsperioden blev der afholdt to borgermøder. Udvalget havde en temadrøftelse den 18. august 2016, punkt 147.
  Kommunen modtog 59 høringssvar, 50 udfyldte postkort på borgermødet i Viby og 3 underskriftsindsamlinger. Se høringssvarene her.
  Høringssvarene gav anledning til følgende justeringer:
  En omdannelse af det trebenede vejkryds Slotsbakken – Ramsømaglevej – Ramsølillevejen til en minirundkørsel for at øge trygheden og tydeliggøre vigepligtsforholdene.
  Indsatsen for sikre skoleveje i Gadstrup, projekt 10, udvides med cykelstier på Ramsømaglevej fra Svanevej til krydset Slotsbakken – Ramsømaglevej. Derved vil der være sammenhængende stiforbindelse fra Gadstrup skole til Slotsbakken - Ramsølillevejen, hvor købmand og posthus også findes.
  Evt. realisering af Projekt 4, åbning for biltrafik fra Parkvej til Tofthøjvej, skal ledsages af en trafiksikkerhedsrevision på grund af områdets relativt høje andel af beboere med nedsat evne til at færdes i trafikken.
  Mange høringssvar udtrykker modstand mod en udvidelse af viadukten i Viby. Udvidelsen af viadukten fastholdes som en mulighed, men eventuel realisering og endelig udformning kræver forudgående undersøgelser af de økonomiske og miljømæssige forhold.
  Mange høringssvar udtrykker ønsker om en omfartsvej. Omfartsvejen, Sydvejen, er ikke med i kataloget. Med de estimerede fremtidige trafikmængder står projektet ikke omkostningsmæssigt mål med de mulige gevinster. Muligheden på lang sigt fastholdes imidlertid som fremtidig vejforbindelse i Kommuneplan.
  Høringssvarene udtrykker bekymring for lastbiltrafik gennem byerne, særligt i Viby og Gadstrup, hvor der samtidig er skolebørn. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at åbne Finervej til Køgevej for lastbilkørsel for derved at begrænse lastbiltrafikken på Salløvvej og forbedre sikkerheden for skolebørn og cyklister. Vejdirektoratet har imidlertid givet afslag på kommunens forespørgsel.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 2

  Udsættes med henblik på yderligere oplysninger.

  Supplerende sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikvalgets møde den 12. januar 2017 blev en række mulige ændringer af Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd drøftet. Forvaltningen har vurderet forslagene i vedlagte notat.
  På den baggrund indstiller forvaltningen følgende ændringer af planen:
  Signalregulering af krydset Salløvej – Egegårdsvej (projekt 6).
  Projektet udvides således: ”Krydset skal indrettes og udstyres med lys- og signalteknik, som prioriterer og sikrer cyklister, og samtidig gør lastbilchauffører ekstra opmærksomme på cyklisterne”.
  Stibro der binder Viby sammen (projekt 14).
  Projektet tilføjes, at der forud for anlægsprojektet skal gennemføres en nærmere analyse af de miljømæssige, økonomiske og trafikale konsekvenser ved Stibro-projektet.
  Cykelstiprojektet Assendløse – Osted i samarbejde med Lejre Kommune (som indgår i cyklistplan 2016) også indarbejdes i Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd.
  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 25
  Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V) fremsatte ændringsforslag således:
  "1. Pkt. 1, ”Nyt kryds i Viby” udgår og ændres til: ”Dalen og den vestlige del af Ørstedvej gøres til stillevej, når omfartsvejen nord om Viby er etableret.”
  2. Pkt. 4, Åbning af Tofthøjvej til Parkvej udgår af hensyn til trafiksikkerheden for medarbejderne og beboerne på plejehjemmet Tofthøjen.
  3. Pkt. 5, ”Udvidelse af viadukt” ændres til, at der etableres en omfartsvej nord for Viby, fra Vibyvejen til Ørstedvej, øst for klubben, Ørstedvej 61.
  4. Pkt. 6, ”Forbedringer på Salløvvej” ændres til, der etableres en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Salløvvej og Snoldelev Bygade fra Sandhøjsvej til Gadstrup Hovedgade. Dette vil gøre skolevejen mere sikker, da cyklister og lastbiler adskilles.
  5. Pkt. 14, ”Stibro der forbinder Viby sammen”, udgår.
  6. Der tilføjes et nyt punkt: Der etableres cykelsti fra Assendløse til Osted i samarbejde med Lejre kommune."
  Ændringsforslaget blev sat samlet til afstemning. For stemte Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Lars Berg Olsen (V) og Peter Madsen (V) fremsatte herefter 5 ændringsforslag (a-e nedenfor), der blev sat til afstemning ét ad gangen:
  a):
  "Pkt. 1, ”Nyt kryds i Viby” udgår og ændres til: ”Dalen og den vestlige del af Ørstedvej gøres til stillevej, når omfartsvejen nord om Viby er etableret.”
  Pkt. 5, ”Udvidelse af viadukt” ændres til, at der etableres en omfartsvej nord for Viby, fra Vibyvejen til Ørstedvej, øst for klubben, Ørstedvej 61."
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O. Imod stemte A og Ø. Hermed faldt forslaget.
  b):
  "Pkt. 4, Åbning af Tofthøjvej til Parkvej udgår af hensyn til trafiksikkerheden for medarbejderne og beboerne på plejehjemmet Tofthøjen."
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V. Imod stemte A, O og Ø. Hermed faldt forslaget.
  c):
  "Pkt. 6, ”Forbedringer på Salløvvej” ændres til, der etableres en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Salløvvej og Snoldelev Bygade fra Sandhøjsvej til Gadstrup Hovedgade. Dette vil gøre skolevejen mere sikker, da cyklister og lastbiler adskilles samt at Gadstrup Hovedgade og Slotsbakken gøres ensrettet samt at der opmales cykelsti i begge sider jf. forslaget fra skolebestyrelsen.".
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, V, O. Imod stemte Ø. Hermed blev ændringsforslaget godkendt.
  d):
  "Pkt. 14, ”Stibro der forbinder Viby sammen”, udgår."
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V. Imod stemte A, O og Ø. Hermed faldt forslaget.
  e):
  "Der tilføjes et nyt punkt: Der etableres cykelsti fra Assendløse til Osted i samarbejde med Lejre Kommune."
  Forslaget blev sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
  A fremsatte ændringsforslag således:
  "Det tilføjes til planen, at der etableres en omfartsvej fra Vibyvej over banen til Damgårdsvej og at punkt 5 "Udvidelse af Viadukten" udgår af planen og erstattes af supplerende tiltag for forbedring af forholdene for de bløde trafikanter i Dalen og Viadukten"
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, O og V. Imod stemte Ø. Hermed blev ændringsforslaget godkendt.
  Planen med de 3 ovenfor vedtagne ændringsforslag blev sat til afstemning. For stemte A og O. Imod stemte V og Ø. Hermed anbefales dette til Økonomiudvalget.
  Enhedslisten kan ikke tiltræde Trafik- og Mobilitetsplanen for Roskilde syd, idet Ø finder, at planen fortsat ikke sikrer en bæredygtig transport i den sydlige del af kommunen. Ø finder at fokusområderne "Grøn Mobilitet" og fokusområdet "Sundhed, bevægelse og børn" ikke vægtes i tilstrækkelig høj grad. I særdeleshed finder Enhedslisten, at planens punkt om at 50 % af alle ture skal være bæredygtige i 2025 ikke er realiserbart, hvis ikke indsatsen på dette område styrkes markant. Hertil vil Ø gerne gøre opmærksom på, at et flertal i udvalget helt bevidst fravælger den mest trafiksikre løsning (udvidelse af Viadukten) hvad Enhedslisten vender sig imod.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 64

  V stillede følgende ændringsforslag:
  "1.Pkt. 1, ”Nyt kryds i Viby” udgår og ændres til: ”Dalen og den vestlige del af Ørstedvej gøres til stillevej, når omfartsvejen nord om Viby er etableret.”
  2.Pkt. 4, Åbning af Tofthøjvej til Parkvej udgår af hensyn til trafiksikkerheden for medarbejderne og beboerne på plejehjemmet Tofthøjen.
  3.Pkt. 5, ”Udvidelse af viadukt” ændres til, at der etableres en omfartsvej nord for Viby, fra Vibyvejen til Ørstedvej, øst for klubben, Ørstedvej 61.
  4.Pkt. 6, ”Forbedringer på Salløvvej” ændres til, der etableres en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Salløvvej og Snoldelev Bygade fra Sandhøjsvej til Gadstrup Hovedgade. Dette vil gøre skolevejen mere sikker, da cyklister og lastbiler adskilles.
  5.Pkt. 14, ”Stibro der forbinder Viby sammen”, udgår.
  6.Der tilføjes et nyt punkt: Der etableres cykelsti fra Assendløse til Osted i samarbejde med Lejre kommune."
  For stemte V. Imod stemte A, B, F og Ø. C og O tager forbehold.
  V stillede følgende ændringsforslag: "Pkt. 1, ”Nyt kryds i Viby” udgår og ændres til: ”Dalen og den vestlige del af Ørstedvej gøres til stillevej, når omfartsvejen nord om Viby er etableret.”
  Pkt. 5, ”Udvidelse af viadukt” ændres til, at der etableres en omfartsvej nord for Viby, fra Vibyvejen til Ørstedvej, øst for klubben, Ørstedvej 61."
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O. Imod stemte A, Ø, B og F. C tager forbehold. Hermed faldt forslaget.
  Der blev stillet følgende ændringsforslag: "Pkt. 4, Åbning af Tofthøjvej til Parkvej udgår af hensyn til trafiksikkerheden for medarbejderne og beboerne på plejehjemmet Tofthøjen."
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, V, B og F.
  Ø, O og C tog forbehold. Forslaget blev herefter vedtaget.
  Der blev stillet følgende ændringsforslag: "Pkt. 6, ”Forbedringer på Salløvvej” ændres til, der etableres en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Salløvvej og Snoldelev Bygade fra Sandhøjsvej til Gadstrup Hovedgade. Dette vil gøre skolevejen mere sikker, da cyklister og lastbiler adskilles samt at Gadstrup Hovedgade og Slotsbakken gøres ensrettet samt at der opmales cykelsti i begge sider jf. forslaget fra skolebestyrelsen.".
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, V, O, B og F. Imod stemte Ø. C tager forbehold Hermed blev ændringsforslaget godkendt.
  Der blev stillet følgende ændringsforslag: "Pkt. 14, ”Stibro der forbinder Viby sammen”, udgår.”
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A og V. Imod stemte Ø. C, B, F og O tager forbehold. Hermed faldt forslaget.
  Der blev stillet følgende ændringsforslag: "Der tilføjes et nyt punkt: Der etableres cykelsti fra Assendløse til Osted i samarbejde med Lejre Kommune."
  Forslaget blev sat til afstemning. A, B, F, V, O og Ø stemte for. C tager forbehold. Forslaget blev vedtaget.
  Der blev stillet følgende ændringsforslag:
  "Det tilføjes til planen, at der etableres en omfartsvej fra Vibyvej over banen til Damgårdsvej og at punkt 5 "Udvidelse af Viadukten" udgår af planen og erstattes af supplerende tiltag for forbedring af forholdene for de bløde trafikanter i Dalen og Viadukten"
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, O og V. Imod stemte Ø, B og F. C tager forbehold. Herefter faldt forslaget.
  B stillede følgende ændringsforslag: at der etableres en cykelsti fra Birkevadvejen til Hovedvejen. For stemte B.
  A, F, C, O, V og Ø tager forbehold. Forslaget blev herefter forkastet.
  For den samlede plan med ovenfor stående ændringer stemte A og O. Imod stemte V og Ø. C og F tager forbehold.
  Et flertal i Økonomiudvalget kan ikke anbefale den samlede plan med tilhørende ændringer til byrådet.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask

  Byrådet, 15-02-2017, pkt. 37

  Taget af dagsordenen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen blev taget af byrådets dagsorden den 15. februar 2017 med henblik på at sagen genbehandles i Plan- og Teknikudvalget.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 53

  Sagen henviser til bilag som hidtil har ligget til sagen, senest ved byrådets møde den 15. februar 2017, punkt 37. Disse tilknyttes referatet.
  A og Ø fremsatte ændringsforslag til forslaget til Trafik- og Mobilitetsplan suppleret med forslagene fra den supplerende sagsfremstilling til Plan- og Teknikudvalgets møde den 7. februar 2017, punkt 25:
  "Forslaget til Trafik- og Mobilitetsplan Syd anbefales med følgende ændringer/tilføjelser:
  1. Planens pkt. 4 ”Åbning af Toftehøjvej” udgår.
  2. I tillæg til planens punkt 5, ”Udvidelse af viadukt”, tilføjes etablering af Skousbovejen. Udvalget præciserer, at udvidelsen af viadukten er tidsmæssig førsteprioritet. Udvidelsen af viadukten skal ikke ske i højden men alene i bredden til gavn for cyklister og gående. Det er endvidere en prioritet for udvalget, at forholdene for cyklister og gående skal forbedres på Damgårdsvejen. I forbindelse med udvidelsen af viadukten skal der i samarbejde med beboerne på Dalen udarbejdes konkrete forslag til at forbedre beboernes adgangsforhold til og fra deres matrikler.
  3. Pkt. 14, ”Stibro der binder Viby sammen” udgår.
  4. I tillæg til planen vedtager udvalget, at forholdene for cyklister på Hovedgaden i Gadstrup skal forbedres. Dette skal ske ved enten ændre hovedgaden til en 2 minus 1 vej eller ved at ensrette hovedgaden for at gøre mere plads til cyklister.
  5. I tillæg til planen vedtager udvalget endvidere, at der skal etableres foranstaltninger for at forbedre sikkerheden for cyklister, når de ankommer til Gadstrup Skole.
  6. Udvalget vedtager endvidere, at der skal arbejdes målrettet på at sikre forbedringer for togpendlere i Roskilde Kommune Syd, herunder ved en opgradering af Lille Syd-banen
  7. Projekt 6. Signalregulering af krydset Salløvej – Egegårdsvej. Projektet udvides således: ”Krydset skal indrettes og udstyres med lys- og signalteknik, som prioriterer og sikrer cyklister, og samtidig gør lastbilchauffører ekstra opmærksomme på cyklisterne”.
  8. Cykelstiprojektet Assendløse – Osted i samarbejde med Lejre Kommune, som indgår i cyklistplan 2016, indarbejdes i planen."
  Ændringsforslaget blev sat til afstemning. For stemte: A og Ø, imod stemte V og O. Hermed blev forslaget vedtaget.
  V og O kan ikke tiltræde flertallets indstilling, og fastholder V's ændringsforslag fra den 7. februar 2017:
  "1. Pkt. 1, ”Nyt kryds i Viby” udgår og ændres til: ”Dalen og den vestlige del af Ørstedvej gøres til stillevej, når omfartsvejen nord om Viby er etableret.”
  2. Pkt. 4, Åbning af Tofthøjvej til Parkvej udgår af hensyn til trafiksikkerheden for medarbejderne og beboerne på plejehjemmet Tofthøjen.
  3. Pkt. 5, ”Udvidelse af viadukt” ændres til, at der etableres en omfartsvej nord for Viby, fra Vibyvejen til Ørstedvej, øst for klubben, Ørstedvej 61.
  4. Pkt. 6, ”Forbedringer på Salløvvej” ændres til, der etableres en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Salløvvej og Snoldelev Bygade fra Sandhøjsvej til Gadstrup Hovedgade. Dette vil gøre skolevejen mere sikker, da cyklister og lastbiler adskilles.
  5. Pkt. 14, ”Stibro der forbinder Viby sammen”, udgår.
  6. Der tilføjes et nyt punkt: Der etableres cykelsti fra Assendløse til Osted i samarbejde med Lejre kommune."

 • Pkt. 54 Udbud af nye busser i Roskilde Kommune

  Notat_vedr._udbud_af_el-busser_for_linje_201A_og_202A_JF_til_Roskilde.pdf

  Pkt. 54

  Udbud af nye busser i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 288889 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Busdriften i Roskilde Kommune skal udbydes i en op til 12 års periode fra december 2018. I foråret 2017 skal Roskilde Kommune indmelde krav og ønsker til Movia, således at udbuddet kan igangsættes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. det godkendes, at der igangsættes en udbudsproces således, at elbusdrift forventes at kunne opstartes april 2019 på ruterne 201A og 202A, og
  2. der indarbejdes 10 mio. kr. i driftsbudgettet for 2018 til etablering af ladeinfrastruktur til el-busser, og at budgettet til busdriften tilpasses det nye udbud fra og med 2019 og frem, når resultatet af udbuddet kendes (foråret 2018).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgets møde den 7. februar 2017, punkt 34, orienterede forvaltningen om udviklingsprojekt om indførelse af elbusser ved næste busudbud. Næste busudbud finder sted i forbindelse med, at den gældende kontraktperiode udløber i december 2018.
  Indledningsvis har Movia fået udarbejdet en konsulentanalyse af muligheder og omkostninger i forbindelse med indførelse af elbusdrift. Analysen viser, at der skal foretages en engangsinvestering ca. 10 mio. kr. i ladeinfrastruktur til elbusserne, og at der efterfølgende må forventes en stigning i de årlige driftsomkostninger på ca. 3,5 mio. kr. pr år, afhængig af udbuddets resultat.
  Plan- og Teknikudvalget har besøgt Gøteborg og indhentet erfaringer fra et forsøg med elbusser i drift, og der har efterfølgende været afholdt et fyraftensmøde med en række interessenter fra busbranchen.
  På baggrund af erfaringerne fra udviklingsprojektet har forvaltningen og Movia undersøgt mulighederne for, at opfylde ønsket om at omlægge de to A-buslinjer til hel eller delvis el-drift, i forbindelse med den nuværende kontraktperiodes udløb i december 2018.
  Movia anbefaler, at den nuværende kontraktperiode forlænges til april 2019, og at det nye udbud omfatter elbusdrift på buslinjerne 201A og 202A, at Roskilde Kommune etablerer den nødvendige infrastruktur i form af etablering og drift af ladeinfrastruktur. Endvidere foreslår Movia at udbuddet i tilpasses, så det reducerer busoperatørens risici, og at der gives mulighed for i begrænset omfang at anvende dieselbusser for at sikre driftsstabiliteten, når eldrift ikke er gennemførbar.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Engangs-driftsudgiften til ladeinfrastruktur forventes at være på ca. 10 mio. kr. i 2018, og de øgede udgifter til løbende drift anslås at være ca. 3,5 mio. kr. pr år fra 2019, men kendes først efter udbud. Da der ikke har været lignende udbud i Danmark, må der forventes en vis usikkerhed om udgifterne til omlægning til el-drift på linje 201A og 202A.
  Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til de øgede udgifter indenfor det afsatte budget til busdrift, idet det vil give væsentlige forringelser på de øvrige linjer. Alternativet til udbud af eldrift er et konventionelt udbud med fokus på dieseldrift.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 54

  Anbefales.

 • Pkt. 55 Cykeltaxi

  Pkt. 55

  Cykeltaxi

  Sagsnr. 269069 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har de sidste 2 år som forsøg udstedt licenser til cykeltaxi i Roskilde Kommune, og ordningen skal nu evalueres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ordningen med udstedelse af licenser fastholdes, og at der gives ca. 10 licenser årligt til kørsel med cykeltaxi i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 16. april 2015, punkt 69, besluttet at der i en prøveperiode på 2 år udstedes licenser til cykeltaxier i Roskilde Kommune, hvorefter ordningen evalueres.
  Interessen for at køre cykeltaxi er særligt til stede i forbindelse med afholdelse af Roskilde Festival og ved andre større arrangementer i byen. Udstedelse af cykeltaxilicenser giver mulighed for at regulere færdslen på cykelstierne i forhold til, at der er mange mennesker i byen.
  Det er også muligt at regulere for pirattaxaer og at bede politiet om hjælp om fjernelse af genstande m.v. på vejareal jf. Vejlovens § 80 og 81, hvis forvaltningen konstaterer, at der er cykeltaxier uden licenser.
  Forvaltningen har de sidste 2 år udstedt mellem 10-12 licenser til cykeltaxaer. Det er forvaltningens vurdering, at antallet er dækkende for behovet for cykeltaxaer.
  Der er blevet oprettet holdepladser for cykeltaxierne på nordsiden og sydsiden af Roskilde Station. Cykeltaxaer kan bestilles enten telefonisk eller ved direkte henvendelse på gaden og opsamler kunder ved holdepladserne.
  Licensordningen annonceres via kommunens hjemmeside, ved pressemeddelelse og gennem direkte information til cykeltaxi-firmaerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 55

  Godkendt.

 • Pkt. 56 Håndhævelse af ordensregler på Vigen Strandpark

  Pkt. 56

  Håndhævelse af ordensregler på Vigen Strandpark m.fl.

  Sagsnr. 230008 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget blev på mødet den 7. februar 2017, punkt 41, orienteret om forløbet omkring Roskilde Kommunes ansøgning om tilladelse til vagtordning på Vigen Strandpark. Efterfølgende har forvaltningen i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi udarbejdet et forslag til indsats, der kan sættes i værk i foråret 2017. I forbindelse hermed ønskes ordensreglerne her og i kommunens andre parker skærpet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at løsningsforslaget med følgende komponenter godkendes:

  1. Stramning og ensretning af ordensreglerne for kommunens parker
  2. Mere tydelig skiltning af ordensreglerne, så politiet kan agere ud fra disse
  3. Øget fokus på området fra politiets side, herunder konfiskering af musikanlæg samt sanktionering af støjende opførsel med bødestraf.
  4. Forsøg med øget samarbejde med SSP og Natteravnene.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Siden Plan- og Teknikudvalgets sidste møde har forvaltningen holdt møde med Midt- og Vestsjællands Politis operative ledelse med henblik på drøftelse af den videre håndtering af udfordringer på Vigen Strandpark med støj og uro fra unge mennesker.
  Politiet informerede om, at de efter Politiloven umiddelbart har hjemmel til midlertidig at fratage personer forstærkere og højtalerudstyr, når der sker forstyrrelse af den offentlige orden. Det er endvidere muligt for politiet efter Ordensbekendtgørelsen at sanktionere bødestraffe på mellem 1000 og 3000 kr. for forskellige grader af forstyrrelse af den offentlige ro og orden. Desuden har politiet mulighed for at idømme bøder for overtrædelse af de skiltede ordensregler i parkerne. Politiet vil fremover have øget fokus på disse indsatsmuligheder.
  Politiet oplyste, at et kommunalt vagtværn ikke har samme beføjelser som politiet, f.eks. at gå ind i konflikter eller konfiskere musikanlæg, men udelukkende vil kunne benytte sig af dialogformen.
  Det er forvaltningens ønske at udarbejde fælles ordensregler for alle Roskilde Kommunes parker, og stramme disse således der indføres forbud mod høj musik og mod at medbringe glasemballage i tidsrummet fra fredag kl. 12 til lørdag kl. 12. Her ønskes i første omgang en prøveperiode på 1 år med mulighed for at gøre disse permanente efter en evaluering af prøveperioden.
  På baggrund af udmeldingerne fra Midt- og Vestsjællands Politi er det forvaltningens opfattelse, at en løsning med følgende komponenter:
  - Stramning og ensretning af ordensreglerne for kommunens parker
  - Mere tydelig skiltning af ordensreglerne, så politiet kan agere ud fra disse
  - Øget fokus på området fra politiets side, herunder konfiskering af musikanlæg samt sanktionering af støjende opførsel med bødestraf.
  - Forsøg med øget samarbejde med SSP og Natteravnene.
  er den vej, som i første omgang må forsøges for at komme problemerne til livs.
  Da det er vigtigt, at ordensreglerne kan træde i kraft, når de unge begynder at mødes i parkerne forventet april, udformer forvaltningen ordensreglerne samt foretager en evaluering, der endeligt kan forelægges udvalget inden 2. kvartal 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 56

  Udvalget finder det vigtigt, at kommunens parker benyttes af borgerne, og at de unge også skal have gode muligheder for at udfolde sig. Udvalget godkendte mere tydelig skiltning og forsøg med øget samarbejde med SSP og Natteravnene. Herudover besluttede udvalget, at forvaltningen på baggrund af drøftelsen skal udarbejde forslag til differentierede forsøg med stramninger i de forskellige parker.

 • Pkt. 57 Åbningstider toiletter på Stændertorvet

  Pkt. 57

  Åbningstider toiletter på Stændertorvet

  Sagsnr. 289350 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forsøg med tilpassede åbningstider for de offentlige toiletter på Stændertorvet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der i 2017 gennemføres forsøg med tilpassede åbningstider til events og fast åbningstid kl. 10.00 -15.00 på søn- og helligdage i 2017 for de offentlige toiletter på Stændertorvet, og
  2. der gives en orientering om forsøget i februar 2018

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byens Hus har gradvis siden august 2015 overtaget budget, personaleledelse og daglig drift af de offentlige toiletter på Stændertorvet.
  Toiletterne har i dag en fast ugentlig åbningstid på 90 timer fordelt fra mandag – lørdag kl. 8.00 - 21.00 og søndage kl. 8.00 - 20.00.
  Byens Hus har siden Lysfesten 2016 eksperimenteret med at holde de offentlige toiletter lidt længere åbent ved særlig lejligheder i forbindelse med store arrangementer i bymidten. Senest da Roskilde Handel holdt Black Friday i slutningen af november 2016. Samtidig er det erfaret, at der i forbindelse med disse særlige bymidtebegivenheder er brug for øget bemanding, så der er to til at holde opsyn med toiletterne og Byens Hus i øvrigt.
  Særligt på søndage og helligdage er brugen af toiletterne begrænset og væsentligt mindre end til hverdag, fordi butikker, nogle restaurationer og kulturinstitutioner holder lukket. Domkirken er en undtagelse, men den har egne toiletter.
  Derfor indstiller forvaltningen, at der i resten af 2017 laves forsøg med øgede åbningstider ved events i bymidten og samtidig kortere åbningstider (10.00 – 15.00) på søn- og helligdage.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 57

  Godkendt.

 • Pkt. 58 Forbedring af naturkapitalen i Roskilde Kommune

  Pkt. 58

  Forbedring af naturkapitalen i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten foreslår, en undersøgelse af handlemuligheder med konkrete forslag for at forbedre naturkapitalen i Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Jonas Bejer Paludan (Ø) har bedt om at få optaget punktet på dagsordenen således:
  ”Danmarks Naturfredningsforening har netop udarbejdet en kortlægning af naturkapitalen i de danske kommuner.
  Undersøgelsen kan ses her:http://www.biodiversitet.nu/naturkapital
  Set med Roskilde-øjne er forslaget deprimerende læsning. Roskilde Kommune ender på et indeks 16, hvad der må siges at være meget dårligt.
  Det er en klar understregning af at naturen og bio-diversiteten i Roskilde Kommune er stærkt presset.
  På den baggrund forslår Enhedslisten følgende:
  Udvalget ønsker en undersøgelse af handlemuligheder (med konkrete forslag) for at forbedre naturkapitalen i Roskilde.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 58

  Udvalget besluttede, at der skal forelægges en sag om handlemuligheder (med konkrete forslag) for at forbedre naturkapitalen i Roskilde Kommune.

 • Pkt. 59 Tilbagekøb af gadebelysningsanlæg

  Tilbagekoeb_af_gadebelysningsanlaeg.pdf

  Pkt. 59

  Tilbagekøb af gadebelysningsanlæg

  Sagsnr. 289813 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med henblik på at energirenovere vejbelysningen i gl. Ramsø og gl. Gundsø Kommuner samt konkurrenceudsætte den daglige drift, foreslår forvaltningen, at der indgås aftale med DONG Energi om, at Roskilde Kommune overtager vejbelysningsanlægget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. aftalen med Dong Energy om vejbelysning i gl. Ramsø og gl. Gundsø Kommuner opsiges, og at vejbelysningsanlægget overtages af Roskilde Kommune,
  2. vejbelysningsanlægget energirenoveres,
  3. driften af vejbelysningen udbydes i offentlig licitation,
  4. omkostningerne til køb og energirenovering af anlægget indarbejdes i budget 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med forberedelsen af budget 2018-21 har forvaltningen gennemført en analyse af muligheden for at investere i og renovere vejbelysning ved at overtage anlæg fra elselskab og efterfølgende opnå besparelser på driftsudgifterne.
  Vejbelysningsanlæggene i gl. Ramsø og gl. Gundsø kommuner ejes og driftes af elselskabet DONG Energi. Med henblik på en energirenovering af anlæggene og muligheden for at konkurrenceudsætte driften, har forvaltningen forhandlet med DONG Energi om muligheden for at overtage vejbelysningen.
  Der foreligger et konkret tilbud om overtagelse pr. 1. januar 2018. Kommunen skal tage stilling til tilbuddet senest i marts 2017, idet der er 9 måneders opsigelse på den nuværende aftale. Hvis aftalen tiltrædes nu, vil besparelsen på driften kunne gennemføres fra og med 2018, mens besparelsen på elforbruget først kan sættes i værk efter anlægsarbejdernes afslutning ca. 1. juli 2018.
  Tilbuddet omfatter betaling af et overtagelsesbeløb på 12,0 mio. kr. samt betaling af en restgæld på 5,2 mio. kr., som er opstået i forbindelse med en tidligere modernisering. Efter overtagelsen kan kommunen lånefinansiere 9,0 mio. kr. til energirenovering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Omkostninger til tilbagekøb af vejbelysningsanlæg og energirenovering indarbejdes i budget 2018-21.
  Fra 2019 vil mindreudgiften på driften være fuldt indfaset og udgør 2,5 mio. kr. årligt. Imidlertid vil der - uanset om anlægget overtages eller ej - være en årlig udgift til renovering på 0,4 mio. kr. fra 2019, som ikke er budgetlagt, og derfor vil bidraget til budgetforbedring for 2019 og frem være 2,1 mio. kr. årligt. I 2018 forventes budgetforbedringen at være 1,8 mio. kr., idet der kun er halv effekt for faldet i eludgiften.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 59

  Anbefales.

 • Pkt. 60 Forberedelse af budgetforbedringsmuligheder budget 2018-2021

  Sammenfatning_til_forberedelse_af_budget_2018-2021.pdf Forberedelse_af_mulige_budgetforbedringer_paa_Plan-_og_Teknikudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 60

  Forberedelse af budgetforbedringsmuligheder budget 2018-2021

  Sagsnr. 286217 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler forberedelse af budgetforbedringsmuligheder i budget 2018-2021 på Plan- og Teknikudvalgets område med udgangspunkt i de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2018-2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetforbedringsmulighederne drøftes og kommenteres.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Med de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2018-21, har Økonomiudvalget på Økonomiudvalgsmødet den 8. februar besluttet, at budgetforbedringsmulighederne forelægges for fagudvalgene på martsmøderne til kommentering og at de derefter indgår i den videre budgetproces.
  Herudover vedtog Byrådet den 15. februar, at der i forbindelse med den tekniske fremskrivning af budgettet forudsættes tværgående budgetforbedringer på i alt 18 mio. kr. årligt ved at undlade prisfremskrivning på driften (fremskrivning på lønbudgetterne opretholdes), og ved at videreføre målet om produktivitetsstigning i 2019-21 svarende til 25 mio. kr. årligt. Partierne forbeholder sig ret til at fremkomme med ændringsforslag ved budgetforhandlingerne.
  Det samlede materiale, indgik i Strategiseminar for Økonomiudvalget og Direktionen i januar 2017, og der tages udgangspunkt i, at der forberedes budgetforbedringer på udvalgsspecifikke driftsområder med 60 mio. kr. om året. Den udvalgsspecifikke del af budgetforbedringen fordeles efter udvalgets procentvise andel af nettoserviceudgifterne.
  På Plan- og Teknikudvalgets område er der peget på budgetforbedringsmuligheder på 3,1 mio. kr. svarende til Plan- og Teknikudvalgets andel af 60 mio. kr. Der er endvidere gennemført analyse af overtagelse af vejbelysning. Se anden sag på dagsordenen. Herudover gennemføres brugeranalyse af flextur.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da sagen vedrører forberedelse af budget 2018-21.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 60

  Drøftet.

 • Pkt. 61 Midler til Zebraby i 2017

  Pkt. 61

  Midler til Zebraby i 2017

  Sagsnr. 287716 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Disponering af de 800.000 kr. der er afsat i budget 2017 til Zebraby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de afsatte midler fordeles ligeligt mellem de to Zebrabyer i 2017 (Aagerup og Dommervænget) og kan benyttes til såvel arrangementer og blivende initiativer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I det vedtagne budget for 2017 er afsat 800.000 kr. til Zebraby, og det fremgår af budgetforliget, at Zebrabyer i 2017 er Dommervænget og Aagerup.
  Forvaltningen har gennemført indledende dialog i de to byområder, og der er lagt en foreløbig plan for Zebraforløbene. Der afholdes workshop i områderne:
  - I Dommervænget-området den 16. maj.
  - I Aagerup-området den 24. maj.
  Der er behov for midler til afholdelse af arrangementerne og som et vigtigt signal til områderne om, at der også er midler til opfølgende initiativer.
  Den politiske følgegruppe for Zebrabyprojektet holder møde den 28. februar og følgegruppens bemærkninger til fordelingen af midlerne vil foreligge til udvalgets møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er i både 2017 og 2018 afsat 0,8 mio. kr. til Zebrabyprojektet. Midlerne er fra Byrådets Udviklingspulje og udmøntes af Plan- og Teknikudvalget.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 61

  Godkendt.

 • Pkt. 62 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Torv

  Pkt. 62

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Torv

  Sagsnr. 289633 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af byrum i Viby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Viby Torv.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med de kommende anlægsarbejder på Stationspladsen og Bytorvet i Viby, der blev godkendt på Plan- og Teknikudvalgets møde den 2. juni 2016, punkt 123, og på Byrådets møde den 15. juni 2016, punkt 168, søges de 2 mio. kr. der er afsat i budget 2017 til Viby Torv frigivet. Projektet vedrører belægning, beplantning og byrumsudstyr på torvet og stationspladsen.
  Anlægsarbejdet påbegyndes 1. april 2017
  Forventes afsluttet 31. august 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen. 0

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 62

  Anbefales.

 • Pkt. 63 Frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af cyklistplanmidler 2017

  Uddybning_af_cyklistplanprojekter_i_2017.pdf

  Pkt. 63

  Frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af cyklistplanmidler 2017

  Sagsnr. 289118 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af midlerne afsat til cyklistplanen i 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb og
  2. midlerne prioriteres til de nedenfor nævnte projekter.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Byrådet
  Ad 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2017 afsat 2 mio. kr. til realisering af cyklistplanen. De foreslåede tiltag vurderes alle til at have en stor effekt i forhold til at få flere til at cykle herunder især børn. Forvaltningen anbefaler at følgende projekter realiseres:
  - Delt sti på sydlig side af Brordrupvej (ca. 1,6 mio. kr.)
  - Himmelev Bygade (2 minus 1 vej og hastighedsdæmpende foranstaltninger) (ca. 0,35 mio. kr.)
  - Cykling til højre for rødt i flere kryds (ca. 0,05 mio. kr.)
  Projekterne forventes startet i foråret 2017 og afsluttes i løbet af 2017, med undtagelse af sti på Brordrupvej, der forventes afsluttet efterår 2018.
  De nævnte beløb er anslåede beløb. Forvaltningen disponerer de prioriterede projekter indenfor den samlede ramme

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 63

  Ad 1: Anbefales.
  Ad 2: Godkendt.

 • Pkt. 64 Orientering om adgangsforhold ved Viby Station

  Pkt. 64

  Orientering om adgangsforhold ved Viby Station

  Sagsnr. 230473 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om arbejdet med at skaffe finansiering til etablering af elevator ved Viby Station.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunen har igennem længere tid arbejdet for, at BaneDanmark medfinansierer elevator/adgangsforhold på Viby Station. Det er ikke lykkedes at opnå tilsagn om medfinansiering. Byrådet har den 25. september 2013, punkt 231, frigivet 1,5 mio. kr. til dette projekt, heraf er en mindre del anvendt til forundersøgelser mv., mens de resterende midler i en sag i marts indstilles overført fra budget 2016 til budget 2017.
  De seneste vurderinger af økonomien i det samlede projekt med etablering af elevator og de tilhørende anlægsarbejder, som samtidig kan godkendes af BaneDanmark, er vurderet af rådgiver til ca. 13 mio. kr. Det er muligt, at projektet vil kunne reduceres til 8-9 mio. kr. Vurderingen på 13 mio. kr. har dannet baggrund for en ansøgning til Trafik- og Byggestyrelsens pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Puljen yder støtte på op til 50% af udgifterne. Der foreligger endnu ikke svar fra puljen. Der forventes svar i juni 2017.
  Hvis der opnås tilsagn om støtte fra puljen vil forvaltningen fremlægge en sag om, hvordan projektet evt. vil kunne reduceres til en anlægssum i størrelsesorden 8-9 mio. kr., og hvordan den kommunale del af finaniseringen (4-4,5 mio. kr.) vil kunne tilvejebringes med eventuel omprioritering af andre anlægsmidler i Viby samt tillægsbevilling.
  Hvis der ikke opnås støttetilsagn fra den statslige pulje ser forvaltningen ingen anden vej end fortsat at lægge pres på BaneDanmark for en modernisering af adgangsvejene omkring Viby Station, også i lyset af de forventede passagerstigninger i de kommende år i takt med udbygningen af Skousbo mv.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 på nuværende tidspunkt. Såfremt der opnås tilsagn om statslig medfinansiering af projektet, vil der blive fremlagt en sag for udvalget om muligheder for at tilvejebringe den kommunale andel af finansieringen.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 64

  -

 • Pkt. 65 Orientering om sti Vindinge - Trekroner

  Kort_over_mulig_rutefoering.pdf

  Pkt. 65

  Orientering om sti Vindinge - Trekroner

  Sagsnr. 289246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er afsat 5 mio. kr. til en ny stiforbindelse fra Vindinge til Trekroner i budget 2017. Der orienteres om status på de indledende undersøgelser af en sti.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er afsat 5 mio. kr. til realisering af strækningen af en ny sti mellem Lillevangsvej nord for Vindinge og Vestre Hedevej. Forvaltningen har gennemgået det tidligere grusgravområde og fundet frem til den mest realistiske ruteføring (se bilag).
  Der er paragraf 3 områder med beskyttet natur og dyreliv samt store højdeforskelle i terrænet, hvilket giver begrænsninger for, hvor stien kan forløbe. Derudover er der vanskelige jordbundsforhold i området for et blødt leret jordlag og områder, hvor jorden er våd.
  Jordbundsforholdene er en udfordring i forhold til anlæg af stien, og kan fordyre projektet. Der er en risiko for, at de afsatte midler ikke vil række til en asfalteret sti på strækningen. Forvaltningen vil igangsætte yderligere undersøgelser for at kvalificere ruteføring og de anlægstekniske forhold nærmere, så der opnås et mere præcist anlægsoverslag.
  Den skitserede ruteføring er ca. 1,3 km lang og vil forbinde Lillevangsvej med Vestre Hedevej øst for Genbrugspladsen jf. bilaget.
  Den nye sti kan tilsluttes på Vestre Hedevej, hvor der er cykelstier langs resten af strækningen på begge sider på Vestre Hedevej og Store Hedevej. Således vil man kunne cykle på eksisterende stier til Trekroner Station via Marbjergvej og den sydlige sti langs jernbanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 65

  -

 • Pkt. 66 Orientering om markering af 500 året for reformationen

  Pkt. 66

  Orientering om markering af 500 året for reformationen

  Sagsnr. 278389 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I anledning af 500 året for reformationen plantes der æbletræer ved Palæet ved indgangen til Husarstaldspassagen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  2017 erjubilæumsåret for reformationen, som mange steder i verden vil blive markeret ved at plante 3 æbletræer (så de kan bestøve hinanden) ved den lokale kirke eller sognegård. En anekdote fortæller nemlig, at Martin Luther engang blev spurgt: ”Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at verden gik under i morgen? Han svarede:”Så ville jeg plante et æbletræ i dag.”Derfor bliver der i Roskilde ved Husarstalden plantet æbletræer for på den måde at markere jubilæet og skabe en smuk, nyttig og varig erindring om reformationens fortsatte betydning for os.
  Der plantes 2 paradisæbletræer på forpladsen (Stændertorvs siden) til at flankere den nye gennembrydning af muren til Husarpassagen. Der plantes Malus hybrid ”Everest”. Plantning udføres på samme måde som eksisterende robinietræer med jernrist og jernstativ til opbinding. Træerne placeres i det område, hvor der allerede er etableret strukturjord i forbindelse med omlægningen af Stændertorvet.
  På Husarpassagesiden af muren plantes 1 æbletræ. Æblesort afklares efter dialog med Pometet, hvor det blandt andet undersøges, om der findes et særligt Roskildeæble.
  Forventet plantetidspunkt er sidst i marts eller begyndelsen af april.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 66

  -

 • Pkt. 67 Orientering om opstilling af Jørgen Boberg skulptur i Latinerhaven

  Placering_af_statue_ved_Latinerhaven.pdf Foto_af_Boberg_statue.pdf

  Pkt. 67

  Orientering om opstilling af Jørgen Boberg skulptur i Latinerhaven

  Sagsnr. 282630 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I det lille bed på hjørnet af Karen Olsdatters Stræde og indkørslen til Roskilde Gymnasium (se placering på bilag) vil der i løbet af foråret blive opsat en lille skulptur af kunstneren Jørgen Boberg.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Statuen tilhører ejerne af huset ved indgangen til Karen Olsdatters Stræde, som ønsker, at statuen skal være til glæde både for dem og resten af byens borgere, og de har derfor tilbudt, at den – så længe de bor i huset, kan stå i det lille bed ved indgang til Latinerhaven og Kulturstrøget.
  Statuen, som er lavet af den nu afdøde lokale kunstner Jørgen Boberg, har været placeret ved ejerens tidligere adresse på Kong Haralds Vej, men flyttes nu til den vestlige ende af Kulturstrøget. Boberg har kun fremstillet 2-3 skulpturer i sin levetid.
  I forbindelse med den nye placering bliver der fremstillet en 50 cm høj sokkel, så statuen bliver hævet en anelse over terræn og ikke drukner i beplantningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 67

  -

 • Pkt. 68 Orientering om kommende større sager - marts 2017

  Pkt. 68

  Orientering om kommende større sager - marts 2017

  Sagsnr. 258315 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Forslag til lokalplan 662 boliger i Halområdet i Jyllinge (11-punktsprogram) (april)
  - Busudbud (april)
  - Busbestilling (april)
  - Forslag til lokalplan 659 for Sortebrødre Plads (11-punktsprogram) (maj)
  - Forslag til lokalplan 655 for Ny Østergade (til høring) (maj)
  - Forslag til lokalplan 622 for Bymidten, skilte og facader (endelig vedtagelse) (maj)
  - Forslag til lokalplan 632 for Det høje C (endelig vedtagelser) (maj)
  - Forslag til lokalplan 656 for boliger i Viby bymidte (11-punktsprogram) (juni)
  - Forslag til lokalplan 663 for Bifaldet (til høring) (juni)
  - Indledende budgetdrøftelser (juni)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  - Afsluttende budgetdrøftelse
  - Fællesmøde med FMU
  - Forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge (til høring)
  - Forslag til lokalplan 660 for Hal 1 Musicon (til høring)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 68

  -

 • Pkt. 69 Eventuelt

  Pkt. 69

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 69

  Konkrete sager.
  Plantning i Folkeparken.
  Fremme af biodiversitet.

 • Pkt. 70 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 70

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 09-03-2017, pkt. 70

  Næste møde afholdes i lufthavnen.

 • Pkt. 71 Arealerhvervelse til rundkørsel i kryds mellem Dronning Margrethes Vej og Frederiksborgvej(Lukket)

 • Pkt. 72 Arealerhvervelse til udvidelse af 90 graders sving i Kamstrup(Lukket)