You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 10, 2016 - 17:00
Sted: Biblioteket
 • Pkt. 100 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 100

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 10-05-2016, pkt. 100

  Punkt 106 tages af dagsordenen, på grund af nye oplysninger om lokalplan og behov for fornyet sagsbehandling ift. støjregulering. Der forelægges på et kommende møde en sag om, hvordan virksomheden eventuelt kan reguleres med baggrund i miljøbeskyttelseslovens støjregler.
  Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 101 Temadrøftelse - Sortebrødre Plads

  Pkt. 101

  Temadrøftelse - Sortebrødre Plads

  Sagsnr. 277780 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen vil orientere om status på udviklingen på Sortebrødre Plads med fokus på de fremtidige udviklingsmuligheder for nyt byggeri.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet orientere udvalget om status på udviklingen på Sortebrødre Plads med fokus på de fremtidige udviklingsmuligheder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-05-2016, pkt. 101

  Drøftet.

 • Pkt. 102 Forslag til lokalplan 647 for boliger på Ramsøbakken IV (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_lp647_for_boliger_paa_ramsoebakken_iv.pdf oversigstkort_lp_647_boliger_paa_ramsoebakken_iv.pdf

  Pkt. 102

  Forslag til lokalplan 647 for boliger på Ramsøbakken IV (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 280687 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget ønske om udvikling af en mindre del af boligområdet Ramsøbakken til 5 parcelhuse i stedet for rækkehusbebyggelse, som gældende lokalplan giver mulighed for. Dette forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 647 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  To grundejere ønsker at etablere 5 parcelhuse i stedet for rækkehuse på ejendommen, da der ikke er efterspørgsel efter rækkehuse i området. Dette forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan for dette delområde.
  Ramsøbakken er et blandet boligområde i den vestlige del af Gadstrup med dels parcelhuse og dels rækkehusbebyggelse.
  Området udvikles i etaper og er lokalplanlagt med i alt 3 lokalplaner. Den del, der ønskes udviklet med 5 parcelhuse i stedet for rækkehuse, ligger inden for lokalplan 515, som således skal erstattes af lokalplan 647. Overordnede principper for bebyggelsens arkitektur, materialer og vejudformning fastholdes og videreføres i lokalplan 647.
  Forvaltningen vurderer, at en udvikling med 5 parcelhuse i stedet for rækkehuse, vil passe godt ind i området og samtidig imødekomme den efterspørgsel, der er i Gadstrup.
  Forvaltningen foreslår, at sagen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jfr. delegation, og at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da grundejer selv udarbejder lokalplanen.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-05-2016, pkt. 102

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke følge indstillingen, idet ændringen fører til færre boliger.

 • Pkt. 103 Forslag til lokalplan 636 for erhvervsområdet ved Gl. Marbjergvej og Vestre Hedevej (til høring)

  forslag_til_lokalplan_636_for_erhvervsormaadet_ved_gammel_marbjergvej_og_vestre_hedevej_til_hoering.pdf ny_afgraensning_af_lokalplan_636.pdf

  Pkt. 103

  Forslag til lokalplan 636 for erhvervsområdet ved Gl. Marbjergvej og Vestre Hedevej (til høring)

  Sagsnr. 271454 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan 636, som muliggør etablering af butikker til pladskrævende varegrupper i området ved Gl. Marbjergvej, Københavnsvej og Vestre Hedevej. Dette kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 636 for erhvervsområdet ved Gl. Marbjergvej og Vestre Hedevej godkendes til offentlig høring fra den 13. maj til den 22. juni 2016, og
  2. der afholdes borgermøde den 1. juni 2016.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 19. august 2015, punkt 134, 11-punktsprogrammet for udarbejdelsen af forslag til lokalplan 636 for erhvervsområdet ved Gl. Marbjergvej og Vestre Hedevej. Lokalplanen skal give mulighed for, at området også kan anvendes til butikker for pladskrævende varegrupper. Dette kræver en ny kommuneplanramme samt en ny lokalplan.
  Lokalplanens formål er at:
  - fastlægge den fremtidige anvendelse til erhvervsformål, butikker til pladskrævende varegrupper samt uddannelsesformål
  - sikre en grøn karakter samt
  - sikre stiføring igennem området
  Den afgrænsning af lokalplanområdet, som Plan- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 19. august 2015, er udvidet en smule mod vest, så området forløber naturligt langs matrikelskel til Kara/Noveren. Derudover er ejendommen, som i dag anvendes til daghøjskole, også inddraget i rammen, med mulighed for, at ejendommen på sigt kan omdannes til erhvervsformål. Institutionen anvendes fortsat til uddannelsesformål med tilknyttet aflastningsboliger.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget på mødet den 4. maj 2016 har vedtaget forslag til kommuneplantillæg 18.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der kan forventes udgifter til en ombygning af krydset Gl. Marbjergvej/Københavnsvej (3 mio. kr.), som ikke indgår i anlægsbudgettet. Sag om anlægsbevilling fremlægges først, når der viser sig konkrete projekter om butikker til pladskrævende varegrupper ved Gl. Marbjergvej.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-05-2016, pkt. 103

  Godkendt.

 • Pkt. 104 Forslag til lokalplan 634 for små boliger ved Langebjergsø (endelig vedtagelse)

  forslag_til_lokalplan_634_for_smaa_boliger_ved_langebjergsoe_endelig_vedtagelse.pdf behandling_af_bemaerkninger_og_indsigelser_til_lokalplan_634_for_smaa_boliger_ved_langebjergsoe.pdf hoeringssvar_forslag_til_lokalplan_634_for_boliger_ved_langebjergsoe.pdf

  Pkt. 104

  Forslag til lokalplan 634 for små boliger ved Langebjergsø (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 270699 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 634 for små boliger ved Langebjergsø har været i offentlig høring. Høringen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i lokalplanforslaget, der nu fremlægges til endelig vedtagelse. Samtidig foreslås det, at lokalplanområdet ikke skal være omfattet af medlemspligt i grundejerforeningen Trekroner Øst.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen (punkt 1) alene behandles i Teknik- og Miljøudvalget, jf. delegationen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 634 for små boliger ved Langebjergsø vedtages endeligt, med de nævnte ændringer,
  2. delområder, der sælges til almennyttige boligselskaber, ikke pålægges medlemspligt af grundejerforeningen Trekroner Øst, og
  3. delområder, der sælges til andre formål end almennyttige boliger, kan pålægges medlemspligt af grundejerforeningen Trekroner Øst i forbindelse med salget.

  Beslutningskompetence

  For punkt 1: Plan- og Teknikudvalget
  For punkt 2 og 3: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 4. februar 2016, punkt 25, at sende forslag til lokalplan 634 i offentlig høring fra den 8. februar til den 4. april 2016 samt at der skulle afholdes borgermøde i perioden. Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 200 tæt-lav og etageboliger i 1 til 3 etager, med fælleshaver og andre fællesfaciliteter, nord for Langebjergsø i Trekroner. Boligselskabet KAB forventer at købe det første delareal til opførelse af ca. 60 billige boliger til studerende og flygtninge.
  Kommunen har modtaget 3 høringssvar. Ved borgermødet deltog 10 borgere samt tre byrådsmedlemmer. Høringen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i lokalplanen, se vedlagte notat.
  På baggrund af ønske fra både grundejerforeningen Trekroner Øst og boligselskabet KAB er bestemmelsen om medlemspligt af Grundejerforeningen Trekroner Øst taget ud af lokalplanen. Grundejerforeningen står for at vedligeholde og drive det fælles regnvandsafledningssystem, fælles veje og grønne områder i Trekroner Øst. Det aktuelle lokalplanområde får sit eget separate regnvandsafledningssystem, og boligselskabet driver og vedligeholder egne veje og grønne områder. Grundejerforeningen har således ikke nogen opgaver i delområdet ejet af det almennyttige boligselskab. Byrådet kan beslutte, at et område skal tages ud af grundejerforeningens geografiske afgrænsning, jf. grundejerforeningens vedtægter § 19.1,3. Ved salg af de øvrige delområder kan byrådet ligeledes pålægge medlemspligt af grundejerforeningen, jf. grundejerforeningens vedtægter § 19.1,1.
  Hvis Plan- og Teknikudvalget vedtager lokalplanen, vil KAB indlevere skema A til behandling i byrådet i maj, og salgsaftale forventes klar til godkendelse på samme møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-05-2016, pkt. 104

  Indstillingens punkt 1: Godkendt.
  Indstillingens punkt 2 og 3: Anbefales

 • Pkt. 105 Licitation af Gulddyssestien

  oekonomibilag_-_gulddyssestien.pdf

  Pkt. 105

  Licitation om anlæg af sti langs Gulddyssevej

  Sagsnr. 247463 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har været afholdt licitation om anlæg af stien langs med Gulddyssevej fra Gundsømagle til Frederiksborgvej (rute 6). Anlægsomkostningerne har vist sig at blive væsentligt højere end det afsatte buget. Forvaltningen foreslår, at meromkostningerne finansieres af rådighedsbeløb afsat til trafikprojekter i Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes tillæg til rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. vedr. udgifter til ’Cyklistplan 2016’. Beløbet finansieres af projektet ’Jyllinge bymidte trafikløsning’.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Cyklistplan 2012 (nu Cyklistplan 2016) var der afsat 1,7 mio. kr. til en cykelsti, der forbinder Jyllinge og Gundsømagle med Stenløse Station. På udvalgsmødet den 6. november 2014, punkt 222, blev projektet justeret således, at det afsatte anlægsbeløb i stedet anvendes til en cykelsti langs med Gulddyssevej fra Gundsømagle og til Gulddyssegård, med mulighed for at asfaltere stien og fortsætte den til Frederiksborgvej (rute 6), såfremt der er økonomi til det. Projektet er efterfølgende udvidet med 400.000 kr. til trafiksikring af Gulddyssevej ud for Gulddyssegård.
  Der blev i uge 15 afholdt licitation om anlægsarbejdet, og billigste pris for en sti fra Gundsømagle til Frederiksborgvej er 5,5 mio. kr. Der er i alt afsat 2,1 mio. kr. til projektet, der mangler derfor 3,4 mio. kr. for at kunne anlægge en sti i asfalt på hele strækningen.
  Forvaltningen foreslår, at restbeløbet finansieres af et frigivet, men endnu ikke disponeret rådighedsbeløb til trafikløsninger i Jyllinge Bymidte. Den 25. november 2015, punkt 340, frigav byrådet 7,5 mio. kr. til Jyllinge Bymidte trafikløsning. Projektet har omfattet etablering af 2 minus 1 vej i Jyllinge Bygade, ombygning af krydset Nordmarksvej – Møllevej – Bygaden og etablering af ny rundkørsel i krydset Jyllinge Parkvej - Lindegårdsvej – Baunegårdsvej. Der er i denne bevilling et endnu ikke disponeret restbeløb på ca. 3,6 mio. kr.
  Stiprojektet kan eventuelt reduceres, så der kun anlægges ny sti i asfalt frem til Gulddyssegård, og at der af trafiksikkerhedsmæssige årsager anlægges en hævet flade på Gulddyssevej mellem Gulddyssegård og skoven. Dette projekt kan gennemføres for ca. 4,1 mio. kr. Hvis samme strækning af stien anlægges med en grusbelægning, kan projektet gennemføres for ca. 3,7 mio. kr.
  Forvaltningen vil på udvalgsmødet gennemgå de forskellige scenarier.
  Projektet forventes gennemført i ultimo 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 - se vedlagte økonomibilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-05-2016, pkt. 105

  Anbefales.
  Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen, men finder at man i første omgang alene skal anlægge stien fra Gundsømagle til Gulddyssegården af hensyn til økonomien og dermed gøre projektet 1,4 mio. kr. billigere.

 • Pkt. 106 Dispensation til selskabslokaler, Osvej 83 i Jyllinge

  stoejrapport_-_miljoemaaling_-_ekstern_stoej.pdf notat_vedr._forvaltningens_forslag_til_vilkaar.pdf kortbilag_-_osvej_83_i_jyllinge.pdf

  Pkt. 106

  Dispensation til selskabslokaler, Osvej 83 i Jyllinge

  Sagsnr. 273825 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget klager fra naboer, der mener, at den tidligere meddelte dispensation til selskabslokalet på Osvej 83 i Jyllinge, ikke bliver overholdt. Derudover klager naboerne over støj fra arrangementerne, som primært skyldes gæsternes ophold udendørs.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der varsles et påbud iht. planlovens § 51,stk. 5 med driftsvilkår som beskrevet i bilag 2, benævnt forslag 1.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget traf den 6. marts 2014, punkt 56, beslutning om, at der skulle meddeles dispensation til etablering af selskabslokaler på ejendommen Osvej 83 i Jyllinge. Efterfølgende har forvaltningen modtaget klager fra naboer, som påpeger, at der afholdes flere arrangementer med flere gæster end oplyst i ansøgningen.

  Forvaltningen har den 3. november 2015 varslet påbud om overholdelse af den meddelte dispensation, hvilket har medført, at ejerne af lokalerne den 4. marts 2016 har søgt om fornyet dispensation, uden begrænsning på antallet af arrangementer samt antal gæster.

  Forvaltningen har desuden modtaget klager over støj fra arrangementer afholdt i selskabslokalerne, hvilket har resulteret i, at et akkrediteret laboratorium har udarbejdet en støjrapport (bilag 1), som konkluderer, at støjen fra gæsters udendørs ophold kan give anledning til store overskridelser af de vejledende støjgrænser hos de omkringliggende naboer. Forvaltningen vurderer, at dette forhold bør tages med i overvejelserne, når der tages stilling til selskabslokalernes fremtidige planregulering.
  Forvaltningen indstiller derfor, at der varsles et nyt påbud til ejerne af selskabslokalerne efter planlovens § 51. stk. 5, der præciserer rammerne for afholdelsen af arrangementer samt at der meddeles driftsvilkår (se forslag 1 i bilag 2), der har til formål at begrænse støjen fra selskabslokalerne.
  Forvaltningen er bekendt med, at ejerne af lokalerne ikke finder forslaget med inddragelsen af gårdmiljøet særlig hensigtsmæssigt, idet gårdmiljøet på nuværende tidspunkt ikke indgår som en del af udlejen. Ombygningen estimeres til at koste 50.000 kr.

  Forvaltningen har derfor udarbejdet et alternativt forslag (forslag 2 i bilag 2), som adskiller sig fra ovenstående forslag ved, at der ikke sættes krav om, at gæsters udendørs ophold skal ske i det aflukkede gårdmiljø. I stedet er der krav om, at gæsters ophold udendørs om aftenen og natten ikke må være støjende. Dette forslag kræver ikke bygningsmæssige ændringer, men beror i stedet på regulering af gæsternes adfærd, hvilket antages at være mindre effektivt end en fysisk løsning, hvor støjen bliver afskærmet for naboerne. Begrundelser for de opstillede vilkår samt en mere detaljeret gennemgang af fordele og ulemper ved de to forslag er ligeledes beskrevet i bilag 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-05-2016, pkt. 106

  Punktet tages af dagsordenen.

 • Pkt. 107 Nedlæggelse af boligen Jernbanegade 23, st., 4000 Roskilde

  Pkt. 107

  Nedlæggelse af boligen Jernbanegade 23, st., 4000 Roskilde

  Sagsnr. 281023 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ansøger ønsker at nedlægge boligen Jernbanegade 23, st., 4000 Roskilde og indrette boligen til erhvervsformål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til det ansøgte, og at tilladelsen tidsbegrænses i 2 år, således at den bortfalder, hvis nedlæggelsen ikke er gennemført inden 2 år fra afgørelsen er meddelt ansøger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  BusinessHouse ApS har med fuldmagt fra ejerne af boligen Jernbanegade 23, st., 4000 Roskilde ansøgt om tilladelse til at nedlægge boligen.
  Ifølge BBR-meddelelsen er boligen 112 m2 og rummer 4 værelser, 2 toiletter og 1 bad. Der er til boligen registreret et erhvervsareal på 13 m2.
  De øvrige enheder i ejendommen er i BBR-meddelelsen registreret som erhverv.
  Ifølge folkeregistret bebos boligen af ejerne.
  Ansøger oplyser, at boligen, før den nuværende ejer flyttede ind, var registreret som 100 % erhverv, og blev benyttet til kontor. Da de nuværende lejere i ejendommen har behov for mere kontorplads, ønsker ansøger, at boligen igen omdannes til kontor, således at hele ejendommen kan benyttes til kontorformål.
  Af lokalplanen fremgår, at området er udlagt til boligformål med mulighed for etablering af mindre butikker, kontor, privat og offentlig servicefunktion og lignende. Lokalplanen er således ikke til hinder for den ændrede anvendelse.

  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at boligen fremstår velholdt samt at forholdene i øvrigt stemmer overens med oplysningerne i BBR-meddelelsen.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke uden byrådets samtykke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet en beboelse. Byrådet kan nægte godkendelse til nedlæggelsen, hvis byrådet vurderer, at boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-05-2016, pkt. 107

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, idet Ø ønsker billige boliger i bymidten

 • Pkt. 108 Frigivelse af rådighedsbeløb - Energirenovering af vejbelysning 2016

  Pkt. 108

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Energirenovering af vejbelysning 2016

  Sagsnr. 270308 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til energirenovering af vejbelysning i gl. Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af vejbelysning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Vejbelysningsanlægget blev tilbagekøbt fra DONG energy med effekt fra 1. juli 2015. Sideløbende blev der gennemført et udbud af renovering samt drift af vejbelysningen for området. SEAS-NVE vandt udbuddet. Arbejdet er igangsat i efteråret 2015, og forventes afsluttet i forsommeren 2016. I den periode udskiftes ca. 1.700 ældre master og udtjente armaturer.
  Arbejdet udføres som energirenovering efter et princip, hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi og drift. Den forventede tilbagebetalingstid er under 10 år.
  Projektet er startet: 2015
  Projektet forventet afsluttet: ultimo 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 10-05-2016, pkt. 108

  Anbefales.

 • Pkt. 109 Anlægsbevilling - Musicon, disponering af midler 2016

  aendring_af_oekonomi.pdf

  Pkt. 109

  Anlægsbevilling – Omdisponering af Musicon midler budget 2016

  Sagsnr. 279889 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler disponering af mindreforbrug på frigivne rådighedsbeløb på Musicons budget 2016. Mindreforbruget skyldes, at der har været færre udgifter på forurening og forsyning end forventet og højere på entrepriser og rådgivning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der omplaceres rådighedsbeløb for 29,9 mio. kr. og gives anlægsbevillinger til anlægsprojekterne på i alt 49,6 mio. kr. svarende til en øget udgiftsbevilling på 0,25 mio. kr. i forhold til allerede vedtagne bevillinger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På de store anlægsprojekter på Musicon er der konstateret mindre udgifter til forurening og forsyning. Modsat er entreprisekontrakter og rådgivning blevet dyrere end forventet på grund af opsving og travlhed i bygge- og anlægssektoren samt højere udgifter til uforudseelige forhold.
  Rabalderstræde, vejene i Rockmagneten og Skovkrydset tilføres yderligere budget, som svarer til det merforbrug, der allerede kan konstateres og skønnes på de næsten færdige projekter.
  For 2016 projekterne Søjlepladsen og Cykel- og gangsti til stationen sker budgetomplacering som en polstring af budgetterne for at tage højde for de forventede højere licitationspriser. Projekterne er nu i projekteringsfasen, og økonomiske overslag viser anstrengte sagsbudgetter holdt op i mod de forventede priser og projekternes nødvendige indhold.
  Støjskærmen langs Holbækmotorvejen er blandt andet en forudsætning for boligbyggeri i Det Høje C. Budgetomplaceringen sikrer, at anlægget af støjskærmen kan gennemføres i 2017 i forlængelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til projektering og forundersøgelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Der omplaceres et samlet budget for 31,6 mio. kr. i udgifter og 1,75 mio. kr. i indtægter, og ændres 49,6 mio. kr. i bevillinger, svarende til en øget udgiftsbevilling på 0,25 mio. kr. i forhold til de allerede vedtagne bevillinger som er flerårige.
  Se detaljeret projektopdeling i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-05-2016, pkt. 109

  Anbefales.

 • Pkt. 110 Orientering om udtalelser til udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav

  Pkt. 110

  Orientering om udtalelser til udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav

  Sagsnr. 193275 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Region Sjælland for hhv. VVM-redegørelse og forslag til råstoftilladelse for en udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav. Høringsfristen er den 6. maj 2016.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der henvises til dagsorden og referat for Klima- og Miljøudvalgets møde den 3. maj 2016. Den endelige udtalelse behandles i byrådet den 25. maj 2016.
  VVM-redegørelsen, men ikke tilladelsen, omfatter arealer, som endnu ikke er udlagt som graveområder. Disse arealer indgår i Region Sjællands forslag til Råstofplan 2016, som forventes i offentlig høring fra 9. maj til 4. juli 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-05-2016, pkt. 110

  -

 • Pkt. 111 Orientering om sagsbehandlingstider 1. kvartal 2016

  Pkt. 111

  Orientering om sagsbehandlingstider 1. kvartal 2016

  Sagsnr. 269912 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger hermed opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager modtaget i 1. kvartal 2016. I 1. kvartal er servicemålet overholdt i 100 % af erhvervssagerne, og den gennemsnitlige svartid for alle boligsager er ligeledes overholdt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Boligsager:

  Der er i 1. kvartal oprettet 310 sager, hvilket er en stigning på 11 % i forhold til 1. kvartal 2015 (277 sager). De fyldestgørende byggeansøgninger uden dispensation eller helhedsvurdering har i gennemsnit modtaget en afgørelse inden for 8 dage. Byggeansøgninger, der var mangelfulde eller kræver dispensation eller helhedsvurdering, har i gennemsnit modtaget svar inden for 8 dage.
  Servicemålene er, at der foretages en kvalificeret screening af alle ansøgninger inden 5 dage. Fyldestgørende ansøgninger uden dispensation og helhedsvurdering modtager en afgørelse inden for 10 arbejdsdage, og øvrige sager gives svar inden for 10 arbejdsdage med oplysning om mangler og sagsbehandler mv.

  Erhvervssager:

  Der blev i 1.kvartal 2016 oprettet 174 nye sager om erhvervs- og etagebyggeri. Servicemålet er 8 uger (56 dage) for erhvervssager målt fra sagen er fyldestgørende, til der gives tilladelse.
  Der har i 1. kvartal været en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 12 dage (netto), målt fra ansøgningen var fyldestgørende, til der blev givet tilladelse. Den maksimale sagsbehandlingstid, som blev registreret i 1. kvartal, er på 38 dage, målt fra sagen var fyldestgørende. Servicemålet for erhvervs- og etagebyggeri er hermed overholdt for alle sager.
  Der var til orientering en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 41 dage i første kvartal. Denne brutto-sagsbehandlingstid er målt fra ansøgningsdato, til der gives byggetilladelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-05-2016, pkt. 111

  -

 • Pkt. 112 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._313-2016.pdf

  Pkt. 112

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

  Sagsnr. 280645 Plan- og Teknikudvalget Åbent Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1: Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Økonomi

  På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr.

  Merforbruget består af:
  - Mindreforbrug til udlejningsejendomme vedr. Musicon på 1,3 mio. kr.
  - Merforbrug på Vejvæsen og Grønne områder på 5,2 mio. kr., idet et efterslæb forventes indhentet.

  Merforbruget finansieres af overførsler fra 2015 til 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-05-2016, pkt. 112

  -

 • Pkt. 113 Eventuelt

  Pkt. 113

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 10-05-2016, pkt. 113

  Godkendt årsregnskab for Materielgården.

 • Pkt. 114 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 114

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 10-05-2016, pkt. 114

  Udvalget opfordrer til, at borgmesteren retter henvendelse til Region Sjælland om, at det er urimeligt, at de offentlige møder ifm. Råstofplan 2016 afholdes i Vordingborg og Holbæk. Et af møderne bør afholdes i Roskilde, idet Roskilde Kommune er et af de mest belastede områder ift. råstofudvinding.
  Forvaltningen udarbejder sag om anvendelse af bus 207 pga. nye oplysninger om stigende passagertal.

 • Pkt. 115 Ovenlysvinduer - Strandgade 4A, 4000 Roskilde

  ansoegning_om_ovenlysvinduer.pdf tegninger.pdf notat_om_nordvestvendte_ovenlysvinduer.pdf

  Pkt. 115

  Ovenlysvinduer - Strandgade 4A, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 265622 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejer af Strandgade 4A, 4000 Roskilde søger om tilladelse til at isætte to tagvinduer i eksisterende tagflade, hvorved byggeretten overskrides.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles afslag til etablering af lavtsiddende ovenlysvinduer, men at der meddeles tilladelse til højtsiddende ovenlys uden indbliksgener efter forvaltningens godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejer af Strandgade 4A, 4000 Roskilde har på baggrund af afslag til etablering af kviste på ejendommen, søgt om tilladelse til at isætte to lavtsiddende ovenlys i eksisterende tagflade mod Strandgade 4.
  Dele af facaden og hele tagkonstruktionen på den eksisterende ejendom er mod Strandgade 4 beliggende væsentligt over det skrå højdegrænseplan, og dermed udenfor byggeretten, se vedlagte tegning, hvor byggeretten (det skrå højdegrænseplan) er markeret som en skrå linje på snittet. Alle bygningsændringer i taget vil ligeledes ligge udenfor byggeretten.
  Ved overskridelse af byggeretten, som beskrevet i Bygningsreglement 2010 (BR10), kapitel 2.2, skal der foretages en helhedsvurdering. Ved en helhedsvurdering forstås kommunalbestyrelsens konkrete vurdering i henhold til bestemmelserne i BR10, bl.a. vedrørende afstands- og højdeforhold. Dette sker efter de generelle kriterier i BR10 bl.a. under hensyn til, at bebyggelsen og dens omgivelser sikres tilfredsstillende lysforhold og sikres mod væsentlige indblikgener i forhold til anden bebyggelse på nabogrunde.
  Forvaltningen har tidligere oplyst ansøger, at ansøger ikke skulle forvente tilladelse til kviste mod Strandgade 4, men at man ville arbejde videre med sagen vedrørende fire forhold, herunder ovenlysvinduer. Efter en helhedsvurdering vurderer forvaltningen, at der kan tillades udførelse af højtsiddende ovenlysvinduer, der ikke medfører indbliksgener, hvorom der skal modtages forslag til forvaltningens godkendelse. Der kan derimod ikke tillades lavtsiddende tagvinduer i sædvanlig højde over gulv, da dette vil være for vidtgående i forhold til, hvad man må tåle af indbliksgener i dette område. Tagetagen kan sikres tilstrækkelige lysforhold uden etablering af lavtsiddende tagvinduer. Der henvises til uddybende notat. Ejer er orienteret om dette, og kan ikke acceptere løsningen, idet han mener at være stillet tagvinduer i udsigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-05-2016, pkt. 115

  Godkendt.