You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 10, 2014 - 17:00
Sted: Mødelokale 2 A
 • Pkt. 124 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 124

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 124

  Godkendt.
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 125 Handicaprådets fællesmøde med Plan- og Teknikudvalget

  Pkt. 125

  Handicaprådets fællesmøde med Plan- og Teknikudvalget

  Sagsnr. 249636 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget afholder årligt et fællesmøde med Handicaprådets organisationsrepræsentanter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, hvordan Plan- og Teknikudvalget i det kommende år kan varetage rådets interesseområder i udvalgets arbejde.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet i Roskilde Kommune består af 14 medlemmer, heraf tre byrådsmedlemmer, fire administrative repræsentanter og syv medlemmer, der er udpeget af Danske Handicaporganisationer i Roskilde (DH).
  Peter Vonsild fra Dansk Blindesamfund er formand for rådet.
  Handicaprådet er et dialogforum, som rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer med betydning for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder. Det er i denne forbindelse, at DH-organisationsrepræsentanterne ønsker at drøfte, hvordan Plan- og Teknikudvalget kan varetage rådets interesseområder i udvalgets arbejde.
  Fællesmødet er fastsat til kl. 17.00 og forventes at vare en halv time.
  Inden for de seneste år har Handicaprådet bl.a. fået orienteringer om Stændertorvet og om udviklingen i kommunens busplan. Rådet har været hørt i forbindelse med trafikpolitik, cyklistplan samt prioriteringen af 2013-budget til tilgængelighed og trafiksikkerhed.
  Senest har rådet drøftet kommunens Grøn Blå Strategi og handicaptilgængelige udflugtssteder, og der er aftalt videre aktiviteter omkring realisering af strategien.
  Fra DH-repræsentanterne er ønsket en drøftelse af tilgængelighed:
  - Tilgængelighed på gågaden/"Sivegaden", hvor udstillingsvarer, cafeborde mm. breder sig.
  - Tilgængelighedsplanen for Roskilde Kommune- evt. ny gennemgang.
  - Renoveringen af Stændertorvet
  - Adgang til læge mm.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 125

  Drøftet.
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 126 Temadrøftelse om ny Trafiksikkerhedsplan 2014

  Pkt. 126

  Temadrøftelse om ny trafiksikkerhedsplan 2014

  Sagsnr. 254799 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen vil på mødet orientere om status på arbejdet med ny trafiksikkerhedsplan 2014.

  Indstilling

  Sagen indstilles til drøftelse.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har startet arbejdet hen mod en ny trafiksikkerhedsplan for Roskilde Kommune.
  På mødet vil forvaltningen præsentere data om blandt andet uheldsbilledet og utrygge steder i trafikken, samt forslag til vision, mål og indsatsområder i planen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  I forslag til Strategisk Anlægsplan 2015 indgår 1,5 mio. kr. årligt i 2015 og overslagsårene til trafiksikkerhed.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 126

  Drøftet.
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 127 Politikudvikling for byrådsperioden 2014-2017

  Pkt. 127

  Politikudvikling for byrådsperioden 2014-2017

  Sagsnr. 255196 Plan- og Teknikudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Byrådet har i sidste byrådsperiode vedtaget i alt 3 politikker på Plan- og Teknikudvalgets område, hvoraf 2 er fælles med Klima- og Miljøudvalget. Politikudvikling tager afsæt i de enkelte fagudvalg eller i et samarbejde mellem flere fagudvalg, og den endelige politik for et område behandles endeligt af byrådet.
  Der lægges op til drøftelse af politikudvikling på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og stiller forslag til hvilke politikker, der i indeværende byrådsperiode skal formuleres indenfor udvalgets område, herunder forslag til tværgående politikker.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Byrådet drøftede på forårsseminaret i april 2014, hvordan den politiske målstyring kan forenkles og antallet af mål nedbringes samtidig med, at der formuleres tværgående mål og politikker som vedrører flere fagudvalg.
  På Plan- og Teknikudvalgets område er der aktuelt følgende politikker:
  - Trafikpolitik
  - Natur- og Miljøpolitik
  - Politik for drift og udvikling af fysiske aktiver
  Politikkerne kan ses på hjemmesiden (http://roskilde.dk/politikker). Til byrådets seminar i januar forelå status for alle politikkerne.
  Både Natur- og Miljøpolitikken og politikken for fysiske aktiver går på tværs af Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Teknikudvalget. Forvaltningen gør opmærksom på, at en stor del af Natur- og Miljøpolitikkens område i dag dækkes af Grøn Blå Strategi og foreslår derfor, at det overvejes at lade denne politik udgå, mens det foreslås, at politikken for fysiske aktiver og trafikpolitikken fortsat skal bestå men revideres.
  Plan- og Teknikudvalget har udover politikkerne ansvar for en række planer, bl.a. lokalplaner, cyklistplan, busplan, udviklingsprogrammer og Grøn Blå Strategi.
  I forbindelse med den konkrete politikudvikling skal relevante aktører inddrages i processen. Når der foreligger et samlet overblik over, hvilke politikker, der skal udarbejdes i indeværende byrådsperiode, udarbejder forvaltningen en tidsplan for udarbejdelse af politikkerne, så de falder tidsmæssigt i forlængelse af hinanden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Såfremt der er økonomiske konsekvenser som følge af de konkrete politiske mål, der formuleres i forbindelse med de enkelte politikker, vil dette fremgå af disse sager.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 127

  Udvalget anbefaler, at der fortsat udarbejdes en trafikpolitik samt natur- og miljøpolitik og en politik for de fysiske aktiver, de to sidstnævnte sammen med Klima- og Miljøudvalget.
  Udvalget besluttede endvidere, at der på et senere møde skal være en drøftelse af administrationen af det åbne land.

  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 128 Resultater i Roskilde 2014

  forslag_til_resultater_i_roskilde_2014.pdf

  Pkt. 128

  Resultater i Roskilde 2014

  Sagsnr. 239364 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Plan- og Teknikudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ved byrådets behandling af Resultater i Roskilde i 2013 fremgik, at der bliver arbejdet videre med udvikling af resultaterne i den nye byrådsperiode, og på den baggrund forelægges nu forslag i fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd.
  Resultater i Roskilde er servicemål, som indgår sammen med mål for politikker og mål for udviklingsstrategierne i det samlede sæt af mål for kommunen. Politikkerne er under revision. Ganske få af de nuværende politikmål er servicemål, men en ny politik kan indeholde et eller flere politikmål, som samtidigt er servicemål. Det foreslås derfor, at hver gang en ny politik indstilles til godkendelse, indstilles samtidigt, hvorledes Resultater i Roskilde justeres som konsekvens af den nye politik.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som er vedlagt dagsorden.
  Ved udviklingen er der lagt vægt på følgende:
  - færre mål (der er nu 39 mål mod tidligere 51 mål)
  - at der kan følges op på resultaterne hvert år
  - at der kan sammenlignes med andre kommuner
  - at ambitionsniveauet for det enkelte mål sættes således, at det er realistisk at nå det med en målrettet indsats
  Der skal fortsat ske en opfølgning på resultaterne en gang årligt.
  På Plan- og Teknikudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - kvaliteten af de kommunale veje
  - sagsbehandlingstider på byggesager

  På Plan- og Teknikudvalgets område indgår følgende tidligere mål ikke i forslaget:
  - trafiksikkerhed
  Af bilaget følger en nærmere begrundelse for, hvorfor dette tidligere mål ikke indgår i forslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 128

  Anbefales, dog sådan at der i forbindelse med ny trafiksikkerhedsplan skal udarbejdes et nyt mål for trafiksikkerhed.
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 129 Budget 2015-2018 - PTU indledende drøftelser i fagudvalg

  budgetnotat_2015_for_plan-_og_teknikudvalget_juni-moedet.pdf ptu-takstforslag_2015_juni-moedet.pdf strategisk_anlaegsplan_2015-2022.pdf bloktekster_plan-_og_teknikudvalget.pdf

  Pkt. 129

  Budget 2015-2018 - indledende drøftelser i fagudvalg

  Sagsnr. 258058 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler de indledende, overordnede budgetdrøftelser for Plan- og Teknikudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fagudvalgets budget drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  I budgetprocessen for budget 2015 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august.
  På mødet i juni skal fagudvalget have en indledende drøftelse af budget 2015-2018. Det sker i denne sag. Her forelægges det foreløbige budget samt de væsentligste udfordringer på udvalgets område.
  Det er ikke vurderingen på baggrund af drøftelserne om kommunens overordnede økonomi på forårsseminaret, at der er bevæggrund for at foretage reduktioner i driften, og budgetrammen for udvalget er således alene korrigeret med tekniske korrektioner, nye pris- og lønskøn samt eventuelle demografikorrektioner.
  På budgetmødet i august skal udvalget færdiggøre det budgetforslag, der efterfølgende kommer til at indgå i det samlede budget til 1. behandlingen. Fagudvalgene skal på augustmødet tage stilling til behovet for omprioriteringer inden for udvalgets ramme samt eventuelle forslag til aktivitetsudvidelser.
  Budgetmaterialet, herunder ændringsforslag og omprioriteringsforslag, skal via hjemmesiden i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser m.v. i perioden fra 5. september til 22. september 2014. Høringssvarene vil herefter være tilgængelige i god tid før 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet.
  Udover budgetprocessen har Byrådet som bekendt også igangsat en proces vedrørende forøgelse af produktiviteten i Roskilde Kommune. Det er besluttet, at der over en 4 årig periode skal tilvejebringes produktivitetsforbedringer på 100 mio. kr. svarende til 25 mio. kr. årligt fra og med 2015.
  Arbejdet med produktivitetsstigning er ikke som sådan en del af budgetarbejdet, men derimod en løbende proces. Enkelttiltag vedrørende produktivitetsstigning vil alene blive forelagt til politisk godkendelse, hvis forslaget medfører ændringer af forhold, der kræver politisk godkendelse. Som udgangspunkt er det en forudsætning, at produktivitetsfremmende tiltag alene påvirker metoden, en kommunal serviceydelse leveres på, men ikke selve serviceniveauet.
  Produktivitetsstigningen er indregnet som en særskilt række i fagudvalgstabellen nedenfor på baggrund af udvalgets andel af de kommunale nettodriftsudgifter. Inden udgangen af 2014 skal beløbet udmøntes. Arbejdet med udmøntning koordineres i en tværgående arbejdsgruppe under ledelse af Økonomichefen og med deltagelse af MED-repræsentanter, hvorfra der vil blive afrapporteret løbende.

  Budget 2015

  Udgangspunktet for Plan- og Teknikudvalgets budget er overslagsåret 2015 i det vedtagne budget 2014. Herefter er budgettet korrigeret for politiske beslutninger, tekniske korrektioner og fremskrevet med KL’s nyeste pris- og lønskøn. Herved fremkommer udvalgets samlede budget, som fremgår af nedenstående tabel:
  Budget 2015-2018 fordelt på politikområder

  Plan & Teknikudvalget
  Nettoudgifter i 1.000 kr.
  i 2015-priser
  -=udgifter/+=indtægter
  Budget 2014 Budget forslag 2015 Budget forslag 2016 Budget forslag 2017 Budget forslag 2018
  Byggemodning - Afledt drift -380 -737 -737 -737 -737
  Udlejningsejendomme -2.707 -3.771 -3.771 -3.771 -3.771
  Byfornyelse -2.037 -2.023 -2.023 -2.023 -2.023
  Grønneområder -14.784 -15.844 -15.854 -15.854 -15.729
  Natur -2.449 -2.539 -2.539 -2.539 -2.539
  Materielgården 336 945 945 945 945
  Vejvæsen -108.957 -110.357 -111.671 -111.923 -111.923
  Busdrift -65.249 -62.712 -62.206 -62.206 -62.206
  Havnen 130 134 134 134 134
  Lov- og cirkulæreprogram
  Nettodriftsudgifter i alt -196.094 -196.904 -197.721 -197.974 -197.849
  Heraf:
  Serviceudgifter -196.094 -196.904 -197.721 -197.974 -197.849
  Nettodriftsudgifter i alt -196.094 -196.904 -197.721 -197.974 -197.849
  Produktivitetsstigning 1.035 1.035 1.035 1.035
  Anlæg i strategisk anlægsplan -94.210 -58.760 -53.160 -66.900
  Afledt drift i strategisk anlægsplan -185 -1.655 -2.465 -2.925
  Anlæg i alt i strategisk anlægsplan -94.395 -60.415 -55.625 -69.825

  I budgetarbejdet frem til 1. behandling og budgetseminaret vil Plan- og Teknikudvalgets budgetramme blive korrigeret efter behov for blandt andet konsekvenserne af aftalen mellem KL og regeringen, lov- og cirkulæreprogrammet, konjunkturvurdering m.v.

  Anlæg

  Forvaltningen har som ved tidligere års budgetlægning udarbejdet et forslag til strategisk anlægsplan på baggrund af en tværgående, administrativ vurdering af kommunens anlægsbehov inden for en anlægsramme på 175 mio. kr., jf. drøftelserne på forårsseminaret.
  Forslaget til den strategiske anlægsplan blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2014 og er indarbejdet som foreløbigt budgetteringsgrundlag. Det er således Plan- og Teknikudvalgets andel af den strategiske anlægsplan, der fremgår af oversigten ovenfor.
  Fagudvalgene skal på junimødet påbegynde drøftelserne om anlægsbehov. Senest på budgetmødet i august skal der fra hvert fagudvalg foreligge en oversigt over samtlige anlægsprojekter, der i perioden 2015-2018 af fagudvalgene anses for at skulle indgå i den videre budgetbehandlings prioritering. Samtlige anlægsforslag vil medgå i den videre budgetproces.

  Særlige forhold vedr. Plan- og Teknikudvalget

  Der er udarbejdet budgetnotat for udvalgets område. Heri gives en nærmere beskrivelse af budgettet, forestående udfordringer og forslag til takster på udvalgets område. Fra notatet skal især nævnes, at forvaltningen ikke lægger op til ændringer i driftsbudgettet udover den indarbejdede produktivitetsstigning. Endvidere gøres opmærksom på Plan- og Teknikudvalgets andel i forslaget til Strategisk Anlægsplan 2015, hvori også indgår en ny mulighed indenfor fornyelse af vejbelysningen i dele af kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 129

  Drøftet.
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 130 Gebyrer for byggesagsbehandling fra 2015

  bilag_-_gebyrer_fra_2015.pdf

  Pkt. 130

  Gebyrer for byggesagsbehandling 2015

  Sagsnr. 253030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fra 1. januar 2015, skal gebyrer, som kommunen ønsker at pålægge byggesager, være baseret på timeberegning, med én timesats. Forvaltningen præsenterer 3 modeller, der har forskellige budgetmæssige konsekvenser fra 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen oversendes til budgetforhandlingen for 2015.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I dag er kommunens gebyrer for byggesagsbehandling enten faste gebyrer eller m2-afhængige, og de fremgår af takstbladet. Fra 1. januar 2015 kan denne tilgang ikke længere benyttes. Der er alene mulighed for at fastsætte en timetakst og beregne gebyrer efter medgået tid til den enkelte byggesag, dog undtaget anmeldelsessager vedr. carporte mv., der kan have fast gebyr pr. sag.
  I kommunens budget er indarbejdet en indtægt på 7,4 mio. kr. fra byggesagsområdet i 2014 (fordelt med 2,0 mio. kr. på boligområdet og 5,4 mio. kr. på erhvervsområdet) og tilsvarende indtægtsbudget er indarbejdet for budgetoverslagsårene. I budgetaftalen for budget 2014 indgik, at anmeldesessager herunder nedrivninger, carporte og simple konstruktioner, fra og med 2014, ikke længere var gebyrbærende.
  På grund af ændringer inden for især erhvervsbyggeriet, hvor der ikke som tidligere er store gebyrtunge byggesager, må det forventede gebyrprovenu på erhvervsområdet forventes at blive på omkring 3 mio. kr. Det giver usikkerhed for om budgettet for 2014 kan opfyldes, og området følges derfor nøje i forbindelse med budgetopfølgningen.
  De nye regler indebærer, at kommunen skal tage stilling til i hvilket omfang der fortsat ønskes byggesagsgebyrer. Der skal fastlægges en, og kun en, fast timepris. Det samlede provenu må max. udgøre direkte, indirekte eller komplementære udgifter indenfor den enkelte bygningskategori.
  Der skal tages stilling til hvilke bygningskategorier, kommunen ønsker at gebyrbelægge. Herved får kommunen mulighed for at vælge kategorier, der ikke skal betale gebyr. Man kan også vælge at have én kategori, der blot dækker alt byggeri. Bygningskategorier kan f.eks. være enfamiliehuse, kontorbyggeri, offentlige bygninger mv.
  Der er endvidere nogle statsligt fastlagte sagstyper, som byrådet kan gøre gebyrbærende, f.eks. tilladelser, dispensationer, afslag mv.
  Endelig skal der tages stilling til hvilke mulige arbejdsopgaver, der skal medtages i gebyrberegningen, såsom forhåndsdialog, sagsbehandlingstimer, mv.
  Der er dermed mange kombinationsmuligheder i beregning af timetakst og hvad der faktureres. Det bemærkes, at det ikke er muligt at ”plukke” undervejs i forskellige kombinationer. Har kommunen f.eks. besluttet at tage gebyr for høringer i sager med enfamiliehuse, skal man medregne alle høringer, også selv om de kan bliver mange, og dermed dyrt for ansøger.
  Den timebaserede model er indført for at skabe balance mellem arbejdsindsats og gebyr. Da alle sagskategorier er knyttet tæt sammen qua enhedspris og sagstyper, vil det, uafhængigt af hvilken model man måtte vælge, betyde, at:
  - tidligere meget gebyrtunge erhvervsager bliver væsentligt billigere,
  - tidligere gebyrlette erhvervssager bliver lidt billigere,
  - boligsager der er velbelyste bliver lidt billigere mens
  - byggesager der er dårligt oplyste bliver dyrere, og
  - sager der har modstand fra f.eks. naboer risikerer at blive endog meget dyrere.
  Det er derfor nødvendigt, at træffe valg om hvilken vej man vil, overordnet set.
  Der er generelt stor usikkerhed at spore iblandt kommunerne med hensyn til gebyrsammensætning og det forventede udkomme. Det er således det store emne på netværksmøder mv. Der findes i dag allerede kommuner, der efter de hidtidige regler tager timebaseret gebyr, ligesom der findes kommuner der, helt eller delvist, ikke tager gebyrer. Disse kommuner er dog også nødt til at tage deres beregningsmetoder op til revision. F.eks. tager Faxe 543 kr. pr. time, Vordingborg 305 kr. (kun nogle kategorier), Guldborgsund 614 kr. (også for afslag), Horsens 732 kr., Holbæk 695 kr. (også afslag), Odense tager ingen gebyrer.

  Set ud fra tidligere beregninger af direkte og indirekte omkostninger, vil der være hjemmel til at opkræve et samlet årligt gebyr på ca. 9,5 mio. kr. Hvis dette beløb skal dækkes ind, bliver timeprisen på omkring 1190 kr., baseret på et sandsynligt antal fakturerbare timer.

  Forvaltningen har valgt at opbygge 3 modeller, gældende for både bolig og erhverv. Tabel 1 (se bilag) viser hvorledes to af modellerne er opbygget, idet de dog alle har nogle fællestræk. Som det er besluttet fra budget 2014 og frem, er anmeldelsessager heller ikke i modellerne gebyrlagte, og der ikke tages gebyr for afslag, da det vurderes at være vanskeligt for en skatteborger, at acceptere gebyr for noget, man ikke får. Der faktureres heller ikke for partshøringer, da de kan skævvride sager, og da der kan sås tvivl om, hvornår man lovligt kan tage gebyr, og hvornår man ikke kan.

  Model 1- budgetneutral gebyrmodel

  Med udgangspunkt i anslåede sagsbehandlertimer fastlægges en timepris på 900 kr. Der tages gebyr for timeforbrug til tilladelser, dispensationer og forhåndsdialog.
  Herved bliver erhvervssager generelt billigere, og specielt store erhvervssager bliver væsentligt billigere. Indtægten flyttes fra erhvervssager til boligsager, som vil blive mere end fordoblet. Det betyder, at boligsager, der tidligere til en vis grad balancerede mellem henholdsvis brugerbetaling og skattefinansiering, fremover nærmest vil blive dækket af brugerbetaling. Som konsekvens heraf vil erhvervssager i væsentlig grad blive skattefinansierede.
  I boligsager kan der desuden blive tale om store forskelle mellem komplicerede og ukomplicerede sager. Omkring 50 % af boligsagerne vil forventes at ligge på sammenligneligt niveau med 2014 gebyret, mens 5-15 % vil ligge væsentligt højere, hvor det nok vil se værst ud for tilbygninger.
  Modellen har til formål, at indtægtsbudgettet fra 2015 på 7,4 mio. kr. og frem ikke skal reguleres, hvilket dog bl.a. afhænger af antallet af byggesager.

  Model 2 – udlignende gebyrmodel

  Modellen skal ses om et forsøg på at udligne de forventeligt store forskelle i gebyrer på umiddelbart sammenlignelige sager. Der kan i to tilsyneladende ens sager være stor forskel på medgåede timer, og dermed også gebyrstørrelse. Det er for så vidt en rimelig sammenhæng mellem timer og pris, men vil kunne opfattes som en urimelig forskelsbehandling af borgere. Det foreslås derfor, at timeprisen sættes til 600 kr., og at der alene tages gebyr for tilladelser.
  Det anslås, at indtægtsbudgettet fra 2015 og frem skal reguleres ned til ca. 3,9 mio. kr. fra 7,4 mio. kr. i det gældende budget.

  Model 3- Ingen byggesagsgebyrer

  Modellen bygger på, at område skattefinansieres fuldt ud. Ingen forskel mellem komplicerede og ukomplicerede sager, og man undgår uoverensstemmelser i opfattelsen af hvilke dele af sagsbehandlingen der skal medregnes og faktureres. Modellen er meget erhvervsvenlig, og åbner for synspunkter om, hvorvidt skatteborgernes penge skal bruges til erhvervsfremme.
  Modellen kan medføre noget ekstra arbejde, da der ikke er incitament til at aflevere et fyldestgørende projektmateriale eller være tilbageholdende med ønsker om formøder, løbende dialog og dispensationsanmodninger.
  Området vil ikke give indtægter, og dermed forværre budget 2015 og frem med en årlig mindreindtægt på 7,4 mio. kr.
  De nævnte indtægter ved de forskellige modeller er baseret på sagstal fra 2012 og 2013 og med kalkulerede tidsforbrug for forskellige sagstyper, og er i sagens natur ganske afhængige af begge disse forhold. Det skal i den forbindelse nævnes, at Erhvervsafdelingen i 2015 vil have en sagsbehandler mindre til at fakturere timer end tilfældet har været for 2012/13.
  Forvaltningen peger ud fra en samlet vurdering af incitamentsstruktur, gennemskuelighed og tilfredshed blandt borgere og virksomheder på model 2, idet den kun belaster budgettet i mindre grad og skaber tydelighed og mindre forskelle mellem sagerne.
  Sagen sendes til høring i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering den 20. juni 2014, sådan at udvalgets kommentarer foreligger til den videre budgetbehandling.

  Økonomi

  Alt efter valg af model vil det have budgetmæssige konsekvenser i 2015 og frem.
  Vælges model 1 vil indtægtsbudgettet kunne fastholdes på 7,4 mio. kr.
  Vælges model 2 vil indtægtsbudgettet skulle nedreguleres til 3,9 mio. kr. fra og med 2015
  Vælges model 3 vil indtægtsbudgettet skulle sættes til 0 mio. kr. fra og med 2015.
  Forvaltningen finder endvidere, at der bør foretages en evaluering af den valgte gebyrmodel inden for de første 5 år efter ikrafttræden.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 130

  V og O stillede forslag om model 3. For stemte Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O), imod stemte de øvrige 3 udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget på grund af stemmelighed.
  Herefter foreslog A og Ø sagen fremsendt til økonomiudvalget med forvaltningens indstilling, suppleret med at der afventes arbejdet fra KL/regeringen om gebyrer. For stemte Torben Jørgensen (A), Daniel Prehn (A) og Jonas Bejer Paludan (Ø), imod stemte de øvrige 3 udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget på grund af stemmelighed.
  Herefter besluttede udvalget at anbefale forvaltningens indstilling.
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 131 Studietur for Plan- og Teknikudvalget

  Pkt. 131

  Studietur for Plan- og Teknikudvalget

  Sagsnr. 249636 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget har mulighed for at tage en studietur til udlandet i løbet af byrådsperioden. Der lægges op til en drøftelse af tema, destination og tidspunkt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tema, destination og tidspunkt for en studietur drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen finder, at der er flere relevante temaer for en studietur for udvalget, herunder fortætning, det grønnes indpasning i byrummet, kollektiv trafik, parkering og vilkår for cyklister.
  Det vil være relevant at vælge et rejsemål, hvor der er mulighed for at se gode eksempler på dynamiske byrum, gode trafikløsninger, byomdannelse, grønne områder og LAR – og også gerne gode eksempler på byrum, der indbyder til samvær, bevægelse og anden aktivitet.
  Forvaltningen foreslår én af disse to destinationer:
  Zürich, med mulighed for bl.a. at se:
  - Zürich West, Grünau: Omdannelse af industriområde til boliger, grønne områder og stiforløb
  - Kvartersløft Aussersiht
  - Oerliker Park, moderne park anlagt som et gridnet af forskellige træer og træarter på en forurenet grund i industriområde under forandring
  - Omdannelse af et jernbaneareal langs floden til badning, skate og ophold
  Der vil være mulighed for en udflugt til Basel.
  München med mulighed for bl.a. at se:
  - Trafik- og parkeringsløsninger
  - Grønne områder i byrummet
  - Kollektiv transport

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Udvalgets mødebudget indeholder plads til en studietur for udvalget i løbet af byrådsperioden.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 131

  Det blev besluttet, at forvaltningen arbejder videre ud fra de faldne bemærkninger, og at sagen behandles igen på et senere møde.
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 132 Forslag til lokalplan 606 for boliger på Rypevej i Himmelev (endelig vedtagelse)

  lokalplan_606_boliger_paa_rypevej_i_himmelev.pdf

  Pkt. 132

  Forslag til lokalplan 606 for boliger på Rypevej i Himmelev (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 227136 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 606 giver mulighed for byggeri af 10 nye boliger ved Rypevej i Himmelev (den tidligere Rypevejens Børnehave).
  Lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra 14. februar til 11. april 2014. Kommunen modtog én skriftlig indsigelse, som ikke har medført ændringer. Der er foretaget mindre redaktionelle rettelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 606 for boliger på Rypevej i Himmelev godkendes endeligt.
  Ifølge byrådsbeslutning den 31. oktober 2012, punkt 228, om uddelegering af kompetence, skønner forvaltningen, at lokalplanen har et sådan indhold og karakter, at den alene skal behandles i Plan- og Teknikudvalget.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen har senest været behandlet i Plan- og Teknikudvalget den 6. februar 2014, punkt 27, hvor det blev besluttet at fremlægge lokalplanforslaget i offentlig høring.
  Lokalplanen skal sikre, at området anvendes til boliger, og at den nye bebyggelse tilpasses grundens kvaliteter og omgivelsernes karakter. Planen fastlægger ligeledes bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, beplantningsprincipper, veje/stier/parkering mm.
  I høringsperioden modtog kommunen én indsigelse. Indsigeren mener, at de nye boliger er placeret for tæt på hans skel. Fordi hans grunde ligger lavere, frygter indsigeren, at tagvandet ikke kan holdes på egen grund. Han ønsker en afstand på 8 meter til skel. Indsigeren er ligeledes bekymret for evt. indbliksgener.
  Projektet er disponeret således, at boligerne mod vest (mod indsigeren) er placeret 5 meter fra naboskel. Det er forvaltningens vurdering, at boligerne ikke er placeret for tæt på naboskel, og at afstanden på 5 meter gør, at bortledning af regnvandet kan afvikles på en hensigtsmæssig måde. De nye boliger må maksimalt opføres i 1 plan svarende til maksimalt 5,5 meter, og der må ikke etableres kviste, altaner eller lignende på boligerne. Derfor vurderer forvaltningen, at der ikke vil være indblikgener.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 132

  Godkendt.
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 133 Nyt vejnavn - Lokalplan 606

  kort.pdf

  Pkt. 133

  Nyt vejnavn - Lokalplan 606

  Sagsnr. 227136 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med lokalplan 606 for boliger ved Rypevej er der behov for et vejnavn til den nye bebyggelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnet ”Agerhønevej” godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget.

  Sagsfremstilling

  Der bliver etableret en ny vej, der skal give adgang til den nye bebyggelse, som lokalplan 606 giver mulighed for. Området skal bebygges med tæt-lav boliger.
  Forvaltningen foreslår vejnavnet ”Agerhønevej” til denne nye vej. Vejen bliver en sidevej til Rypevej, og agerhønen og rypen hører til familien af hønsefugle. Agerhønen passer med, at de fleste andre veje i området har fuglenavne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 133

  Godkendt.
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 134 Strukturbillede for Viby

  udkast_til_strukturbillede.pdf

  Pkt. 134

  Strukturbillede for Viby

  Sagsnr. 258463 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til et strukturbillede for Viby. Strukturbilledet beskriver rammerne for den langsigtede fysiske udvikling og skal sikre sammenhæng og fælles retning, når der planlægges for de enkelte delområder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkastet til strukturbillede for Viby godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 30. april 2014, punkt 208, et samlet udviklingsprogram for Viby. Som opfølgning herpå har forvaltningen udarbejdet et udkast til et strukturbillede for Viby.

  Strukturbilledet tegner de overordnede rammer for Vibys langsigtede fysiske udvikling, herunder de trafikale forhold omkring Viby. Strukturbilledet skal bruges til at sikre sammenhæng og synergi i de beslutninger, der træffes på alle niveauer, og skal danne grundlag for mere detaljerede planer for udviklingen af blandt andet Skousboarealet og Viby Bymidte.
  Strukturbilledet er en viderebearbejdning af kommuneplanens strategi for udviklingen af Viby med udgangspunkt i byens særlige kvaliteter: Stationsbymiljøet og det omgivende landskab med de to dalstrøg langs Viby Å og Syvbækken.

  I strukturbilledet er der peget på en række potentielle boligområder. Hvis områderne udnyttes fuldt ud, vil Viby kunne udvikle sig til et bysamfund med et befolkningstal på 7.500-8.000.

  Bymidten er fastholdt som det primære butiksområde i byen for at sikre et samlet og levende handelsmiljø.Når befolkningstallet øges væsentligt, kan det overvejes, om der bliver brug for en dagligvarebutik i området vest for banen.

  Herudover er der lagt op til, at den del af erhvervsområdet ved Grønningen, der ligger nærmest stationen, på sigt kan omdannes til mere kontorprægede erhverv, som vil kunne nyde godt af den stationsnære placering og medvirke til at styrke bymiljøet.

  Trafikalt er det forvaltningens vurdering, at de eksisterende veje vil kunne klare den øgede trafikbelastning de førstkommende år. På længere sigt vurderes det, at det vil være nødvendig at anlægge en ny vej til den østlige del af Viby for at undgå stærkt stigende trafik gennem Dalen og viadukten, skabe bedre adgang for lastbiler og aflaste landsbyerne nord for Viby for tung trafik. I strukturbilledet er den tidligere skitserede vej mellem Ringstedvej og Køgevej, kaldet Sydvejen, derfor fastholdt, og der er indarbejdet en ny vejforbindelse herfra langs banen til Damgårdsvej.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 134

  Anbefales.
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).
  .

 • Pkt. 135 Udviklingsmuligheder ved Kamstrup og Vor Frue i forhold til lufthavnens støjkonsekvensområde

  Pkt. 135

  Udviklingsmuligheder ved Kamstrup og Vor Frue i forhold til lufthavnens støjkonsekvensområde

  Sagsnr. 242322 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af vedtagelsen af forslag til lokalplan 613 for Kamstrup landsby har forvaltningen undersøgt mulighederne for at udfordre støjkonsekvenszonen og andre statslige bindinger med henblik på byudvikling i området mellem Kamstrup og Vor Frue.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. forvaltningen nøje følger lufthavnens udarbejdelse af nye og mere præcise støjberegninger
  2. forvaltningen, når resultaterne af støjberegningerne foreligger, vil vurdere om de kan danne grundlag for en henvendelse til Naturstyrelsen om at få ændret afgrænsningen af støjkonsekvensområdet i Fingerplan 13 og dermed fornyet stillingtagen til mulighed for byudvikling i området.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelse af forslag til lokalplan 613 for Kamstrup landsby, den 3. april 2014, punkt 76, vedtog Plan- og Teknikudvalget, at der skal forelægges en sag om mulige konsekvenser af at udfordre støjkonsekvenszonen og andre statslige bindinger. Baggrunden er et lokalt ønske om byudvikling i området mellem Kamstrup og Vor Frue.

  Støjkonsekvensområdet

  Det er en væsentlig kommunal interesse, at der ikke opføres boliger, som nu eller senere kan blive ramt af uacceptabel støj. Samtidig er det også i kommunens interesse, at lufthavnen ikke medfører unødvendige restriktioner for kommunens udviklingsmuligheder.
  Støjkonsekvensområdet for lufthavnen er fastlagt i Fingerplan 2013, da området berører flere kommuner. Alle kommuner har pligt til at følge den statslige fingerplan. Ansvar for miljøgodkendelse og -tilsyn med lufthavne påhviler derimod Roskilde Kommune. I forbindelse med en revurdering af miljøgodkendelsen vil kommunen kunne pålægge lufthavnen at foretage nye beregninger af støjpåvirkningen. Baggrunden for støjkonsekvensområdets nuværende udstrækning er data og forudsætninger fra henholdsvis 1972 og midten af 1990'erne.
  Det gældende støjkonsekvensområde består således af 2 dele:
  Dels område med "særlige restriktioner". Det er de arealer, som blev fastlagt i 1972 forud for lufthavnens etablering i 1973. Udgangspunktet var en forventning om, at der på sigt skulle kunne afvikles 200.000 årlige operationer. Området blev fastlagt ud fra datidens beregningsmetoder, flytyper og flyveruter.
  Dels tre andre zoner med forskellige grader af begrænsninger. Det er arealer, som blev tilføjet efter nyere beregningsmetoder forud for Regionplan 1997.
  Forhandlinger forud for Regionplan 1997 resulterede i, at det gamle område fra 1972 ikke blev sløjfet, men at de to sæt af restriktionsområder i stedet blev lagt oven på hinanden.
  Nye beregninger, ud fra moderne beregningsmetoder og opdaterede forudsætninger, blandt andet om mindre støjende flytyper, vil med stor sandsynlighed vise et anderledes billede af flyvningens potentielle påvirkning end de hidtidige. Det er imidlertid ikke givet, at nye beregninger vil vise mindre støjbelastning i området omkring Kamstrup og Vor Frue.
  Forvaltningen anbefaler, at kommunen arbejder for, at lufthavnens miljøgodkendelse revurderes. Københavns Lufthavne har orienteret om, at de har afsat penge til at gennemføre en støjberegning af lufthavnens aktiviteter, og at undersøgelsen vil igangsættes nu. Nye beregninger er en forudsætning for kommunens forhandling med staten om evt. ændring af fingerplanen, så plangrundlaget kan tilpasses det reelle behov for restriktioner.

  Byudvikling

  De grundlæggende planlægningsprincipper, som både Fingerplan 2013 og kommuneplanen bygger på, tilstræber at bevare en klar adskillelse mellem by og land, og at byudvikling sker i forlængelse af eksisterende bebyggelse. Dette dels for at bevare de grønne kiler og dermed attraktionen af naturværdierne og dels af hensyn til den kommunale økonomi i forhold til infrastruktur, service m.v. Landsbyerne ligger som kulturhistoriske ”øer”, hvor en af attraktionerne netop er nærheden til det åbne land.
  Området mellem Vor Frue og Kamstrup ligger i Fingerplan 2013 inden for det øvrige Hovedstadsområde (landområde), hvor der kun er mulighed for byudvikling af lokal karakter, som afrunding af andre bysamfund. Mellem Kamstrup-Vor Frue området og Roskilde by er der reserveret areal til transportkorridor, og området er i kommuneplanen fastlagt som rekreativt bynært landskab (grønne ring).
  Hvis fingerplanens støjkonsekvensområde ændres, så det ikke kommer til at omfatte Vor Frue og Kamstrup, kan der forudsat statslig godkendelse arbejdes videre med en udbygning/afrunding af landsbyerne i dialog med borgerne i området. Forvaltningen kan ikke anbefale, at der planlægges for omfattende byudvikling – herunder store udlæg, som vil sammenbygge Vor Frue og Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 135

  Godkendt, dog således at indstillingens punkt 2 ændres til, at resultatet forelægges udvalget.
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 136 Campusstien og cykelsti mellem St. Valby og Himmelev

  campusstien_etapedeling.pdf

  Pkt. 136

  Campustien og cykelsti mellem St. Valby og Himmelev

  Sagsnr. 257478 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har i årevis været efterspurgt en sikker cykelforbindelse mellem Himmelev og Store Valby og i forbindelse med Risø Park-projektet en ny direkte cykelforbindelse mellem Trekroner, Risø Park og DTU Risø. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en kombineret løsning.
  Stien er opdelt i etaper og indgår i forslag til Strategisk Anlægsplan. Forvaltningen vil på mødet redegøre for etaper og forløb.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den foreslåede overordnede linjeføring og etapedeling godkendes,
  2. berørte lodsejere og relevante interesseorganisationer inddrages i den videre proces.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Risø Park er det nye erhvervsområde i forlængelse af DTU Risø. Området er efter forhandlinger med Miljøministeren indarbejdet i den reviderede Fingerplan. Det er en del af aftalen med ministeriet, at etableringen af erhvervsparken blandt andet forudsætter en optimering af bæredygtig trafik til og fra området, der kan sidestilles med en stationsnær placering.
  I Kommuneplan 2013 er angivet, at der skal etableres en ny direkte cykel- og busforbindelse mellem Trekroner Station, RUC, DTU Risø og den kommende Risø Park.
  Forvaltningen har nu udarbejdet et forslag til en principiel linjeføring som både vil give en ny og direkte forbindelse mellem Trekroner Station, RUC, DTU Risø og den kommende Risø Park (Campusstien) – og samtidig tilgodeser et bredt ønske om en trafiksikker cykelforbindelse mellem Store Valby/Ågerup og Himmelev og Roskilde by, som beskrevet i den vedtagne Cyklistplan.
  Som det fremgår af vedlagte kortbilag foreslås en løsning, hvor Campusstien på den første og sidste del af strækningen anlægges som ny sti i eget trace langs matrikelskel mv.. På et længere mellemstykke følger stien Store Valbyvej og udgør dermed samtidigt hovedparten af en cykelsti mellem Himmelev og Store Valby. Campusstien suppleres langs den nordlige og sydlige del af Store Valbyvej med 2 yderligere stistrækninger som gør forbindelsen mellem Himmelev og Store Valby komplet.
  Stien afkorter turen mellem Trekroner og Risø med omkring en kilometer. Derved bliver cykling fra Trekroner til Risø et konkurrencedygtigt alternativ i forhold til at tage toget og bussen. På baggrund af en undersøgelse i 2013 blandt de 1.100 ansatte på DTU Risø og Danmarks Miljø Undersøgelser er det blevet beregnet, at en direkte cykelforbindelse mellem Trekroner Station og Risø vil få knap 200 til at vælge at pendle med tog i kombination med cykel. Heraf vil halvdelen være tidligere bilpendlere. Overføres denne andel til de kommende ansatte i Risø Erhvervspark vil det medføre yderligere 800 daglige pendlere på stien, når erhvervsparken er fuldt udbygget.
  En cykelsti langs Store Valbyvej vil skabe en sikker forbindelse til Roskilde for de knap 2.000 indbyggere i Store Valby og Ågerup. Det vil i især gavne de godt 100 unge, som går i gymnasiet eller på andre ungdomsuddannelser i Roskilde, og elever til Roskilde Lilleskole, der bor i Himmelevområdet. Begge grupper vil nyde godt af at kunne komme sikkert ud og hjem. Store Valbyvej er i en tidligere borgerundersøgelse blevet udpeget som en af de mest utrygge strækninger i kommunen.
  Der er arbejdet med flere forskellige alternativer til linjeføring. Den valgte linjeføring (se på bilaget) er på store strækninger placeret enten på offentlige arealer eller langs eksisterende veje, hvorved ulemperne for nærliggende grundejere minimeres.
  På sigt vil stiforbindelserne kunne tilsluttes det overordnede supercykelstinet mellem København og omegnskommunerne. Stiforbindelserne besidder endvidere store rekreative potentialer, både på grund af sit forløb gennem det åbne land, og fordi stien skaber en forbindelse mellem Trekroner og de naturskønne områder ved Roskilde Fjord.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Campusstien indgår i forslag til Strategisk Anlægsplan 2015 med i alt 20,0 mio. kr. til udvikling og etablering af Campusstien, fordelt med 5 mio. kr. i 2018, 5,5 mio. kr. i 2019 og 5,7 mio. kr. i 2020 og 3,8 mio. kr. i 2021. De enkelte etapers udstrækning er vist på bilaget.
  Der er ansøgt om støtte til projektet fra den nationale cyklistpulje, og såfremt der ydes støtte, vil den kommunale finansiering blive mindre.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 136

  Godkendt.
  Peter Madsen (V) kan ikke tiltræde indstillingen, idet han godt kan tilslutte sig en cykelsti langs St. Valbyvej (etape 1), men finder beslutningsgrundlaget for usikkert til at tage stilling til de fremlagte etaper 2 og 3.
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 137 Rekreativ sti fra Viby til Klosterskov

  stiforloeb_fra_viby_til_kosterskov.pdf

  Pkt. 137

  Rekreativ sti fra Viby til Klosterskov

  Sagsnr. 258071 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En sti fra Viby til Klosterskov er et stort ønske for mange borgere i Viby. Forvaltningen har i samarbejde med lokale borgere arbejdet med forskellige stiforløb. Der er indgået mundtlige aftaler med en række lodsejere, men der er endnu ikke fundet et forløb, hvor alle lodsejere er positivt indstillede. Forvaltningen skal nu indgå skriftlige aftaler med lodsejerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der etableres en attraktiv og rimelig direkte rekreativ trampesti fra Viby til Klosterskov. Stien skal så vidt muligt etableres ved frivillige aftaler.
  2. kommunen påbyder, at hunde skal være i snor på stien.
  3. det besluttes, at kommunen har til hensigt at ekspropriere et areal for at sikre et sammenhængende attraktivt forløb af stien til Klosterskov, hvis det på enkelte strækninger ikke er muligt at indgå en frivillig aftale med lodsejerne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med vedtagelsen af Grøn Blå Strategi satte Roskilde Kommune fokus på adgangen til den bynære natur af hensyn til sundhed og økonomi. Klosterskov er et vigtigt rekreativt område for mange borgere i Viby. I dag er der kun forbindelse til skoven via landevejen.
  Kommunen har siden begyndelsen af 2013 arbejdet for at etablere en stiforbindelse fra Viby til Klosterskov. Som en del af Zebrabyprojektet i Viby har arbejdsgruppen ”Natur og Grønne Områder” udviklet et forslag til ”Viby-stierne”. Arbejdsgruppen har understreget, at stien til Klosterskov har den højeste prioritet for borgerne i Viby.
  Klosterskov fremstår som Viby-borgernes foretrukne rekreative udflugtsmål. Formålet med stien er at skabe en rekreativ forbindelse fra Viby til Klosterskov. Stien skal være:
  - et rimeligt direkte forløb til Klosterskov
  - en attraktiv natursti, med oplevelser undervejs
  - en trampesti for gående og løbende
  - en sti som tager hensyn til vildtet, ved at hunde påbydes at være i snor.

  En rekreativ sti vil få flere ud at bevæge sig i naturen, hvilket vil forbedre sundheden i Viby. Endvidere vil den gøre Viby mere attraktiv som bosætningsby.
  Forvaltningen har i samarbejde med Zebrabygruppen arbejdet med tre muligt linjeføringer af en sti til Klosterskov. Alle de tre linjeføringer har været undersøgt i forskellige varianter.
  Med udgangspunkt i de tre linjeføringer søger forvaltningen at etablere et direkte og attraktivt forløb til Klosterskov. Hvis der på en strækning ikke kan opnås en frivillig aftale, flyttes stien, hvor det er muligt. Hvis der på enkelte strækninger ikke kan indgås en frivillig aftale, og alternative ruteforløb ikke skønnes at opfylde kravene til stien, vil en ekspropriation være en sidste udvej. Det kan dog kun gennemføres, hvis byrådet træffer beslutning om den konkrete ekspropriation.
  En beslutning om vilje til ekspropriation efter vejlovens § 43 gør det muligt for jordejerne at blive fritaget for beskatning af erstatningsbeløb for brugsret/købsbeløb for salg af stiareal. Det skyldes, at den frivillige aftale så kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
  Løsgående hunde på stier i det åbne land opleves af mange lodsejere som et problem. Løsgående hunde på en natursti i området imellem Viby og Klosterskov kan være til gene for det rige dyreliv i området. Naturbeskyttelseslovens § 27 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at begrænse færdsel, hvis særlige forhold taler herfor. Derfor foreslås det at forbyde adgang for hunde, som ikke er i snor på stien.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Udgifterne finansieres med anlægsbevilling fra Grøn Blå Strategi.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 137

  A og Ø kan tiltræde forvaltningens indstilling.
  V og O kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling.
  A og Ø begærer sagen i byrådet.
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 138 Optagelse af p-plads og sti ved Lindebjergskolen som offentlig

  lindebjergskolen_arealer_rev.pdf

  Pkt. 138

  Optagelse af p-plads og sti ved Lindebjergskolen som offentlig vej

  Sagsnr. 251584 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår at p-plads, vej og sti inkl. vejbelysning ved Lindebjergskolen i Gundsølille optages som offentlig vejareal. P-plads og sti anvendes af såvel skolens brugere som brugerne af den selvejende institution Gundsølillehallen. Hallen er opført uden parkeringsarealer, antagelig på grund af muligheden for at anvende skolens p-plads.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre de matrikulære ændringer vedrørende nedlæggelse af privat fællessti og optagelse af del af skolens matrikel som offentlig vej, sti og p-plads.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Lindebjergskolens parkeringsplads fungerer i praksis som offentlig parkeringsplads, i det den anvendes af både skolens og Gundsølillehallens brugere. I 2013 er der desuden blevet indrettet 2 offentlige lastbilparkeringspladser på arealet.
  På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der gennemføres matrikulære ændringer på stedet, således at parkeringsplads, adgangsvej og sti langs med Gundsølillehallen taget ud af skolens matrikel og overføres til umatrikuleret offentligt vejareal. Samtidig nedlægges privat fællessti nordvest for skolen, og arealet tillægges skolens matrikel.
  P-plads, vej- og stiareal vurderes at være i rimelig god stand og kan således overtages i den stand, de forefindes i. Udgifterne til drift og vedligehold overgår herefter til vejbudgettet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Med baggrund i aftaler fra Gundsø Kommunes tid har omkostningerne til drift og vedligeholdelse af p-plads og beplantning været afholdt af vejbudgettet uden udgift for skolen. Disse omkostninger er således indeholdt i det nuværende budget til vejdrift. De omfattede arealer fremgår af vedlagte oversigtskort.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 138

  Anbefales.
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A.

 • Pkt. 139 Sammenlægning af boliger

  Pkt. 139

  Sammenlægning af boliger

  Sagsnr. 258591 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har søgt om en principiel tilladelse til at sammenlægge de to boliger i ejendommen, således at en køber af Vesterdal 2 A og B kan vælge at benytte ejendommen som et enfamiliehus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til det ansøgte, og at tilladelsen tidsbegrænses i 2 år, således at den bortfalder, hvis sammenlægningen ikke er gennemført, inden 2 år fra afgørelsen er meddelt ansøgeren.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har søgt om principiel tilladelse til at sammenlægge boligerne beliggende Vesterdal 2 A og Vesterdal 2 B, således at en køber af Vesterdal 2 A og B kan vælge at benytte ejendommen som et enfamiliehus.
  Ifølge BBR-registret er der registreret to boliger med køkken i ejendommen, som er et stuehus til landbrugsejendom. Boligen Vesterdal 2 A udgør 253 m2. Boligen Vesterdal 2 B udgør 57 m2.
  I sammenlagt stand vil boligerne således udgøre 310 m2.
  Boligen i Vesterdal 2 B er kondemneret, og boligen i Vesterdal 2 A er ligeledes i meget dårlig stand.
  Ejendommen er opført som i 1934 som én samlet ejendom. De to boliger i ejendommen er på nuværende tidspunkt adskilt af en mur.
  Begge boliger har tidligere været udlejet men står nu tomme.
  Det er kommunens vurdering, at ejendommen vil være mere attraktiv for en køber, hvis der er givet en principiel sammenlægningstilladelse.
  Det er boligreguleringslovens udgangspunkt, at byrådet skal give samtykke til sammenlægning af lejligheder, hvad enten der er tale om en total sammenlægning - og dermed nedlæggelse af en lejlighed - eller kun overførsel af nogle værelser fra en lejlighed til en anden.
  Når det samlede bruttoetageareal vil overstige 130 m2, kan byrådet nægte samtykke til sammenlægning af lejligheder efter reglerne i boligreguleringslovens § 51, stk. 2, hvorefter byrådet dog kun kan nægte godkendelse til sammenlægningen, hvis byrådet vurderer, at den ene boligs fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 139

  Godkendt.

  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 140 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Forsyningsanlæg

  Pkt. 140

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Forsyningsanlæg

  Sagsnr. 256098 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb på 5,1 mio kr. til byggemodning af forsyningsanlæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning af forsyningsanlæg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med anlæggelse af Rabalderstræde og delvis byggemodning af vejene i kvarteret Rockmagneten på Musicon, etableres forsyningsanlæg i vejene. Byggemodningen er primært forårsaget af overdragelse af grunden til Danmarks Rockmuseum samt anlægget af den centrale del af Rabalderstræde, så regnvandet i bydelen kan ledes til de nye bassiner i Rabalder Parken.
  I forbindelse med opførelse af Danmarks Rockmuseum påbegyndes byggemodning af veje omkring Rockmagneten og Rabalderstrædes centrale del. Forinden etableres således forsyningsanlæg i Lydmuren og Rabalderstræde fra Rampelyset til Pulsen. Udlægget omfatter anlægsbetaling for hovedledninger for fjernvarme og vand samt delvist udlæg for ledningsbidrag for grunde, hvor salg er nært forestående.
  Udgifter til udlæggene dækkes efterhånden som de tilstødende grunde udvikles og
  sælges.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2014-2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.100
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.100
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -5.100
  Afledt drift:
  Udgifter 0
  Indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 140

  Anbefales.
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 141 Frigivelse af rådighesbeløb til cykelstier i Støden

  Pkt. 141

  Frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstier i Støden

  Sagsnr. 258510 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb på 3 mio.kr. til igangsætning af borgerdialog samt udarbejdelse af projektforslag til etablering af cykelstier i Støden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til Cykelstier i Støden.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Borgerne har udpeget Støden som et af de mest utrygge steder at cykle i kommunen, hvor de cyklende deler kørebanen med anden trafik. Cykelstier i Støden vil skabe høj fremkommelighed, tryghed og sikkerhed for cyklister og er udpeget i Cyklistplan 2012 som en central del af øst-vest forbindelsen gennem bymidten.
  Forvaltningen vil herefter starte arbejdet med inddragelse af borgere og erhvervsdrivende i gaden om den konkrete løsning. Den indledende screening viser, at etablering af cykelsti kan betyde, at parkeringspladser i Støden må flyttes eller nedlægges for at skabe plads til cykelstierne. Plan- og Teknikudvalget vil i efteråret 2014 få forelagt projektforslag, hvor der er muligt at prioritere mellem alternative løsninger, inden det endelige projekt igangsættes. Selve anlægsarbejdet udføres i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Der er i budgettet afsat penge til afledt drift.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2014-2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 141

  Anbefales.
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 142 Orientering om program for arkitektkonkurrence på Skousbo-arealet i Viby

  input_og_ideer_fra_borgere_i_viby_til_konkurrenceprogram_for_boliger_paa_skousbo.pdf

  Pkt. 142

  Orientering om program for arkitektkonkurrence på Skousbo-arealet i Viby

  Sagsnr. 253012 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om, at der forelægges sag for Økonomiudvalget om arkitektkonkurrence for Skousbo-arealet i Viby, og forvaltningen har udarbejdet et program, der beskriver konkurrencens opgave, forudsætninger og plan for afvikling.
  Bilaget, som indeholder konkurrenceprogrammet, er lukket, da det udbudsretligt er et fortroligt dokument, indtil konkurrencen udskrives.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget.

  Sagsfremstilling

  Byrådet frigav på møde den 30. april 2014, punkt 216, rådighedsbeløb til opstart af en arkitektkonkurrence for den kommunalt ejede grund på Skousbo-arealet i Viby.
  Konkurrenceprogrammet tager udgangspunkt i Udviklingsprogrammet for Viby som blev vedtaget af Byrådet på møde den 30. april 2014.
  Forvaltningen har i samarbejde med eksterne rådgivere udarbejdet et program, der beskriver konkurrencens vision, opgave, forudsætninger og plan for processen.
  I konkurrencen vil der udover kommunens grund indgå et større areal ud imod Syv-bækken og Skousbo Skov. Formålet er at sikre sammenhæng med den langsigtede fysiske planlægning i Viby, hvor disse arealer tænkes anvendt til boligformål. De private lodsejere på arealerne er orienteret på et særskilt møde med forvaltningen.
  I konkurrencen indgår også et mindre areal syd for Ørstedvej op imod stationen. Formålet er at få nogle gode ideer til, hvordan det nye boligområde på Skousbo-arealet kan koble sig til stationen og bymidten og samtidig få skabt en klar og tydelig ankomst til Viby bymidte.
  Konkurrencen skal give bud på, hvordan der kan udvikles et unikt og nyskabende boligområde i Viby med fokus på følgende temaer:
  - Nære relationer og lokal forankring
  - At bo sammen
  - Kobling til naturen
  - Bæredygtighed
  Der vil blive bedt om forslag til grøn byggemodning eller andre tiltag, der kan åbne for tidlig brug af arealet og skabe opmærksomhed om det nye boligområde.
  Udkast til programmet blev præsenteret for borgerne i Viby på et stormøde i Vibyhallen den 14. maj 2014. Input og ideer fra denne dag er indarbejdet i det færdige program.
  Konkurrencen skal efter udbudsloven i EU-udbud. Det er planen at annoncere konkurrencen med opstart den 27. juni, med aflevering 24. oktober 2014.
  Bedømmelsen planlægges til november og december således, at en vinder vil kunne annonceres januar 2015.
  De præmierede konkurrenceforslag vil blive udstillet, og borgerne vil få mulighed for at komme med deres input og kommentarer til den videre planproces.
  Der er afsat en samlet præmiesum på 750.000 kr. til konkurrencen, som fordeles på 350.000 kr. til 1. præmie og 250.000 kr. til 2. præmie og 3 mulige indkøb à 50.000 kr.
  Forvaltningen foreslår en komite til bedømmelsen bestående af i alt 9 dommere, hvortil det bemærkes at minimum en tredjedel af komiteen i henhold til udbudsloven skal være uvildige fagdommere og at mulighed for stemmelighed samtidig skal undgås:
  - Fire politikere: Formand for Plan- og Teknikudvalget Torben Jørgensen og formand for Økonomiudvalget (borgermester) Joy Mogensen samt to udpeget af Økonomiudvalget
  - Tre fagdommere, udpeget af forvaltningen i samråd med konkurrencesekretæren.
  - To fra forvaltningen, planchef Esben Haarder Paludan og direktør for By, Kultur og Miljø Martin Holgaard
  Berit Mavromatis fra BM-Arkitekter, der har medvirket ved udarbejdelse af konkurrenceprogrammet, vil fungere som konkurrencesekretær.
  Konkurrencen vil blive fulgt op med udarbejdelse af et plangrundlag for kommunens areal. Plan- og Teknikudvalget vil i denne forbindelse skulle tage stilling til udarbejdelse af lokalplan for området. Planarbejdet forventes afsluttet ultimo 2015, hvorefter byggemodning og salg af byggegrunde kan igangsættes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der blev med vedtagelsen af budget 2014 afsat 6 mio. kr. til udbygning af Skousbo-arealet i Viby. Beløbet er frigivet i sag til Byrådet, den. 30. april 2014, punkt 216, således at 4 mio. kr. af det afsatte beløb går til udbygning af Skousbo-arealet – herunder afvikling af arkitektkonkurrence. De resterende 2 mio. kr. går til opgaver i Viby Bymidte.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 142

  -
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 143 Orientering om kommende større sager i Plan- og Teknikudvalget - juni 2014

  Pkt. 143

  Orientering om kommende større sager i udvalget – juni 2014

  Sagsnr. 258315 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget.

  Sagsfremstilling

  Oversigt over større sager i kommende kvartal i udvalget:
  - Klimalokalplan for Jyllinge Nordmark
  - Forberedelse af budget 2015
  - Det årlige fællesmøde med Forvaltnings-MED-udvalget
  - Frigivelse af rådighedsbeløb til mindre bysamfund (Zebrabyer)
  - Trafiksikkerhed på skoler
  - Trafiksikkerhedsplan
  - Vejbelysning – fornyelse og udskiftning i dele af kommunen
  - Lokalplan Sct. Hans’ udvidelse

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Lokalplan Roskilde bymidte
  - Lokalplan Jyllingecentret
  - Regional grøn kile
  - Planlægningszoner i nationalparken

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 143

  -
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 144 Orientering om KildeByg i forbindelse med afslutning af forsøgsperiode

  Pkt. 144

  Orientering om evaluering af KildeByg i forbindelse med afslutning af forsøgsperiode

  Sagsnr. 199476 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 16. februar 2011, punkt 26, vedtog byrådet i en forsøgsperiode at reducere byggesagsgebyret med 1/3 af det ordinære byggesagsgebyr for byggeansøgninger eller byggeanmeldelser sendt gennem den digitale ansøgningskanal KildeByg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Sagsfremstilling

  I ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets har Roskilde Kommune gennem udfordringsretten søgt om tilladelse at nedsætte gebyret for ansøgninger sendt via KildeByg i perioden 1. marts 2011 til 31.december 2013. Indenrigs- og Sundhedsministeriets har i brev tilladt det ansøgt.
  Forsøget viste, at tiden til journalisering er blevet reduceres med ca. 40 procent i forholdt til sager modtaget på papir, og at ansøgningsmaterialet er blevet gennemsnitlig forbedret med ca. 10 procent i forhold til ansøgninger modtaget på papir eller mail.
  Erfaringer fra KildeByg er anvendt i følgegruppen til udvikling af det landsdækkende digitale byggeansøgningssystem BYG & MILJØ.
  Forsøget afrapporteres nu til ministeriet i en rapport med ovennævnte hovedindhold. Rapporten kan rekvireres i forvaltningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  I perioden er der givet rabat på i alt 156 sager svarende til 78.000 kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 144

  -
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 145 Orientering om status på klimatilpasningsplan m.v.

  Pkt. 145

  Orientering om status på klimatilpasningsplan m.v.

  Sagsnr. 217972 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen vil på mødet orientere om status på arbejdet med klimatilpasningsplanen m.v.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På mødet vil forvaltningen orientere om status på arbejdet med klimatilpasningsplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 145

  -
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 146 Eventuelt

  Pkt. 146

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 146

  Cykelstandere.
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 147 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 147

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 147

  Fællesmøde med Økonomiudvalget om infrastruktur.
  Underskrifter vedr. græsplæner og palæmuren på Stændertorvet.
  Kultursejlads.
  Pjece om Stændertorvet.
  Bustrafik i Bredgade.
  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 148 Nedlæggelse af bolig i Bondetinget 6

  Pkt. 148

  Nedlæggelse af bolig i Bondetinget 6

  Sagsnr. 259806 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Gymnasium ønsker at købe ejendommen Bondetinget 6, 4000 Roskilde og indrette ejendommen til kontorarbejdspladser samt mødefaciliteter. Med fuldmagt fra sælger ansøger Roskilde Gymnasium derfor om nedlæggelse af boligen i ejendommen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at boligen i ejendommen nedlægges med henblik på anvendelse til uddannelsesmæssige formål.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Gymnasium ønsker at erhverve ejendommen Bondetinget 6, 4000 Roskilde, som på nuværende tidspunkt ejes af et dødsbo. Boligen har været ubeboet siden januar 2013.
  Ifølge BBR-registeret er ejendommen 164 m2 opført i 1867 og indeholder én bolig med køkken, to toiletter og et badeværelse.
  Roskilde Gymnasium har oplyst, at man ønsker at indrette ejendommen til kontorarbejdspladser samt mødefaciliteter, idet ejendommen ligger umiddelbart over for skolens øvrige bygninger i Bondetinget, og den vil derfor efter en ombygning være velegnet til formålet.
  På den baggrund ansøger Roskilde Gymnasium om nedlæggelse af boligen i ejendommen.
  Det fremgår af ansøgningen, at ejendommen indvendigt fremtræder nedslidt med en forældet indretning. Der er indvendigt anvendt billige materialer, og køkken og toiletrum er nedslidte og udtjente. Gymnasiet vil derfor foretage en større istandsættelse af ejendommen.
  Der er ingen lokalplan, der regulerer anvendelsen af ejendommen. Der er heller ikke på ejendommen tinglyst servitutter vedrørende anvendelsen.
  Ifølge kommuneplanen er området udlagt til boligformål – etageboligbebyggelse – med mulighed for indpasning af offentlige formål (f.eks. institutioner, friarealer, o. lign.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt evt. liberale erhverv.
  Der er således intet til hinder for, at der gives tilladelse til det ansøgte.
  Når boligen er ledig, kan byrådet kun nægte samtykke til nedlæggelsen, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 148

  Jonas Bejer Paludan erklærede sig inhabil og forlod mødet, imens sagen blev behandlet.
  Godkendt.

  Fraværende
  Kaj V. Hansen (A), Jonas Bejer Paludan (Ø).
  .