You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 11, 2014 - 17:00
Sted: Prindsen i Roskilde
 • Pkt. 182 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 182

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 182

  Det blev besluttet at behandle punkt 186 sidst på mødet.
  Herefter godkendt.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 183 Mødeplan for 2015

  udkast_politisk_moedeplan_2015.pdf

  Pkt. 183

  Mødeplan for 2015

  Sagsnr. 259413 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Plan- og Teknikudvalgets mødeplan for 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2014 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøder inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 183

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 184 Politikudvikling på Plan- og Teknikområdet

  Pkt. 184

  Politikudvikling på Plan- og Teknikområdet

  Sagsnr. 260612 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til tidsplan for igangsættelse af arbejdet med politikker på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tids- og procesplan for politikudvikling godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på sit møde den 18. juni 2014, punkt 261, godkendt udvalgenes forslag til områder, der skal formuleres politikker for gældende for byrådsperioden 2014-2017.
  På Plan- og Teknikudvalgets område skal der formuleres en trafik- og mobilitetspolitik samt 2 tværgående politikker for henholdsvis de fysiske aktiver og natur og miljø i samarbejde med Klima- og Miljøudvalget.

  Trafik- og mobilitetspolitik

  Det foreslås, at arbejdet med politikken sættes i gang med en temadrøftelse i udvalget i oktober 2014. Temadrøftelsen skal sætte rammerne for arbejdet med politikken, herunder godkendelse af nærmere plan for inddragelse af interessenter og tidsplan for endelig fremlæggelse af politikken til godkendelse.

  Natur- og miljøpolitik (fælles med Klima- og Miljøudvalget)

  Det foreslås, at arbejdet med politikken sættes i gang med en fælles temadrøftelse for Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Teknikudvalget i foråret 2015. Temadrøftelsen skal sætte rammerne for arbejdet med politikken, herunder godkendelse af hvilke overordnede temaer politikken skal omfatte, plan for inddragelse af interessenter og tidsplan for endelig fremlæggelse af politikken til godkendelse.

  Politik for de fysiske aktiver (fælles med Klima og Miljøudvalget)

  Politikken vedrører kommunens værdier i form af bygninger, veje og træer. Den har en lidt anden karakter end de andre politikområder. Det foreslås, at forvaltningen igangsætter arbejdet primo 2015 med henblik på at kunne redegøre for aktuelt vedligeholdelsesefterslæb på bygninger og vejenes standard mv. på udvalgsmøderne i Plan- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget i april eller maj 2015 som udgangspunkt for fastsættelse af politiske mål og eventuelle bidrag til budgetprocessen.
  Alle politikker vil blive forelagt i byrådet til endelig godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Som udgangspunkt skal politiske mål kunne indfris indenfor budget. Eventuelle økonomiske konsekvenser af byrådets politiske mål vil fremgå i forbindelse med fremlæggelsen af de enkelte politikker.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 184

  Godkendt.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 185 Forslag til lokalplan 615 for Fjordkilen Vest igangsætning (11-punktsprogram)

  lp615_afgraensning.pdf 11-punktsprogram_for_forslag_til_lokalplan_615_for_fjordkilen_vest.pdf notat_om_fremtidig_anvendelse_af_bygaden_til_11-punktsprogram.pdf miljoescreening_-_resultat_i_rosette.pdf

  Pkt. 185

  Forslag til lokalplan 615 for Fjordkilen Vest (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 245175 Teknik- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i realisering af Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte har forvaltningen udarbejdet 11-punktsprogram for Fjordkilen Vest, der skal danne grundlag for det videre lokalplanarbejde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslag 615 for Fjordkilen Vest udarbejdes på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Fjordkilen er ét af fire indsatsområder i Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte, der blev vedtaget af byrådet den 19. marts 2013, punkt 63. Fjordkilen Vest omfatter strækningen langs Kirkebjergvej, samt de kommunale ejendomme Bygaden 28 (det tidligere Fjordmuseum) og Bygaden 29 (eksisterende bolig).
  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2014, punkt 324, at forvaltningen skal arbejde videre med realisering af den foreslåede landskabsplan (se bilag), samt at forvaltningen fremlægger 11-punktsprogram for lokalplan 615 for Fjordkilen Vest. Lokalplanforslaget omfatter ejendommene Bygaden 28 og 29 samt Kirkebjergvej.
  De primære formål med lokalplanen er at understøtte landskabsplanen ved at sikre omdannelse af den nordlige del af Bygaden 28 til offentlig have med udsigt over fjorden. Herudover skal lokalplanforslaget udlægge Bygaden 28 og 29 til beboelse og muliggøre udstykning af 3 byggegrunde. Lokalplanen skal sikre, at nye boliger opføres i harmoni med landsbyen.
  Forvaltningen forventer, at lokalplanen kan førstebehandles i januar/februar 2015 med endelig vedtagelse i juni/august 2015. Der holdes borgermøde i høringsperioden.
  Sideløbende med lokalplanarbejdet arbejder forvaltningen videre med landskabsplanen, således at realisering af landskabsplanen, der ikke er afhængig af lokalplanen, kan begynde i foråret 2015.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 185

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 186 Forslag til lokalplan 613 for Kamstrup landsby (endelig vedtagelse)

  lokalplan_613_for_kamstrup_landsby.pdf behandling_af_indsigelser_og_bemaerkninger.pdf

  Pkt. 186

  Forslag til lokalplan 613 for Kamstrup landsby (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 242322 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Plan- og Teknikudvalgets møde den 3. april 2014, punkt 76, vedtog udvalget forslag til lokalplan 613 for Kamstrup landsby. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 3. april til 20. juni 2014, og forvaltningen har modtaget 3 høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget vedtages endeligt med de foreslåede ændringer og rettelser, som fremgår af vedlagte notat.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Miljøudvalget, jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog forslag til lokalplan 613 for Kamstrup landsby på mødet den 3. april 2014, punkt 76. Efterfølgende har forslaget været fremlagt i offentlig høring i perioden 3. april til 5. juni med forlængelse til 20. juni 2014. Der har været afholdt borgermøde den 2. juni 2014.
  Lokalplanen skal sikre, at karakteristisk og værdifuld bebyggelse og beplantning bevares. Lokalplanen skal også sikre, at ombygning og vedligeholdelse af den eksisterende bebyggelse og nybyggeri sker i overensstemmelse med den lokale byggeskik. Der fastlægges endvidere udlæg til en ny cykel- og gangsti.
  Bemærkningerne på borgermødet og de indkomne skriftlige bemærkninger handler om den planlagte sti, som skal forbinde Vor Frue med Dåstrup, og som skal gå gennem den nordlige del af byen. Der er ønske om, at den nye sti trækkes længere ind i byen og får forbindelse til busstoppestedet ved Kamstrupvej. Herudover er der bekymring for om bevaringsbestemmelserne vil få negativ indvirkning på landbrugserhvervet samt utilfredshed/uenighed vedrørende dele af bevaringsbestemmelserne i øvrigt, herunder bestemmelserne om carporte, stakitter og træer. Derudover ønskes bestemmelsen om udstykning taget ud af lokalplanen.
  Der er foretaget indholdsmæssige ændringer til lokalplanforslaget, som følge af høringssvarene: Bestemmelsen om, at stakitter skal males hvide ændres, så de kan males med andre farver. Der tillades højere levende hegn på ejendomme, der berøres af de planlagte stier af hensyn til privatlivets fred. Lokalplanen kan ikke åbne mulighed for udstykning på grund af lufthavnens støjkonsekvensområde, men bestemmelsen om, at der ikke må ske udstykning, tages ud, så lokalplanen ikke hindrer udstykning, hvis støjkonsekvensområdet ændres. Herudover har forvaltningen forslag til ændringer af lokalplanen: Anvendelsesbestemmelsen for Gildesgaard ændres, så ejendommen ud over jordbrug kan anvendes til erhverv, idet det er nødvendigt at præcisere i lokalplanen. På de øvrige jordbrugsejendomme kan der ligeledes etableres erhverv i tiloversblevne bygninger, men dette reguleres ikke i en lokalplan.
  Forslag til ændring af lokalplantekst og -kortbilag fremgår af vedlagte notat med kommentarer til de modtagne bemærkninger.

  Økonomi

  Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 186

  V stillede ændringsforslag om, at "bevaringsværdige træer" skal udgå af lokalplanen. For stemte Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Dermed faldt forslaget, og forvaltningens indstilling blev godkendt.
  V begærede sagen i byrådet.

 • Pkt. 187 Cykelpulje-tilskud til sti til Musicon

  uddrag_af_cykelpulje-ansoegning.pdf

  Pkt. 187

  Cykelpulje-tilskud til sti til Musicon

  Sagsnr. 203976 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Vejdirektoratet har i brev af 14. juli 2014 meddelt tilsagn om tilskud fra ”Pulje til mere cykeltrafik” på 2,9 mio. kr. til etablering af sti på del af strækningen mellem Roskilde station og Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det samlede projekt, som beskrevet i ansøgningen til cykelpuljen, danner grundlag for det videre arbejde med stiens udformning.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 30. august 2012 besluttet tre hovedprincipper for stiens udformning i forhold til stiens forløb, krydsningen med Søndre Ringvej og stiens karakter. Musicon-udvalget blev på mødet den 12. maj 2014 orienteret om det aktuelle arbejde med stien herunder om hovedindhold af ansøgning indsendt til Vejdirektoratets årlige ”Pulje til mere cykeltrafik”.
  Vejdirektoratet har i brev af 14. juli 2014 meddelt tilsagn om tilskud på 2,945 mio. kr. til etablering af sti på strækningen fra Gormsvej til den nordlige ende af Rabalderstræde. Det betyder, at kommunen nu har mulighed for at få væsentligt mere kvalitet for pengene, idet tilskuddet fra cykelpuljen lægger 40 % oven i den investering i stiens anlæg, der allerede er lagt op til i Strategisk Anlægsplan 2015.
  Det indgår som et hovedprincip for stien, at der i indretning af sti og krydsninger skal lægges vægt på at skabe en sti med et mangfoldigt byliv blandt andet ved at etablere ca. 6 aktivitetsområder på stien. I ansøgningen til cykelpuljen har forvaltningen valgt at indarbejde et særligt fokus på cykelleg og -læring og har konkretiseret, hvordan 4 af aktivitetsområderne kan udformes (se bilag):
  - to mindre steder til ophold i den grønne passage ved Gormsvej og ved Ringparkens beboerhus
  - et såkaldt ”pump track” parallelt med stien på strækningen hen over rådhusplænen samt opholdsmulighed ved brydeklubben.
  - en trafiklegeplads med cykeltræningsbane og opholdsmulighed i tilknytning til den lukkede ende af Eriksvej.
  For at være klar til at etablere stien i 2015 og 2016 vil forvaltningen i indeværende år gennemføre projektudvikling med repræsentanter for boligbebyggelsen Ringparken om stiens udformning på strækningen langs bebyggelsen herunder indgå aftale om køb af jord til udvidelse af stien.
  Tildelingen af tilskuddet skal accepteres senest 1. december for at blive udbetalt, og forvaltningen fremlægger derfor inden fristen dagsorden for Økonomiudvalget og byrådet om indtægtsbevilling på tilskuddet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Den kommunale andel af projektets budget indgår allerede i forslag til Strategisk Anlægsplan 2015, som en del af projekt 5.H.4 ”Musicon – Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne”. Under forudsætning af, at stiens anlæggelse indarbejdes i budget 2015 og 2016, kan investeringerne blive suppleret af eksterne midler på 2,945 mio. kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 187

  Godkendt.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 188 Helhedsplan for kulturstrøget

  invitation_til_praekvalificering.pdf kortbilag.pdf

  Pkt. 188

  Helhedsplan for kulturstrøget

  Sagsnr. 261384 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en helhedsplan for anlægsprojekter på Kulturstrøget. Anlægsprojekterne skal gøre strøget tydeligere som forløb og som et sted at opholde sig.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udarbejdelse af en helhedsplan for anlægsprojekter på Kulturstrøget igangsættes,
  2. helhedsplanen udarbejdes på grundlag af en konkurrence (parallelopdrag), hvor politikere og kulturinstitutioner deltager, og
  3. Plan- og Teknikudvalget godkender processen for konkurrencen og udpeger to medlemmer til konkurrencens følgegruppe

  Beslutningskompetence

  Plan og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Kulturstrøget skal markeres fysisk som en sammenhængende forbindelse. Det fremgår af byrådets handleplan for bymidten. Her står der også, at der skal laves et samlet skitseforslag.
  Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en helhedsplan for anlæg på Kulturstrøget. Planen fremlægges efterfølgende til politisk godkendelse og skal danne grundlag for efterfølgende realisering af anlæg på Kulturstrøget.
  Helhedsplanen vil beskrive en overordnet, arkitektonisk og kunstnerisk idé for Kulturstrøget som forløb og sted at opholde sig. Det skal være muligt at opdele realiseringen af helhedsplanen i etaper. Helhedsplanen skal sikre, at strøget får en sammenhængende karakter, selvom anlæggene etapedeles.
  Forvaltningen anbefaler, at kommunen afholder et parallelopdrag om helhedsplanen, hvor tre hold dyster om at lave det bedste forslag. Parallelopdraget er en åben konkurrenceform, hvor det er muligt at inddrage politikere og Kulturstrøgets kulturinstitutioner undervejs i processen, så de endelige forslag bliver præget af lokal viden og synspunkter om strøget. Efter parallelopdraget udpeges en vinder, som inviteres til at viderebearbejde sit forslag i anden fase. Inden anden fase offentliggøres forslagene.
  Parallelopdragets proces fremgår af vedlagte invitation til prækvalificering.
  Forvaltningen anbefaler, at Plan- og Teknikudvalget udpeger to medlemmer til en følgegruppe, der skal indgå processen for parallelopdraget. De to medlemmer vil også indgå i en dommerkomité, som udpeger parallelopdragets vinder.
  Kultur- og Idrætsudvalget præsenteres for en tilsvarende sag den 10. september.
  Kultur- og Idrætsudvalget opfordres også til at udpege to medlemmer til følgegruppe og dommerkomité, så i alt fire politikere fra byrådet deltager i processen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Udgifterne til afholdelse af parallelopdraget afholdes af driftsbevillingen.
  Forvaltningen vil forelægge et overslag på udgifter til realisering af helhedsplanen, når parallelopdraget er gennemført.
  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 188
  Ad indstillingens punkt 1 og 2: Godkendt.
  Ad indstillingens punkt 3: Udvalget udpegede Karsten Lorentzen (O) og Anna Bondo Nielsen (Ø)

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 189 Parcelhus på Rughaven 24

  kortbilag.pdf

  Pkt. 189

  Parcelhus på Rughaven 24

  Sagsnr. 261842 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af Rughaven 24 vil gerne bygge et parcelhus på grunden. Det udelukker den gældende byplanvedtægt. Forvaltningen anbefaler, at plangrundlaget ændres, så ejeren kan bygge sit parcelhus. Sagen har betydning for andre grundejere i området og for områdets fremtidige karakter. Derfor foreslår forvaltningen en tidlig dialog med de berørte grundejere, før udvalget beslutter, om der skal udarbejdes et nyt plangrundlag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen tager initiativ til en indledende dialog med naboerne med henblik på at udarbejde et nyt plangrundlag for området. Efterfølgende tager Plan- og Teknikudvalget stilling til, om plangrundlaget skal ændres.

  Beslutningskompetence

  Plan og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af Rughaven 24 vil gerne bygge et parcelhus på grunden. Det udelukker den gældende byplanvedtægt 8, som fastsætter, at ejendommen skal bruges til etageboligbebyggelse. Ejeren har fået afslag på dispensation fra byplanvedtægten, fordi kommunen ikke kan dispensere fra vedtægtens anvendelsesbestemmelse.
  Nu beder ejeren om, at plangrundlaget ændres, så han kan få lov til at bygge et parcelhus på sin grund. Forvaltningen anbefaler, at plangrundlaget ændres, så der kan bygges et parcelhus på Rughaven 24, som er tilpasset til omgivelserne. Det er ejeren indstillet på. Sagen har dog også betydning for grundejerne på Sankt Hans Gade 11A, 11C samt 13-19 og for områdets fremtidige karakter. Derfor foreslår forvaltningen en tidlig dialog med de berørte grundejere, før udvalget beslutter, om der skal udarbejdes et nyt plangrundlag.
  Forvaltningen fremlægger en sag for Plan- og Teknikudvalget igen, når grundejerne har givet deres mening til kende. I den forbindelse vil udvalget kunne tage stilling til, om der skal udarbejdes et nyt plangrundlag for én eller flere af ejendommene i området.
  Når forvaltningen anbefaler, at ejeren af Rughaven 24 får lov til at bygge et parcelhus, er det fordi et parcelhus passer til områdets karakter og beliggenhed. Det skyldes, at:

  1. Området omkring ejendommen har i dag et fint bymiljø, som er domineret af parcelhuse og små byhuse
  2. Området ikke ligger stationsnært, hvor der bør fortættes
  3. Ejendommen næppe vil blive anvendt til etageboligbebyggelse, da muligheden ikke er blevet udnyttet i de snart 50 år, hvor byplanvedtægten har været gældende

  Når forvaltningen vurderer, at parcelhuset på Rughaven 24 har betydning for andre grundejere, så skyldes det, at muligheden for at bygge etageboliger forringes for naboerne på Sankt Hans Gade 13-19. Derudover rejser det spørgsmål om, hvorvidt der i det hele taget skal bygges etageboliger i området – herunder også på Sankt Hans Gade 11A og 11C – eller om området nuværende karakter skal fastholdes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Sagen har udelukkende økonomisk interesse for private grundejere.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 189

  Godkendt.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 190 Nyt vejnavn - lokalplan 602 for boliger ved Ibsgården/H.H.Kochsvej

  kort.pdf

  Pkt. 190

  Nyt vejnavn - lokalplan 602 for boliger ved Ibsgården /H.H.Kochsvej

  Sagsnr. 218170 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med lokalplan 602 for boliger ved Ibsgården/H.H. Kochsvej er der behov for et vejnavn til den ny bebyggelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnet Himmelev Have godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der bliver etableret en ny vej, der skal give adgang til den nye bebyggelse, som lokalplan 602 giver mulighed for. Området bliver en blanding af 1- og 2-planshuse og på sigt også etagebyggeri.
  Forvaltningen foreslår vejnavnet Himmelev Have. Ejeren ønsker dette navn, og det er mundret. Det henviser til bydelen og det grønne område ved siden af.
  Fröbels Have har forvaltningen også overvejet. Dette navn henviser til det tidligere pædagogseminar, som lå på grunden. Friedrich Fröbel (1782-1852) opfandt en pædagogisk retning, som også dannede grundlag for de første børnehaver.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 190

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 191 Trafikplan for Jyllinge

  trafikplan_for_jyllinge_rapport.pdf notat_-_forslag_til_trafikale_investeringer_i_jyllinge.pdf

  Pkt. 191

  Trafikplan for Jyllinge

  Sagsnr. 255257 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Byrådets møde den 26. marts 2014, punkt 192, blev der givet anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til trafikløsning i Jyllinge. Forvaltningen har siden fået udarbejdet en trafikplan for Jyllinge, der peger på og danner grundlag for en prioritering af trafikforbedrende tiltag i Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Forslag til trafikale investeringer i Jyllinge godkendes
  2. Ensretningen af Bygaden gøres permanent og suppleres med hastighedsdæmpende foranstaltninger,
  3. Krydset Nordmarksvej/Møllevej/Bygaden bygges om, så prioriteten ændres,
  4. ny rundkørsel i krydset Jyllinge Parkvej/Lindegårdsvej/Baunegårdsvej projekteres i 2014 og anlægges i 2015 under forudsætning af, at der afsættes rådighedsbeløb til trafikløsning i Jyllinge Bymidte i 2015 jf. Strategisk anlægsplan.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Rådgivningsvirksomheden Rambøll har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet en analyse af den trafikale udvikling i Jyllinge. Med udgangspunkt i udviklingsprogrammet for Jyllinge Bymidte og de eksisterende trafikale data, er der udarbejdet et idekatalog med forslag til trafikale investeringer i byen. Formålet med disse tiltag er at fredeliggøre bymidten for gennemkørende trafik, reducere hastigheden generelt på vejene, forbedre mobiliteten i Jyllinge ved et logisk og enkelt trafiksystem, og skabe bedre forhold for lette trafikanter på langs og på tværs i området.
  Forvaltningen har gennemgået analysen og forslagene og udarbejdet notatet: ”Forslag til trafikale investeringer i Jyllinge 2014”, der beskriver to hovedspor i de kommende års trafikale investeringer i Jyllinge:

  1. Omdannelse af Jyllinge Bymidte og Jyllinge Parkvej herunder Bygaden.
  2. Bedre vejforbindelser i Jyllinge Nord.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, da rådighedsbeløbet er frigivet.

  Plan- og Teknikudvalget. 21-08-2014, pkt. 166

  Udsættes.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 191

  Ad indstillingens punkt 1-3: Udsættes med henblik på yderligere undersøgelser.
  Ad indstillingens punkt 4: Godkendt.

 • Pkt. 192 Ansøgning om midlertidig anvendelse af erhverv til beboelse

  Pkt. 192

  Ansøgning om midlertidig anvendelse af erhverv til beboelse

  Sagsnr. 250402 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af ejendommen beliggende Algade 8 A-C og Læderstræde 5 A og B har ansøgt om til en midlertidig 5-årig tilladelse til beboelse i Læderstræde 5 A, 1.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en 5-årig tilladelse til midlertidig beboelse i 5 A, 1., samt at der stilles betingelse om, at der gives byggetilladelse, og at der tinglyses en deklaration om anvendelsesforholdet.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejendommen beliggende Algade 8 A-C og Læderstræde 5 A og B indeholder ifølge BBR-meddelelsen 1.770 m2 erhverv samt én bolig på 149 m2, der er beliggende Læderstræde 5 B, 2. Ejeren af ejendommen har ansøgt om at få tilladelse til midlertidig anvendelse til beboelse i erhvervsdelen beliggende Læderstræde 5 A, 1., 4000 Roskilde. På nuværende tidspunkt er der registeret 196 m2 erhverv på Læderstræde 5 A, 1.
  Kommunen har tidligere givet ejeren tilladelse til midlertidig anvendelse til beboelse i Læderstræde 5 A, 2. i perioden 1994-1999. Herefter er der i 1999 givet tilladelse til midlertidig anvendelse til beboelse i Læderstræde 5 A, 1. i perioden 1999-2004 og igen i perioden 2004-2009. Der er ikke ansøgt om anvendelse til beboelse i ejendommen siden den seneste midlertidige tilladelse udløb i 2009. Der er ved de tidligere tilladelser tinglyst deklaration om det ændrede anvendelsesforhold.

  Årsagen til, at ejeren af ejendommen ønsker en midlertidig tilladelse til beboelse, er, at ejeren ønsker at kunne foretage renovering og videreudvikling af ejendommen på et senere tidspunkt f.eks.i forbindelse med sin fraflytning. Ejeren finder det derfor ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at skulle fastlåse ejendommens fortsatte anvendelse, idet en permanent ændring af arealets anvendelsesmuligheder vil reducere udviklingsmulighederne for ejendommen i betragtelig grad.
  Der er ikke i forbindelse med de tidligere tilladelser til midlertidig anvendelse til beboelse foretaget en sagsbehandling efter byggelovgivningen. En midlertidig anvendelsesændring af denne langvarige karakter kræver, at der også gives byggetilladelse.
  Ifølge lokalplanen for området, må stueetagen imod Algade kun anvendes til detailvareforretninger, kulturelle formål, restauranter og lignende. På førstesalen kan der indrettes butik, kundeorienterede servicefunktioner eller boliger. Lokalplanen er således ikke til hinder for, at det ansøgte kan tillades.

  Ifølge Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter er der intet juridisk til hinder for, at der gives tilladelse, idet det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvor længe og hvor mange gange, der kan gives en midlertidig tilladelse. Ministeriet anfører dog den betragtning, at formålet med den midlertidige tilladelse kan savne realitet, da de gentagne forlængelser gør, at boligen ikke kan siges at være midlertidig.

  Forvaltningen har indstillet, at der gives tilladelse til det ansøgte. Udvalget kan dog også vælge ikke at give tilladelse til det ansøgte og i stedet henvise ansøger til at søge om, at få etableret en permanent bolig i ejendommen, såfremt udvalget mener, at formålet med den midlertidige tilladelse savner realitet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 192

  Godkendt.

 • Pkt. 193 Anlægsregnskab - belægningsvedligeholdelse 2012

  Pkt. 193

  Anlægsregnskab - belægningsvedligeholdelse 2012

  Sagsnr. 261077 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse i Roskilde Kommune 2012.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 29. februar 2012, punkt 46, en anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse i Roskilde Kommune. Den samlede bevilling var på 11.018.000 kr.
  Regnskabet udviser udgifter for i alt 10.996.491 kr. Der er således en mindreudgift på 21.509 kr. i forhold til den givne bevilling.
  Der blev færdiggjort belægningsarbejder på følgende veje og stier:
  Overordnede veje:
  - Del af Østrupvej
  - Krydset Holbækvej/Ringstedvej/Søndre Ringvej
  - Del af Ramsømaglevej
  - Baunehøjvej
  - Haraldsborgvej samt del af Kongebakken
  - Allershøjvejen
  - Svenstrupvejen
  - Grønnegade
  - Del af Møllevejen i Hastrup
  - Smedegade
  - Hjortevænget
  - Fabriksvænget

  Boligveje:
  - Hastrup Bygade
  - Hyrdehøj
  - Hyrdehøj Bygade
  - Guldblommevej
  - Firbladvej
  - Kirkebakken samt en del af Dyssegårdsvej

  Stier:
  - Lindebjergstien
  - Sti langs med Duebrødrevej
  - Del af stier langs med Sankt Clara Vej
  - Del af stier langs med Søndre Ringvej

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Mindreforbruget på kr. 21.509 er tilgået kassen tidligere år, og i 2014 er kassen påvirket med kr. 0.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 193

  Anbefales.

 • Pkt. 194 Frigivelse af rådighedsbeløb til cyklisthandlingsplan 2014

  prioritering_af_cykelprojekter_i_bymidten.pdf

  Pkt. 194

  Frigivelse af rådighedsbeløb til cyklisthandlingsplan 2014

  Sagsnr. 259984 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler gennemførelse og prioritering af cyklisthandlingsplanen for 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. midlerne prioriteres som det fremgår af cyklisthandlingsplanen, med den ændring, at projekt for cykling mod ensretningen på Schmeltz Plads udgår og erstattes af cykelforbedringer i Skomagergade og Læderstræde.
  2. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til cykelisthandleplanen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget for punkt 1.
  Byrådet for punkt 2.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen foreslår forbedringer for cyklister i Skomagergade og Læderstræde. Bedre øst-vest gående forbindelser i bymidten er centralt for at få flere til at cykle. I stedet for at etablere cykling mod ensretningen på Schmeltz Plads, foreslås mindsket spærretid for cyklister i Skomagergade. Cykling tillades kun udenfor butikkernes almindelige åbningstider i de tidsrum, hvor der typisk er få fodgængere. Tiltaget suppleres med en kampagne, der skal oplyse om regler og opfordre til hensynsfuld kørsel på fodgængernes præmisser i både Skomagergade og Algade. Projektet gennemføres i dialog med detailhandlen og Politiet. Derudover etableres røde løbere mod ensretningen i Læderstræde. I alt bruges ca. 0,5 mio. kr. på projekterne.
  Resten af projekter udføres, som planlagt (i alt ca. 1,0 mio. kr):
  - Sct. Ols Gade (cykellomme, hævet flade, p-restriktioner mv.)
  - Stjernestier (cykelsymboler mv. på Københavnsvej og Holbækvej)
  - Cykelsløjfer (Skiltning el. promovering af anbefalede ruter til fritidscykling)
  Se bilag 1 for uddybende om projekterne. Projekterne udføres i 2014 og 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 194

  Ad indstillingens punkt 1: Godkendt.
  Ad indstillingens punkt 2: Anbefales.

 • Pkt. 195 Orientering om kommende større sager i Plan- og Teknikudvalget - september 2014

  kommende_stoerre_sager_september-moederne_2014_-_samlet_oversigt.pdf

  Pkt. 195

  Orientering om større sager i Plan- og Teknikudvalget - september 2014

  Sagsnr. 249636 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Oversigt over større sager i kommende kvartal i udvalget:
  - Igangsættelse af arbejdet med Trafik- og Mobilitetspolitik (oktober)
  - Lokalplan – Lokalcenter Roskildevænget, 11-punkts program (oktober)
  - Lokalplan – Dagligvarebutik i Nordmarken, til høring (oktober)
  - Lokalplan – Kreative familieboliger Musicon, til høring (oktober)
  - Trafiksikkerhed på skoler (november)
  - Lokalplan – dagligvarebutik ved Ros Have, til høring (november)
  - Bymidtestrategi Viby (november)
  - Lokalplan – Vigen Strandpark og Roskilde Camping (december)
  - Lokalplan – Fjordkilen Vest (december)
  - Lokalplan – Præstemarkshusene, endelig vedtagelse (december)
  - Lokalplan – Hyrdehøj, til høring (december)
  Oversigt over større sager i den efterfølgende periode i udvalget:
  - Lokalplan - Sankt Hans, til høring
  - Igangsættelse af politikker - natur- og miljøpolitik og politik for fysiske aktiver
  - Klimalokalplan for Jyllinge Nordmark
  - Lokalplan - Fjordkilen, til høring

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 195

  -

 • Pkt. 196 Orientering om halvårsregnskab 2014

  notat_halvaarsregnskab_2014.pdf

  Pkt. 196

  Orientering om halvårsregnskab 2014

  Sagsnr. 260405 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Halvårsregnskab 2014 samt forventet årsregnskab fremlægges til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1: Forventet nettodriftsregnskab fordelt på fagområder i mio. kr.

  Økonomi

  Det forventede årsregnskab viser en forværring af de likvide aktiver på 102,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 er der tale om en forbedring på 33,7 mio. kr.
  På Plan- og Teknikudvalgets område er der tale om et merforbrug på 1,8 mio. kr. svarende til overførte midler indenfor områderne grønne områder, vejvæsen og busdrift.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 196

  -

 • Pkt. 197 Orientering om status på klimatilpasningsplan m.v.

  Pkt. 197

  Orientering om status på klimatilpasningsplan m.v.

  Sagsnr. 217972 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen vil på mødet orientere om status på arbejdet med klimatilpasningsplanen m.v.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På mødet vil forvaltningen orientere om status på arbejdet med klimatilpasningsplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 197

  -

 • Pkt. 198 Orientering om status på planproces for lokalplan for Jyllinge Nordmark

  planproces_ny_lokalplan_for_jyllinge_nordmark.pdf

  Pkt. 198

  Orientering om status på proces for forslag til lokalplan for Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 242772 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udarbejdelse af forslag til lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark er forsinket. Forvaltningen orienterer om årsager til forsinkelsen og den fremadrettede proces.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i byrådets sag om klima- og stormflodssikring den 18. juni 2014, punkt 266, orienteret om, at forslag til lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark ventes forelagt til politisk behandling i september 2014. Lokalplanen skal blandt andet sikre plangrundlaget for realisering af digeanlæg, der skal beskytte Jyllinge Nordmark mod oversvømmelser.
  Forvaltningen erfarer at udarbejdelse af lokalplanforslaget først kan blive forelagt til politisk behandling primo 2015. Dette skyldes ikke mindst, at forvaltningen afventer stillingtagen til valg af løsning til sikring mod stormflod, som har betydning for bestemmelser i lokalplanen. Der henvises til sag på Klima- og Miljøudvalgets møde den 9. september 2014, om kystsikring i Jyllinge Nordmark og Inderfjorden.
  Endvidere kræver arealreservation til dige en planlægningstilladelse fra Naturstyrelsen, da planlægningen berører Natura 2000 område ved Roskilde Fjord og Værebro Å. Tilladelsen skal være givet før et forslag til lokalplan kan offentliggøres. Ansøgningen er sammen med en indledende Natura 2000 konsekvensvurdering afsendt til Naturstyrelsen 3. juli 2014 med anmodning om snarlig behandling.
  Lokalplanen nødvendiggør også udarbejdelse miljøvurdering samt tillæg til Kommuneplan 2013. Sag om igangsætning af tillæg til kommuneplanen har været forelagt Økonomiudvalget på mødet den 2. september 2014.
  Lokalplanen ventes at være endeligt vedtaget juni 2015. Den forlængede planproces vil ikke forsinke anlæg af diger. Se bilag for oversigt over den samlede planproces.
  Byggeansøgninger vil som udgangspunkt blive administreret efter gældende lokalplan, indtil lokalplanen sendes i høring. Forvaltningen vil dog foretage en nøje og individuel afvejning af behov for dispensationer, så grundejere, der ønsker at gennemføre byggeri, ikke belastes af den lange planproces.
  Orienteringssagen er ligeledes forelagt Klima- og Miljøudvalget den 9. september 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Udgifter til udarbejdelse af lokalplanen afholdes indenfor de afsatte midler til klima- og stormflodssikring.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 198

  -

 • Pkt. 199 Eventuelt

  Pkt. 199

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 199

  Udvidelsen af lystbådehavnen.
  Konkret sag i Toldbodgade.

 • Pkt. 200 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 200

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 200

  Udvalgets nytårskur.