You are here

Referat

Dato: Torsdag, Januar 12, 2017 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 1

  Godkendt.

  Fraværende: Daniel Prehn Nielsen (A).

 • Pkt. 2 Vedtagelse af Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd

  Hoeringsnotat_for_behandling_af_bemaerkninger_til_Trafik-_og_Mobilitetsplan_Roskilde_Syd.pdf Trafik-_og_Mobilitetsplan_for_Roskilde_syd.pdf Mulige_fremtidige_loesninger_for_det_overordnede_vejnet_i_Roskilde_syd.pdf

  -

  - Pkt. 2

  - Vedtagelse af Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd

  - Sagsnr. 234888 - Plan- og Teknikudvalget - Åbent punkt

  - Resume

  - Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd var i høring fra den 7. marts til den 20. maj 2016. Borgernes høringssvar gav anledning til flere justeringer og tilføjelser til planens katalog af muligheder.

  - Indstilling

  - Forvaltningen indstiller, at Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd godkendes med de ændringer, som høringsprocessen har givet anledning til, beskrevet i notatet ”Høring – Trafik- og Mobilitetsplan Roskilde syd”.

  - Beslutningskompetence

  - Byrådet

  - Sagsfremstilling

  - På Plan- og Teknikudvalgets møde den 3. marts 2016, punkt 51, blev det besluttet, at sende Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd i høring. Høringsperioden strakte sig fra den 7. marts til 20. maj 2016. I løbet af høringsperioden blev der afholdt to borgermøder. Udvalget havde en temadrøftelse den 18. august 2016, punkt 147.
  -
  - Kommunen modtog 59 høringssvar, 50 udfyldte postkort på borgermødet i Viby og 3 underskriftsindsamlinger. Se høringssvarene her.
  -
  - Høringssvarene gav anledning til følgende justeringer:
  -
  - En omdannelse af det trebenede vejkryds Slotsbakken – Ramsømaglevej – Ramsølillevejen til en minirundkørsel for at øge trygheden og tydeliggøre vigepligtsforholdene.
  - Indsatsen for sikre skoleveje i Gadstrup, projekt 10, udvides med cykelstier på Ramsømaglevej fra Svanevej til krydset Slotsbakken – Ramsømaglevej. Derved vil der være sammenhængende stiforbindelse fra Gadstrup skole til Slotsbakken - Ramsølillevejen, hvor købmand og posthus også findes.
  -
  - Evt. realisering af Projekt 4, åbning for biltrafik fra Parkvej til Tofthøjvej, skal ledsages af en trafiksikkerhedsrevision på grund af områdets relativt høje andel af beboere med nedsat evne til at færdes i trafikken.
  -
  - Mange høringssvar udtrykker modstand mod en udvidelse af viadukten i Viby. Udvidelsen af viadukten fastholdes som en mulighed, men eventuel realisering og endelig udformning kræver forudgående undersøgelser af de økonomiske og miljømæssige forhold.
  -
  - Mange høringssvar udtrykker ønsker om en omfartsvej. Omfartsvejen, Sydvejen, er ikke med i kataloget. Med de estimerede fremtidige trafikmængder står projektet ikke omkostningsmæssigt mål med de mulige gevinster. Muligheden på lang sigt fastholdes imidlertid som fremtidig vejforbindelse i Kommuneplan.
  - Høringssvarene udtrykker bekymring for lastbiltrafik gennem byerne, særligt i Viby og Gadstrup, hvor der samtidig er skolebørn. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at åbne Finervej til Køgevej for lastbilkørsel for derved at begrænse lastbiltrafikken på Salløvvej og forbedre sikkerheden for skolebørn og cyklister. Vejdirektoratet har imidlertid givet afslag på kommunens forespørgsel.

  - Økonomi

  - Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  - Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 2

  - Udsættes med henblik på yderligere oplysninger.
  -
  -

 • Pkt. 3 Forslag til lokalplan 655 for Ny Østergade-arealet (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_655_Ny_Oestergade-arealet.pdf Kortbilag_udkast_til_lokalplanafgraensning_for_Ny_Oestergade-arealet.pdf Hoeringsnotat_opsamling_paa_indledende_hoering_for_Ny_Oestergade-arealet.pdf Forslag_til_pejlemaerker_for_videre_planproces_med_udvikling_af_Ny_Oestergade-arealet_for_Ny_Oestergade-arealet.pdf

  Pkt. 3

  Forslag til lokalplan 655 for Ny Østergade-arealet (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 287558 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ny Østergade-arealet skal udvikles med afsæt i EFFEKTs vinderforslag. Realisering af bydelen kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 655 for Ny Østergade-arealet på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på møde den 28. september 2016, punkt 226, besluttet at gennemføre en indledende offentlig høring om udvikling af Ny Østergade-arealet. Høringen tog ud-gangspunkt i EFFEKTs vinderforslag, som byrådet tiltrådte på samme møde. Vinderforslaget danner afsæt for udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for området.
  Opsamling på den indledende høring fremgår af sag forelagt Økonomiudvalget den 11. januar 2017. Sagens bilag med opsamling på den indledende høring samt forslag til pejlemærker for det videre plan- og udviklingsarbejde for Ny Østergade-arealet er vedlagt til orientering.
  På baggrund af vinderforslaget, den indledende høring og forvaltningens forslag til pejlemærker forelægges 11-punktsprogram, som beskriver de væsentligste opmærksomhedspunkter for lokalplanlægningen.
  Lokalplanen har som hovedformål at muliggøre realisering af en helt ny attraktiv bydel, som skal binde Roskilde sammen på tværs af jernbanen. Et vigtigt omdrejningspunkt er en ny underføring, der skal fungere som et levende byrum, hvor station og by er fuldt integreret. I den nye bydel skal der gøres plads til omkring 400 nye boliger, et hotel, større butikker, kontorerhverv, caféer og andre servicefunktioner. Mellem husene skal der skabes attraktive byrum, som indbyder til brug og ophold, der samtidig understøtter en høj grad af tilgængelighed indenfor området og til/fra området. Lokalplanen skal endvidere beskrive håndtering af trafikale forhold, herunder bil- og cykelparkering, samt hvordan der kan gennemføres en klimatilpasset håndtering af regnvand.
  Forvaltningen vurderer, at realisering af Ny Østergade-projektet kan påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor udarbejdes en strategisk miljøvurderingsrapport, som fremlægges til politisk godkendelse sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.
  Det skal bemærkes, at lokalplanlægningen understøttes af juridisk bindende aftaler med projektudvikler og grundejere for at sikre en hensigtsmæssig realisering af bydelen. Disse aftaler vil senere blive fremlagt i særskilt sag.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation, og at der holdes borgermøde i høringsperioden. Plan- og Teknikudvalgets beslutning af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget den 11. januar 2017 beslutter, at der fortsat udarbejdes kommuneplantillæg 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Byrådet har tidligere frigivet midler til udarbejdelse af plangrundlaget.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 3

  Godkendt under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender, at der fortsat udarbejdes kommuneplantillæg 2.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde det skitserede 11-punktsprogram, idet Ø finder, at bygningsvolumen er for voldsom, og fordi der gives mulighed for byggeri i 12 etager. Det vil skæmme indtrykket af Roskilde som en historisk købstad.

 • Pkt. 4 Forslag til lokalplan 632 for Det Høje C på Musicon (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_632_til_hoering.pdf

  Pkt. 4

  Forslag til lokalplan 632 for Det Høje C på Musicon (til høring)

  Sagsnr. 269649 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunen har indgået projektudviklingsaftale med tilhørende forkøbsret om realisering af byggeri på Musicon. Området er omfattet af lokalplan 540, men etablering af byggeri i området forudsætter udarbejdelse af en supplerende lokalplan.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 632 for Det Høje C godkendes til offentlig høring i perioden fra 30. januar til 26. marts 2017, og
  2. der afholdes borgermøde den 1. marts 2017 kl. 19-21 i kantinen på Rådhuset.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte på møde den 6. maj 2015, punkt 87, 11-punktsprogram for Det Høje C, som grundlag for udbud af byggegrund og udarbejdelse af lokalplan.
  Med baggrund i projektudviklingsaftale med tilhørende forkøbsret, godkendt af byrådet i lukket sag den 28. september 2016, punkt 245, har forvaltningen i samarbejde med udvikler udarbejdet forslag til lokalplan 632 for Det Høje C.
  Lokalplanens primære formål er at sikre et boligområde med blandede boligtyper og boligstørrelser. Med publikumsorienterede funktioner i stueetager mod Rabalderstræde, skal bebyggelsen bidrage til at skabe et levende og varieret bymiljø på Musicon. Bebyggelsen skal danne kant mod Rabalderstræde og Pulsen og skabe en landskabelig overgang til Rabalderparken. Et diagonalt landskabsstrøg skal sikre en offentlig forbindelse imellem Rabalderstræde og Rabalderparken og indrettes sådan, at det inviterer til møder mellem forbipasserende og områdets beboere. Bebyggelsens facader skal have et eksperimenterende og karakterfuldt udtryk, der bygger videre på områdets identitet som et nyskabende byområde.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Lokalplanen forventes fremlagt til endelig godkendelse i maj 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Indholdet i lokalplanforslaget skal danne grundlag for salg af kommunal jord. Projektudviklingsaftalen sikrer ca. 50 procent almene og 50 procent private boliger. Særskilt sag om skema A og samlet økonomi vil blive forelagt Økonomiudvalget på et senere tidspunkt. Udgifter til byggemodning af området afholdes af udvikler.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 4

  Anbefales.

 • Pkt. 5 Forslag til lokalplan 642 for skæve boliger ved Stenvænget (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_642_for_smaa_boliger_ved_Stenvaenget.pdf

  Pkt. 5

  Forslag til lokalplan 642 for små boliger ved Stenvænget (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 275665 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 642 for små boliger ved Stenvænget har været i offentlig høring. Der kom ingen høringssvar i høringsperioden.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 642 godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 5. oktober 2016, punkt 197, at sende forslag til lokalplan 642 for små boliger ved Stenvænget i offentlig høring fra den 10. oktober til den 5. december 2016.
  Lokalplanen skal give mulighed for at opføre op til 10 skæve boliger samt eventuelt et fælleshus ved Stenvænget til voksne hjemløse.
  I budgetforliget 2015 afsatte byrådet 1 mio. kr. til projektet, og ved budgetforliget for 2017 afsatte byrådet yderligere 2 mio. kr. til realisering af projektet (husvildeboliger).
  Boligerne skal særligt tilpasses en målgruppe af voksne med længerevarende hjemløshed, som ikke kan finde sig tilrette i en almindelig lejlighed. Det er derfor boliger, som er små og billige, er placeret bynært, ikke indebærer tæt naboskab som i en lejlighed, men alligevel giver mulighed for socialt fællesskab, og hvor der er mulighed for at holde hund.
  Lokalplanen skal sikre, at:
  - der kan opføres op til 10 små tæt-lav boliger samt mulighed for et fælleshus med kontor
  - byggeriet opføres som to stænger, der skærmer det fælles udeareal mod omgivelserne
  - der kan etableres vejadgang til arealet fra Søndre Ringvej
  - boligerne afskærmes mod støj fra jernbanen
  Der er ikke kommet indsigelser i høringsperioden, og der er alene foretaget mindre redaktionelle rettelser i lokalplanforslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 5

  Godkendt.

 • Pkt. 6 Forslag til lokalplan 651 for Tjæreby omfartsvej (endelig vedtagelse)

  Hoeringsnotat_for_forslag_til_lokalplan_651_for_Tjaereby_omfartsvej.pdf Lokalplan_651_for_Tjaereby_omfartsvej.pdf

  Pkt. 6

  Forslag til lokalplan 651 for Tjæreby omfartsvej (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 282355 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 651 for Tjæreby omfartsvej har været i offentlig høring. Der kom fem høringssvar i høringsperioden.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 651 for Tjæreby omfartsvej godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 5. oktober 2016, punkt 197, at sende forslag til lokalplan 651 for Tjæreby omfartsvej i offentlig høring fra den 10. oktober til den 5. december 2016.
  Omfartsvejen går syd om Tjæreby og forbinder Tjærebyvej med Køgevej via Lufthavnsvej. Omfartsvejen skal aflaste Tjæreby for gennemkørende trafik, herunder lastbiler fra det nærliggende råstofgraveområde.
  Lokalplanen skal sikre, at området kan anvendes til vejanlæg samt fastlægge placering og indpasning af vejen i landskabet.
  Der kom fem høringssvar i høringsperioden. Se høringssvar her. Heraf ét fra Vejdirektoratet, der som det eneste omhandler selve lokalplanen. Vejdirektoratet ønsker en tilføjelse til lokalplanen om, at realisering af planen forudsætter tilladelse fra Vejdirektoratet, samt at vejloven er gældende for vejanlæg.

  De øvrige høringssvar omhandler trafikforhold, der ligger uden for lokalplanområdet, eller som ikke kan reguleres med lokalplanen. Disse høringssvar er videregivet til behandling i forvaltningen.
  Der er derfor på baggrund af høringssvarene alene tilføjet, at realisering af lokalplanen kræver tilladelse fra Vejdirektoratet, samt at vejloven er gældende for vejanlæg. Herudover er derfor foretaget mindre redaktionelle rettelser i lokalplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Midler til anlæg af vejen er afsat og frigivet.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 6

  Godkendt.

 • Pkt. 7 Ændring af helhedsplanen for Skousbo bebyggelsen

  Pkt. 7

  Ændring af helhedsplanen for Skousbo bebyggelsen

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre forslår, at der udlægges en omfartsvej i Viby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Lars Berg Olsen (V) har bedt om at få optaget punktet på dagsordenen således:
  Ӯndring af helhedsplanen for Skousbo bebyggelsen
  Venstre stiller forslag om, at der udlægges en omfartsvej i Viby. Den nye omfartsvej skal krydse jernbanen via en bro nord for Viby, som anført i helhedsplanen, men have tilslutning til Ørstedvej, øst for den nye Skousbo bebyggelse, på en sådan måde, at den evt. senere kan forlænges, når udbygning af Langdyssegaard bliver aktuel. Omfartsvejen projekteres med passende underføring på kritiske steder.
  Den skitserede linjeføring vil reducere mængden af tung og unødig trafik i Vibys bykerne og muliggøre, at der indføres hastighedsdæmpende tiltag på Ørstedvej uden større gene for adgangsforholdene til og fra Viby. Dæmpet hastighed på Ørstedvej vil øge trafiksikkerheden betydelig for svage trafikkanter ved Peder Syv Skolen og ved daginstitutionerne.
  Forslaget bidrager endvidere til, at der kan skabes bedre sammenhæng mellem den eksisterede bykerne og det nye boligområde.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 7

  Det af V stillede forslag blev sat til afstemning. For stemte Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V). Imod stemte de øvrige 5 udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.

 • Pkt. 8 Delvis aflysning af lokalplan 189, Darup Idrætsanlæg (endelig vedtagelse)

  Ophaevelsesplan_for_Darup_Idraetsanlaeg.pdf

  Pkt. 8

  Delvis aflysning af lokalplan 189, Darup Idrætsanlæg (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 284677 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Høring af delvis aflysning af lokalplan for Darup Idrætsanlæg samt ændring fra byzone til landzone er afsluttet. Plan- og zoneændring forelægges til endelig godkendelse.
  Forvaltningen foreslår, at planændringen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag om delvis aflysning af Darup Idrætsanlæg samt ændring af zonestatus godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget har på møde den 5. oktober 2016, punkt 203, besluttet at igangsætte høring om ændret planlægning og zonestatus for Darup Idrætsanlæg. Ændringerne ønskes gennemført dels for at muliggøre anlæg af et mellemlager som led i permanent spildevandshåndtering på Milen dels grundet fremtidig grusgravning.
  Høringen er gennemført i perioden 14. oktober til 9. december 2016. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden. Kommunen er eneste berørte grundejer.
  Forvaltningen anbefaler, at den foreslåede delvise aflysning af lokalplan 189 for Darup Idrætsanlæg godkendes, og at der sker en samtidig ændring fra byzone til landzone på de arealer, som ikke længere er omfattet af lokalplanen.
  Ændring af zonestatus er kun muligt, hvis det fremgår specifikt af kommuneplanen. Zoneændringen er muliggjort ved byrådets vedtagelse af Kommuneplan 2016 den 21. december 2016, punkt 334. I Kommuneplan 2016 fremgår det både af rammeområde 3.LB.3, Darup Nord landområde samt af retningslinje 13.7, at idrætsanlæggets byzonearealer kan tilbageføres til landzone.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 8

  Godkendt.

 • Pkt. 9 Nyt vejnavn - lokalplan 651 for Tjæreby omfartsvej

  Kort_over_vejforloeb_-_lokalplan_651.pdf

  Pkt. 9

  Nyt vejnavn - lokalplan 651 for Tjæreby omfartsvej

  Sagsnr. 282355 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med lokalplan 651 for Tjæreby omfartsvej er der behov for et nyt vejnavn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnet Lyngbækvej godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Lokalplan 651, som behandles på samme møde, skal muliggøre, at der kan etableres en omfartsvej forbi Tjæreby landsby. Den skal sikre, at tung trafik fra bl.a. råstofgraveområder kan køre uden om landsbyen. Denne vej skal have et navn. Umiddelbart er der ikke nogen ejendomme, som får adresse på denne vej.
  Forvaltningen foreslår navnet Lyngbækvej, da vejen krydser en lille bæk ”Lyngbækken”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 9

  Godkendt.

 • Pkt. 10 Sti i Gl. Viby mellem Nymarken og Kastanielunden

  Oversigt_over_stiforloeb.pdf

  Pkt. 10

  Sti i Gl. Viby mellem Nymarken og Kastanielunden

  Sagsnr. 267430 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal tage stilling til, om der skal udlægges en privat fællessti over matrikel nr. 2s Viby By, Syv, der tilhører Boligselskabet Sjælland, og at ejendommene på Nymarken tildeles vejret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der udlægges en privat fællessti over matrikel nr. 2s Viby By, Syv, jf. bilag 1,
  2. der tildeles ejendomme på Nymarken vejret til den udlagte sti,
  3. der optages stiudlæg på stifortegnelsen,
  4. stien kræves anlagt,
  5. at grundejerne i Nymarken og Roskilde Kommune finansierer hver halvdelen af udgifterne til anlæg af stien.

  Beslutningskompetence

  Ad 1-4. Byrådet
  Ad 5. Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 16. december 2015, punkt 368, at der skulle udlægges en privat fællessti over matrikel nr. 2s Viby By, Syv. Stiforbindelsen fra Nymarken over Kastanielunden er forudsat i tidligere Ramsø Kommunes lokalplan nr. 73 fra 2006 for boligbyggeri på Nymarken, men ikke i lokalplan nr. 22 fra 1989 for boligområdet i Gl. Viby – Bodsbjergvej.
  En sti gennem Kastanielunden kan sikres ved, at Roskilde Kommune med hjemmel i privatvejsloven § 26, stk. 2, nr. 2 foretager et udlæg af stien og tildeler ejendomme i Nymarken vejret til stien. Et sådant udlæg er ikke en egentlig ekspropriation, men har karakter af et ekspropriativt indgreb. På den baggrund har forvaltningen afholdt møder med parterne for at få klarlagt, hvor stien kan etableres, og samtidig indebærer det mindst mulige indgreb i forhold til Boligselskabet Sjælland.
  Det er på baggrund af møderne forvaltningens vurdering, at parterne vil kunne acceptere et stiudlæg, som vist i det vedhæftede bilag. Udlægget vil være i overensstemmelse med de foreliggende planmæssige dispositioner, idet stien indgår i det øvrige stisystem i området. Da arealerne kræves stillet til rådighed for anlægget af stien, skal der betales erstatning til Boligselskabet Sjælland som ejer af arealerne, ifølge privatvejsloven § 40.
  Boligselskabet Sjælland har tilkendegivet, at de ikke ønsker vejret til stien. Derfor kan Roskilde Kommune påtage sig halvdelen af anlægsudgifterne for at sikre den almene færdsel, mens Nymarken påtager sig den anden halvdel af udgifterne. Nymarkens grundejere afholder en generalforsamling inden udvalgsmødet for endeligt at beslutte, om de vil påtage sig vejretten og halvdelen af udgifterne. Forvaltningen vil orientere herom på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Udgifterne til anlæg af stien på maksimalt 33.000 kr. og erstatning til Boligselskabet Sjælland kan afholdes inden for den almindelige vejdrift.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 10

  Ad indstillingens punkt 1 - 4: Anbefales.
  Ad indstillingens punkt 5: Godkendt.

 • Pkt. 11 Belægningsarbejder 2017

  Notat_med_veje_stier_og_pladser_som_foreslaas_asfalteret_i_2017.pdf Kort_med_veje_stier_og_pladser_som_foeslaas_asfalteet_i_2017.pdf

  Pkt. 11

  Belægningsarbejder 2017

  Sagsnr. 287312 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I driftsbudgettet for 2017 er der afsat midler til asfaltslidlag. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til prioritering af de veje, stier og pladser, som det vil være mest økonomisk forsvarligt at få asfalteret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til prioritering af nye asfaltslidlag i 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen er i gang med at udbyde asfaltarbejderne i Roskilde Kommune i en ny 3-årig periode for årene 2017-2019 med mulighed for option på yderligere et år i 2020.
  Der er i driftsbudgettet afsat ca. 18 mio. kr. til nye asfaltslidlag.
  Forvaltningen anvender et vejforvaltningssystem til, efter objektive faglige kriterier, at udpege de veje- og stistrækninger, hvor investeringen kan anvendes mest optimalt. Disse kriterier er en kombination af trafikmængden, vejens/stiens nuværende beskaffenhed, vejens betydning samt indmeldinger fra ”Giv et praj” – app´en. Derudover er der udført visuelt tilsyn af de udvalgte strækninger samt strækninger, hvor vejkvaliteten ligeledes er lav.
  Inden udvælgelse af veje, stier og pladser har der været dialog med ledningsejerne. Der vil dog kunne opstå akutte ledningsarbejder som bevirker, at enkelte veje- og stistrækninger risikerer, at udgå helt eller delvist. De udvalgte veje, stier og pladser i fremgår af bilaget.
  Et af målene i Byrådets ”Politik for drifts og udvikling af fysiske aktiver” er, at der i 2020 kun er 5 % veje i lav standard. Med udgangen af 2016 er der 46,5 km veje i lav standard svarende til 10 % af vejnettet. Prognoserne viser, at der ved udgangen af 2020 er 0 % veje i lav standard.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da der er afsat de nødvendige midler på driftsbudgettet for 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 11

  Godkendt.

 • Pkt. 12 Hestetorvet - pavilloner

  Pkt. 12

  Hestetorvet - pavilloner

  Sagsnr. 270364 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beslutning om igangsætning af proces for at sikre et levende byliv i Algades østlige ende og på Hestetorvet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afholdes workshop med opfordring til Roskilde Handel om at sætte sig i spidsen for en BID-proces for mere byliv i Algades østlige ende og på Hestetorvet.
  2. disponeringen af de afsatte midler i budgettet (0,5 mio. kr. til udeservering på Hestetorvet) reserveres til og afventer initiativer foreslået i BID-processen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har afsat 0,5 mio. kr. i budget 2017 til at etablere el, vand og kloakforhold for at sikre et levende byliv på Hestetorvet. Forvaltningen har holdt møder med de omkringboende interessenter, men må konstatere, at for at sikre et levende byliv, ikke bare på Hestetorvet, men også i hele den østlige ende af Algade, er det nødvendigt at samarbejde med flere interessenter.
  Forvaltningen foreslår, at der rettes henvendelse til Roskilde Handel med opfordring til at sætte sig i spidsen for forretningsejere og grundejere i Algades østlige ende på Hestetorvet og opstarte af en såkaldt BID-proces (”Business Improvement District”).
  Styregruppen for detailhandel har den 29. november 2016 deltaget i studietur med det formål at hente inspiration til fortsat udvikling af en levende bymidte med stærk detailhandel, oplevelser og kultur i Roskilde. Studieturens mål var Vejle og Flensborg. Erfaringer herfra viser, at et samarbejde på tværs af alle interessenter, kan føre til investeringer til stor gavn og revitalisering af forretningslivet og bylivet.
  Forvaltningen kan tilbyde at afholde en workshop, hvor oplægsholderne fra Vejle inviteres til at holde et oplæg. ByLivsLab i Byens Hus kan danne rammen for igangsættelse af BID-processen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da det foreslås, at disponering af allerede afsatte budgetmidler afventer en BID-proces. Der forventes en medfinansiering fra grundejere og forretningslivet som følge af BID-projektet.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 12

  Godkendt.

 • Pkt. 13 Vægmaleri - Bønnelyckes Plads, Ringstedgade

  Luftfoto_af_omraadet.pdf Foto_af_facade.pdf Udkast_til_billedet.pdf

  Pkt. 13

  Vægmaleri - Bønnelyckes Plads, Ringstedgade

  Sagsnr. 287352 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forespørgsel fra kunstner om mulighed for, at udføre et stort afgrænset og indrammet vægmaleri på Ringstedgade 28A-B, på facaden mod Bønnelyckes Plads.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. det godkendes, at det ønskede vægmaleri kan udføres og
  2. forvaltningen fremover får delegation til, at tage stilling til facade og gavlmalerier.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har fået en henvendelse fra kunstner Thomas Petersen om tilladelse til at udføre et vægmaleri på den nordlige del af den store ubrudte facade på det gamle Gimle. Facaden vender ud mod Bønnelyckes Plads parallelt med Ringstedgade.
  På den sydlige del af facaden blev der med støtte fra byrådet i 2001 malet et billede af elever fra Amtsgymnasiet i Roskilde under vejledning af mexicanske murmalere. Billedet blev skabt for at gøre opmærksom på Operation Dagsværk. Billedets motiv er bl.a. bygning af en skole, da støtten dette år gik til et uddannelsesprojekt i Mexico.
  Kunstneren ønsker at respektere det eksisterende billede og udføre et selvstændigt værk ved siden af med en tilsvarende indramning. Der foreligger ikke endelige skitser af maleriet, men det vil ske, når det er tilkendegivet, at det vil være muligt at udføre et maleri på stedet.
  Området er omfattet af lokalplan nr. 221 ”Facader i bymidten” og forslag til ny lokalplan for ”Roskilde bymidte” Facader og skilte, og ingen af dem har deciderede bestemmelser om facade- og gavlmalerier. Derfor ønskes der politisk stillingtagen til det aktuelle projekt, samt politisk godkendelse af at facade- og gavlmalerier er delegeret til forvaltningen jf. delegationsplanens note 9 pkt. c: ”Retningslinjer for arkitektoniske vurderinger og helhedsvurderinger af bygge- og anlægsprojekter, der i henhold til tinglyste deklarationer, byplanvedtægter og lokalplaner skal godkendes af Roskilde Byråd skal være i overensstemmelse med intentioner og bestemmelser i deklarationer, byplanvedtægter og lokalplaner samt kommunens evt. vejledninger
  Kunstneren har i 2016 udført et gavlmaleri på sygehusets lille bygning på Køgevej til højre for udkørslen fra Gormsvej, se her.
  Kunstneren har oplyst han har fået tilladelse fra ejer og lejere af bygningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Kunstneren sørger selv for finansiering via fonde eller ejer af bygningen.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 13

  Ad. indstillingens punkt 1: Godkendt.
  Indstillingens punkt 2 blev sat til afstemning: For stemte Torben Jørgensen (A), Daniel Prehn (A), Kaj V. Hansen (A), Peter Masen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O). Imod stemte Jonas Bejer Paludan (Ø). Hermed blev forvaltningens indstilling godkendt.

 • Pkt. 14 Budgetmidler vedr. affalds- og ressourcehåndtering

  Referencefotos_for_mobile_containere.pdf Overordnet_budget.pdf

  Pkt. 14

  Budgetmidler vedr. affalds- og ressourcehåndtering

  Sagsnr. 287524 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag om at igangsætte en mobil containerløsning til affaldssortering på offentlige arealer for at understøtte kommunens mål om en forbedret affalds- og ressourcehåndtering.
  Sagen behandles både i Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Teknikudvalget, idet midlerne ligger i Klima- og Miljøudvalgets budget og renholdelse på offentlige arealer hører under Plan- og Teknikudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de afsatte 0,79 mio. kr. i 2017 disponeres til indkøb og implementering af en mobil containerløsning til affaldssortering på offentlige arealer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget
  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2017 er afsat en ét-årig budgetblok til affalds- og ressourcehåndtering i Klima- og Miljøudvalgets budget. Klima- og Miljøudvalget besluttede den 1. november 2016, punkt 147, at 210.000 kr. blev afsat til bionaturgasindkøb i 2017. Udvalget besluttede endvidere, at forvaltningen til et kommende møde skulle udarbejde et oplæg om anvendelse af de resterende midler (790.000 kr.) til behandling i både Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Teknikudvalget.
  Forvaltningen foreslår, at de afsatte driftsmidler bruges på at indkøbe og implementere en mobil containerløsning til affaldssortering, som kan tages i brug ved større arrangementer. Dette understøtter affaldsplanen om fraktionssortering i hjemmet, så det kan blive et fælles mål.
  Der indkøbes en trailer med en samlet platform, hvor fraktionerne og kapacitet kan ændres efter behov. Løsningen er baseret på containere, fordi der er mulighed for at optimere den nuværende affaldsløsning i sække, idet skraldet kun skal håndteres én gang. Når traileren ikke er i brug ved arrangementer, vil den kunne tilbydes til skoler og andre offentlige institutioner for eksempel til undervisningsbrug eller ved arrangementer. Erfaringer fra den mobile trailer kan senere overføres til løsninger tilpasset små arrangementer og forsamlinger med et andet behov og budget. På sigt kan begge muligheder tilbydes borger/arrangører gennem Arrangørguiden.
  En del af pengene skal bruges på markedsføring og nudging, som sikrer, at investeringen bliver en succes. Elektroniske sensorer, der måler mængder, kan formidle løsningen på en innovativ måde og samtidigt indsamle viden, som kan bruges i driften.
  Projektet forventes startet i januar 2017 og i drift i juni 2017.
  Et alternativ til en mobil løsning kunne være indkøb af yderligere affaldsspande til sortering i det offentlige rum. Der er dog et forsøg i gang i gågaderne og Rabalderparken, og det er forvaltningens opfattelse, at disse forsøg skal gennemføres og evalueres inden der investeres i yderligere spande.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet midlerne er afsat i Klima- og Miljøudvalgets budget.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 14

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, idet Enhedslisten ønsker et alternativ med yderligere affaldsbeholdere til sortering i det offentlige rum gennemført.

 • Pkt. 15 Frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2017

  Uddybning_af_trafiksikkerhedsprojekterne_2017.pdf

  Pkt. 15

  Frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2017

  Sagsnr. 270793 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af trafiksikkerhedsmidlerne for 2017 med fokus på uheldsbekæmpelse, hastighedsdæmpning, skoleveje og utryghed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb
  2. midlerne prioriteres til de nævnte projekter

  Beslutningskompetence

  Ad 1. Byrådet
  Ad 2. Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2017 afsat 1,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsmidler. Der prioriteres projekter med fokus på uheldsbekæmpelse, hastighedsdæmpning, skoleveje og utryghed.
  Forvaltningen anbefaler, at følgende projekter realiseres:
  - Østrupvej/Store Valbyvej (ombygning)
  - Kong Valdemarsvej/Klosterengen (Ændret afmærkning mv.)
  - Stamvejen/Lindenborgvej (forprojekt)
  - Havdrupvej (bump ved byzone)
  - Fart-kampagner (national fart-kampagne og lokal kampagne med Psst-skilte)
  I vedlagte bilag er de enkelte projekter uddybet, inklusiv yderligere projekter, der eventuelt kan realiseres, hvis ovenstående projekter bliver billigere end planlagt.
  Projekterne forventes startet i foråret 2017 og afsluttes senest i foråret 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 15

  Ad. indstillingens punkt 1: Anbefales.
  Ad. indstillingens punkt 2:Godkendt.

 • Pkt. 16 Frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af trafiksikkerhed ved skoler 2017

  Notat_om_trafiksikkerhedsprojekterne.pdf

  Pkt. 16

  Frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af trafiksikkerhed ved skoler 2017

  Sagsnr. 287285 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af midlerne afsat til skolevejsprojekter for 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb
  2. midlerne prioriteres, så 1 mio. kr. afsættes til de nedenfor nævnte projekter og 1 mio. kr. udmønter forvaltningen, når skolerunden 2017 er gennemført.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Byrådet
  Ad 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har løbende dialog med flere skoler i Roskilde Kommune omkring den trafikale situation og anbefaler følgende projekter prioriteres for 1 mio. kr.:
  - Skt. Josefs Skole (hævet flade på Frederiksborgvej)
  - Sct. Jørgens Skole – Klub Kildegaarden (sikre krydsninger)
  - Transportundersøgelse på alle skoler i Roskilde
  - Inddragelsesprojekt og trafikforsøg på 1 skole (elever som trafikeksperter)
  - Cykelscore på 1 skole (kampagne der motiverer elever til at cykle hele året)
  For at sikre, at alle skoler bliver hørt, har forvaltningen skrevet til alle skoler med tilbud om et møde i 1. kvartal af 2017. På den baggrund vil forvaltningen prioritere den resterende 1 mio. kr. I vedlagte bilag er alle projekterne uddybet, og der er en samlet oversigt over de projekter, som vil indgå i prioriteringen af den resterende 1 mio. kr. Projekterne forventes startet i foråret 2017 og forventes afsluttet senest i foråret 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000

  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 16

  Ad. indstillingens punkt 1: Anbefales.
  Ad. indstillingens punkt 2:Godkendt.

 • Pkt. 17 Anlægsregnskab Rabalderstræde etape 2, anden del

  Pkt. 17

  Anlægsregnskab Rabalderstræde etape 2, anden del

  Sagsnr. 209082 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Rabalderstræde på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i årene 2014, 2015 og 2016 givet en samlet anlægsbevilling på udgiftssiden på 13.492.00 kr. og en indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr. til tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 336.931 kr.
  Merforbruget skyldes bl.a., at der har været mange uforudsete forhold i relation til ukendte ledninger i vejen, og at der er etableret bedre ledelinjesystem for synshandicappede end først planlagt.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 336.931 kr.
  Der er i 2016 afsat rådighedsbeløb til udgifter på 53.700 kr. og til indtægter på 500.000 kr. I 2016 er der modtaget indtægter svarende til rådighedsbeløbet på 500.000 kr. Derudover er der i 2016 afholdt udgifter for 390.757 kr., hvilket giver et merforbrug på 337.058 kr. samt en negativ kasseeffekt på 337.058 kr. i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 17

  Anbefales.

 • Pkt. 18 Anlægsregnskab Skovkrydset, Musicon

  Pkt. 18

  Anlægsregnskab Skovkrydset, Musicon

  Sagsnr. 287687 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume
  Der aflægges anlægsregnskab for Skovkrydset på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den er 28. januar 2015, punkt 19, givet anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. og den 25. maj 2016, punkt 152, givet en tillægsbevilling på 500.000 kr.
  Som følge af busplan 2012 og linie 2A’s betjening af Musicon er der nu etableret et superstoppested i krydset Pulsen / Rabalderstræde. Superstoppestedet er et led i visionen om udvikling af den kollektive trafik i samarbejde med Movia.
  Byrummet, der danner ramme om busstoppestedet er udviklet i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole, idet deres areal indgår og har fået et udpræget grønt udtryk – næsten skovagtigt. Skovudtrykket er en værdifuld kontrast til Musicons øvrige meget bymæssige områder.
  Der er etableret hastighedsdæmpede vejarealer, belægninger, beplantning, motionsredskaber og belysning.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 798 kr.
  Der er i 2016 afsat et rådighedsbeløb på kr. 247.391 kr. og afholdt et forbrug på 246.592 kr. svarende til en positiv kasseeffekt på kr. 798 kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 18

  Anbefales.

 • Pkt. 19 Orientering om Drivers Event/Drivers Club

  Ansoegning_om_stoette_til_Drivers_Event_og_Drivers_Club.pdf Afslag_paa_ansoegning_fra_Faerdselsstyrelsen.pdf

  Pkt. 19

  Orientering om Drivers Event/Drivers Club

  Sagsnr. 278347 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om, at Drivers Event og Drivers Club må nedlægges, da der ikke fremadrettet kan opnås økonomisk støtte fra Færdselsstyrelsen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har tidligere år ansøgt Færdselsstyrelsen om økonomisk støtte til afholdelse af kampagnen Drivers Event og drift af Drivers Club på hhv. 500.000 kr. til Drivers Event og 150.000 kr. til Drivers Club.
  Ændringer i Finansloven betyder, at midlerne til kampagner skal søges gennem Rådet for Sikker Trafik. Roskilde Kommune har ikke opnået økonomisk støtte i 2017 til afholdelse af både Drivers Event og Drivers Club, se bilag.
  Arbejdsgruppen for afholdelse af kampagnen består af Roskilde Kommune, Midt- og Vestsjællandspoliti, FDM, Østsjællandsberedskab, Rådet for Sikker Trafik og Dasu (Dansk Automobil Sports Union).
  Arrangementet har hidtil været afholdt første søndag i september og er en oplevelseskampagne, der skal give unge (18-24 årige) en større forståelse for færdselssikkerhed for at undgå alvorlige tilskadekomne og dødsfald i trafikken særligt i denne aldersgruppe.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 19

  -

 • Pkt. 20 Eventuelt

  Pkt. 20

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 20

  Cosmosgrunden.

 • Pkt. 21 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 21

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 21

  Hilsen fra Materielgårdens nytårskur.

 • Pkt. 22 Arealerhvervelse til gangsti mellem Vestergade og Kildemosen i Viby(Lukket)