You are here

Referat

Dato: Mandag, September 12, 2016 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 174 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 174

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 174

  Punkt 183, "Ansøgning om byggeri i 3 etager på Himmelev Gl. Præstegård", tages af dagsordenen.
  Herefter godkendt.

 • Pkt. 175 Forslag til lokalplan 644 for boliger i Vindinge Vest (til høring)

  forslag_til_lokalplan_644_for_boliger_i_vindinge_vest.pdf

  Pkt. 175

  Forslag til lokalplan 644 for boliger i
  Vindinge Vest (til høring)

  Sagsnr. 278962 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  To projektudviklere ønsker at udbygge arealet mellem Vindinge By, Tingvej og Vindingevej med en blanding af parcelhuse og tæt/lav boliger. Udbygningen kræver, at der udarbejdes en lokalplan, og at der foretages ændringer af kommuneplanrammerne.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 644 for boliger i Vindinge Vest sendes i offentlig høring fra den 30. september til 25. november 2016, og
  2. der afholdes borgermøde torsdag den 27. oktober 2016, kl. 19.00 på Vindinge Skole.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte den 7. april 2016, punkt 76, udarbejdelsen af lokalplan 644 på baggrund af 11-punktsprogram. Økonomiudvalget godkendte samme dag, punkt 187, udarbejdelsen af kommuneplantillæg 24, som udvider området en smule mod vest, og øger antallet af boliger fra 110 til 145. Ændringerne er indarbejdet i Kommuneplanforslag 2016. Herved bortfalder kommuneplantillæg 24.
  Udviklingen er i overensstemmelse med kommunens ønsker om en forsat udvikling i Vindinge, der imødekommer den stigende efterspørgsel på boliger i Vindinge by. Forvaltningen har haft et tæt samarbejde med projektudviklerne om udformning af bebyggelsesplanen. Der har især været fokus på at skabe et varieret boligområde med forskellige boligtyper og boformer, der supplerer Vindinges eksisterende boligudbud. Samtidig skal planen sikre en fornuftig trafikstruktur og attraktive grønne friarealer.
  Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges op til 145 nye boliger fordelt på 55 parcelhuse og 90 tæt/lav boliger. Området skal vejbetjenes af en intern vej, der tilsluttes Tingvej og Lønbjergvej. Lokalplanen skal sikre at:
  - bebyggelsen placeres, så der dannes en fælles grønning, der kobler området sammen med den eksisterende by og landskabet
  - det nye boligområde tilpasses den eksisterende bys skala og struktur
  - bebyggelsen placeres i mindre boliggrupper, som skaber grobund for lokale fællesskaber
  - fælles grønne friarealer indrettes, så de indbyder til ophold og leg
  - nye stier anlægges og tilkobles eksisterende stisystem
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da området er privat ejet.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 175

  Anbefales.

 • Pkt. 176 Forslag til lokalplan 647 for boliger på Ramsøbakken IV (til høring)

  forslag_til_lokalplan_647_for_boliger_paa_ramsoebakken_iv_til_hoering.pdf

  Pkt. 176

  Forslag til lokalplan 647 for boliger på Ramsøbakken IV (til høring)

  Sagsnr. 280687 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  To private grundejere ønsker at udstykke en mindre del af boligområdet Ramsøbakken til parcelhuse i stedet for rækkehuse, som gældende lokalplan giver mulighed for. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan 647.
  Forvaltningen foreslår, at sagen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jfr. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 647 for boliger på Ramsøbakken IV sendes i offentlig høring fra den 16. september til den 11. november 2016, og
  2. der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 10. maj 2016, punkt 102, at der udarbejdes et lokalplanforslag på baggrund af et 11-punktsprogram for lokalplan 647 for boliger på Ramsøbakken i Gadstrup.
  Ramsøbakken er et blandet boligområde med parcelhuse og tæt-lav bebyggelse beliggende i den vestlige del af Gadstrup. Området er omfattet af 3 lokalplaner, og er stort set udbygget på nær en mindre del, der i lokalplan 515 er udlagt til rækkehusbebyggelse. Ifølge grundejerne er der ikke efterspørgsel på rækkehuse i området, derfor ønsker de at udstykke ejendommen til parcelhusgrunde.
  Lokalplanen giver mulighed for, at området kan udstykkes til 5 parcelhusgrunde. Lokalplanens formål er at sikre, at de nye parcelhuse indpasses i den eksisterende bebyggelse, så området kommer til at fremstå som en naturlig del af Ramsøbakken. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om bebyggelsens facader og tagudformning samt krav om levende hegn i skel. Udstykningen skal ske efter samme principper som det øvrige boligområde.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 176

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingens punkt 1, men ønsker at fastholde, at der skal udstykkes til rækkehuse i området.

 • Pkt. 177 Forslag til lokalplan 545 og kommuneplantillæg 8 for retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans Øst (endelig vedtagelse)

  notat_til_behandling_af_indsigelser_lokalplan_545_og_kommuneplantillaeg_8.pdf kommuneplantillaeg_8_endelig_vedtagelse.pdf lokalplan_545_endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 177

  Forslag til lokalplan 545 og kommuneplantillæg 8 for retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans Øst (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 81615 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Hovedstaden vil bygge en ny afdeling på Sankt Hans Øst til de retspsykiatriske patienter. Det forudsætter en ny lokalplan, et tillæg til kommuneplanen og en miljørapport. Planforslagene har været i offentlig høring og forelægges nu til endelig vedtagelse.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 545 og kommuneplantillæg 8 for retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans Øst godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 27. april 2016, punkt 115, godkendte byrådet forslagene til lokalplan 545, kommuneplantillæg 8 og tilhørende miljørapport til offentlig høring fra 6. maj til 30. juli. Der blev holdt borgermøde den 30. maj, hvor fire borgere deltog. Borgerne udtrykte tilfredshed med planforslagene og processen, men også ønsker om færrest mulige gener fra trafikken i forbindelse med byggeriet af den retspsykiatriske afdeling. Forvaltningen har efterfølgende modtaget 14 skriftlige høringssvar til forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport, se http://roskilde.dk/content/ny-retspsykiatrisk-afdeling-paa-sankt-hans-lokalplan-og-kommuneplantillaeg. Derudover har bygherre, Region Hovedstadens Psykiatri, sendt sine ønsker til rettelser i lokalplanforslaget.
  12 af høringssvarene kommer fra beboere på Møllehusvej, som ikke ønsker tung trafik på deres vej i forbindelse med byggeriet af den nye retspsykiatriske afdeling. Kørsel i byggefasen aftales først mellem bygherre og Roskilde Kommune, når bygherre søger en byggetilladelse. Det fremgår i miljørapporten, at byggekørslen bør ske af Låddenhøj. Forvaltningen og bygherre er enige om, at det er den kørevej, der skal bruges, når det bliver aktuelt. De to øvrige høringssvar kommer fra Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur. Forvaltningen anbefaler, at høringssvarene fører til enkelte, redaktionelle rettelser i lokalplanforslaget, som beskrevet i notat til behandling af indsigelser.
  Bygherre har i høringsperioden udtrykt ønske om at etablere en adgangsvej vest om bebyggelsen. Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen ændres, så vejen kan anlægges. Samtidig sikres det i bestemmelserne, at hegnet mod vest bevares. Derudover ønsker bygherre mindre ændringer og redaktionelle rettelser i lokalplanen, som fremgår i notat til behandling af indsigelser. Disse ændringer er indarbejdet i lokalplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Region Hovedstaden betaler alle udgifter, der er forbundet med byggeriet.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 177

  Anbefales.

 • Pkt. 178 Natura 2000 handleplaner for perioden 2016 - 2021

  natura_2000-handleplan_roskilde_fjord.pdf natura_2000_handleplan_ramsoe_mose.pdf natura_2000_handleplan_gammel_havdrup_mose.pdf

  Pkt. 178

  Natura 2000 handleplaner for perioden 2016 - 2021

  Sagsnr. 282593 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Miljø- og Fødevareministeriet udsendte i april 2016 Natura 2000 e-planer for 252 Natura 2000-områder i hele landet. I Roskilde Kommune findes 3 Natura 2000-områder. Kommunen skal på baggrund af ministeriets planer udarbejde handleplaner for områderne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til Natura 2000-handleplaner for de tre Natura 2000-områder i Roskilde Kommune vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Danmark findes 252 Natura 2000-områder. Det er en samlebetegnelse for naturområder, som Danmark har udpeget i henhold til internationale aftaler og direktiver. I Roskilde Kommune findes tre Natura 2000-områder: Roskilde Fjord nr. 136, Gammel Havdrup Mose nr. 150 og Ramsø Mose nr. 151. Områderne omfatter arealer i både Roskilde Kommune og nabokommunerne.
  Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet Natura 2000-planer for områderne med mål for områdernes naturtilstand og retningslinjer for administration af love og bekendtgørelser vedrørende det åbne land. Målene og retningslinjerne sigter mod at bevare og forbedre forholdene for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte.
  På baggrund af målene i statens Natura 2000-planer skal kommunerne udarbejde Natura 2000-handleplaner, som på et overordnet niveau beskriver de naturforvaltningstiltag, som kommunen finder nødvendige for at opfylde Natura 2000-planernes målsætninger. Tiltagene vil omfatte naturpleje som græsning og kratrydning af tilgroede naturområder samt etablering og oprensning af vandhuller. Naturplejen finansieres hovedsageligt af landdistriktsmidlerne fra Naturerhvervsstyrelsen og kan iværksættes af lodsejerne på eget initiativ, men kommunen skal også facilitere indsatsen ved at kontakte lodsejere med henblik på at indgå frivillige aftaler om naturpleje. Det er et bærende element i Natura 2000-indsatsen, at naturplejen bliver gennemført ved frivillighed, ligesom det er tilfældet med kommunens øvrige naturplejeindsats. Roskilde Kommunes indsats vil hovedsagelig omfatte arbejde med at kontakte lodsejere og eventuelt hjælpe med at ansøge om finansiering af naturplejen hos Naturerhvervsstyrelsen. Indsatsen vil være i overensstemmelse med Roskilde Kommunes Grøn Blå Strategi.
  Forvaltningen har i samarbejde med nabokommunerne udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplanerne. Natura 2000-handleplanerne skal sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Høringsperioden skal starte senest den 20. oktober 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. I mindre omfang kan der blive tale om, at kommunen skal finansiere selve naturplejeindsatsen i de tilfælde, hvor der ikke er en tilgængelig støtteordning hos Naturerhvervsstyrelsen. Kommunens indsats vil blive finansieret ved omprioritering af naturforvaltningsmidlerne.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 178

  Anbefales.

 • Pkt. 179 Køb af areal til udvidelse af Gulddysse Skov

  gulddysse_skov_-_pjece.pdf kortbilag_omraade_2_og_9_-_gulddysse_skov.pdf udgiftsfordeling_til_jordkoeb.pdf oekonomiskema_-_koeb_af_areal_til_udvidelse_af_gulddysse_skov.pdf

  Pkt. 179

  Køb af areal til udvidelse af Gulddysse Skov

  Sagsnr. 73490 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er mulighed for at opkøbe 11 ha til udvidelse af Gulddysse Skov i forlængelse af indgået samarbejdsaftale om udvikling af Gulddysse Skov: 9 ha indenfor det aftalte projektområde og 2 ha i tilknytning til projektområdet. Roskilde Kommunes bidrag vil være 834.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 834.000 kr. vedr. udgifter til køb af jord ved Gulddysse Skov finansieret af puljen til køb og salg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. april 2015, punkt 125, en fornyet samarbejdsaftale om Gulddysse Skov imellem Naturstyrelsen, 8 vandværker omkring Gulddysse Skov og Roskilde Kommune. Samarbejdsaftalen fastlægger blandt andet fordelingen af udgifter ved udvidelse af skoven: Vandværkerne betaler 20% af jordprisen, Roskilde Kommune 40% og Naturstyrelsen 40%. Naturstyrelsen betaler for etablering og drift af skoven. (Se bilaget ”Gulddysse Skov”). Alle parter skal give samtykke til jordkøb.
  Naturstyrelsen har nu fået mulighed for at erhverve 11 ha umiddelbart vest for Gundsømagle. 9 ha af disse er indenfor det aftalte projektområde for Gulddysse Skov (område 2 på ”Kortbilag”) og 2 ha i umiddelbar tilknytning til projektområdet (område 9 på ”Kortbilag”).
  Område 2 på 9 ha blev medtaget i projektområdet for Gulddysse Skov på foranledning af Gundsømagle Vandværk, da grundvandsdannelsen for en af vandværkets boringer primært foregår under dette område. Område 2 har endvidere betydning for udvikling af sammenhæng i områder til natur og rekreation omkring Gundsømagle.
  Område 9 på 2 ha er en del af det areal, som Naturstyrelsen nu har mulighed for at erhverve. Naturstyrelsen er interesseret i, at området indgår i projektområdet for Gulddysse Skov, da det vil give et flot landskab ud mod Sognevej med varigt græs omkring gravhøjen med skovbrynet i baggrunden. Forvaltningen støtter dette. Endvidere harRoskilde Kommune lejet jord og etableret en sti i den vestlige kant af arealet. Stien indgår i ringruten fra Jyllinge og rundt i Gulddysse Skov. Aftale om sti ophører, når arealet handles.
  Jordkøbet indgår som del af den jordfordeling Naturstyrelsen har forhandlet. De 8 vandværker omkring Gulddysse Skov har givet deres samtykke til køb af både område 2 og 9 til projektområdet. Fordeling mellem parterne af udgifterne til jordopkøb er opgjort i bilaget ”udgiftsfordeling”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Købet foreslås finansieret af puljen til køb og salg af jord og ejendomme. Se vedhæftede økonomiskema.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 179

  Anbefales.

 • Pkt. 180 Evaluering af grus som glatføremiddel i blomsterkvarteret 2013-2015

  Pkt. 180

  Evaluering af grus som glatføremiddel i blomsterkvarteret 2013-2016

  Sagsnr. 217309 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. februar 2013, punkt 45, at forvaltningen skulle afprøve grus som glatføremiddel på kommunens veje. Forsøget har været gennemført i blomsterkvarteret i 2013-2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der i de kommende vintre ikke bruges grus som glatføremiddel i blomsterkvarteret, da forsøget ikke har vist nogen målbar effekt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I blomsterkvarteret - på vejene Blomstervang, Anemonevej, Bellisvej og Dunhammervej har der i vintrene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016 været afprøvet et forsøg med grus som glatføremiddel i stedet for almindelig salt.
  Forsøget har til formål at reducere saltforbruget og dermed forbedre vækstbetingelserne for kommunens træer og rabatter.
  Der er i maj måned taget jordprøver de samme steder, således at man kan se, om der i rabatterne bliver mindre koncentration af f.eks. salt.
  Der er ikke lavet jordprøver i 2015.
  Som referencepunkt er der taget jordprøver på Tulipanvej, hvor der i perioden er saltet på vejen.
  Normal byjord har et kloridindhold på ca. 30 og natriumindhold på ca. 20. På Bellisvej, Østervang, Bjørneklovej og Fingerbølvej er kloridindhold og natriumindholdet under det normalt forventede. Det er også tilfældet for Tulipanvej.
  Der er et stigende niveau af både klorider og natrium, selvom der er gruset. Det er forvaltningens vurdering, at det skyldes, at borgerne stadig salter fortovene, og de er uforsigtige med, hvorvidt saltet rammer fortovene eller rabatterne.
  Når kommunen glatførebekæmper med salt, er det i begrænsede mængder og styret til kun at ramme kørebanerne.
  Referencepunktet på Tulipanvej viser, at saltniveauet er på linje med de øvrige veje i blomsterkvarteret, som er blevet saltet ca. 4 gange pr. år på kørebanerne.
  Forvaltningen får en del klager over, at der ligger meget grus på vejene i lang tid, indtil forvaltningen fejer vejene i foråret. Det grus bliver slæbt med ind i indkørsler osv.
  Hvis forsøget indstilles, vil der endvidere kunne spares midler til at have køretøj og mandskab klar til at kunne køre disse veje med grus i stedet for på den almindelige rute med salt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 180

  Godkendt, med den tilføjelse, at der søges efter en anden grundejerforening, der ønsker at afprøve grusning som glatføremiddel.
  Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V) kan tiltræde forvaltningens oprindelige indstilling.

 • Pkt. 181 Handleplan for aktiviteter i bymidten, et tema under Den dynamiske bymidte

  handleplan_-_et_tema_under_den_dynamiske_bymidte.pdf

  Pkt. 181

  Handleplan for aktiviteter i bymidten, et tema under Den dynamiske bymidte

  Sagsnr. 277619 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger handleplan for aktiviteter i bymidten med særligt fokus på handel og kulturevents på Stændertorvet til udvalgets beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at handleplanen vedtages.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har siden fællesmøde mellem Plan- og Teknikudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget den 2. marts 2016, og efter Stændertorvets indvielse i april, udarbejdet ”Handleplan, et tema under den dynamiske Bymidte”. Planen skal sikre, at Roskilde Bymidte, med særligt fokus på Stændertorvet, kan danne en attraktiv ramme for forskelligartede aktiviteter, for eksempel torvehandel, opsætning af madboder samt afholdelse af større og mindre arrangementer. Planen afspejler kommunens mål om, at Roskilde skal være en levende og dynamisk by, der kan tiltrække mange typer af arrangementer. Der har undervejs været en bred orientering og inddragelse af interessenterne (Torvestaderne, madboderne, naboer til Stændertorvet, Visit Roskilde, Gågadelauget og Roskilde Handel) i form af workshops, informationsmøder samt kaffemøder på Torvet og i Byens Hus.
  Planen beskriver i tekst og kortbilag følgende tiltag:
  - Hvordan der skabes gode betingelser for torvestader og ønske om tiltrækning af nye boder - gerne med lokalt dyrkede produkter.
  - Opsætningsprincipper for Torvestader, betingelser for flytning ved arrangementer samt biler på Stændertorvet.
  - Hvordan vi skaber gode vilkår for et foodcorner omkring ”Pipetten” på Stændertorvet.
  - Beskrivelse af hvilke større og mindre events, der kan afholdes i bymidten samt hvordan vi tiltrækker nye arrangementer til Roskilde fremadrettet.
  - Beskrivelse af markedsføring og informationen, da målet er, at det skal være nemt og hurtigt at søge via arrangørguiden, hvad enten man ønsker at opsætte en bod eller lave et arrangement.

  Forvaltningen udarbejder på baggrund af handleplanen et administrationsgrundlag.
  Der orienteres om sagen i Kultur- og Idrætsudvalget. Det sker den 7. september 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 181

  Udsættes med henblik på yderligere oplysninger.

 • Pkt. 182 Optagelse af Rabalderstræde mv. som offentlig vej - Musicon

  rabalderstraedes_areal.pdf

  Pkt. 182

  Optagelse af Rabalderstræde mv. som offentlig vej - Musicon

  Sagsnr. 209082 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Rabalderstræde, Lydmuren øst og Søjlepladsen er Musicons offentlige byrum til aktiviteter, events og trafikbetjening. Vejene og pladserne indstilles derfor til optagelse som offentlige vej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Rabalderstræde, Lydmuren øst og Søjlepladsen omfattende arealer som vist i bilag ”Rabalderstrædes areal” optages som offentlig vej.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen indstiller, at arealer som vist på bilaget ”Rabalderstrædes areal” optages som offentlig vej i overensstemmelse med vejlovens § 15 og efter delegationsplanen (15.1).
  Rabalderstræde er Musicons hovedstrøg og er etableret som shared space og gågade med kørsels tilladt. Gaden danner ramme om bydelens dagligdagsliv, handel, leg og events. Søjlepladsen og Lydmuren øst skal sammen med Ragnarocks røde løber danne ramme om bydelens større kulturelle arrangementer og aktiviteter. Søjlepladsen bliver Musicons bilfrie offentlige plads/torv. For at Roskilde Kommune kan være facilitator på disse byrum til store og små arrangementer for alle byens borgere, optages disse arealer ligeledes som offentlig vej.
  Byrummene består af vejbelægninger i asfalt og beton, vandrender, grøfter og bygværker til regnvandshåndtering, inventar, styrbar belysning og beplantning i form af træer, buske og stauder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Der er i forbindelse med anlægsbudgettet afsat midler til driften af disse arealer.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 182

  Anbefales.

 • Pkt. 183 Ansøgning om byggeri i 3 etager på Himmelev Gl. Præstegård

  notat_med_nabobemaerkninger_-_himmelev_gl._praestegaard.pdf ansoegning_og_skitseprojekt_-_himmelev_gl._praestegaard.pdf bemaerkninger_fra_bygherre_efter_naboorientering.pdf

  Pkt. 183

  Ansøgning om byggeri i 3 etager på Himmelev Gl. Præstegård

  Sagsnr. 283583 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ansøger ønsker dispensation fra lokalplan 552 til opførelse af seniorboliger i 3 etager langs Himmelev Sognevej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives afslag, da det er en væsentlig afvigelse fra lokalplanen, som vil påvirke områdets karakter og afvige fra lokalplanens intentioner om at skabe tæt og lav bebyggelse med landsbymæssig karakter.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Rubow Arkitekter har den 7. juli 2016 indsendt en ansøgning om dispensation til opførelse af seniorboliger langs Himmelev Sognevej i tre etager.
  Der er foreløbig udarbejdet et skitseprojekt, da det ønskes afklaret, om der kan gives dispensation. Ansøgning og skitseprojekt er vedlagt som bilag.
  Projektet er ikke i overensstemmelse med lokalplan 552, §6.3, hvor det fremgår, at bebyggelse må opføres i op til to etager og i en højde på op til 11 meter.
  Bygningen vil ifølge ansøgningen overholde højdegrænsen på 11 meter, men vil fremstå i 3 etager.
  Der er udført naboorientering i perioden fra 14. juli – 15. august 2016. Forvaltningen har forlænget høringsperioden med to uger ekstra, da den er udsendt i en ferieperiode.
  Forvaltningen har modtaget indsigelser fra naboer og fra Grundejerforeningen Rørholm i forbindelse med naboorienteringen. Indsigelserne er samlet i vedlagte notat.
  Bygherren er blevet orienteret om naboernes bemærkninger, og har efter naboorientering sendt brev med supplerende bemærkninger. Brevet er vedlagt.
  Det bemærkes, at bygherren har ret til opførelse af byggeriet i op til 11 meters højde, og det er derfor etageantallet og ikke bebyggelsens højde, som skal vurderes.
  I forbindelse med en afgørelse bør det vurderes, om:
  - den ansøgte bebyggelse kan indpasses i kvarteret og gadebilledet
  - bebyggelsen vil være i overensstemmelse med det som tilstræbes i området
  - en dispensation kan give væsentlige nabogener.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 183

  Taget af dagsordenen.

 • Pkt. 184 Budgetomplacering og anlægsbevilling - Musicon, Trafik og Parkering

  Pkt. 184

  Budgetomplacering og anlægsbevilling –Musicon, Trafik og Parkering

  Sagsnr. 256122 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler omdisponering af frigivne rådighedsbeløb på Musicons budget 2016. Behovet for omdisponeringen er primært stigende anlægsudgifter i forbindelse med afholdt licitation på Søjlepladsen og Grejbank.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. vedr. udgifter til Søjlepladsen og Grejbank. Beløbet finansieres af 1 mio. kr. fra ’Musicon – skiltning, stier og parkering 2016’ og 0,4 mio. kr. fra ’Musicon – Forsyning 2016’.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er senest bevilget budget til Søjlepladsen og Grejbank på byrådet den 25. maj 2016, punkt 152. Licitationsprisen på projekt til Søjlepladsen og Grejbank viser i højere grad end forventet et billede af prisstigninger i bygge- og anlægssektoren. Samtidig har de eksisterende betonbelægninger på Musicon vist sig uegnede til genbrug. Det afsatte rådighedsbeløb er derfor ikke tilstrækkeligt til gennemførelse af projektet.
  Projektet kan udføres, hvis der gennemføres en besparelse på 0,85 mio. kr., og der tilføres ekstra 1,4 mio. kr. fra endnu ikke disponerede midler på Musicons 2016 budget. Lokale- og Anlægsfonden har godkendt besparelsen, forudsat at ekstrabevilling gives. De resterende beløb disponeres til skiltning og udgifter til forsyning i overensstemmelse med respektive frigivelsessager.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016.

  Alle tal i 1.000 kr. 2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter Forsyning -1.505
  Anlæg, udgifter Parkering, veje og stier -2.244
  Anlæg, udgifter Søjlepladsen+Grejbank -4.750
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter Forsyning -1.105
  Anlæg, udgifter Parkering, veje og stier -1.244
  Anlæg, udgifter Søjlepladsen+Grejbank -6.150
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter Forsyning 400
  Anlæg, udgifter Parkering, veje og stier 1.000
  Anlæg, udgifter Søjlepladsen+Grejbank -1.400
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 184

  Anbefales.

 • Pkt. 185 Anlægsbevilling - Musicon, byggemodning Bifaldet

  Pkt. 185

  Anlægsbevilling – Musicon, byggemodning Bifaldet

  Sagsnr. 209082 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i foråret 2016 gennemført udbud af parceller på Bifaldet, og der vil blive indstillet til Økonomiudvalget om salg til en af de bydende. Godkendes salget, skal der ske en byggemodning af vejen Bifaldet, hvilket forudsætter en tillægsbevilling, da projektet ikke er indeholdt i budget 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. i 2016 vedrørende udgifter til første etape af byggemodning af Bifaldet. Beløbet fragår kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I overensstemmelse med Handleplan 2016-19 for Musicon, byggemodnes de enkelte kvarterer, når der er konkrete salg af parceller i kvartererne.
  På økonomiudvalgsmøde den 7. september 2016 behandles salget af de to parceller. (Nærværende sag behandles kun, såfremt salget er tiltrådt af Økonomiudvalget.)
  Byggeri på de to parceller forudsætter, at der byggemodnes med forsyninger og nyt vejanlæg. Byggemodningen udføres i 2 etaper, da salget af de øvrige parceller kan strække sig over de næste år. Første etape forudsætter en ekstrabevilling på samlet 3,9 mio. kr. til fjernvarme, forureningshåndtering og råvej.
  Anden etape udføres først, når flere parceller er bebygget, og består af fortovsbelægninger, p-pladser og belysningsanlæg. Anden etape forudsætter en senere bevilling på 1,5 mio. kr.
  Byggemodningens etape 1 forventes startet i november 2016 med ledningsarbejder og i marts 2017 med vejbelægning. Første etape forventes afsluttet i juni 2017.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 3,9 mio. kr. i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2016.

  Alle tal i 1.000 kr. 2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.900
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.900
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen: -3.900

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 185

  Anbefales.

 • Pkt. 186 Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i Bymidten

  0Pkt. 186

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i bymidten

  Sagsnr. 205100 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til ”Inventar og midlertidighed i bymidten”. Penge skal bruges til indkøb af nyt inventar og renovering af nedslidt inventar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til opsætning at nyt inventar og afprøvning af midlertidige projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I den nyligt udarbejdede detailhandelsanalyse for Roskilde anbefales det, at den historiske bykerne skal emme af kvalitet, historie og kultur, og at det bl.a. skal fremmes med byrumsinventar. Derfor skal en del af pengene anvendes til fornyelse af eksisterende og nedslidt inventar i bl.a. gågaden og anvendes til indkøb af ekstra bænke til Stændertorvet, der kan anvendes til styring af biltrafik og forhindre utilsigtet parkering.
  Derudover indgår opsætning af gelænder på den ny trappe på Stændertorvet mod Skomagergade, for at undgå faldulykker, hvilke der desværre har været nogle af, da mange især ældre har svært ved at se trinene.
  Der forsøges en igangsætning af et madmarked i området omkring pavillonen (Pipetten) på Stændertorvet. En del af pengene vil derfor blive anvendt til indkøb af midlertidige sammenklappelige møbler, som kan anvendes til dette projekt.
  Projektet forventes startet: Oktober 2016
  Projektet forventet afsluttet: December 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -600
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -600
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 186

  Anbefales.

 • Pkt. 187 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturstrøget, Bymidten 2016

  helhedsplan_for_kulturstroeget.pdf oekonomibilag_-_kulturstroeget.pdf

  Pkt. 187

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturstrøget, Bymidten 2016

  Sagsnr. 282630 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til ”Kulturstrøg 2016” på 2 mio. kr. Pengene skal bruges til at igangsætte projekter i haven Algade 31, Haven i Sankt Ols Stræde og kulturstrøgets krydsning af Sankt Ols Gade.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Kulturstrøg i Roskilde Bymidte.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2014 blev der igangsat et parallelopdrag for at udarbejdet en helhedsplan for Kulturstrøget. I februar 2015 blev der fundet en vinder, som i foråret 2015 færdiggjorde udarbejdelsen af helhedsplanen. I 2016 laves de indledende tiltag for at implementere forslagene i handleplanen.
  I haven ved Algade 31 igangsættes de indledende forundersøgelser, samt videreudvikling af et ideprojekt for haven.
  I forbindelse med at Center for Socialpsykiatrien flytter fra Sankt Peder Stræde 7 i efteråret 2016, og ejendommen bliver ændret til boliger, vil den østligste del af haven i Sankt Ols Stræde blive åbnet for offentligheden. Samtidig undersøges mulighederne for også at åbne den vestligste del, således at det er tydeligt for nye beboere, at haven ikke er deres private have, men en have til glæde for alle.
  Endelig skal der bruges en del af pengene på at få udarbejdet et projekt for Sankt Ols Gade, så en sammenhæng mellem den planlagte rundkørsel Sankt Ols Gade/Dronning Margrethes Vej og Kulturstrøgets krydsning af Sankt Ols Gade og forbindelse til Palæstræde gennemarbejdes i sin helhed inden anlæg af rundkørslen.
  Projektet forventes startet: Oktober 2016
  Projektet forventet afsluttet: Oktober 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Se vedhæftede økonomiskema.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 187

  Anbefales.

 • Pkt. 188 Anlægsregnskab - Stændertorvet, ombygning etape 3 (2015)

  Pkt. 188

  Anlægsregnskab - Stændertorvet, ombygning etape 3 (2015)

  Sagsnr. 266717 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Stændertorvet, ombygning etape 3.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 28. november 2012, punkt 261, bevilliget 5.000.000 kr. til ombygning af Stændertorvet og den 2. september 2015 givet en tillægsbevilling på 4.000.000 kr. I alt 9.000.000 kr.
  Regnskabet udviser udgifter for i alt 9.024.699,56 kr. Der er således en merudgift på 24.699,56 kr. i forhold til den givne bevilling.
  Beløbet er brugt på omlægning af den centrale del af torvet, arkæologi samt indkøb af træer og inventar. Merforbruget på 24.699,56 kr. kan forklares med, at der undervejs i anlægsprocessen er lavet justeringer i projektet. Bl.a. blev busskur ændret, således at der er kommet glassider i.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 24.700 kr., der er fragået kassebeholdningen i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 188

  Anbefales.

 • Pkt. 189 Mødeplan for 2017

  udkast_politisk_moedeplan_2017.pdf

  Pkt. 189

  Mødeplan for 2017

  Sagsnr. 281484 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Plan- og Teknikudvalgets mødeplan for 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2016 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøder inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 189

  Godkendt.

 • Pkt. 190 Orientering om Cykelregnskab 2016

  cykelregnskab_2016.pdf

  Pkt. 190

  Orientering om Cykelregnskab 2016

  Sagsnr. 275243 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet Cykelregnskab 2016, der giver en status på cyklingen i Roskilde i forhold til de opsatte mål i Cyklistplan 2012.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgets møde den 2. juni 2016, punkt 118, blev mulige temaer og indsatsområder i en ny cyklistplan drøftet. Cykelregnskab 2016 følger op de målsætninger og resultatmål, der blev vedtaget med Cyklistplan 2012 samt enkelte målsætninger i Trafiksikkerhedsplan 2014 og Trafik- og Mobilitetspolitikken. Cykelregnskabet er en del af processen med at udarbejde en ny cyklistplan, der forventes behandlet på Plan- og Teknikudvalgets møde i november 2016.
  Siden 2012 er der på en samlet strækning over 15 km etableret bedre cykelforhold i form af fx nye cykelstier og 23,5 km nye afmærkede cykelruter.
  Målsætningerne om at flere skal cykle er ikke opfyldt. Cyklingens andel af alle ture er faldet i de sidste tre år, så den nu udgør 15 % (gennemsnit af årene 2013 - 2015). Andelen lå på 18 % i årene 2010-2012. I samme periode er biltrafikkens andel stabil, mens flere går end tidligere.
  Udvalgte positive tendenser er, at:
  - der bliver cyklet længere ture end tidligere;
  - der bliver cyklet flere kilometer mellem hvert uheld med en cyklist indblandet;
  - tilfredsheden med Roskilde som cykelby generelt er stigende, og
  - flere kombinerer cyklen med den kollektive trafik.
  Der er stadig overvejende utilfredshed med drift og vedligeholdelse af cykelstierne. Der efterlyses især en højere standard for bl.a. belægningen på cykelstierne og for snerydning og fejning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 190

  -

 • Pkt. 191 Orientering om sagsbehandlingstider 2. kvartal 2016

  Pkt. 191

  Orientering om sagsbehandlingstider 2. kvartal 2016

  Sagsnr. 269912 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger hermed opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager modtaget i 2. kvartal 2016. I 2. kvartal er servicemålet overholdt i 100 % af erhvervssagerne, og den gennemsnitlige svartid for fyldestgørende boligsager er overholdt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Boligsager:

  Der er i 2. kvartal oprettet 359 sager, hvilket er en stigning på knap 7 % i forhold til 2. kvartal 2015 (336 sager). De fyldestgørende byggeansøgninger uden dispensation eller helhedsvurdering har i gennemsnit modtaget en afgørelse inden for 10 dage. Byggeansøgninger, der var mangelfulde eller kræver dispensation eller helhedsvurdering, har i gennemsnit modtaget svar inden for 12 dage.
  Servicemålene er, at der foretages en kvalificeret screening af alle ansøgninger inden 5 dage. Fyldestgørende ansøgninger, uden dispensation og helhedsvurdering, modtager en afgørelse inden for 10 arbejdsdage, og øvrige sager gives svar inden for 10 arbejdsdage med oplysning om mangler, sagsbehandler mv.

  Erhvervssager:

  Der blev i 2. kvartal 2016 oprettet 204 sager om erhvervs- og etagebyggeri. Servicemålet er 8 uger (56 dage) målt fra sagen er fyldestgørende, til der gives tilladelse.

  Der har i 2. kvartal været en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på16 dage (netto), målt fra ansøgningen var fyldestgørende, til der blev givet tilladelse. Den maksimale sagsbehandlingstid, som blev registreret i 2. kvartal, er på 56 dage, målt fra sagen var fyldestgørende.
  Der var en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 39 dage i 2. kvartal (målt fra ansøgningsdato til tilladelsesdato).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 191

  -

 • Pkt. 192 Orientering om kommende større sager - september 2016

  Pkt. 192

  Orientering om kommende større sager - september 2016

  Sagsnr. 258315 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - VVM og justeret projekt for kystsikring Jyllinge Nordmark (Oktober)
  - Forslag til lokalplan for hjemløse boliger på Stenvænget, til høring (Oktober)
  - Forslag til lokalplan for omfartsvej ved Tjæreby, til høring (Oktober)
  - Forslag til lokalplan for Skoleslagteriet, til høring (Oktober)
  - Forslag til lokalplan for Kildegården, endelig vedtagelse (Oktober)
  - Cyklistplan 2016 (November)
  - Mobilitetsplan syd, opsamling (November)
  - Forslag til lokalplan for bymidten, til høring – (December)
  - Igangsættelse af lokalplanarbejde for Ny Østergade, 11-punktprogram – (December)
  - Forslag til lokalplan for Det Høje C, til høring (December)
  - Forslag til lokalplan for almene boliger, Folden og Hegnet i Trekroner, til høring (December)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Udmøntning af budgetforligets indsatser på udvalgets område
  - Temadrøftelse om busbestilling
  - Helhedsplan for Sortebrødre Plads
  - Igangsætning af VVM-proces for Ny Østergade
  - Forslag til lokalplan for Skousbo, endelig vedtagelse
  - Igangsættelse af lokalplanarbejde for Bifaldet syd, Musicon 11-punktprogram

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 192

  -

 • Pkt. 193 Orientering om halvårsregnskab 2016

  notat_til_halvaarsregnskab_2016.pdf

  Pkt. 193

  Orientering om halvårsregnskab 2016

  Sagsnr. 283264 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Halvårsregnskab 2016 samt forventet årsregnskab fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr)

  På Plan- og Teknikudvalgets område forventes en merudgift på 4,0 mio. kr. Dette er en forværring siden sidste budgetopfølgning på 0,1 mio. kr.
  Forværringen skyldes et merforbrug på 0,1 mio. kr., idet et efterslæb på Vejvæsen og Grønne områder forventes indhentet.

  Økonomi

  Det forventede årsregnskab viser en forværring af de likvide aktiver på 55 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 er der tale om en forbedring på 21,7 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2016 uddybes i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 193

  -

 • Pkt. 194 Eventuelt

  Pkt. 194

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 194

  - Skiltning
  - Afgørelser
  - Ny Østergade
  - Cykelparkering

 • Pkt. 195 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 195

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 12-09-2016, pkt. 195

  - Henvendelse fra grundejerforeningen Gadstrupparken om støjproblemer.
  - Gadstrup og støj fra flytrafik, opfølgning på møde.
  - Danske Parkdage 6.-8. september 2017.