You are here

Referat

Dato: Torsdag, Januar 14, 2016 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 1

  Punkt 2 taget af dagsordenen. Tillægsdagsorden punkt 22 tilføjet. Herefter godkendt.

 • Pkt. 2 Helhedsplan for Viby Sj. (endelig vedtagelse)

  hoeringsnotat_-_helhedsplan_viby.pdf endelig_bebyggelsesplan_for_cosmosgrunden_scenarie_4_med_aendringer.pdf

  Pkt. 2

  Helhedsplan for Viby Sj. (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 256400 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til helhedsplan for Viby bymidte har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig godkendelse sammen med et forslag til den videre proces frem mod realisering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. scenarie fire i forslag til helhedsplanen for Viby bymidte godkendes med nævnte ændringer og indarbejdes i helhedsplanen,
  2. der på baggrund af helhedsplanens principper, udarbejdes detailprojekt for Stationspladsen og Søndergade med henblik på realisering i 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog forslag til helhedsplan for Viby bymidte på mødet den 19. august 2015, punkt 129. Forslaget har sammen med 4 scenarier for udviklingen af Viby bymidte været i offentlig høring i perioden 29. august til 25. oktober 2015. Undervejs i høringen er der afholdt debatmøde om planen. Forvaltningen har i løbet af høringsperioden modtaget 8 høringssvar - heraf 3 fra lokale foreninger.
  Høringssvarene og bemærkningerne fra debatmødet omhandler bebyggelsestæthed og udformning af ny bebyggelse på Cosmosgrunden, trafik- og parkeringsforhold i bymidten, bevaring eller nedrivning af Cosmoshallen og mejeriet, forskønnelse af og bedre trafikafvikling på stationspladsen samt at fastholde kulturhuset som ”motor” for at skabe liv i Viby bymidte. Bemærkningerne er samlet i vedlagte høringsnotat.
  Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med det tætteste scenarie (scenarie 4 i forslag til helhedsplan) med følgende justeringer:
  - Butik/erhverv langs revisionsfirmaet udgår, og arealet fastholdes til parkering.
  - Den nedlagte dagligvarebutik mm. fjernes og erstattes af en ny bygning i op til tre etager med butikker og publikumsrelaterede funktioner i stuen og boliger ovenpå. Mod det grønne strøg kan der etableres boliger i stueplan. Bebyggelsen reduceres mod øst, så der kan opnås parkering på egen grund.
  - Cosmoshallen nedrives delvist, søjler og tag bevares foreløbigt som ramme for aktivitet.
  - Søndergade 13, 15 samt Mejeriet bevares som del af kulturmiljøet i Søndergade.
  - Mejeriet skal bevares eller alternativt nedrives og delvist genopføres mod Søndergade med sine nuværende proportioner.
  I direkte forlængelse af byrådets godkendelse af helhedsplanen igangsættes to aktiviteter for at realisere planen:

  1. Der indledes dialog med ejere og mulige investorer og der udarbejdes en realiseringsstrategi for Cosmosgrunden. Når resultat af indledende drøftelse foreligger fremlægges sag for ØU.
  2. Der udarbejdes detailprojekt for Stationsplads og Søndergade med henblik på realisering i 2016. Endeligt projekt godkendes i PTU.

  Realiseringen af byggeri på Cosmosgrunden forudsætter en ny lokalplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er afsat 2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til konkrete indsatser på Søndergade, Bytorvet og Stationstorvet.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 2

  Taget af dagsordenen.

 • Pkt. 3 Forslag til lokalplan 546 for byhuse på Musicon (endelig vedtagelse)

  behandling_af_hoeringssvar_vedroerende_lokalplan_546_for_byhuse_paa_musicon.pdf lokalplan_546_for_byhuse_paa_musicon.pdf

  Pkt. 3

  Forslag til lokalplan 546 for byhuse på Musicon (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 83504 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 546 for Byhuse på Musicon har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig godkendelse.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 546 for byhuse på Musicon godkendes endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte ændringer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog lokalplanforslaget på mødet den 2. oktober 2014, punkt 205. Lokalplanen skal give mulighed for, at der på arealet mellem Noden og Musicon-kollegiet kan opføres boliger i 2-3 etager med mindre andel erhverv og værkstedsbutikker. For at understøtte fællesskabet og bylivet skal der centralt i området etableres fællesfaciliteter. Private friarealer til boliger er begrænsede. Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra 9. oktober til 5. december 2014.
  Lokalplanforslaget var udarbejdet, som en rammeplan for at kunne danne et fleksibelt grundlag for udbud af storparcellen. På baggrund af lokalplanforslaget har storparcellen således været udbudt, og der er valgt et projektforslag godkendt af Økonomiudvalget på mødet den 10. juni 2015, punkt 311. Projektforslaget er i overensstemmelse med lokalplanens formål, hovedprincipper og anvendelse, men forøger bebyggelsens omfang fra 4.500 til 5.350 m2 etageareal. For at modvirke en afledt øget biltrafik fastholdes den samlede maksimale parkeringskapacitet.
  Bebyggelsens forøgelse er så væsentlig, at forvaltningen har valgt at indhente bemærkninger fra lokalplanområdets naboer i en supplerende høring fra 6. – 23. november 2015. Høringerne har ikke afstedkommet konkrete bemærkninger til områdets udnyttelse. Under den supplerende høring er der fra ungdomsboliger efterspurgt flere parkeringspladser på Musicon. Forvaltningen arbejder aktuelt med parkeringsstrategien for Musicon, og vil invitere beboerne til dialog om parkeringsforholdene på Musicon generelt.
  Projektforslaget er indarbejdet i lokalplanen, der dermed er præciseret især i forhold til:
  - Vej-, sti- og parkeringsforhold herunder parkeringsnormen, der ændres fra 1 plads pr. 100 m2 etageareal til 1 plads pr. boliger på op til 170 m2 og 2 pladser pr. boliger over 170 m2.
  - Bebyggelsens omfang og placering, herunder en mere præcis afgrænsning af byggefelterne samt krav om at byggeri opføres som rækkehuse.
  - Bebyggelsens ydre fremtræden herunder krav til facadeudtryk, -farver og -materialer for at sikre helhedspræg og variation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Vedtagelse af lokalplanen er en betingelse for gennemførelse af salg af storparcel til køber.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 3

  Godkendt.

 • Pkt. 4 Ansøgning fra Absalon Skole

  ansoegning_til_byraadet.pdf

  Pkt. 4

  Ansøgning fra skolebestyrelsen ved Absalon Skole

  Sagsnr. 275576 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skolebestyrelsen på Absalon Skole har ansøgt byrådet om at få lagt vejarealet i Absalonsgade til skolens matrikel. Forvaltningen indstiller, at ansøgningen ikke i mødekommes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives et afslag på Absalons Skoles ansøgning om at tillægge 13 p-pladser fra Absalonsgade til skolens matrikel.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Skolebestyrelsen ved Absalon Skole har ansøgt om, at Absalonsgade mod Støden – et stykke vej på ca. 50 m med 13 parkeringspladser - nedlægges og tillægges Absalon Skole som en del af skolens matrikel.
  Baggrunden for ansøgningen er dels trafikale og sikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med afsætning af børn og dels et ønske om at skabe attraktive udendørs lege- og læringsmuligheder på skolen.
  Da der både er butikker, arbejdspladser og boliger i området, er der i dag mange forskellige interessenter, der gør brug af p-pladserne i Absalonsgade. I forbindelse med udarbejdelse af forslagene til en ny cykelsti i Støden er det i dialogen med interessenterne blevet påpeget, at der er et stort behov for p-pladserne. På den baggrund indstiller forvaltningen, at skolebestyrelsens ønske ikke i mødekommes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 4

  Udsættes.

 • Pkt. 5 Cykelsti i Støden

  cykelstier_i_stoeden_alternativ_1-4.pdf hoeringsnotat_-_cykelstier_i_stoeden.pdf

  Pkt. 5

  Cykelsti i Støden

  Sagsnr. 258510 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal træffes beslutning om valg af løsning på etablering af cykelsti i Støden, eller om anlægsprojektet ikke skal gennemføres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der tages beslutning om løsning vedrørende etablering af cykelsti i Støden.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Projektet har været behandlet på tre udvalgsmøder i Plan- og Teknikudvalget i 2014 og 2015 - senest den 8. september 2015, punkt 171. Det har ikke været muligt at finde en løsning, som alle aktører i området kan tilslutte sig. På udvalgsmødet i september blev det besluttet, at der skulle skitseres en ny alternativ løsning, hvor busstoppestedet flyttes (alternativ 4). Se bilag for oversigt over alternativ 1–4.
  Med alternativ 4 etableres brede cykelstier fra Byvolden til Absalonsgade og ny buslomme ved Absalonsgade på den sydlige side af Støden. På den nordlige side vil der være cykelsti på næsten hele strækningen. Der vil med forslaget være færre parkeringspladser end i dag, men mere butiksnær parkering end i dag. Der etableres fleksible parkeringsarealer til vareaflæsning, som er tidsbegrænset i nogle perioder på dagen nær butikkerne i Støden.
  Fordelene er at:
  - cyklisterne generelt får bedre cykelforhold end i dag med en bred cykelsti fra Byvolden til Absalonsgade.
  - skolebørnene mere sikkert og trygt kan cykle til skole, hvilket mindsker behovet for, at elever bliver kørt i bil om morgenen.
  - der skabes mere butiksnær bilparkering (op til 7 nye bil parkeringspladser) og plads til vareaflæsning.
  - trafikafviklingen kan afvikles mere sikkert, trygt og smidigt.
  - bussen kan holde helt ind til kantstenen og får bedre stoppestedsforhold.
  Ulemperne er at:
  - buspassagererne får længere til gågaden, når busstoppestedet flyttes.
  - det vil fortsat være utrygt at cykle ud på strækningen, hvor der ikke er cykelsti.
  - 3 platantræer, der er omfattet af bymidte fredningen, bliver udsat under anlægsarbejdet, men det forventes, at de kan bevares.
  - Der nedlægges 7 bilparkeringspladser længst væk fra butikkerne.
  Forslaget har været i høring hos bl.a. Roskilde Handel, Absalon Skole og Slagter Frimann, og forvaltningen må konstatere, at der heller ikke kan opnås fuld opbakning til alternativ 4 og der derfor ikke er mulighed for et kompris, der kan opnå fuld tilslutning. FORS A/S skal udføre fjernvarmearbejde i 2016. Hvis anlægsarbejdet skal koordineres bedst muligt, skal der tages en endelig beslutning på om, hvorvidt og givet fald hvilken løsning, der skal etableres i Støden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da der er afsat og frigivet et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. Hvis ikke der vælges et alternativ, er konsekvensen, at de uforbrugte midler fra projektet føres tilbage til kassen, og cykelsti-projektet lukkes ned.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 5

  V stillede ændringsforslag om alternativ 5, der indebærer, at der ikke etableres cykelstier, men etableres afsætningsplads i relevant tidsrum for skolebørn på Bønnelyckes Plads. For stemte Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Udvalget besluttede herefter alternativ 4 med den tilføjelse, at der etableres afsætningsplads i relevant tidsrum for skolebørn på Bønnelyckes Plads.
  Ø kan ikke tiltræde udvalgets beslutning med henvisning til, at alternativ 1 er det mest trafiksikre og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 6 Omfartsvej i Tjæreby

  notat_-_etablering_af_omfartsvej_i_tjaereby.pdf

  Pkt. 6

  Omfartsvej i Tjæreby

  Sagsnr. 265131 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet gav den 29. januar 2014, punkt 119, en bevilling på 6 mio. kr. til etablering af en omfartsvej uden om Tjæreby. De nærmere undersøgelser har vist, at det ikke kan lade sig gøre at anlægge vejen for det afsatte beløb.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der ikke arbejdes videre med en omfartsvej syd om Tjæreby.
  2. forvaltningen går i dialog med landsbylauget om at finde den bedst mulige løsning på den eksisterende vej indenfor den vedtagne anlægsbevilling.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har drøftet forskellige forslag til linjeføring fra Tjærebyvej til Lufthavnsvej med Roskilde Lufthavns ledelse. Der er skitseret en løsning, hvor omfartsvejen tilsluttes Lufthavnsvej ca. 600 meter fra krydset Lufthavnsvej/Køgevej. Lufthavnen har som oplæg til forhandling bl.a. stillet krav om anlæg af en cykelsti langs med hele Lufthavnsvej, og at driften af Lufthavnsvej bliver overdraget til Roskilde Kommune.
  Forvaltningen har desuden været i dialog med Vejdirektoratet om konsekvenserne af Lufthavnsvejs tilslutning til Køgevej. Vejdirektoratet har stillet krav om, at krydset ombygges, og at der etableres et signalanlæg i krydset.
  Samlet set betyder disse krav, at der er behov for væsentlige ændringer i det oprindelige projekt, og at en gennemførelse af projektet vil kræve en tillægsbevilling på 6 – 8 mio. kr. På den baggrund indstiller forvaltningen, at projektet stoppes nu, og at forvaltningen går i dialog med Tjæreby Landsbylaug om at finde den bedst mulige løsning på de trafikale problemer indenfor den vedtagne anlægsbevilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-11-2015, pkt. 220

  Sagen udsættes til januarmødet.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 6

  Udvalget besluttede at pege på anlægsmidler indenfor udvalgets område i 2016 og et grundsalg til samlet 3 mio. kr, som kan anvises til medfinansiering af en omfartsvej i Tjæreby, hvor der i forvejen er afsat 6 mio. kr. i udvalgets budget.
  Udvalget besluttede endvidere at rette henvendelse til Greve Kommune om et væsentligt bidrag til restfinansieringen og også til Vejdirektoratet og lufthavnen om at bidrage samt samarbejde om en hensigtsmæssig løsning for en omfartsvej.
  Senest i april 2016 skal der fremlægges en sag via Plan- og Teknikudvalget til byrådets godkendelse af omprioritering, salg og frigivelse af anlægsmidlerne.
  Endelig besluttede udvalget, at der skal rettes henvendelse til staten om det urimelige i, at kommunen ikke får andel i råstofafgifterne.

 • Pkt. 7 Bussluse på Hejnstrupvej

  fordele_og_ulempaaer_ved_en_bussluse.pdf

  Pkt. 7

  Bussluse på Hejnstrupvej

  Sagsnr. 265418 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Høring og forundersøgelse af en bussluse på Hejnstrupvej er afsluttet, og det skal besluttes, om busslusen skal etableres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der etableres bussluse på Hejnstrupvej.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Cyklistplan 2012 blev vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2012, punkt 297. Her blev der afsat 110.000 kr. i budget 2013 til en forundersøgelse og etablering af bedre cykelforhold på Hejnstrupvej. Forundersøgelsen har klarlagt, at en bussluse samlet set vil være en fordel, og det vil understøtte målsætningen i kommunens Trafik- og Mobilitetspolitik om, at flere børn skal cykle i skole.
  En høring har vist, at størstedelen af beboerne på Hejnstrupvej samt flere forældre til skolebørn på Roskilde Lille Skole ønsker en bussluse. En gruppe af borgere i Tågerup samt Gundsømagle Landsbyråd ønsker derimod ikke en bussluse. På den baggrund har der vist sig behov for at undersøge fordele og ulemper ved en bussluse.
  Fordelene ved en bussluse er, at:
  - den vil skabe en mere sikker og tryg cykelforbindelse mellem Jyllinge, Gundsømagle og Tågerup og understøtter trafik- og mobilitetspolitikken.
  - den vil skabe bedre mulighed for, at flere skolebørn vil cykle til Roskilde Lille Skole og Margretheskolen.
  - trafiksikkerheden vil blive markant forbedret på Hejnstrupvej og vil samlet set være en fordel for trafiksikkerheden i området.
  - den kan anlægges, så der fortsat er plads til, at landbrugskøretøjer, der har et berettiget ærinde på Hejnstrupvej, kan passere busslusen.
  Ulemperne ved en bussluse er:
  - øget omvejskørsel for bilister.
  - at flere bilister vil benytte krydset Gundsølillevej/Frederiksborgvej, der opleves som utrygt, og hvor der kan være ventetid i myldretiden.
  - at Hejnstrupvej ikke vil kunne bruges som hurtig omvejskørselsvej, hvis der sker uheld på en delstrækning af Frederiksborgvej.
  Fordele og ulemper er beskrevet nærmere i vedlagte bilag. Busslusen kan etableres for ca. 200.000 kr. Det resterende beløb kan finansieres via overførte uforbrugte cyklistplanmidler fra 2012.
  Projektet forventes startet og afsluttet i forår 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da merudgiften i forhold til det afsatte beløb kan finansieres af overskydende midler fra Cyklistplan 2012, der er blevet billigere end forventet.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 7

  Udsættes.

 • Pkt. 8 Dispensation - etageareal, revideret projekt, Strandgade 4A, Roskilde

  revideret_ansoegning.pdf tegning.pdf arealberegning_udarbejdet_af_forvaltningen.pdf beregningsregler_jf._bygningsreglement_2010.pdf brev_vedr._henvendelse_til_borgmester_fra_strandgade_4.pdf kopi_af_henvendelse_til_borgmester_fra_strandgade_4.pdf svar_paa_henvendelse_til_borgmester.pdf oplysning_om_tidligere_besvarelse.pdf svar_regelgrundlag.pdf bemaerkninger_til_naboorienteringpartshoering_fra_strandgade_1a.pdf bemaerkninger_til_naboorienteringpartshoering_fra_strandgade_4.pdf

  Pkt. 8

  Dispensation - etageareal, revideret projekt, Strandgade 4A, Roskilde

  Sagsnr. 265622 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om dispensation til om- og tilbygning af ejendommen Strandgade 4A, 4000 Roskilde, hvorved etagearealet overskrider forvaltningens delegation og den fastsatte bebyggelsesprocent for området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der

  1. meddeles tilladelse til tilbygningen.
  2. ikke meddeles tilladelse til kviste mod Strandgade 4.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejer af Strandgade 4A har fremsendt en ny ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning på ejendommen. Udvalget har den 19. august 2015, punkt 144, og 28. august 2015, punkt 164,taget stilling til et projekt på ejendommen. I det nye projekt overholder tilbygningen højdebestemmelsen mod Strandgade 4. Tilbygningen indeholder bolig på ca. 17 m² i grundplan med trappefaciliteter fra etage i niveau med terræn til stueetage og tagetage. I niveau med terræn etableres herudover et indbygget udhus på ca. 6 m², et overdækket indgangsparti på ca. 8 m² og en hævet terrasse. Der søges desuden om etablering af fire kviste på eksisterende ejendom – to kviste mod Strandgade og to kviste mod Strandgade 4. Det ansøgte projekt medfører et etageareal på ca. 177 m² med et boligareal på ca. 125 m².
  Ejendommens areal er 309 m², under forudsætning af arealoverførsel. Til- og ombygningen medfører, at bebyggelsesprocenten for ejendommen stiger fra ca. 55 til ca. 57. Den forholdsvis lille forøgelse skyldes, at der tilkøbes areal fra naboejendommen. Lokalplan 296 fastsætter den maksimale bebyggelsesprocent til 25, jf. § 5.4. Tilbygningen placeres 2,59 m fra skel mod syd øst (parkeringspladsen), og har en bygningshøjde på 8,5 m, hvorved facadehøjden overskrider det skrå højdegrænseplan med ca. 1,8 m. Det skrå højdegrænseplan er markeret på vedlagte tegning. De to kviste som ønskes etableret på eksisterende ejendom mod Strandgade 4 vil medføre, at ovennævnte strå højdegrænseplan også overskrides mod Strandgade 4. De to øvrige kviste mod Strandgade overskrider ikke byggeretten.
  Sagen har været i naboorientering/partshøring til de berørte i området. Der er indkommet vedlagte bemærkninger.
  Forvaltningens indstilling i forhold til tilbygningen begrundes med, at en dispensation ikke vil være i strid med lokalplanens formål, at tilbygningen ikke vil medføre væsentlige forøgede gener for de omkringliggende ejendomme bl.a. fordi det skrå højdegrænseplan mod naboer ikke overskrides.
  Forvaltningens indstilling i forhold til kvistene mod Strandgade 4 begrundes med, at kviste vil medføre væsentlige forøgede gener for ejendommen Strandgade 4 og overskride det skrå højdegrænseplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 8

  Godkendt.

 • Pkt. 9 Nedlæggelse af bolig - Ternevej 49, 4000 Roskilde

  Pkt. 9

  Nedlæggelse af bolig - Ternevej 49, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 276641 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejer har ansøgt om tilladelse til at nedlægge boligen på Ternevej 49, matrikel nr. 36e, uden at opføre en ny beboelsesbygning. Ejer ønsker tilladelsen uanset Ternevej 49 lægges sammen med Ternevej 51 eller ej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til, at nedlægge boligen på Ternevej 49, uanset Ternevej 49 lægges sammen med Ternevej 51 eller ej, og at tilladelsen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden 2 år efter afgørelsen er meddelt ejer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejer har ansøgt om at nedrive den eksisterende beboelsesbygning på Ternevej nr. 49, uden at opføre en ny beboelsesbygning, idet grunden ønskes anvendt til have.
  Ejer har købt begge ejendommene på Ternevej nr. 49, og Ternevej 51. Det er ejers ønske at opføre ét hus på Ternevej nr. 51, med tilhørende have på Ternevej nr. 49. Ifølge tingbogen består Ternevej nr. 49 af matrikel 36e på 1.037 m2, og matrikel nr. 36h på 189 m2.
  Ejer er ved at udarbejde byggeansøgning vedrørende huset på Ternevej nr. 51. For at overholde byggeprocenten skal der søges om arealoverførsel fra Ternevej 49. Det kan eventuelt blive nødvendigt at lægge Ternevej 49 og 51 sammen. Ejer ønsker i begge tilfælde at få tilladelse til at nedrive huset på Ternevej 49, dvs. uanset grundene lægges sammen eller ej.
  Ifølge BBR-meddelsen er boligen på Ternevej 49 et hus fra 1919 på 82 m2 uden badeværelse. Ejer oplyser, at boligen er utidssvarende, og den er ikke udlejet, og ejer har ikke udlejet den på noget tidspunkt. Ved besigtigelsen blev forholdene bekræftet, det kunne ikke anbefales at renovere det gamle hus.
  Der er ikke planmæssige hindringer for en nedlæggelse efter boligreguleringsloven. Området er kun omfattet af kommuneplanramme 2.b.6.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke, at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved at boligen tages i brug til andet end beboelse. Når en bolig er ledig, kan kommunalbestyrelsen kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 9

  Godkendt.
  Ø kan ikke tiltræde indstillingen.

 • Pkt. 10 Nedlæggelse af bolig - Svanevej 35, 4000 Roskilde

  Pkt. 10

  Nedlæggelse af bolig – Svanevej 35, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 277238 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejerne har ansøgt om nedlæggelse af boligen Svanevej 35, idet ejer ønsker at nedrive bygningen og opføre et nyt enfamilieshus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til at nedlægge boligen på Svanevej 35, og at tilladelsen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden 2 år efter afgørelsen er meddelt ejer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejerne har ansøgt om tilladelse til at nedlægge den eksisterende bolig på adressen.
  Ifølge BBR-meddelsen er boligen opført i 1959 med et boligareal på 92 m2.
  Ejerne oplyser, at det er planen, at huset skal nedrives i marts 2016, og ejerne ønsker at opføre et nyt lavenergihus i det nye år.
  Ejerne oplyser, at ejendommen er beboet, men at fraflytning sker frivilligt senest den 1. marts 2016.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at det gamle hus er af gasbeton, der senere er skalmuret med gule sten. Der er ikke noget videre isolering i gulv, lofter og vægge.
  Sammenholdt med husets øvrige stand, finder forvaltningen, at det giver god mening at opføre nyt.
  Der er ikke planmæssige hindringer for en nedlæggelse af boligen ved nedrivning.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke, at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved at boligen tages i brug til andet end beboelse. Når en bolig er ledig, kan kommunalbestyrelsen kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 10

  Godkendt.

 • Pkt. 11 Nedlæggelse af bolig i juli 2016 - Clermontgade 23A st., 4000 Roskilde og delegation til forvaltningen i tilsvarende sager

  notat_om_nedlaeggelse.pdf

  Pkt. 11

  Nedlæggelse af bolig i juli 2016 - Clermontgade 23A st., 4000 Roskilde og delegation til forvaltningen i tilsvarende sager

  Sagsnr. 277530 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Andelsboligforeningen vil om0danne erhvervsarealet beliggende Clermontgade 23A st., til bolig for en periode frem til den 30. juli 2016, hvorefter boligen skal nedlægges og omdannes til erhverv igen. Ejer ønsker denne midlertidige bolig for at imødekomme Roskilde Kommunes opfordring til at stille tomme boliger til rådighed for flygtninge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at:

  1. der gives tilladelse til, såfremt ejendommen Clermontgade 23A st, bliver omdannet fra erhverv til bolig, at boligen nedlægges til den 30. juli 2016.
  2. Plan- og Teknikudvalget delegerer kompetence til forvaltningen til at træffe afgørelse i sager om nedlæggelse af boliger, efter at boligen i en tidsbegrænset periode har været anvendt til flygtningebolig.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren har ansøgt forvaltningen om tilladelse til at omdanne et erhvervsareal til bolig beliggende, Clermontgade 23A st., for at i mødekomme Roskilde Kommunes opfordring til at stille tomme lejligheder til rådighed for flygtninge. Ejeren oplyser, at det er en forudsætning for omdannelse fra erhverv til bolig, at der gives tilladelse til at boligen nedlægges igen den 30. juli 2016, og lejemålet herefter igen får erhvervsstatus. Det er en forudsætning for tilladelse til nedlæggelse, at der er gives byggetilladelse til indretning af bolig efter byggeloven.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved at boligen tages i brug til andet end beboelse. Kriteriet for om man vil nægte nedlæggelse af en bolig, er om boligen vil mangle i boligmassen, idet det fremgår af boligreguleringslovens § 51, stk.2, at det skal vurderes om boligens fortsatte anvendelse som helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen.
  Det er forvaltningens vurdering, at der lovligt kan gives tilladelse til det ansøgte. Tilladelsen kan begrundes med, at lejemålet aktuelt er erhverv, og derved ikke er en del af boligmassen, og boligmassen derfor ved en tilladelse ikke mindskes. Endvidere er ejerens ønske om at oprette en bolig midlertidigt begrundet med at imødekomme kommunens opfordring til at stille tomme boliger til rådighed, hvorfor en sådan imødekommelse bør kunne begrænses til en periode.
  Da der må forventes tilsvarende sager, indstilles det, at udvalget delegerer kompetencen til at træffe afgørelse i denne type sager til forvaltningen.
  Forvaltningen skal alene have kompetence i de sager, hvor ejer har fået tilladelse til at omdanne et areal til midlertidig anvendelse til bolig for at imødekomme Roskilde Kommunes opfordring til at stille tomme boliger til rådighed for flygtninge, og hvor det er en forudsætning for ejeren, at der gives tilladelse til at nedlægge boligen igen efter en periode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 11

  Udsættes.

 • Pkt. 12 Sammenlægning af boliger - Byvejen 14 A og B, 4130 Viby, samt nedlæggelse af del af bolig og omdannelse til erhverv

  arbejdsnotat_sammenlaegning_af_byvejen_14a_og_14_b.pdf

  Pkt. 12

  Sammenlægning af boliger - Byvejen 14 A og B, 4130 Viby, samt nedlæggelse af del af bolig i 14B og omdannelse til erhverv

  Sagsnr. 276688 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejerne af boligerne beliggende Byvejen 14A og 14B, 4130 Viby, ønsker at sammenlægge boligerne 14A og 14B til én bolig. Ejeren af boligen 14B søger endvidere om tilladelse til at nedlægge en del af boligen på Byvejen 14B, således at ca. 165 m2 omdannes til erhverv, idet ejer ønsker at drive et Bed & Breakfast.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives tilladelse til sammenlægning af de to boliger beliggende Byvejen 14A og 14B,
  2. der gives tilladelse til delvis nedlæggelse at boligen Byvejen 14B, og omdannelse til erhverv, for så vidt angår 165 m2
  3. tilladelserne tidsbegrænses, således at de, hver især skal være udnyttet inden 2 år efter, tilladelserne er meddelt ejerne.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejerne af boligerne beliggende Byvejen 14A og Byvejen 14B ønsker at sammenlægge boligerne til én bolig og starte et Bed & Breakfast i en del af 14B. Boligerne er beliggende på samme matrikel.
  Ejerne ønsker 165 m2 fra bygning 14B anvendt til erhverv. Såfremt der gives tilladelse til sammenlægningen og til nedlæggelsen, vil et samlet boligareal af 14A og 14B blive 275 m2.
  Ejer oplyser, at ejendommen tidligere var en landbrugsejendom med én bolig og med tilhørende staldbygning (erhverv). Efter landbruget blev nedlagt, blev staldbygningen (14B) ombygget til bolig. Siden 80érne har der derfor været to boliger på ejendommen (14A og 14B). Den ene ejer beboer den ene bolig og den anden ejer beboer den anden bolig.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning, eller ved at boligen tages i brug til andet en beboelse (erhverv).
  Det fremgår endvidere af loven, at når det samlede bruttoetageareal efter en sammenlægning overstiger 130 m2 kan byrådet nægte samtykke til sammenlægning af lejligheder efter boligreguleringslovens § 51, stk.2. Herefter kan der nægtes samtykke, hvis det vurderes, at den ene boligs fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 12

  Godkendt.

 • Pkt. 13 Sammenlægning af boliger - Weysegangen 4, 4000 Roskilde

  Pkt. 13

  Sammenlægning af boliger - Weysegangen 4, 1. sal, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 277520 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejerne af ejendommen Weysegangen 4, 4000 Roskilde ansøger om tilladelse til at sammenlægge to boliger på ejendommens 1. sal.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til at sammenlægge de to boliger på 1. sal, og at tilladelsen tidsbegrænses i 2 år, således at den bortfalder, hvis sammenlægningen ikke er gennemført inden 2 år fra afgørelsen meddeles ansøgerne.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejerne af ejendommen Weysegangen 4, 4000 Roskilde har søgt om tilladelse til at sammenlægge de to boliger på ejendommens 1. sal.
  Ifølge BBR-meddelsen er ejendommen opført i 1883, og der er i alt 4 boliger med køkken. På 1. sal ligger to boliger. Boligen på 1. sal til højre er 70 m2. Boligen på 1. sal til venstre er oplyst til 88 m2, idet det er anført, at der heri medregnet er et værelse på 16 m2, som er beliggende udenfor enheden.
  Ejerne oplyser, at ejerne hele tiden selv disponerer over værelset på de 16 m2 benævnt udenfor enheden, og det ønskes tilskrevet lejligheden i stueetagen. Boligen på 1. sal til venstre er derfor reelt 72 m2.
  I sammenlagt stand vil boligen udgøre 142 m2.
  Ejerne oplyser, at ejendommen oprindelig var et enfamiliehus. De to lejligheder på 1. sal fremstår som en samlet enhed med et fælles toilet. Det er med nutidens krav til individuelt toilet og gang ikke muligt at leje lejligheden ud som to enheder. De nuværende lejere har selv opsagt lejemålene.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at det giver god mening at samlet lejemålene til et lejemål. Der er kun et fælles toilet og ikke noget officielt bad og kun en brusekabine i et gammelt køkken. Der er ikke planmæssige hindringer for en sammenlægning af de to boliger.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved at boligen tages i brug til andet en beboelse. Når det samlede bruttoetageareal overstiger 130 m2, kan byrådet nægte samtykke til sammenlægning af lejligheder efter reglerne i boligreguleringslovens § 51, stk. 2. Herefter kan byrådet nægte godkendelse til sammenlægningen, hvis byrådet vurderer, at den ene boligs fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 13

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende indstillingen, idet Ø ønsker at bevare små boliger i bymidten.

 • Pkt. 14 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Rekreation og rolige omgivelser

  Pkt. 14

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Rekreation og rolige omgivelser

  Sagsnr. 276134 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Overførsel og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af rekreative og rolige anlæg i forbindelse med Fjordkilen, der anlægges i 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der overføres 0,4 mio. fra 2015 til 2016 vedr. Jyllinge Rekreation og rolige omgivelser.
  2. der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2016, ved frigivelse af det overførte rådighedsbeløb fra budget 2015 til Jyllinge Rekreation og rolige omgivelser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projektet til forskønnelse af Fjordkilen skal projekteres færdigt og anlægges i 2016. Som led i projektet er der indeholdt et delprojekt til etablering af steder til rekreation og fordybelse. Rekreation og rolige omgivelser indgår som et punkt i udviklingsplanen for Jyllinge Bymidte. I Fjordkilen vil pengene blive anvendt til etablering af særligt frodige plantninger og bænkepladser.
  Pengene blev afsat i budget 2014, og er derefter blevet overført til 2015. Nu ønskes midlerne overført til 2016 særskilt før overførselssagen i marts 2016.
  Projektet starter i januar 2016 og forventes afsluttet september 2016.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 0,4 mio. kr. i 2015, og en tilsvarende forværring af kassebeholdningen i 2016.
  Økonomiske konsekvenser 2015-2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -400 0
  Revideret rådighedsbeløb 0 -400
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter 0 -400
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 400 -400

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 14

  Anbefales.

 • Pkt. 15 Frigivelse af rådighedsbeløb - midler til trafiksikkerhed 2016

  prioritering_af_midler_til_trafiksikkerhed_2016.pdf

  Pkt. 15

  Frigivelse af rådighedsbeløb – midler til trafiksikkerhed 2016

  Sagsnr. 270793 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til og prioritering af trafiksikkerhedsmidler i 2016 med fokus på skolevejsprojekter, uheldsbekæmpelse og hastighedsdæmpning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsmidler, og
  2. de trafiksikkerhedsprojekter, som er prioriteret nedenfor, gennemføres.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Byrådet
  Ad 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede 8. september 2015, punkt 174, at tre projekter, der var planlagt i 2015, blev udskudt til realisering i 2016. Følgende projekter foreslås derfor realiseret i 2016 (se bilag for uddybning af projekterne):
  - Vindinge Skole (bump på Stærkendevej og Østre Vindingevej)
  - Københavnsvej/Vinkelvej (gennemført fortov og cykelsti)
  - Synliggørelse og sikring af skolevejskrydsninger
  Derudover foreslår forvaltningen, at følgende projekter gennemføres:
  - Holbækvej/Møllehusvej (flytning af fodgængerfelt og midterhelle)
  - Forprojekt Østrupvej/Store Valby vej
  - Ændret trafikal adfærd på 1-2 skoler (fx trafikforsøg, inddragelsesprojekt)
  - Fart-kampagner (national fart-kampagne og lokal kampagne med Psst-skilte)
  Projekterne forventes startet i foråret 2016 og afsluttet i løbet af 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500

  Ansøgning om anlægsbevilling:

  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 15

  Ad 1: Anbefales.
  Ad 2: Godkendt.

 • Pkt. 16 Anlægsregnskab - Cykelsti langs Ledreborg Allé

  Pkt. 16

  Anlægsregnskab - Cykelsti langs Ledreborg Allé

  Sagsnr. 261078 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for anlæg af cykelsti langs Ledreborg Allé.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for anlæg af cykelsti langs Ledreborg Allé godkendes med et samlet mindreforbrug på 1.165.933 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav på mødet den 19. december 2012, punkt 303, anlægsbevilling på 7,825 mio. kr. til ’Anlæg af cykelstien langs Ledreborg Allé’, finansieret af det i budget 2013 afsatte rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. Samtidig blev der givet indtægtsbevilling på 3,025 mio. kr. fra Vejdirektoratets Cykelpulje og 1,5 mio. kr. fra Lejre Kommune.
  Anlægget blev billigere end budgetteret grundet et meget favorabelt tilbud ved licitationen. Dertil blev der undervejs i projektet fundet billigere anlægsløsninger i samarbejde med entreprenøren. Cykelstien gik også fra en bredde på 3 meter i udbuddet, til 2,5 meter i anlæg på grund af tilpasning til omgivelserne - cykelstiens smallere bredde har ingen cykeleffektmæssige konsekvenser. Ændringen betød, at der skulle købes mindre areal fra nabolodsejere, som alle har indgået frivillig aftale om jordsalg på ekspropriationslignende vilkår.
  Cykelstiprojektet blev undervejs udvidet med en bedre løsning til overgang over Lindenborgvej i form af et helleanlæg og svingbane for biler, som bl.a. krævede en udvidelse af Lindenborgvej i bredden. Merudgiften hertil blev afholdt indenfor projektøkonomien.
  Vejdirektoratets endelige tilskud er 1.788.387 kr. (svarende til 40 % af den samlede projektsum, inklusiv Lejre Kommunes del af stien). Lejre Kommune har for sin del af projektet indbetalt 494.374 kr. til Roskilde Kommune. Der er derfor i forhold til indtægstbevillingen en mindreindbetaling på 2.242.239 kr. Mindreindbetalingen har ingen økonomiske konsekvenser, da det blot er en konsekvens af, at anlægsprojektet blev billigere end budgetteret.
  Cykelsti og helleanlæg stod klar til brug i 2013, med kun små resterende arbejder i 2014 og 2015, som nu er udført.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 1.165.933 kr. I 2015 er der afsat et rådighedsbeløb 150.000 kr. og afholdt et forbrug på 43.795 kr., hvilket svarer til en positiv kasseeffekt på 106.205 kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 16

  Anbefales.

 • Pkt. 17 Orientering om indsatsen i forbindelse med store regnmængder i juledagene

  Pkt. 17

  Orientering om indsatsen i forbindelse med store regnmængder i juledagene

  Sagsnr. 277779 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om forholdene i kommunen som følge af de store nedbørsmængder i december 2015.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  De store nedbørsmængder har ført til ophobning af vand forskellige steder, ligesom det er tilfældet i andre dele af landet.
  Så vidt forvaltningen er orienteret, er der ikke sket oversvømmelse af boliger.
  På mødet orienterer forvaltningen om, hvor vandet har medført udfordringer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 17

  -

 • Pkt. 18 Orientering om formandsbeslutninger i 2 kondemneringssager

  hersegade_28.pdf vor_frue_hovedgade_24.pdf

  Pkt. 18

  Orientering om formandsbeslutninger i 2 kondemneringssager

  Sagsnr. 271158 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Formanden for Plan- og Teknikudvalget har den 22. december 2015 truffet formandsafgørelse i 2 sager om kondemnering af boliger, hvor der er nærliggende sundhedsfare ved ophold.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Den ene sag vedrører en lejlighed beliggende Hersegade 28, 2. sal. Undersøgelser af boligen har påvist, at der er nærliggende risiko for sundhedfare på niveau 1 ved ophold i lejemålet. Risikoen for helbredsgener tilskrives skimmelvækst som følge af en aktuel vandskade i etageadskillelsen mellem tagrummet og lejemålet. Beboerne oplever alvorlige helbredsgener.
  På baggrund af den alvorlige og overhængende risiko for sundhedsfare ved ophold i boligen blev der den 22. december 2015 truffet en formandsbeslutning om at kondemnere boligen straks.
  Den anden sag vedrører Vor Frue Hovedgade 24. Der blev ved kommunens tilsyn konstateret omfattende skimmelvækst i hele boligen, og forvaltningen vurderede, at der er nærliggende risiko for sundhedsfare forbundet med at opholde sig i boligen. På baggrund af den alvorlige og overhængende risiko for sundhedsfare ved ophold i boligen blev der den 22. december 2015 truffet en formandsbeslutning om at kondemnere boligen straks.
  Afgørelserne er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Ved kondemneringen af boligerne har kommunen pligt til at genhuse beboerne i en tilsvarende bolig. Der ydes flyttehjælp og indfasningsstøtte, såfremt huslejen i den anviste bolig er højere end beboernes nuværende husleje. Kommunens udgifter refunderes med 50 % af staten.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 18

  -

 • Pkt. 19 Orientering om visning af byggesager på hjemmesiden

  Pkt. 19

  Orientering om visning af byggesager på hjemmesiden

  Sagsnr. 260224 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om en ny og bedre digital adgang til kommunens
  byggesagsarkiv for borgere og virksomheder.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen er i gang med at etablere en ny og bedre digital adgang til kommunens byggesagsarkiv.
  Bygesager blev tidligere præsenteret via Kildebyg. Kildebyg krævede NemID for at få adgang til byggesagerne, og private kunne alene få adgang til egen ejendom. Fremover vil alle kunne få præsenteret og downloade alle kommunens afsluttede byggesager, som det er tilfældet i flere andre kommuner. Der arbejdes desuden på at skaffe adgang til verserende byggesager. Systemet kan eventuelt senere udvides til andre arkiver end byggesager.
  Ud over søgning på konkrete ejendomme, åbner løsningen mulighed for forskellige søgninger i arkivmaterialet som f.eks. områdesøgning og temasøgninger (f.eks. på emneord som carport, dispensation osv.). Herved åbnes der op for, at borgere og virksomheder i mange tilfælde, selv vil kunne få adgang til en sags oplysninger.
  Efter forvaltningsloven og offentlighedsloven er der forskellige oplysninger, som er undtaget for aktindsigt og meroffentlighed fx hvis de er i strid med reglerne om tavshedspligt, persondataloven og/eller oplysninger om enkeltpersons private - herunder økonomiske - forhold.
  For at sikre dette gennemføres en elektronisk scanning af samtlige dokumenter (alle filer) i arkivet. Dokumenter, hvori der findes personfølsomme oplysninger m.v., vil blive mærket på en sådan måde, at de ikke kan ses i arkivet, før oplysningerne er fjernet fra de enkelte dokumenter. Fjernelse af personfølsomme oplysninger i et dokument foretages manuelt af forvaltningen før fremvisning. Rettelsen sker i en kopi, der fremvises, idet det originale dokument stadig bevares, men uden det er tilgængeligt for offentligheden.
  Fremsøgningen, ved en elektronisk scanning af personfølsomme oplysninger eller dokumenter undtaget for offentligheden, er meget tæt på at være 100 % sikker. Forvaltningen vurderer, at risikoen for at personfølsomme oplysninger kan ses i arkivet, vil være forsvindende lille, og det vil forbedre sikkerheden i forhold til administration i dag. I den periode, hvor der har været adgang til byggesagsarkivet, har der været én henvendelse om, at man kunne se et CPR-nummer og ingen henvendelser om oplysninger jf. offentlighedsloven.
  Forvaltningen forventer, at den digitale adgang vil reducere antallet af telefoniske og skriftlige henvendelser til forvaltningen vedr. byggesager.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, og udgifter til systemet kan også fremover afholdes indenfor driftsbudgettet.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 19

  -

 • Pkt. 20 Eventuelt

  Pkt. 20

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 20

  Status for sti langs St. Valbyvej.
  Status vedr. forbedring af tilgængelighed på Viby Station.
  Strategi for Stændertorvet
  Fishing Zealand Magazine
  Bieng
  Forpladsen Trekroner Station
  Afgørelse fra Statsforvaltningen vedr. byggesag

 • Pkt. 21 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 21

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 21

  Besigtigelsestur for udvalget til konkrete adresser.

 • Pkt. 22 Nedlæggelse af bolig - Langagervej 16, Himmelev, 4000 Roskilde

  Pkt. 22

  Nedlæggelse af bolig - Langagervej 16, Himmelev, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 277963 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er efter fuldmagt fra ejer ansøgt om nedlæggelse af boligen Langagervej 16, Himmelev, 4000 Roskilde i det køber ønsker at nedrive bygningen og opføre et nyt enfamiliehus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til at nedlægge boligen på Langagervej 16 og at tilladelsen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden 2 år efter afgørelsen er meddelt ejer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med køb af ejendommen Langagervej 16 har de kommende købere, efter fuldmagt fra ejer (sælger), ansøgt om tilladelse til at nedlægge den eksisterende bolig på adressen, Langagervej 16, Himmelev, 4000 Roskilde.
  Køberne oplyser, at den bestående ejendom ikke opfylder behovene for en funktionel bolig som følge af ejendommens areal og stand. Det er købernes plan at bygge et nyt enfamiliehus på ca. 215 m2 i ét plan med de fordele, der er forbundet hermed herunder energibesparelser på fx varmeforbrug mv.
  Ifølge BBR- meddelelsen er boligen opført i 1954 og der er et samlet boligareal på 79 m2.
  Det er oplyst, at ejendommen er beboet af ejer (sælger) og dennes mand.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der er tale om et meget lille hus, der er beklædt med murskaller og formentlig har et uhensigtsmæssigt varmeforbrug. Et nyt hus der opfylder det nye bygningsreglement, vil energimæssigt være at anbefale.
  Der er ikke planmæssige hindringer for en nedlæggelse af boligen ved nedrivning.
  Forvaltningen forelægger alene denne sag for udvalget, da forvaltningen ikke har kompetence til at træffe afgørelse om nedlæggelse af boliger ved nedrivning.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved at boligen tages i brug til andet end beboelse. Når en bolig er ledig, kan kommunalbestyrelsen kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Plan- og Teknikudvalget. 14-01-2016, pkt. 22

  Godkendt.
  .