You are here

Referat

Dato: Mandag, Januar 14, 2019 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 1

  Godkendt.

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 2 Temadrøftelse - Ændring af servicevejvisningsregler

  Pkt. 2

  Temadrøftelse - Ændring af servicevejvisningsregler

  Sagsnr. 299903 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om ændring af servicevejvisningsregler, og de nye muligheder der er for vejvisning til virksomheder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, hvordan Roskilde Kommune fremover skal administrere de nye regler.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2018 trådte et sæt nye regler for etablering af servicevejvisning i kraft.
  De nye regler skal bl.a. gøre det lettere for virksomheder, at få opsat vejvisning.
  Forvaltningen vil på mødet orientere udvalget om konsekvensen af de ændrede regler og præsentere et oplæg til en første drøftelse af muligheder og dilemmaer ved udformning af nyt administrationsgrundlag til behandling af fremtidige ansøgninger. På baggrund af drøftelsen udarbejdes administrationsgrundlaget til politisk behandling på et kommende møde.
  På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen forelægge forslag til administrationsgrundlag på et kommende møde i udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 2

  Drøftet.

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 3 Helhedsplan for Ringstedgade

  Helhedsplan_for_Ringstedgade.pdf Foreloebig_tids-_og_procesplan_for_Ringstedgade.pdf

  Pkt. 3

  Helhedsplan for Ringstedgade

  Sagsnr. 308590 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En helhedsplanen for Ringstedgade fremlægges til vedtagelse. Samtidig orienterer forvaltningen om den videre proces for udviklingen af området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at helhedsplanen for Ringstedgade vedtages, som grundlag for dialog om udvikling af området samt udarbejdelse af en lokalplan for området.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget igangsatte på møde den 15. maj 2018, punkt 95, en helhedsplan for Ringstedgade. Det skal sikre en helhedsorienteret fortætning af et stationsnært område, hvor nye boliger og erhverv viderefører bymidteskalaen og skaber balance mellem vejrum og bebyggelse. På møde den 6. oktober 2018, punkt 172, blev Plan- og Teknikudvalget præsenteret for det indledende arbejde og drøftede en række tilknyttede temaer og problemstillinger. Her blev der bl.a. udtrykt ønske om boliger til forskellige målgrupper, og at opførelse af almene boliger medtænkes i helhedsplanen, samt at der indarbejdes en løsning for spritkrydset.
  Med afsæt i denne drøftelse og dialogmøderne, forvaltningen har afholdt med områdets grundejere, er helhedsplanen blevet færdigbearbejdet. Planen præsenterer en sammenhængende løsning for områdets bebyggelse, vej- og stiforbindelser, parkering samt fri- og opholdsarealer. Den giver gode muligheder for fortætning med plads til ca. 28.000 m2 bolig og 3.700 m2 erhverv, som medfører en højere udnyttelse af arealerne end i dag. Områdets interne veje er sammentænkt med principper om færre ind- og udkørsler, ensretninger og shared space-principper, der tilgodeser bløde trafikanter. Parkering løses fortrinstvist i kælder og delvist på terræn. Løsningen for selve Ringstedgade og spritkrydset vil blive detaljeret i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.
  Helhedsplanen danner afsæt for den videre udvikling af Ringstedgade, herunder udarbejdelsen af lokalplanforslag samt kommuneplantillæg. Arbejdet med lokalplanen indebærer også en tæt dialog og samarbejde med udviklerne i området. Med afsæt i helhedsplanens principper igangsætter udviklerne et intensivt arbejde med at konkretisere skitseprojekter, der skal præsentere gode løsninger for bebyggelse, vejadgange, parkering og friarealer. I denne proces kan der komme justeringer og tilretninger af helhedsplanens principper og løsninger.
  Under forudsætning af, at udviklere præsenterer projekter, der kan realiseres inden for helhedsplanen, og de fastsatte milepæle overholdes, forventes lokalplanen at blive byggeretsgivende på to grunde i området.
  I januar 2019 afholdes der et fællesmøde med grundejere, beboere og udviklere, hvor helhedsplanen præsenteres. Det skal give dem indflydelse på den videre planlægning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 3

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 4 Forslag til lokalplan 683 for Ringstedgade (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_-_Lokalplan_683_for_Ringstedgade.pdf Kortbilag_-_Lokalplan_683_Ringstedgade.pdf

  Pkt. 4

  Forslag til lokalplan 683 for Ringstedgade (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 313941 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal udarbejdes en lokalplan og kommuneplantillæg for området langs Ringstedgade, der muliggør udvikling af et nyt boligområde i overensstemmelse med helhedsplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 683 for Ringstedgade på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget blev på mødet den 6. oktober 2018, punkt 172, præsenteret for det indledende arbejde med en helhedsplan for området langs Ringstedgade.
  Et forslag til helhedsplanen ligger nu til politisk behandling. Se anden sag på dagsordenen.
  Med afsæt i den færdige helhedsplan for Ringstedgade foreslår forvaltningen, at der udarbejdes et lokalplanforslag for udvikling af området. Lokalplanens formål er at sikre, at der kan bygges boliger og erhverv efter de rammer og principper, der er defineret i helhedsplanen. Lokalplanen udformes som en rammelokalplan med en detaljering, der kan gøre den byggeretsgivende på de grunde, hvor grundejere/udviklere har konkrete skitseprojekter klar.
  Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget vedtager, at der udarbejdes tillæg 17 til kommuneplanen på møde den 16. januar 2019. Ligeledes forudsætter det, at byrådet vedtager helhedsplanen på møde den 30. januar 2019.
  Forslag til kommuneplantillæg forventes fremlagt sammen med lokalplanforslaget til politisk godkendelse og efterfølgende 8 ugers offentlig høring i juni 2019.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplan og kommuneplantillæg behandles i byrådet på grund af sagens størrelse, sammenhæng med Idrætsparken og almene interesse, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 4

  Godkendt.

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 5 Forslag til lokalplan 680 for Roskilde Golfklub, Roskilde (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_udvidelse_af_Roskilde_Golfklubs_par_3_bane.pdf Kort_over_udvidelse_af_golfbanen.pdf Lokalplanafgraensning_-_Roskilde_Golfklubs_par_3_bane.pdf

  Pkt. 5

  Forslag til lokalplan 680 for Roskilde Golfklub, Roskilde (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 305340 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Golfklub ønsker at udvide deres nuværende par 3 bane for at kunne skabe et bedre tilbud til deres medlemmer og skabe bedre rammer for greenkeeper uddannelsen på Roskilde Teknisk Skole. Dette kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 680 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Golfklub ønsker at udvide deres nuværende Par 3 bane i samarbejde med Roskilde Teknisk Skole.
  Par 3 banen designes, så der er flere greens og flere udslagssteder. På den måde kan greenkeepereleverne fra Teknisk Skole få lov til at arbejde på de forskellige greens, uden det er nødvendigt stoppe spillet for golfklubben. Dermed øges den naturlige læring for eleverne, mens tilbuddet forbedres for golfklubben.
  For at designet kan lade sig gøre, skal golfbanen udvides med sammenlagt 7 ha. Udvidelsen sker mod vest på kommunal landbrugsjord. Arealet er i dag udlagt i den grønne ring, og udvidelsen skal derfor ske under hensyntagen til landskabet, ligesom der skal sikres offentlig adgang gennem området. Det udarbejdede forslag sikrer, at der hovedsageligt spilles i en retning væk fra stier, og at der etableres afskærmende beplantninger. Ligeledes tages der stort hensyn til de eksisterende grønne områder, der indarbejdes i banens design.
  Der findes i dag to lokalplaner for den eksisterende golfbane. I forbindelse med udvidelsen opdateres og indskrives disse to lokalplaner i den nye lokalplan, så der kun findes en samlet opdateret lokalplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Det er en ekstern rådgiver, der udarbejder lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Rådgiveren betales af bygherre.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 5

  Godkendt.

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 6 Forslag til lokalplan 681 for erhverv ved Store Hede, Roskilde (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_Store_Hede_Erhvervsomraade.pdf Lokalplanafgraensning_-_Store_Hede_Erhvervsomraade.pdf

  Pkt. 6

  Forslag til lokalplan 681 for erhverv ved Store Hede, Roskilde (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 312345 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Når grusgravningen ved Store Hede om nogle få år er færdig, skal området ifølge kommuneplanen udlægges til erhverv. Området foreslås lokalplanlagt, således at Nymølle kan realisere området, når grusgravningen er færdig.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 681 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I Kommuneplan 2016 er der udlagt et større areal til erhvervsområde ved Store Hede. Arealet dækker i alt 490.500 m2 erhvervsareal, hvoraf ca. 300.000 tidligst kan udnyttes efter 2024. Der udarbejdes en samlet lokalplan for hele området, hvor det præciseres, hvilke dele af området der skal udbygges først.
  Lokalplanens primære formål er at sikre udlæg af nyt erhvervsareal til håndværksvirksomheder samt mindre og mellemstore industri og lagerbygninger. Herudover skal lokalplanen sikre grønne forbindelser på tværs af området, der skal binde Roskilde sammen med Vindinge og Hedeland.
  Erhvervsudlægget skal ske under hensyntagen til områdets landskab som nuværende/tidligere grusgrav. Idet der ikke må tilføres jord, vil landskabet skulle reetableres med den tilbageværende jord i en højde, der vil være væsentlig under det omkringliggende landskab. I forbindelse med reetableringen af grusgraven og lokalplanens udarbejdelse laves der en landskabsplan for området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 6

  Godkendt, dog således at "kan fastsætte" i punkt 9 linje 5 ændres til "skal fastsættes". Udvalget besluttede, at der skal afholdes et møde med borgerne i Vindinge under udarbejdelse af lokalplanforslaget.

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 7 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 253 for manøvrebane (endelig vedtagelse)

  Forslag_til_Lokalplantillaeg_1_til_lokalplan_253_endelig_vedtagelse.pdf Indsigelser_-_lokalplan_253.pdf

  Pkt. 7

  Forslag til tillæg 1 til lokalplan 253 for manøvrebane (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 307919 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget en henvendelse fra virksomheden Amu Juul A/S om muligheden for at udvide deres eksisterende manøvrebane (kravlegård) på naboarealet. Forslag til tillæg 1 til lokalplan 253 for manøvrebane har været i offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tillæg 1 til lokalplan 253 for manøvrebane godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har modtaget en henvendelse om udvidelse af virksomhedens aktiviteter på Abildgårdsvej 14, Tjæreby. Virksomheden udbyder kurser og uddannelser inden for lastbils- og personbefordringsbranchen. Virksomheden ønsker at udvide på nabomatriklen og udvide deres manøvrebane (kravlegård), samt etablere bedre parkeringsfaciliteter. Ejendommen er i dag ejet af I/S Hedeland, og en eventuel udlejning af arealet til virksomheden blev den 6. juni 2018 godkendt af I/S Hedelands bestyrelse.
  Lokalplantillægget omfatter kun delområde 3 og 4 i lokalplan 253 og indebærer tre mindre ændringer i den eksisterende lokalplan. Først indskrives der mulighed for, at manøvrebane kan indrettes i delområde 3, ligesom det allerede er en del af delområde 4. Herefter udvides byggefeltet i delområde 4 og sidst lempes reglerne om jordvold mellem delområde 3 og 4.
  Der er indkommet to høringssvar. Først har Roskilde Lufthavn gjort opmærksom på en eksisterende servitut omkring højder og belysning, for at sikre sikkerheden i lufthavnen. Lokalplanen overholder allerede servituttet, så der er ikke foretaget ændringer på baggrund heraf. Derefter har Energistyrelsen gjort opmærksom på en servitut, hvor der er tinglyst en gasledning i en afstand af ca. 200 m. Der er i servitutten en begrænsning på maksimal etageantal. Lokalplanens maksimale byggehøjde er derfor suppleret med et maksimalt etageantal på 2. Begge høringssvar er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 7

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 8 Vejnavn - lokalplan 665 for Vindinge Nord, etape 1

  Kortbilag_-_Vejnavn_vedr._lokalplan_665.pdf

  Pkt. 8

  Vejnavn - lokalplan 665 for Vindinge Nord, etape 1

  Sagsnr. 289712 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med udviklingen af Vindinge Nord efter lokalplan 665 og den forudgående helhedsplan er der brug for to nye vejnavne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnet Lundbjerg Allé og Lundbjergtoften godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Lokalplan 665 for Vindinge Nord, etape 1 giver mulighed for at bebygge første del af Vindinge Nord efter de principper, der er fastlagt i helhedsplanen for området. Der skal derfor etableres en hovedvej for hele Vindinge Nord og en mindre vej til bebyggelsen i etape 1.
  Forvaltningen foreslår ud fra forslag fra udvikler, at de to veje navngives efter Lundbjerggård, som arealet er udstykket fra. Hovedvejen, der har indkørsel fra Vindingevej, foreslås navngivet Lundbjerg Allé, mens vejen i selve bebyggelsen foreslås navngivet Lundbjergtoften.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 8

  Udvalget besluttede navnene Lundbjerg Allé og Lundbjerggård.

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 9 Prioritering af pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2019

  Prioritering_af_projekter_2019_-_2022_i_pulje_til_cyklisme_trafiksikkerhed_og_mobilitet_samt_bruttoliste.pdf Kort_over_prioriterede_projekter_i_puljen_2019_til_2022.pdf

  Pkt. 9

  Prioritering af pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2019 til 2022

  Sagsnr. 299552 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Midlerne i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet skal prioriteres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de nedenfor nævnte projekter prioriteres.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har frigivet 13 mio. kr. i budget 2019 til pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet den 19. december 2018, punkt 418. Der er fra 2020 og i årene derefter afsat 15 mio. kr. til puljen.
  Forvaltningen anbefaler følgende prioritering:

  Note: Projekter markeret med * anbefales at være særligt vigtige at gennemføre i 2019.
  Alle projekterne er uddybet i vedhæftede bilag, hvori der også indgår en bruttoliste over en lang række mulige projekter, der kan realiseres i puljen. I alt er der projekter ud over de prioriterede på i alt over 172 mio. kr.
  Projekterne forventes startet: Januar 2019.
  Projekterne forventes afsluttet: Løbende – fra 2019 og frem til 2022.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige i konsekvenser i 2019, da den vedrører udmøntning af budgettet til puljen på 13 mio. kr. i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 9

  Udvalget godkendte planen for 2019 med den ændring, at projekt nr. 7 (4,0 mio. kr.) ikke prioriteres i 2019, mens projekt nr. 15 (hurtigst muligt og op til 3,85 mio. kr. i 2019) og 17 (150.000 kr.) prioriteres frem i 2019.
  Prioritering af eventuelle restmidler i 2019 (jf. beslutning om projekt 15) samt prioritering af projekter i 2020 og frem sættes på dagsordenen til udvalgets møde i februar 2019. Enkelte yderligere projekter analyseres: Nordmarksvej, Fiskervejen, Kongemarksvej og Salløvvej.

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 10 Musicon - parkeringszone og parkeringsordning

  Bilag_1_Baggrundsnotat_til_dagsorden_om_Musicon_parkeringsordning_pkt_221.pdf Bilag_2_Parkering_i_Musicon_forslag_til_Plan_og_retningslinjer_2018-12-12.pdf

  Pkt. 10

  Musicon - parkeringszone og parkeringsordning

  Sagsnr. 256122 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Musicon er så langt i sin udvikling, at der er behov for at regulere parkeringen. Der bliver færre midlertidige arealressourcer pga. salg, og behovet for parkeringspladser til de nye indflyttere stiger. Parkeringsbelastningen er herudover markant fra håndværkere til byggerier samt fra virksomheder og beboere omkring Musicon. Derfor anbefaler forvaltningen, at der indføres en parkeringszone med tidsbegrænsning og en forsøgsordning med parkeringslicenser på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der vedtages en parkeringszone med tidsbegrænsninger for Musicon jf. bilag 2 ’Parkering i Musicon’
  2. der indføres betalt licensordning for Musicon for en 2 årig forsøgsperiode. jf. bilag 2 ’Parkering i Musicon’.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede 4. marts 2010, Mobilitetsplan for Musicon og 29. september 2010, Rammelokalplan for Musicon. Planerne fastlægger en restriktiv ramme for parkering og biltrafik suppleret med gode rammer for bæredygtig transport. Målet er, at 2/3 af alle ture til og fra området skal foregå i gang, på cykel eller med bus. Derfor er parkeringsnormen sat lavere end den typiske norm andre steder i Roskilde, og hovedparten af parkeringspladserne er samlet i fælles anlæg i periferien af bydelen.
  Roskilde Kommune har ved grundsalg forpligtet sig til, i takt med udbygningen af Musicon, at etablere de parkeringspladser, som normen tilsiger. Der er nu opstået knaphed på parkeringspladser fordi en række projekter ibrugtages, og samtidig er der håndværkere til byggerier og brugere fra nabobebyggelser, der optager en del af pladserne. Det betyder, at Roskilde Kommune ikke kan sikre, at pladserne er til rådighed for de nye beboere og bydelens virksomheder uden nu at igangsætte regulering.
  Forvaltningen anbefaler derfor, at der allerede nu indføres en parkeringszone på Musicon med tidsbegrænsninger samt at der gennemføres et 2–årigt forsøg med udstedelse af parkeringslicenser.
  Ordningen igangsættes med opsætning af nye skilte, informationsmateriale og plakatkampagne.
  Projektet forventes startet: Januar 2019
  Projektet forventet afsluttet: Marts 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Indtægterne fra licenserne går alene til at dække administrationsudgifterne.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 10

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 11 Invitation til ny runde med frikommuneforsøg

  Invitation_til_nyt_frikommuneforsoeg.pdf

  Pkt. 11

  Invitation til ny runde med frikommuneforsøg

  Sagsnr. 313077 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Alle kommuner har modtaget invitation til at ansøge om deltagelse i en ny runde frikommuneforsøg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune ikke på eget initiativ indgår i et frikommuneforsøg grundet blandede erfaringer med sidste runde frikommuneforsøg, men forholder sig åbne for et eventuelt samarbejde initieret af andre kommuner.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af økonomiaftalen for 2019 og som en del af Sammenhængsreformens spor om afbureaukratisering har alle kommuner modtaget invitation til at ansøge om deltagelse i en ny runde frikommuneforsøg.
  Som noget nyt vil der ikke ske en indledende udvælgelse af frikommuner eller frikommunenetværk. I stedet kan alle kommuner søge direkte om godkendelse af forsøg i to ansøgningsrunder. Frist for forsøgsansøgninger for 1. og 2. runde er henholdsvis den 1. april 2019 og den 1. oktober 2019. Der vil blive udvalgt cirka 10 forsøg i hver af de to ansøgningsrunder.
  Af invitationen fra ministeriet fremgår, hvilke typer af forsøg der vil blive givet særlig prioritet.
  Kommuner kan søge enkeltvis eller i netværk. Ved vurdering af forsøgsansøgninger vil det blive tillagt positiv vægt, hvis der er tale om et netværk af kommuner. Ved vurdering af ansøgningerne vil der som udgangspunkt blive givet en særlig prioritet til forsøg, som omhandler en af nedenstående problemstillinger, der har sammenhæng og effektivitet som fællesnævner:
  ̵ Sammenhængende indsatser på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og uddannelsesområderne.
  ̵ Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse
  ̵ Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse / beskæftigelse
  ̵ Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgange mellem kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud
  ̵ Tværgående effektivisering af opgaveløsningen
  ̵ Administrative effektiviseringer
  Det vil som udgangspunkt blive tillagt positiv værdi, hvis forsøgsansøgningen indeholder en målbar målsætning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 425

  Udsat til den 5. december.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 488

  Sagen sendes til udtalelse i fagudvalgene.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 11

  Anbefales.
  O og V kan ikke støtte udvalgets beslutning og foreslår i stedet, at afbureaukratiseringsgruppen anmodes om at undersøge muligheden for frikommuneforsøgstemaer.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 12 Kondemnering af Hastrupvej 11C, 4621 Gadstrup

  Pkt. 12

  Kondemnering af Hastrupvej 11C, 4621 Gadstrup

  Sagsnr. 307956 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om kondemnering af bolig på grund af sundhedsskadeligt indeklima.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at boligen Hastrupvej 11C, 4621 Gadstrup kondemneres med frist til fraflytning på 3 måneder.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget henvendelse fra lejeren af boligen beliggende Hastrupvej 11c, 4621 Gadstrup vedrørende fugtigt indeklima og skimmelsvamp i lejemålet.
  Lejer har selv foranlediget en mikrobiel indeklimaundersøgelse af Østergaard Bygge & indeklimateknik a/s.
  I undersøgelsen konkluderes det, at opstigende grundfugt har forårsaget fugtskader i vægge- og gulvkonstruktioner, at de forhøjede fugtniveauer i vægge og gulve har forårsaget skimmelvækst, og at indeklimaet er negativt påvirket heraf.
  Analyseresultatet er blevet gennemgået af LPU Rådgivende ingeniør, der i brev af 26. oktober 2018 med udgangspunkt i analyseresultatet, BBR-oplysninger og oplysninger fra byggesagsarkivet har vurderet, at der i lejemålet er sundhedsfare i niveau 1, dvs. der er forbundet med sundhedsfare at opholde sig i lejemålet.
  Omfanget af fugtskadede konstruktioner samt omfanget af skimmelvækst skjult i konstruktionerne er usædvanligt og uacceptabelt. Det er forbundet med generel sundhedsfare og helbredsgener at opholde sig i lejemålet, hvilket tilskrives de med DNA-testen påviste skimmelsvampearter.
  Der er foretaget partshøring, men ejer har ikke reageret på denne.
  På denne baggrund af anbefales det, at boligen kondemneres på grund af nærliggende sundhedsfare ved ophold, og at beboeren tilbydes genhusning snarest muligt. Der fastsættes en frist på 3 måneder til fraflytning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Lejer har ret til at få tilbud om erstatningsbolig, dækket flytteomkostninger samt eventuel indfasningsstøtte, hvis den nye husleje er højere end den nuværende. Kommunens udgifter hertil refunderes med 50 % af staten. Kommunens andel af udgifterne afholdes inden for Social, Job og Sundheds ramme.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 12

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 13 Anlægsbevilling - Jyllinge trafik

  Pkt. 13

  Anlægsbevilling - Jyllinge trafik

  Sagsnr. 312487 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om anlægsbevilling til etablering af ensrettede cykelstier i hver side af Værebrovej som led i etablering af supercykelsti fra Jyllinge bymidte til Stenløse via Værebrovej. Der er tale om fremrykning af 3,7 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2020 til 2019. Finansieringen kan ske ved en anderledes fordeling af anlægsbudgettet til nyt bibliotek og kulturhus i Viby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2019 på 3,7 mio. kr. til Jyllinge Trafik, finansieret ved omplacering af 3,7 mio. kr. fra Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte).
  2. der i forslaget til Strategisk Anlægsplan 2020 indarbejdes den tilsvarende budgetomplacering i 2020 vedrørende Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udbudt anlægsopgaven for cykelstier langs Værebrovej som et samlet anlægsarbejde og modtaget tilbud fra entreprenører, der viser, at det vil være en fordel at gennemføre hele arbejdet på én gang. Generne fra anlægsarbejdet vil minimeres, der kan opnås en mindre besparelser i projektet ift. samlet byggetid, etablering af byggeplads m.m., og supercykelstien vil kunne åbnes et år før tid.
  Forvaltningen har haft dialog med grundejerne langs både Værebrovej og Møllevej, og der er indgået aftaler om arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår. Første etape gennem den nye park ved Jyllingehallen er etableret i forbindelse med anlæg af parken og forpladsen til hallen.
  Hvis anlægsbudgettet på 3,7 mio. kr. afsat i 2020 fremrykkes til 2019 vil det være muligt at skabe en sikker og sammenhængende cykelsti fra Jyllinge bymidte via Møllevej og Værebrovej til kommunegrænsen allerede i 2019. Alternativt vil første etape blive anlagt i foråret 2019, hvorefter anlægsarbejdet stoppes og sidste etape gennemføres i foråret 2020.
  Fremrykningen vil kunne finansieres ved en budgetomplacering af en mindre del af det i budget 2019 afsatte beløb på 18 mio. kr. til etablering af nyt bibliotek og kulturhus i Viby til 2020. Dette vil ikke have konsekvenser for den samlede budgetramme til etablering af nyt bibliotek og kulturhus i Viby, og forvaltningen har vurderet, at det ikke har konsekvenser for tidsplanen. Der henvises til anden sag på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden om udbudsmateriale og tidsplan vedrørende byggeriet.
  Projektet forventes startet: Ultimo januar 2019.
  Projektet forventet afsluttet: Ultimo august 2019.
  Sagen forelægges i både Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Teknikudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2019, idet merforbrug finansieres ved omplacering af allerede afsatte midler I 2019.
  Byrådet har den 19. december 2018, punkt 416, frigivet 3,0 mio. kr. til cykelstier på hver side af Værebrovej. Den sidste del af anlægsbudgettet til stierne (3,7 mio. kr.) er afsat i anlægsbudgettet i 2020. Det er disse midler, der med denne sag søges fremrykket og frigivet.
  De foreslåede budgetomplaceringer i 2020 vil blive indarbejdet i Strategisk Anlægsplan for 2020.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Jyllinge trafik -3.000 -3.700
  Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte) -18.000 -18.500
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Jyllinge trafik -6.700 0
  Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte) -14.300 -22.200
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Jyllinge trafik -3.700 0
  Finansiering:
  Budgetomplacering 3.700 3.700

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 13

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 14 Anlægsregnskab - Svogerslev, Rævehøjen byggemodning

  Pkt. 14

  Anlægsregnskab - Svogerslev, Rævehøjen byggemodning

  Sagsnr. 305577 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for byggemodning af Rævehøjen i Svogerslev.

  Indstilling

  Forvaltning indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 12. august 2012, punkt 140, givet en anlægsbevilling på 2,65 mio. kr. til byggemodning af området Rævehøjen i Svogerslev. Anlægsarbejderne er afsluttet 2016.
  Der er samlet set afholdt udgifter til projektet for 3.841.309 kr., og i forhold til det afsatte budget i form af rådighedsbeløb på 4.150.000 kr., giver det et samlet mindreforbrug på 308.691 kr.
  Ved en teknisk fejl er der kun frigivet et rådighedsbeløb på 2.650.000 kr., da et ikke frigivet rådighedsbeløb, afsat i budget 2015 på 1.500.000 kr. til byggemodningen, ved en fejl blev overført som et frigivet rådighedsbeløb til 2016.
  Byrådet har på den baggrund formelt ikke givet tilsagn om, at den resterende anlægsbevilling på 1.500.000 kr. kunne frigives. Dette betyder dog ikke, at der er anvendt midler, der ikke har været afsat i det vedtagne budget for 2015.

  Økonomi

  Der er i 2018 overført et rådighedsbeløb på 347.546 kr. og afholdt udgifter for 46.700 kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 300.846 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen i 2018 og afviger fra projektets mindreforbrug på den samlede anlægsbevilling på 308.691 kr. pga. afrundinger foretaget mellem 2013 og 2014.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 14

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 15 Anlægsregnskab - Busfremkommelighed 2017

  Pkt. 15

  Anlægsregnskab - Busfremkommelighed 2017

  Sagsnr. 287244 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for etablering af rundkørsel Dronning Margrethes Vej –Frederiksborgvej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for busfremkommelighed godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 29. marts 2017, punkt 55, (overførelsessag) en anlægsbevilling på 2.258.138 kr. til busfremkommelighed 2017, herunder etablering af rundkørsel Dronning Margrethes Vej - Frederiksborgvej.
  I forbindelse med anlægsarbejderne kom der desværre flere mindre ekstraarbejder. Bl.a. uforudsete ledningsarbejder i kørebanen, ekstra tilpasninger af sti på nabogrunden mod øst og låger ind til nabo mod vest. Desuden blev fortovsarbejder på Dronning Margrethes Vej udvidet med der af følgende kantstensarbejder og ekstra brønde.
  Anlægget blev indviet 21. august 2017.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.337.231,73 kr. mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 79.094 kr.

  Økonomi

  Merforbruget på 79.094 kr. er via overførselssagen i marts 2018, overført til Busfremkommelighed 2018 og har derfor nedskrevet den afsatte bevilling i 2018 og vil indgå i regnskabet for Busfremkommelighed 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 15

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 16 Anlægsregnskab - Vejbelysning, renovering 2015

  Pkt. 16

  Anlægsregnskab - Vejbelysning, renovering 2015

  Sagsnr. 312713 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for Vejbelysning, renovering 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 25. marts 2015, punkt 62, givet en anlægsbevilling på 5,186 mio. kr. til renovering af vejbelysning. Arbejderne omfatter blandt tilbagekøb af belysningsanlægget fra Dong Energy, udarbejdelse af forretningsanalyser for energirenovering, samt enkelte nyanlæg på vejbelysningsområdet. Arbejderne er udført i sammenhæng med energirenoveringerne af vejbelysningsanlæggene i kommunen.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 5.185.668 kr., hvilket medfører et samlet mindreforbrug på 332 kr.

  Økonomi

  Der er i 2018 afsat et rådighedsbeløb på 486.292 kr. og afholdt udgifter for 485.960 kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 332 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 16

  Anbefales.

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 17 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 17

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 17

  ̵ Arrangement i bymidten 7. februar kl 14. Afgang fra P-huset.
  ̵ Mails til udvalget vedr. sager.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 18 Eventuelt

  Pkt. 18

  Eventuelt

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2019, pkt. 18

  ̵ Analyse af tomme boliger, kvartalsvis rapportering til udvalget
  ̵ KL's Teknik og Miljø møde den 25.-26. april 2019
  ̵ Spørgsmål til konkrete sager
  ̵ Seniorbofællesskaber

  Fraværende: Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 19 Orientering om politianmeldelse(Lukket)