You are here

Referat

Dato: Torsdag, August 16, 2018 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 122 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 122

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 122

  Godkendt.

 • Pkt. 123 Plan- og Teknikudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

  Pkt. 123

  Plan- og Teknikudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

  Sagsnr. 300235 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge MED-aftalen for Roskilde Kommune skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningens ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Dette møde holdes i år den 16. august 2018 kl. 17.00 for udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med FMU gennemføres efter den nedenfor foreslåede dagsorden.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge MED-aftalen § 10, stk. 4 skal der 1-2 gange årligt afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningernes ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Forvaltningens MED-udvalg består af medlemmer, der repræsenterer hele direktørområdet By, Kultur og Miljø, dvs. kommunens kulturinstitutioner og Materielgården samt forvaltningen. Direktøren for By, Kultur og Miljø er udvalgets formand, og næstformanden er en repræsentant fra medarbejdersiden.
  I mødet med Plan- og Teknikudvalget deltager FMU-medlemmer, som repræsenterer Materielgården og administrationen.
  Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:

  1. Præsentation af deltagerne
  2. Budget 2019. Status og det fortsatte forløb indtil 2. behandling i byrådet i oktober
  3. Status på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på udvalgets område og i administrationen
  4. Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 123

  Drøftet.

 • Pkt. 124 Helhedsplan for Viby Øst (igangsætning)

  Kortbilag_afsaet_for_helhedsplan_for_Viby_Oest.pdf Redegoerelse_for_tidligere_planlaegning_i_Viby_Syd_og_opkoeb_af_Langdyssegaard.pdf

  Pkt. 124

  Helhedsplan for Viby Øst (igangsætning)

  Sagsnr. 305249 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for nyt boligområde og institution ved Kavsbjerggård foreslår forvaltningen, at der parallelt udarbejdes en samlet helhedsplan for udvikling af Viby Øst.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der udarbejdes forslag til en helhedsplan for Viby Øst, og
  2. i helhedsplanen indgår scenarier til etapevis udvikling af området afstemt med Vibys øvrige byudviklingsmuligheder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I Kommuneplan 2016 er der rammelagt for potentielle byudviklingsmuligheder øst for Viby. Dette gælder dels udlæg til boliger på Kavsbjerggård og det kommunalt ejede areal Langdyssegård samt udlæg til offentlige formål ved Viby Sjælland Idrætscenter.
  Lokalplanarbejdet for institution og boliger ved Kavsbjerggård foreslås igangsat i anden sag på dagsordenen. For at sikre at lokalplanen indgår i en samlet strategisk plan for udviklingen af Viby Øst, foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en helhedsplan, som bliver styrende for udviklingen af det samlede område. Heri kan fx sættes ramme for, hvilke boligtyper der skal gives plads til, hvordan Viby idrætsanlæg kan udvikle sig på sigt, infrastrukturelle sammenhænge, og hvordan bydelen bindes sammen med den eksisterende by og det omkringliggende landskab.
  Endvidere skal helhedsplanen ses i sammenhæng med Vibys øvrige byudviklingspotentialer, herunder på Skousboarealet og i bymidten. I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen foreslår forvaltningen, at der indgår scenarier for en etapevis udbygning af Viby Øst, som er afvejet i forhold til Vibys øvrige udvikling. Her vil der blive taget afsæt i Kommuneplan 2016 og byrådets vedtagne ”Strukturbillede – Viby Sjælland” fra juni 2014.
  Forvaltningen vurderer, at arbejdet med helhedsplanen vil være et aktiv i dialogen med staten om revision af fingerplanen, som i øjeblikket sætter begrænsninger for Vibys udvikling. Erhvervsstyrelsen har varslet, at et forslag til revision af fingerplanen sendes i høring i efteråret 2018. Samtidig vil arbejdet med helhedsplanen fungere som optakt til den kommende revision af Kommuneplan 2016.
  Helhedsplanen foreslås udarbejdet parallelt med lokalplanen for Kavsbjerggård, hvor forslag til såvel lokalplan som helhedsplan ventes forelagt ultimo 2018. Forvaltningen foreslår, at både lokalplan og helhedsplan igangsættes med et dialogmøde i Viby i august 2018 for at sikre en tidlig inddragelse af lokalsamfundet.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplan og helhedsplan behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 102

  Udsættes.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Supplerende sagsfremstilling

  Udvalget ønskede sagen yderligere belyst vedrørende historik bag eksisterende udlæg af arealer til byudvikling samt kommunalt opkøb af Langdyssegård. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat, som redegør dels for den forudgående kommuneplanlægning i tilknytning til Viby Øst, dels for forhold omkring Langdyssegård.
  Som konsekvens af, at sagen er blevet udskudt, vil det foreslåede dialogmøde i Viby afvente den politiske behandling.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 124

  Anbefales og således at det vestlige areal vest for Valorevej med selve langdyssen indgår i planlægningen.

 • Pkt. 125 Forslag til lokalplan 678 for institution og boliger ved Kavsbjerggård (11-punktsprogram)

  11-punktsprogram_for_lokalplan_678_for_institution_og_boliger_ved_Kavsbjerggaard.pdf Kort_over_lokalplanomraadet_for_lokalplan_678.pdf

  Pkt. 125

  Forslag til lokalplan 678 for boliger og institution ved Kavsbjerggård (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 305228 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En privat grundejer ønsker i overensstemmelse med Roskilde Kommunes byudviklingsstrategi at udvikle et areal i Viby til bolig- og institutionsformål. Udbygningen forudsætter, at der tilvejebringes en lokalplan for området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 678 for institution og boliger ved Kavsbjerggård i Viby på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  En privat grundejer har henvendt sig med ønske om at påbegynde udbygningen af Kavsbjerggård i Viby, der i Kommuneplan 2016 er udlagt til boligformål. Udbygning af Kavsbjergård vil supplere udviklingen af Skousbo med flere parcelhuse, som der opleves lokal efterspørgsel på.
  Parallelt med denne henvendelse har forvaltningen været i dialog med Københavns Kommune, som ønsker at opføre en institution i Viby med botilbud til sindslidende uden behov for specialiseret indsats. Dette sker som led i en omplacering af Center Lindegården, hvor dele af institutionen forbliver ved Skt. Hans i Roskilde. Grundejeren er indstillet på, at institutionen placeres i tilknytning til boligprojektet ved Kavsbjerggård og er i dialog med Københavns Kommune om et muligt salg af et areal på ca. 2 hektar til institutionen. Arealet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 6.D.242, Vibyhallen, som må anvendes til offentlige formål, herunder institutioner.
  Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en samlet lokalplan, hvis formål dels er at skabe plads til institutionen og dels at skabe et blandet boligkvarter med parcel- og rækkehuse med en klar bygrænse mod det åbne land. Lokalplanen skal derudover sikre, at stier og grønne fællesarealer skaber gode og rekreative forbindelser til den eksisterende by og det omgivende landskab. Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Ørstedvej.
  I anden sag på dagsordenen foreslår forvaltningen, at lokalplanen udarbejdes parallelt med en samlet helhedsplan for Viby Øst. Dette skal sikre, at lokalplanen indgår i en samlet helhedsvurdering af områdets udvikling, men udarbejdelse af lokalplanen er ikke betinget af helhedsplanen.
  Forvaltningen foreslår, at der i august afholdes et indledende dialogmøde, som omhandler såvel institutionen, boliger på Kavsbjerggård og den samlede udvikling af Viby Øst. Forvaltningen anbefaler, at dialogmødet følges op med et borgermøde under den offentlige høring af lokalplanforslaget.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplan og helhedsplan behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-06-2018, pkt. 103

  Udsættes.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 125

  Godkendt.
  Poul Lindor Nielsen (A) kan ikke tiltræde indstillingen og har følgende bemærkning: Delområde 1 anbefales lokalplanlagt efter den vedtagne kommuneplans retningslinjer. Dvs. åben lav bebyggelse, tæt lav bebyggelse med institutioner med relevans for et mindre bysamfund, dvs. børneinstitutioner, ældreboliger etc.
  Delområde 2 udlægges i forlængelse af den vedtagne kommuneplan til en udvidelse af Viby Sjællands Idrætscenter, både med henblik på flere aktiviteter vedr. udendørs anlæg, men også ved placering af en eventuel kommende svømmehal. Til dette areal skal også medregnes det kommunale areal på B255.
  Lars-Christian Brask (V) kan ikke tiltræde indstillingen, idet V ikke kan godkende at der planlægges for institutionsformål, der er vil have mere end 50 borgere.

 • Pkt. 126 Forslag til lokalplan 658 for dagligvarebutik i Vindinge (11-punktsprogram)

  Notat_Hoeringssvar_-_Lokalplan_658.pdf Lokalplanafgraensning_-_Lokalplan_658.pdf 11-punktsprogram_-_Lokalplan_658.pdf

  Pkt. 126

  Forslag til igangsættelse af lokalplan 658 for dagligvarebutik i Vindinge (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 288670 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med kommuneplan 2016 blev muligheden for at placere en dagligvarebutik på 1.000 m² i Vindinge udvidet til at omfatte området langs Tunevej mellem Lønbjergvej og Stenlandsvej. Der er to mulige placeringer, hhv. nord (forslag 1) og syd (forslag 2) for daginstitutionen Hjortkær. Der har været afholdt en forhøring for at inddrage offentligheden i spørgsmålet om butikkens fremtidige placering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. dagligvarebutikken placeres på forslag 1 den nordlige placering, og at der stilles krav om, at vareindlevering sker på egen matrikel.
  2. udarbejdelsen af lokalplan 658 for trekanten og den gamle købmandsgård igangsættes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der har været afholdt en forhøring om placeringen af dagligvarebutikken. Der er indkommet 103 høringssvar. En lille overvægt af høringssvarene peger på forslag nr. 2.

  Det første af to hovedtemaer i høringssvarene omhandler det grønne areal, som udgør den nordlige placering. Flere mener, at området er et glædeligt frirum i byen, der bruges af byens unge. Andre peger på, at området ikke længere bruges og at det forfalder. Enkelte henviser til, at man ved at vælge den nordlige placering kan reetablere en mere tidssvarende bold-, og cykelbane på det sydlige område

  Det andet hovedtema i høringssvarene omhandler trafik. Specielt er der bekymring omkring trafiksikkerhed ved daginstitutionen, samt oversigtsforhold ved ind-, og udkørsel. Flere pointerer, at der vil komme øget trafik langs Lønbjergvej, når Vindinge udvides mod vest. Forvaltningen har vurderet, at den sydlige placering trafiksikkerhedsmæssigt vil være den bedste løsning.

  Forvaltningens vurdering er, at fordelene ved den sydlige placering primært, er at arealet ikke anvendes, og at der kan etableres bedre trafikale forhold. Ulempen er, at pladsen er mindre, og en butik dermed placeres relativt tæt på naboer.

  Forvaltningens vurdering er, at fordelene ved den nordlige placering er, at der er flere muligheder for placering af butikken, bedre plads til parkering, og det vil være muligt at lægge vægt på forskellige parametre i udnyttelse af grunden, herunder f.eks. bevarelse af beplantning, hensyn til naboer mv. Arealet anvendes dog i dag til forskellige fritidsaktiviteter, og det vil ikke være muligt at bevare alt beplantning.
  Der skal for projektet, uanset placering, sikres de bedste forhold for den trafikale afvikling og hensynet til naboer.
  Det kommunale tilsyn har efter henvendelse fra Roskilde Kommune truffet beslutning om, at arealet af planmæssige hensyn ikke skal sendes i offentligt udbud, og arealet forventes derfor at blive mageskiftes med Dagrofa, som ejer grunden hvorpå den nuværende købmand er beliggende. Dagrofa og købmanden peger på den nordlige del, som den foretrukne placering pga. bedre plads til bygning og parkering, bedre muligheder for at adskille vareleverancer og kunder og endelig vurderes det fra Dagrofas side, at adgangsveje og de trafikale forhold omkring butikken bliver bedre.
  Der er siden vedtagelsen af kommuneplanen sket en revision af planloven, således at det er blevet muligt at etablere dagligvarebutikker på i alt 1.200m², frem for 1.000m² + 200m² personalefaciliteter. Det er et ønske fra Dagrofa, at denne mulighed udnyttes gennem udarbejdelsen af et kommuneplantillæg.
  Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget den 8. august 2018 har godkendt, at der udarbejdes forslag til tillæg 15 i kommuneplanen, som muliggør en butik på 1200 m²

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 126

  Ad 1.: Udvalget anbefaler, at dagligvarebutikken placeres på forslag 2, den sydlige placering, og at der stilles krav om, at vareindleveringen sker på egen matrikel.
  Ad 2.: Anbefales, idet udvalget lægger vægt på, at der samtidig sker et løft af området.

 • Pkt. 127 Forslag til lokalplan 672 for byudvikling ved Køgevej og Søndre Ringvej (11-punktsprogram)

  11_punktsprogram_for_lokalplan_672_byudvikling_ved_Koegevej_og_Soendre_Ringvej.pdf Kortbilag_for_afgraensning_af_lokalplan_672.pdf Projektforslag_for_Koegevej_108_med_boliger_butikker_og_institution.pdf

  Pkt. 127

  Forslag til lokalplan 672 for byudvikling ved Køgevej og Søndre Ringvej (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 264685 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En private ejendomsudvikler og et boligselskab ønsker at udvikle grunden på det nordvestlige hjørne af Køgevej og Søndre Ringvej til en boligbebyggelse med en dagligvarebutik, mindre forretninger og 0-6 års dagtilbud. Realisering af projektet forudsætter, at der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 672 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har det seneste år været i dialog med en privat projektudvikler om omdannelse af ovennævnte areal samt om udformningen af projektet for at sikre tilstrækkeligt friareal og sikre, at bebyggelsen udformes, så den tilpasses omgivelserne. Det nordlige areal foreslås udlagt til institutions formål.
  Lokalplanens primære formål er at omdanne arealet til en attraktiv bebyggelse med høj arkitektonisk kvalitet og med en blanding af almene og private boliger. Bebyggelsen skal understøtte bylivet, sikre et stærkt lokalt handelsliv og bidrage til udviklingen af Roskilde Sydby. Bebyggelsen foreslås etableret i 4-6 etager, med 4 etager mod den eksisterende bebyggelse i Ringparken og med 6 etager mod hjørnet Køgevej og Søndre Ringvej for at give en tydelig bymæssig karakter. Parkeringen skal delvist placeres i konstruktion under terræn for at sikre tilstrækkeligt friareal, og det skal sikres, at trafikafviklingen på Søndre Ringvej og Køgevej ikke forringes.
  Det skal i lokalplansprocessen afklares, hvor mange almene boliger Roskilde Kommune vil stille krav om, at der skal opføres i bebyggelsen. Det er en forudsætning for projektet, at der inden den endelige lokalplan vedtages, er indgået en aftale om etablering af institution.
  Igangsættelse af lokalplanforslaget forudsætter, at Økonomiudvalget tiltræder indstilling om igangsættelse af kommuneplantillæg på mødet den 22. august. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen og kommuneplantillægget behandles i byrådet jf. delegationen, på grund af sagens almene interesse, beliggende centralt i sydbyen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Dog vil realiseringen af projektet medføre, at der skal indgås en aftale om dagtilbud. De nye økonomiske forhold for institutionen vil blive fremlagt i en selvstændig sag. Dernæst forudsætter realiseringen af projektet, at kommunen finansierer et grundkapitalindskud til de almene boliger. Forvaltningen fremsætter en selvstændig sag om dette i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen. Bygherre betaler ekstern rådgiver til at udarbejde lokalplanforslag i dialog med forvaltningen. Området er privatejet og udgifter til vejombygninger betales af udvikler.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 127

  Godkendt.

 • Pkt. 128 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 570 for boliger i Vindinge Øst (til høring)

  Forslag_til_tillaeg_1_til_lokalplan_570.pdf Gaeldende_lokalplan_570.pdf

  Pkt. 128

  Forslag til tillæg 1 til lokalplan 570 for boliger i Vindinge Øst (til høring)

  Sagsnr. 305465 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er et politisk ønske om at give tilladelse til opførelse af carporte indenfor et mindre område, der er omfattet af gældende lokalplan 570. Området omfatter 10 boliger. Ønsket kan ikke imødekommes med den gældende plan, og derfor skal der udarbejdes et tillæg til lokalplan 570.
  Forvaltningen foreslår, at tillæg 1 til lokalplan 570 alene behandles i Plan- og Teknik-udvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. forslag til tillæg 1 til lokalplan 570 for boliger i Vindinge Øst godkendes til offentlig høring fra den 24. august til 19. oktober 2018, og
  2. der ikke afholdes borgermøde i perioden.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede den 7. december 2018, punkt 270, at igangsætte planarbejdet med henblik på at udarbejde et tillæg til den gældende lokalplan 570.
  Tillæg 1 omfatter en tilføjelse til § 6.5 i den gældende lokalplan 570, som skal gøre det muligt, at der i område 3 kan opføres carporte med plads til op til to biler. Der er ligeledes fastlagt principper for placering og udformning af carportene.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 128

  Godkendt.

 • Pkt. 129 Forslag til lokalplan 660 for Indfaldet på Musicon (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_660_for_Indfaldet_paa_Musicon_endelig_vedtagelse.pdf Hoeringsnotat_-_Lokalplan_660_for_Indfaldet_paa_Musicon.pdf

  Pkt. 129

  Forslag til lokalplan 660 for Indfaldet på Musicon (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 288721 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 660 har været i offentlig høring. Høringen har ikke givet anledning til indholdsmæssige ændringer i lokalplanen. Forvaltningen har præciseret en række forhold i planforslaget og foretaget partshøringer af berørte parter. Partshøringerne har ikke medført ændringer.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 660 for Indfaldet på Musicon godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 28. februar 2018, punkt 127, at sende forslag til lokalplan 660 for Indfaldet på Musicon i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj 2018. Der blev afholdt borgermøde i perioden, hvor cirka 25 borgere deltog. Høringen medførte høringssvar fra AB Vestermarken, som er nabo til lokalplanområdet og virksomheden Chr. Hansen, der er nabo til Musicon. Se høringssvar her.
  De væsentligste emner fra den offentlige høring handler om forslag til en anden placering af parkeringshuset samt om lokalplanens påvirkning af vilkår for produktionsvirksomheder i nærområdet. Høringen har ikke givet anledning til indholdsmæssige ændringer i lokalplanen.
  Forvaltningen har, efter den offentlige høringsperiode, præciseret en række forhold i planforslaget med baggrund i dialog med de udviklere, som Roskilde Kommune har indgået projektudviklingsaftale med tilhørende forkøbsret på arealer i området og med baggrund i færdiggørelse af skitseforslag for anlæg af udearealer.
  Visse af de foreslåede ændringer har forvaltningen vurderet som væsentlige, da de kan have betydning for hhv. grundejere, som er naboer til lokalplanområdet mod nord samt for de kommende udviklere af området. De berørte parter er derfor blevet partshørt. Partshøringerne har ikke medført høringssvar eller ændringer i lokalplanen.
  Høringsnotat, med opsamling på offentlig høring samt forvaltningens forslag til præciseringer af planforslaget, er vedlagt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Lokalplanen vil danne grundlag for salg af kommunal jord. I salgsaftalerne forpligtes kommunen til at afholde udgifter til dele af byggemodningen på arealet samt, når byrådet skønner det nødvendigt, at etablere et parkeringsanlæg delvist i hus til områdets betjening. Salg af jorden forventes at blive gennemført umiddelbart efter endelig vedtagelse af lokalplanen.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 129

  Anbefales.

 • Pkt. 130 Erhvervs- og etagebyggeri ved Trekroner Station

  Forvaltningens_notat_med_gennemgang_af_udtalelser_fra_nabohoeringer_-_Trekroner_Centervej.pdf Nnabobemaerkninger_efter_parkeringsloesning_nabohoering_nr._2_-_Trekroner_Centervej.pdf Nabobemaerkninger_ved_foerste_naboorientering_-_Trekroner_Centervej.pdf Dispensationsansoegning_med_projektbeskrivelse_-_Trekroner_Centervej.pdf

  Pkt. 130

  Erhvervs- og etagebyggeri ved Trekroner Station

  Sagsnr. 287079 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  AKF har udviklet det 29.000 m2 store boligområde nord for Trekroner Station og ønsker nu at afslutte projektet med en ny stationsbygning med ca. 113 ungdomsboliger og tre butikker.
  Projektet ikke kan realiseres inden for de gældende lokalplaner. AKF har derfor søgt om dispensation fra lokalplan nr. 422 og Lokalplan 554. Sagen blev behandlet på udvalgets møde den 15. maj 2018, punkt 100, og har efterfølgende været i naboorientering fra 24. maj til 13. juni 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives de ansøgte dispensationer, og at dispensationerne gøres betinget af, at:
  a) der som ansøgt indrettes erhverv, fællesrum og ungdomsboliger.
  b) adgangen til gennem bygningens port til stationen bliver markant i bygningens arkitektur, så det bliver tydeligt, hvor der adgang til stationen.
  c) nye cykelstativer og -skure skal overholde de kvalitetskrav, som kommunen fastsætter.
  d) den nye bebyggelse ikke tages i brug, før parkeringsarealerne er færdigt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Projektet er ikke i overensstemmelse med:
  ̵ Lokalplan 422, § 6.1, hvor det fremgår, at der indenfor lokalplanområdet kan opføres ca. 29.000 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 65. Der er søgt om dispensation, så det samlede areal indenfor lokalplanområdet kan overskrides med 955 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 67,5.

  ̵ Lokalplan 422, § 5.1, hvor det fremgår, at parkeringsbehov for bygningen ved stationen (Bygning E) skal dækkes ved parkering i konstruktion, enten under bygning E, i et ny pendler p-hus eller ved anden dækning i konstruktioner i lokalplanområdet. Der er søgt om dispensation til at anlægge parkeringsareal på terræn uden for lokalplanområdet.
  ̵ Lokalplan 554, § 5.4, hvor det fremgår, at lokalplanens delområde 2 skal udlægges til areal for pendlerparkering. I § 5.5 fremgår det desuden, at der i delområde 2 udlægges plads til parkeringshus og stationsparkering med korttidsparkering og pendler-parkeringsplads, Der søges dispensation, da ansøgningen indebærer, at en del af parkeringsarealet i delområde 2 ønskes anvendt til beboerparkering og af ansatte i stationsbygningen. Ansøgningen indebærer, at der anlægges ca. 82 parkeringspladser på delområde 2, heraf vil cirka 30 p-pladser blive udlagt til den nye bygnings beboere og ansatte.
  De øvrige pladser anlægges og indrettes til stationsformål / pendlerparkering som forudsat i lokalplanen.
  ̵ Lokalplan 422, § 5.11, hvor det fremgår, at der skal etableres cykelparkering for pendlere øst og vest for den nye bygning, Ansøgningen indebærer, at eksisterende arealer med cykelparkering for pendlere øst for den nye bygning skal nedlægges. Der vil i stedet blive etableret cykelparkering i to lag på arealet vest for bygningen, så der kan opnås tilsvarende antal cykelpladser.
  ̵ Lokalplan 422, § 6.10, hvor det fremgår, at bygningen skal opføres med minimum 4 og maksimum 6 etager. Der er søgt om dispensation til en bygning som fremtræder i 7 etager mod nord. Der er dog tilføjet en indskudt etage mod banen (mod syd). Etageantallet incl. den indskudte etage (mezzaninen) vil for den sydlige del af bygningen hermed være 8 etager. Ansøgningen er begrundet med, at lokalplanen giver mulighed for at opføre et hus med en højde på 24 meter, og at projektet dermed fortsat vil overholde højdegrænsen, selvom der kommer flere etager end angivet i lokalplanen.

  Det fremgår af Lokalplan 422 § 6.9, at kommunen kan tillade en højere bebyggelsesmulighed ud fra en visualisering af området omkring pladsen. Arkidé har udover tegningsmaterialet også udarbejdet nogle film som visualiserer bebyggelsen og lysforholdene omkring bebyggelsen. Filmen kan forevises på mødet.

  Udvalget kan derfor dispensere med følgende begrundelser:

  ̵ At bygningen ikke bliver højere end forventet.
  ̵ At lysforholdene derfor vurderes, at være acceptable på de berørte arealer,
  ̵ At der sikres tilfredsstillende parkeringsmuligheder til beboerne på et areal øst for stationen.
  ̵ At der sikres gode parkeringsmuligheder for pendlere, da der i forbindelse med dette projekt anlægges nyt parkeringsareal for pendlere. Det bemærkes desuden, at der i forbindelse med udviklingen af erhvervsområdet syd for stationen også vil blive anlagt et større parkeringsareal til pendlere på stationens sydside.
  ̵ At overskridelsen mht. bebyggelsens omfang er en relativ lille overskridelse, hvis man vurderer den i forhold til størrelsen af det samlede centerområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Aftale om salg af grundarealer til ekstra byggeret, nye parkeringsanlæg og cykelparkering behandles særskilt, og der fremlægges sag herom til Økonomiudvalget den 22. august 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 130

  Godkendt.

 • Pkt. 131 Nedlæggelse af del af Trekroner Centervej som offentligt vejareal

  Stationsbygningen-AOF_og_udstykning-201806073-PROJEKT.pdf

  Pkt. 131

  Nedlæggelse af del af Trekroner Centervej som offentligt vejareal

  Sagsnr. 306527 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Del af Trekroner Centervej skal nedlægges som offentligt vejareal, idet arealet skal afhændes til bebyggelse og p-arealer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. vejarealet nedlægges som offentlig vej
  2. vejarealet udgår som vejareal

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med gennemførelse af en byggesag på matr.nr. 110d Nymarken, Roskilde Jorder i Trekroner er der indgået aftale om, at en del af bygningen og byggesagens parkeringsarealer skal udføres på naboarealet (vejarealet), der er ejet af Roskilde Kommune, og som derfor forventes solgt til bygherre. Endvidere er der indgået aftale om, at bygherre som et led i aftalen skal anlægge yderligere offentlige parkeringspladser på en del af det tilstødende restareal.
  Det tilstødende areal er udlagt, men ikke anlagt, som offentligt vejareal, og dette skal derfor nedlægges som vejareal og tildeles et matr.nr., inden det kan afhændes. Kommunalbestyrelsen skal efter vejlovens § 15 beslutte, at vejarealet nedlægges. Efter vejlovens § 124 skal kommunalbestyrelsen ligeledes tage stilling til vejarealets fremtidige status. Vejarealet skal nedlægges som vejareal og udgå som vejareal, idet det skal anvendes til byggeri og anlæg af private parkeringspladser, samt offentlige parkeringsarealer. Efter § 127 i vejloven kan kommunalbestyrelsen frit råde over det nedlagte vejareal.
  Byrådets beslutning efter vejlovens § 124 stk.1 skal offentliggøres.
  Vejarealet, der skal nedlægges, fremgår af vedlagte kortbilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Landinspektørudgifter i forbindelse med nedlæggelsen forudsættes afholdt i forbindelse med salget.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 131

  Anbefales.

 • Pkt. 132 Forslag til lokalplantillæg 1 til lokalplan 5 - ROS Schmeltz plads (Endelig vedtagelse)

  Lokalplantillaeg_1_til_lokalplan_5.Ros_Schmeltz_plads.pdf Hoeringssvar_tdc.pdf

  Pkt. 132

  Forslag til lokalplantillæg 1 til lokalplan 5 - ROS Schmeltz plads (Endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 299582 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til tillæg 1 til lokalplan 5 Ros for Schmeltz plads, som ændrer kravet om butik fra stueetagen til kælderen i ejendommen Skomagergade 1, 4000 Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplantillæg 1 til lokalplan 5. Ros – Schmeltz plads vedtages endeligt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er blevet kontaktet af ejeren af ejendommen Skomagergade 1, med henblik på at indrette boliger i stueetagen. Ønsket skyldes, at det ikke har været muligt at finde en lejer til lejemålet, og det derfor har stået tomt gennem en længere periode. Udlejningen af stueetagen til butik besværliggøres af, at der ikke er direkte udgang til Skomagergade, at stueetagen ligger meget højt, og at ejendommen har karakter af boligejendom.
  Lokalplantillægget udlægger fortsat stueetagen langs Skomagergade til butikker, men for Skomagergade 1 er kravet ændret til kælderen.
  Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar fra TDC-ejendomme, der er ejere af en ejendom indenfor lokalplanområdet og nabo til Skomagergade 1. TDC oplyser at de på sigt ønsker at udvikle deres ejendom med liberalt erhverv, niche cafeer og restauranter. Dette vil der jf. lokalplanen være mulighed for. Det bliver i høringssvaret bemærket, at boliger til stueetagen vil være med til at forringe livet og stemningen i området. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er tale om én ejendom, og at stueetagen i denne ejendom undtagelsesvis ligger højt, og at der i stedet stilles krav om butik i kælderen.
  Der er på baggrund af høringssvar fra Erhvervsstyrelsen fortaget enkelte tekniske ændringer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 132

  Godkendt.

 • Pkt. 133 Ændring af vejnavn for to dele af Hyrdehøj Bygade

  Kort_over_vejforloebene_-_Hyrdehoej_Bygade.pdf Brev_til_beroerte_ejere_og_lejere_vedr._Hyrdeoej_Bygade.pdf

  Pkt. 133

  Ændring af vejnavn for to dele af Hyrdehøj Bygade

  Sagsnr. 277997 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hyrdehøj Bygade er permanent delt i 3. Da dette ikke er i overensstemmelser med adresselovgivningen, skal to vejstrækninger have nyt vejnavn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Hyrdehøj Alle og Hyrdehøj Stræde sendes i høring i 6 uger hos ejere og beboere på den midterste og østlige del af Hyrdehøj Bygade samt ældreboligerne på Hyrdehøj.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med det landdækkende adresseprojekt, som køres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skal kommunerne som adressemyndighed rette op på evt. uoverensstemmelser med adresselovgivningen.
  I loven står der, at et vejnavn skal gælde for ét sammenhængende vejareal. Det vil sige, at vejarealer, der er permanent delt i to eller flere dele af en anden vej, togbane, vejspærring mv., ikke kan have samme vejnavn. Hyrdehøj Bygade har i lang tid været spærret for gennemkørsel to steder.
  Forvaltningen foreslår, at den vestlige del af Hyrdehøj Bygade beholder dette vejnavn, da den har karakter af en bygade med toetagershuse helt ud til vejen. Husnumrene går dog fra 248 og stiger. Dette kan borgerne få ændret, hvis de ønsker det, men det giver mindst gene at beholde husnumrene.
  Den midterste del af Hyrdehøj Bygade fra Holbækvej og ned til Firkløvervej, foreslår forvaltningen, skal hedde Hyrdehøj Alle. Navnet er en kombination af Hyrdehøj (området og nærliggende høj) samt at der er plantet træer på begge sider af vejen, som danner en allé.
  Den østlige del, hvor det kommende Hyrdehøj Plejecenter skal ligge, foreslår forvaltningen, vejnavnet Hyrdehøj Stræde. Vejen bliver lille, ensrettet med kun gennemkørsel for varelevering og beredskabet og kommer til at ligge mellem to lidt høje bygninger.
  Alle husnumre skal ændres i forbindelse med vejnavnændringen. Det gælder også eksisterende ældreboliger i øst, uanset om de har adresse til Hyrdehøj Bygade eller Hyrdehøj.
  Forslagene til nye vejnavne skal sendes i høring hos berørte ejere og beboere, jf. adresseloven. Efter høringen på 6 uger vil sagen igen blive forelagt Plan- og Teknikudvalget, hvor vejnavnene skal vedtages endeligt. Baggrunden for adresseprojektet og lovgivningen er at sikre klare og utvetydige adresser, så beredskabet hurtigst mulig kan finde vej, samt at myndigheder, forsyningsselskaber, posten og besøgende mv. ikke kommer i tvivl om adressen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Kommunen står for at sætte nye vejskilte op. Udgifterne afholdes indenfor budgettet. Ændring af husnumre skilte står ejerne for.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 133

  Godkendt.

 • Pkt. 134 Krydsning af Lindenborgvej til Lynghøjsøerne

  Vurdering_af_6_forskellige_loesninger_for_krydsning_af_Lindenborgvej_til_Lynghoejsoeerne.pdf Projektskitse_af_krydsningshelle_paa_Lindenborgvej.pdf Resume_af_moeder_med_borgergrupper.pdf

  Pkt. 134

  Krydsning af Lindenborgvej til Lynghøjsøerne

  Sagsnr. 303278 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal besluttes om der etableres en krydsningshelle på Lindenborgvej eller om beslutningen skal udskydes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har frigivet 2 mio. kr. i 2018 til en sikker krydsning af Lindenborgvej, og der er i Budget 2019 afsat yderligere 3 mio. kr. Plan- og Teknikudvalget har besluttet den 15. maj 2018, punkt 87, at der skal projekteres og anlægges en krydsningshelle på Lindenborgvej øst for Lyngageren, dog således, at der inden projektering og udbud skal have været dialog med borgerne i Svogerslev og et oplæg til udvalget i august med et detaljeret projekt sammenlignet med alternativer.
  Forvaltningen har bedt en ekstern rådgiver vurdere de forskellige alternativer: tunnel; stibro; signalreguleret kryds; krydsningshelle med fartviser; krydsningshelle med signalreguleret fodgængerovergang, samt en rundkørsel. Af de niveaufri krydsninger er en tunnel vurderet bedre end en stibro. Udfordringen er, at man risikerer at nogle vil vælge at krydse over vejen. Af de øvrige alternativer er en rundkørsel, i analysen, vurderet til at give mest trafiksikkerhed, men anlægsprisen er høj. Sammenligningen af alternativer, herunder prisoverslag, kan ses i bilag 2. Flere af løsningerne er i øvrigt så dyre, at de ikke falder indenfor puljen til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet (max. 2x4 mio. kr.)
  Forvaltningen har forelagt løsningerne med krydsningshelle for bl.a. Svogerslev Lokalråd. Lokalrådet ønsker en løsning, der kan sikre at hastigheden sænkes. På mødet vil der blive fremlagt, hvad repræsentanter for borgerne mener om sagen. En krydsningshelle er mulig at etablere for ca. 3 mio. kr. Forvaltningen mener, at en krydsningshelle kan give en sikker løsning på stedet for de afsatte midler, der kan anlægges relativt hurtigt.
  Det er besluttet, at der skal laves en analyse af de trafikale udfordringer og løsninger for hele Svogerslev, samt mulig boligudbygning, der skal forelægges Plan- og Teknikudvalget i 2. halvår 2018. Hvilken løsning og økonomi, der skal etableres ved krydsning af Lindenborgvej til Lynghøjsøerne kan naturligt indgå i den samlede vurdering af projekter i Svogerslev. Derfor kan man udskyde den endelige beslutning, indtil denne analyse er færdig. Indtil da opsættes en fartviser på stedet, så hastigheden på stedet kan nedsættes. Fartvisere kan opstilles for anslået 0,2 mio. kr.
  Forvaltningen redegør på mødet for de forskellige løsningsmuligheder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 134

  Udvalget oversender forslag om en tunnelløsning (7 mio. kr.) til budgetforhandlingerne, idet der mangler 2,0 mio. kr. ift. det afsatte beløb i det vedtagne budget.

 • Pkt. 135 Status for projekterne i pulje til Cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2018

  Status_paa_projekterne_i_pulje_til_cyklisme_trafiksikkerhed_og_mobilitet.pdf

  Pkt. 135

  Status for projekterne i pulje til Cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2018

  Sagsnr. 299552 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om status på de enkelte delprojekter afsat i 2018 i puljen til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet. Herudover lægges der op til politisk drøftelse af, hvilke projekter der skal belyses og fagligt vurderes inden næste prioriteringsrunde januar 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter hvilke projekter, der skal belyses og vurderes til næste prioriteringsrunde i januar 2019.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte prioriteringen af de konkrete projekter i puljen til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet den 15. marts 2018, punkt 49.
  Der blev godkendt 9 cykelprojekter, og 10 øvrige trafiksikkerheds- og mobilitetsprojekter i 2018. Status er, at 9 af projekterne forventes udført og afsluttet i løbet af 2018, mens 8 projekter forventes startet i 2018, men afsluttes først i 2019, og 1 enkelt projekt forventes først udført i 2019. Status på de enkelte projekter fremgår af bilaget.
  Den største andel af midlerne (1,7 mio. kr.) i 2018 blev afsat til Københavnsvej som supercykelsti. På Københavnsvej er der mange interesser og hensyn at tage. FORS har planer om at grave på strækningen vest for Østre Ringvej ind mod Røde Port.
  Forvaltningen har derfor igangsat et arbejde med en helhedsplan for Københavnsvej, der skal give retningslinjer for, hvordan Københavnsvej skal udvikle sig i de kommende 10 år. I dette arbejde indarbejdes hensyn og retningslinjer for trafikafvikling (biler, busser, tung trafik, gående og cyklister), klimatilpasning, beplantning, byliv, handelsliv, erhvervsudvikling mv. Udkast til en helhedsplan forventes fremlagt for Plan- og Teknikudvalget i efteråret 2018. Forvaltningen påtænker, at involvere eksterne interessenter (erhvervsdrivende og Roskilde handel mv.) i løbet af foråret 2019. Helhedsplanen vil indeholde en etapeplan, hvori anlæg af supercykelsti vil blive en del af etape 1, der forventes udført i 2019 – 2020.
  På Plan- og Teknikudvalgets møde i december forelægges forslag til prioritering af midlerne afsat i 2019. Der er pt. 3,9 mio. kr. ikke prioriterede midler ud af de afsatte 15 mio. kr. Da det er besluttet, at 40 % af midlerne fra 2019 og frem skal prioriteres til cykelprojekter, skal de 3,8 mio. kr. prioriteres til cykelprojekter. Foreløbig liste over projekter findes i bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der forventes et samlet forbrug på ca. 5 mio. kr. i 2018 af de afsatte midler. Det er endnu for tidligt at vurdere, om der er nogle delprojekter, der vil blive væsentligt billigere eller dyrere end forventet. Den samlede ramme på 10 mio. kr. forventes ikke at blive overskredet. De uforbrugte midler i 2018 ønskes overført til 2019. Projekterne Københavnsvej som Supercykelsti og Trafikplads Gadstrup er oprettet, som særskilte anlægsblokke, da der er statslig medfinansiering til disse projekter.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 135

  Drøftet.

 • Pkt. 136 Nedlæggelse af bolig Parcelgårdsvej 57 og 59, 4000 Roskilde

  Pkt. 136

  Nedlæggelse af bolig Parcelgårdsvej 57 og 59, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 287889 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejer ønsker at nedrive et tofamiliehus på Parcelgårdsvej 57 og 59, 4000 Roskilde for derefter at opføre et nyt enfamilehus. Ejer søger derfor om tilladelse til at nedlægge to boliger for efterfølgende at opføre en ny bolig. Byggesagsbehandlingen er påbegyndt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til at nedlægge de 2 boliger på Parcelgårdsvej 57 og 59 under forudsætning af, at der gives tilladelse til nedrivning og tilladelse til opførelse en ny bolig. Tilladelsen tidsbegrænses således, at den skal være udnyttet inden 2 år efter afgørelsen er meddelt ejer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejerne har ansøgt om tilladelse til at nedlægge boligerne på adressen, idet ejer ønsker at nedrive et tofamiliehus med to boliger og derefter opføre et nyt enfamiliehus.
  Af BBR-meddelelsen fremgår det, at der på adressen er et dobbelthus opført i 1925 med lodret adskillelse mellem enhederne. Boligen i nr. 57 har et boligareal på 55 m2 og boligen i nr. 59 har et boligareal på 122 m2. Ejer oplyser, at den eksisterende bygning (2 familiehuset) er utidssvarende og i størrelse ikke egner sig til 2 familier eller på nogen måde lever op til de energi- og bygningskrav, som gælder i dag. Bygningen er gennem årene blevet ombygget med nye kviste, og der er lagt betontagsten mv. Bygningen har sætningsrevner.
  Bygningen bebos i dag, og vil efter nybygning stadig huse de samme lejere, hvorfor der ikke sker ændringer i sammensætningen. Ved besigtigelsen kunne konstateres, at der indvendigt er tegn på opstigende fugt fra fundamenter og terrændæk, hvilket kan betyde risiko for indeklimaproblemer. En renovering og istandsættelse af bygning vil have betydelige omkostninger.
  For at opføre det nye enfamiliehus kræves der landzonetilladelse. Der er givet landzonetilladelse dog på betingelse af flere forhold vedrørende det nye byggeri. Fredningsnævnet har endvidere givet tilladelse til nedrivning og gennemførelse af projektet. Dispensationen er tillige betinget af flere forhold vedrørende det nye byggeri.
  Byggesagsbehandlingen er igangværende. Seneste oplysninger/dokumentation fra ansøger er modtaget den 9. juli 2018.
  Jf. lokalplan 299 (parcelgården i Roskilde), må eksisterende bebyggelse ikke nedrives eller på anden måde ændres uden tilladelse. Nedrivningen kræver dispensation fra lokalplanen med dertilhørende naboorientering. Derudover, skal der som et punkt i byggesagsbehandlingen af fremtidig bebyggelse tages stilling til en dispensation fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplan.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt at nedlægge en bolig ved nedrivning uden kommunalbestyrelsens samtykke. Når en bolig er ledig, kan kommunalbestyrelsen nægte samtykke, hvis boligen fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk.2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 136

  Godkendt.

 • Pkt. 137 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Dyrenes Beskyttelse under Roskilde Festival

  Roskilde_Festival_-_samarbejde_med_naboer.pdf Roskilde_Festival_-_nabofolder_2018.pdf

  Pkt. 137

  Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - Dyrenes Beskyttelse under Roskilde Festival

  Sagsnr. 300235 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ønsker sag om Dyrenes Beskyttelse under Roskilde Festival på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Daniel Prehn (A) og Karsten Lorentzen (O) ønsker sag om Dyrenes Beskyttelse under Roskilde Festival optages på dagsordenen således:
  ”Dyrenes Beskyttelse under Roskilde Festival

  “Vi ønsker nærmere belyst, hvor stort et omfanget af problemet for Dyrenes Beskyttelses internat ved dyrskuepladsen, at nogle festivalgæster angiveligt har kastet affald ind til dyrene og urineret på dem.

  Vi ønsker, at udvalget drøfter, hvilke handlemuligheder vi - i samarbejde med festivalen og Dyrenes Beskyttelse - har for at få sat en stopper for denne uacceptable adfærd.

  Vi ønsker endvidere nærmere belyst, hvor stort et omfanget af problemet for festivalens private naboer, som angiveligt har fået affald, urin og afføring ind i deres haver forud for festivalens begyndelse.

  Vi ønsker, at udvalget drøfter, hvilke handlemuligheder vi - i samarbejde med festivalen - har for at få sat en stopper for denne uacceptable adfærd.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 137

  Skrivelse fra Roskilde Festival er modtaget og vedhæftes referatet.
  Udvalget besluttede at tage imod Roskilde Festivals tilbud om et møde på politisk niveau og inddragelse af relevante parter.

 • Pkt. 138 Budget 2019-2022 - afsluttende drøftelser

  Plan-_og_Teknikudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_for_Plan-_og_Teknikudvalget_-_budget_2019_til_augustmoedet.pdf Takster_PTU.pdf Notat_vedr._tomme_boliger.pdf PTU_bloklister.pdf PTU_bloktekster.pdf Mulighed_for_variabeltlavere_byggesagsgebyr_ved_fuldt_oplyst_ansoegningsmateriale.pdf PTU_-_Budgetbemaerkninger.pdf

  Pkt. 138

  Budget 2019-2022 - afsluttende drøftelser

  Sagsnr. 302991 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Plan- og Teknikudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. budgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 130,1 mio. kr., mens der indgår anlæg for 95,6 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2019. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Den samlede økonomiske balance viser på nuværende tidspunkt et underskud på 41,9 mio. kr. i 2019.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2019-2022 er der i forlængelse af sidste års budgetlægning udarbejdet 3 temaanalyse vedr. skole og SFO, ældreområdet og ejendomsområdet samt en række budgetforbedringsmuligheder på de øvrige serviceområder. Fagudvalgene drøfter budgetforbedringsmuligheder med et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 35 mio. kr. årligt fra 2019 med en udvalgsfordelt andel for Plan- og Teknikudvalget på 1,3 mio. kr.

  Særlige forhold vedrørende Plan- og Teknikudvalget

  Der foreligger opdateret budgetnotat for udvalgets område, og heri indgår forslag til blok vedrørende aktiviteter i bymidten. Blokken vedrører 1,0 mio. kr. årligt til personaleressourcer mv. til at understøtte det øgede behov for opsyn, hjælp og støtte til at få faciliteter på plads ved det voksende antal arrangementer i gader og torve i bymidten – en slags byværtfunktion.
  Endvidere foreligger notat om tomme boliger med mulige bloktekster, blokteksterne vedrører dog Økonomiudvalgets budget. Endelig kan oplyses, at Økonomiudvalget på sit møde i juni bad om et notat vedr. byggesagsgebyrer. Dette er vedhæftet til Plan- og Teknikudvalgets orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører budgetlægningen for 2019-2022.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 138

  Ad 1.: Godkendt, herunder at blokforslag vedr. bymidteaktiviteter oversendes i den foreliggende form. Herudover oversendes blokforslag:
  1) Indsats for at forhindre tomme boliger – alternativ 1 (300.000 kr. årligt)
  2) Indsats for at forhindre tomme boliger – alternativ 2 (600.000 kr. i 2019 og 300.000 kr. årligt fra og med 2020)
  Ad 2.: Godkendt.
  Der henvises i øvrigt til punkt 134 på udvalgets dagsorden, hvor der er besluttet at fremsende en anlægsblok.

 • Pkt. 139 Anlægsbevilling - Langebjerg

  Pkt. 139

  Anlægsbevilling - Langebjerg

  Sagsnr. 296529 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til etablering af byggemodningen af en del af erhvervsområdet Langebjerg er der behov for at øge den samlede anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til 3,3 mio. kr. Midlerne skal dække konstaterede store merudgifter til entreprisen efter licitation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2018 til byggemodning af industrigrunde i Langebjerg, finansieret ved nedskrivning af den samlede anlægsbevilling for byggemodningen Græsengen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har indhentet tilbud på forlængelsen af vejen Langebjerg i erhvervsområdet Langebjerg. De indkomne tilbud ligger alle væsentligt over det forventede anlægsbudget og den frigivne ramme på 2,3 mio. kr., som byrådet bevilgede 21. december 2015, punkt 348. Det er dog nødvendigt at anlægget af vejen udføres, i det vejadgangen er sat som betingelse i salget af enkelte erhvervsgrunde i området.
  Tillægsbevillingen foreslås finansieret ved at nedskrive byggemodningen Græsengen med samlet 1,0 mio. kr. Dette da denne byggemodning, som følge af projektoptimering i forhold til placering af vej og grundudstykning, har haft en meget gunstig licitation og ender med et mindre forbrug på ca. 1 mio. kr.

  Økonomi

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter (Langebjerg) -2.300
  Anlæg, udgifter (Græsengen) -3.900
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter (Langebjerg) -3.300
  Anlæg, udgifter (Græsengen) -2.900
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Budgetomplacering -1.000

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 139

  Anbefales.

 • Pkt. 140 Anlægsbevilling - Musicon - konsekvens af grundsalg

  Pkt. 140

  Anlægsbevilling - Musicon - konsekvens af grundsalg

  Sagsnr. 238321 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som konsekvens af grundsalg i Bifaldet og Indfaldet på Musicon, er der behov for anlægsmidler til ekstra byggemodning i 2018. Finansiering kan delvis ske ved budgetomplacering af overskydende anlægsmidler fra Hal 1-nedrivningen på 2,5 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2018 på 1,5 mio.kr. vedr. Bifaldet etape 2.
  2. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2018 på 1,8 mio.kr. vedr. Rabalderstræde - fortov, belysning og sandfilter.
  3. at der afsættes afledt drift på 30.000 kr. årligt fra 2018 og frem vedr. Rabalderstræde - fortov, belysning og sandfilter
  4. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2018 på 2,3 mio.kr. vedr. Fjernvarme i Indfaldet.
  5. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2018 på 0,2 mio.kr. vedr. Indfaldet logistikplan for byggeri og byggemodning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bifaldet

  Byrådet besluttede den 28. september 2016, punkt 245, at sælge grund til KSE’s Bifaldet etape 1 og den 28. februar 2018, punkt 149, at lade KSE udnytte option til Bifaldet etape 2.
  Byrådet gav 28. september 2016, punkt 243, anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til byggemodningens etape 1 til vejanlæg og fjernvarme. Her blev det varslet, at der ville være behov for anlægsbevilling til etape 2 på 1,5 mio. kr. når flere parceller skulle opføres.
  I forbindelse med KSE’s opførelse af boligbebyggelsens etape 2, der består af yderlige to boligblokke ud af i alt fem, er det nødvendigt at fremrykke etablering af fortov og sandfilteranlæg til recirkulation af regnvand på Rabalderstræde. Udgifterne til fortovet er afsat i budgetforslag til 2019 til udførelse i 2022, mens sandfilteranlægget ikke er i strategisk anlægsplan, da der er usikkerhed om udførelsestidspunktet.
  Når samtlige parceller i Bifaldet samt p-huset er opført, vil der være behov for en anlægsbevilling til færdiggørelse af vejen Bifaldet. Denne vil blive indarbejdet i Strategisk Anlægsplan når tid er.

  Indfaldet

  Økonomiudvalget og byrådet har henholdsvis den 6. december 2017, punkt 500, og den 20. december 2017, punkt 253, tiltrådt salg af byggegrunde i Indfaldet. Tidsplanen for byggemodningen i Indfaldet har den konsekvens, at ikke alle udgifter kan vente på en bevilling i budget 2019. Det vurderes hensigtsmæssigt at etablere forsyninger i 2018 forud for byggestart, og udgifterne til fjernvarme afholdes af Roskilde Kommune.
  For at sikre nødvendig koordinering af byggemodningens og byggeriernes tidsplaner, er der brug for rådgivning til udarbejdelse af en logistikplan.
  Den resterende del af byggemodningen i Indfaldet er indeholdt i forslag til budget 2019.
  Projekterne forventes igangsat august og afsluttet i december 2018.
  Projekterne kan delvist finansieres ved en budgetomplacering af uforbrugte midler på nedrivning af Hal1 området på 2,5 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 3,3 mio. kr. i 2018. Derudover budgetomplaceres udgifter svarende til 2,5 mio. kr. fra salgspuljen til projektet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  Nedrivning af Hal 1 (salgspulje) -10.250
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  Nedrivning af Hal 1 (salgspulje)
  Bifaldet
  -7.750
  -1.500
  Rabalderstræde -1.800
  Indfaldet fjernvarme -2.300
  Indfaldet logistikplan -200
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter
  Bifaldet -1.500
  Rabalderstræde -1.800
  Indfaldet fjernvarme -2.300
  Indfaldet logistikplan -200
  Afledt drift:
  Udgifter (Rabalderstræde) -30
  Finansiering:
  Budgetomplacering (salgspulje) 2.500
  Forværring af kassebeholdningen 3.330

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 140

  Anbefales.

 • Pkt. 141 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og parkering

  Pkt. 141

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon, Trafik og parkering

  Sagsnr. 256122 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til tilpasning af trafik og parkeringsforhold på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til tilpasning af trafik og parkeringsforhold, ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. Musicon, Trafik og Parkering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På Musicon er der i takt med grundsalg og opførelse af boliger behov for at tilpasse de trafikale forhold til den udvikling bydelen befinder sig i. Der er i 2018 indflytning af en del nye beboere samtidig med at flere eksisterende midlertidige parkeringsarealer er inddraget til byggerier. Derfor er der behov for at opgradere og intensivere andre arealer til midlertidige parkeringsforhold, med mere faste belægninger, opstribning, skilte og belysning.
  Herudover skal der arbejdes for implementering af p-licenser på Musicon.
  Projektet forventes startet: August 2018
  Projektet forventet afsluttet: December 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 141

  Anbefales.

 • Pkt. 142 Anlægsregnskab - Tilbagekøb af vejbelysning

  Pkt. 142

  Anlægsregnskab - Tilbagekøb af vejbelysning

  Sagsnr. 307605 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for tilbagekøb af vejbelysning.

  Indstilling

  Forvaltning indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 30. maj 2018, punkt 233, givet en anlægsbevilling på 12 mio. kr. til tilbagekøb af vejbelysningsanlæggene i Gl. Gundsø og Gl. Ramsø kommuner fra Radius (tidligere DONG energy). Tilbagekøbet er foretaget pr. 31. maj 2018.
  Efter tilbagekøbet udføres energirenovering af belysningsanlæggene, forventeligt i 3. og 4. kvartal af 2018. Opgaven om energirenovering, samt den efterfølgende drift og vedligehold er vundet af Radius.

  Økonomi

  Der er i 2018 afsat et rådighedsbeløb på 12,0 mio. kr. og afholdt et forbrug på 12,0 mio. kr. Der er således ingen kasseeffekt i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 142

  Anbefales.

 • Pkt. 143 Anlægsregnskab - Trekroner B27, etape 2

  Pkt. 143

  Anlægsregnskab - Trekroner B27, etape 2

  Sagsnr. 305481 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Trekroner B27, etape 2.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 26. februar 2014, punkt 160, givet en anlægsbevilling og efterfølgende tillægsbevillinger den 25. oktober 2017, punkt 266, til en samlet sum på 3.062.365 kr. til anlæg af Trekroner B27, etape 2. Trekroner B27 omfatter færdiggørelse af byggemodning af vejene Marken og Ageren.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.131.790 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 930.575 kr.
  Mindreforbruget skyldes et særdeles gunstigt udbud i totalentreprise.

  Økonomi

  Der er i 2018 afsat et rådighedsbeløb på kr. 930.576 og afholdt et forbrug på kr. 0 svarende til en positiv kasseeffekt på kr. 930.576 i 2018, som tilgår kassesbeholdningen.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 143

  Anbefales.

 • Pkt. 144 Anlægsregnskab - Bymidten, Cykelstier i Støden

  Pkt. 144

  Anlægsregnskab - Bymidten, Cykelstier i Støden

  Sagsnr. 299025 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Bymidten, Cykelstier i Støden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 18. juni 2014, punkt 278, givet en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til anlæg af cykelstier i Støden til forbedring af trafiksikkerheden på vejstrækningen. Arbejdet er udført og afleveret.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 3.476.945 kr., hvilket medfører et merforbrug på 476.945 kr.
  Budgetoverskridelsen skyldes, at det var nødvendigt at udarbejde flere løsningsmodeller på projektet, før der forelå et for alle godkendeligt projekt. Dette bevirkede, at både projektering og endeligt byggefasen tog længere tid og dermed forøgede omkostningerne.

  Økonomi

  Merforbruget er overført, således at der i 2018 er et negativt rådighedsbeløb på
  -458.608 kr. og afholdt et forbrug på 18.612 kr., hvilket medfører et merforbrug på
  -477.220 kr. i 2018, der fragår kassebeholdningen i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 144

  Anbefales.

 • Pkt. 145 Anlægsregnskab - Allehelgensgade

  Pkt. 145

  Anlægsregnskab - Allehelgensgade

  Sagsnr. 307571 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for Allehelgensgade.

  Indstilling

  Forvaltning indstiller at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 2. september 2015, punkt 253, givet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til renovering af Allehelgensgade fra Borchsgade og Læderstræde frem til Stændertor-vet. Arbejdet er udført og afleveret.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for samlet 2.229.749 kr., hvilket medfører et merforbrug på 229.749 kr.
  Merforbruget skyldes blandt andet, at anlægget blev forsinket som følge af meget komplicerede ledningsarbejder i anden entreprise. For at sikre en god julehandel blev anlægsarbejdet stoppet den 1. december 2015. Der blev lavet en midlertidig asfaltbelægning på en del af området, inden arbejdet med renovering af belægningen kunne genoptages i foråret 2016.
  Sagen skel ses i sammenhæng med sag om ombygning af Allehelgensgade andet sted på dagsordenen.

  Økonomi

  Der er fra 2017 til 2018 overført et merforbrug og derfor afsat i 2018 et negativt rådighedsbeløb på -220.729 kr. Ydermere er der i 2018 afholdt udgifter for 9.020 kr., hvilket giver et merforbrug på -229.749 kr. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 145

  Anbefales.

 • Pkt. 146 Anlægsregnskab - Ombygning af Allehelgensgade

  Pkt. 146

  Anlægsregnskab - Ombygning af Allehelgensgade

  Sagsnr. 307607 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for Ombygning af Allehelgensgade

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 18. december 2013, punkt 318, givet en anlægsbevilling på 2,15 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,15 mio. kr. til ombygning af Allehelgensgade fra Borchsgade og Læderstræde frem til Jernbanegade til et busfremkommelighedsprojekt. Arbejdet er udført og afleveret og godkendt af Trafikstyrelsen, der har medfinansieret projektet med 1,15 mio. kr.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.310.500 kr. og indkommet indtægter på i alt -1.150.000 kr., hvilket medfører et samlet merforbrug på 160.500 kr.
  Merforbruget skyldes blandt andet et usædvanligt kraftigt snefald på 70 cm i ugen før aflevering den 1. december. Det krævede ekstra mandskab til snerydning og klargøring af vejkassen, før asfalt kunne udlægges og vejen åbnes. Ydermere skulle også retableres en hævet spærreflade, da busdriften skulle normaliseres i foråret 2016.
  Sagen skel ses i sammenhæng med sag om Allehelgensgade andet sted på dagsordenen.

  Økonomi

  Der er fra 2017 til 2018 overført et merforbrug og derfor i 2018 afsat et negativt rådighedsbeløb på -144.087 kr. Ydermere er der i 2018 afholdt udgifter for 16.413,50 kr., hvilket giver et samlet merforbrug på -160.500 kr. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 146

  Anbefales.

 • Pkt. 147 Anlægsregnskab - Hedebostien

  Pkt. 147

  Anlægsregnskab - Hedebostien

  Sagsnr. 305582 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Hedebostien.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 30. oktober 2013, punkt 270, givet en anlægsbevilling og efterfølgende tillægsbevillinger den 30. april 2014, punkt 221, den 3. september 2014, punkt 322, samt den 2. september 2015, punkt 250, til en samlet sum på 12.143.554 kr. og en indtægtsbevilling på 11.143.554 kr. til etableringen af Hedebostien.
  Arbejdet er udført og afleveret. Stien blev indviet i april 2016, og formidlingsprojektet færdiggjort i løbet af 2017. Projektet er gennemført i samarbejde med Greve Kommune og Solrød Kommune, og med støtte fra Nordea Fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond. Der er oprettet en selvstændig hjemmeside for Hedebostien på: www.hedebostien.dk
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 11.637.231 kr., og indtægter for 10.637.231 kr. Projektet udviser et netto forbrug på 1 mio. kr. svarende til den samlede netto anlægsbevilling.

  Økonomi

  Der er i 2018 afsat et nettorådighedsbeløb på -202.424 kr. og afholdt forbrug for
  -202.727 kr. svarende til en positiv kasseeffekt på 303 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 147

  Anbefales.

 • Pkt. 148 Orientering om lovliggørelse af terrænreguleringer

  Pkt. 148

  Orientering om lovliggørelse af terrænreguleringer

  Sagsnr. 300220 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen vil på mødet orientere om den igangværende proces med lovliggørelse af terrænreguleringer, herunder de udfordringer og dilemmaer, der er i forbindelse hermed.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har tidligere orienteret om de igangværende arbejder vedrørende lovliggørelse af terrænreguleringer, der er udført af ejer eller dennes entreprenør i forbindelse med opførelse af nye enfamiliehuse. Forvaltningen har senest nævnt opgavens omfang på møde i Plan- og Teknikudvalget den 15. marts 2018, punkt 45.
  Forvaltningen er i øjeblikket i gang med en proces med at lovliggøre udførte terrænreguleringer i to områder, dels området ved Tofteengen og dels området ved Holmehøjen. Forvaltningen har p.t. omkring 125 lovliggørelsessager, heraf 70 i Tofteengen. Sagerne skal i henhold til loven løses enkeltvis, hvorfor der kan være flere sager på den enkelte ejendom. Forvaltningen har udfærdiget en køreplan for at få forholdene lovliggjort inden for en årrække. På mødet vil forvaltningen præsentere de udfordringer og dilemmaer, der er i forbindelse med lovliggørelse af udførte terrænreguleringer, og hvordan disse søges håndteret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 148

  -

 • Pkt. 149 Orientering om sagsbehandlingstider 2. kvartal 2018

  Pkt. 149

  Orientering om sagsbehandlingstider 2. kvartal 2018

  Sagsnr. 303523 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager modtaget i 2. kvartal 2018, som viser at servicemålet er overholdt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Boligsager

  Der er i 2. kvartal 2018 modtaget 423 sager, hvilket er en stigning på 12% i forhold til 2. kvartal 2017.
  På Plan- og Teknikudvalgets møde den 15. marts 2018, punkt 45, blev det besluttet, at der fremover alene skal måles på overholdelse af de nationale servicemål. Ansøgningsportalen Byg- og Miljø (BOM), måler på kommunernes svartider, men der er, og har løbende været, visse tekniske problemer - bl.a. sætter systemet tilfældigt automatisk dato for ”sagen fuldt oplyst”. Disse problemer vil forventeligt blive rettet af den nye udbyder af systemet. Indtil det bliver muligt, at trække en retvisende statistik fra BOM, trækkes statistikken via Bygnings- og Boligregistret (BBR), på samme måde som Erhvervsafdelingen gør det. Forvaltningen bemærker, at det på den baggrund kan tænkes, at når BOM udsender deres samlede statistik over kommunernes svartider, kan der være (forklarlige) uoverensstemmelser mellem tallene.
  Byg og Miljøs servicemål er 40 dage målt fra sagen er fyldestgørende. Der er i 2. kvartal 2018 registreret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 20 dage (netto) målt fra sagen er fyldestgørende til der gives tilladelse.
  Der var en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 82 dage (brutto) i 2. kvartal målt fra ansøgningsdato til tilladelse. Bruttosagsbehandlingstiden er ikke omfattet af servicemålene.

  Erhvervssager:

  Der blev i 2. kvartal 2018 oprettet 204 sager om erhvervs- og etagebyggeri, hvilket er en stigning på 13 % i forhold til samme periode sidste år.
  Det har i overgangsperiode været muligt for ansøgere, at vælge om de ville søge byggetilladelse efter de gamle regler i Bygningsreglement 2015 eller efter de nye regler i Bygningsreglement 2018. Denne overgangsperiode udløb den 30. juni 2018.
  Forvaltningen vurderer, at årsagen til stigningen bl.a. skyldes, at en del ansøgere har ønsket, at få deres erhvervsprojekter behandlet efter det gamle reglement og derfor har søgt inden fristen.
  Servicemålet er 8 uger (56 dage) for erhvervssager målt fra sagen er fyldestgørende. Der er i 2. kvartal 2018 registreret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 8 dage (netto) målt fra sagen er fyldestgørende til der gives tilladelse.
  Der var en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 65 dage (brutto) i 2. kvartal målt fra ansøgningsdato til tilladelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 149

  -

 • Pkt. 150 Orientering om ansøgning til statslig trafikpulje for Københavnsvej

  Pkt. 150

  Orientering om ansøgning til statslig trafikpulje for Københavnsvej

  Sagsnr. 307504 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune ansøger om tilskud fra Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik til en række anlægsprojekter på Københavnsvej.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge »Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af den 10. februar 2017 mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten« er der afsat en pulje til investeringer i kollektiv bustrafik på finansloven for 2017. Puljen uddeles i 2017 og 2018 som støtte til projekter, der fremmer den kollektive bustrafik indenfor elbusser, BRT-løsninger, trafikinformationer, pendlerbusser og busfremkommelighed.
  Movia har gennemført en analyse af linje 123, som betjener strækningen fra Roskilde Station til Glostrup Station langs Københavnsvej/Roskildevej. I analysen udpeges en række indsatser, som kan forbedre buslinjens rettidighed og øge komforten for buspassagerne, herunder:
  - en signalregulering af fodgængerovergangen ved Ro’s Torv
  - busprioritering i udvalgte lyskryds
  - forbedring af stoppesteder med læskærme, trafikinformation og adgangsforhold
  - samarbejde med virksomheder langs Københavnsvej om transportvaner
  Roskilde og Høje Taastrup Kommuner er i dialog med virksomhederne langs linje 123’s rute, som påpeger at rettidigheden i myldretid er et problemer for ansatte, som skal videre med tog fra stationerne Roskilde, Hedehusene og Høje Taastrup. Ved at gennemføre ovenstående projekter forventer Movia, at der kan opnås en bedre fremkommelighed for ikke blot linje 123, men også 600S og 220. For biler og lastbiler forventes projekterne at forbedre fremkommeligheden langs med Københavnsvej, mens tilslutningen fra sidevejene forværres i mindre grad.
  Såfremt der opnås tilskud kan projektet med fordel koordineres med supercykelsti Roskilde-ruten, så eksempelvis konflikter mellem cyklister og buspassagerer undgås.
  Forvaltningen forventer, at udmøntningen af puljen sker inden november 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Samlet set anslår Roskilde Kommune og Movia anlægsprojekterne til at koste 6 mio. kr., hvortil der søges et tilskud på 3 mio. kr. En eventuel støtte er betinget af, at Roskilde Kommune ligeledes bidrager med 3 mio. kr., hvilket er indarbejdet i forslag til budget 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 150

  -

 • Pkt. 151 Orientering om ansøgning til statslig trafikpulje til projekter for linje 600S

  Pkt. 151

  Orientering om ansøgning til statslig trafikpulje til projekter for linje 600S

  Sagsnr. 307520 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune ansøger om tilskud fra Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik til en række anlægsprojekter på ruten for linje 600S.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge »Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af den 10. februar 2017 mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten« er der afsat en pulje til investeringer i kollektiv bustrafik på finansloven for 2017. Puljen uddeles i 2017 og 2018 som støtte til projekter, der fremmer den kollektive bustrafik indenfor elbusser, BRT-løsninger, trafik-informationer, pendlerbusser og busfremkommelighed.
  Movia har gennemført en analyse af linje 600S, som betjener strækningen fra Hillerød Station til Hundige Station langs A6. I analysen udpeges en række indsatser, som kan forbedre buslinjens rettidighed og øge komforten for buspassagerne, herunder:
  - en forskønnelse og opgradering af stoppestedet ved Jyllingecenteret
  - busprioritering i fire udvalgte kryds
  - optimering af stoppesteder i Vindinge
  Linje 600S betjener en række af Roskilde Kommunes store udviklingsområder, som Bromarken i Jyllinge, Risø og Vindinge med op til 8 afgange i timen. Det største knudepunkt for linje 600S er Roskilde Station, hvor ca. 2900 passagerer dagligt benytter sig af linjen.
  Såfremt der opnås tilskud kan projektet med fordel koordineres med supercykelsti Jyllinge-ruten, så eksempelvis investeringer i signalanlæg kan komme både buspassagerer og cyklister til gavn.
  Forvaltningen forventer, at udmøntningen af puljen sker inden november 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Samlet set anslår Roskilde Kommune og Movia anlægsprojekterne til at koste 6 mio. kr., hvortil der søges et tilskud på 3 mio. kr. En eventuel støtte er betinget af, at Roskilde Kommune ligeledes bidrager med 3 mio. kr., hvilket er indarbejdet i forslag til budget 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 151

  -

 • Pkt. 152 Orientering om status for igangværende lokalplanprocesser

  Pkt. 152

  Orientering om status for igangværende lokalplanprocesser

  Sagsnr. 288584 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om halvårlig status for igangværende lokalplaner.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 18. august 2016, punkt 159, at der skal være en halvårlig status for igangværende lokalplanprocesser.
  Oversigt over lokalplaner vil blive gennemgået på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 152

  -

 • Pkt. 153 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 153

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 153

  -

 • Pkt. 154 Eventuelt

  Pkt. 154

  Eventuelt

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 154

  ̵ BBR og geokodning
  ̵ Spørgsmål til konkrete byggeprojekter