You are here

Referat

Dato: Torsdag, August 18, 2016 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 144 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 144

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 144

  Godkendt.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 145 Plan- og Teknikudvalgets møde med FMU i By, Kultur og Miljø

  Pkt. 145

  Plan- og Teknikudvalgets møde med FMU i By, Kultur og Miljø

  Sagsnr. 277780 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge MED-aftalen for Roskilde Kommune skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningens ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Dette møde holdes i år den 18. august 2016 kl. 17.00 for udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med FMU gennemføres efter den nedenfor foreslåede dagsorden.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge MED-aftalen § 10, stk. 4 skal der 1-2 gange årligt afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningernes ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Forvaltningens MED-udvalg består af medlemmer, der repræsenterer hele direktørområdet By, Kultur og Miljø, dvs. kommunens kulturinstitutioner og Materielgården samt forvaltningen. Direktøren for By, Kultur og Miljø er udvalgets formand, og næstformanden er en repræsentant fra medarbejdersiden.
  I mødet med Plan- og Teknikudvalget deltager FMU-medlemmer, som repræsenterer Materielgården og administrationen.
  Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:
  - Præsentation af deltagerne
  - Budget 2017. Status og det fortsatte forløb indtil 2. behandling i byrådet i oktober
  - Status på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på udvalgets område og i administrationen
  - Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 145

  Drøftet.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 146 Budget 2017-2020 - afsluttende drøftelser

  plan-_og_teknikudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf budgetnotat_for_plan-_og_teknikudvalget_budget_2017.pdf takster_2017_ptu.pdf budgetforbedringsmuligheder_paa_plan-_og_teknikudvalgets_omraade.pdf budgetbemaerkninger_ptu.pdf ptu-blokliste.pdf ptu-bloktekster.pdf

  Pkt. 146

  Budget 2017-2020 - afsluttende drøftelser

  Sagsnr. 279927 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Plan- og Teknikudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, budgetforbedringsforslag og øvrige og ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen, og
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 199,1 mio. kr., mens der indgår anlæg inkl. afledt drift for 29,4 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2017. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Den samlede økonomiske balance viser på nuværende tidspunkt et underskud på 83,3 mio. kr. Der er udarbejdet et katalog over budgetforbedringsmuligheder med henblik på at disse kan indgå i budgetdrøftelserne.

  Særlige forhold vedrørende Plan- og Teknikudvalget

  Der er vedhæftet opdateret budgetnotat, som belyser budgettets sammensætning og særlige udfordringer, og er tilføjet udvalgets bestillinger fra mødet i juni 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da sagen alene vedrører budgetlægningen for 2017-2020.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 146

  Ad indstillingens punkt 1: Godkendt
  Ad indstillingens punkt 2: Godkendt. Herudover besluttede udvalget at oversende en yderligere anlægsblok til budgetforhandlingerne: Cykelsti fra Vindinge til Trekroner, 12,5 mio. kr.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 147 Temadrøftelse - Mobilitetsplanlægning Midt og Syd

  Pkt. 147

  Temadrøftelse - Mobilitetsplanlægning Midt og Syd

  Sagsnr. 275366 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Trafik- og Mobilitetsplan Syd har været i høring fra 7. marts til 20. august 2016. Mange borgere har deltaget i debatten, og forvaltningen vil fremlægge resultatet af høringsprocessen. Arbejdet med Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde Midt er startet, og forvaltningen vil fremlægge forslag til proces og resultater af indledende undersøgelser i forbindelse udviklingen af blandet andet Skoleslagteriet og Ny Østergade-arealet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at mobilitetsplanlægning for Roskilde Syd og Midt drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde Syd:

  Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde Syd blev sendt i høring på Plan- og Teknikudvalgets møde den 25. februar 2016, punkt 51, med høring fra den 7. marts til 15. april 2016. Høringen blev på Plan- og Teknikudvalgets møde den 7. april, punkt 99, forlænget til 20. maj 2016 efter ønske fra borgerne, så der kunne afholdes borgermøde i Gadstrup og Viby.
  Høringen viser, at borgere i Viby ønsker en omfartsvej samt at bibeholde dimensionerne i Viadukten for at flytte trafik ud af byen. I Gadstrup-området viser høringssvarene, at lastbilstrafikken giver gener, og skaber utryghed ved skoleveje.
  Med udgangspunkt i debatten og høringssvarene vil forvaltningen fremlægge overordnede løsningsmodeller for mobiliteten i Roskilde Syd med deres fordele og ulemper.

  Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde Midt:

  Trafik- og Mobilitetsplan Midt dækker området fra Risø i nord til og med Roskilde Lufthavn i syd samt Svogerslev og Roskilde. Forvaltningen vil fremlægge en proces for det kommende arbejde mod en Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde Midt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 147

  Drøftet.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 148 Forslag til lokalplan 651 for omfartsvej i Tjæreby (11-punktsprogram)

  lokalplan_651_omraadeafgraensning.pdf 11-punktsprogram_for_lokalplan_651_for_tjaereby_omfartsvej.pdf kortbilag_til_11-punktsprogram_for_lokalplan_651_for_tjaereby_omfartsvej.pdf

  Pkt. 148

  Forslag til lokalplan 651 for omfartsvej i Tjæreby (11-punktsprogram)

  Sagsnr. 282355 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal udarbejdes en lokalplan forud for anlæg af en omfartsvej syd om Tjæreby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 651 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på møde den 29. januar 2014, punkt 119, at afsætte 6 mio. kr. i 2014 til etablering af ny vejforbindelse syd om Tjæreby til Lufthavnsvej, og på byrådsmødet den 27. april 2016, punkt 110, blev anlægsbevilling øget med yderligere 6 mio. kr.
  For at realisere projektet skal det nødvendige plangrundlag tilvejebringes.
  Økonomiudvalget besluttede på møde den 8. juni 2016, punkt 320, at sende Tjæreby omfartsvej i indledende offentlig høring forud for, at den indarbejdes i Kommuneplan 2016.
  Der skal endvidere udarbejdes en lokalplan, før omfartsvejen kan anlægges. Lokalplanen skal sikre, at området kan anvendes til vejanlæg samt fastlægge placering og indpasning af vejen i landskabet.
  Hvis Plan- og Teknikudvalget godkender 11-punktsprogrammet, forventer forvaltningen at fremlægge forslag til lokalplan 651 i oktober 2016.
  Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for at holde borgermøde i høringsperioden. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 148

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 149 Forslag til lokalplan 636 for erhvervsområdet ved Gl. Marbjergvej og Vestre Hedevej (fornyet høring)

  kort_over_lokalplanafgraensning_-_fornyet_hoering.pdf forslag_til_lokalplan_636_fornyet_hoering.pdf behandling_af_bemaerkninger_i_offentlighedsperioden.pdf

  Pkt. 149

  Forslag til lokalplan 636 for erhvervsområdet ved Gl. Marbjergvej og Vestre Hedevej (fornyet høring)

  Sagsnr. 271454 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 636 for erhvervsområdet ved Gl. Marbjergvej og Vestre Hedevej har været i offentlig høring. Forvaltningen har modtaget fire skriftlige bemærkninger. Det ene med ønske om udvidelse af lokalplanområdet på ca. 2.000 m2 mod nordøst. Det forudsætter en fornyet offentlig høring i 14 dage. Forvaltningen foreslår, at spørgsmålet alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til lokalplan 636 for erhvervsområdet ved Gl. Marbjergvej og Vestre Hedevej sendes i fornyet høring fra den 26. august til den 9. september 2016 med henblik på udvidelse af lokalplanområdet, og
  2. der ikke afholdes borgermøde i offentlighedsperioden.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 10. maj 2016, punkt 103, at sende forslag til lokalplan 636 for erhvervsområdet ved Gl. Marbjergvej og Vestre Hedevej i offentlig høring sammen med kommuneplantillæg fra den 13. maj til den 22. juli 2016. Forvaltningen modtog fire skriftlige bemærkninger. Der blev holdt borgermøde i høringsperioden med deltagelse af én borger.
  Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at der i området kan etableres butikker til pladskrævende varegrupper. Der ligger i dag to virksomheder, som begge er butikker til pladskrævende varegrupper.
  I forbindelse med høringen har forvaltningen modtaget en skriftlig bemærkning fra en bilforhandler, som ønsker deres ejendom, Langebjergvænget 9, nord for virksomheden, inddraget i lokalplanen, se vedlagte oversigtskort. Virksomheden købte ejendommen i 2014 med henblik på at udvide forretningen mod nord. Forvaltningen vurderer, at Langebjergvænget 9 bør inddrages i lokalplanen, så virksomhedens konkrete udvidelsesønske sikres. Den øvrige del af Langebjergvænget inddrages ikke i området, da det i dag fremstår som et velfungerende område med mindre erhverv. De øvrige høringssvar samt bemærkninger på borgermødet, er beskrevet i vedlagte bilag, og giver kun anledning til mindre præcisioner og justeringen. http://roskilde.dk/content/erhvervsomraade-ved-gammel-marbjergvej-og-vestre-hedevej
  En ændring af lokalplanafgrænsningen forudsætter i henhold til planloven, at lokalplanen sendes i fornyet høring. Det er forvaltningens vurdering, at ændringen ikke vil få en væsentlig betydning for området, og foreslår, at forslag til lokalplan kun sendes ud i en fornyet høring i 14 dage.
  Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget på mødet den 10. august 2016 har vedtaget at sende forslag til kommuneplantillæg 18 i høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 149

  Godkendt.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 150 Forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo (til høring)

  forslag_til_lokalplan_637_for_boliger_paa_skousbo_til_hoering.pdf

  Pkt. 150

  Forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo (til høring)

  Sagsnr. 271473 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skousboarealet skal udvikles til et stort nyt boligområde. Dette forudsætter en ny lokalplan og ændring af kommuneplanrammen. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan for første etape tættest ved stationen.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo godkendes til offentlig høring i perioden fra 9. september til 4. november 2016, og
  2. der afholdes borgermøde den 26. sep. 2016 kl. 19-21 på Peder Syv Skolen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på møde den 4. november 2015, punkt 534, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 20 for Skousbo-arealet. Plan- og Teknikudvalget godkendte på møde den 5. november 2015, punkt 211, 11-punktsprogram for udarbejdelse af forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo.
  Lokalplanen sætter rammerne for udvikling af første etape af helhedsplanen for Skousbo. Planen er udarbejdet som en rammelokalplan for i alt ca. 220 boliger, og giver mulighed for realisering af de første 75 boliger.
  Lokalplanen skal sikre et boligområde med varierede boligtyper, der organiseres i overskuelige boligenklaver, som kan danne grundlag for stærke lokale fællesskaber. Bebyggelsen skal være tættest mod stationen, og opløses mod det omkringliggende landskab. Bebyggelsen placeres i et rekreativt blåt/grønt landskab, der fletter sig ind imellem boligenklaverne. En nord-sydgående allé forbinder det store landskab med Skousbo, og kobler området til midtbyen.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Ændringerne af kommuneplanrammen sker med vedtagelsen af den kommende Kommuneplan 2016, der fremlægges som forslag til Økonomiudvalget og byrådet i en særskilt sag. Kommuneplan 2016 forventes fremlagt til endelig godkendelse i byrådet december 2016. Lokalplanen forventes fremlagt til endelig godkendelse januar 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er i 2015 afsat 2 mio. kr. til udvikling af området og yderligere 2 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2019 til byggemodning. Efterfølgende år skal påregnes udgifter til den fortsatte byggemodning i området. Udgifterne hertil forventes modsvaret af indtægter for grundsalg.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 150

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 151 Forslag til lokalplan 641 for Himmelsøen, Milen (til høring)

  forslag_til_lokalplan_641_himmelsoeen_i_milen.pdf

  Pkt. 151

  Forslag til lokalplan 641 for Himmelsøen, Milen (til høring)

  Sagsnr. 275663 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan for Himmelsøen i Milen. Planforslaget muliggør en mere intensiv rekreativ udnyttelse af den tidligere grusgrav.
  Forvaltningen foreslår, at planforslaget alene behandles af Plan- og Teknikudvalget, jfr. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 641 for Himmelsøen, Milen godkendes til offentlig høring i perioden 26. august til 23. oktober 2016, og
  2. der ikke afholdes borgermøde under den offentlige høring.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte den 2. december 2015, punkt 235, 11-punktsprogram for udarbejdelse af landzonelokalplan for Himmelsøen i Milen.
  Lokalplanens primære formål er at muliggøre anlæg af en kabelbanepark i den tidligere grusgrav. Herudover skal lokalplanen beskrive øvrige planlagte rekreative aktiviteter, som ønskes gennemført som led i realisering af Milens landskabs- og kunststrategi. Dette gælder blandt andet anlæg af en badestrand, shelters, toiletfaciliteter, forbedrede stiadgange herunder handicapegnet adgang til badestranden samt nye plantninger.
  Da området er underlagt naturbeskyttelsesloven, er lokalplanen med til at sikre en helhedsvurdering af områdets sårbarhed og potentialer.
  Under den tekniske høring fremkom Erhvervsstyrelsen med udtalelse om, at det ikke er muligt at lokalplanlægge i transportkorridoren, der løber gennem den nordlige del af Himmelsøen. Styrelsen udtaler, at der alene kan realiseres anlæg gennem landzonetilladelser og ikke gennem lokalplanlægning.
  Forvaltningen vurderer, at lokalplanlægning bør være muligt, så længe det sikres, at anlæg fjernes, hvis disse er til hinder for en fremtidig udnyttelse af transportkorridoren. På den baggrund har forvaltningen udformet landzonelokalplanen, så der alene gives bonusvirkning på arealer, der ligger udenfor korridoren. Hermed skal der fortsat gives landzonetilladelse indenfor korridoren, hvor der kan blive stillet vilkår om eventuel fjernelse.
  I februar 2016 har forvaltningen afholdt et dialogmøde med deltagelse af Danmarks Naturfredningsforening, lokale repræsentanter og investorer bag kabelbaneprojektet i Himmelsøen. Mødet var konstruktivt, og på den baggrund vurderer forvaltningen, at der ikke er behov for afholdelse af et borgermøde under den offentlige høring.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 151

  Jonas Bejer Paludan stillede ændringsforslag til planen, således at de to ø'er i Himmelsøen skal friholdes for adgang. For stemte Jonas Bejer Paludan (Ø), Karsten Lorentzen (O) og Peter Madsen (V). Imod stemte Torben Jørgensen (A), Daniel Prehn (A) og Kaj V. Hansen (A). Hermed faldt forslaget.
  Jonas Bejer Paludan begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 152 Forslag til lokalplan 640 for nyt plejecenter i Hyrdehøj (endelig vedtagelse)

  indsigelse_til_lokalplan_640.pdf lokalplan_640_for_plejecenter_i_hyrdehoej_endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 152

  Forslag til lokalplan 640 for nyt plejecenter i Hyrdehøj (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 272744 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 640 for nyt plejecenter i Hyrdehøj har været i offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde, og kommunen har modtaget et høringssvar. Høringen har kun givet anledning til mindre præciseringer i lokalplanforslaget, der nu fremlægges til endelig vedtagelse.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles endeligt i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 640 for nyt plejecenter i Hyrdehøj vedtages endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. marts 2016, punkt 82, lokalplanforslaget til offentlig høring i perioden 8. april til 3. juni 2016. Der blev afholdt borgermøde den 17. maj, og i høringsperioden er der indkommet en kommentar til lokalplanen.
  På borgermødet var der primært interesse for omfanget af trafikken på den kommende vej syd for Hyrdehøjcentret samt byggeriets højde i forhold til boliger på Hyrdehøjcentret. Bemærkningen til lokalplanen kommer fra beboere på Hyrdehøjcentret, der har ønsker til parkeringsforhold, placering af genbrugsplads, byggeriets højde, trafik- og adgangsforhold, belysning samt støj i bygge- og anlægsfasen. Som følge af høringssvaret er det i lokalplanen præciseret, at der alene er mulighed for gennemkørsel for redningskøretøjer, varelevering mv. til plejecentret og ikke for personbiler langs Hyrdehøjcentret.
  De øvrige forhold tages der så vidt muligt hensyn til i forbindelse med projekteringen og udførelsen af plejecenteret og nye vej-/stiforbindelser herunder udformning af adgangsforhold, placering af genbrugsplads samt begrænsning af støjgener i bygge- og anlægsfasen, så der opnås et velfungerende område med gode og sikre trafikforhold for de eksisterende og nye beboere i området.
  Sideløbende med lokalplanarbejdet er gennemført en arkitektkonkurrence. Vinderen af konkurrencen er nu fundet, og resultatet af konkurrencen blev præsenteret den 20. juni 2016.
  Bemærkningerne fra høringsperioden og resultatet af konkurrencen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer af lokalplanforslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er afsat midler til nyt plejecenter i det vedtagne budget 2016-19.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 152

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 153 Ændring af vejnavn fra Blågårdsstræde 8 til Svanes Plads

  kort_-_blaagaardsstraede_8_svanes_plads.pdf notat_for_behandling_af_hoeringssvar_om_aendring_af_vejnavn_svanes_plads.pdf hoeringssvar_-_blaagaardsstraede_8_svanes_plads.pdf billeder.pdf

  Pkt. 153

  Ændring af vejnavn fra Blågårdsstræde 8 til Svanes Plads

  Sagsnr. 273926 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejerne af Blågårdsstræde 8 F-G har søgt om at få ændret navnet på pladsen ved deres adresse til Svanes Plads.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at pladsen ved Blågårdsstræde 8 ændrer navn til Svanes Plads, og indkørselsvejen samt husrækken Blågårdsstræde 8A-E beholder vejnavnet Blågårdsstræde.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejerne af Blågårdsstræde 8 F og G har søgt om at få ændret deres adresse til Svanes Plads – blandt andet fordi, at det er svært at finde frem til deres adresser. De ønsker at tydeliggøre pladsens placering med et selvstændigt navn. Samtidig ønsker de at fremhæve en historisk person, der har haft betydning for Roskilde by.
  Navnet henviser til farver Thomas Hagedorn Svane (1784-1862), som igennem et halvt århundrede var Roskilde Bys førstemand, idet han var formand for byrådet i 42 år. Ved valget til stænderforsamlingen blev han repræsentant for andet købstadsdistrikt: Roskilde, Køge, Hillerød og Frederikssund. Han er hædret af sine medborgere med et monument på Gråbrødre kirkegård. Der er også nedlagt en flise i gågaden ud for T.H.Svanes hus, Skomagergade 36. Se vedlagte brev fra ansøger.
  Loven om vejnavne og adresser foreskriver, at alle skal have adresse på den vej, hvorfra de har adgang til boligen eller virksomheden (dvs. den vej de har hoveddør ud til). Dette skyldes, at der ikke må ske forvirring, når f.eks. beredskabet skal finde frem til den rigtige adresse.
  Hvis navnet på hele pladsens vejområde ændres til Svanes Plads, vil det medføre, at alle med adressen Blågårdsstræde 8 A-G skal ændre adresse til Svanes Plads og have nye husnumre. Forvaltningen sendte derfor forslaget i høring fra 15. april til 1. maj 2016 hos alle beboere og brugere af pladsen.
  Kommunen har modtaget 2 høringssvar. Bl.a. ønsker ejerne/beboerne af Blågårdsstræde 8 A-E ikke at ændre adresse. De har dog ikke noget imod, at pladsen ændrer navn. Se kort og notat for behandling af høringssvar.
  Ud fra høringssvarene foreslår forvaltningen, at pladsen ændrer navn, mens første del af indkørselsvejen beholder vejnavnet Blågårdsstræde. Dette kræver et henvisningsskilt ved selve Blågårdsstræde. Vejskiltet for Svanes Plads placeres, hvor pladsen starter, se kort.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 153

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 154 Torsdagstræf på havnen

  Pkt. 154

  Torsdagstræf på havnen

  Sagsnr. 274338 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Torsdagstræf på havnen har i de sidste år udviklet sig fra et arrangement på havnens parkeringsplads ”Bananen” til et arrangement, der på de lune sommeraftener fylder hele området. Dette har givet anledning til uheldige trafikale situationer. Forvaltningen har i løbet af sommeren været på havnen og observeret, hvordan aftenerne forløber.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I sommerhalvåret har der i en årrække været afholdt et såkaldt torsdagstræf på parkeringspladsen ved Roskilde Havn. Træffet består i, at en lang række bilentusiaster kommer, og parkerer i tidsrummet ca. 17.30 til ca. 21.30.
  Der er ikke nogen organisation, der står bag træffet, og udover bilentusiasterne besøges træffet også af mange tilskuere, således at der på nogle aftener opstår farlige trafikale situationer.
  Forvaltningen har siden foråret 2015 holdt øje med udviklingen, og har i juli 2016 været på havnen torsdage for at observere og tale med deltagere i træffet.
  Forvaltningen vil på mødet fremlægge observationerne og forslag til initiativer, der kan minimere problemerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet eventuelle initiativer kan udføres indenfor den givne driftsbevilling til vejområdet.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 154

  Udvalget besluttede et pilotprojekt med en løsning indeholdende:
  - ekstra parkering kun på græsset foran museet
  - fodhegn som regulering
  - adgangsvej fra Sct. Clarasvej
  - kan åbnes på torsdage og andre trafikerede dage
  - henvisninger til andre p-pladser, bedre skiltning
  - etableres hurtigst muligt og en status forelægges udvalget efter sæsonen.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde flertallets beslutning, idet Ø ikke ønsker parkering på det grønne område foran museet.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 155 Anlæg af multibane i Latinerhaven

  kort_over_multibanens_anlaeg.pdf

  Pkt. 155

  Anlæg af multibane i Latinerhaven

  Sagsnr. 282315 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Gymnasium har rettet henvendelse til Roskilde Kommune med ønske om at etablere en idræts-multibane på kommunens grusareal i Latinerhaven – se bilag.
  Roskilde Gymnasium afholder alle udgifter i forbindelse med opsætning og vedligeholdelse af banen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Gymnasiums ønske om at opsætte en multibane i Latinerhaven godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Gymnasium ønsker at etablere en idræts-multibane på det nuværende grus-
  areal bag det gamle rådhus på matrikel 332. Finansiering påhviler Roskilde Gymnasium, og arealet stilles til rådighed af Roskilde Kommune i en tidsbegrænset periode. Aftalen om brugsret er uopsigelig de første 5 år. Derefter kan aftalen opsiges med et varsel på 12 måneder. Arealet er i lokalplan 563 udlagt til byggefelt, men der er i øjeblikket ikke planer om byggeri på området.
  Multibanen er 13 x 21 meter, og vil kunne rumme forskellige aktiviteter som fodbold, hockey, volleyball, basketball ol. Banen vil kunne benyttes af såvel gymnasiets elever som af Roskildes borgere. Multibanen forventes at stå klar til brug omkring 1. oktober.
  Banens centrale placering vil bidrage til at skabe et dynamisk bymiljø i bymidten. Denne tanke stemmer overens med Roskilde Kommunes kultur- og idrætspolitik, hvor der bl.a. er beskrevet:
  ”Roskilde Kommune skal være et attraktivt sted med levende bymiljøer og fællesskaber, hvor aktiviteter og det gode liv udfolder sig for alle. Der skal være fokus på aktiviteter, der skaber liv i byerne, byrummene og i de rekreative områder.”
  Roskilde Gymnasium har i samarbejde med Roskilde Kommune inviteret alle naboer til møde om banens placering tirsdag den 14. juni 2016. Roskilde Gymnasiums rektor præsenterede gymnasiets forslag for de 4 fremmødte naboer, 3 ejere og en lejer. De 3 ejere var bekymrede for, at en bane placeret her vil tiltrække mange unge, og at der vil komme problemer med larm og druk om aftenen og natten. De ønsker derfor ikke, at der opstilles en bane på området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 under forudsætning af, at aftalen ikke opsiges indenfor de første 5 år.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 155

  Indledningsvis tog udvalget stilling til Jonas Bejer Paludans habilitet i sagen. Det blev besluttet, at Jonas Bejer Paludan ikke er inhabil i denne sag.
  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 156 Resultater i Roskilde 2016

  resultater_i_roskilde_2016.pdf forslag_til_resultater_i_roskilde_2016.pdf

  Pkt. 156

  Resultater i Roskilde 2016

  Sagsnr. 239364 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Plan- og Teknikudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i oktober 2015, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om:
  - statusfarve på resultaterne
  - eventuelle ændringer af resultater
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som er vedlagt dagsorden.
  På Plan- og Teknikudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - kvaliteten af kommunens fysiske aktiver, fx veje
  - sagsbehandlingstider på byggesager
  - trafiksikkerhed
  - mindske trafikkens miljøpåvirkning og forebygge trængsel
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Plan- og Teknikudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 156

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 157 Nedlæggelse af boliger med henblik på omdannelse til erhverv - Ledreborg Alle 128A, Roskilde

  Pkt. 157

  Nedlæggelse af boliger med henblik på omdannelse til erhverv - Ledreborg Alle 128A, Roskilde

  Sagsnr. 282753 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af Ledreborg Alle 128A, 4000 Roskilde, har ansøgt om tilladelse til at nedlægge boligerne, idet ejendommen ønskes taget i brug til erhverv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til det ansøgte og at tilladelsen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden 2 år efter afgørelsen er meddelt ansøger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af ejendommen Ledreborg Alle 128A, 4000 Roskilde, har ansøgt om tilladelse til at nedlægge boligerne, idet ejendommen ønskes anvendt til kontor og værksted.
  Ejendommen er ifølge BBR-meddelsen opført i 1950, det er et flerfamiliehus med vandret adskillelse mellem enhederne, og der er 2 boliger med køkken. Boligen i stueetagen har et areal på 106 m2, og boligen på 1. sal har et areal på 65 m2. Der er et samlet boligareal på 171 m2.
  Ifølge folkeregistret er ejendommen tom. Det er oplyst af ansøger, at ejendommen kun har været lejet ud for en kortere periode sidste år.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at ejendommen er ubeboet, og så ud til at have været det længe. Bygningen trænger til istandsættelse eller nedrivning. De omkringliggende bygninger i området anvendes til erhverv.
  Ejendommen er omfattet af lokalplan 435, område 2, som lægger op til, at ejendommen anvendes til boligformål kombineret med erhverv i tilknytning til boligen. Der må kun udøves virksomhed, som ikke medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist, ved at boligen helt eller delvist tages i brug til andet end beboelse uden kommunalbestyrelsens samtykke.
  Når en bolig er ledig, kan kommunalbestyrelsen nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 157

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke godkende forvaltningens indstilling, idet Ø ønsker boligerne bevaret af hensyn til de boligsøgende i kommunen.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 158 Nedlæggelse af boligen Jernbanegade 27, st., 4000 Roskilde

  Pkt. 158

  Nedlæggelse af boligen Jernbanegade 27, st., 4000 Roskilde

  Sagsnr. 283554 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ansøger ønsker at nedlægge boligen Jernbanegade 27, st., 4000 Roskilde og indrette lokalerne til erhvervsformål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilladelse til det ansøgte, og at tilladelsen tidsbegrænses i 2 år, således at den bortfalder, hvis nedlæggelsen ikke er gennemført inden 2 år fra afgørelsen er meddelt ansøger.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  BusinessHouse ApS har som ejer af ejendommen ansøgt om tilladelse til at nedlægge boligen Jernbanegade 27, stuen.
  Ifølge BBR-meddelelsen er boligen 112 m2 og rummer 3 værelser samt toilet og bad. Der er til boligen registreret et erhvervsareal på 32 m2.
  Boligen er på nuværende tidspunkt udlejet. Ansøger har fremlagt en erklæring fra lejerne om frivillig fraflytning pr. 1. oktober 2016.
  Ansøger oplyser, at ejendommen nu består af blandet beboelse og erhverv. Med en konvertering af stueetagen fra blandet beboelse til erhverv, kan der skabes endnu flere muligheder for, at de eksisterende lejere kan udvikle sig yderligere, og der kan gives plads til nye virksomheder.
  Af lokalplanen fremgår, at området er udlagt til boligformål med mulighed for etablering af mindre butikker, kontor, privat og offentlig servicefunktion og lignende. Lokalplanen er således ikke til hinder for den ændrede anvendelse.
  Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at boligen fremstår i velholdt stand samt at forholdene stemmer overens med BBR-meddelelsen. Boligen vil være velegnet til erhverv, da indretningen er optimal i forbindelse med indregning til kontorlokaler, samt at boligen ligger i tæt forbindelse med BusinessHouse Roskilde.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke uden byrådets samtykke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse. Byrådet kan nægte godkendelse til nedlæggelsen, hvis byrådet vurderer, at boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 158

  Godkendt.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke godkende forvaltningens indstilling, idet Ø ønsker boligerne bevaret af hensyn til de boligsøgende i kommunen.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 159 Prioritering af arbejdet med lokalplaner

  Pkt. 159

  Prioritering af arbejdet med lokalplaner

  Sagsnr. 277780 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre ønsker, at prioritering af arbejdet med lokalplaner drøftes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Peter Madsen (V) har bedt om at få optaget et punkt på dagsordenen således:
  "På PTU-mødet den 21. august 2014, sag nr. 152, godkendte udvalget forvaltningens indstilling om, at der udarbejdes et lokalplantillæg til lokalplan 221 for Roskilde bymidte, der muliggør et bredere valg af materialer end træ til vinduer. I den efterfølgende sag (pkt. 153) på samme møde godkendte udvalget imidlertid også forvaltningens indstilling om, at der i stedet for et tillæg til den eksisterende lokalplan laves en helt ny lokalplan (nr. 622) for facader og skilte i Roskilde bymidte. Udvalget godkendte også 11-punktsprogram for den nye lokalplan. Det fremgår af punkt 7 i 11-punktsprogrammet, at lokalplanen forventes endeligt vedtaget i anden halvdel af 2015.
  PTU har på nuværende tidspunkt - næsten et år efter, at lokalplanen skulle være endelig vedtaget - endnu ikke fået forelagt et udkast til førstebehandling. I en orientering om kommende større sager på PTU-mødet 8. september 2015 (pkt. 181) oplyses, at førstebehandlingen kommer på dagsordenen i december 2015. Det skete dog ikke. I den seneste orientering om kommende større sager, pkt. 137, på PTU-mødet den 2. juni 2016 angives sagen at komme på "i efterfølgende periode", dvs i sidste kvartal af 2016 eller senere.
  Efter Venstres opfattelse skal sagernes behandling prioriteres af det politiske udvalg - ikke af forvaltningen. Derfor bør udvalget behørigt informeres, hvis der opstår større forsinkelser i at implementere de politiske beslutninger. Det giver udvalget mulighed for evt. at revurdere prioriteringen. Det er desværre ikke sket i denne sag. Det er efter Venstres opfattelse en uholdbar situation, hvis forvaltningen blot ved fra tid til anden at fremlægge en orienteringssag til udvalget om kommende større sager kan tilsidesætte eller nedprioritere et udvalgs beslutninger i så lang tid, som det er tilfældet her.
  På den baggrund ønsker Venstre, at PTU får mulighed for at prioritere arbejdet med lokalplaner.
  Som grundlag for udvalgets behandling ønskes en oversigt over de lokalplaner, der er i proces, og en status for dem (11-punktsprogram, førstebehandling, i høring osv.). Aktuelle tidsplaner og forsinkelser i forhold til oprindeligt fastlagte tidsplaner ønskes også oplyst. Endvidere ønskes en oversigt over de fremtidige lokalplaner, forvaltningen på nuværende tidspunkt kan forudse."
  Forvaltningen vil på mødet redegøre for tidsplanen for den konkrete lokalplan og i øvrigt redegøre for status og tidsplaner for igangværende lokalplaner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 159

  Forvaltningen oplyste indledningsvis, at forslag til lokalplan for bymidten forelægges inden årets udgang.
  Drøftet.
  Udvalget besluttede halvårlige statussager om igangværende lokalplanprocesser.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 160 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner bylivsprojekter

  oekonomskema_-_frigivelse_af_raadighedsbeloeb_-_trekroner_bylivsprojekter.pdf

  Pkt. 160

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner bylivsprojekter

  Sagsnr. 277780 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2016 afsat 1 mio. kr. til bylivsprojekter i Trekroner. Midlerne foreslås frigivet til flytning af BMX-bane, udlånsskabe, lysprojekter mv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Trekroner bylivsprojekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2016 afsat 1 mio. kr. til bylivsprojekter i Trekroner med det formål at binde bydelen og universitetet godt sammen. Forvaltningen foreslår, at disse midler frigives til realisering af følgende projekter:
  BMX-bane (knap halvdelen af midlerne). BMX-banen i Trekroner blev etableret som et midlertidigt projekt på et område, der nu forberedes til salg til boligformål. BMX-banen er blevet en vigtig attraktion og fritidsaktivitet i området med mange brugere. Forvaltningen foreslår derfor, at BMX-banen nyetableres varigt i et andet område i bydelen.
  Bogskabe ved søen og torvet mellem RUC og bydelen etableres to biblioteks-udlånsskabe, som de kendes fra Stændertorvet. I udlånsskabene kan man både låne og aflevere – også selvom man har lånt i en anden afdeling. Det er et meget fleksibelt tilbud, der svarer til, at biblioteket er døgnåbent. Afleveringerne kan samtidig være en inspiration mellem borgerne indbyrdes. Bogskabene kan også benyttes til temaer, der understøtter fx lokale events, årstider eller lignende. Ligesom på Stændertorvet vil der være mulighed for at stille andre materialer som fx spil til rådighed for på denne måde at styrke bylivet.
  Lysinstallationer og events der markerer passager og opholdssteder, herunder en indsats i relation til Lysfesten.
  Yderligere indsatser ved søen og Trekroner HUB, bl.a. opgradering af pavilloner samt få generelle forbedringer af Trekroner HUB og parken som helhed.
  Opgradering og vedligeholdelse af Lysinstallationen OPLYS over gangbroen og ved RUC samt vedligehold af Amfiscenen ved Trekroner Station.
  Projekterne forventes igangsat i september 2016 og afsluttet i foråret 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da beløbet er afsat i budgettet. Se økonomi-skema i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 160

  Anbefales, dog således at der ikke benyttes midler til BMX-bane (udgifter hertil dækkes af salgsindtægt, jf. Økonomiudvalgets beslutning), men til yderligere tiltag i Trekroner HUB-planen for at gøre området endnu mere attraktivt.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 161 Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning af Roskilde Dyrskueplads

  Pkt. 161

  Frigivelse af rådighedsbeløb - byggemodning af Roskilde Dyrskueplads

  Sagsnr. 272909 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til udvikling af infrastrukturen på Roskilde Dyrskueplads, så byggefelterne og den tekniske infrastruktur på pladsen er tilpasset de større arrangører.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte beløb til byggemodning af Roskilde Dyrskueplads (tidligere Åben Arena).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  For fortsat udvikling af området som beskrevet i handleplan for Roskilde Dyrskueplads og Milen er der behov for at gennemføre byggemodning af byggefelterne og etablering af den tekniske infrastruktur på Roskilde Dyrskueplads og i den Urbane Zone.
  Projektet påbegyndes august 2016 og forventes afsluttet december 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da beløbet er afsat i budgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 161

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 162 Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Dyrskueplads - diverse anlæg

  Pkt. 162

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Roskilde Dyrskueplads - diverse anlæg

  Sagsnr. 272909 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,45 mio. kr. til udvikling af dyrskuepladsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,45 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte beløb til diverse anlæg på Roskilde Dyrskueplads.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Til at udvikle og modernisere forsyning, infrastruktur og beplantning på dyrskuepladsen søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.
  Projektet er en forlængelse af det arbejde, der blev iværksat medio 2015 på en tidligere bevilling.
  Projektet igangsættes hurtigst muligt og forventes afsluttet december 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da beløbet er afsat i budgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.450
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.450
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 162

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 163 Frigivelse af rådighedsbeløb - Milen - det aktive landskab

  Pkt. 163

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Milen - det aktive landskab

  Sagsnr. 272909 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om en anlægsbevilling på 1,45 mio. kr. til udviklingen af Milen som rekreativt og arrangementsvenligt område, som beskrevet i landskabsplanen for området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,45 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte beløb til realisering af beplantninger, anlæg af stier, hegning og lignende i Milen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der skal gennemføres en del beplantnings- og stiarbejder i området.
  Projektet er en fortsættelse af det igangværende projekt om optimering af området i forhold til de store arrangører og samtidig øge værdien af landskabet for Roskildes borgere mellem arrangementerne.
  Projektet sættes i gang hurtigst muligt og forventes afsluttet december 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da beløbet er afsat i budgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.450
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.450
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 163

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 164 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby, kraftfelt og spændende bymidte

  Pkt. 164

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby, kraftfelt og spændende bymidte

  Sagsnr. 280836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til projektering og renovering af Viby Stationsplads samt enkelte områder på Søndergade og Bytorvet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Viby, kraftfelt og spændende bymidte.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Viby bymidte skal løftes i overensstemmelse med skitseforslag som er behandlet på Plan- og Teknikudvalgsmødet den 2. juni, punkt 123, og på byrådet den 16. juni 2016, punkt 168.
  Intentionen er at skabe et nyt og smukkere byrum, der indbyder til ophold og friholdes for kørende trafik. Det gøres attraktivt som et indbydende ankomstareal til Viby, uanset om man kommer med tog eller bus. Der vil blive plads til ophold og andre aktiviteter. Ved hjælp af beplantning og plinte skabes sammenhæng på tværs af bymidten fra stationen til Toftehøjvej.
  Beløbet dækker projektering og renovering af Viby Stationsplads samt enkelte områder på Søndergade og Bytorvet. Det omfatter belægning og grønt område på stationspladsen, ny indkørsel til eksisterende p-plads, udskiftning og forøgelse af antallet af træer samt siddeplinte og øvrige udgifter i forbindelse med renoveringen.
  Projektet forventes startet: oktober 2016
  Projektet forventes afsluttet: juli 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 164

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 165 Anlægsregnskab - Musicon, forsyning 2015

  Pkt. 165

  Anlægsregnskab - Musicon, forsyning 2015

  Sagsnr. 282900 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Forsyning 2015 på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. januar 2015, punkt 19, en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. og en tillægsbevilling den 25. marts 2015, punkt 93, på 4,9 mio. kr. Herudover er der overført restmidler fra 2014 på 4.768.000 kr.
  Mindreforbruget i 2015 har følgende årsager:
  - forsinkelser og udskydelse af byggemodning i budget 2014 og 2015
  - væsentlig færre udgifter til forsyning i Rabalderstræde og Rockmagneten end forventet i forhold til overslag fra Fors A/S.
  - byggemodning og hermed forsyningsanlæg i ny busvej fra Køgevej, Lydmuren del 2 samt i Bifaldet er udskudt i budgettet.
  - færre udgifter til omlægning af regnvandshåndtering på eksisterende bygninger
  - færre udgifter til nedrivning af silo og folkerum v/ Hal 6/7.
  Der er i forbindelse med overførselssagen lavet en revurdering af udgifterne til forsyning på Musicon de næste år. Udisponerede midler fra nærværende sag omplaceres til andre projekter med merforbrug samt projekter, der har været udskudt på grund af besparelser. Budgetomplaceringerne er godkendt på byrådsmødet den 25. maj 2016, punkt 152.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 8.114.913 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2016, idet mindreforbruget i 2015 er overført til projekt XA-688 Musicon, Forsyning 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 165

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 166 Anlægsregnskab - køb af Svogerselv Grusgrav

  Pkt. 166

  Anlægsregnskab - køb af Svogerslev Grusgrav

  Sagsnr. 279434 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for køb af Svogerslev Grusgrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 30. april 2014, punkt 228, bevilliget 6.040.000 kr. til køb af Svoger-
  slev Grusgrav.
  Roskilde Kommune indgik købsaftale med A/S Nymølle Stenindustrier om køb af Svogerslev Grusgrav i november 2014.
  I løbet af vinteren 2014-2015 samarbejdede en borgergruppe i Svogerslev, Naturstyrelsen og Roskilde Kommune om udviklingen af en Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav.
  Byrådet vedtog den 28. oktober 2015, punkt 312, Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav, og traf samtidig beslutning om at overdrage Svogerslev Grusgrav til Naturstyrelsen. Den 17. februar 2016, punkt 40, godkendte byrådet den endelige
  samarbejds- og overdragelsesaftale til Naturstyrelsen.
  Naturstyrelsen anlagde i foråret 2016 stier og parkeringspladser med videre i området. Der var indvielse og officiel overdragelse af Svogerslev Grusgrav den 22. juni 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Det samlede forbrug var på 6.065.860 kr., hvilke medførte et merforbrug på 25.860 kr., som er fragået kassebeholdningen i 2015. Merforbruget skyldes højere tinglysningsafgift end budgetteret.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 166

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 167 Orientering om status for projekt til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark

  Pkt. 167

  Orientering om status for projekt til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 270571 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  VVM-redegørelse for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark har været i offentlig høring. Forvaltningen er aktuelt i dialog med berørte grundejere om en justering af projektet. Forvaltningen orienterer om sagen ved mødet.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 25. november 2015, punkt 335, at igangsætte en VVM-redegørelse for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark. VVM-redegørelsen har været i høring i perioden fra den 3. juni til den 29. juli 2016.
  Forvaltningen er i gang med at samle op på høringen og efter vejledning fra Kystdirektoratet at se på en justering af projektet for at nedbringe mulig påvirkning af Natura 2000-områder.
  Projektændringerne holdes inden for rammerne af VVM-redegørelsen og den hidtidige proces efter kystbeskyttelsesloven, men forudsætter, at de berørte grundejere høres direkte. Forvaltningen har allerede ved møder haft en indledende drøftelse, dels med digelaget bestyrelse og dels med de berørte grundejere. Aktuelt er forvaltningen ved at arrangere en nærmere dialog med grundejerne.
  Efter dialogen med grundejerne vil forvaltningen udsende et udkast til VVM-tilladelse i lovpligtig 14 dages partshøring hos alle digelagets medlemmer. Forvaltningen forventer, at en samlet sag om opsamling på høring af VVM, dialog med grundejere samt meddelelse af VVM-tilladelse kan politisk behandles i oktober 2016.
  Forvaltningen vil orientere nærmere om sagen ved mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Byrådet har jf. pkt. 266 af 18. juni 2014, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Heraf er 13,3 mio. kr. afsat til finansiering af kystsikringen i Jyllinge Nordmark. Udgifter til VVM-redegørelsen er afholdt inden for denne ramme.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 167

  -
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 168 Orientering om formandsbeslutning om busbetjening i Ågerup i forbindelse med kloakarbejde

  Pkt. 168

  Orientering om formandsbeslutning om busbetjening i Ågerup i forbindelse med kloakarbejde

  Sagsnr. 278624 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om formandsbeslutning vedrørende busbetjening i Ågerup i forbindelse med gravearbejde.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Formanden for Plan- og Teknikudvalget har i henhold til Lov om kommunernes styrelse §22 stk. 2 truffet beslutning om, at buslinje 358 omlægges, så den betjener Ågerup fra Gundsølille via Gundsølillevej i den periode hvor Fors A/S etablerer separatkloakering i Ågerupvej.

  Omlægningen er gennemført med virkning fra den 31. juli 2016. Det forventes, at buslinje 358 vil være tilbage i normal drift fra ultimo september 2016.

  I henhold til styrelseslovens §22 stk. 2 kan formanden på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Det er vurderingen, at det hastede med en beslutning om busbetjeningen, og at der ikke var anledning til tvivl om, at der ønskes en løsning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet omkostningerne til ændringerne af busdriften dækkes af ledningsejer, (Fors A/S).

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 168

  -

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 169 Orientering om udviklingsprogram for Byparken

  udviklingsprogram_roskilde_bypark_udkast_aug_2016.pdf

  Pkt. 169

  Orientering om udviklingsprogram for Byparken

  Sagsnr. 208270 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med Byparkens 100 års jubilæum, rettes særligt fokus på parken. Forvaltning vil gerne orientere om arbejdet med udviklingsprogrammet for parken, der dels skal fungere som styringsværktøj for driften, særligt ved en kontinuerlig udvikling af den aldrende beplantning, og dels åbne op for en fornyelse af parkens tilbud.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen lægger vægt på at have klare målsætninger for de grønne områder og parker i byen baseret på deres kvaliteter og potentialer. Nogle anlæg som Byparken kræver særlig opmærksomhed i kraft af deres placering i en kulturhistorisk kontekst og som ramme for byliv. Byparken er særlig sårbar for ad hoc løsninger, som i værste fald kan sløre stedets vigtigste kvaliteter. Samtidig er Byparken udfordret ved det naturlig forfald af store gamle træer, som med tiden vil ændre parkens karakter væsentligt.
  I den forbindelse har forvaltningen lavet et oplæg til et udviklingsprogram for Byparken baseret på foryngelsesstrategier for beplantningen. Heri er identificeret de vigtigste kvaliteter, potentialer og udfordringer, der er i Byparken for at sikre at parkens drift understøtter den overordnede udvikling.
  Programmets vigtigste punkter er:
  - At understøtte den grønne forbindelse fra havnen til bymidten både som et visuelt og fysisk sammenhængende grønt forløb.
  - At videreudvikle rammerne for det byliv som udfolder sig i Byparken. Gode rammer om eksisterende potentialer skaber inspiration og udvikling.
  - At fastholde Byparkens romantiske karakter som giver brugerne en unik oplevelse med fokus på frodighed og sanselige oplevelser.
  - At gøre Byparken mere åben og indbydende til ophold som en del af turisternes oplevelse af det historiske Roskilde.
  - At formulere en overordnet formgivning og en rækkefølge for genplantning af skovpartier, lunde, krat og busketter.
  Mens den daglige drift på mange måder kan understøtte disse visioner, vil det i nogle tilfælde være nødvendigt med større, enkeltstående nedslag, for at sikre de nødvendige rammer for en tidssvarende brug af parkens potentialer.
  Forvaltningen vil arbejde videre med den videre proces i realiseringen af parkens udvikling. I forbindelse med fejringen af Byparkens 100 år, vil borgerne blive præsenteret for temaer omkring parken før, nu og i fremtiden og inviteret til at deltage i det videre forløb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 169

  Forvaltningen oplyste indledningsvis, at der er tale om et oplæg, som efter dialog vil komme til godkendelse i udvalget.
  -
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 170 Orientering om lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner Syd

  Pkt. 170

  Orientering om lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner Syd

  Sagsnr. 279681 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at udvikle et område til større udvalgsvare-butikker umiddelbart syd for Trekroner Station. Projektet kræver en ny lokalplan, og lokalplanen er igangsat af Plan- og Teknikudvalget den 2. juni 2016, punkt 120.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet orientere om status for planprocessen og fremlægge foreløbige visualiseringer for projektet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 170

  -

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 171 Orientering om aftale om servicemål for erhvervsrettet sagsbehandling

  aftale_om_servicemaal_for_kommunal_erhvervsrettet_sagsbehandling.pdf servicemaalsaftalen_-_anbefaling_1_til_kommunerne_om_tilgang_til_indsatsen.pdf servicemaal_for_byggesager.pdf

  Pkt. 171

  Orientering om aftale om servicemål for erhvervsrettet sagsbehandling

  Sagsnr. 269912 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om den indgåede aftale mellem KL og regeringen om sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 har KL og regeringen indgået en aftale om konkrete servicemål for byggesager, miljøgodkendelse og godkendelser af husdyrbrug. Aftalen er vedlagt som bilag 1.
  KL har en række anbefalinger til kommunerne om tilgangen til indsatsen for at opfylde servicemålene. Anbefalingerne fremgår af bilag 2.
  Den indgåede aftale fastsætter servicemål for sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser/husdyrgodkendelser. Servicemålene for byggesager fremgår af bilag 3.
  Ved landzonesager kan der lægges 50 dage til byggesagsbehandlingen. Som det er i dag, kan der typisk gå mere end 50 dage til høring mv., og det vil således være en udfordring for sagsbehandlingstiden for byggesagen.
  Det er en del af aftalen, at kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser skal kunne måles i ansøgningssystemet Byg og Miljø (BOM). Aftalen er trådt i kraft den 1. januar 2016. Målingen er startet den 1. juli 2016.
  Kommunerne har en visitationsperiode på op til 21 dage til at vurdere om en ansøgning er fuldt oplyst. Sagsbehandlingstiden tælles fra ”Fuldt oplyst ansøgning” til der er truffet en afgørelse.
  Hvis sagen skal oplyses yderligere, vil de første 7 dage, hvor sagen ligger hos ansøger, tælle med i kommunens sagsbehandlingstid.
  Sagsbehandleren skal løbende registrere i BOM, når der sker nyt i sagen. Sagsbehandlingstiden opgøres som et gennemsnit for hver sagstype. Registreringerne skal danne grundlag for evaluering af serviceaftalen i første halvår af 2017.
  Forvaltningen vil fortsat efterkomme de politisk vedtagne sagsbehandlingstider for byggesager:
  - Ved alle ansøgninger foretages en kvalificeret screening indenfor 5 dage
  - Fyldestgørende ansøgninger, uden dispensation og helhedsvurdering, modtager en afgørelse indenfor 10 arbejdsdage
  - Øvrige sager gives svar indenfor 10 arbejdsdage med oplysning om mangler, sagsbehandler m.v.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Kommunerne har via DUT fået tilført midler i en 3-årig periode til omlægning af indsatsen.

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 171

  -
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 172 Eventuelt

  Pkt. 172

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 172

  Invitation af udvalget til presseevents/indvielser mv.
  Stadepladser på Stændertorvet.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 173 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 173

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 18-08-2016, pkt. 173

  Studietur til Gøteborg.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)